Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013

2 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A Podsumowanie wyników Zewnętrzne warunki działania Uwarunkowania wewnętrzne Opis Grupy Zmiany w Grupie Zmiany w składzie organów statutowych Banku Struktura akcjonariatu Banku Oceny wiarygodności finansowej Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A Opis dokonań Banku Pekao S.A Opis dokonań spółek Nagrody Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy Opis głównych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami 2013 roku Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe Struktura skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wersja uproszczona Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Struktura zysku netto Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizujące wartości składników aktywów Pozycje pozabilansowe Adekwatność kapitałowa Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku zysków i strat do wersji pełnej Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Zarządzanie zasobami ludzkimi Pozostałe informacje Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz Informacja o stanie posiadania akcji Banku Pekao S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Transakcje z podmiotami powiązanymi Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych Podział zysku za 2012 r Objaśnienia dotyczące dywidendy Informacje o toczących się postępowaniach Wydarzenia po dacie bilansu Oświadczenia Zarządu dotyczące rzetelności prezentowanych sprawozdań Bank Pekao S.A. 2

3 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. I PÓŁROCZE 2013 I PÓŁROCZE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE* Dochody z działalności operacyjnej 3 839, , , ,0 Koszty z działalności operacyjnej (1 778,4) (1 840,9) (3 622,9) (3 671,7) Zysk operacyjny 2 060, , , ,3 Zysk brutto 1 750, , , ,9 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 1 407, , , ,4 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 11,9% 12,9% 13,3% 14,2% Marża odsetkowa 3,4% 3,6% 3,6% 3,7% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 41,4% 38,1% 38,9% 40,6% Koszty / dochody 46,3% 47,2% 45,5% 47,0% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,1 Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto** , , , ,9 Zobowiązania wobec klientów , , , ,0 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 304, , , ,9 Kapitały , , , ,9 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 66,1% 65,6% 64,8% 65,3% Papiery wartościowe / suma bilansowa 20,4% 18,6% 19,4% 20,4% Depozyty***/ suma bilansowa 75,1% 74,2% 74,7% 76,0% Kredyty netto / depozyty*** 88,1% 88,4% 86,7% 85,8% Kapitały / suma bilansowa 14,8% 14,5% 15,5% 14,6% Współczynnik wypłacalności 19,3% 18,7% 19,0% 17,0% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych**** Liczba placówek (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) Liczba bankomatów (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) * Dane obejmują działalność kontynuowaną i zaniechaną. ** Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i należnościami z tytułu leasingu dla klientów. *** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów oraz Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. **** Od I kwartału 2012 r. łącznie z Pekao Property S.A. w efekcie objęcia konsolidacją metodą pełną od tej daty. Uwaga: W I półroczu 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej (i w konsekwencji w dochodach z działalności operacyjnej, zysku operacyjnym oraz odpowiednich wskaźnikach). W celu zapewnienia porównywalności dane za I półrocze 2012 r. oraz za lata zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych. Bank Pekao S.A. 3

4 2. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A. I PÓŁROCZE 2013 I PÓŁROCZE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Dochody z działalności operacyjnej 3 695, , , ,1 Koszty z działalności operacyjnej (1 629,5) (1 684,8) (3 323,4) (3 366,3) Zysk operacyjny 2 066, , , ,8 Zysk brutto 1 790, , , ,5 Zysk netto 1 470, , , ,4 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 12,7% 14,0% 13,5% 14,2% Marża odsetkowa 3,3% 3,5% 3,5% 3,6% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 39,5% 35,9% 37,6% 39,0% Koszty / dochody 44,1% 44,8% 44,2% 46,0% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,0 Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto* , , , ,2 Zobowiązania wobec klientów , , , ,7 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 477, , , ,6 Kapitały , , , ,7 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 65,8% 65,0% 64,4% 64,7% Papiery wartościowe / suma bilansowa 20,9% 19,0% 19,8% 21,0% Depozyty**/ suma bilansowa 76,6% 75,6% 76,1% 77,5% Kredyty netto / depozyty** 86,0% 86,0% 84,6% 83,5% Kapitały / suma bilansowa 14,9% 14,6% 15,6% 14,6% Współczynnik wypłacalności 19,0% 18,3% 18,7% 16,6% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych Liczba placówek Liczba bankomatów * Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym. ** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów oraz Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Uwaga: W I półroczu 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej (i w konsekwencji w dochodach z działalności operacyjnej, zysku operacyjnym oraz odpowiednich wskaźnikach). W celu zapewnienia porównywalności dane za I półrocze 2012 r. oraz za lata zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych. Bank Pekao S.A. 4

5 3. Podsumowanie wyników Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku w I półroczu 2013 r. wyniósł 1 407,3 mln zł i był niższy o 7,5 mln zł (o 0,5%) w porównaniu z I półroczem 2012 r. Wyniki I półrocza zostały utrzymane na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, również dzięki dodatniej dynamice wyników II kwartału w porównaniu do I kwartału 2013 r. Zysk operacyjny Grupy osiągnięty w I półroczu 2013 r. był niższy o 0,1% w porównaniu z I półroczem 2012 r. co było wynikiem niższych dochodów z działalności operacyjnej, w tym głównie wyniku z tytułu odsetek pozostającego pod negatywnym wpływem spadających stóp procentowych, skompensowanych niemalże w całości niższymi kosztami z działalności operacyjnej. Wyniki operacyjne Banku wykazują większą odporność niż wyniki sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz istotnej presji na marżę odsetkową. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 19,3% oraz relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 88,1% na koniec czerwca 2013 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA w 2007 r., stanowi 5,4% całego portfela kredytowego Banku. Dochody z działalności operacyjnej Grupy w I półroczu 2013 r. wyniosły 3 839,1 mln zł, i były jedynie o 64,3 mln zł (o 1,6%) niższe niż w I półroczu 2012 r. głównie z powodu niższego wyniku z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem. Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w I półroczu 2013 r. wyniósł 2 250,9 mln zł i był o 163,5 mln zł (o 6,8%) niższy niż w I półroczu 2012 r., pozostając pod presją obniżających się stóp procentowych, występującą w całym sektorze bankowym. Średnia wysokość WIBOR 3M w I półroczu 2013 r. wyniosła 3,38% i była o ponad 160 p.b. niższa od średniej w I półroczu 2012 r. Wynik pozaodsetkowy Grupy w I półroczu 2013 r. wyniósł 1 588,2 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2012 r. był o 99,2 mln zł (o 6,7%) wyższy. Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2013 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 1 778,4 mln zł. Były one niższe o 62,5 mln zł (o 3,4%) w porównaniu z kosztami z działalności operacyjnej w I półroczu 2012 r. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy w I półroczu 2013 r. wyniósł 325,0 mln zł i był o 21,9 mln zł (o 7,2%) wyższy niż w I półroczu 2012 r., co było odzwierciedleniem słabszej sytuacji makroekonomicznej. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec czerwca 2013 r. wyniosła 7,5% w porównaniu z 7,3% na koniec 2012 r. Na koniec czerwca 2013 r. zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem wyniosły ,1 mln zł i były o 517,8 mln zł (o 0,5%) wyższe niż na koniec 2012 r. Depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz pozostałe na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,9 mln zł i były wyższe o 482,7 mln zł (o 1,0%) w porównaniu z końcem 2012 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,9 mln zł i były wyższe niż na koniec 2012 r. o 1 043,7 mln zł (o 7,0%). Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, Certyfikatami Depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz pozostałymi, na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,2 mln zł i były wyższe o 35,1 mln zł (o 0,1%) w porównaniu z końcem 2012 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,7 mln zł i były o 1 518,8 mln zł (o 3,8%) wyższe niż na koniec 2012 r. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne wzrosły w porównaniu z końcem 2012 r. o 408,6 mln zł (o 0,7%) i na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,9 mln zł. Uwaga: W I półroczu 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej i w konsekwencji w zysku operacyjnym, dochodach z działalności operacyjnej oraz wyniku pozaodsetkowym. W celu zapewnienia porównywalności dane za I półrocze 2012 r. zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych. Bank Pekao S.A. 5

6 4. Zewnętrzne warunki działania Wzrost gospodarczy W I kwartale 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyhamowało do 0,5% r/r z 0,7% r/r w IV kwartale 2012 roku. Skala wzrostu aktywności gospodarczej była najniższa od I kwartału 2009 roku. Popyt krajowy obniżył się o 0,9% r/r głównie w wyniku znaczącego obniżenia się akumulacji (o 5,8% r/r). Nakłady brutto na środki trwałe spadły o 2,0% r/r w I kwartale 2013 i spadek ten był mniejszy niż w IV kwartale 2012 roku (spadek o 4,9% r/r). Spadek stanu zapasów obniżył w I kwartale tempo wzrostu PKB o 0,5 p.p. W I kwartale 2013 roku konsumpcja prywatna kształtowała się na poziomie równym odnotowanemu w analogicznym okresie poprzedniego roku wobec spadku w IV kwartale 2012 roku o 0,2% r/r. Słabość konsumpcji prywatnej była konsekwencją wciąż trudnej sytuacji na rynku pracy. Spadek zatrudnienia i wciąż niskie tempo wzrostu płac przełożyły się na niską dynamikę dochodów z pracy, które stanowią główne źródło finansowania wydatków konsumpcyjnych. Obawy co do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych hamowały popyt na kredyt jako źródło finansowania wydatków. W sytuacji malejącego popytu krajowego głównym źródłem wzrostu gospodarczego w I kwartale 2013 roku pozostawała wymiana handlowa z zagranicą. Poprawa salda wymiany handlowej towarami i usługami z zagranicą przełożyła się na wzrost PKB na poziomie 1,4 p.p. Było to wynikiem utrzymującego się spadku importu (o -1,7% r/r), przy wciąż rosnącym eksporcie (o +1,3% r/r). Dostępne dane miesięczne wskazują, że niekorzystne trendy gospodarcze utrzymywały się również w II kwartale 2013 roku. Duże spadki produkcji budowlano-montażowej wskazują na dalszy znaczący spadek inwestycji, a dane o sprzedaży detalicznej nie dają podstaw do oczekiwań wyraźnej poprawy w zakresie konsumpcji. Źródłem ożywienia gospodarczego może być jednak wyższe tempo wzrostu eksportu z uwagi na poprawę danych makroekonomicznych w gospodarce niemieckiej oraz osłabienie złotego. W ślad za lepszymi wynikami eksporterów można zaobserwować stopniową poprawę sytuacji w całym sektorze przemysłowym. Należy oczekiwać także kontynuacji odbudowy oszczędności gospodarstw domowych. Spadek inflacji zwiększa siłę nabywczą gospodarstw domowych i sprzyja poprawie nastrojów konsumenckich. Do wzrostu konsumpcji mogą przyczynić się także obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Bank Pekao S.A. 6

7 Inflacja i polityka pieniężna Na koniec II kwartału 2013 roku inflacja CPI wyniosła 0,2% r/r i była niższa od dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP wynoszącej 1,5%. Jest to najniższy poziom tego wskaźnika w okresie po transformacji gospodarczej. Przeciętna inflacja w II kwartale 2013 roku na poziomie 0,5% r/r była istotnie niższa w porównaniu do I kwartału, gdy średni poziom inflacji wyniósł 1,3% r/r. Spadek inflacji jest przede wszystkim konsekwencją niższej dynamiki cen żywności, cen użytkowania mieszkań i nośników energii, cen transportu oraz łączności. W czerwcu 2013 roku inflacja CPI najprawdopodobniej osiągnęła tegoroczne minimum. W drugiej połowie roku należy oczekiwać stopniowego wzrostu inflacji, głównie z przyczyn podażowych. Istotnym czynnikiem powodującym wzrost inflacji będzie przede wszystkim rosnąca dynamika cen żywności. W II kwartale 2013 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) kontynuowała rozpoczęty w listopadzie 2012 roku cykl łagodzenia polityki monetarnej. Stopy procentowe były obniżane w maju (o 25 p.b.) i czerwcu (o 25 p.b.). Na koniec II kwartału 2013 roku stopa referencyjna NBP wynosiła 2,75%. W lipcu miała miejsce kolejna obniżka stóp procentowych (o 25 p.b.), po której RPP jasno zaznaczyła, że kończy ona cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Stopa referencyjna pozostanie więc najprawdopodobniej na obecnym poziomie 2,50% przez dłuższy okres czasu. W konsekwencji cyklu obniżek stóp procentowych średni WIBOR 3M za I półrocze 2013 roku ukształtował się na poziomie 3,38%, tj. ponad 160 p.b. poniżej średniej z I półrocza 2012 roku, wywierając negatywny wpływ na wyniki sektora bankowego. Bank Pekao S.A. 7

8 Kurs walutowy I połowa 2013 roku przebiegała początkowo pod znakiem stabilizacji notowań złotego względem euro, po czym pod koniec maja nastąpiło skokowe osłabienie krajowej waluty. W konsekwencji II kwartał był najgorszym dla złotego od III kwartału 2011 roku. Stopa zwrotu na parze walutowej EUR/PLN wyniosła 5,9% w I połowie roku. Wahania wobec dolara charakteryzowały się większą zmiennością, a w skali całego okresu USD/PLN wzrósł o 7,0%. Mimo osłabienia złotego warto podkreślić, iż zmiany nie były tak duże jak można było oczekiwać, uwzględniając napływające słabe dane z krajowej gospodarki i konsekwentnie realizowaną politykę obniżek stóp procentowych przez RPP. Decydujące znacznie miał systematyczny napływ kapitału zagranicznego na krajowy rynek dłużny, oferujący atrakcyjne dochody w otoczeniu historycznie niskich stóp procentowych na świecie. Wygaszenie oczekiwań na kontynuację cyklu łagodzenia polityki oraz początek odwrotu inwestorów zagranicznych z rynków obligacji (zarówno bazowych, jak i wschodzących) przełożyły się ostatecznie na mocniejsze osłabienie złotego w ostatnich tygodniach II kwartału. Ważnym źródłem niepewności oprócz tendencji z rynku światowego pozostają rządowe plany reformy systemu emerytalnego. Opublikowane warianty zmian w funkcjonowaniu OFE nie rozwiały wątpliwości inwestorów i mogą negatywnie wpłynąć na notowania złotego w przyszłości. Obecnie kluczową kwestią dla notowań walut pozostanie kierunek polityki monetarnej głównych banków centralnych. Ryzyko redukcji programu skupu aktywów przez Fed (Federal Reserve) i wycofanie się z łagodzenia ilościowego w 2014 roku może wywierać presję również na złotego. Niemniej jednak, relatywnie lepsze postrzeganie Polski w regionie może ograniczać ewentualne straty, a sygnały poprawy sytuacji gospodarczej powinny umocnić złotego w kolejnych miesiącach. Nie bez znaczenia jest możliwość kolejnych interwencji NBP na rynku walutowym w celu stabilizowania notowań. Szacuje się, że na koniec 2013 roku kurs złotego może wynosić blisko 4,12 względem euro. Polityka fiskalna Wstępne szacunki Ministerstwa Finansów (MF) wskazują, że w I połowie 2013 roku deficyt budżetu państwa w ujęciu kasowym wyniósł 26,0 mld zł tj. 73,0% limitu na cały rok na poziomie 35,6 mld zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 44,6% planu na cały rok, a wydatki wyniosły 47,7% planu. Należy przy tym podkreślić, że w czerwcu budżet został zasilony wpłatą z zysku NBP w kwocie 5,2 mld zł. Wyraźnie niższe od planu były wpływy z podatków. Dochody z podatków pośrednich wyniosły 82,6 mld zł tj. 43,0% kwoty planowanej na cały rok, a wpływy z podatków bezpośrednich wyniosły 30,3 mld zł tj. 41,8% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej. Dochody z VAT były o 10,2% niższe niż w I połowie 2012 roku, dochody z CIT niższe o 16,1% a wpływy z akcyzy niższe o 4,7%. Jednocześnie wpływy z PIT wzrosły o 4,7%. Oczekuje się, że tempo wzrostu gospodarczego wyniesie w 2013 roku 1,0-1,5% a inflacja CPI około 1%, wobec odpowiednio 2,2% oraz 2,7%, zakładanych w ustawie budżetowej. Bank Pekao S.A. 8

9 Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2012 roku 3,9% PKB i był wyraźnie wyższy od zakładanego przez rząd poziomu 3,5% PKB. Pomimo podjęcia wysiłków fiskalnych, Polska nie wypełniła rekomendacji Rady Europejskiej z 7 lipca 2009 r., aby zlikwidować nadmierny deficyt do 2012 roku. W rekomendacji decyzji Rady Ecofin Komisja Europejska (KE) utrzymała w mocy procedurę nadmiernego deficytu nałożoną na Polskę, przedłużając termin o dodatkowe 2 lata na korektę nadmiernej nierównowagi fiskalnej, aby uniknąć negatywnego wpływu szybkiej konsolidacji fiskalnej na kondycję gospodarki. Biorąc pod uwagę dodatkowy czas na dostosowania budżetowe, rząd zdecydował się na wyhamowanie tempa konsolidacji fiskalnej. Niskie wpływy podatkowe oznaczają, że utrzymanie limitu deficytu budżetowego zapisanego w ustawie, wymagałoby znaczącego ograniczenia planowanych wydatków. W sytuacji słabej koniunktury gospodarczej byłoby to działanie procykliczne, potencjalnie redukujące tempo ożywienia gospodarczego. Dlatego też planowana jest nowelizacja ustawy budżetowej. Z szacunków Ministra Finansów wynika, że tegoroczne wpływy budżetowe będą o około 24 mld zł niższe od planowanych. W związku z tym proponowane jest zwiększenie deficytu budżetu państwa o 16 mld zł, przy ograniczeniu planowanych wydatków o około 8 mld zł. Zwiększenie deficytu wymaga jednak zmian w ustawie o finansach publicznych i uchylenia pierwszego progu ostrożnościowego dla relacji długu publicznego do PKB na poziomie 50%. Obecne procedury ostrożnościowe zapisane w ustawie określają, że w przypadku gdy Państwowy Dług Publiczny przekracza 50% PKB (na koniec 2012 roku wyniósł 52,7% PKB), zapisana w ustawie na rok kolejny relacja deficytu do dochodów nie może być wyższa od analogicznej relacji w ustawie budżetowej z danego roku. W lipcu 2013 roku sejm przyjął zmiany w ustawie o finansach publicznych zawieszającą funkcjonowanie pierwszego progu ostrożnościowego (dług publiczny powyżej 50% PKB). Przyjęcie przez parlament zmian w ustawie o finansach publicznych pozwala na nowelizację tegorocznej ustawy budżetowej i podniesienia limitu deficytu na 2013 rok do 51,6 mld zł. Na koniec marca 2013 roku Państwowy Dług Publiczny wyniósł 869,9 mld zł (54,3% PKB) i od końca 2012 roku zwiększył się o 29,5 mld zł. Zadłużenie krajowe wzrosło o 27,5 mld zł, a zadłużenie zagraniczne o 2,0 mld zł. Państwowy Dług Publiczny zbliża się do drugiego progu ostrożnościowego (55% PKB) zapisanego w ustawie o finansach publicznych. O ile planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych nie przyniosą uchylenia także drugiego progu ostrożnościowego, ograniczenie w postaci utrzymania relacji długu publicznego poniżej 55% PKB, to właśnie ta relacja będzie wyznaczała górną granicę limitu deficytu budżetowego w przypadku ewentualnej nowelizacji ustawy budżetowej. Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec I kwartału 2013 roku wyniosło 917,7 mld zł (57,3% PKB), co oznacza wzrost o 31,0 mld zł w stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku. Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych rośnie w kierunku określonego przez Pakt Stabilności i Wzrostu limitu na poziomie 60% PKB. Bank Pekao S.A. 9

10 Sektor bankowy Według danych NBP, w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku wyniki sektora bankowego na podstawowej działalności uległy pogorszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w okresie styczeń-czerwiec 2013 odnotowano spadek wyniku działalności bankowej o ponad 6% r/r. Przyczyną był głównie silny (o -8,4% r/r) spadek wyniku odsetkowego, będący następstwem serii obniżek stóp procentowych dokonanych na przestrzeni ostatnich miesięcy przez RPP. W analogicznym okresie odnotowano również znaczne pogorszenie (spadek o ponad 17% r/r) wyniku z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu i z tytułu różnic kursowych netto. Negatywne efekty pogorszenia wyniku na działalności bankowej zostały zrekompensowane znacznie niższymi (-30% r/r) kosztami odpisów na utratę wartości i innych rezerw. Oprócz mniejszych niż przed rokiem odpisów, dodatkowo odnotowano wyższy zysk z pozostałej działalności operacyjnej (+11,2% r/r) przy praktycznie stałych kosztach działania banków (+0,3% r/r) co w sumie przyczyniło się do wzrostu wyniku netto sektora bankowego po sześciu miesiącach 2013 roku o 0,6% r/r do poziomu blisko 8,2 mld zł. Na koniec czerwca 2013 roku aktywa sektora bankowego wyniosły 1 401,3 mld zł i były o 6,6% wyższe w porównaniu do czerwca roku ubiegłego. Wg danych na koniec czerwca 2013 roku zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego były o 7,3% wyższe niż przed rokiem, należności o 2,9% w porównaniu do czerwca 2012 roku. Według danych NBP wzrost kredytów dla gospodarstw wyniósł na koniec czerwca 2013 roku 2,4% r/r w ujęciu nominalnym. Tempo wzrostu należności z tytułu kredytów dla firm było jeszcze niższe i wyniosło 1,6% r/r. Na wolumeny kredytowe gospodarstw domowych i firm w dalszym ciągu wyraźny wpływ wywiera spowolnienie gospodarcze i związana z nim mniejsza skłonność do konsumpcji i inwestycji. Po sześciu miesiącach 2013 roku wolumen depozytów gospodarstw domowych wzrósł o 7,6% r/r. Utrzymujące się pomimo znacznego spadku średniego oprocentowania relatywnie wysokie tempo wzrostu depozytów gospodarstw domowych jest efektem wyższej skłonności do oszczędzania - w szczególności bezpiecznych jego form. W kwietniu b.r., po kilku miesiącach spadku, na ścieżkę wzrostową powróciły również depozyty przedsiębiorstw (na koniec czerwca 2013 były one już o 4,4% wyższe niż przed rokiem), czemu sprzyja generalny spadek aktywności inwestycyjnej (akumulacja zysków) firm oraz wygaśnięcia wpływu na dynamikę depozytów transakcji zakupu zagranicznych aktywów przez KGHM. Bank Pekao S.A. 10

11 5. Uwarunkowania wewnętrzne 5.1 Opis Grupy Skład Grupy przedstawiony jest w Notach Objaśniających do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca Zmiany w Grupie Sprzedaż spółki W dniu 16 lipca 2013 roku Bank sprzedał 100% udziału w PJSC UniCredit Bank z siedzibą w Kijowie, na rzecz UniCredit S.p.A. z siedzibą w Rzymie. Dodatkowe informacje o sprzedaży spółki zostały zawarte w punkcie Wydarzenia po dacie bilansu. Połączenie spółek W dniu 3 czerwca 2013 roku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółki Pekao Property S.A. z jej spółkami zależnymi Metropolis Sp. z o.o. oraz Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Rejestracja połączenia nie zmienia udziału Banku Pekao S.A. w spółce Pekao Property S.A., ani ilości posiadanych akcji tej spółki. Po rejestracji połączenia spółki Metropolis Sp. z o.o. i Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. utraciły osobowość prawną i zostały usunięte z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z ksiąg spółki Pekao Property S.A. 5.3 Zmiany w składzie organów statutowych Banku Rada Nadzorcza Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 12 czerwca 2013 roku powołało Panią Małgorzatę Adamkiewicz na członka Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Jerzy Woźnicki Przewodniczący Rady Nadzorczej Roberto Nicastro Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alessandro Decio Sekretarz Rady Nadzorczej Małgorzata Adamkiewicz Członek Rady Nadzorczej Paweł Dangel Członek Rady Nadzorczej Laura Penna Członek Rady Nadzorczej Wioletta Rosołowska Członek Rady Nadzorczej Doris Tomanek Członek Rady Nadzorczej Jerzy Woźnicki Przewodniczący Rady Nadzorczej Roberto Nicastro Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alessandro Decio Sekretarz Rady Nadzorczej Paweł Dangel Członek Rady Nadzorczej Laura Penna Członek Rady Nadzorczej Wioletta Rosołowska Członek Rady Nadzorczej Doris Tomanek Członek Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A. 11

12 Zarząd Banku W dniu 12 marca 2013 roku Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2013, że Pan Marco Iannaccone zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 31 marca 2013 roku. W dniu 12 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała od dnia 1 kwietnia 2013 roku Pana Stefano Santini na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2013 roku powołała na nową wspólną kadencję Zarządu Banku, trwającą trzy lata, rozpoczynającą się dnia 13 czerwca 2013 roku, następujące osoby: Pana Luigi Lovaglio na Prezesa Zarządu Banku, Pana Diego Biondo na Wiceprezesa Zarządu Banku, Pana Andrzeja Kopyrskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku, Pana Grzegorza Piwowara na Wiceprezesa Zarządu Banku, Pana Stefano Santini na Wiceprezesa Zarządu Banku, Pana Mariana Ważyńskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku. Skład Zarządu Banku przedstawia się następująco: Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Bank Pekao S.A. 12

13 5.4 Struktura akcjonariatu Banku Kapitał zakładowy Banku na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł zł i dzielił się na akcji następujących serii: akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa. Na dzień przekazania raportu kapitał zakładowy Banku nie uległ zmianie. Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku: NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ 30 CZERWCA GRUDNIA 2012 UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ UniCredit S.p.A ,10% ,22% Aberdeen Asset Managment PLC ,03% ,03% Pozostali akcjonariusze ,87% ,75% Razem ,00% ,00% W dniu 1 lutego 2013 roku w raporcie bieżącym nr 7/2013 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od UniCredit S.p.A. z siedzibą w Rzymie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku w wyniku zbycia akcji w Banku stanowiących 9,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, które nastąpiło w wyniku transakcji pozasesyjnych dokonanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31 stycznia 2013 roku, w wyniku realizacji postanowień umowy "Secondary Placing Agreement" z dnia 29 stycznia 2013 roku. Bank nie otrzymał żadnych dodatkowych zawiadomień dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Bank Pekao S.A. 13

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo