Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013

2 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A Podsumowanie wyników Zewnętrzne warunki działania Uwarunkowania wewnętrzne Opis Grupy Zmiany w Grupie Zmiany w składzie organów statutowych Banku Struktura akcjonariatu Banku Oceny wiarygodności finansowej Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A Opis dokonań Banku Pekao S.A Opis dokonań spółek Nagrody Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy Opis głównych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami 2013 roku Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe Struktura skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wersja uproszczona Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Struktura zysku netto Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizujące wartości składników aktywów Pozycje pozabilansowe Adekwatność kapitałowa Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku zysków i strat do wersji pełnej Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Zarządzanie zasobami ludzkimi Pozostałe informacje Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz Informacja o stanie posiadania akcji Banku Pekao S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Transakcje z podmiotami powiązanymi Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych Podział zysku za 2012 r Objaśnienia dotyczące dywidendy Informacje o toczących się postępowaniach Wydarzenia po dacie bilansu Oświadczenia Zarządu dotyczące rzetelności prezentowanych sprawozdań Bank Pekao S.A. 2

3 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. I PÓŁROCZE 2013 I PÓŁROCZE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE* Dochody z działalności operacyjnej 3 839, , , ,0 Koszty z działalności operacyjnej (1 778,4) (1 840,9) (3 622,9) (3 671,7) Zysk operacyjny 2 060, , , ,3 Zysk brutto 1 750, , , ,9 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 1 407, , , ,4 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 11,9% 12,9% 13,3% 14,2% Marża odsetkowa 3,4% 3,6% 3,6% 3,7% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 41,4% 38,1% 38,9% 40,6% Koszty / dochody 46,3% 47,2% 45,5% 47,0% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,1 Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto** , , , ,9 Zobowiązania wobec klientów , , , ,0 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 304, , , ,9 Kapitały , , , ,9 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 66,1% 65,6% 64,8% 65,3% Papiery wartościowe / suma bilansowa 20,4% 18,6% 19,4% 20,4% Depozyty***/ suma bilansowa 75,1% 74,2% 74,7% 76,0% Kredyty netto / depozyty*** 88,1% 88,4% 86,7% 85,8% Kapitały / suma bilansowa 14,8% 14,5% 15,5% 14,6% Współczynnik wypłacalności 19,3% 18,7% 19,0% 17,0% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych**** Liczba placówek (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) Liczba bankomatów (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) * Dane obejmują działalność kontynuowaną i zaniechaną. ** Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i należnościami z tytułu leasingu dla klientów. *** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów oraz Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. **** Od I kwartału 2012 r. łącznie z Pekao Property S.A. w efekcie objęcia konsolidacją metodą pełną od tej daty. Uwaga: W I półroczu 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej (i w konsekwencji w dochodach z działalności operacyjnej, zysku operacyjnym oraz odpowiednich wskaźnikach). W celu zapewnienia porównywalności dane za I półrocze 2012 r. oraz za lata zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych. Bank Pekao S.A. 3

4 2. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A. I PÓŁROCZE 2013 I PÓŁROCZE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Dochody z działalności operacyjnej 3 695, , , ,1 Koszty z działalności operacyjnej (1 629,5) (1 684,8) (3 323,4) (3 366,3) Zysk operacyjny 2 066, , , ,8 Zysk brutto 1 790, , , ,5 Zysk netto 1 470, , , ,4 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 12,7% 14,0% 13,5% 14,2% Marża odsetkowa 3,3% 3,5% 3,5% 3,6% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 39,5% 35,9% 37,6% 39,0% Koszty / dochody 44,1% 44,8% 44,2% 46,0% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,0 Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto* , , , ,2 Zobowiązania wobec klientów , , , ,7 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 477, , , ,6 Kapitały , , , ,7 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 65,8% 65,0% 64,4% 64,7% Papiery wartościowe / suma bilansowa 20,9% 19,0% 19,8% 21,0% Depozyty**/ suma bilansowa 76,6% 75,6% 76,1% 77,5% Kredyty netto / depozyty** 86,0% 86,0% 84,6% 83,5% Kapitały / suma bilansowa 14,9% 14,6% 15,6% 14,6% Współczynnik wypłacalności 19,0% 18,3% 18,7% 16,6% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych Liczba placówek Liczba bankomatów * Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym. ** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów oraz Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Uwaga: W I półroczu 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej (i w konsekwencji w dochodach z działalności operacyjnej, zysku operacyjnym oraz odpowiednich wskaźnikach). W celu zapewnienia porównywalności dane za I półrocze 2012 r. oraz za lata zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych. Bank Pekao S.A. 4

5 3. Podsumowanie wyników Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku w I półroczu 2013 r. wyniósł 1 407,3 mln zł i był niższy o 7,5 mln zł (o 0,5%) w porównaniu z I półroczem 2012 r. Wyniki I półrocza zostały utrzymane na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, również dzięki dodatniej dynamice wyników II kwartału w porównaniu do I kwartału 2013 r. Zysk operacyjny Grupy osiągnięty w I półroczu 2013 r. był niższy o 0,1% w porównaniu z I półroczem 2012 r. co było wynikiem niższych dochodów z działalności operacyjnej, w tym głównie wyniku z tytułu odsetek pozostającego pod negatywnym wpływem spadających stóp procentowych, skompensowanych niemalże w całości niższymi kosztami z działalności operacyjnej. Wyniki operacyjne Banku wykazują większą odporność niż wyniki sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz istotnej presji na marżę odsetkową. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 19,3% oraz relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 88,1% na koniec czerwca 2013 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA w 2007 r., stanowi 5,4% całego portfela kredytowego Banku. Dochody z działalności operacyjnej Grupy w I półroczu 2013 r. wyniosły 3 839,1 mln zł, i były jedynie o 64,3 mln zł (o 1,6%) niższe niż w I półroczu 2012 r. głównie z powodu niższego wyniku z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem. Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w I półroczu 2013 r. wyniósł 2 250,9 mln zł i był o 163,5 mln zł (o 6,8%) niższy niż w I półroczu 2012 r., pozostając pod presją obniżających się stóp procentowych, występującą w całym sektorze bankowym. Średnia wysokość WIBOR 3M w I półroczu 2013 r. wyniosła 3,38% i była o ponad 160 p.b. niższa od średniej w I półroczu 2012 r. Wynik pozaodsetkowy Grupy w I półroczu 2013 r. wyniósł 1 588,2 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2012 r. był o 99,2 mln zł (o 6,7%) wyższy. Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2013 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 1 778,4 mln zł. Były one niższe o 62,5 mln zł (o 3,4%) w porównaniu z kosztami z działalności operacyjnej w I półroczu 2012 r. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy w I półroczu 2013 r. wyniósł 325,0 mln zł i był o 21,9 mln zł (o 7,2%) wyższy niż w I półroczu 2012 r., co było odzwierciedleniem słabszej sytuacji makroekonomicznej. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec czerwca 2013 r. wyniosła 7,5% w porównaniu z 7,3% na koniec 2012 r. Na koniec czerwca 2013 r. zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem wyniosły ,1 mln zł i były o 517,8 mln zł (o 0,5%) wyższe niż na koniec 2012 r. Depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz pozostałe na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,9 mln zł i były wyższe o 482,7 mln zł (o 1,0%) w porównaniu z końcem 2012 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,9 mln zł i były wyższe niż na koniec 2012 r. o 1 043,7 mln zł (o 7,0%). Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, Certyfikatami Depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz pozostałymi, na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,2 mln zł i były wyższe o 35,1 mln zł (o 0,1%) w porównaniu z końcem 2012 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,7 mln zł i były o 1 518,8 mln zł (o 3,8%) wyższe niż na koniec 2012 r. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne wzrosły w porównaniu z końcem 2012 r. o 408,6 mln zł (o 0,7%) i na koniec czerwca 2013 r. wyniosły ,9 mln zł. Uwaga: W I półroczu 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej i w konsekwencji w zysku operacyjnym, dochodach z działalności operacyjnej oraz wyniku pozaodsetkowym. W celu zapewnienia porównywalności dane za I półrocze 2012 r. zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych. Bank Pekao S.A. 5

6 4. Zewnętrzne warunki działania Wzrost gospodarczy W I kwartale 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyhamowało do 0,5% r/r z 0,7% r/r w IV kwartale 2012 roku. Skala wzrostu aktywności gospodarczej była najniższa od I kwartału 2009 roku. Popyt krajowy obniżył się o 0,9% r/r głównie w wyniku znaczącego obniżenia się akumulacji (o 5,8% r/r). Nakłady brutto na środki trwałe spadły o 2,0% r/r w I kwartale 2013 i spadek ten był mniejszy niż w IV kwartale 2012 roku (spadek o 4,9% r/r). Spadek stanu zapasów obniżył w I kwartale tempo wzrostu PKB o 0,5 p.p. W I kwartale 2013 roku konsumpcja prywatna kształtowała się na poziomie równym odnotowanemu w analogicznym okresie poprzedniego roku wobec spadku w IV kwartale 2012 roku o 0,2% r/r. Słabość konsumpcji prywatnej była konsekwencją wciąż trudnej sytuacji na rynku pracy. Spadek zatrudnienia i wciąż niskie tempo wzrostu płac przełożyły się na niską dynamikę dochodów z pracy, które stanowią główne źródło finansowania wydatków konsumpcyjnych. Obawy co do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych hamowały popyt na kredyt jako źródło finansowania wydatków. W sytuacji malejącego popytu krajowego głównym źródłem wzrostu gospodarczego w I kwartale 2013 roku pozostawała wymiana handlowa z zagranicą. Poprawa salda wymiany handlowej towarami i usługami z zagranicą przełożyła się na wzrost PKB na poziomie 1,4 p.p. Było to wynikiem utrzymującego się spadku importu (o -1,7% r/r), przy wciąż rosnącym eksporcie (o +1,3% r/r). Dostępne dane miesięczne wskazują, że niekorzystne trendy gospodarcze utrzymywały się również w II kwartale 2013 roku. Duże spadki produkcji budowlano-montażowej wskazują na dalszy znaczący spadek inwestycji, a dane o sprzedaży detalicznej nie dają podstaw do oczekiwań wyraźnej poprawy w zakresie konsumpcji. Źródłem ożywienia gospodarczego może być jednak wyższe tempo wzrostu eksportu z uwagi na poprawę danych makroekonomicznych w gospodarce niemieckiej oraz osłabienie złotego. W ślad za lepszymi wynikami eksporterów można zaobserwować stopniową poprawę sytuacji w całym sektorze przemysłowym. Należy oczekiwać także kontynuacji odbudowy oszczędności gospodarstw domowych. Spadek inflacji zwiększa siłę nabywczą gospodarstw domowych i sprzyja poprawie nastrojów konsumenckich. Do wzrostu konsumpcji mogą przyczynić się także obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Bank Pekao S.A. 6

7 Inflacja i polityka pieniężna Na koniec II kwartału 2013 roku inflacja CPI wyniosła 0,2% r/r i była niższa od dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP wynoszącej 1,5%. Jest to najniższy poziom tego wskaźnika w okresie po transformacji gospodarczej. Przeciętna inflacja w II kwartale 2013 roku na poziomie 0,5% r/r była istotnie niższa w porównaniu do I kwartału, gdy średni poziom inflacji wyniósł 1,3% r/r. Spadek inflacji jest przede wszystkim konsekwencją niższej dynamiki cen żywności, cen użytkowania mieszkań i nośników energii, cen transportu oraz łączności. W czerwcu 2013 roku inflacja CPI najprawdopodobniej osiągnęła tegoroczne minimum. W drugiej połowie roku należy oczekiwać stopniowego wzrostu inflacji, głównie z przyczyn podażowych. Istotnym czynnikiem powodującym wzrost inflacji będzie przede wszystkim rosnąca dynamika cen żywności. W II kwartale 2013 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) kontynuowała rozpoczęty w listopadzie 2012 roku cykl łagodzenia polityki monetarnej. Stopy procentowe były obniżane w maju (o 25 p.b.) i czerwcu (o 25 p.b.). Na koniec II kwartału 2013 roku stopa referencyjna NBP wynosiła 2,75%. W lipcu miała miejsce kolejna obniżka stóp procentowych (o 25 p.b.), po której RPP jasno zaznaczyła, że kończy ona cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Stopa referencyjna pozostanie więc najprawdopodobniej na obecnym poziomie 2,50% przez dłuższy okres czasu. W konsekwencji cyklu obniżek stóp procentowych średni WIBOR 3M za I półrocze 2013 roku ukształtował się na poziomie 3,38%, tj. ponad 160 p.b. poniżej średniej z I półrocza 2012 roku, wywierając negatywny wpływ na wyniki sektora bankowego. Bank Pekao S.A. 7

8 Kurs walutowy I połowa 2013 roku przebiegała początkowo pod znakiem stabilizacji notowań złotego względem euro, po czym pod koniec maja nastąpiło skokowe osłabienie krajowej waluty. W konsekwencji II kwartał był najgorszym dla złotego od III kwartału 2011 roku. Stopa zwrotu na parze walutowej EUR/PLN wyniosła 5,9% w I połowie roku. Wahania wobec dolara charakteryzowały się większą zmiennością, a w skali całego okresu USD/PLN wzrósł o 7,0%. Mimo osłabienia złotego warto podkreślić, iż zmiany nie były tak duże jak można było oczekiwać, uwzględniając napływające słabe dane z krajowej gospodarki i konsekwentnie realizowaną politykę obniżek stóp procentowych przez RPP. Decydujące znacznie miał systematyczny napływ kapitału zagranicznego na krajowy rynek dłużny, oferujący atrakcyjne dochody w otoczeniu historycznie niskich stóp procentowych na świecie. Wygaszenie oczekiwań na kontynuację cyklu łagodzenia polityki oraz początek odwrotu inwestorów zagranicznych z rynków obligacji (zarówno bazowych, jak i wschodzących) przełożyły się ostatecznie na mocniejsze osłabienie złotego w ostatnich tygodniach II kwartału. Ważnym źródłem niepewności oprócz tendencji z rynku światowego pozostają rządowe plany reformy systemu emerytalnego. Opublikowane warianty zmian w funkcjonowaniu OFE nie rozwiały wątpliwości inwestorów i mogą negatywnie wpłynąć na notowania złotego w przyszłości. Obecnie kluczową kwestią dla notowań walut pozostanie kierunek polityki monetarnej głównych banków centralnych. Ryzyko redukcji programu skupu aktywów przez Fed (Federal Reserve) i wycofanie się z łagodzenia ilościowego w 2014 roku może wywierać presję również na złotego. Niemniej jednak, relatywnie lepsze postrzeganie Polski w regionie może ograniczać ewentualne straty, a sygnały poprawy sytuacji gospodarczej powinny umocnić złotego w kolejnych miesiącach. Nie bez znaczenia jest możliwość kolejnych interwencji NBP na rynku walutowym w celu stabilizowania notowań. Szacuje się, że na koniec 2013 roku kurs złotego może wynosić blisko 4,12 względem euro. Polityka fiskalna Wstępne szacunki Ministerstwa Finansów (MF) wskazują, że w I połowie 2013 roku deficyt budżetu państwa w ujęciu kasowym wyniósł 26,0 mld zł tj. 73,0% limitu na cały rok na poziomie 35,6 mld zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 44,6% planu na cały rok, a wydatki wyniosły 47,7% planu. Należy przy tym podkreślić, że w czerwcu budżet został zasilony wpłatą z zysku NBP w kwocie 5,2 mld zł. Wyraźnie niższe od planu były wpływy z podatków. Dochody z podatków pośrednich wyniosły 82,6 mld zł tj. 43,0% kwoty planowanej na cały rok, a wpływy z podatków bezpośrednich wyniosły 30,3 mld zł tj. 41,8% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej. Dochody z VAT były o 10,2% niższe niż w I połowie 2012 roku, dochody z CIT niższe o 16,1% a wpływy z akcyzy niższe o 4,7%. Jednocześnie wpływy z PIT wzrosły o 4,7%. Oczekuje się, że tempo wzrostu gospodarczego wyniesie w 2013 roku 1,0-1,5% a inflacja CPI około 1%, wobec odpowiednio 2,2% oraz 2,7%, zakładanych w ustawie budżetowej. Bank Pekao S.A. 8

9 Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2012 roku 3,9% PKB i był wyraźnie wyższy od zakładanego przez rząd poziomu 3,5% PKB. Pomimo podjęcia wysiłków fiskalnych, Polska nie wypełniła rekomendacji Rady Europejskiej z 7 lipca 2009 r., aby zlikwidować nadmierny deficyt do 2012 roku. W rekomendacji decyzji Rady Ecofin Komisja Europejska (KE) utrzymała w mocy procedurę nadmiernego deficytu nałożoną na Polskę, przedłużając termin o dodatkowe 2 lata na korektę nadmiernej nierównowagi fiskalnej, aby uniknąć negatywnego wpływu szybkiej konsolidacji fiskalnej na kondycję gospodarki. Biorąc pod uwagę dodatkowy czas na dostosowania budżetowe, rząd zdecydował się na wyhamowanie tempa konsolidacji fiskalnej. Niskie wpływy podatkowe oznaczają, że utrzymanie limitu deficytu budżetowego zapisanego w ustawie, wymagałoby znaczącego ograniczenia planowanych wydatków. W sytuacji słabej koniunktury gospodarczej byłoby to działanie procykliczne, potencjalnie redukujące tempo ożywienia gospodarczego. Dlatego też planowana jest nowelizacja ustawy budżetowej. Z szacunków Ministra Finansów wynika, że tegoroczne wpływy budżetowe będą o około 24 mld zł niższe od planowanych. W związku z tym proponowane jest zwiększenie deficytu budżetu państwa o 16 mld zł, przy ograniczeniu planowanych wydatków o około 8 mld zł. Zwiększenie deficytu wymaga jednak zmian w ustawie o finansach publicznych i uchylenia pierwszego progu ostrożnościowego dla relacji długu publicznego do PKB na poziomie 50%. Obecne procedury ostrożnościowe zapisane w ustawie określają, że w przypadku gdy Państwowy Dług Publiczny przekracza 50% PKB (na koniec 2012 roku wyniósł 52,7% PKB), zapisana w ustawie na rok kolejny relacja deficytu do dochodów nie może być wyższa od analogicznej relacji w ustawie budżetowej z danego roku. W lipcu 2013 roku sejm przyjął zmiany w ustawie o finansach publicznych zawieszającą funkcjonowanie pierwszego progu ostrożnościowego (dług publiczny powyżej 50% PKB). Przyjęcie przez parlament zmian w ustawie o finansach publicznych pozwala na nowelizację tegorocznej ustawy budżetowej i podniesienia limitu deficytu na 2013 rok do 51,6 mld zł. Na koniec marca 2013 roku Państwowy Dług Publiczny wyniósł 869,9 mld zł (54,3% PKB) i od końca 2012 roku zwiększył się o 29,5 mld zł. Zadłużenie krajowe wzrosło o 27,5 mld zł, a zadłużenie zagraniczne o 2,0 mld zł. Państwowy Dług Publiczny zbliża się do drugiego progu ostrożnościowego (55% PKB) zapisanego w ustawie o finansach publicznych. O ile planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych nie przyniosą uchylenia także drugiego progu ostrożnościowego, ograniczenie w postaci utrzymania relacji długu publicznego poniżej 55% PKB, to właśnie ta relacja będzie wyznaczała górną granicę limitu deficytu budżetowego w przypadku ewentualnej nowelizacji ustawy budżetowej. Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec I kwartału 2013 roku wyniosło 917,7 mld zł (57,3% PKB), co oznacza wzrost o 31,0 mld zł w stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku. Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych rośnie w kierunku określonego przez Pakt Stabilności i Wzrostu limitu na poziomie 60% PKB. Bank Pekao S.A. 9

10 Sektor bankowy Według danych NBP, w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku wyniki sektora bankowego na podstawowej działalności uległy pogorszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w okresie styczeń-czerwiec 2013 odnotowano spadek wyniku działalności bankowej o ponad 6% r/r. Przyczyną był głównie silny (o -8,4% r/r) spadek wyniku odsetkowego, będący następstwem serii obniżek stóp procentowych dokonanych na przestrzeni ostatnich miesięcy przez RPP. W analogicznym okresie odnotowano również znaczne pogorszenie (spadek o ponad 17% r/r) wyniku z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu i z tytułu różnic kursowych netto. Negatywne efekty pogorszenia wyniku na działalności bankowej zostały zrekompensowane znacznie niższymi (-30% r/r) kosztami odpisów na utratę wartości i innych rezerw. Oprócz mniejszych niż przed rokiem odpisów, dodatkowo odnotowano wyższy zysk z pozostałej działalności operacyjnej (+11,2% r/r) przy praktycznie stałych kosztach działania banków (+0,3% r/r) co w sumie przyczyniło się do wzrostu wyniku netto sektora bankowego po sześciu miesiącach 2013 roku o 0,6% r/r do poziomu blisko 8,2 mld zł. Na koniec czerwca 2013 roku aktywa sektora bankowego wyniosły 1 401,3 mld zł i były o 6,6% wyższe w porównaniu do czerwca roku ubiegłego. Wg danych na koniec czerwca 2013 roku zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego były o 7,3% wyższe niż przed rokiem, należności o 2,9% w porównaniu do czerwca 2012 roku. Według danych NBP wzrost kredytów dla gospodarstw wyniósł na koniec czerwca 2013 roku 2,4% r/r w ujęciu nominalnym. Tempo wzrostu należności z tytułu kredytów dla firm było jeszcze niższe i wyniosło 1,6% r/r. Na wolumeny kredytowe gospodarstw domowych i firm w dalszym ciągu wyraźny wpływ wywiera spowolnienie gospodarcze i związana z nim mniejsza skłonność do konsumpcji i inwestycji. Po sześciu miesiącach 2013 roku wolumen depozytów gospodarstw domowych wzrósł o 7,6% r/r. Utrzymujące się pomimo znacznego spadku średniego oprocentowania relatywnie wysokie tempo wzrostu depozytów gospodarstw domowych jest efektem wyższej skłonności do oszczędzania - w szczególności bezpiecznych jego form. W kwietniu b.r., po kilku miesiącach spadku, na ścieżkę wzrostową powróciły również depozyty przedsiębiorstw (na koniec czerwca 2013 były one już o 4,4% wyższe niż przed rokiem), czemu sprzyja generalny spadek aktywności inwestycyjnej (akumulacja zysków) firm oraz wygaśnięcia wpływu na dynamikę depozytów transakcji zakupu zagranicznych aktywów przez KGHM. Bank Pekao S.A. 10

11 5. Uwarunkowania wewnętrzne 5.1 Opis Grupy Skład Grupy przedstawiony jest w Notach Objaśniających do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca Zmiany w Grupie Sprzedaż spółki W dniu 16 lipca 2013 roku Bank sprzedał 100% udziału w PJSC UniCredit Bank z siedzibą w Kijowie, na rzecz UniCredit S.p.A. z siedzibą w Rzymie. Dodatkowe informacje o sprzedaży spółki zostały zawarte w punkcie Wydarzenia po dacie bilansu. Połączenie spółek W dniu 3 czerwca 2013 roku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółki Pekao Property S.A. z jej spółkami zależnymi Metropolis Sp. z o.o. oraz Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Rejestracja połączenia nie zmienia udziału Banku Pekao S.A. w spółce Pekao Property S.A., ani ilości posiadanych akcji tej spółki. Po rejestracji połączenia spółki Metropolis Sp. z o.o. i Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. utraciły osobowość prawną i zostały usunięte z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z ksiąg spółki Pekao Property S.A. 5.3 Zmiany w składzie organów statutowych Banku Rada Nadzorcza Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 12 czerwca 2013 roku powołało Panią Małgorzatę Adamkiewicz na członka Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Jerzy Woźnicki Przewodniczący Rady Nadzorczej Roberto Nicastro Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alessandro Decio Sekretarz Rady Nadzorczej Małgorzata Adamkiewicz Członek Rady Nadzorczej Paweł Dangel Członek Rady Nadzorczej Laura Penna Członek Rady Nadzorczej Wioletta Rosołowska Członek Rady Nadzorczej Doris Tomanek Członek Rady Nadzorczej Jerzy Woźnicki Przewodniczący Rady Nadzorczej Roberto Nicastro Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alessandro Decio Sekretarz Rady Nadzorczej Paweł Dangel Członek Rady Nadzorczej Laura Penna Członek Rady Nadzorczej Wioletta Rosołowska Członek Rady Nadzorczej Doris Tomanek Członek Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A. 11

12 Zarząd Banku W dniu 12 marca 2013 roku Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2013, że Pan Marco Iannaccone zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 31 marca 2013 roku. W dniu 12 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała od dnia 1 kwietnia 2013 roku Pana Stefano Santini na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2013 roku powołała na nową wspólną kadencję Zarządu Banku, trwającą trzy lata, rozpoczynającą się dnia 13 czerwca 2013 roku, następujące osoby: Pana Luigi Lovaglio na Prezesa Zarządu Banku, Pana Diego Biondo na Wiceprezesa Zarządu Banku, Pana Andrzeja Kopyrskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku, Pana Grzegorza Piwowara na Wiceprezesa Zarządu Banku, Pana Stefano Santini na Wiceprezesa Zarządu Banku, Pana Mariana Ważyńskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku. Skład Zarządu Banku przedstawia się następująco: Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Bank Pekao S.A. 12

13 5.4 Struktura akcjonariatu Banku Kapitał zakładowy Banku na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł zł i dzielił się na akcji następujących serii: akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcji serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa. Na dzień przekazania raportu kapitał zakładowy Banku nie uległ zmianie. Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku: NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ 30 CZERWCA GRUDNIA 2012 UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ UniCredit S.p.A ,10% ,22% Aberdeen Asset Managment PLC ,03% ,03% Pozostali akcjonariusze ,87% ,75% Razem ,00% ,00% W dniu 1 lutego 2013 roku w raporcie bieżącym nr 7/2013 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od UniCredit S.p.A. z siedzibą w Rzymie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku w wyniku zbycia akcji w Banku stanowiących 9,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, które nastąpiło w wyniku transakcji pozasesyjnych dokonanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31 stycznia 2013 roku, w wyniku realizacji postanowień umowy "Secondary Placing Agreement" z dnia 29 stycznia 2013 roku. Bank nie otrzymał żadnych dodatkowych zawiadomień dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Bank Pekao S.A. 13

14 5.5 Oceny wiarygodności finansowej Bank Pekao S.A. współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings, Standard and Poor s oraz Moody s Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych oceny przygotowywane są na zlecenie Banku, na podstawie zawartych umów, natomiast z agencją ratingową Moody s Investors Service Bank nie posiada umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz spotkań przeglądowych. Oceny ratingowe Banku w I półroczu 2013 roku zostały utrzymane na bardzo wysokim poziomie. Na dzień 30 czerwca 2013 roku oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. były następujące: FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- - Ocena wsparcia 2 - Perspektywa Stabilna Pozytywna STANDARD AND POOR S RATINGS SERVICES BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ bbb-* Perspektywa Stabilna Stabilna MOODY S INVESTORS SERVICE LTD. (Oceny nie zamawiane przez Bank) BANK PEKAO S.A. POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- - Perspektywa Negatywna Stabilna / Negatywna** * Ocena ryzyka sektora bankowego w kraju (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA). ** Stabilna dla oceny kraju i Negatywna dla sektora bankowego. Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną od Standard and Poor s oraz najwyższą ocenę siły finansowej przyznaną przez Moody s Investors Service wśród banków ocenianych przez te agencje w Polsce. Wszystkie wyżej wymienione agencje ratingowe dokonały potwierdzenia wysokiego poziomu ocen wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. w 2013 roku przed datą przekazania niniejszego raportu. Listy zastawne emitowane przez Pekao Bank Hipoteczny S.A., spółkę w 100% zależną od Banku Pekao S.A., posiadają rating A przyznany przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings. Jest to najlepsza ocena jaką przyznano polskim papierom dłużnym, wyemitowanym przez prywatną spółkę. W uzasadnieniu oceny agencja wskazała na wysoki rating Pekao Banku Hipotecznego S.A. na poziomie A-, regulacje prawne dotyczące rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz zadeklarowany przez bank poziom nadwyżki zabezpieczenia nad wolumenem wyemitowanych listów zastawnych. Wysoka ocena listów oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny S.A. ma możliwość emitowania papierów wartościowych o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków na działalność kredytową. Bank Pekao S.A. 14

15 6. Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 6.1 Opis dokonań Banku Pekao S.A. Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność głównie w Polsce. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. obejmuje instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, funduszy emerytalnych, usług maklerskich, leasingu i faktoringu. Sieć dystrybucji Bank udostępnia klientom szeroką sieć dystrybucji z najdogodniejszym rozmieszczeniem placówek i bankomatów w całym kraju Liczba placówek Liczba własnych bankomatów Klienci Banku mogą również wypłacać gotówkę bez prowizji z ponad 3,9 tys. bankomatów krajowej sieci Euronet, a także z europejskiej sieci bankomatów Grupy UniCredit. Na koniec czerwca 2013 roku Bank prowadził 5 372,6 tys. złotowych rachunków bieżących, 255,1 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 661,4 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych. (w tys.) Liczba złotowych rachunków bieżących* 5 372, ,4 w tym pakiety 3 670, ,9 Liczba rachunków kredytów hipotecznych** 255,1 246,0 w tym złotowych 212,9 202,5 Liczba rachunków kredytów konsumpcyjnych*** 661,4 676,1 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart przedpłaconych (prepaid). ** Rachunki klientów detalicznych. *** Pożyczka Ekspresowa. Obsługa klientów indywidualnych W czerwcu 2013 roku Bank Pekao S.A. stawiając na innowacyjność i nowoczesność udostępnił klientom najnowsze rozwiązanie mobilne. Bank jako pierwszy w Polsce wprowadził kompleksowy system płatności i akceptacji płatności mobilnych PeoPay. Aplikacja PeoPay to innowacyjne rozwiązanie, które łączy płatności mobilne dla klientów indywidualnych wraz z nowatorską funkcją PeoPay mpos, czyli możliwością akceptacji płatności mobilnych na smartfonach dla przedsiębiorców. Z aplikacji PeoPay mogą korzystać zarówno klienci Banku jak i osoby nie posiadające konta w Banku Pekao S.A. Aplikacja umożliwia realizację szybkich przelewów między użytkownikami, płatności w internecie oraz płatności bezgotówkowych w sklepach i punktach usługowych oznaczonych logo PeoPay. W ramach dodatkowych funkcjonalności użytkownicy mają dostęp do salda i historii rachunku online oraz do systemu powiadomień. W celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa transakcji umożliwiono personalizację limitów transakcji wymagających dodatkowego potwierdzenia kodem PIN. Obecnie aplikacja PeoPay dostępna jest na system operacyjny Android. Planowane jest również udostępnienie aplikacji posiadaczom smartfonów z systemami ios i Windows Phone. Wdrożenie do oferty Banku płatności mobilnych PeoPay rozszerza dotychczas oferowany klientom pakiet mobilny obejmujący Eurokonto Mobilne, aplikację mobilną i Mobilny Planer Zakupów o kolejne nowoczesne rozwiązanie - możliwość dokonywania i otrzymywania płatności telefonem komórkowym. Bank Pekao S.A. 15

16 W I półroczu 2013 roku Bank koncentrował się na konsekwentnym pozyskiwaniu nowych klientów i sprzedaży kont osobistych. W kwietniu i maju przeprowadzono kampanię marketingową promującą konta osobiste dedykowane młodym osobom od 13 do 25 roku życia. Dzięki kampanii opartej głównie o działania lokalne otwarto blisko 18 tys. rachunków. W I półroczu 2013 roku w obszarze Bankowości Osobistej Premium Bank kontynuował systematyczne podnoszenie kompetencji Doradców Osobistych Premium w celu zapewnienia skutecznej realizacji wszystkich finansowych potrzeb zgłaszanych przez klientów. Opieka certyfikowanego Doradcy Osobistego pozwala budować indywidualne relacje i pogłębiać współpracę. Przyjęty model obsługi umożliwia lepsze poznawanie potrzeb klientów i pomaga dopasować najlepsze rozwiązania finansowe w ramach dostępnej, bogatej oferty produktów Banku. Kredyty Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. W II kwartale 2013 roku Bank odnotował ponad 40% wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w porównaniu do I kwartału 2013 roku. W czerwcu 2013 roku udział Banku w rynku sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych w Polsce przekroczył 18%. Oferta kredytów hipotecznych była dostosowywana do zmieniających się warunków i potrzeb rynkowych. Atutami oferty kredytów hipotecznych Banku Pekao S.A. są: szybka decyzja kredytowa, atrakcyjne oprocentowanie oraz kompetentni doradcy wspierający klientów w procesie udzielania kredytów. Bank prowadził akcje promocyjne, w tym kampanie reklamowe w internecie oraz kanałach wewnętrznych i regularnie uczestniczył w organizowanych targach mieszkaniowych w całym kraju. W obszarze pożyczek gotówkowych Bank konsekwentnie realizował strategię umocnienia pozycji na rynku finansowania dóbr konsumpcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ostrożnej polityki w zakresie oceny ryzyka kredytowego zapewniając klientom najwyższy poziom satysfakcji. Szybka procedura udzielania pożyczki, przejrzyste zasady kredytowania, indywidualne podejście do klienta zapewniały konkurencyjność Pożyczki Ekspresowej na tle ofert innych banków. Klienci zaciągający kredyt mają możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach dostępnych pakietów ubezpieczenia, pozwalających na dostosowanie oferty do indywidulanych potrzeb. W poszukiwaniu nowych możliwości wzrostu i rozwoju sprzedaży Pożyczki Ekspresowej znaczącą rolę pełniły: wdrożenie nowej funkcjonalności w serwisie internetowym Pekao24, która umożliwia klientom Banku złożenie wniosku i podpisanie umowy o Pożyczkę Ekspresową, aktywne wykorzystanie wewnętrznych kanałów komunikacji marketingowej Banku takich jak strona internetowa dedykowana pożyczce oraz aplikacja mobilna, kampania reklamowa promująca ofertę pożyczek konsumenckich Banku w telewizji, radio i internecie, działania marketingowe o zasięgu lokalnym prowadzone w placówkach na terenie kraju. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne W I półroczu 2013 roku Bank kontynuował działania mające na celu upowszechnienie idei systematycznego oszczędzania, oferując klientom produkty IKE i IKZE stanowiące dodatkowe zabezpieczenie emerytalne oraz promując Programy Systematycznego Oszczędzania. W ramach istniejącego programu Moja Perspektywa Bank poszerzył ofertę o kolejny nowy portfel Polski Plus. Mając na uwadze stałe podnoszenie atrakcyjności i dopasowania oferty produktowej do potrzeb klientów oferta Programu Akumulacji Kapitału PRO i JUNIOR została rozszerzona o osiem nowych funduszy/subfunduszy, a oferta Programu Pioneer IKE o pięć nowych funduszy/subfunduszy. Ponadto w I półroczu 2013 roku Bank we współpracy z Pioneer TFI wprowadził do oferty nowy fundusz inwestycyjny o charakterze mieszanym Pioneer Stabilnego Inwestowania dla klientów z umiarkowaną skłonnością do ryzyka. Bank Pekao S.A. 16

17 Działalność maklerska Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. zapewnia klientom szeroki dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty świadczonej przez detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion). Na koniec czerwca 2013 roku podmioty maklerskie Grupy prowadziły łącznie ponad 359 tys. rachunków inwestycyjnych. Przeważającą grupę inwestorów indywidualnych stanowili klienci korzystający z usług maklerskich Grupy za pośrednictwem kanałów zdalnych, w szczególności internetu. Według danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), łącznie Dom Maklerski i CDM zajęły pierwsze miejsce wśród domów maklerskich pod względem liczby rachunków inwestycyjnych prowadzonych na rzecz klientów z ponad 24% udziałem w liczbie rachunków inwestycyjnych ogółem. Łączna wartość aktywów klientów w ramach podmiotów maklerskich Grupy wyniosła na koniec I półrocza 2013 roku ponad 23 mld zł. W I półroczu 2013 roku podmioty maklerskie dokonały zmian w regulacjach obowiązujących w relacjach z klientami, w zakresie aktualizacji Regulaminów świadczenia usług maklerskich, taryf prowizji i opłat a także implementacji nowych wzorów umów i aneksów. W Domu Maklerskim oraz CDM przeprowadzono także cykliczny proces aktualizacji zapisów Pakietu informacyjnego MiFID. Ponadto, kontynuowano prace w zakresie rozwoju funkcjonalnego narzędzi i rozwiązań w obszarze zdalnych kanałów obsługi klientów. Działania podmiotów maklerskich Grupy koncentrowały się na dostosowaniu modelu obsługi i systemów informatycznych do migracji na nowy system transakcyjny GPW - system Universal Trading Platform (UTP). Zrealizowany projekt wdrożenia obejmował modyfikacje zarówno w obszarze rozwiązań i systemów IT, wprowadzenie nowego modelu komunikacji z GPW, rozbudowy systemu notowań, jak również rozwoju oferty w zakresie umożliwienia klientom realizacji nowych typów i rodzajów zleceń. Mikro i małe firmy W I półroczu 2013 roku Bank intensyfikował działania marketingowe promujące wprowadzoną do oferty aplikację bankowości mobilnej PekaoFirma24 na telefony i urządzenia mobilne. Aplikacja wyróżnia się ponadstandardową funkcjonalnością na rynku, w tym m.in. umożliwia wykonywanie przelewów na dowolny rachunek krajowy i zagraniczny, dokonywanie przewalutowań z preferencyjnym kursem walutowym (Autodealing) i wielostopniową autoryzację zleceń. Aplikacja posiada również bogatą część informacyjną (dostępną bez logowania) prezentującą aktualne kursy walut, ofertę Banku, lokalizację bankomatów i placówek Banku oraz sklepów, w których płacąc dowolną kartą Banku Pekao S.A., klient może korzystać z atrakcyjnych rabatów i ofert specjalnych. W czerwcu 2013 roku wprowadzono do oferty aplikację PeoPay mpos do przyjmowania płatności mobilnych. Główne funkcjonalności aplikacji to m.in. przyjmowanie płatności mobilnych PeoPay oraz przygotowywanie raportów ze sprzedaży. W I półroczu 2013 roku oferta produktów dla klientów z segmentu mikro i małych firm została rozszerzona o produkty oferowane klientom korporacyjnym. Klientom udostępniono nowoczesne rozwiązania do planowania, monitorowania i zarządzania środkami finansowym takie jak: Pekao Collect, Pekao Płace, Autowypłata, Pekao Konsolidacja, Polecenie Zapłaty, Pekao Cash (wpłaty zamknięte). W I półroczu 2013 roku Bank koncentrował się również na działaniach mających na celu wsparcie klientów w obszarze handlu zagranicznego. Klienci Banku mogą korzystać z palety produktów, które ułatwiają działalność handlową: pakiet Mój Biznes FX z atrakcyjnymi opłatami za przelewy SEPA, możliwość negocjacji kursu walut (również przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej i nowoczesnej bankowości mobilnej), rachunki w siedemnastu walutach obcych, transakcje zabezpieczające ryzyko handlowe (akredytywa, gwarancja bankowa) a także produkty zabezpieczające kursy walut (forwardy i opcje). W I półroczu 2013 roku dokonano dalszych modyfikacji w ramach narzędzia służącego do zautomatyzowanej wymiany walut. Uruchomiona została nowa funkcjonalność w ramach bankowości internetowej PekaoFirma24 Transakcje walutowe z zabezpieczeniem. Bank Pekao S.A. 17

18 W obszarze kredytowym Bank umożliwiał klientom korzystanie z dostępnego finansowania bieżącego z uproszczonym procesem udzielania kredytów, który został wdrożony w ubiegłym roku. Klienci są na bieżąco informowani o ofercie kredytowej Banku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Bank kontynuował także inicjatywy mające na celu wzrost sprzedaży kredytów zarówno w zakresie modyfikacji procedur kredytowych (usprawnienie przejmowania kredytów z innych banków) jak i wspomagających narzędzi - wdrożenie nowego uproszczonego procesu kredytowego SLK - szybko dostępnego limitu kredytowego dla obecnych klientów. Bank kontynuował oferowanie finansowania środków transportu oraz wybranych kategorii maszyn z zastosowaniem uproszczonych procedur w ramach specjalnie przygotowanej oferty dla wybranych klientów Banku. Oferta ta spotkała się z dużym zainteresowaniem w szczególności w zakresie leasingu na samochody osobowe. W styczniu 2013 roku na konferencji zorganizowanej w Warszawie, Bank Pekao S.A. przedstawił trzecią edycję Raportu o sytuacji mikro i małych firm. Raport został przygotowany na podstawie 7 tys. wywiadów przeprowadzonych z właścicielami mikro i małych firm. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu opracowanym z udziałem środowiska naukowego i biznesowego była e-gospodarka. W okresie od marca do kwietnia 2013 roku Bank przeprowadził w każdym województwie cykl siedemnastu konferencji organizowanych we współpracy z marszałkami województw, regionalnymi organizacjami biznesowymi oraz partnerami biznesowymi współautorami opracowania o e-gospodarce. Podczas konferencji prezentowane były regionalne wyniki Raportu oraz praktyczne rozwiązania dla firm z zakresu wykorzystania internetu w działalności mikro i małych firm. Bank był również partnerem generalnym cyklu szesnastu konferencji regionalnych Wsparcie dla biznesu w czasach spowolnienia, organizowanego przez Związek Banków Polskich we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajową Izbą Gospodarczą. W trakcie konferencji Bank prezentował unijne programy dla przedsiębiorców realizowane przez Bank w oparciu o umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. W I półroczu 2013 roku Bank zakończył negocjacje i podpisał jako pierwsza instytucja w Polsce i jedenasta w Europie umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w sprawie gwarancji portfelowych w ramach unijnego programu Risk Sharing Instrument. Dzięki umowie zawartej z EFI zostanie uruchomiona preferencyjna linia kredytów obrotowych i inwestycyjnych na rzecz innowacyjnych projektów i przedsiębiorstw. Ponadto w kwietniu 2013 roku Bank podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udzielania portfelowych gwarancji de minimis. Jest to instrument w ramach rządowego programu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zwiększający i ułatwiający dostęp do kapitału na finansowanie bieżącej działalności będąc jednocześnie korzystnym rozwiązaniem, zapewniającym minimum formalności związanych z uzyskaniem kredytu. Gwarancje de minimis stanowią zabezpieczenie 60% kwoty kredytów obrotowych i udzielone w 2013 roku, w pierwszym roku są bezkosztowe. Bankowość Prywatna W obszarze Bankowości Prywatnej w I półroczu 2013 roku koncentrowano się na działaniach mających na celu pozyskanie nowych klientów oraz kontynuowano politykę oferowania klientom szerokiego zakresu otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych dostępnych w Banku oraz za pośrednictwem CDM. Działania te pozwoliły na jeszcze lepszą dywersyfikacje aktywów klientów oraz pozyskanie nowych znaczących środków zarówno od dotychczasowych jak i od nowych klientów. W I półroczu 2013 roku klientom zaoferowano kolejne subskrypcje lokaty strukturyzowanej Indeks na Zysk. Mając na uwadze rolę Doradcy w Bankowości Prywatnej, Bank zorganizował szkolenie wspierające specjalistyczną wiedzę produktową Doradców Bankowych oraz kompetencje z zakresu finansów behawioralnych. W ramach pogłębiania relacji z klientami oraz poszerzania wiedzy na temat sytuacji na rynkach finansowych zorganizowano cykl spotkań biznesowych. Ponadto prowadzone przez Bank działania sponsoringowe, w tym dotyczące rozgrywek piłkarskich Ligi Mistrzów sprzyjały zacieśnianiu relacji z klientami oraz zwiększeniu satysfakcji ze współpracy z Bankiem. Bank Pekao S.A. 18

19 Klienci korporacyjni W I półroczu 2013 roku Bank kontynuował działania związane z rozszerzaniem i udoskonalaniem oferty dla klientów korporacyjnych. W obszarze bankowości transakcyjnej kolejnym grupom klientów korporacyjnych udostępniono nową wersję systemu bankowości elektronicznej PekaoBIZNES 24. Najważniejszymi zaletami unowocześnionego pod względem funkcjonalnym i graficznym systemu są: ułatwiona i intuicyjna nawigacja, uproszczenie zaawansowanych funkcjonalności platformy, dopasowanie informacji zawartych m.in. w wyciągach, historii operacji, statusie realizowanych dyspozycji do potrzeb klienta, personalizacja systemu poprzez wprowadzenie pulpitów użytkowników z najczęściej wykorzystywanymi informacjami i produktami, elastyczność wykonywania operacji. Z nowej wersji systemu PekaoBIZNES 24 korzysta ponad 80 tys. użytkowników w około 13 tys. firm, a na nowej platformie zrealizowano ponad 4 mln transakcji. W I półroczu 2013 roku zwiększyła się liczba i wolumeny transakcji w porównaniu z I półroczem 2012 roku. Wolumen transakcji zagranicznych wzrósł o około 20%, co potwierdza atrakcyjność oferty Banku w zakresie przetwarzania przelewów zagranicznych. W I półroczu 2013 roku Bank jako pierwszy w Polsce zintegrował bankową platformę transakcyjną dla klientów korporacyjnych z systemem Pekao Leasing i udostępnił w ramach PekaoBIZNES 24 Moduł Leasingowy. Wdrożona funkcjonalność umożliwia klientom przeglądanie zawartych umów leasingowych, sprawdzanie harmonogramu opłat, monitorowanie płatności leasingowych i ich statusów oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zawartych umów leasingowych. W obszarze kredytowym Bank zawarł dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wdrożenia Programów Gwarancyjnych, które ułatwiają klientom dostęp do kapitału na finansowanie bieżącej działalności oraz umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na finansowanie innowacyjnych projektów. W oparciu o podpisane umowy rozszerzono ofertę Banku o następujące produkty: Program Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego de minimis, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez Bank Pekao S.A. Jest to pierwszy program rządowy, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami zostało przejęte przez Skarb Państwa i pierwszy program, w którym udzielona gwarancja jest w pierwszych dwunastu miesiącach bezpłatna dla przedsiębiorcy. Poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach programu Risk Sharing Instrument (RSI), którego celem jest zwiększenie dostępności do kapitału dla innowacyjnych firm. Bank Pekao S.A. jest pierwszym w Polsce, który podpisał umowę z EFI i będzie wdrażał program RSI. Program RSI umożliwia firmom z segmentu małych i średnich firm oraz firmom średniej wielkości zatrudniającym do 500 pracowników uzyskanie gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych nieodnawialnych udzielanych przez Bank. Bank Pekao S.A. 19

20 Bank w I półroczu 2013 roku umocnił swoją pozycję w obszarze finansowania sektora telekomunikacyjnego oraz energetycznego w Polsce. Zaangażowanie kredytowe Banku w sektor telekomunikacyjny przekroczyło 1,5 mld zł, a w przypadku sektora energetycznego wzrosło o ponad 0,5 mld zł w porównaniu z końcem 2012 roku. Dodatkowo, Bank koncentrował swoje działania na wspieraniu klientów poprzez doradztwo finansowe oraz na pozyskiwaniu nowych transakcji, przy zachowaniu wysokiej jakości portfela kredytowego. Bank konsekwentnie umacnia pozycję rynkową lidera finansowania sektora publicznego uczestnicząc zarówno w bieżącej obsłudze oraz finansowaniu bezpośrednim budżetów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, jak i strukturyzacji projektów infrastrukturalnych tego sektora. Bank wygrał przetargi na obsługę bieżącą kolejnej polskiej metropolii oraz trzech województw. Obecnie Bank obsługuje budżety co drugiej polskiej metropolii oraz co trzecie województwo w Polsce. Ponadto Bank sfinalizował transakcje finansowania infrastruktury komunikacyjnej oraz sportowej na łączną kwotę przekraczającą 300 mld zł. W obszarze organizacji i obsługi komercyjnych papierów dłużnych, Bank Pekao S.A. utrzymał pierwsze miejsce z ponad 24% udziałem w rynku według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku (dane na podstawie biuletynu Rating&Rynek publikowanego przez Fitch Polska). Pozycja rynkowa Banku w I półroczu 2013 roku w poszczególnych kategoriach kształtowała się następująco: I miejsce w rynku obligacji korporacyjnych i obligacji przychodowych przedsiębiorstw (z terminem zapadalności powyżej 365 dni) z 30% udziałem rynkowym, II miejsce w segmencie krótkoterminowych papierów dłużnych z blisko 25% udziałem rynkowym, II miejsce w obszarze listów zastawnych z ponad 28% udziałem w rynku, II miejsce w rynku obligacji komunalnych (powyżej 365 dni) z udziałem blisko 26%. W obszarze emisji komercyjnych papierów dłużnych Bank przeprowadził m.in. następujące transakcje: emisja 7-letnich obligacji na kwotę około 1 mld zł przeprowadzona dla podmiotu z sektora telewizji kablowej, emisja 5-letnich obligacji na kwotę 1 mld zł przeprowadzona dla podmiotu z sektora energetycznego, emisja 10- oraz 15-letnich obligacji na łączną kwotę 220 mln zł dla jednostki samorządu terytorialnego. Bank podpisał również dwie umowy programów emisji obligacji na kwotę około 308 mln zł i 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego oraz umowę na kwotę około 133 mln zł dla spółki zależnej od jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, Bank jako globalny koordynator podpisał umowę programu emisji obligacji na kwotę 1 mld zł dla podmiotu z sektora paliwowego. W ramach tego programu, w II kwartale 2013 roku, Bank Pekao S.A. wraz z m. in. UniCredit CAIB Poland S.A. oraz podmiotami z Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przeprowadził w trybie publicznym dwie emisje 4- letnich obligacji na łączną kwotę 400 mln zł, skierowane do klientów detalicznych. Jest to największa emisja obligacji korporacyjnych skierowana do klientów indywidualnych w Polsce. Bank Pekao S.A. 20

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2014 roku

Warszawa, listopad 2014. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2014 roku Warszawa, listopad 2014 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, listopad 2014 Spis treści 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2015 roku

Warszawa, maj 2015. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2015 roku Warszawa, maj 2015 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. roku Warszawa, maj 2015 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 Wzrost dzięki kredytom Warszawa, 4 sierpnia 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 2 Kolejny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2016. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2016 roku

Warszawa, maj 2016. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, maj 2016 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2016 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, maj 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo