Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 p

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 v= v= v=0.08 v= ,905 0,954 0,846 0,787 0,91 v=0.10 0,821 0,726 v=0.06 0,

41

42 Lp. 1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s12 s16

43 v 1 =0,10 v 1 =0,09 v 1 =0,08 v 1 =0,06

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia energoaktywnych segmentów hal Impact of temperature on kinematically admissible failure mechanisms of energy-active segments of steel halls Streszczenie Karolina Brzeziska 1 *, Zbigniew Kowal 1 * 1 Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych, Wydział Budownictwa i Architektury,Politechnika witokrzyska Al lecia PP 7, Kielce 1 Department of Structure Mechanics, Metal Structures and Computer Methods Faculty of Civil Engineering and Architecture, Kielce University of Technology Al lecia PP 7, Kielce W pracy przeanalizowano wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia (KDMZ) energoaktywnych segmentów hal. Przyjty schemat statyczny segmentowego ustroju hali umoliwia rozdzielenie przechyłowych i belkowych KDMZ i zastosowanie probabilistycznej optymalizacji konstrukcji energoaktywnych segmentów hali. Ponadto umoliwia optymalny podział konstrukcji na elementy wysyłkowe i segmenty montaowe oraz redukcj wpływów termicznych przez zastosowanie podkładek neoprenowych w głowicach słupów. Pokazano, e racjonalne rozwizania redukuj wpływy termiczne na wytenie elementów sprawczych w KDMZ, a racjonalne ich sprzenia w KDMZ zwikszaj nono i niezawodno konstrukcji segmentu powyej zalece normy podstawowej [6]. Abstract The paper analyses the impact of temperature on kinematically admissible failure mechanisms (KAFMs) of energy-active segments of steel halls. The static scheme of segment construction allows the separation of tilt and beam KAFMs and makes it possible to use the probabilistic optimisation of energy-active segments of steel halls. It also allows an optimal division of the structure into the shipment elements and assemblies, and a reduction in thermal impact due to the use of neoprene spacers in the column heads. It was shown that the rational solutions reduce the thermal action on the strain of decisive elements in KAFMs. Additionally, rational coupling of decisive elements in KAFMs increases capacity and reliability of the segments above those recommended in the code [6]. Słowa kluczowe: wpływ temperatury, kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia (KDMZ), energoaktywne segmenty hal Keywords: temperature impact, kinematically admissible failure mechanisms (KAFMs), energy-active segments of steel halls 1. Wstp W toku realizacji pracy ujawniono szereg zagadnie nie wystpujcych w powszechnie stosowanych rozwizaniach konstrukcji hal. Nale do nich: 1) funkcja pozyskiwania energii cieplnej (EC) z promieniowania słonecznego, 2) transport EC za porednictwem ogrzanego powietrza do miejsc uytkowania bd magazynowania EC, 3) rozmieszczenie absorberów EC, 4) asekuracja przed przegrzewaniem konstrukcji nonej. Podział hali na segmenty energoaktywne pozwala na wyłczanie segmentów w okresach nadmiaru EC i włczanie w okresach deficytu EC. Wybrana geometria konstrukcji sprzyja równie rozwizaniu awaryjnej wentylacji wntrza konstrukcji i wymianie instalacji solarnych oraz wyposaenia. Nono i niezawodno konstrukcji sprawdzono na modelu obliczeniowym, najmniejszego energoaktywnego segmentu hali, pokazanego na rys. 1. Rozdzielenie konstrukcji, na globalne KDMZ: przechyłowe słupów i belkowe przekrycia, 1. Introduction In the work on the project, a number of issues were encountered, which are not found in commonly used steel halls designs. Those include: 1) the function of thermal energy (TE) extraction from solar radiation, 2) TE transport by means of warm air to the sites where it can be used or stored, 3) location of TE absorbers, 4) securing the load bearing structure against overheating. The steel hall division into energy-active segments makes it possible to switch off segments when excess TE is produced, and to switch them on when TE deficit needs to be compensated. The selected geometry of the structure also facilitates the failure ventilation of the structure interior, and also the replacement of solar installations and other devices. The capacity and reliability of the structure was validated using a computational model of the smallest energy-active segment of the hall, shown in Fig. 1. The separation of the structure into global KAFMs: the tilt KAFMs of columns and *Udział w Projekcie pt. Innowacyjne rodki i efektywne metody poprawy bezpieczestwa i trwałoci obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównowaonego rozwoju, reazlizowanego w ramach Priorytetu 1, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2, temat 7.4: KONSTRUKCYJNE ROZWIZANIA ENERGOAKTYWNYCH PRZEKRY BUDOWLANYCH PRZYSTOSOWANYCH DO POZYSKIWANIA ENERGII CIEPLNEJ. * participation in the Project Innovative Means and Effective Methods of Improving Reliability and Service Life of Civil Engineering Structures and Transport Infrastructure in the Sustainable Development Strategy carried out within the frames of Priority Axis 1, Action 1.1, Sub-measure 1.1.2, Subject 7.4: STRUCTURAL SOLUTIONS FOR ENERGY-ACTIVE BUILDING COVERS ADAPTED TO THERMAL ENERGY EXTRACTION.

53 ułatwia zastosowanie probabilistycznej optymalizacji nonoci i niezawodnoci energoaktywnych segmentów hali oraz bezinwestycyjne zwikszenie nonoci i niezawodnoci konstrukcji. the beam KAFMs of the cover, facilitates the probabilistic optimisation of capacity and reliability of the steel hall energyactive segments. In this way it is possible to increase the structure capacity and reliability without bearing investment costs. a) A 10% Przegroda szklana 10% A c) Wentylator Cieple powietrze Kanal transportowy Kanal powietrzny Magazyn energii cieplnej Absorber ± 0,00 Chlodne powietrze Kanal transportowy Wentylator Kanal powietrzny b) Magazyn energii cieplnej A B C d) A - A SM=2a (L=6000) SM=2a (L=6000) SM=2a (L=6000) minimalny segment energoaktywny e) A B C Rys. 1. Segment hali przekrytej struktur regularn: a) przekrój poprzeczny hali, b) rzut najmniejszego segmentu energoaktywnego [4], c) oznaczenia KDMZ segmentu, d) przechyłowy KDMZ, e) belkowe KDMZ. Fig. 1. Steel hall segment covered with a regular structure: a) hall cross-section, b) projection of the smallest energy-active segment [4], c) notation of the segment KAFM, d) tilt KAFM, e) beam KAFMs. 2. Wpływ temperatury na KDMZ energoaktywnych segmentów konstrukcji Analiz KDMZ (rys. 1c) segmentów konstrukcji pokazano na przykładzie jednonawowej hali o rozpitoci L=36m. Geometri oraz przekroje elementów zaprojektowano według systemu Zachód [5]. Załoono sztywne zamocowanie słupów w fundamentach oraz przegubowe podparcie na słupach w wzłach dolnych struktury przekrycia. 3. Kompensacja obcie Na rys. 2 pokazano ekstremalne kombinacje obcie i przemieszcze segmentu hali: a) wariant 1 (rys. 2a) pokazuje przemieszczenia pod obcieniem: stałym, niegiem, wiatrem (obcienia słupów: parcie przyjto = 2,55[kN/m], ssanie = -1,15[kN/m]) oraz ujemn temperatur w pasie dolnym wizara, b) wariant 2 (rys. 2b) pokazuje przemieszczenia pod obcieniem: stałym, wiatrem i dodatni awaryjn temperatur +100 o C w pasie dolnym. Wysoka temperatura wewntrz hali zmniejsza lub eliminuje obcienie niegiem segmentów energoaktywnych hal. Lini przerywan pokazano przemieszczenia (mm) konstrukcji w wyniku działania poszczególnych kombinacji obcie. 2. Temperature impact on KAFM of the structure energyactive segments The analysis of KAFM (Fig. 1c) of the structure segments was shown on the example of a single-bay steel hall, which has a span of L=36m. Geometry and element sections were designed in accordance with the Zachód system [5]. Columnto-foundation rigid connections and pin support on columns in the bottom nodes of the cover structure were assumed. 3. Load compensation In Fig. 2, extreme combinations of the steel hall loads and displacements are shown: a) case 1 scenario (Fig. 2a) shows displacements under the following loads: permanent, snow, and wind (load on columns: assumed wind pressure = 2.55[kN/m], uplift pressure = -1.15[kN/m]), and sub-zero temperature in the bottom chord, b) case 2 scenario (Fig. 2b) shows displacements under the following loads: permanent, wind and failure temperature of +100 o C in the bottom chord. High temperature inside the hall reduces or eliminates the snow load on energyactive segments. The broken line indicates the structure displacements (mm) due to different load combinations.

54 a) NIEG b) Rys. 2. Fig. 2. WIATR parcie Ux 1 =71mm Uz=141mm TEMPERATURA ujemna w PD(-21 C) Ux 2 =101mm WIATR ssanie Ux 1 =48mm WIATR parcie Przemieszczenia poziome (Ux) i pionowe (Uz) od ekstremalnych kombinacji obcie. Horizontal (Ux) and vertical (Uz) displacements under extreme load combinations. Uz=173mm TEMPERATURA dodatnia w PD(+100 C) Ux 2 =124mm WIATR ssanie Zastosowanie przegubowego podparcia przekrycia skutkuje zmniejszeniem ekstremalnych sił w elementach konstrukcji. W wariancie 2 (rys. 2b) słup jest o 4% mniej wytony, a siła normalna w słupie jest rzdu 30 % mniejsza w stosunku do wariantu obcienia 1 (rys. 2a). Dla wariantu 2 obcienie pasa dolnego uległo redukcji o ponad 40% w stosunku do wariantu 1. W wyniku działania wiatru oraz wysokiej dodatniej temperatury zwikszaj si przemieszczenia struktury, ale nie siły w elementach KDMZ. Biorc pod uwag zastosowanie probabilistycznej optymalizacji konstrukcji za pomoc sprzenia elementów sprawczych w niezalenych globalnych KDMZ, segmenty dylatacji mona wymiarowa wg norm szczegółowych bez koniecznoci zwikszenia nonoci elementów. 4. Zastosowanie podkładek elastomerowych W przypadku zainstalowania wysokotemperaturowych absorberów EC mona zmniejszy wpływ temperatury na wytenie konstrukcji przez zastosowanie przekładek kompensacyjnych w głowicach słupów. Elastomerowe przekładki przyczyniaj si do wyrównania przemieszcze oraz odchyłek wymiarowych głowic słupów i zmniejszaj maksymalne wytenie słupów [1]. The use of pin support of the cover leads to the reduction in extreme forces in the structure members. In case 2 scenario (Fig. 2b), the column is 4% less strained, and the normal force in the column is approx. 30 % lower when compared with load case 1 (Fig 2a). For case 2, the load of the bottom chord was reduced by over 40% in comparison with case 1. Because of the wind action and high above-zero temperature, the structure displacements increase, but forces in the KAFM elements do not. When the structure probabilistic optimisation by coupling decisive elements in independent global KAFMs is applied, the expansion segments can be dimensioned in accordance with particular standards without the necessity to increase the capacity of elements. 4. Use of elastomeric spacers When high temperature TE absorbers are used, it is possible to lower the impact of temperature on the structure strain by means of compensation spacers in column heads. Elastomeric spacers help to offset displacements and dimensioning deviations of column heads, and they decrease the column maximum strain [1]. Tabela 1. Przemieszczenia poziome głowic słupów U i =u i ±20mm. Table 1. Horizontal displacements of column heads U i =u i ±20mm. Kombinacje obcienia: 1-wiatr z lewej+nieg 2-wiatr z lewej+temp. ujemna w PD 3-wiatr z lewej+temp. dodatnia w PD 4-wiatr z lewej+nieg+temp. ujemna w PD PD- pas dolny i u1,i u2,i u U1,i U2,i [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ± ± ± ± Load combinations: 1-wind from the left+snow 2- wind from the left+sub-zero temp. in the BC 3- wind from the left+above zero temp. in the BC 4- wind from the left + sub-zero temp. in the BC BC- bottom chord W tabeli 1 pokazano przemieszczenia poziome głowic słupów przed (u j,i ) i po (U j,i ) zastosowaniu podkładek elastomerowych. Najwiksze wytenie słupów zachodzi przy 2 kombinacji obcienia stałego, niegu, wiatru i ujemnej temperatury, a nie przy dodatniej (awaryjnej) temperaturze. W pozostałych przypadkach obcieniowych rónice midzy deformacj słupa lewego i prawego s niewielkie (rzdu 2% dla i=1, i=2 oraz max 11% w sytuacji i=4). 5. Oszacowanie niezawodnoci KDMZ energoaktywnych segmentów hali W przypadku wizarowo-płatwiowych przekry segmentów dylatacyjnych, naley stosowa cigłe stenia połaciowe wzdłu słupów oraz cigłe stenia poprzeczne midzy wizarami. W praktyce prowadzi to do konstruowania przekry Table 1 shows horizontal displacements of column heads before (u j,i ) and after (U j,i ) the use of elastomeric spacers. The highest column strain is found for two combinations of permanent, snow, wind loads and sub-zero temperature, and not for above zero (failure) temperature. In all other load cases, minor differences in left and right column deformations are found (of the order of 2% for i=1, i=2 and max. 11% for i=4). 5. Estimation of the reliability of the steel hall energyactive segment KAFM For truss purlin covers of expansion segments, rigid roof braces along the columns and rigid transverse braces between trusses should be used. In practice, that leads to the construction of grille-bar covers, due to, among others, the support of the

55 rusztowych, midzy innymi z uwagi na podparcie wyposaenia w warstwie dolnej przestrzeni konstrukcyjnej segmentów energoaktywnych. W przypadku przekrycia struktur trend zmniejszajcy obliczeniow nono elementów przekrycia i słupów odwraca si na trend zwikszajcy nono i niezawodno KDMZ segmentu, np. kwantyl N k nonoci najsłabszego KDMZ m rozciganych pasów dolnych konstrukcji segmentu moemy oszacowa ze wzoru (1) wg [3]: equipment in the lower space of the expansion segment structure. When the cover forms a structure, the trend towards decreasing the computational capacity of the elements of the cover and columns is reversed into the trend towards increasing the capacity and reliability of the segment KAFM. For instance, quantile N k of the capacity of the weakest KAFM of m tensioned bottom chords of the segment can be estimated from formula (1) in accordance with [3]: N k = m E(N 1 ) - t D(N) m 0.5 = m E(N 1 )[1 t v 1 / m 0.5 ] (1) gdzie: E(N 1 ) rednia nono elementu pasa dolnego, t=β=3,8 zalecany wskanik niezawodnoci [6], v=d(n 1 )/E(N 1 ) wsp. zmiennoci nonoci elementów, D(N 1 ) odchylenie standardowe nonoci elementów. Jak wynika z pracy [2,3] kwantyl nonoci (odpowiednik nonoci obliczeniowej) m>4 sprzonych równolegle elementów jest wikszy od zmniejszenia kwantyli nonoci statycznie wyznaczalnych wizarów złoonych z 69 elementów sprawczych (23 prty i 46 połcze). 6. Podsumowanie W wybranej koncepcji statycznej wystpuj dwie globalne i w zasadzie niezalene grupy KDMZ sprzgajce minimum 6 elementów sprawczych. Koncepcja spełnia wymagania niezawodnoci konstrukcji zawarte w [6] bez potrzeby zwikszania nonoci elementów. Koncepcja energoaktywnych segmentów hali umoliwia bezpieczne przystosowanie konstrukcji segmentów hal do energoaktywnego pozyskiwania EC z promieniowania słonecznego. Przekrycie segmentu hali struktur regularn lub z co drugim oczkiem pustym ma wystarczajc sztywno poziom przekrycia do sprzenia słupów w jeden przechyłowy mechanizm zniszczenia. Podział energoaktywnych segmentów dylatacyjnych na geometrycznie niezmienne segmenty montaowe umoliwia swobodny i szybki monta konstrukcji segmentów hali. where: E(N 1 ) mean capacity of bottom chord elements, t=β=3,8 recommended reliability index [6], v=d(n 1 )/E(N 1 ) coefficient of variation of capacity elements, D(N 1 ) standard deviation of the elements. Studies [2,3] indicate that the quantile of capacity (equivalent to the computational capacity) of m>4 members, coupled in parallel, is greater than a decrease in the quantiles of the capacity of statically determinate trusses composed of 69 decisive elements (23 bars and 46 joints). 6. Summary In the selected static concept, two global and virtually independent groups of KAFMs, which couple a minimum of six decisive elements, are found. The concept satisfies the requirements on the structure reliability stated in [6] without the necessity to increase the capacity of elements. The concept of energy-active segments of steel halls makes it possible to safely adapt the structure of the steel halls to effective and active extraction of TE from solar radiation. Covering the steel hall segment with a regular structure or one with every other mesh empty has sufficient cover horizontal rigidity to couple columns into one tilt failure mechanism. The division of energy-active expansion segments into geometrically invariable assemblies allows convenient and fast assembly of the segments of the steel hall. Literatura References [1] Betomax, katalog produktów firmy, Podkładki elastomerowe. [2] Kowal Z., On Adjusting the Load Bearing Capacity of Decisive Members to Reliability Classes of Statically Determinate Complex Structures, Archives of Civil Engineering, LIX, 1, 2013, pp [3] Kowal Z., Instruments of probabilistic optimisation of load bearing capasity and reliability of statically indeterminate complex structures, Archives of Civil Engineering, LX, 1, [4] Kowal Z., Piotrowski R., Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal z przekryciem strukturalnym, BiA PL Vol. 12(2) 2013, s [5] Kowal Z., Polak M., Szpila E., Wydra S., Prtowe przekrycia przestrzenne hal przemysłowych o rozpitoci 18; 24; 30 i 36 m w systemie "Zachód", Inynieria i Budownictwo 3/1977, s [6] PN-EN 1990:2004, Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

56

57

58

59

60 Współczynniki czciowe w ocenie statecznoci elementów konstrukcji stalowych Partial factors for the member stability resistance of steel structures Marian Giejowski 1, Zbigniew Stachura 2 1 Instytut Inynierii Budowlanej, Wydział Inynierii Ldowej, Politechnika Warszawska 2 Institute of Building Engineering, Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology, Streszczenie Dotychczasowe analizy przeprowadzone przez autorów dotyczyły wskaników wykorzystania nonoci przekroju statycznie wyznaczalnych elementów konstrukcji stropów stalowych i były przeprowadzone przy załoeniu, e elementy nie ulegaj ogólnej utracie statecznoci. Wartoci tych wskaników wyznaczono z uwzgldnieniem reguł jak w eurokodach wdroonych w kraju jako normy PN-EN oraz reguł jak w zastpowanych normach krajowych PN-B. Do obliczeniowej nonoci przekroju wg eurokodów przyjto współczynnik czciowy równy jednoci, jak w Załczniku krajowym do PN-EN 1993 oraz zrónicowane wartoci wg propozycji autorów. Niniejsza praca dotyczy sposobu przyjcia współczynnika czciowego do nonoci elementów naraonych na niestateczno ogóln (na zwichrzenie lub wyboczenie). Przedstawiono propozycj przyjcia tego współczynnika w całym zakresie smukłoci elementu naraonego na niestateczno ogóln i wyniki analizy statystycznej uwzgldniajce opracowan propozycj. Abstract Up-to-date investigations carried out by the authors of this paper were concerned with the analysis of cross-section resistance utilization ratios of statically determinate elements of steel floor construction, assuming that elements are fully restrained against overall instability. Their numerical values are predicted according to Eurocodes implemented in Poland as standards PN-EN and according to Polish standards PN-B being substituted. For the cross-section resistance according to Eurocodes, the partial resistance factors are taken as unity, as it has been recommended in the Polish National Annex, and their differentiated values according to authors own proposal. Hereafter, a discussion on the evaluation of partial factors for the member stability resistance (buckling of columns and lateral-torsional buckling of beams) takes place. The proposal for the evaluation of their values in the whole range of element slenderness is presented together with a statistical analysis of resistance taking into account the authors proposal developed. Słowa kluczowe: elementy stalowe, nono przekroju, nono elementu, współczynniki czciowe, analiza statystyczna Keywords: steel elements, cross-section resistance, member resistance, partial factors, statistical analysis 1. Wprowadzenie Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacj pracy Giejowskiego i Stachury (2013) dotyczcej dyskusji sposobu przyjcia wartoci współczynników czciowych do nonoci przekroju statycznie wyznaczalnych elementów konstrukcji stropów stalowych. Uwzgldniono efekt klasy przekroju elementu. Niniejsza praca obejmuje zagadnienia statecznoci ogólnej tych elementów, przy czym przyjto, e s one wykonane z dwóch gatunków stali konstrukcyjnej, mianowicie S235 i S355, najczciej stosowanych w praktyce. Analiz bezpieczestwa elementów stropów stalowych przeprowadzono z uwzgldnieniem warunku równoci wskaników wykorzystania nonoci (WWN) otrzymanych dla tego samego obliczeniowego modelu konstrukcji, ale po przyjciu dwóch rónych pakietów norm. Uwzgldniono wskaniki otrzymane z projektowania na podstawie normy PN- 90/B [2] i zwizanych z ni norm PN-B oraz odpowiadajce im wskaniki wykorzystania nonoci otrzymane z oblicze przeprowadzonych na podstawie normy PN-EN [3] i zwizanych z ni norm PN-EN. 2. Metodologia i rezultaty Współczynniki czciowe M wynikajce z analizy bezpieczestwa na podstawie ww. podejcia maj posta: 1. Introduction The present contribution is a continuation of authors investigations presented in Giejowski and Stachura (2013) and referred to the evaluation of cross-section resistance partial factors of statically determinate structural elements in steel floor construction. Results included different sensitivity of cross section to local buckling, i.e. the effect of section class. This paper extends the previously undertaken topic of section resistance analysis of steel floor structural elements towards their overall stability resistance, considering the steel grades S235 and S355, the most frequently used in practice. Analysis of safety requirements according to the same computational model of the steel floor structure was carried out for its structural elements, and under the condition of resistance utilization factors equality according to two packages of design codes taken into account. Resistance utilization factors (RURs) obtained with reference to the code PN-90/B and associated PN-B codes were accounted for together with corresponding factors for the code PN-EN [3] and associated PN-EN codes. 2. Methodology and results Partial factors M resulting from the analysis of safety requirements as described above are as follows:

61 - w przypadku elementów zginanych w płaszczynie wikszej bezwładnoci przekroju i ulegajcych zwichrzeniu: Mb, Rk, EN M Ed, PN M c, γ M γ s Mb, Rk, PN M Ed, EN M c, - w przypadku elementów ciskanych osiowo i ulegajcych rónym formom wyboczenia: Nb, Rk, EN NEd, PN N γ M γ s N N N b, Rk, PN Ed, EN gdzie oznaczenia jak w pracy Giejowskiego i Stachury [1] oraz: LT ; LT współczynniki redukcyjne z uwagi na zwichrzenie, odpowiednio wg normy [2] i [3], ; współczynniki redukcyjne z uwagi na wyboczenie gitne, skrtne lub gitno-skrtne, odpowiednio wg normy [2] i [3]. We wzorach (1) i (2) przyjto, e smukłoci wzgldne λ LT,PN i λ PN wg normy [2] mona wyrazi w funkcji smukłoci λ LT, EN i λ EN odpowiadajcych normie [3] jak nastpuje: - dla elementów zginanych wzgldem osi y-y i ulegajcych zwichrzeniu: λ LT, PN M M c, Rk, PN cr, PN γ cr γ s Rk, EN Rk, PN c, Rk, EN c, Rk, PN 1, γ - dla elementów ciskanych osiowo i ulegajcych rónym formom wyboczenia: s - in case of elements bent in the plane of greater cross-section moment of inertia and subjected to lateral-torsional buckling: χ γ G PN Q PN LT, γ, ψ γ (1) ϕ γ γ ψ LT G, EN Q, EN s - in case of elements axially compressed and subjected to different modes of buckling: χ γ ϕ γ G, PN G, EN γ γ Q, PN Q, EN ψ ψ γ s where notation adopted is as used in by Giejowski and Stachura [1] and furthermore: LT ; LT stability reduction factors with regard to lateraltorsional buckling (LT buckling) according to [2] and [3], ; stability reduction factors with regard to buckling under compression (F,T or TF buckling) according to [2] and [3]. In Eqns. (1) and (2), the relative slenderness ratios λ LT,PN and λ PN according to [2] can be expressed as functions of corresponding slenderness ratios λ LT, EN and λ EN according to [3] as follows: - for elements bent about the major axis y-y and subjected to LT buckling: W W y, PN y, EN M c, Rk, EN M cr a b, LT λ LT, EN - for elements axially compressed and subjected to different modes of buckling: λ PN Nc, Rk, PN γ cr 1,33210 A N PN c, Rk, EN Ncr, PN γ s 205γ s AEN Ncr ab λ EN (4) gdzie: A PN, A EN obliczeniowe, zalene od klasy przekroju pole przekroju odpowiednio wg norm [2] i [3], where: A PN, A EN class dependent cross-section area according to [2] and [3], W y,pn, W y,en obliczeniowe, zalene od klasy przekroju W y,pn, W y,en class dependent cross-section modules wskaniki wytrzymałoci odpowiednio wg norm [2] i [3], M cr moment krytyczny przy zwichrzeniu idealnego elementu sprystego, N cr siła krytyczna odpowiadajca miarodajnej postaci wyboczenia idealnego prta ciskanego, a b parametr wyboczenia zaleny jedynie od gatunku stali (dla przekrojów klasy 1, 2 lub 3) oraz gatunku stali i klasy przekroju (dla przekrojów klasy 4) elementów osiowo ciskanych, a b,lt parametr zwichrzenia zaleny od gatunku stali i klasy przekroju elementów zginanych w płaszczynie wikszej sztywnoci. Wyniki analizy współczynnika czciowego do nonoci elementu mona wyrazi jako funkcj dwóch argumentów: smukłoci wzgldnej okrelonej wg normy [3] oraz parametru. Przykładowe wyniki analizy w postaci warstwicowej przedstawiono graficznie na Rys. 1. Rys. 1a) przedstawia wyniki dotyczce zwichrzenia zginanych belek walcowanych typu IPE, ocenianego wg normy [3] metod ogóln. Wyróniono cztery poziomy parametru do zilustrowania przebiegu współczynnika czciowego do nonoci elementu: = 0,4; = 1,0; = 1,6 i = 2,0; odpowiadajce w przyblieniu wartociom obcienia uytkowego: 1,7; 4,2; 6,8 oraz 8,5 kn/m 2. Wartoci te odpowiadaj zmianom wartoci współczynnika do kombinacji obcie zmiennych, analogicznie jak w pracy Giejowskiego i Stachury (2013) dotyczcej współczynników czciowych do nonoci przekroju. Na Rys. 1b) przedstawiono krzywe ilustrujce przebieg współczynnika czciowego M1 dla wybranych czterech wartoci parametru jako wynik przecicia pionow płaszczyzn powierzchni, której warstwice przedstawiono na according to [2] and [3], M cr critical moment of perfect elastic element subjected to LT buckling, N cr critical force of perfect elastic element subjected to F,T ortf buckling modes, a b buckling parameter dependent upon the steel grade (for 1, 2 or 3 section class) and upon the steel grade and section class (for sections of class 4) for elements subjected to axial compression, a b,lt lateral-buckling parameter dependent upon the steel grade and section class for elements bent about the axis of greater moment of inertia. Results of stability resistance partial factors may be expressed as function dependent upon two arguments: relative slenderness ratio according to [3] and the load parameter. Exemplary results are mapped and shown graphically in Fig. 1. In Fig. 1a), the results referred to lateral-torsional buckling of rolled IPE beams, the buckling of which is assessed with use of the general PN-EN code method are presented. Four lines in the above figure are associated with four values of the load parameter, namely = 0,4; = 1,0; = 1,6 and = 2,0 that correspond approximately to imposed load values 1,7; 4,2; 6,8 and 8,5 kn/m 2, respectively. Four levels of the load factor are in line with boundaries for the description of changes in the prediction of design load combinations as it has been considered by Giejowski and Stachura (2013) in their detailed analysis of cross-section resistance partial factors. In Fig. 1b), the curves of slenderness dependent member stability resistance factor M1 for chosen four values of the load parameter are presented as a result of four respective vertical cuts of the surface mapped in (2) (3)

62 Rys. 1a). Naniesiono równie przebiegi trzech krzywych ilustrujcych propozycj zalenego od smukłoci i omówionego dalej współczynnika czciowego do nonoci M,ult. Fig. 1a). Three slenderness dependent member resistance factor M,ult curves are also shown in Fig. 1b). They illustrate the proposal of the evaluation of member resistance factor as it is going to be discussed hereafter. a) b) Rys. 1. Wyniki ilustrujce wartoci współczynnika czciowego do zwichrzenia belek walcowanych typu IPE: a) mapa wartoci, b) przebiegi krzywych: M1 dla wybranych wartoci parametru oraz M,ult jako ilustracji wynikowego współczynnika czciowego. Fig. 1. Results presenting values of partial factors for lateral-torsional buckling of rolled IPE beams: a) mapped on plane, b) presented as curves of M1 for chosen values of and M,ult being the graphical representation of the resultant partial factor. 3. Podsumowanie i uwagi kocowe Na Rys. 2 przedstawiono wyniki analizy statystycznej współczynników czciowych do nonoci przekroju, na podstawie Załcznika krajowego w [3] oraz propozycji z pracy Giejowskiego i Stachury (2013). 3. Summary and concluding remarks In Fig. 2, results of statistical analysis of cross-section resistance partial factors calculated according to National Annex in [3] and the proposal presented by Giejowski and Stachura (2013). Rys. 2. Porównanie wskaników wykorzystania nonoci przekroju: a) walcowane belki zginane o przekroju dwuteowym, b) spawane słupy blachownicowe ciskane osiowo, ze smukłymi ciankami podpieranymi i krpymi ciankami podpierajcymi. Fig. 2. Comparison of cross-section resistance utilization ratios: a) rolled beams of I-profile, b) welded plate girders under axial compression made of slender walls being supported and compact supporting walls. W przypadku belek walcowanych, warto rednia współczynnika czciowego do nonoci przekroju wynosi 1,08, za współczynnik zmiennoci 5,5%. Po uwzgldnieniu wartoci współczynników czciowych wg Giejowskiego i Stachury (2013), nastpuje zblienie poziomu bezpieczestwa ocenianego wg pakietów norm PN-B [2] i PN-EN [3]. Warto rednia wynosi wówczas 1,03, współczynnik zmiennoci za 3,3%. Podobna tendencja jest widoczna w przypadku blachownic spawanych. Uzyskuje si zmniejszenie wartoci redniej z 1,11 do 1,05, oraz redukcj współczynnika zmiennoci z 7,4% do 4,9%. Mona zauway rednio ok. 5%- we zblienie nonoci oraz ok. 2%-we zmniejszenie rozrzutu wyników nonoci ocenianych wg obu pakietów norm. In case of rolled beams, the mean value of resistance partial factor is 1,08 and the coefficient of variation is 5,5%. When values of partial factors proposed by Giejowski and Stachura (2013) are used, an equalization of safety requirements according to PN-B and PN-EN packages of standards is achieved. Mean value becomes then 1,03 with the coefficient of variation of 3,3%. Similar tendency is observed in case of welded plate girders. The mean value is lowered from 1,11 to 1,05 and the coefficient of variation is reduced from 7,4% to 4,9%. On average, the resistances calculated according to the Polish code [2] and according to [3] but with proposed values of partial factors are about 5% closer to each other, and there is about 2% reduction in the value of coefficient of variation.

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )01 *'%2 # %),"3 # $* 24 # "& 0)3534 # 6& %"% # 01 *%$ # 78)2 # ".0) # 9#$"% #!&.

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- - # )& )/ % )01 *'%2 # %),3 # $* 24 # & 0)3534 # 6& %% # 01 *%$ # 78)2 # .0) # 9#$% #!&. ! "#$%! "# $ % # & '%(#)*)+ # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )0 *'% # %),'3 # -"'$ #,%%% # $* 4 # "& 0)3534 # 6& %"% # 0 *%$ # 78) # ".0) # 9#$"% #!&."35% #,"% # %),"3 # 7) :$ #.#%;; & #09"* )0*&.,&.*,

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Applications of mathematics in selected control and decision processes

Applications of mathematics in selected control and decision processes MATEMATYKA STOSOWANA TOM 12/53 2011 Jerzy Baranowski, Marek Długosz, Michał Ganobis, Paweł Skruch and Wojciech Mitkowski (Kraków) Applications of mathematics in selected control and decision processes

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdasku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 4/2010 (25) Szczecin 2010 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches A Doctoral Dissertation Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches Piotr Dziekan Supervisor: dr hab. Bogdan Nowakowski, prof. nadzw. IChF PAN Institute of

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2008 (Tom 15) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 34 / 2013 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 3, 2014 www.ers.edu.pl ORIGINAL ARTICLE ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING

Bardziej szczegółowo

RMS TITANI C NA POLU LODOWYM ZA POMOCĄ WIE LOP OZI O MOWEGO MODELING SAFE SPEED FOR THE RMS T ITANI C

RMS TITANI C NA POLU LODOWYM ZA POMOCĄ WIE LOP OZI O MOWEGO MODELING SAFE SPEED FOR THE RMS T ITANI C Z E S Z Y T Y N A U K O W E A K A D E M I I M A R Y N A R K I W O J E N N E J S C I E N T I F I C J O U R N A L O F P O L I S H N A V A L A C A D E M Y 2014 (LV) 2 (197) Krzysztof Ficoń 1 ) MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

Daniel Komar Hybrydowy algorytm mrówkowy wykorzystujący algorytm genetyczny do wyznaczania trasy w systemie nawigacji

Daniel Komar Hybrydowy algorytm mrówkowy wykorzystujący algorytm genetyczny do wyznaczania trasy w systemie nawigacji Spis treści Contents RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES Czesław Kościelny Realizacja szyfru bezkluczowego" c80k395 do kryptograficznej ochrony załączników poczty elektronicznej w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Jacek Konopacki mgr inż.

Jacek Konopacki mgr inż. PRZYDATNOŚĆ KONSUMENCKICH DRUKAREK 3D W TECHNOLOGII FDM DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTONICZNYCH 1 SUITABILITY OF CONSUMER 3D FDM PRINTERS AS A TOOL TO CREATE ARCHITECTURAL MODELS Jacek Konopacki mgr inż.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA ABSTRACTS

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA ABSTRACTS V O L U M E 18 N U M B E R 1 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY STRESZCZENIA ABSTRACTS OLSZTYN 2 0 1 0 ISSN 1733-2478 STUDIA I

Bardziej szczegółowo

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Dariusz MAZURKIEWICZ MONITOROWANIE STANU POŁĄCZEŃ KLEJONYCH TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH W WARUNKACH RZECZYWISTYCH MONITORING THE CONDITION OF ADHESIVE-SEALED BELT CONVEYORS IN OPERATION Typowe układy transportu

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo