REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY."

Transkrypt

1 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Dębicy, w ramach wyodrębnionego księgowo Funduszu Pożyczkowego, projektu pt. Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Fundusz Pożyczkowy Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, powstał ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Numer konkursu POKL 22/POKL/6.2/ Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Dębicy 2) WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 3) Pośrednik finansowy Bank Spółdzielczy w Dębicy 4) Zarząd Banku - należy przez to rozumieć Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy. 5) Biuro Projektu - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Projektodawcy projektu do zarządzania i obsługi projektu pt. Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy oraz kontaktu i współpracy z Beneficjentem ostatecznym z siedzibą w Mielcu, przy ul. Pisarka 3A / 1, Mielec. 6) Projekcie należy przez to rozumieć Fundusz Pożyczkowy utworzony w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, nr WND-POKL /12-00, realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL /12-00 z dnia 6 czerwca 2013 roku podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucją Pośredniczącą) a Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 7) Uczestnik projektu należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielonego wsparcia, czyli uczestnicy szkoleń i doradztwa indywidualnego, którzy podpisali Deklarację Uczestnictwa w Projekcie. 8) Podkarpacie, województwo podkarpackie rozumiane jako obszar udzielanego wsparcia. 9) Pożyczka środki pieniężne oddane przez Bank do dyspozycji Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w umowie Pożyczki. 10) Pożyczkobiorca osoba fizyczna zamieszkała na terenie województwa Podkarpackiego posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem umowę Pożyczki. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 1

2 11) Poręczyciel osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialna solidarnie z Pożyczkobiorcą za spłatę Pożyczki. 12) Przedsiębiorca - osoba prowadząca działalność gospodarczą określoną w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220 poz. 1447). 13) Zdolność kredytowa zdolność do spłaty w terminach określonych w umowie Pożyczki i określona na podstawie oceny Biznes Planu. 14) Okres kredytowania - okres liczony od dnia wypłaty środków pieniężnych, do dnia określonego w Umowie Pożyczki jako ostateczny termin spłaty Pożyczki. 15) Stopa referencyjna - wyliczana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej, która dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest równa stopie bazowej da Polski ogłoszonej przez Komisję Europejską powiększonej o 4%. 16) Oprocentowanie Preferencyjne - oprocentowanie pożyczki liczone na poziomie 2% w stosunku rocznym dla uczestników projektu. 17) Oprocentowanie Standardowe - równe jest stopie referencyjnej liczonej dla uczestników projektu, która jest równa stopie bazowej dla Polski, ogłoszonej przez Komisję Europejską, powiększonej o marże w wysokości 4,00%. Na dzień 01 stycznia 2013 roku stopa bazowa wynosi 4,80%. 18) Oprocentowanie karne oprocentowanie przeterminowanego kapitału w wysokości 16% w stosunku rocznym, stosowany w chwili wypowiedzenia umowy pożyczki. 19) Pożyczka preferencyjnie oprocentowana - pożyczka udzielana zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. 20) Ostateczny termin spłaty Pożyczki ustalony w Umowie Pożyczki dzień spłaty Pożyczki wraz z odsetkami. 21) Termin wypowiedzenia Pożyczki - okres liczony od następnego dnia po doręczeniu oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu do daty postawienia w stan wymagalności Pożyczki. 22) Pierwszy obrót kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek zwrotnych na preferencyjnych warunkach, wypłacanych ze środków pochodzących bezpośrednio z utworzonego Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 23) Drugi i kolejne obroty kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek wypłacanych ze środków pochodzących ze spłat dotychczas udzielonych w ramach Funduszu Pożyczkowego pożyczek (zarówno kapitałowych jak i odsetkowych), udzielonych pożyczkobiorcom z wcześniejszych obrotów, w tym z pierwszego obrotu środkami Funduszu Pożyczkowego. 24) Pomoc de minimis - pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383) oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. WE L379, z r.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) 25) Rozpoczęcie udziału w projekcie - moment podpisania Deklaracji Uczestnictwa w projekcie. 26) Zakończenie udziału w projekcie - następuje w momencie zakończenia usługi doradztwa indywidualnego po uruchomieniu działalności gospodarczej wykorzystanie ostatniej zdeklarowanej godziny doradztwa indywidualnego. 27) Osoby młode - są to osoby które na dzień podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, są pełnoletnie ale nie ukończyły 25 roku życia. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 2

3 28) Osoby osoby które na dzień podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, ukończyły co najmniej 50 rok życia. 29) Regulamin: należy przez to rozumieć niniejszy regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 30) Mikropożyczki - pożyczki na preferencyjnych warunkach udzielane na podstawie niniejszego regulaminu, do maksymalnej kwoty pożyczki 50 tyś. złotych, dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 31) Miejsce zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Za potwierdzenie miejsca zamieszkania uważa się oświadczenie Uczestnik PROJEKTU 32) Osoba ucząca się - należy przez to rozumieć osobę odbywającą naukę w formach szkolnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 roku, Nr 103 poz. 472 z późniejszymi zmianami). 33) Miejsce nauki - należy przez to rozumieć miejsce odbywania nauki. 34) Osoby zatrudnione - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania), na czas określony i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czas pracy. 35) Miejsce pracy - należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. Rozdział 2. TRYB APLIKACJI I OCENY 4. Beneficjentami Pożyczki mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie województwa Podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie są i nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku pożyczkowego. 5. Zamierzają uruchomić działalność na obszarze województwa podkarpackiego, gdzie będzie się znajdować główna siedziba Firmy. 6. Wniosek o Pożyczkę nie może dotyczyć sfinansowania celu, na który zostały przyznane środki z innych środków publicznych, w tym między innymi ze środków PFRON, Funduszu Pracy lub PROW. 7. Wniosek o udzielenie pożyczki składany jest w formie pisemnej ( załącznik Nr 2 do Regulaminu) i zostaje wpisany do rejestru wniosków 8. We wniosku należy określić dodatkowo zakres i tryb świadczenia usług dodatkowych w postaci szkoleń i wsparcia doradczego. Jako termin złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu wniosku w Biurze Projektu. 9. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 3

4 W przypadku wniosku złożonego osobiście jest to dzień i godzina złożenia wniosku, natomiast wniosku przesłanego pocztą jest to data dostarczenia przesyłki do BP lub odbioru przesyłki od kuriera. 10. Wniosek o Pożyczkę sporządzany jest w drodze konsultacji z Pożyczkobiorcą przez Oficera Pożyczkowego i podlega niezależnej ocenie formalnej i merytorycznej przez Inspektora Finansowego, który nie brał udziału w przygotowaniu wniosku. 11. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 12. Decyzja o udzieleniu pożyczki podejmowana jest przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy zgodnie z zapisami w KRS. 13. Wzór wniosku pożyczkowego stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji. Rozdział 3. PRZEZNACZENIE POŻYCZKI Pożyczka jest celowa z przeznaczeniem na dowolny cel gospodarczy, z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym. 14. Środkami z pożyczki można sfinansować zadanie inwestycyjne, zakup środków obrotowych, a także obydwu celów jednocześnie ( inwestycyjno- obrotowych). 1) Inwestycyjny: - zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja budynków: produkcyjnych, handlowych i usługowych; - zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części mogącej stanowić samodzielne przedsiębiorstwo. - zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia gdzie prowadzenie działalności jest uwarunkowane posiadaniem samochodu (firmy przewozowe, transportowe, dostawcze, itp.), z zastrzeżeniem zasad udzielania pomocy de minimis dla firm transportowych; - zakup wartości niematerialnych i prawnych; BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 4

5 - zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę a spełniających warunki określone niniejszym Regulaminem oraz umową pożyczki. 2) Obrotowy: - zakup towarów, materiałów, surowców do produkcji, bieżących kosztów prowadzenia działalności. - reklama i promocja firmy 3) Inwestycyjno - obrotowy. Wniosek o udzielenie pożyczki określa jednoznacznie cel, który będzie pokryty z wydatkowanej pożyczki. Maksymalna wartość pożyczki nie może być wyższa nić ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Monitoring przeznaczenia pożyczki prowadzony będzie ex post przez Oficera Pożyczkowego oraz Koordynatora ds. szkoleń i doradztwa, na podstawie dowodów księgowych. Rozdział 4. OPROCENTOWANIE 18. Oprocentowanie preferencyjne pożyczek udzielanych w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy wynosi 2%. 19. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w okresie spłaty i jest liczone z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. 20. Oprocentowanie o którym mowa w 18-19, niniejszego regulaminu jest podawane w skali roku. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 21. Różnica pomiędzy oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym stanowi pomoc de minimis opisaną w Regulaminie Rekrutacji. 22. Pożyczkobiorca otrzyma od Banku Spółdzielczego w Dębicy, zaświadczenie o wysokości pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie zaświadczeń de minimis, wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 5

6 23. Wartość pomocy de minimis równa jest ekwiwalentowi dotacji brutto (EDB) określanej dla pożyczek spłacanych w systemie równej raty kapitałowej z karencją na spłatę kapitału. EDB wyliczana jest zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanych w różnych formach (Dz. U. Nr 194 poz z późniejszymi zmianami). Oprocentowanie standardowe składa się z : 24. stopa referencyjna w wysokości stopy bazowej + marża wyrażona w punktach bazowych ustalona w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych, nie mniej niż 400 pb. 25. Oprocentowanie standardowe stosowane jest w przypadkach o których mowa w Rozdział 5. TRYB WYPŁACANIA POŻYCZKI 26. Pożyczka wypłacana jest po podpisaniu umowy pożyczki w jednej transzy. Jednakże przed podpisaniem umowy pożyczki oraz wypłaceniem środków, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dokumentami zgłoszeniowymi formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu. 27. Wzór Umowy pożyczki stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Każda Umowa jest ewidencjonowana w Rejestrze zawartych umów, który jest załącznikiem Nr 6 do Regulaminu. 28. Warunkiem podpisania umowy oraz wypłaty środków jest rozpoczęcie przez beneficjenta, uczestnika projektu działalności gospodarczej. Faktyczny termin rozpoczęcia działalności gospodarczej określony jest w formularzu rejestracyjnym. Nie jest wystarczająca sama rejestracja w CEIDG. 29. Pożyczka może być wypłacona tylko na konto Pożyczkobiorcy wskazane w umowie pożyczkowej. Bez względu na wartość pożyczki nie będą dokonywane wypłaty gotówką. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 6

7 30. Pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentować wydatki ponoszone z kwoty pożyczki ( faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe), w okresie 6 m-cy od daty uruchomienia pożyczki. Spłata kapitału następuje po uruchomieniu pożyczki. 31. Rozdział 6. KWOTA I OKRES UMOWY POŻYCZKI 33. Maksymalna kwota pożyczki wynosi ,00 PLN i jest przyznawana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca w którym pożyczka została udzielona. Rozdział 7. ZABEZPIECZENIE UMOWY POŻYCZKI Każda umowa udzielonej Pożyczki zostanie obowiązkowo zabezpieczona na poziomie co najmniej 120 % wartości pożyczki Zabezpieczenie ustalane jest indywidualnie w odniesieniu do każdej pożyczki i zależy od oceny stopnia ryzyka przedsięwzięcia. 36. Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 37. Preferowanymi zabezpieczeniami są: poręczenie przez osoby trzecie, przewłaszczenie rzeczy ruchomych Pożyczkobiorcy lub innych osób, cesja z polisy ubezpieczeniowej, inne zabezpieczenia majątkowe. 38. Powyższe zabezpieczenia mogą być zastosowane jednocześnie. Wycena zabezpieczenia : 1) Aktywa płynne; - środki na rachunkach bankowych 100% - obligacje Skarbu Państwa 100% 39. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 7

8 - obligacje Korporacyjne 75% - papiery wartościowe WIG 20 75% - pozostałe papiery wartościowe WIG 50% 2) Poręczenie wycena według metodyki oceny zdolności kredytowej BS Dębicy. 3) Nieruchomość; przyjęcie wartości w oparciu o akt notarialny zakupu, polisy ubezpieczeniowej, wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, lub ustalonej przez Bank w wysokości cen rynkowych. 4) Rzeczy ruchome; wartość z polisy ubezpieczeniowej, umowy kupna- sprzedaży, wycena wg wartości rynkowej rzeczy podobnych. Rozdział 8. PROCEDURY DOTYCZĄCE ZMIAN PRZEZNACZENIA POŻYCZKI, OPROCENTOWANIA POŻYCZKI ORAZ UMOWY POŻYCZKI 40. W przypadku gdy Beneficjent pożyczki nie utrzyma działalności, zawiesi ją lub zlikwiduje przed upływem 12 m-cy od dnia przyznania pożyczki odsetki naliczane będą wstecznie od dnia przyznania na poziomie standardowym oraz Pośrednik wypowiada Umowę pożyczki stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności. 41. W przypadku gdy beneficjent pożyczki nie utrzyma działalności, zawiesi ją lub zlikwiduje po upływie 12 m-cy od dnia udzielenia Pożyczki, odsetki nalicza się na poziomie standardowym od dnia likwidacji, nieutrzymania lub zawieszenia działalności Jeżeli pożyczka zostanie wydatkowana niezgodnie z obowiązującą umową, odsetki naliczane są na poziomie standardowym od dnia udzielenia pożyczki oaz Pośrednik wypowiada Umowę pożyczki stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności. 2. W przypadku zasadniczych naruszeń postanowień niniejszego regulaminu i/lub umowy pożyczkowej, w szczególności nierozliczenia się z pożyczki w terminie przewidzianym umową, nierozliczenia się z pożyczki w terminie przewidzianym umową,, zawieszenia działalności gospodarczej, opóźnienia się ze spłatą rat pożyczkowych, itp. odsetki standardowe będą obowiązywały od dnia zaistnienia sytuacji określonej w niniejszym punkcie. 3. Zasady zatwierdzania zmian przeznaczenia pożyczki: - dopuszcza się przesunięcie 20% środków między kategoriami wydatków bez konieczności akceptacji zmian; - dopuszcza się przesunięcie 30% środków między kategoriami wydatków z koniecznością uzyskania wcześniejszej zgody Banku. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 8

9 Rozdział 9. PROCEDURY DOTYCZĄCE SPŁATY POŻYCZKI, W TYM UDZIELENIA KARENCJI ORAZ MONITOROWANIA SPŁATY POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, po uzyskaniu pozytywnej decyzji może być udzielona karencja w spłacie rat kapitałowych. Karencja w spłacie nie dotyczy rat odsetkowych Maksymalny okres karencji nie może przekroczyć 12 m-cy. 45. Karencja może być udzielona w całym okresie spłaty pożyczki. Karencja udzielona w początkowym okresie trwania umowy nie wstrzymuje biegu 12 miesięcy obowiązkowego utrzymania działalności przez pożyczkobiorcę. 46. Spłata pożyczki następuje w okresach miesięcznych, ze stałą ratą kapitałową. 47. Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat, bez względu na późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy: 1) koszty monitów, egzekucji i inne koszty, 2) zaległe odsetki, 3) bieżące odsetki, 4) zaległe raty kapitałowe 5) bieżące raty kapitałowe. 48. Rata kapitałowo odsetkowa płatna jest do ostatniego dnia każdego miesiąca. Za datę spłaty kredytu, odsetek i innych należności, przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Banku. Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek lub innych należności przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. Od zapadłego a niespłaconego kapitału Bank Spółdzielczy w Dębicy ma prawo naliczyć odsetki standardowe, o których mowa w 40 i 42 ust.1, niniejszego regulaminu. Wykorzystanie pożyczki oraz jej rezultaty mogą być przedmiotem kontroli BS w Dębicy, WUP w Rzeszowie, podmiotów przez BS w Dębicy i/lub WUP w Rzeszowie upoważnionych, oraz innych instytucji publicznych uprawnionych do kontroli BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 9

10 51. Wszystkie uzyskane od pożyczkobiorcy oraz poręczycieli dokumenty, dane i informacje mogą być przekazywane przez BS w Dębicy do WUP w Rzeszowie i podmiotów upoważnionych przez WUP w Rzeszowie. 52. Oficer Pożyczkowy wraz z Koordynatorem ds. szkoleń i doradztwa, w 12 miesiącu trwania działalności gospodarczej przeprowadzi wizytę monitorującą w miejscu wykonywania działalności i/lub siedzibie przedsiębiorcy. 53 Pożyczka objęta jest monitoringiem miesięcznym spłat prowadzonym przez Oficera Pożyczkowego. 54 W przypadku nie spłacania w terminie określonym w Umowie pożyczki raty zadłużenia lub, gdy wpłacona kwota jest niższa od ustalonej w harmonogramie spłat, po siedmiu dniach od upływu terminu płatności, Bank wysyła, nie częściej niż raz na 3 tygodnie, upomnienia ( załącznik Nr 7 i Nr 8 do niniejszego Regulaminu )lub wezwania, (załącznik Nr9 do Regulaminu )wzywając pisemnie Pożyczkobiorcę do uregulowania należności. Kopie upomnienia/wezwania wysyłane są niezwłocznie do Poręczycieli oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia. ROZDZIAŁ 10 WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI ORAZ PROCEDURY DOTYCZĄCE WINDYKACJI 55 Bank może wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, Umowę pożyczki tylko w przypadkach w niej przewidzianych, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. O wypowiedzeniu Umowy pożyczki Bank powiadamia pisemnie Pożyczkobiorcę zgodnie z załącznikiem Nr10 do Regulaminu oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu przekazując zawiadomienie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru wyznaczając termin spłaty zadłużenia. 56 Bank może wypowiedzieć Umowę Pożyczki z powodu niespłacenia w terminach określonych w Umowie Pożyczki pełnych rat pożyczki, za co najmniej dwa kolejne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy, w trybie określonym w Umowie Pożyczki, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy pożyczki. 57 Do końca okresu wypowiedzenia Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami karnymi ustalonymi w wysokości 16% od zadłużenia przeterminowanego oraz prowizjami i opłatami. 58 Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki lub odstąpienia od Umowy Pożyczki, w okresie 7 dni kalendarzowych, w przypadku: 1) Złożenia przez Pożyczkobiorcę niezgodnych z prawdą danych lub/i oświadczeń. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 10

11 2) Zawieszenia lub zaprzestania działalności przez Pożyczkobiorcę. 3) Niewypłacalności Pożyczkobiorcy. 4) Wykorzystaniem pożyczki niezgodnie z celem na jaki została zaciągnięta. 5) Nierozliczenia się z wydatkowania pożyczki w okresie 6 miesięcy od dnia wykorzystania pożyczki. 59 Po upływie okresu wypowiedzenia, zadłużenie objęte wypowiedzeniem staje się wymagalne. Z dniem postawienia zadłużenia w stan wymagalności, Bank rozpocznie postępowanie windykacyjne. 60 Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich wierzytelności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Pożyczkobiorcy oraz Poręczycieli z tytułu zabezpieczenia udzielonej pożyczki, na zasadach określonych w oświadczeniach o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, sporządzonych na wzorach bankowych. Bankowy tytuł egzekucyjny po nadaniu mu sądowej klauzuli wykonalności stanowi podstawę wszczęcia egzekucji z majątku Pożyczkobiorcy oraz Poręczycieli Banku z tytułu zabezpieczenia udzielonej pożyczki. Od dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia poprzedzającego dzień ostatecznej spłaty, Bank od niespłaconego kapitału nalicza i pobiera odsetki karne oraz zaprzestaje naliczania odsetek od wymagalnych odsetek. Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 61. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz muszą być zatwierdzone przez WUP w Rzeszowie. 62. Bank zapewnia zgodność wszelkich dokumentów związanych z udzielaniem pożyczek, szczególnie umowy pożyczki z niniejszym regulaminem. Każdorazowa zmiana regulaminu z zachowaniem zapisów 55 niniejszego regulaminu będzie miała swoje odzwierciedlenie w dokumentacji towarzyszącej. 63. Uczestnik Projektu jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), które stanowi integralną część wniosku pożyczkowego. 64. Niniejszy Regulamin jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto Bank zobowiązuje się do natychmiastowego wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku zmian realizacji projektu, bądź zmian przepisów krajowego i wspólnotowego. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 11

12 65. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 roku. Załączniki: 1) Regulamin Rekrutacji 2) Rejestr wniosków 3) Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 5) Wzór Umowy pożyczki 6) Rejestr Umów pożyczki 7) Wzór upomnienia I 8) Wzór upomnienia II 9) Wzór wezwania 10) Wzór wypowiedzenia BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 12

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Kapitał Ludzki. Pożyczka na start dla Twojej firmy. Program Operacyjny

Kapitał Ludzki. Pożyczka na start dla Twojej firmy. Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pożyczka na start dla Twojej firmy w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wstęp Jedną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy utworzony do udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działający w ramach Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą WND-POKL.06.02.00-26-055/12 UMOWA POŻYCZKI Nr.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ 13 grudnia 2012 r. Nowy Targ Usługi doradcze Usługi informacyjne Usługi finansowe Okres realizacji projektu listopad 2011 październik 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Projekt Pożyczki dla przedsiębiorczych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego Wersja 1 obowiązująca od 28.10.2009r. REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek dla osób otwierających działalność gospodarczą w Projekcie pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą WNIOSEK NR.. O UDZIELENIE POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego Remigiusz Kowalski 18.07.2014 Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy[1]:

Bardziej szczegółowo