REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do regulaminu projektu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI Projekt Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski nr POKL /12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia realizowanym jest przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości ul. Okulickiego Śrem tel./fax: , kom.: będącą Liderem projektu oraz Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa Konin tel.: i Cech Rzemiosł Różnych ul. Kolejowa Śrem tel.: będących Partnerami projektu 1 S t r o n a

2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pożyczki współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Pośredniku finansowym należy prze to rozumieć partnerstwo w składzie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, z siedzibą w Śremie, ul. Okulickiego 3, Śrem, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Koninie ul. Zakładowa 4, Konin i Cech Rzemiosł Różnych, z siedzibą w Śremie, ul. Kolejowa 10, Śrem. b) UGRŚ-ŚOWMP należy przez to rozumieć Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. c) ARR należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. d) CRR należy przez to rozumieć Cech Rzemiosł Różnych w Śremie. e) pożyczkodawcy należy przez to rozumieć pośrednika finansowego. f) wnioskodawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zamieszkującą na terenie województwa wielkopolskiego, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski (podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie korzystała równolegle z innych środków publicznych, w tym m.in. ze środków PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością oraz podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie. g) pożyczkobiorcy należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, spełniającego warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. (Dz. Urz. UE L 214 z ) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), któremu udzielono pożyczki, h) umowie należy przez to rozumieć umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pośrednikiem finansowym a pożyczkobiorcą. 2. POŻYCZKOBIORCY 1. Pożyczkobiorcą może być osoba fizyczna, która: a) złożyła odpowiedni wniosek o pożyczkę, wraz z wymaganą dokumentacją, 2 S t r o n a

3 b) zarejestrowała działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, c) wykaże przyszłą zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty, d) nie jest w stosunku do niej prowadzone postępowanie upadłościowe, układowe, likwidacyjne, ugodowe bankowe, egzekucyjne, e) złożyła oświadczenie o niezaleganiu w zapłacie podatków i składek na ZUS, f) zobowiąże się do wykorzystania pożyczki zgodnie z przeznaczeniem, g) uzyskała pozytywną ocenę wniosku o pożyczkę, h) wskaże zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki, i) nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, j) upoważni Pośrednika finansowego do sprawdzenia informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor, k) w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), 2. Pożyczki udzielane są mikroprzedsiębiorcom działającym na obszarach miejskich i wiejskich we wszystkich branżach, z wyjątkiem branż i podmiotów wskazanych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis; 3. Pożyczki nie są udzielane mikroprzedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz.Urz.UE L 214 z r.). 3. PRZEZNACZENIE POŻYCZKI 1. Pożyczka może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej. 2. Pośrednik finansowy udziela pożyczek w szczególności na: a) nabycie środków trwałych, b) budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych, 3 S t r o n a

4 c) zakup wyposażenia, d) zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia, e) zakup wartości niematerialnych i prawnych, f) pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu, g) pokrycie kosztów bieżącej działalności. 3. Wykorzystanie pożyczki musi być zgodne z podanym w umowie o pożyczkę przeznaczeniem. 4. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym oraz linie kredytowe i pożyczki w rachunku. 5. Zmiana przeznaczenia pożyczki każdorazowo wymaga zgody Pożyczkodawcy oraz aktualizacji wniosku o pożyczkę. 4. WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 1. Warunki udzielania i spłaty pożyczki określa umowa pożyczki zawierana z pożyczkobiorcą, której wzór określa Pośrednik finansowy. 2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć zł na osobę. 3. Pośrednik finansowy udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami pożyczkobiorcy. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekraczać 60 miesięcy od dnia podpisania umowy o pożyczkę. Tryb spłaty rat kapitałowych i odsetkowych wyłącznie miesięczny. 4. Pożyczkobiorca może otrzymać 12-miesięczny okres karencji wyłącznie na spłatę rat kapitałowych (odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco). Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki. 5. Udzielenie karencji jest uzależnione od oceny wniosku pożyczkowego i leży w gestii Pośrednika finansowego. 6. Pośrednik finansowy może w uzasadnionych przypadkach udzielić karencji krótszej niż wnioskowany okres lub odmówić jej udzielenia, jeżeli stwierdzi, iż karencja wpływa negatywnie na szanse spłaty pożyczki lub/i jej przeznaczenie zgodnie z założeniami wniosku. Karencja może być udzielona w całym okresie spłaty pożyczki, przy czym karencja udzielona w początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej nie wstrzymuje biegu 12 miesięcy obowiązkowego utrzymania działalności przez pożyczkobiorcę (oba terminy mogą biec równolegle). 7. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym dla każdego pożyczkobiorcy harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zadłużenia pożyczkobiorcy z tytułu wypłaconego kapitału. 4 S t r o n a

5 5. OPROCENTOWANIE 1. Pożyczki udzielane przez Pośrednika finansowego podlegają oprocentowaniu preferencyjnemu tj. ustalanemu poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży wyrażonej w punktach bazowych ustalanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6). 2. Aktualna wysokość oprocentowania preferencyjnego będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową i 3. Oprocentowanie preferencyjne stosowane jest w przypadku, gdy pożyczka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i działalność gospodarcza została utrzymana przez cały okres trwania pożyczki. 4. Udzielona pożyczka podlega oprocentowaniu standardowemu tj. w wysokości równej lub wyższej niż stopa referencyjna obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str.6) w przypadku gdy: a) pożyczkobiorca nie utrzyma działalności lub ją zlikwiduje przed upływem okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki, Pośrednik finansowy nalicza wówczas wstecznie od dnia przyznania pożyczki odsetki na poziomie standardowym oraz wypowiada umowę pożyczki stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności, a następnie rozpoczyna proces windykacji; b) pożyczkobiorca nie utrzyma działalności lub zlikwiduje ją w okresie obowiązywania umowy pożyczki ale po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki, Pośrednik finansowy nalicza odsetki na poziomie standardowym od dnia likwidacji działalności gospodarczej przez pożyczkobiorcę, bez innych negatywnych konsekwencji dla pożyczkobiorcy; c) w dowolnym momencie obowiązywania umowy pożyczki Pośrednik finansowy stwierdzi, iż pożyczka została wydatkowana niezgodnie obowiązującą z umową, Pośrednik nalicza wstecznie od dnia przyznania pożyczki odsetki na poziomie standardowym oraz wypowiada umowę pożyczki stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności i rozpoczyna proces windykacji. 5. Pośrednik ma prawo odstąpić od stosowania oprocentowania preferencyjnego i zastosować oprocentowanie standardowe w przypadku nieterminowego wydatkowania środków założonych w harmonogramie. 6. Wysokość oprocentowania standardowego ustalana będzie indywidualnie dla każdego pożyczkobiorcy w zależności od oceny złożonego wniosku o pożyczkę. Aktualny przedział wysokości oprocentowania standardowego podawany będzie do 5 S t r o n a

6 publicznej widomości poprzez stronę internetową i 7. Przyznanie pożyczki oprocentowanej wg stawki preferencyjnej jest związane z udzielaniem pomocy publicznej. Różnica miedzy oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym stanowi pomoc de minimis. 8. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia. 9. W przypadku niewywiązywania się z terminu płatności raty określonej w harmonogramie płatności lub wypowiedzenia umowy pożyczki z przyczyn innych niż określone w 5 ust 3 lit. a) i c), od kapitału przeterminowanego stosowane będzie oprocentowanie w wysokości odsetek ustawowych od należności złotowych w stosunku rocznym. 10. Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki będą naliczane i płatne od kwoty aktualnego zadłużenia z tytułu wypłaconego kapitału w okresach miesięcznych bez wezwania. Odsetki będą liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 360 dni, a miesiąc ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI 1. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest ustanowieniem zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki oraz odsetek, zaakceptowanym przez Pośrednika finansowego, a w szczególności: a) wystawieniem każdorazowo weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (zabezpieczenie obligatoryjne), a) oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 kpc, b) przewłaszczeniem rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, c) ustanowieniem współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości/ gatunku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, d) hipoteką na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, e) poręczeniem wg prawa cywilnego, wekslowego w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda i/lub poręczenie współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia, f) zastawem wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, g) inne, na które wyrazi zgodę Pośrednik finansowy. 6 S t r o n a

7 2. Termin złożenia zabezpieczenia, ilość składanych zabezpieczeń oraz ich wartość ustalana będzie indywidualnie dla każdego pożyczkobiorcy, w zależności od oceny złożonego wniosku o pożyczkę. 3. Wszelkie opłaty związane z zabezpieczeniem pożyczki obciążają pożyczkobiorcę. 7. WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. W celu otrzymania pożyczki, wnioskodawca uczestnik projektu składa do: UGRŚ- ŚOWMP lub ARR lub CRR wypełniony wniosek wraz z załącznikami, którego wzór ustala Pośrednik finansowy. 2. Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami powinien być podpisany przez wnioskodawcę. 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione we wniosku o udzielenie pożyczki, w szczególności: a) biznes plan informacja na temat realizowanego przedsięwzięcia, którego wzór ustala Pośrednik finansowy, b) osobisty kwestionariusz wnioskodawcy/poręczyciela oświadczenie majątkowe, którego wzór ustala Pośrednik finansowy, c) kopia dowodu osobistego, d) inne dokumenty określające sytuację gospodarczą i finansową: opinię z banku prowadzącego rachunek bieżący wnioskodawcy, lub w innej formie zaakceptowanej przez Pośrednika finansowego, zaświadczenie z banku lub instytucji finansującej o wysokości zadłużenia i terminowości spłat oraz sposobu zabezpieczenia zadłużenia dotyczy wnioskodawców, którzy mają zadłużenie z tytułu pożyczki lub kredytu, lub w innej formie zaakceptowanej przez Pośrednika finansowego. e) upoważnienie do sprawdzenia w InfoMonitorze informacji na temat wnioskodawcy, f) inne dokumenty i informacje na żądanie Pośrednika finansowego po wstępnej analizie dokumentacji. 4. Wniosek po złożeniu do UGRŚ-ŚOWMP lub ARR lub CRR zostaje opatrzony datą wpływu i poddany jest ocenie formalnej dokonywanej w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu. Termin dokonywanej oceny formalnej dotyczy każdej złożonej wersji wniosku. 5. W przypadku uchybień formalnych odpowiednio UGRŚ-ŚOWMP, ARR, CRR wzywa wnioskodawcę owo/telefonicznie/bezpośrednio do ich uzupełnienia, w terminie indywidualnie uzgodnionym z wnioskodawcą, lecz nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. 7 S t r o n a

8 6. W razie nie uzupełnienia braków formalnych wniosku w uzgodnionym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia i nie podlega dalszej ocenie. 7. Wniosek poprawny formalnie zostaje przekazany do oceny merytorycznej. 8. OCENA WNIOSKU 1. Pośrednik finansowy dokonuje analizy merytorycznej wniosku w terminie 13 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez wnioskodawcę ostatniego dokumentu. W pierwszej kolejności zostaje przeprowadzona wizytacja terenowa planowanego miejsca działalności gospodarczej i proponowanego zabezpieczenia. 2. Pośrednik finansowy może zwracać się do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat szczegółów planowanego przedsięwzięcia. 3. Analiza merytoryczna wniosku dokonywana jest w oparciu o zdolność wnioskodawcy do spłaty rat pożyczki, obiektywną ocenę czynników jakościowych planowanego przedsięwzięcia oraz ocenę poziomu wniesionego zabezpieczenia. 4. W przypadku gdy wnioskodawca planuje/otworzył działalność gospodarczą w branżach energii odnawialnej i/lub ochrony środowiska, lub w branżach stanowiących silę napędową gospodarki regionu, jego wniosek otrzyma dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej. 5. Do branż stanowiących silę napędową gospodarki regionu należą: a) nieruchomości i budownictwo; b) przemysł; c) transport 1 i logistyka; d) telekomunikacja i informatyka; e) finanse; f) motoryzacja; g) surowce i energetyka. 6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt. 1 2, Pośrednik finansowy podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki. 7. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od odmowy udzielenia pożyczki przez Pośrednika finansowego. 8. Odwołanie od wyniku oceny wniosku o udzielenie pożyczki powinno zostać złożone przez wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od daty informacji o odmowie udzielenia pożyczki. 9. Pośrednik finansowy ma obowiązek rozpatrzenia odwołania i dokonania powtórnej oceny wniosku o udzielenie pożyczki w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena powtórnie złożonego wniosku o udzielenie pożyczki 1 Biorąc pod uwagę wyłączenia podmiotów z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 8 S t r o n a

9 nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. 10. O wynikach powtórnej oceny wniosku o udzielenie pożyczki uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie. Powtórna ocena wniosku o udzielenie pożyczki jest ocena wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej. 11. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki Pośrednik finansowy niezwłocznie informuje o tym fakcie wnioskodawcę osobiście/telefonicznie/drogą elektroniczną oraz wzywa go do podpisania umowy pożyczki i złożenia właściwych zabezpieczeń. 12. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wnioskodawcy na uzgodniony termin podpisania umowy będzie traktowane jako rezygnacja z pożyczki. 13. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia pożyczki Pośrednik finansowy zawiadamia o tym wnioskodawcę osobiście/telefonicznie/drogą elektroniczną. 14. Osoby upoważnione, dokonujące analizy wniosków o pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez wnioskodawcę. 15. Osoby, które uczestniczyły w przygotowaniu wniosku nie mogą dokonywać jego oceny. 9. SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI 1. Decyzja Pośrednika finansowego o przyznaniu pożyczki jest podstawą do zawarcia umowy pożyczki. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Pośrednika finansowego i 1 egzemplarz dla pożyczkobiorcy. 3. Warunkiem udzielenia pożyczki przez Pośrednika finansowego jest: a) rejestracja i rozpoczęcie działalności gospodarczej, Decyduje o tym faktyczny moment rozpoczęcia działalności gospodarczej określony w formularzu rejestracyjnym, nie zaś data rejestracji w CEIDG. Zawarcie umowy pożyczki jest możliwe nie wcześniej niż w terminie wskazanym w formularzu rejestracyjnym jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. b) zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Pośrednikiem finansowym a pożyczkobiorcą, c) ustanowienie prawnych zabezpieczeń umowy pożyczki, 4. Umowa pożyczki zobowiązuje Pośrednika do przekazania pożyczkobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych w formie bezgotówkowej, po spełnieniu przez pożyczkobiorcę warunków określonych w umowie. 5. Pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentować (faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe) wydatki ponoszone z kwoty pożyczki zgodnie z przyjętym 9 S t r o n a

10 w umowie pożyczki harmonogramem rzeczowo-finansowym pod rygorem odstąpienia od stosowania preferencyjnego oprocentowania. 6. Kwota pożyczki zostanie wypłacona na podstawie wniosku o pożyczkę (jednorazowo lub w transzach): a) na rachunek sprzedającego wskazany w stosownym dokumencie sprzedaży, po przedłożeniu faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłaty, i/lub b) na rachunek pożyczkobiorcy w formie refundacji, po przedłożeniu faktur, rachunków i innych dokumentów, wystawionych na firmę pożyczkobiorcy, stanowiących dowód zapłaty za nabywanie rzeczy/towarów/usług. Dokumenty, o których mowa powyżej nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę, i/lub c) na rachunek pożyczkobiorcy w formie zaliczki. 7. Termin rozliczenia płatności zaliczkowej określony będzie w umowie, lecz nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od wypłaty pożyczki. 8. O ostatecznym sposobie wypłaty środków finansowych decyduje Pośrednik finansowy, analizując propozycję pożyczkobiorcy i rodzaj przedsięwzięcia. 10. SPŁATA POŻYCZKI 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać pożyczkę na warunkach określonych w umowie pożyczki. 2. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie pożyczkobiorcy. 3. W razie trudności w spłacie pożyczki pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym Pośrednika finansowego i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności. 4. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu nowych warunków umowy bez jednoczesnego wypowiedzenia umowy przez Pośrednika finansowego oraz zawarcie stosownego aneksu regulującego warunki spłat kwoty pożyczki przez pożyczkobiorcę wraz z odsetkami z tytułu renegocjowanej umowy pożyczkowej. Powinna ona również obejmować renegocjacje zabezpieczeń, w tym zaakceptowanie przez dotychczasowych poręczycieli nowych warunków umowy. 5. W przypadku niewywiązywania się z warunków umowy, w szczególności zaniechania terminowej spłaty pożyczki za 2 okresy płatności, zagrożenia niewypłacalności pożyczkobiorcy, Pośrednik finansowy może wypowiedzieć umowę i postawić w stan natychmiastowej wymagalności pozostałą kwotę pożyczki wraz z odsetkami oraz skorzystać z zabezpieczeń pożyczki zawartych w umowie. 6. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie pożyczki przekraczających 15 dni podejmowane są działania wyjaśniające (kontakt telefoniczny lub wizyta 10 S t r o n a

11 u pożyczkobiorcy), w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia oraz zaoferowanie ewentualnej pomocy pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo. 7. W przypadku bezskuteczności działań wyjaśniających, o których mowa w ust. 6, Pośrednik finansowy bezzwłocznie wysyła wezwania do zapłaty i o opóźnieniach w spłacie pożyczki zawiadamia poręczycieli. 8. Roszczenia Pośrednika finansowego z tytułu niespłaconej pożyczki i odsetek pokrywane są w następującej kolejności: a) koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) koszty zastępstwa procesowego, c) należne opłaty oraz inne koszty Pożyczkodawcy, d) odsetki naliczane do kwot objętych tytułem egzekucyjnym, e) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, f) pozostałe niespłacone odsetki, g) niespłacony (wymagalny) kapitał pożyczki. 9. Pożyczkobiorcy są poddawani nadzorowi w zakresie realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki poprzez wizyty monitorujące, kontrole na miejscu, bieżący monitoring spłat pożyczki, weryfikację prowadzenia działalności gospodarczej w całym okresie spłaty pożyczki poprzez sprawdzanie danych zawartych w CEIDG. 10. Należności przysługujące Pośrednikowi finansowemu od pożyczkobiorcy mogą zostać spisane w straty w przypadku wydania przez komornika sądowego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności. 11. Pośrednik finansowy informuje o ustaniu zobowiązania i wzywa do odbioru dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia. 11. WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI 1. Pośrednik finansowy może w każdym czasie wypowiedzieć umowę pożyczki, w przypadkach określonych w umowie pożyczki. 2. Wypowiedzenie umowy pożyczki Pośrednik finansowy doręcza pożyczkobiorcy, poręczycielom oraz osobom, które udzieliły zabezpieczeń rzeczowych. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe, dokumentację finansową oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją umowy pożyczki na każde żądanie Pośrednika finansowego, który działać może także przez swoich przedstawicieli. 11 S t r o n a

12 2. Spory spowodowane działaniami pożyczkobiorcy wbrew niniejszemu Regulaminowi oraz niezgodnie z zawartą umową pożyczki poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Pośrednika finansowego. 3. Wzory dokumentów, w tym formularz wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulaminem są dostępne w siedzibie UGRŚ-ŚOWMP, ARR i CRR oraz na stronie internetowej lidera i partnerów projektu, tj.: i 13. INFORMACJE POZOSTAŁE 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Pośrednik finansowy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, o czym powiadomi uczestników projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej i po uprzedniej akceptacji Instytucji Pośredniczącej. 3. Interpretacja zapisów regulaminu należy do Pośrednika finansowego w oparciu o zapisy Zasad wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także akty prawne i dokumenty programowe dotyczące realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Decyzja co do kwestii nieuregulowanych w regulaminie i innych dokumentach wymienionych w punkcie 3, należy do Pośrednika finansowego. 14. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 Wniosek o pożyczkę. 2. Załącznik nr 2 Weryfikacja formalna wniosku o pożyczkę. 3. Załącznik nr 3 Weryfikacja merytoryczna wniosku o pożyczkę. 4. Załącznik nr 4 Wzór umowy pożyczki. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Pieczęć i podpis Pośrednika finansowego. 12 S t r o n a

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą.

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo