Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 7/2013 sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA BART z siedzibą w Sopot przy ul. Kościuszki 61 fax. (58) reprezentowana przez Eugeniusza Terleckiego- Semkowicza Dyrektora Naczelnego z a p r a s z a do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ równowartość kwoty Euro na: Usługę przewozu autokarami osób z bagaŝem i instrumentami muzycznymi na potrzeby Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w roku 2013 Sporządził: Beata Majka Zatwierdzam: Eugeniusz Terlecki

2 Rozdział I : Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu autokarami osób z bagaŝem i instrumentami muzycznymi na potrzeby Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w roku 2013 na następujących trasach: Lp. Trasa wyjazd powrót 1 Gdańsk Główny - Sopot Weilburg Sopot Gdańsk Gł. na miejscu przewiduje przejazdy lokalne do 15 km 2 Gdańsk Główny - Sopot Wiesmar Sopot Gdańsk Gł. na miejscu przewiduje się 2 wyjazdy po ok. 50 km kaŝdy g. 6: g. 7: ok. 23: ok. 22:00 3 Gdańsk Główny - Sopot Rostock Sopot Gdańsk Gł. na miejscu przewiduje się 2 wyjazdy: ok. 140 km i ok. 110 km g. 7: ok. 21:00 4 Gdańsk Główny - Sopot Eisenstadt - Meran Sopot Gdańsk Gł. na miejscu przewiduje się przejazdy lokalne do 15 km g. 6: ok. 24:00 2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 3. Usługa będzie realizowana w następujący sposób: 3.1. Transport autokarowy dla ok. 35 osób orkiestry z instrumentami muzycznymi oraz bagaŝem.

3 3.2. Wykonawca w autokarze musi zapewnić miejsce na instrumenty muzyczne: osobne 3 miejsca dla wiolonczel; 5 miejsc dla 2 kontrabasów, półki na bagaŝe podręczne wielkość półek musi zapewnić moŝliwość umieszczenia w nich futerału skrzypce/altówka; pozostałe instrumenty w lukach bagaŝowych + bagaŝe uczestników 3.3. Wykonawca zapewni moŝliwość przewozu 30 kg bagaŝu osobistego na kaŝdą osobę, w tym przewozu instrumentów muzycznych 3.4. Świadczenie usługi nastąpi jednym autokarem o liczbie miejsc siedzących min Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia optymalnej trasy przejazdu i dostosowanie się do istniejących warunków drogowych. 4. Wykorzystane do realizacji zamówienia autokary muszą: a) posiadać aktualne badania stanu technicznego pojazdu, a zwłaszcza posiadać konieczne zezwolenia na przejazdy autokarami na terenie Europy (w tym wjazdu do miast); b) posiadać aktualne ubezpieczenie OC, AC i NW; c) spełniające normę co najmniej EURO4 d) być wyposaŝone w system audio-wideo z funkcją mikrofonu; e) być wyposaŝone w fotele pasaŝerskie o podwyŝszonym standardzie (fotele uchylne z moŝliwością głębokiego odchylenia w tył, rozkładane, wyposaŝone w pasy bezpieczeństwa); f) posiadać wysoki standard wyposaŝenia tzn. posiadać: WC, klimatyzację z indywidualną obsługą, barek z ciepłymi napojami, lodówkę do dyspozycji pasaŝerów, monitory i odtwarzacze DVD; g) kierowca musi posiadać telefon komórkowy, w celu ewentualnej komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym podczas wykonania usługi przewozu; h) być wyposaŝone w system ABS; i) posiadać nawigację GPS, j) posiadać retarder tempomat; k) autokary muszą mieć moŝliwość przewoŝenia w lukach, oprócz bagaŝu osobistego, takŝe skrzynię o wym. 110cm/100cm/30cm, kotły o wym. ok 90/90/90cm, a takŝe inne instrumenty

4 5. Wykonawca jest zobowiązany zabrać osoby z miejsc (i odwieźć do miejsc) wskazanych przez Zamawiającego (po drodze) tj. z miejscowości Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia. 6. Wykonawca wykonuje usługę transportową zgodnie z wymogami kierownictwa zespołu artystycznego realizującego wyjazd koncertowy np. ustalenie postojów, zabieranie osób po drodze w dniu wyjazdu, wysiadka osób po drodze w czasie powrotu, ustalenie wyjazdu godzin i trasy na miejscu pobytu itp. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi świadczone przez przewoźnika, podwykonawców. 8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić świadczenie usługi przewozu przez przewoźnika posiadającego aktualną licencję na świadczenie międzynarodowych usług przewozu osób. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wymaganej liczby kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie tak, aby zapewnić ciągłość przejazdu bez konieczności robienia zbyt duŝej ilości przerw. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych. 12. Zamówienie nie było poprzedzone przeprowadzeniem dialogu technicznego o którym mowa w art. 31a ustawy PZP. 13. Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) stanowiących nie więcej niŝ 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj. wykonanie usługi przewozu osób. 14. Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu danego zlecenia przejazdu. Rozliczenie nastąpi według ceny określonej w ofercie. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej płatności za tzw. puste km. Zamawiający nie płaci Wykonawcy za dojazd z bazy Wykonawcy do miejsca wyjazdu grupy osób oraz za powrót do bazy Wykonawcy z miejsca przyjazdu grupy osób. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu wyŝywienia dla kierowcy, ubezpieczenia, opłat drogowych (w kraju i zagranicą), viatoll itp. Koszty te winne być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 15. Zamawiający zapewnia kierowcom noclegi na miejscu wraz ze śniadaniem oraz ponosi opłaty parkingowe.

5 16. Ustala się 14-dniowy termin płatności. Rozliczenia finansowe będą prowadzone w PLN. Rozdział II: Termin wykonania zamówienia. TERMIN WYKONANIA: rozpoczęcie realizacji usługi: (wyjazd z Sopotu o godzinie 6.00). W ramach usługi wykonawca wykona 3 przejazdy. Zakończenie świadczenia usługi (powrót do Sopotu). Rozdział III : A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 2) Wiedza i doświadczenie 1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 3 przewozy międzynarodowe o wartości kaŝdego z nich nie mniejszej niŝ 5000,- PLN (brutto). 2. W przypadku składania oferty wspólnej np. konsorcja itp. ocena spełnienia warunku odbywać się ocena spełnienie warunku doświadczenia ocenie łącznej. podlega 3. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o których mowa powyŝej moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia doświadczenia Wykonawcy - podmiot udostępniający winien spełniać warunek odnośnie doświadczenia w całości (ocena spełnienie warunku doświadczenia nie podlega ocenie łącznej) ponadto

6 podmiot taki winien bezpośrednio uczestniczyć w realizacji zamówienia np. w formie podwykonawstwa d) OCENA SPEŁNIENIA WARUNKU ODBEDZIE SIĘ NA PODSTAWIE ZŁOśONEGO DOKUMENTU - WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG wykonanych W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, Ŝe wskazane usługi zostały naleŝycie wykonane tzw. wykaz zrealizowanych usług- załącznik nr 7. Pod pojęciem głównych usług Zamawiający oczekuje wykazania przez Wykonawcę usług przewozu o wartości umowy, kontraktu, zlecenia itp. powyŝej PLN brutto. 3) Potencjał techniczny a) Wykonawca dysponuje co najmniej 3 autobusami o liczbie miejsc siedzących co najmniej 49 + kierowca + zmiennik, spełniające normy co najmniej EURO 4; rok produkcji nie wcześniej niŝ 2000r; wyposaŝone w system audio-wideo z funkcją mikrofonu; wyposaŝone w fotele pasaŝerskie o podwyŝszonym standardzie, wyposaŝone w: WC, klimatyzację z indywidualną obsługą, barek z ciepłymi napojami, lodówkę do dyspozycji pasaŝerów, monitory i odtwarzacze DVD; wyposaŝone w system ABS; nawigację GPS, retarder tempomat; b) W przypadku składania oferty wspólnej np. konsorcja itp. ocena spełnienia warunku odbywać się łącznie. c) Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o których mowa powyŝej moŝe polegać zasobach innych podmiotów. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7 d) OCENA SPEŁNIENIA WARUNKU ODBEDZIE SIĘ NA PODSTAWIE ZŁOZONEGO DOKUMENTU: Wykaz narzędzi, wyposaŝenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia tzw. wykaz autokarów wraz z wyposaŝeniem tzw. wykaz autokarów- Załącznik nr 6. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia a) Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 kierowcami posiadającymi: wymagane uprawnienia do kierowania autokarami na trasach krajowych i międzynarodowych, doświadczenie z kierowaniu autokarami min. 3 lata. b) W przypadku składania oferty wspólnej np. konsorcja itp. ocena spełnienia warunku odbywać się łącznie. c) Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o których mowa powyŝej moŝe polegać na zasobach innych podmiotów. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. d) OCENA SPEŁNIENIA WARUNKU ODBĘDZIE SIĘ NA PODSTAWIE ZŁOśONEGO DOKUMENTU: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tzw. wykaz kierowców -Załącznik nr 8. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie B. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE USTAWY 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy naleŝy przedłoŝyć:

8 1) Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykaz narzędzi, wyposaŝenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia Wykaz autokarów wraz z wyposaŝeniem Załącznik nr 6. 3) WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG wykonanych W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, Ŝe wskazane usługi zostały naleŝycie wykonane tzw. wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 7. 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tzw. wykaz kierowców - Załącznik nr W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, naleŝy przedłoŝyć: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; W ramach grupy podmiotów ubiegających się wspólnie kaŝdy z podmiotów składa osobno dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. 2) W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegających się o zamówienia np. konsorcja, spółki, kaŝdy z podmiotów jest zobowiązany do wykazania się, iŝ nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych - kaŝdy z podmiotów składa dokumenty określone powyŝej. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, naleŝy przedłoŝyć: 1) Lista podmiotów naleŝących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub oświadczenie o braku przynaleŝności do grupy kapitałowej. W przypadku gdy wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej do oferty dołącza oświadczenie w tym zakresie załącznik nr 4. W przypadku gdy Wykonawca przynaleŝy do grupy kapitałowej do oferty dołącza oświadczenie Załącznik nr 4 wraz z listą podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie kaŝdy z podmiotów jest zobowiązany do złoŝenia informacji w tym zakresie. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, naleŝy przedłoŝyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 4. Inne dokumenty:

9 Uwaga: 1) Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom - jeśli dotyczy 2) Dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie - sposób reprezentacji np. umowy, pełnomocnictwa, upowaŝnienia (jeśli dotyczy) 3) Zdjęcia, foldery itp. autokarów, którymi wykonawca będzie świadczył usługę (zdjęcia zewnątrz i wewnątrz autokaru) 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłoŝonych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki wykonawca spełnia. 2. Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Rozdział IV : Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna itp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca dołączy do oferty dokument, z którego wynikać będzie sposób reprezentacji (ustalenie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców) np. umowę konsorcjum, pełnomocnictwo itp. 2) Wszelkie oświadczenia składane w imieniu podmiotów tworzących konsorcjum winne być podpisane przez przedstawiciela danego podmiotu tworzącego konsorcjum chyba, Ŝe z treści pełnomocnictwa udzielonego jednemu z nich wynika, Ŝe ma on upowaŝnienie do składania oświadczeń wiedzy i woli nie tylko w imieniu całego konsorcjum ale tez w imieniu kaŝdego z podmiotów tworzących konsorcjum. 3) Ofertę winni podpisać wszyscy uczestnicy (podmioty) konsorcjum w innym przypadku upowaŝnienie do podpisania przez dany podmiot konsorcjum oferty winno wynikać ze złoŝonych dokumentów dołączonych do oferty. 4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. ROZDZIAŁ V. : WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE WINNA ZAWIERAĆ OFERTA 1) Druk OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZAŁĄCZNIK NR 2 3) Oświadczenie oferenta, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

10 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych - ZAŁĄCZNIK NR 3 4) OŚWIADCZENIE Wykonawcy będącego osobą fizyczną w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych ZAŁĄCZNIK NR 4 (jeśli dotyczy) 5) wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom jeśli dotyczy - Załącznik nr 5 6) Wykaz narzędzi, wyposaŝenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia Wykaz autokarów wraz z wyposaŝeniem Załącznik nr 6 7) WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG wykonanych W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie tzw. wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 7 wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, Ŝe wskazane usługi zostały naleŝycie wykonane 8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tzw. wykaz kierowców - Załącznik nr 8 9) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) Załącznik nr 9 10) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; W ramach grupy podmiotów ubiegających się wspólnie kaŝdy z podmiotów składa osobno dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy 11) lista podmiotów naleŝących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo oświadczenie o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 12) Dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie - sposób reprezentacji np. umowy, pełnomocnictwa, upowaŝnienia (jeśli dotyczy); 13) zdjęcia, foldery itp. autokarów, którymi Wykonawca będzie świadczył usługę Forma dokumentów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno być złoŝone w formie oryginału. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy) winno być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy powinno być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. W przypadku złoŝenia kopii poświadczonej przez Wykonawcę do oferty naleŝy dołączyć upowaŝnienie podmiotu wystawione dla Wykonawcy do poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem. 4. Pełnomocnictwa winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11 5. Pozostałe dokumenty i oświadczenia są składane w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Kserokopie składane przez konsorcjantów - potwierdza lider, o ile takie upowaŝnienie wynika z dokumentów np. pełnomocnictwa, a jeśli brak takiego upowaŝnienia to kaŝdy z konsorcjantów winien potwierdzać własne dokumenty 7. Potwierdzenie kserokopii wymaga umieszczenia w swej treści zapisu za zgodność z oryginałem. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Gdy złoŝone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu; Rozdział VI : Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Wioleta Durasiewicz 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem nr fax lub drogą elektroniczną e- mail: SIWZ moŝna odebrać w siedzibie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART Sopot ul. Kościuszki 61 w Sopocie po złoŝeniu wniosku lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego 3. JeŜeli dokumenty przekazywane są drogą elektroniczną lub faksem kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania zaś przekazane za pomocą, telefaksu, uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 4. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 5. Dyspozycja udostępniania dokumentów podlegających udostępnieniu złoŝonych w postępowaniu dokumentów np. ofert będzie realizowana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z Art. 96 ust. 3 ustawy oraz zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie

12 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U 223 poz. 1458). Rozdział VII : Wymagania dotyczące wadium Wykonawca przystępując do przetargu nie jest obowiązany wnieść wadium. Rozdział VIII : Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział IX : Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Ofertę stanowi druk oferty z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. Oferta powinna zostać złoŝona w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Oferta musi określać formę organizacyjno-prawną Wykonawcy. 3. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upowaŝnioną do reprezentowania firmy. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawcy, którzy przedłoŝą sami lub wspólnie więcej niŝ jedną ofertę spowodują, Ŝe wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w wewnętrznej kopercie z oznaczeniem Tajemnica przedsiębiorstwa 9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Rozdział X : Miejsce i termin składania oferty 1. Ofertę naleŝy złoŝyć najpóźniej do dnia roku do godz w siedzibie Zamawiającego BART ul. Kościuszki 61 Sopot - sekretariat 2. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania. 3. Oferta musi być opakowana w taki sposób aby nie moŝna było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, zaadresowana na Zamawiającego, opatrzona napisami OFERTA na Usługę przewozu autokarami osób z bagaŝem i instrumentami muzycznymi na potrzeby Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot nr sprawy 7/2013. oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

13 4. JeŜeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złoŝenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złoŝenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 5. Wykonawca moŝe zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w ust śadna oferta nie moŝe być zmieniona po terminie składania ofert. Rozdział XI : Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r, o godz w w siedzibie Zamawiającego BART ul. Kościuszki 61 Sopot - sekretariat 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty. 4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert oraz okazania dokumentów. 6. Zamawiający w oparciu o art.87 ust.2 zgodnie z art. 88 ustawy, poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 7. W przypadku gdy Wystawca stwierdzi, Ŝe podane w ofercie informacje stanowią tajemnice jego przedsiębiorstwa dołącza do oferty oświadczenie, w którym wskazuje, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie naleŝy ich ujawniać osobom trzecim. Rozdział XII : Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty musi być podana w polskich jednostkach pienięŝnych (złotych polskich i groszach) i zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług oraz inne naleŝności płatne przez Wykonawcę, według stanu na dzień składania ofert 2. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. 3. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 4. Cenę ofertową naleŝy wyliczyć przy uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia m.in. diety dla kierowców, wyŝywienie dla kierowców, winiety, opłaty drogowe paliwo, ubezpieczenie, podatki itp. Zamawiający nie płaci za tzw. puste km.

14 5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną podwyŝszeniu (nie będą podlegały waloryzacji) w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia z zastrzeŝeniem sytuacji określonych w umowie. 6. Zamawiający zastrzega sobie korektę wynagrodzenia, w trakcie realizacji umowy, o usługi niewykonane. 7. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty (dla porównywalności złoŝonych ofert) doliczy do przedstawionej oferty podatek od towarów i usług, który zobowiązany byłby zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział XIII : Opis kryteriów wyboru oferty 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: NajniŜsza cena Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wynagrodzenie brutto wykonawcy podane w druku oferta Załącznik nr 1. Oferta z najniŝszą ceną uzyska max liczbę pkt = 100.Punkty dla poszczególnych ofert zostaną przydzielone według następującego wzoru: gdzie: C= (C min : C bad ) x 100 C min - najmniejsza cena z wszystkich waŝnych ofert C bad - cena z oferty badanej Maksymalnie w tym kryterium oferta moŝe uzyskać 100 pkt, Rozdział XIV : Informacje o formalnościac, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający przewiduje moŝliwość skorzystania z art. 94 ust 2 pkt 1 a lub art. 94 ust 2 pkt 3 ustawy PZP. 2. Wykonawca w celu zawarcia umowy zobowiązany jest stawić się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie i miejscu (bez wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego) będzie traktowane jako sytuacja, kiedy zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę

15 najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą. JeŜeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy wraz z określeniem rodzaju i wartości wykonywanych usług przez Podwykonawcę, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, uwaŝa się, Ŝe Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 5. W celu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłoŝyć Zamawiającemu na dzień podpisania umowy następujące dokumenty i oświadczenia: a) w przypadku konsorcjum umowa konsorcjum, b) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki, c) Wykaz autokarów, którymi będzie świadczona usługa przewozu osób d) wykaz przewoźników, którzy będą bezpośrednio świadczyli usługi przewozu słuchaczy - jeśli dotyczy e) wykaz podwykonawców, projekty umów / umowy z podwykonawcami jeśli dotyczy. f) opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, który będzie świadczył usługi, w zakresie prowadzonej działalności stanowiącej przedmiot umowy (usługi przewozu osób itp.) na sumę gwarancyjną nie niŝszą niŝ ,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania waŝnej polisy przez cały okres trwania umowy. g) aktualna licencja przewoźnika, który świadczyć będzie usługi, na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób wydana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym lub licencja wspólnotowa Wykonawca jest zobowiązany zapewnić waŝność posiadanych dokumentów uprawniających go do prowadzenia usług przewozu osób na trasach objętych niniejszym zamówieniem np. licencji, zezwoleń przez cały okres trwania zamówienia Rozdział XV : Postanowienia umowy 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem. 2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określono w projekcie umowy. Rozdział XVI : Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Nie wymagane.

16 Rozdział XVII : Środki ochrony prawnej 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późń zm. 2. Niniejsze postępowanie jest o wartości poniŝej równowartości kwoty EURO w związku z powyŝszym Wykonawcy przysługuje odwołanie wobec czynności zamawiającego jedynie w sytuacjach określonych w art. 180 ust 2 ustawy tj.: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu, c) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Wobec czynności Zamawiającego, na które zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Wykonawcy nie przysługuje odwołanie, Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, Zamawiającego do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Termin na wniesienie odwołania wynosi: a) 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli zostały przesłane w inny sposób niŝ w/w. 5. Odwołanie wobec innych czynności niŝ wymienione powyŝej - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17 Projekt UMOWA Niniejsza umowa, zwana dalej umową, została zawarta w dniu.. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania:.. pomiędzy: BAŁTYCKĄ AGENCJĄ ARTYSTYCZNĄ BART z siedzibą w Sopocie przy ul. Kościuszki 61, NIP: , reprezentowaną przez: Dyrektora Eugeniusza Terleckiego, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, a:.. z siedzibą w. reprezentowaną przez:.., zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą. 1 Przedmiotem umowy jest przewóz autokarami osób z bagaŝem i instrumentami muzycznymi na potrzeby Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w roku 2013 zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr Wykonawca oświadcza, Ŝe przewoźnik, który będzie realizował usługi przewozu dysponuje licencją na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób z okresem waŝności do dnia. nr licencji.. 2. Wykonawca oświadcza, iŝ przewoźnik który będzie realizował usługę przewozu osób posiada umowę ubezpieczenia z tytułu ryzyka i odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności lub w przypadku zaniechania czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy na świadczenie usług przewozowych osób. Umowa ubezpieczenia nr obejmuje okres od dnia.. do dnia... W przypadku gdy ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności wygaśnie w czasie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŝenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia na pozostały okres do zakończenia umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia nowej polisy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z naleŝytą starannością.

18 3 Umowę niniejszą zawiera się na okres: Osobą odpowiedzialną za bieŝące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest.. tel., Osobą odpowiedzialną za bieŝące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest tel.., 3. Strony uznają, iŝ ustalenia dokonane pomiędzy wyŝej wymienionymi osobami, równieŝ w formie mailowej, będą wiąŝące dla stron. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 5 1) zagwarantowania przewoŝonym osobom miejsc siedzących, 2) ubezpieczenia przewoŝonych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków, 3) ubezpieczenie przewoŝonych instrumentów i bagaŝy 4) przyjęcia na siebie, z chwilą wejścia osób do autokaru, pełnej odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewoŝonych pasaŝerów w ruchu drogowym. 5) świadczenie usługi autokarem w stanie technicznym umoŝliwiający prawidłowe wykonanie umowy, o standardzie nie gorszym niŝ określony w SIWZ 6) zatrudnienia kierowców z pełnymi kwalifikacjami, 7) dysponowania przez cały okres trwania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz autokarami w zakresie określonym w SIWZ 8) zapewnienia na swój koszt w przypadku awarii autokaru pojazdu zastępczego. Pojazd zastępczy musi być podstawiony na terenie Polski w ciągu 3 godzin, poza granicami Polski w ciągu 9 godzin od zaistnienia awarii i musi odpowiadać swoimi parametrami wymogom postawionym w SIWZ dla pojazdów świadczących usługę. 9) W przypadku awarii pojazdu w czasie realizacji zlecenia przewozu osób Wykonawca jest zobowiązany ponadto do zapewnienia przewoŝonym osobom na swój koszt opieki łącznie z noclegiem wyŝywieniem aŝ do czasu podstawienia pojazdu zastępczego. 2. Autokary przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności określone przepisami: 1) art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, 2) art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, 3) 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia,

19 4) 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ustalone ofercie w wysokości. PLN łącznie z podatkiem VAT (słownie: ). 2. Cena określona w ust. 1 jest stała przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 4. Strony przewidują rozliczanie się za kaŝdorazowo wykonaną usługę (wykonanie danego przejazdu). 5. Za dzień zapłaty uwaŝany będzie dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w ust Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, 2) zakresu zamówienia 3) terminu wyjazdu i powrotu 4) wynagrodzenia 3. Udział podwykonawców moŝe nastąpić za zgodą Zamawiającego i w przypadku: 1) skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iŝ w złoŝonej ofercie wykonawca nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie; 2) zmiany zakresu części zamówienia realizowanych w podwykonawstwie. 4. Zmiana zakresu zamówienia moŝe nastąpić za zgodą Zamawiającego w przypadku: 1) rezygnacja przez Zamawiającego z danego wyjazdu 2) zmiana trasy przejazdu spowodowana czynnikami zewnętrznymi m.in. warunkami drogowymi, 3) zmiany kierowców, 4) zmiany autokarów za pomocą, których Wykonawca zobowiązał się świadczyć usługę (pojazdy zamienne musza spełniać wymogi SIWZ) 5. Zmiana terminu wyjazdu i powrotu moŝe nastąpić za zgodą Zamawiającego. 6. Zamiana wynagrodzenia moŝe nastąpić w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z danego wyjazdu wskazanego w SIWZ. Wynagrodzenie określone w 6 ust 1 umowy zostanie pomniejszone o wartość ustaloną w druku oferta dla danej trasy, z której zrezygnowano. 7. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

20 2) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaŝności takiej zmiany W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy lub odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w 9 Umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całego zamówienia, o którym jest mowa w 6 ust. 1 umowy. 2. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy (nie wykonania danego kursu-przejazdu) Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania usługi przewozu innemu wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty całości kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych. 3. Dodatkowo w sytuacji określonej w 8 ust 2 umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości zł. 4. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązku wynikającego z 5 ust 1 pkt 8 Umowy - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w 6 ust 1 Umowy za kaŝdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. W przypadku gdy powodu z opóźnienia nie odbędzie się występ Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego obciąŝenia Wykonawcy kara umowną w wysokości utraconego honorarium za występ nie niŝszą niŝ 5.000zł. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) utraty przez Przewoźnika, którego wskazał wykonawca do realizacji usługi przewozu, uprawnień do wykonywania usług przewozowych, 2) cofnięcia, upływu waŝności lub utraty licencji na wykonywanie transportu drogowego przewoźnika, 3) upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania do jej naleŝytego wykonania w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, Ŝe autokary podstawione do przewozu osób, bądź teŝ kierowcy upowaŝnieni do ich obsługi powodują zagroŝenie dla zdrowia przewoŝonych osób oraz osób trzecich. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach opisanych w 9 ust 2 Umowy moŝe nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości stanowiącej podstawę odstąpienia. 10

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax...

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax... Załącznik Nr 2 O F E R T A WYKONAWCA:......... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP z dnia 26.02.2014 r. Nr 39623-2014

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14.10.2011r. Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/10/2011 dotyczy wyjazdu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DPS.III/K-g/1436/2010 Tyszowce, dnia 29 października 2010rr. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków 1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Wielka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP. Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

oświadczamy, Ŝe: 1. Oferujemy realizację w/w robót budowlanych za cenę ryczałtową: netto... zł podatek VAT...%,... zł brutto... zł, słownie...

oświadczamy, Ŝe: 1. Oferujemy realizację w/w robót budowlanych za cenę ryczałtową: netto... zł podatek VAT...%,... zł brutto... zł, słownie... Załącznik Nr 1 OFERTA WYKONAWCY - wzór W związku z udziałem w przetargu nieograniczonym, postępowanie na realizację robót budowlanych p.n Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Specjalnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Parkowa 3, reprezentowaną przez: Dyrektora - Sabinę Bajdę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov. 1 z 5 2013-10-17 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/ Poznań: Usługa w zakresie wykonywania pogwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl 1 z 6 2015-10-30 14:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl Poznań: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE 1 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24 1 z 5 2009-02-24 12:09 Tomaszów Lubelski: CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i uŝytkowania mienia oraz prowadzonej działalności. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA..., dnia... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer NIP... Numer REGON... Nr telefonu... Numer faxu... Nr kontra bankowego

OFERTA CENOWA..., dnia... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer NIP... Numer REGON... Nr telefonu... Numer faxu... Nr kontra bankowego Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA.., dnia... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer NIP... Numer REGON... Nr telefonu... Numer faxu... E-mail Nr kontra bankowego Zespół Szkół im. Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl Leszno: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 5 2014-02-05 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: Usługi transportowe w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 1. ... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 1... pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolińska 25, 09-407 Płock w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo