Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku (Lider) oraz Centrum Promocji innowacji i Rozwoju (Partner), na podstawie Umowy nr UDA-POKL /12-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pożyczki współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Banku należy przez to rozumieć Bank Spółdzielczy w Brańsku, b) CPIiR należy przez to rozumieć Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, c) Pożyczkodawcy należy przez to rozumieć Bank Spółdzielczy w Brańsku. d) Uczestniku projektu należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zamieszkującą na terenie

2 województwa podlaskiego, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (tj. od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym m.in. ze środków PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością oraz podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie. e) pożyczkobiorcy należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, spełniającego warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. (Dz. Urz. UE L 214 z ) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), któremu udzielono pożyczki, f) Umowie należy przez to rozumieć umowę pożyczki zawartą pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Brańsku a pożyczkobiorcą. g) Funduszu - należy przez to rozumieć h) Instytucji Pośredniczącej należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, i) Beneficjencie należy przez to rozumieć Bank Spółdzielczy w Brańsku, j) Kandydacie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, starającą się o udział w Projekcie, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i złożyła dokumenty rekrutacyjne, k) Uczestniku projektu należy przez to rozumieć osobę, która zostanie zakwalifikowana do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Projektu l) Komisji Oceniającej Wniosek (KOW) należy przez to rozumieć zespół oceniający wnioski pożyczkowe. 2 UCZESTNICY PROJEKTU

3 1. Pożyczkobiorcą może być osoba fizyczna, która: a) została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, b) złożyła wniosek o pożyczkę, wraz z wymaganą dokumentacją, c) zarejestrowała działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego (zaleca się, aby uczestnicy projektu rejestrowali działalność gospodarczą nie wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki), d) wykaże przyszłą zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty, e) nie jest w stosunku do niej prowadzone postępowanie upadłościowe, układowe, likwidacyjne, ugodowe bankowe, egzekucyjne, f) złożyła oświadczenie o niezaleganiu w zapłacie podatków i składek na ZUS, KRUS, g) zobowiąże się do wykorzystania pożyczki zgodnie ze wskazanym we wniosku pożyczkowym przeznaczeniem, h) uzyskała pozytywną ocenę wniosku o pożyczkę, i) wskaże zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki, j) nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, k) upoważni Bank do sprawdzenia informacji w Bazie Informacji Gospodarczej InfoMonitor, l) upoważni Bank do sprawdzenia informacji w Bazie BIK (Biuro Informacji Kredytowej), m) w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej. n) uczestniczyła w bloku doradczym prowadzonym przez CPIiR. o) Pożyczki udzielane są mikroprzedsiębiorcom działającym na obszarze województwa podlaskiego we wszystkich branżach, z wyjątkiem branż i podmiotów wskazanych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Lista rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia pożyczkowego stanowi

4 Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu. 2. Pożyczki nie są udzielane mikroprzedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz.Urz.UE L 214 z r.). 3. W Projekcie nie mogą uczestniczyć: a) osoby zatrudnione u Beneficjenta, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków pożyczkowych: - związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia i/lub, - związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. b) osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania / Działania 6.2 POKL, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, c) osoby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu, d) osoby, które były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub 3 akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, e) osoby, które były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa, f) osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze

5 transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomoc. 3 WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 1. Warunki udzielania i spłaty pożyczki określa umowa pożyczki zawierana z pożyczkobiorcą, której wzór określa Bank. 2. Maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć ,00 zł. 3. Bank udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami pożyczkobiorcy. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekraczać 60 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. Na wniosek pożyczkobiorcy za zgodą Banku, okres karencji w spłacie raty kapitałowej pożyczki może wynieść maksymalnie 12 miesięcy. O długości okresu karencji w spłacie kapitału decyduje Bank po analizie wniosku pożyczkowego oraz biznes planu przedsięwzięcia. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki. 5. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym dla każdego pożyczkobiorcy harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zadłużenia pożyczkobiorcy. 6. Na wniosek pożyczkobiorcy za zgodą Banku, uczestnik projektu może otrzymać przez okres maksymalnie 12 miesięcy wsparcie pomostowe w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Wsparcie to wliczone jest w kwotę przyznanej pożyczki. Wsparcie pomostowe można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media, usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia danej działalności gospodarczej). Środki nie wykorzystane w jednym miesiącu kalendarzowym przechodzą na następny miesiąc. Całkowite rozliczenie wsparcia pomostowego następuje po zakończeniu ostatniego miesiąca na jaki zostało przyznanie wsparcie.

6 4 PRZEZNACZENIE POŻYCZKI 1. Pożyczka może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej. W sposób szczególny badane jest ryzyko przyznania pożyczki w wariancie obrotowym. 2. Bank w ramach Funduszu udziela pożyczek w szczególności na: a) zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia wraz z kosztami ich przesyłki lub transportu. b) zakup, budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjno - usługowohandlowych, biurowych wraz z kosztami ich przesyłki lub transportu. c) zakupy materiałów i surowców do produkcji, usług oraz towarów handlowych wraz z kosztami ich przesyłki lub transportu. d) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem wraz z kosztami ich przesyłki lub transportu. 3. Wykorzystanie pożyczki musi być zgodne z podanym w umowie o pożyczkę przeznaczeniem. 4. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym, wykluczone z finansowania są linie kredytowe, kredyty, pożyczki oraz pożyczki lub linie kredytowe w rachunku. 5 OPROCENTOWANIE 1. Pożyczki udzielane przez Bank podlegają oprocentowaniu preferencyjnemu tj. ustalanemu poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży wyrażonej

7 w punktach bazowych ustalanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r.,str. 6). Jedynym kosztem uzyskania pożyczki jest koszt jej oprocentowania, chyba że zachodzi konieczność ustanowienia zabezpieczenia umowy pożyczki, które wiąże się z poniesieniem kosztów przez pożyczkobiorcę. Bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji poza ściśle określonym oprocentowaniem pożyczki. Umowa pożyczki przewiduje dwa alternatywne poziomy oprocentowania: a) Oprocentowanie preferencyjne oprocentowanie poziomie poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej (od stopa bazowa dla Polski wynosi 4,80%) oraz marży wyrażonej w punktach bazowych ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6). Wysokość marży ustalana jest w oparciu o dwa kryteria: tzw. rating (ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa) oraz poziom zabezpieczeń. W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorców, nie posiadających historii kredytowej, poziom zastosowanej marży stanowi nie mniej niż 400 p.b. A zatem, oprocentowanie preferencyjne zastosowane przez Pośrednika finansowego powinno kształtować się na poziomie poniżej 8,80% (4,80% p.b.). b) Oprocentowanie standardowe oprocentowanie pożyczki w wysokości równej lub wyższej niż stopa referencyjna obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. 2. Aktualna wysokość oprocentowania preferencyjnego wynosi 4,0% i będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez strony internetowe oraz 3. Oprocentowanie preferencyjne stosowane jest w przypadku, gdy pożyczka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i działalność gospodarcza została utrzymana przez cały okres trwania umowy pożyczki. 4. Udzielona pożyczka podlega oprocentowaniu standardowemu tj. w wysokości równej lub wyższej niż stopa referencyjna obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i

8 dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str.6) w przypadku: a) nie utrzymania lub likwidacji działalności przed upływem okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki odsetki na poziomie standardowym naliczane są wówczas wstecznie od dnia udzielenia pożyczki, b) nie utrzymania lub likwidacji działalności po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki odsetki na poziomie standardowym naliczane są od dnia likwidacji działalności gospodarczej, c) wydatkowania pożyczki niezgodnie z obowiązującą umową odsetki na poziomie standardowym naliczane są wstecznie od dnia udzielenia pożyczki. 5. Wysokość oprocentowania standardowego ustalana będzie indywidualnie dla każdego pożyczkobiorcy w zależności od oceny ryzyka spłaty pożyczki. 6. Przyznanie pożyczki oprocentowanej wg stawki preferencyjnej jest związane z udzielaniem pomocy publicznej. Różnica miedzy oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym stanowi pomoc de minimis dla pożyczkobiorcy. 7. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia. 8. Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki będą naliczane i płatne od kwoty aktualnego zadłużenia z tytułu wypłaconego kapitału w okresach miesięcznych. Odsetki będą liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 9. Od niespłaconej pożyczki (zadłużenia przeterminowanego) Bank pobiera odsetki za zwłokę w wysokości określonej w tabeli oprocentowania należności przeterminowanych, obowiązującej aktualnie w BS. 10. W dniu uruchomienia pożyczki wysokość odsetek za zwłokę wynosi 16,00 %. 6 ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI 1. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest ustanowieniem zabezpieczenia spłat należności na kwotę równą lub większą sumie kwot pożyczki oraz odsetek, zaakceptowanym przez Bank, a w

9 szczególności: a) wystawienia każdorazowo weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (zabezpieczenie obligatoryjne), b) oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, c) przewłaszczenia rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, d) hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, e) poręczenie wg prawa cywilnego, wekslowego, - w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda i/lub poręczenie współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia, f) zastaw wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, g) poręczenie współmałżonka, h) inne, na które wyrazi zgodę Bank. 2. Termin złożenia zabezpieczenia, ilość składanych zabezpieczeń oraz ich wartość ustalana będzie indywidualnie dla każdego pożyczkobiorcy, w zależności od oceny złożonego wniosku o pożyczkę. 3. Wszelkie opłaty związane z zabezpieczeniem pożyczki obciążają pożyczkobiorcę. 4. Bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy w okresie trwania pożyczki wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszy się lub sytuacja materialna Pożyczkobiorcy ulegnie pogorszeniu. 7 WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. W celu otrzymania pożyczki, wnioskodawca - uczestnik projektu składa do Banku wypełniony wniosek wraz z załącznikami, którego wzór ustala Bank. Wniosek pożyczkowy stanowi Załącznik nr 1 do przedmiotowego regulaminu. 2. Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami powinien być czytelnie podpisany przez wnioskodawcę.

10 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione we wniosku o udzielenie pożyczki, w szczególności: a) biznes plan (Załącznik nr 6 do przedmiotowego regulaminu) informacja na temat realizowanego przedsięwzięcia, którego wzór ustala Bank, b) kopię dowodu osobistego, c) inne dokumenty określające sytuację gospodarczą i finansową, o które może poprosić Bank: - opinię z banku prowadzącego rachunek bieżący wnioskodawcy, lub w innej formie zaakceptowanej przez Bank, - zaświadczenie z banku lub instytucji finansującej o wysokości zadłużenia i terminowości spłat oraz sposobu zabezpieczenia zadłużenia dotyczy wnioskodawców, którzy mają zadłużenie z tytułu pożyczki lub kredytu, lub w innej formie zaakceptowanej przez Bank. 4. Dodatkowo uczestnik projektu: a) upoważnia Bank do sprawdzenia w InfoMonitorze informacji na temat wnioskodawcy, b) upoważnia Bank do sprawdzenia bazie BIK informacji na temat wnioskodawcy, c) dostarcza inne dokumenty i informacje na żądanie Banku po wstępnej analizie dokumentacji. 8 OCENA WNIOSKU 1. Bank dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku pożyczkowego. 2. Ocena formalna winsoku pożyczkowego jest prowadzona w oparciu o Kartę Oceny Formalnej Wniosku Pożyczkowego stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 3. Ocena formalna prowadzona jest w systemie zero jedynkowym, tzn. projekt jest oceniony pozytywnie pod względem formalnym, jeśli spełni wszystkie wymagania przedstawione w karcie oceny formalnej. Uchybienia formalne w wypełnieniu wniosku pożyczkowego, które kandydat może poprawić na etapie oceny formalnej to: a) Nie zaznaczenie wszystkich wymaganych pól wyboru,

11 b) Nie wypełnienie pól opisowych, c) Nie podpisanie wniosku. 4. W przypadku wystąpienia uchybień formalnych Bank wzywa uczestnika listownie do ich uzupełnienia. 5. W razie nie uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 3 dni roboczych, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia i nie podlega rejestracji. 6. Wniosek pozytywnie oceniony pod względem formalnym zostaje zarejestrowany i przekazany do oceny merytorycznej. 7. Bank dokonuje oceny merytorycznej wniosku w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez wnioskodawcę ostatniego dokumentu. 8. Bank może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat szczegółów planowanego przedsięwzięcia. 9. Ocena merytoryczna wniosku pożyczkowego dokonywana będzie w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej Wniosku Pożyczkowego (Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). Ocenie podlegać będą następujące elementy: ocena pomysłu biznesowego, ocena trwałości ekonomiczno - finansowej oraz ocena poziomu proponowanego zabezpieczenia. 10. Ocena merytoryczna wniosku pożyczkowego będzie dokonywana przez Komisję Oceniającą Wnioski powołaną przez Bank, w skład której wchodzą minimum 3 osoby, pracowników beneficjenta niebiorących udziału w przygotowaniu wniosku pożyczkowego. Wniosek będzie oceniany przez dwie osoby z zespołu powołanego przez Bank. Końcowa ocena punktowa wniosku jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez oceniających. Uczestnik projektu przechodzi pozytywnie ocenę merytoryczną wniosku, jeśli w wyniku oceny otrzyma minimum 60 punktów. 11. Jeśli różnica w ocenach ekspertów wyniesie powyżej 30 punktów do oceny wniosku pożyczkowego będzie powołany trzeci ekspert oceniający. W takiej sytuacji spośród trzech ocen punktowych (dwóch rozbieżnych oraz ceny trzeciego oceniającego) wybierane są dwie oceny najbardziej zbliżone punktowo a następnie oblicza się średnią arytmetyczną z tych ocen. Średnia ta stanowi ostateczną liczbę punktów otrzymanych przez kandydata z oceny merytorycznej.

12 12. W przypadku, w którym dwa wnioski pożyczkowe na etapie oceny merytorycznej otrzymają taką samą liczbę punktów, rozstrzygającą jest liczba punktów przyznanych za pomysł biznesowy. 13. Osoby, które nie uzyskały minimum z oceny wniosków o udzielenie pożyczki będą mogły zweryfikować pomysł biznesowy i złożyć dokumenty w następnym naborze. 14. Uczestnik, którego wniosek o udzielenie pożyczki został odrzucony, ma możliwość odwołania się. Odwołanie powinno zostać złożone przez uczestnika w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od daty zamieszenia informacji o odrzuceniu wniosku. Bank rozpatruje odwołanie w przeciągu 7 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia. 15. Po dokonaniu oceny merytorycznej wniosku pożyczkowego ogłoszone zostaną dwie listy rankingowe kandydatów. a) Lista podstawowa osób, których wniosek pożyczkowy został oceniony pozytywnie, b) Lista osób, których wniosek został odrzucony, Obie listy zostaną opublikowane na stronnie Banku oraz stronie CPIiR c) Lista rankingowa jest zatwierdzana przez Bank. 16. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki Bank niezwłocznie informuje o tym fakcie uczestnika projektu listownie oraz wzywa go do podpisania umowy pożyczki i złożenia właściwych zabezpieczeń. 17. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wnioskodawcy na uzgodniony termin podpisania umowy będzie traktowane, jako rezygnacja z pożyczki. 18. W przypadku podjęcia decyzji odmawiającej udzielenia pożyczki Bank zawiadamia o tym fakcie wnioskodawcę listownie. 19. Osoby upoważnione, dokonujące analizy wniosków o pożyczkę obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez wnioskodawcę. 20. Osoby, które uczestniczyły w przygotowaniu wniosku nie mogą dokonywać jego oceny. 9

13 SPOSÓB I WARUNKI WYPŁATY POŻYCZKI 1. Decyzja Banku o przyznaniu pożyczki jest podstawą do zawarcia umowy pożyczki. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Banku i 1 egzemplarzu dla pożyczkobiorcy. 3. Warunkiem wypłaty pożyczki przez Bank jest: a) rejestracja i rozpoczęcie działalności gospodarczej (np. dostarczenie wydruju z CEIDG), b) zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Bankiem a pożyczkobiorcą; c) ustanowienie prawnych zabezpieczeń umowy pożyczki. 4. Umowa pożyczki zobowiązuje Bank do przekazania pożyczkobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych w formie bezgotówkowej, po spełnieniu przez pożyczkobiorcę warunków określonych w umowie. 5. Kwota pożyczki zostanie wypłacona na podstawie wniosku o pożyczkę (jednorazowo lub w transzach): a) na rachunek sprzedającego wskazany w stosownym dokumencie sprzedaży np. po przedłożeniu faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłaty, i/lub, b) na rachunek pożyczkobiorcy w formie zaliczki. 6. O ostatecznym sposobie wypłaty środków finansowych decyduje Bank, analizując propozycję pożyczkobiorcy. 7. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wykorzystania środków pożyczki w terminie do 3 miesięcy od dnia przekazania ich przez Bank na rachunek pożyczkobiorcy. 8. W przypadku zaliczkowego rozliczania pożyczki, pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentować (np. przedstawić faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe) wydatki ponoszone z kwoty pożyczki pod rygorem odstąpienia od stosowanego preferencyjnego oprocentowania. 9. Wykorzystanie oraz spłata pożyczki podlegają kontroli przez Bank. 10. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do:

14 a) wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, b) dostarczania w okresach miesięcznych poświadczonego za zgodność z oryginałem dowodu opłacania należytych składek ZUS/KRUS (np. polecenie przelewu, wpłata gotówkowa, wyciąg z historii rachunku bankowego) c) umożliwienia przedstawicielom Beneficjenta, przedstawicielom Instytucji Pośredniczącej oraz innym osobom trzecim wskazanym Beneficjenta badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy, d) składania Beneficjentowi na wezwanie okresowych sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej, e) powiadomienia Beneficjenta o zaciągniętych w bankach kredytach i pożyczkach oraz zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową pożyczkobiorcy, (np. zaciągnięciu pożyczki, kredytu, ustanowieniu zastawu, hipoteki, udzielonych poręczeniach, zaległościach podatkowych, zaleganiu z zapłatą składek ZUS/KRUS itp.), f) powiadamiania Beneficjenta o wszelkich zmianach organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę. 11. Wykorzystanie pożyczki oraz jej rezultaty mogą być przedmiotem kontroli instytucji publicznych uprawnionych do kontroli wykorzystania środków publicznych. 10 SPŁATA POŻYCZKI 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać pożyczkę na warunkach określonych w umowie pożyczki. 2. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie pożyczkobiorcy. 3. W razie trudności w spłacie pożyczki pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić o tym Bank i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności. 4. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu nowych warunków umowy bez jednoczesnego

15 wypowiedzenia umowy przez Bank oraz zawarcie stosownego aneksu regulującego warunki spłat kwoty pożyczki przez pożyczkobiorcę wraz z odsetkami z tytułu renegocjowanej umowy pożyczkowej. Powinna ona również obejmować renegocjacje zabezpieczeń, w tym zaakceptowanie przez dotychczasowych poręczycieli nowych warunków umowy. 5. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie pożyczki przekraczających 30 dni podejmowane są działania wyjaśniające (kontakt telefoniczny lub wizyta u pożyczkobiorcy), w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia oraz zaoferowanie ewentualnej pomocy pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo, bank zastrzega sobie także prawo do wypowiedzenia umowy. 6. W przypadku niewywiązywania się z warunków umowy, w szczególności zaniechania terminowej spłaty pożyczki za 3 okresy płatności, zagrożenia niewypłacalności pożyczkobiorcy, Bank wypowie umowę pożyczki i postawi w stan natychmiastowej wymagalności pozostałą kwotę pożyczki wraz z odsetkami oraz skorzystać z zabezpieczeń pożyczki zawartych w umowie. 7. W przypadku bezskuteczności działań wyjaśniających, o których mowa w ust. 6, Bank bezzwłocznie wysyła wezwania do zapłaty i o opóźnieniach w spłacie pożyczki zawiadamia poręczycieli. 8. Roszczenia Banku z tytułu niespłaconej pożyczki i odsetek pokrywane są w następującej kolejności: a) koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) odsetki naliczane do kwot objętych tytułem egzekucyjnym, c) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, d) pozostałe niespłacone odsetki, e) niespłacony (wymagalny) kapitał pożyczki, f) należne opłaty oraz inne koszty Pożyczkodawcy, g) koszty zastępstwa procesowego. 9. Pożyczkobiorcy są poddawani nadzorowi w zakresie realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki poprzez wizyty monitorujące, kontrole na miejscu, bieżący monitoring spłat pożyczki, weryfikację prowadzenia działalności gospodarczej w całym okresie spłaty pożyczki poprzez sprawdzanie danych zawartych w CEIDG. 10. Za pożyczkę straconą uważa się pożyczkę rozwiązaną w całości lub w części, dla której nie jest

16 możliwa dobrowolna spłata (na podstawie umowy ugody z Pożyczkobiorcą) lub gdy w wyniku windykacji komornik wyda decyzję o nieskutecznej dalszej windykacji przy jednoczesnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej w okresie nie dłuższym niż 30 dni od terminu zgłoszenia tego faktu przez Beneficjenta. 11. Bank informuje pożyczkobiorcę o ustaniu zobowiązania i wzywa do odbioru dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia. 11 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZMIAN PRZEZNACZENIA POŻYCZKI, OPROCENTOWANIA POŻYCZKI ORAZ UMOWY POŻYCZKI 1. Zmiany w umowie pożyczki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany wprowadzane z inicjatywy Beneficjenta mogą wynikać ze: a) zmiany przepisów nadrzędnych, b) zmiany wiarygodności pożyczkobiorcy, c) innych przesłanek sformułowanych przez Beneficjenta (np. w związku ze zmianą polityki pożyczkowej, zmianami gospodarczymi, ogólną koniunkturą itd.). 3. Przejście z trybu oprocentowania preferencyjnego na tryb oprocentowania standardowego nie jest traktowane jako zmiana umowy pożyczki. 4. Zmiany wprowadzane z inicjatywy pożyczkobiorcy mogą dotyczyć: a) przeznaczenia pożyczki, o ile nowe przeznaczenie jest zgodne z celem przedsięwzięcia, b) terminu zakończenia inwestycji, c) skrócenia lub wydłużenia karencji, w zakresie do 12 miesięcy d) skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty pożyczki 5. W przypadku, gdy zmiana przeznaczenia pożyczki nie przekracza 10% jej wartości, nie jest wymagana zgoda Banku na zmianę przeznaczenia pożyczki, o ile zmiana jest zgodna z charakterem prowadzonej przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej. Zmiana przeznaczenia pożyczki w wysokości

17 powyżej 10% jej wartości wymaga zgody Banku. 6. Jeżeli zmiana przeznaczenia pożyczki wpływa na istotę przedsięwzięcia, Bank wymaga złożenia nowego wniosku. Zmiana przeznaczenia pożyczki musi się wiązać z pozytywną oceną nowego wniosku. 7. Bank na wniosek pożyczkobiorcy może wyrazić zgodę na przesunięcie wydatków zmiany terminu zakończenia inwestycji, maksymalnie o kolejne 3 miesiące, a wprowadzenie takiej zmiany wymaga aneksu do umowy pożyczki. 8. Pożyczkobiorca może wnioskować o skrócenie lub wydłużenie okresu trwania pożyczki. Maksymalny okres spłaty nie może przekroczyć 60 miesięcy. 9. Skrócenie lub wydłużenia okresu trwania pożyczki będzie uzależnione od oceny ryzyka i zgody Banku oraz wymagało będzie podpisania aneksu. Ponadto, Bank wylicza nową wysokość rat kapitałowo - odsetkowych, o czym powiadamia Pożyczkobiorcę. 10. Bankt może nie wyrazić zgody na skrócenie czasu pożyczki, jednak nie może nie przyjmować wyższych wpłat rat kapitałowych. 11. Nadpłata pożyczki skutkuje wydaniem dla pożyczkobiorcy nowego harmonogramu spłaty pożyczki z niższą ratą kapitałowo - odsetkową, przy czym zachowany jest pierwotny okres spłaty pożyczki. Nadpłata pożyczki nie wymaga podpisania aneksu do umowy, zmianie ulega wyłącznie załącznik nr 1 do umowy pożyczkowej tj. harmonogram spłaty pożyczki. 12. Jeśli pomimo braku zgody Banku na skrócenie czasu trwania pożyczki, pożyczkobiorca spłaci ją wcześniej, to pożyczka jest rozliczana. (Bank nie ma możliwości obciążania pożyczkobiorcy odsetkami od kwot spłaconego kapitału pożyczki, nawet jeśli wcześniejsza spłata została dokonana bez zgody Banku). 13. Pożyczkobiorca może dokonać całkowitej spłaty pożyczki przed terminem końca umowy. 14. W przypadku gdy wydatki nie są ponoszone w terminie określonym w harmonogramie rzeczowofinansowym, a pożyczkobiorca nie poinformował o tym fakcie Banku, Bank ma prawo odstąpić od stosowania oprocentowania preferencyjnego i zastosować oprocentowanie standardowe.

18 12 WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI 1. Bank może w każdym czasie wypowiedzieć umowę pożyczki, w przypadkach określonych w umowie pożyczki. 2. Wypowiedzenie umowy pożyczki Bank doręcza pożyczkobiorcy, poręczycielom oraz osobom, które udzieliły zabezpieczeń rzeczowych. 3. Po wypowiedzeniu umowy pożyczki Bank dopuszcza zawarcie ugody z Pożyczkobiorcą na warunkach określonych w odrębnej umowie ugody. 13 POMOC DE MINIMIS 1. Różnica kwotowa pomiędzy oprocentowaniem preferencyjnym a standardowym stanowi pomoc de minimis pożyczki dla Pożyczkobiorcy, która udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383). oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L379, z r.) 2. Zgodnie z zapisami wskazanych powyżej rozporządzeń pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w

19 złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 3. Każdemu Pożyczkobiorcy Beneficjent wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis wyrażonej za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie ze wzorem zaświadczenia określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis. 4. Zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej powinno zostać wydane w dniu podpisania umowy pożyczki. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Pożyczkobiorca udostępnia prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym przedsięwzięciem oraz realizacją umowy pożyczki na każde żądanie Banku, który działać może także przez swoich przedstawicieli. 2. Spory spowodowane działaniami pożyczkobiorcy wbrew niniejszemu Regulaminowi oraz niezgodnie z zawartą umową pożyczki poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Banku Spółdzielczego w Brańsku. 3. Wzory dokumentów, w tym formularz wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz niniejszy Regulamin są dostępne w siedzibie Banku Spółdzielczego w Brańsku oraz na stronach internetowych Banku Spółdzielczego w Brańsku oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w niniejszym regulaminie. 5. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Beneficjenta w ramach POKL Działanie 6.2, ogłoszenia upadłości Beneficjenta lub likwidacji Beneficjenta, automatycznie wszelkie prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy pożyczki przejmuje

20 Instytucja Pośrednicząca lub podmiot wskazany przez Instytucję pośredniczącą. 6. Zapytania w sprawie projektu można kierować do Beneficjenta, a w szczególności do koordynatora projektu i oficera pożyczkowego lub innych osób odpowiedzialnych i mogących udzielać odpowiedzi i wyjaśnień na piśmie. Beneficjent zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi po konsultacjach z Instytucją Pośredniczącą. 7. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki wzorów dokumentów: a) Wniosek o udzielenie pożyczki załącznik nr 1 do Regulaminu, b) Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie pożyczki załącznik nr 2 do Regulaminu, c) Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie pożyczki załącznik nr 3 do Regulaminu, d) Wzór umowy pożyczki - załącznik nr 4 do Regulaminu. e) Regulamin Komisji Oceniającej Wnioski załącznik nr 5 do Regulaminu, f) Wzór Biznes Planu Załącznik nr 6 do Regulaminu. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: dokument z dnia r. Zasady wdrażania instrumentów Inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo