O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, Ostrowice... tel... fax...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax..."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 O F E R T A WYKONAWCA: (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, Ostrowice Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP z dnia r. Nr a także po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia my, niżej podpisani, reprezentujący:.. (nazwa Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) tel fax..... NIP , Oferujemy realizację zamówienia pt. Przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w Gminie Ostrowice woj. zachodniopomorskie wskazanych do oceny pod kątem możliwości realizacji farmy elektrowni wiatrowych. za cenę: Netto... PLN (słownie:...), VAT.., Brutto PLN ( słownie: ). 2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zamówienie zrealizować zgodnie ze SIWZ. 3. Oświadczamy, że będziemy uważali się za związanych złożoną ofertą przez okres 30 dni. 4. Oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, b) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, c) w cenach oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i zawarcia przyszłej umowy. d) dysponujemy środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia. 5. Oświadczamy, że przedstawiony projekt ogólnych warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. str. 1

2 6.Upoważniamy Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia formalnych i technicznych aspektów naszej oferty. Do tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń zawartych w naszej ofercie. 7. Niniejsza oferta została złożona na... (podać liczbę stron) kolejno ponumerowanych stronach 8.Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki w kolejności ich występowania w ofercie): (miejscowość, data) Podpisano... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) str. 2

3 Załącznik nr 3 Nazwa Wykonawcy. Adres Wykonawcy.. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1* ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * Art. 22. ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. str. 3

4 Załącznik nr 4 Nazwa Wykonawcy. Adres Wykonawcy.. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy str. 4

5 Załącznik nr 4 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ Niniejszym oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).. Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli str. 5

6 Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Informacja o przynależności do grupy kapitałowej składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,907 z póżn. zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w Gminie Ostrowice woj. zachodniopomorskie wskazanych do oceny pod kątem możliwości realizacji farmy elektrowni wiatrowych. - oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). - oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej * * niepotrzebne skreślić Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50. poz. 331 z późn. zm) jest mowa o grupie kapitałowej rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy Uwaga: Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. str. 6

7 Załącznik nr 6 Nazwa Podmiotu.. Adres Podmiotu... Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Niniejszym zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia pn. Przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w Gminie Ostrowice woj. zachodniopomorskie wskazanych do oceny pod kątem możliwości realizacji farmy elektrowni wiatrowych. na okres od do. następujących zasobów*: a) wiedzy i doświadczenia b) osoby zdolne do wykonywania zamówienia. (wymienić osoby) Jednocześnie oświadczam, iż będę brał/ nie będę** brał udziału w realizacji niniejszego zamówienia * właściwe zaznaczyć ** nie potrzebne skreślić Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu udostępniającego Uwaga 1) Jeśli Wykonawca zamierza korzystać z zasobów i/lub osób innych podmiotów niż swoje to Załącznik nr 6 winien wypełnić i podpisać podmiot udostępniający Wykonawcy te zasoby. 2) Jeżeli Podmiot udostępniający swoje zasoby będzie jednocześnie uczestniczył w realizacji zamówienia np. jako podwykonawca to winien złożyć dokumenty potwierdzające że nie podlega wykluczeniu z postępowania tj : a) Aktualny odpis z właściwego rejestru np. aktualny odpis z właściwego KRS w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert b) w stosunku do osób fizycznych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy oświadczenie załącznik nr 4 c) Oświadczenie oferenta, o braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie załącznik nr 4). str. 7

8 Załącznik nr 6a Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli str. 8

9 Załącznik Nr 7 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT Lp. Przedmiot zamówienia Zamawiający (podać nazwę) Opis (podać wielkość obszaru i wartość zamówienia) Data wykonania* Dołączyć dokumenty potwierdzające, iż w/w usługi zostały wykonane należycie * Podać miesiąc i rok a w przypadku zleceń wykonanych w roku 2013 podać dzień wykonania..., dn.... Podpisano... str. 9

10 Załącznik nr 8 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia: 1)numer uprawnień Zakres wykonywanych Czynności w realizacji zamówienia Podstawa do dysponowania daną osobą przez Wykonawcę1) 1) w kolumnie podstawa do dysponowania wykonawca powinien wykazać dysponowanie odpowiednimi osobami do realizacji zamówienia. Jeżeli wskazana osoba jest pracownikiem Wykonawcy lub jest związana z wykonawca inną umową cywilnoprawną na świadczenie określonych prac ( np. umowa o pracę, umowa o dzieło) wówczas wykonawca wpisuje PRACOWNIK. Jeżeli wskazana osoba nie jest pracownikiem Wykonawcy a zostanie udostępniona przez inny podmiot do realizacji niniejszego zamówienia to wykonawca wpisuje UDOSTEPNIENIE i wówczas dołącza do oferty pisemne zobowiązanie ( Załącznik nr 6) Jeżeli Wykonawca przy realizacji będzie korzystał z podwykonawców a wskazane w tabeli osoby są pracownikami podwykonawcy to wówczas należy wpisać PODWYKONAWCA... Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy str. 10

11 Załącznik Nr 9 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... PODWYKONAWCY Wykaz części zamówień, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom Zakres powierzonej części zamówienia (opis)..., dn.... Podpisano... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) str. 11

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data )

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data ) ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY...... ( pieczątka Oferenta ) (data ) Samorządowy Zakład Budżetowy Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie ul. Słowackiego 5C 76 004 Sianów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:...... tel.*...... REGON*:..... NIP*:.... Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję...

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:......... Adres*:... REGON*:... NIP*:... FAX*, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję:... *- w przypadku oferty wspólnej naleŝy

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu...numer faksu... Regon...NIP... Regon...NIP...

Numer telefonu...numer faksu... Regon...NIP... Regon...NIP... Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / OŚWIADCZENIE UDOSTĘPNIAJĄCEGO POTENCJAŁ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / OŚWIADCZENIE UDOSTĘPNIAJĄCEGO POTENCJAŁ Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy: ZP/PN/7/05/NFM Nazwa i adres Wykonawcy / pieczęć firmowa OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / OŚWIADCZENIE UDOSTĘPNIAJĄCEGO POTENCJAŁ Oświadczam, że: pieczęć firmowa a) posiadam uprawnienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Niżej podpisani... (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon. Nr telefonu../ faksu.

FORMULARZ OFERTY. Niżej podpisani... (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon. Nr telefonu../ faksu. Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Niżej podpisani...... działający w imieniu i na rzecz:. (nazwa i siedziba Wykonawcy) NIP.. Regon Nr telefonu../ faksu. w odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zał. nr 1...... /Nazwa wykonawcy / / miejscowość i data/ Nazwa zamówienia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251 NIP 588-217-68-14, tel. (058) 677 50 00, 672 47 97 reprezentowany przez Dyrektora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY. Załącznik Nr 1 do SIWZ. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa. I.

Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY. Załącznik Nr 1 do SIWZ. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa. I. Załącznik Nr 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty pieczęć Wykonawcy PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa FORMULARZ OFERTY I. OFERTĘ składa: Nazwa Wykonawcy Wykonawca I. OSOBA UPRAWNIONA

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA FORMULARZ OFERTY

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA FORMULARZ OFERTY . załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Kucharz małej gastronomii z warsztatami w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Działając w imieniu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Krzeszyce,03 lipca 2014r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy ... Załącznik Nr 1. FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy Nr referencyjny nadany sprawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA Załącznik Nr 1 do SIWZ.. (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Wójt mgr Jacek Oglęcki OR-SO.271.16.2.2013 Nr zam.publ. PN-9/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług : udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA- Indywidualne konsultacje z psychologiem

Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA- Indywidualne konsultacje z psychologiem Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. 3 Maja 16 07-200 Wyszków SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Oznaczenie sprawy: Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Załącznik nr 1 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)...... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta bankowego:... nr telefonu... e mail :... faksu...

Bardziej szczegółowo