REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY."

Transkrypt

1 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Dębicy, w ramach wyodrębnionego księgowo Funduszu Pożyczkowego, projektu pt. Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Fundusz Pożyczkowy Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, powstał ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Numer konkursu POKL 22/POKL/6.2/ Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Dębicy 2) WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 3) Pośrednik finansowy Bank Spółdzielczy w Dębicy 4) Zarząd Banku - należy przez to rozumieć Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy. 5) Biuro Projektu - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Projektodawcy projektu do zarządzania i obsługi projektu pt. Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy oraz kontaktu i współpracy z Beneficjentem ostatecznym z siedzibą w Mielcu, przy ul. Pisarka 3A / 1, Mielec. 6) Projekcie należy przez to rozumieć Fundusz Pożyczkowy utworzony w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy, nr WND-POKL /12-00, realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL /12-00 z dnia 6 czerwca 2013 roku podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucją Pośredniczącą) a Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 7) Uczestnik projektu należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielonego wsparcia, czyli uczestnicy szkoleń i doradztwa indywidualnego, którzy podpisali Deklarację Uczestnictwa w Projekcie. 8) Podkarpacie, województwo podkarpackie rozumiane jako obszar udzielanego wsparcia. 9) Pożyczka środki pieniężne oddane przez Bank do dyspozycji Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w umowie Pożyczki. 10) Pożyczkobiorca osoba fizyczna zamieszkała na terenie województwa Podkarpackiego posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem umowę Pożyczki. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 1

2 11) Poręczyciel osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialna solidarnie z Pożyczkobiorcą za spłatę Pożyczki. 12) Przedsiębiorca - osoba prowadząca działalność gospodarczą określoną w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220 poz. 1447). 13) Zdolność kredytowa zdolność do spłaty w terminach określonych w umowie Pożyczki i określona na podstawie oceny Biznes Planu. 14) Okres kredytowania - okres liczony od dnia wypłaty środków pieniężnych, do dnia określonego w Umowie Pożyczki jako ostateczny termin spłaty Pożyczki. 15) Stopa referencyjna - wyliczana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej, która dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest równa stopie bazowej da Polski ogłoszonej przez Komisję Europejską powiększonej o 4%. 16) Oprocentowanie Preferencyjne - oprocentowanie pożyczki liczone na poziomie 2% w stosunku rocznym dla uczestników projektu. 17) Oprocentowanie Standardowe - równe jest stopie referencyjnej liczonej dla uczestników projektu, która jest równa stopie bazowej dla Polski, ogłoszonej przez Komisję Europejską, powiększonej o marże w wysokości 4,00%. Na dzień 01 stycznia 2013 roku stopa bazowa wynosi 4,80%. 18) Oprocentowanie karne oprocentowanie przeterminowanego kapitału w wysokości 16% w stosunku rocznym, stosowany w chwili wypowiedzenia umowy pożyczki. 19) Pożyczka preferencyjnie oprocentowana - pożyczka udzielana zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. 20) Ostateczny termin spłaty Pożyczki ustalony w Umowie Pożyczki dzień spłaty Pożyczki wraz z odsetkami. 21) Termin wypowiedzenia Pożyczki - okres liczony od następnego dnia po doręczeniu oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu do daty postawienia w stan wymagalności Pożyczki. 22) Pierwszy obrót kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek zwrotnych na preferencyjnych warunkach, wypłacanych ze środków pochodzących bezpośrednio z utworzonego Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 23) Drugi i kolejne obroty kapitałem pożyczkowym - dotyczy pożyczek wypłacanych ze środków pochodzących ze spłat dotychczas udzielonych w ramach Funduszu Pożyczkowego pożyczek (zarówno kapitałowych jak i odsetkowych), udzielonych pożyczkobiorcom z wcześniejszych obrotów, w tym z pierwszego obrotu środkami Funduszu Pożyczkowego. 24) Pomoc de minimis - pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1383) oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. WE L379, z r.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) 25) Rozpoczęcie udziału w projekcie - moment podpisania Deklaracji Uczestnictwa w projekcie. 26) Zakończenie udziału w projekcie - następuje w momencie zakończenia usługi doradztwa indywidualnego po uruchomieniu działalności gospodarczej wykorzystanie ostatniej zdeklarowanej godziny doradztwa indywidualnego. 27) Osoby młode - są to osoby które na dzień podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, są pełnoletnie ale nie ukończyły 25 roku życia. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 2

3 28) Osoby osoby które na dzień podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, ukończyły co najmniej 50 rok życia. 29) Regulamin: należy przez to rozumieć niniejszy regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy. 30) Mikropożyczki - pożyczki na preferencyjnych warunkach udzielane na podstawie niniejszego regulaminu, do maksymalnej kwoty pożyczki 50 tyś. złotych, dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 31) Miejsce zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Za potwierdzenie miejsca zamieszkania uważa się oświadczenie Uczestnik PROJEKTU 32) Osoba ucząca się - należy przez to rozumieć osobę odbywającą naukę w formach szkolnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 roku, Nr 103 poz. 472 z późniejszymi zmianami). 33) Miejsce nauki - należy przez to rozumieć miejsce odbywania nauki. 34) Osoby zatrudnione - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania), na czas określony i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czas pracy. 35) Miejsce pracy - należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. Rozdział 2. TRYB APLIKACJI I OCENY 4. Beneficjentami Pożyczki mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie województwa Podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie są i nie były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku pożyczkowego. 5. Zamierzają uruchomić działalność na obszarze województwa podkarpackiego, gdzie będzie się znajdować główna siedziba Firmy. 6. Wniosek o Pożyczkę nie może dotyczyć sfinansowania celu, na który zostały przyznane środki z innych środków publicznych, w tym między innymi ze środków PFRON, Funduszu Pracy lub PROW. 7. Wniosek o udzielenie pożyczki składany jest w formie pisemnej ( załącznik Nr 2 do Regulaminu) i zostaje wpisany do rejestru wniosków 8. We wniosku należy określić dodatkowo zakres i tryb świadczenia usług dodatkowych w postaci szkoleń i wsparcia doradczego. Jako termin złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu wniosku w Biurze Projektu. 9. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 3

4 W przypadku wniosku złożonego osobiście jest to dzień i godzina złożenia wniosku, natomiast wniosku przesłanego pocztą jest to data dostarczenia przesyłki do BP lub odbioru przesyłki od kuriera. 10. Wniosek o Pożyczkę sporządzany jest w drodze konsultacji z Pożyczkobiorcą przez Oficera Pożyczkowego i podlega niezależnej ocenie formalnej i merytorycznej przez Inspektora Finansowego, który nie brał udziału w przygotowaniu wniosku. 11. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 12. Decyzja o udzieleniu pożyczki podejmowana jest przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Dębicy zgodnie z zapisami w KRS. 13. Wzór wniosku pożyczkowego stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji. Rozdział 3. PRZEZNACZENIE POŻYCZKI Pożyczka jest celowa z przeznaczeniem na dowolny cel gospodarczy, z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym. 14. Środkami z pożyczki można sfinansować zadanie inwestycyjne, zakup środków obrotowych, a także obydwu celów jednocześnie ( inwestycyjno- obrotowych). 1) Inwestycyjny: - zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja budynków: produkcyjnych, handlowych i usługowych; - zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części mogącej stanowić samodzielne przedsiębiorstwo. - zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia gdzie prowadzenie działalności jest uwarunkowane posiadaniem samochodu (firmy przewozowe, transportowe, dostawcze, itp.), z zastrzeżeniem zasad udzielania pomocy de minimis dla firm transportowych; - zakup wartości niematerialnych i prawnych; BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 4

5 - zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę a spełniających warunki określone niniejszym Regulaminem oraz umową pożyczki. 2) Obrotowy: - zakup towarów, materiałów, surowców do produkcji, bieżących kosztów prowadzenia działalności. - reklama i promocja firmy 3) Inwestycyjno - obrotowy. Wniosek o udzielenie pożyczki określa jednoznacznie cel, który będzie pokryty z wydatkowanej pożyczki. Maksymalna wartość pożyczki nie może być wyższa nić ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Monitoring przeznaczenia pożyczki prowadzony będzie ex post przez Oficera Pożyczkowego oraz Koordynatora ds. szkoleń i doradztwa, na podstawie dowodów księgowych. Rozdział 4. OPROCENTOWANIE 18. Oprocentowanie preferencyjne pożyczek udzielanych w ramach Funduszu Pożyczkowego Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy wynosi 2%. 19. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w okresie spłaty i jest liczone z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. 20. Oprocentowanie o którym mowa w 18-19, niniejszego regulaminu jest podawane w skali roku. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 21. Różnica pomiędzy oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym stanowi pomoc de minimis opisaną w Regulaminie Rekrutacji. 22. Pożyczkobiorca otrzyma od Banku Spółdzielczego w Dębicy, zaświadczenie o wysokości pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie zaświadczeń de minimis, wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 5

6 23. Wartość pomocy de minimis równa jest ekwiwalentowi dotacji brutto (EDB) określanej dla pożyczek spłacanych w systemie równej raty kapitałowej z karencją na spłatę kapitału. EDB wyliczana jest zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanych w różnych formach (Dz. U. Nr 194 poz z późniejszymi zmianami). Oprocentowanie standardowe składa się z : 24. stopa referencyjna w wysokości stopy bazowej + marża wyrażona w punktach bazowych ustalona w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych, nie mniej niż 400 pb. 25. Oprocentowanie standardowe stosowane jest w przypadkach o których mowa w Rozdział 5. TRYB WYPŁACANIA POŻYCZKI 26. Pożyczka wypłacana jest po podpisaniu umowy pożyczki w jednej transzy. Jednakże przed podpisaniem umowy pożyczki oraz wypłaceniem środków, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dokumentami zgłoszeniowymi formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu. 27. Wzór Umowy pożyczki stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Każda Umowa jest ewidencjonowana w Rejestrze zawartych umów, który jest załącznikiem Nr 6 do Regulaminu. 28. Warunkiem podpisania umowy oraz wypłaty środków jest rozpoczęcie przez beneficjenta, uczestnika projektu działalności gospodarczej. Faktyczny termin rozpoczęcia działalności gospodarczej określony jest w formularzu rejestracyjnym. Nie jest wystarczająca sama rejestracja w CEIDG. 29. Pożyczka może być wypłacona tylko na konto Pożyczkobiorcy wskazane w umowie pożyczkowej. Bez względu na wartość pożyczki nie będą dokonywane wypłaty gotówką. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 6

7 30. Pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentować wydatki ponoszone z kwoty pożyczki ( faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe), w okresie 6 m-cy od daty uruchomienia pożyczki. Spłata kapitału następuje po uruchomieniu pożyczki. 31. Rozdział 6. KWOTA I OKRES UMOWY POŻYCZKI 33. Maksymalna kwota pożyczki wynosi ,00 PLN i jest przyznawana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca w którym pożyczka została udzielona. Rozdział 7. ZABEZPIECZENIE UMOWY POŻYCZKI Każda umowa udzielonej Pożyczki zostanie obowiązkowo zabezpieczona na poziomie co najmniej 120 % wartości pożyczki Zabezpieczenie ustalane jest indywidualnie w odniesieniu do każdej pożyczki i zależy od oceny stopnia ryzyka przedsięwzięcia. 36. Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 37. Preferowanymi zabezpieczeniami są: poręczenie przez osoby trzecie, przewłaszczenie rzeczy ruchomych Pożyczkobiorcy lub innych osób, cesja z polisy ubezpieczeniowej, inne zabezpieczenia majątkowe. 38. Powyższe zabezpieczenia mogą być zastosowane jednocześnie. Wycena zabezpieczenia : 1) Aktywa płynne; - środki na rachunkach bankowych 100% - obligacje Skarbu Państwa 100% 39. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 7

8 - obligacje Korporacyjne 75% - papiery wartościowe WIG 20 75% - pozostałe papiery wartościowe WIG 50% 2) Poręczenie wycena według metodyki oceny zdolności kredytowej BS Dębicy. 3) Nieruchomość; przyjęcie wartości w oparciu o akt notarialny zakupu, polisy ubezpieczeniowej, wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, lub ustalonej przez Bank w wysokości cen rynkowych. 4) Rzeczy ruchome; wartość z polisy ubezpieczeniowej, umowy kupna- sprzedaży, wycena wg wartości rynkowej rzeczy podobnych. Rozdział 8. PROCEDURY DOTYCZĄCE ZMIAN PRZEZNACZENIA POŻYCZKI, OPROCENTOWANIA POŻYCZKI ORAZ UMOWY POŻYCZKI 40. W przypadku gdy Beneficjent pożyczki nie utrzyma działalności, zawiesi ją lub zlikwiduje przed upływem 12 m-cy od dnia przyznania pożyczki odsetki naliczane będą wstecznie od dnia przyznania na poziomie standardowym oraz Pośrednik wypowiada Umowę pożyczki stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności. 41. W przypadku gdy beneficjent pożyczki nie utrzyma działalności, zawiesi ją lub zlikwiduje po upływie 12 m-cy od dnia udzielenia Pożyczki, odsetki nalicza się na poziomie standardowym od dnia likwidacji, nieutrzymania lub zawieszenia działalności Jeżeli pożyczka zostanie wydatkowana niezgodnie z obowiązującą umową, odsetki naliczane są na poziomie standardowym od dnia udzielenia pożyczki oaz Pośrednik wypowiada Umowę pożyczki stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności. 2. W przypadku zasadniczych naruszeń postanowień niniejszego regulaminu i/lub umowy pożyczkowej, w szczególności nierozliczenia się z pożyczki w terminie przewidzianym umową, nierozliczenia się z pożyczki w terminie przewidzianym umową,, zawieszenia działalności gospodarczej, opóźnienia się ze spłatą rat pożyczkowych, itp. odsetki standardowe będą obowiązywały od dnia zaistnienia sytuacji określonej w niniejszym punkcie. 3. Zasady zatwierdzania zmian przeznaczenia pożyczki: - dopuszcza się przesunięcie 20% środków między kategoriami wydatków bez konieczności akceptacji zmian; - dopuszcza się przesunięcie 30% środków między kategoriami wydatków z koniecznością uzyskania wcześniejszej zgody Banku. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 8

9 Rozdział 9. PROCEDURY DOTYCZĄCE SPŁATY POŻYCZKI, W TYM UDZIELENIA KARENCJI ORAZ MONITOROWANIA SPŁATY POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, po uzyskaniu pozytywnej decyzji może być udzielona karencja w spłacie rat kapitałowych. Karencja w spłacie nie dotyczy rat odsetkowych Maksymalny okres karencji nie może przekroczyć 12 m-cy. 45. Karencja może być udzielona w całym okresie spłaty pożyczki. Karencja udzielona w początkowym okresie trwania umowy nie wstrzymuje biegu 12 miesięcy obowiązkowego utrzymania działalności przez pożyczkobiorcę. 46. Spłata pożyczki następuje w okresach miesięcznych, ze stałą ratą kapitałową. 47. Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat, bez względu na późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy: 1) koszty monitów, egzekucji i inne koszty, 2) zaległe odsetki, 3) bieżące odsetki, 4) zaległe raty kapitałowe 5) bieżące raty kapitałowe. 48. Rata kapitałowo odsetkowa płatna jest do ostatniego dnia każdego miesiąca. Za datę spłaty kredytu, odsetek i innych należności, przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Banku. Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek lub innych należności przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. Od zapadłego a niespłaconego kapitału Bank Spółdzielczy w Dębicy ma prawo naliczyć odsetki standardowe, o których mowa w 40 i 42 ust.1, niniejszego regulaminu. Wykorzystanie pożyczki oraz jej rezultaty mogą być przedmiotem kontroli BS w Dębicy, WUP w Rzeszowie, podmiotów przez BS w Dębicy i/lub WUP w Rzeszowie upoważnionych, oraz innych instytucji publicznych uprawnionych do kontroli BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 9

10 51. Wszystkie uzyskane od pożyczkobiorcy oraz poręczycieli dokumenty, dane i informacje mogą być przekazywane przez BS w Dębicy do WUP w Rzeszowie i podmiotów upoważnionych przez WUP w Rzeszowie. 52. Oficer Pożyczkowy wraz z Koordynatorem ds. szkoleń i doradztwa, w 12 miesiącu trwania działalności gospodarczej przeprowadzi wizytę monitorującą w miejscu wykonywania działalności i/lub siedzibie przedsiębiorcy. 53 Pożyczka objęta jest monitoringiem miesięcznym spłat prowadzonym przez Oficera Pożyczkowego. 54 W przypadku nie spłacania w terminie określonym w Umowie pożyczki raty zadłużenia lub, gdy wpłacona kwota jest niższa od ustalonej w harmonogramie spłat, po siedmiu dniach od upływu terminu płatności, Bank wysyła, nie częściej niż raz na 3 tygodnie, upomnienia ( załącznik Nr 7 i Nr 8 do niniejszego Regulaminu )lub wezwania, (załącznik Nr9 do Regulaminu )wzywając pisemnie Pożyczkobiorcę do uregulowania należności. Kopie upomnienia/wezwania wysyłane są niezwłocznie do Poręczycieli oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia. ROZDZIAŁ 10 WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI ORAZ PROCEDURY DOTYCZĄCE WINDYKACJI 55 Bank może wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, Umowę pożyczki tylko w przypadkach w niej przewidzianych, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. O wypowiedzeniu Umowy pożyczki Bank powiadamia pisemnie Pożyczkobiorcę zgodnie z załącznikiem Nr10 do Regulaminu oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu przekazując zawiadomienie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru wyznaczając termin spłaty zadłużenia. 56 Bank może wypowiedzieć Umowę Pożyczki z powodu niespłacenia w terminach określonych w Umowie Pożyczki pełnych rat pożyczki, za co najmniej dwa kolejne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy, w trybie określonym w Umowie Pożyczki, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy pożyczki. 57 Do końca okresu wypowiedzenia Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami karnymi ustalonymi w wysokości 16% od zadłużenia przeterminowanego oraz prowizjami i opłatami. 58 Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki lub odstąpienia od Umowy Pożyczki, w okresie 7 dni kalendarzowych, w przypadku: 1) Złożenia przez Pożyczkobiorcę niezgodnych z prawdą danych lub/i oświadczeń. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 10

11 2) Zawieszenia lub zaprzestania działalności przez Pożyczkobiorcę. 3) Niewypłacalności Pożyczkobiorcy. 4) Wykorzystaniem pożyczki niezgodnie z celem na jaki została zaciągnięta. 5) Nierozliczenia się z wydatkowania pożyczki w okresie 6 miesięcy od dnia wykorzystania pożyczki. 59 Po upływie okresu wypowiedzenia, zadłużenie objęte wypowiedzeniem staje się wymagalne. Z dniem postawienia zadłużenia w stan wymagalności, Bank rozpocznie postępowanie windykacyjne. 60 Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich wierzytelności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Pożyczkobiorcy oraz Poręczycieli z tytułu zabezpieczenia udzielonej pożyczki, na zasadach określonych w oświadczeniach o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, sporządzonych na wzorach bankowych. Bankowy tytuł egzekucyjny po nadaniu mu sądowej klauzuli wykonalności stanowi podstawę wszczęcia egzekucji z majątku Pożyczkobiorcy oraz Poręczycieli Banku z tytułu zabezpieczenia udzielonej pożyczki. Od dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia poprzedzającego dzień ostatecznej spłaty, Bank od niespłaconego kapitału nalicza i pobiera odsetki karne oraz zaprzestaje naliczania odsetek od wymagalnych odsetek. Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 61. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz muszą być zatwierdzone przez WUP w Rzeszowie. 62. Bank zapewnia zgodność wszelkich dokumentów związanych z udzielaniem pożyczek, szczególnie umowy pożyczki z niniejszym regulaminem. Każdorazowa zmiana regulaminu z zachowaniem zapisów 55 niniejszego regulaminu będzie miała swoje odzwierciedlenie w dokumentacji towarzyszącej. 63. Uczestnik Projektu jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), które stanowi integralną część wniosku pożyczkowego. 64. Niniejszy Regulamin jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto Bank zobowiązuje się do natychmiastowego wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w przypadku zmian realizacji projektu, bądź zmian przepisów krajowego i wspólnotowego. BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 11

12 65. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013 roku. Załączniki: 1) Regulamin Rekrutacji 2) Rejestr wniosków 3) Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 5) Wzór Umowy pożyczki 6) Rejestr Umów pożyczki 7) Wzór upomnienia I 8) Wzór upomnienia II 9) Wzór wezwania 10) Wzór wypowiedzenia BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Strona 12

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą.

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo