Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 7/2013 sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA BART z siedzibą w Sopot przy ul. Kościuszki 61 fax. (58) reprezentowana przez Eugeniusza Terleckiego- Semkowicza Dyrektora Naczelnego z a p r a s z a do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ równowartość kwoty Euro na: Usługę przewozu autokarami osób z bagaŝem i instrumentami muzycznymi na potrzeby Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w roku 2013 Sporządził: Beata Majka Zatwierdzam: Eugeniusz Terlecki

2 Rozdział I : Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu autokarami osób z bagaŝem i instrumentami muzycznymi na potrzeby Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w roku 2013 na następujących trasach: Lp. Trasa wyjazd powrót 1 Gdańsk Główny - Sopot Weilburg Sopot Gdańsk Gł. na miejscu przewiduje przejazdy lokalne do 15 km 2 Gdańsk Główny - Sopot Wiesmar Sopot Gdańsk Gł. na miejscu przewiduje się 2 wyjazdy po ok. 50 km kaŝdy g. 6: g. 7: ok. 23: ok. 22:00 3 Gdańsk Główny - Sopot Rostock Sopot Gdańsk Gł. na miejscu przewiduje się 2 wyjazdy: ok. 140 km i ok. 110 km g. 7: ok. 21:00 4 Gdańsk Główny - Sopot Eisenstadt - Meran Sopot Gdańsk Gł. na miejscu przewiduje się przejazdy lokalne do 15 km g. 6: ok. 24:00 2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 3. Usługa będzie realizowana w następujący sposób: 3.1. Transport autokarowy dla ok. 35 osób orkiestry z instrumentami muzycznymi oraz bagaŝem.

3 3.2. Wykonawca w autokarze musi zapewnić miejsce na instrumenty muzyczne: osobne 3 miejsca dla wiolonczel; 5 miejsc dla 2 kontrabasów, półki na bagaŝe podręczne wielkość półek musi zapewnić moŝliwość umieszczenia w nich futerału skrzypce/altówka; pozostałe instrumenty w lukach bagaŝowych + bagaŝe uczestników 3.3. Wykonawca zapewni moŝliwość przewozu 30 kg bagaŝu osobistego na kaŝdą osobę, w tym przewozu instrumentów muzycznych 3.4. Świadczenie usługi nastąpi jednym autokarem o liczbie miejsc siedzących min Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia optymalnej trasy przejazdu i dostosowanie się do istniejących warunków drogowych. 4. Wykorzystane do realizacji zamówienia autokary muszą: a) posiadać aktualne badania stanu technicznego pojazdu, a zwłaszcza posiadać konieczne zezwolenia na przejazdy autokarami na terenie Europy (w tym wjazdu do miast); b) posiadać aktualne ubezpieczenie OC, AC i NW; c) spełniające normę co najmniej EURO4 d) być wyposaŝone w system audio-wideo z funkcją mikrofonu; e) być wyposaŝone w fotele pasaŝerskie o podwyŝszonym standardzie (fotele uchylne z moŝliwością głębokiego odchylenia w tył, rozkładane, wyposaŝone w pasy bezpieczeństwa); f) posiadać wysoki standard wyposaŝenia tzn. posiadać: WC, klimatyzację z indywidualną obsługą, barek z ciepłymi napojami, lodówkę do dyspozycji pasaŝerów, monitory i odtwarzacze DVD; g) kierowca musi posiadać telefon komórkowy, w celu ewentualnej komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym podczas wykonania usługi przewozu; h) być wyposaŝone w system ABS; i) posiadać nawigację GPS, j) posiadać retarder tempomat; k) autokary muszą mieć moŝliwość przewoŝenia w lukach, oprócz bagaŝu osobistego, takŝe skrzynię o wym. 110cm/100cm/30cm, kotły o wym. ok 90/90/90cm, a takŝe inne instrumenty

4 5. Wykonawca jest zobowiązany zabrać osoby z miejsc (i odwieźć do miejsc) wskazanych przez Zamawiającego (po drodze) tj. z miejscowości Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia. 6. Wykonawca wykonuje usługę transportową zgodnie z wymogami kierownictwa zespołu artystycznego realizującego wyjazd koncertowy np. ustalenie postojów, zabieranie osób po drodze w dniu wyjazdu, wysiadka osób po drodze w czasie powrotu, ustalenie wyjazdu godzin i trasy na miejscu pobytu itp. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi świadczone przez przewoźnika, podwykonawców. 8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić świadczenie usługi przewozu przez przewoźnika posiadającego aktualną licencję na świadczenie międzynarodowych usług przewozu osób. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wymaganej liczby kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie tak, aby zapewnić ciągłość przejazdu bez konieczności robienia zbyt duŝej ilości przerw. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych. 12. Zamówienie nie było poprzedzone przeprowadzeniem dialogu technicznego o którym mowa w art. 31a ustawy PZP. 13. Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) stanowiących nie więcej niŝ 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj. wykonanie usługi przewozu osób. 14. Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu danego zlecenia przejazdu. Rozliczenie nastąpi według ceny określonej w ofercie. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej płatności za tzw. puste km. Zamawiający nie płaci Wykonawcy za dojazd z bazy Wykonawcy do miejsca wyjazdu grupy osób oraz za powrót do bazy Wykonawcy z miejsca przyjazdu grupy osób. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu wyŝywienia dla kierowcy, ubezpieczenia, opłat drogowych (w kraju i zagranicą), viatoll itp. Koszty te winne być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 15. Zamawiający zapewnia kierowcom noclegi na miejscu wraz ze śniadaniem oraz ponosi opłaty parkingowe.

5 16. Ustala się 14-dniowy termin płatności. Rozliczenia finansowe będą prowadzone w PLN. Rozdział II: Termin wykonania zamówienia. TERMIN WYKONANIA: rozpoczęcie realizacji usługi: (wyjazd z Sopotu o godzinie 6.00). W ramach usługi wykonawca wykona 3 przejazdy. Zakończenie świadczenia usługi (powrót do Sopotu). Rozdział III : A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 2) Wiedza i doświadczenie 1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 3 przewozy międzynarodowe o wartości kaŝdego z nich nie mniejszej niŝ 5000,- PLN (brutto). 2. W przypadku składania oferty wspólnej np. konsorcja itp. ocena spełnienia warunku odbywać się ocena spełnienie warunku doświadczenia ocenie łącznej. podlega 3. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o których mowa powyŝej moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia doświadczenia Wykonawcy - podmiot udostępniający winien spełniać warunek odnośnie doświadczenia w całości (ocena spełnienie warunku doświadczenia nie podlega ocenie łącznej) ponadto

6 podmiot taki winien bezpośrednio uczestniczyć w realizacji zamówienia np. w formie podwykonawstwa d) OCENA SPEŁNIENIA WARUNKU ODBEDZIE SIĘ NA PODSTAWIE ZŁOśONEGO DOKUMENTU - WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG wykonanych W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, Ŝe wskazane usługi zostały naleŝycie wykonane tzw. wykaz zrealizowanych usług- załącznik nr 7. Pod pojęciem głównych usług Zamawiający oczekuje wykazania przez Wykonawcę usług przewozu o wartości umowy, kontraktu, zlecenia itp. powyŝej PLN brutto. 3) Potencjał techniczny a) Wykonawca dysponuje co najmniej 3 autobusami o liczbie miejsc siedzących co najmniej 49 + kierowca + zmiennik, spełniające normy co najmniej EURO 4; rok produkcji nie wcześniej niŝ 2000r; wyposaŝone w system audio-wideo z funkcją mikrofonu; wyposaŝone w fotele pasaŝerskie o podwyŝszonym standardzie, wyposaŝone w: WC, klimatyzację z indywidualną obsługą, barek z ciepłymi napojami, lodówkę do dyspozycji pasaŝerów, monitory i odtwarzacze DVD; wyposaŝone w system ABS; nawigację GPS, retarder tempomat; b) W przypadku składania oferty wspólnej np. konsorcja itp. ocena spełnienia warunku odbywać się łącznie. c) Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o których mowa powyŝej moŝe polegać zasobach innych podmiotów. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7 d) OCENA SPEŁNIENIA WARUNKU ODBEDZIE SIĘ NA PODSTAWIE ZŁOZONEGO DOKUMENTU: Wykaz narzędzi, wyposaŝenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia tzw. wykaz autokarów wraz z wyposaŝeniem tzw. wykaz autokarów- Załącznik nr 6. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia a) Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 kierowcami posiadającymi: wymagane uprawnienia do kierowania autokarami na trasach krajowych i międzynarodowych, doświadczenie z kierowaniu autokarami min. 3 lata. b) W przypadku składania oferty wspólnej np. konsorcja itp. ocena spełnienia warunku odbywać się łącznie. c) Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o których mowa powyŝej moŝe polegać na zasobach innych podmiotów. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. d) OCENA SPEŁNIENIA WARUNKU ODBĘDZIE SIĘ NA PODSTAWIE ZŁOśONEGO DOKUMENTU: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tzw. wykaz kierowców -Załącznik nr 8. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie B. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE USTAWY 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy naleŝy przedłoŝyć:

8 1) Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykaz narzędzi, wyposaŝenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia Wykaz autokarów wraz z wyposaŝeniem Załącznik nr 6. 3) WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG wykonanych W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, Ŝe wskazane usługi zostały naleŝycie wykonane tzw. wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 7. 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tzw. wykaz kierowców - Załącznik nr W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, naleŝy przedłoŝyć: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; W ramach grupy podmiotów ubiegających się wspólnie kaŝdy z podmiotów składa osobno dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. 2) W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegających się o zamówienia np. konsorcja, spółki, kaŝdy z podmiotów jest zobowiązany do wykazania się, iŝ nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych - kaŝdy z podmiotów składa dokumenty określone powyŝej. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, naleŝy przedłoŝyć: 1) Lista podmiotów naleŝących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub oświadczenie o braku przynaleŝności do grupy kapitałowej. W przypadku gdy wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej do oferty dołącza oświadczenie w tym zakresie załącznik nr 4. W przypadku gdy Wykonawca przynaleŝy do grupy kapitałowej do oferty dołącza oświadczenie Załącznik nr 4 wraz z listą podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie kaŝdy z podmiotów jest zobowiązany do złoŝenia informacji w tym zakresie. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, naleŝy przedłoŝyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 4. Inne dokumenty:

9 Uwaga: 1) Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom - jeśli dotyczy 2) Dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie - sposób reprezentacji np. umowy, pełnomocnictwa, upowaŝnienia (jeśli dotyczy) 3) Zdjęcia, foldery itp. autokarów, którymi wykonawca będzie świadczył usługę (zdjęcia zewnątrz i wewnątrz autokaru) 1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłoŝonych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki wykonawca spełnia. 2. Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Rozdział IV : Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna itp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca dołączy do oferty dokument, z którego wynikać będzie sposób reprezentacji (ustalenie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców) np. umowę konsorcjum, pełnomocnictwo itp. 2) Wszelkie oświadczenia składane w imieniu podmiotów tworzących konsorcjum winne być podpisane przez przedstawiciela danego podmiotu tworzącego konsorcjum chyba, Ŝe z treści pełnomocnictwa udzielonego jednemu z nich wynika, Ŝe ma on upowaŝnienie do składania oświadczeń wiedzy i woli nie tylko w imieniu całego konsorcjum ale tez w imieniu kaŝdego z podmiotów tworzących konsorcjum. 3) Ofertę winni podpisać wszyscy uczestnicy (podmioty) konsorcjum w innym przypadku upowaŝnienie do podpisania przez dany podmiot konsorcjum oferty winno wynikać ze złoŝonych dokumentów dołączonych do oferty. 4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. ROZDZIAŁ V. : WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE WINNA ZAWIERAĆ OFERTA 1) Druk OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZAŁĄCZNIK NR 2 3) Oświadczenie oferenta, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

10 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych - ZAŁĄCZNIK NR 3 4) OŚWIADCZENIE Wykonawcy będącego osobą fizyczną w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych ZAŁĄCZNIK NR 4 (jeśli dotyczy) 5) wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom jeśli dotyczy - Załącznik nr 5 6) Wykaz narzędzi, wyposaŝenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia Wykaz autokarów wraz z wyposaŝeniem Załącznik nr 6 7) WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG wykonanych W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie tzw. wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 7 wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, Ŝe wskazane usługi zostały naleŝycie wykonane 8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tzw. wykaz kierowców - Załącznik nr 8 9) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) Załącznik nr 9 10) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; W ramach grupy podmiotów ubiegających się wspólnie kaŝdy z podmiotów składa osobno dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy 11) lista podmiotów naleŝących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo oświadczenie o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 12) Dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie - sposób reprezentacji np. umowy, pełnomocnictwa, upowaŝnienia (jeśli dotyczy); 13) zdjęcia, foldery itp. autokarów, którymi Wykonawca będzie świadczył usługę Forma dokumentów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno być złoŝone w formie oryginału. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy) winno być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy powinno być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. W przypadku złoŝenia kopii poświadczonej przez Wykonawcę do oferty naleŝy dołączyć upowaŝnienie podmiotu wystawione dla Wykonawcy do poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem. 4. Pełnomocnictwa winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11 5. Pozostałe dokumenty i oświadczenia są składane w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Kserokopie składane przez konsorcjantów - potwierdza lider, o ile takie upowaŝnienie wynika z dokumentów np. pełnomocnictwa, a jeśli brak takiego upowaŝnienia to kaŝdy z konsorcjantów winien potwierdzać własne dokumenty 7. Potwierdzenie kserokopii wymaga umieszczenia w swej treści zapisu za zgodność z oryginałem. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Gdy złoŝone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu; Rozdział VI : Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Wioleta Durasiewicz 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem nr fax lub drogą elektroniczną e- mail: SIWZ moŝna odebrać w siedzibie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART Sopot ul. Kościuszki 61 w Sopocie po złoŝeniu wniosku lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego 3. JeŜeli dokumenty przekazywane są drogą elektroniczną lub faksem kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania zaś przekazane za pomocą, telefaksu, uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 4. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 5. Dyspozycja udostępniania dokumentów podlegających udostępnieniu złoŝonych w postępowaniu dokumentów np. ofert będzie realizowana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z Art. 96 ust. 3 ustawy oraz zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie

12 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U 223 poz. 1458). Rozdział VII : Wymagania dotyczące wadium Wykonawca przystępując do przetargu nie jest obowiązany wnieść wadium. Rozdział VIII : Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział IX : Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Ofertę stanowi druk oferty z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. Oferta powinna zostać złoŝona w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Oferta musi określać formę organizacyjno-prawną Wykonawcy. 3. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upowaŝnioną do reprezentowania firmy. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawcy, którzy przedłoŝą sami lub wspólnie więcej niŝ jedną ofertę spowodują, Ŝe wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w wewnętrznej kopercie z oznaczeniem Tajemnica przedsiębiorstwa 9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Rozdział X : Miejsce i termin składania oferty 1. Ofertę naleŝy złoŝyć najpóźniej do dnia roku do godz w siedzibie Zamawiającego BART ul. Kościuszki 61 Sopot - sekretariat 2. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się bez otwierania. 3. Oferta musi być opakowana w taki sposób aby nie moŝna było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, zaadresowana na Zamawiającego, opatrzona napisami OFERTA na Usługę przewozu autokarami osób z bagaŝem i instrumentami muzycznymi na potrzeby Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot nr sprawy 7/2013. oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

13 4. JeŜeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złoŝenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złoŝenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 5. Wykonawca moŝe zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w ust śadna oferta nie moŝe być zmieniona po terminie składania ofert. Rozdział XI : Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r, o godz w w siedzibie Zamawiającego BART ul. Kościuszki 61 Sopot - sekretariat 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty. 4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert oraz okazania dokumentów. 6. Zamawiający w oparciu o art.87 ust.2 zgodnie z art. 88 ustawy, poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 7. W przypadku gdy Wystawca stwierdzi, Ŝe podane w ofercie informacje stanowią tajemnice jego przedsiębiorstwa dołącza do oferty oświadczenie, w którym wskazuje, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie naleŝy ich ujawniać osobom trzecim. Rozdział XII : Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty musi być podana w polskich jednostkach pienięŝnych (złotych polskich i groszach) i zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług oraz inne naleŝności płatne przez Wykonawcę, według stanu na dzień składania ofert 2. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. 3. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 4. Cenę ofertową naleŝy wyliczyć przy uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia m.in. diety dla kierowców, wyŝywienie dla kierowców, winiety, opłaty drogowe paliwo, ubezpieczenie, podatki itp. Zamawiający nie płaci za tzw. puste km.

14 5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną podwyŝszeniu (nie będą podlegały waloryzacji) w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia z zastrzeŝeniem sytuacji określonych w umowie. 6. Zamawiający zastrzega sobie korektę wynagrodzenia, w trakcie realizacji umowy, o usługi niewykonane. 7. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty (dla porównywalności złoŝonych ofert) doliczy do przedstawionej oferty podatek od towarów i usług, który zobowiązany byłby zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział XIII : Opis kryteriów wyboru oferty 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: NajniŜsza cena Do oceny ofert Zamawiający przyjmie wynagrodzenie brutto wykonawcy podane w druku oferta Załącznik nr 1. Oferta z najniŝszą ceną uzyska max liczbę pkt = 100.Punkty dla poszczególnych ofert zostaną przydzielone według następującego wzoru: gdzie: C= (C min : C bad ) x 100 C min - najmniejsza cena z wszystkich waŝnych ofert C bad - cena z oferty badanej Maksymalnie w tym kryterium oferta moŝe uzyskać 100 pkt, Rozdział XIV : Informacje o formalnościac, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający przewiduje moŝliwość skorzystania z art. 94 ust 2 pkt 1 a lub art. 94 ust 2 pkt 3 ustawy PZP. 2. Wykonawca w celu zawarcia umowy zobowiązany jest stawić się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie i miejscu (bez wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego) będzie traktowane jako sytuacja, kiedy zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę

15 najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą. JeŜeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy wraz z określeniem rodzaju i wartości wykonywanych usług przez Podwykonawcę, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, uwaŝa się, Ŝe Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 5. W celu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłoŝyć Zamawiającemu na dzień podpisania umowy następujące dokumenty i oświadczenia: a) w przypadku konsorcjum umowa konsorcjum, b) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki, c) Wykaz autokarów, którymi będzie świadczona usługa przewozu osób d) wykaz przewoźników, którzy będą bezpośrednio świadczyli usługi przewozu słuchaczy - jeśli dotyczy e) wykaz podwykonawców, projekty umów / umowy z podwykonawcami jeśli dotyczy. f) opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, który będzie świadczył usługi, w zakresie prowadzonej działalności stanowiącej przedmiot umowy (usługi przewozu osób itp.) na sumę gwarancyjną nie niŝszą niŝ ,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania waŝnej polisy przez cały okres trwania umowy. g) aktualna licencja przewoźnika, który świadczyć będzie usługi, na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób wydana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym lub licencja wspólnotowa Wykonawca jest zobowiązany zapewnić waŝność posiadanych dokumentów uprawniających go do prowadzenia usług przewozu osób na trasach objętych niniejszym zamówieniem np. licencji, zezwoleń przez cały okres trwania zamówienia Rozdział XV : Postanowienia umowy 1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem. 2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określono w projekcie umowy. Rozdział XVI : Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Nie wymagane.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 44/2010/EEZP/AP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego 44/2010/EEZP/AP - Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo