33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]..."

Transkrypt

1 XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2] Posi ki i napoje podczas firmowego szkolenia bez VAT [art. 7 ust. 2] Przekazanie pracownikom deputatów w glowych [art. 7 ust. 2] Nieodp atny dowóz pracowników do pracy [art. 8 ust. 2] Darmowy dowóz pracowników firm wiadcz cych us ugi na rzecz podatnika bez VAT [art. 8 ust. 2] Cz ciowo odp atny dowóz pracowników do pracy [art. 7 ust. 1] Moment powstania obowi zku podatkowego od przekazanych pracownikom towarów i us ug [art. 19a ust. 1] Podstawa opodatkowania czynno ci nieodp atnego przekazania towarów na cele osobiste pracowników [art. 29a ust. 2] Podstawa opodatkowania czynno ci nieodp atnego wiadczenia us ug na cele osobiste pracowników [art. 29a ust. 5] Szacowanie podstawy opodatkowania wiadcze odsprzedawanych pracownikom [art. 32] Dokumentowanie czynno ci nieodp atnego przekazania towarów i us ug pracownikom podatnika na ich cele osobiste Opodatkowanie nieodp atnego wydawania pracownikom posi ków profilaktycznych [art. 7 ust. 2] Nieodp atna kawa, herbata i woda dla pracowników [art. 7 ust. 2] Zakup i przekazanie pracownikom odzie y i obuwia roboczego a VAT [art. 7 ust. 2] Pracodawca jako administrator ZF S nie jest podatnikiem Odliczenie VAT od czynno ci sfinansowanych przez pracodawc z ZF S [art. 86 ust. 1] wiadczenia na rzecz pracowników z cz ciow odp atno ci pracowników i dofinansowaniem zak adu pracy, lecz nie z ZF S Ustalenie celu nieodp atnego wiadczenia dla pracownika jako element decyduj cy o jego opodatkowaniu Spotkania wi teczne pracowników oraz wr czanie upominków a konsekwencje w VAT [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2] Upominki i nagrody rzeczowe przekazywane w ramach imprez kulturalnych dzieciom pracowników [art. 7 ust. 2] Paczki wi teczne dla pracowników a VAT. Bony towarowe Nabycie i przekazanie pracownikom i innym osobom kart uprawniaj cych do korzystania m.in. z basenów, si owni i innych obiektów sportowych oraz odliczenie zwi zanego z tym VAT [art. 8 ust. 2a, art. 86 ust. 1] Przekazanie pracownikom kart multisport [art. 8 ust. 2a] Opodatkowanie imprezy integracyjnej

2 25. Odliczenie VAT od wydatków zwi zanych z konferencj (firmow imprez integracyjn ) [art. 86 ust. 1] Zwolnienie od podatku tzw. pakietów medycznych, wykupionych na rzecz pracowników i ich rodzin [art. 43 ust. 1 pkt 19a] Wydanie bonów obiadowych pracownikom nie podlega VAT Okulary korekcyjne dla pracownika sfinansowane cz ciowo przez pracodawc Premia wyp acona pracownikowi w towarach jest opodatkowana VAT [art. 7 ust. 1, art. 29a ust. 1] 56 XXXIX. TOWARY U YWANE, DZIE A SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI Dostawa towarów u ywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w dyrektywie unijnej Dzie a sztuki [art. 120 ust. 1 pkt 1] Przedmioty kolekcjonerskie [art. 120 ust. 1 pkt 2] Antyki [art. 120 ust. 1 pkt 3] Towary u ywane [art. 120 ust. 1 pkt 4] Istota procedury opodatkowania mar y [art. 120 ust. 4 i 19] Zastosowanie opodatkowania mar y jako szczególnej procedury [art. 120 ust. 4 i 10] Mar a jako podstawa opodatkowania [art. 120 ust. 4] Kwota sprzeda y w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 1 pkt 5] Kwota nabycia w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 1 pkt 6] Podatek akcyzowy z tytu u WNT samochodu oraz op aty rejestracyjne nie mieszcz si w poj ciu kwota nabycia czna warto dostaw i czna warto naby [art. 120 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 5] Procedura mar y nie dla importowanych towarów u ywanych [art. 120 ust. 4 i 11] Prawo wyboru opodatkowania w ramach procedury mar y [art. 120 ust. 11] Ogólne zasady opodatkowania zamiast procedury mar y [art. 120 ust. 14] Podatnik stosuj cy równocze nie szczególn procedur opodatkowania oraz zasady ogólne opodatkowania [art. 120 ust. 15] Zbiorcze ustalanie mar y przy dostawach przedmiotów kolekcjonerskich [art. 120 ust. 5-9] Stawki podatku [art. 120 ust. 2 i 3] Faktura przy procedurze mar y [art. 106e ust. 3] Auto-handel (po rednicy w handlu samochodami u ywanymi), a opodatkowanie mar y [art. 120] Ujemna mar a przy sprzeda y towaru u ywanego a VAT [art. 120 ust. 4-9] Opodatkowanie mar y przy sprzeda y u ywanych towarów firmowych nabytych bez VAT [art. 120 ust. 4] Sprzeda s u bowego samochodu nabytego od osoby fizycznej [art. 120 ust. 4] Sprzeda samochodu u ywanego a nabytego w systemie VAT-mar a [art. 120 ust. 1 pkt 4] Opodatkowanie dostawy towarów u ywanych w ramach komisu [art. 120 ust. 1 i 4] Odliczenie podatku naliczonego w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 19] Opodatkowanie mar y w lombardzie [art. 120 ust. 4] Opodatkowanie mar y a rejestracja w kasie [art. 111 ust. 3b] Stawka VAT przy sprzeda y dzie sztuki wytworzonych przez podatnika [art. 120 ust. 3 pkt 1] Ustalenie proporcji sprzeda y w systemie,,vat-mar a [art. 90 ust. 2 i 3] Zbycie samochodu osobowego nabytego od podatnika, któremu przys ugiwa o cz ciowe prawo odliczenia podatku naliczonego [art. 120] Zaliczki w systemie procedura mar y [art. 120 ust. 4]

3 33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4] XL. ULGA NA Z E D UGI Ulga na z e d ugi, czyli rozliczenie podatku w odniesieniu do nie ci galnych wierzytelno ci [art. 89a i art. 89b] Uprawnienia podatnika-wierzyciela [art. 89a] Wierzyciel i d u nik jako podmioty powi zane a ulga na z e d ugi [art. 89a ust. 7] Obowi zki podatnika-d u nika [art. 89b] Od kiedy stosuje si nowe uregulowania ulgi na z e d ugi? Okres rozliczeniowy, w którym wierzyciel mo e dokona korekty podatku nale nego [art. 89a ust. 3] Zap ata nale no ci po 150 dniach, a okres korekty u d u nika [art. 89b ust. 1 i 4] Konieczno przechowywania dowodów zap aty, gdy odliczono VAT z faktury Ulg na z e d ugi stosuje si tylko do transakcji krajowych [art. 89a i art. 89b] Co podlega korekcie u d u nika, który nie zap aci w terminie nale no ci z faktury [art. 89a, art. 89b] Upad o d u nika a zakaz korekty podatku przez wierzyciela (od r.) [art. 89a i 89b] D u nik w upad o ci nie ma obowi zku korekty podatku z tytu u ulgi na z e d ugi [art. 89b] Zbycie wierzytelno ci a konieczno odwrotnej korekty u wierzyciela [art. 89a ust. 4 stan do r.] Upad o d u nika a zakaz korekty podatku przez wierzyciela (do r.) [art. 89a i 89b] Termin do korekty przedwczesnego skorzystania z ulgi na z e d ugi przez wierzyciela (do r.) XLI. US UGI Poj cie us ugi w ustawie o VAT [art. 8 ust. 1] Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych [art. 8 ust. 1 pkt 1] Zaniechanie czynno ci albo tolerowanie czynno ci lub sytuacji, na przyk ad s u ebno ci [art. 8 ust. 1 pkt 2] Us ugi nieodp atne a VAT [art. 8 ust. 2] Obrót wierzytelno ciami. Faktoring [art. 8 ust. 1] Sprzeda praw lub udzielanie licencji (sublicencji) w rozumieniu przepisów prawa w asno ci przemys owej [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw autorskich [art. 8 ust. 1] U ytkowanie znaku towarowego [art. 8 ust. 1] Wniesienie aportu [art. 8 ust. 1] Know-how opodatkowanym wiadczeniem us ug [art. 8 ust. 1] Wydanie towarów na podstawie umowy u yczenia mo e podlega opodatkowaniu [art. 8 ust. 2] Dotacja, subwencja, dofinansowanie podlega VAT Czynno ci wykonywane w ramach dzia alno ci wykonywanej osobi cie, w tym w ramach umów zlecenia i umów o dzie o [art. 8 ust. 1] Czynno ci wykonywane w ramach kontraktu mened erskiego [art. 8 ust. 1] Bezumowne korzystanie z lokalu po zako czeniu umowy najmu (dzier awy) [art. 8 ust. 1] Transfer zawodnika do innego klubu sportowego [art. 8 ust. 1] Odp atne przy czenie do sieci energetycznej, ciep owniczej lub gazowej [art. 8 ust. 1] Us ugi serwisowe i gwarancyjne a VAT [art. 8 ust. 1 i 2]

4 20. Wynajem lokalu u ytkowego [art. 8 ust. 1] Zamontowanie urz dzenia do sprzeda y towarów w lokalu u innego podatnika nie jest najmem nieruchomo ci [art. 8 ust. 1] Us ugi agencyjne [art. 8 ust. 1] Us ugi po rednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego [art. 8 ust. 1] Szkolenie personelu kontrahenta nie jest us ug edukacyjn zwolnion od VAT [art. 8 ust. 1] Jedna us uga w przypadku sprzeda y standardowego oprogramowania przystosowanego do potrzeb nabywcy [art. 8 ust. 1] Zatrzymanie po zako czeniu dzier awy ulepsze (nak adów) niemaj cych cech towaru us ug [art. 8 ust. 1] Zwrot kosztów poniesionych nak adów na cudz rzecz a prawo do odliczenia [art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 1] Dodatkowe czynno ci towarzysz ce us udze najmu jako sk adniki kompleksowej us ugi najmu [art. 8 ust. 1] Refakturowanie kosztów dostaw energii i us ug komunalnych przy umowach najmu pytanie do Trybuna u Sprawiedliwo ci Us ugi pocztowe brak podstaw do refakturowania [art. 8 ust. 1] Czynno ci dodatkowe w ramach szkolenia [art. 8 ust. 1] Us ugi naukowo-badawcze [art. 8 ust. 1] Nieodp atne udost pnienie zleceniobiorcy narz dzi przez zleceniodawc dla realizacji zamówienia nie podlega VAT [art. 8 ust. 1] Wydanie zezwole na amatorski po ów ryb jest wiadczeniem us ug opodatkowanym stawk 23% [art. 8 ust. 1] Gotowo przyst pienia do umowy handlowej i wykonania jej obowi zków wynagradzana tzw. op at motywacyjn [art. 8 ust. 1] Powstrzymywanie si od czynno ci konkurencyjnych us ug [art. 8 ust. 1] Katering stanowi wiadczenie us ug [art. 8 ust. 1] Op ata rodowiskowa a VAT [art. 8 ust. 1] S u ebno przesy u a VAT [art. 8 ust. 1] Us uga czyszczenia oraz kamerowania sieci kanalizacyjnej i deszczowej stawka 8% [art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 2] Sprzeda kart rabatowych [art. 8 ust. 1] Sprzeda talonów towarowych [art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1] Czy op aty reprograficzne pobierane przez organizacje zbiorowego zarz dzania podlegaj VAT? XLII. US UGI BUDOWLANE Stawki podatkowe w budownictwie w latach [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Definicja budownictwa spo ecznego [art. 41 ust. 12a] Obiekty budownictwa spo ecznego a stawka 8% w 2015 roku [art. 41 ust. 12 i 12b] Poj cie obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich opodatkowanie w 2015 roku stawk 8% [art. 2 pkt 12] Lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych oraz domy opieki spo ecznej z opiek medyczn [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Remont m odzie owego o rodka wychowawczego jaka stawka VAT? [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Budynki i lokale wy czone z programu budownictwa spo ecznego i ich opodatkowanie [art. 41 ust. 12c]

5 8. Czynno ci budowlane, do których ma zastosowanie stawka 8% [art. 41 ust. 12] Jak ustali powierzchni u ytkow? [art. 41 ust. 12b] W jaki sposób udokumentowa powierzchni lokalu lub budynku? [art. 41 ust. 12b] Opodatkowanie infrastruktury towarzysz cej budownictwu [art. 41 ust. 1] Prace budowlane wykonane na zewn trz budynku obj te stawk 23% [art. 41 ust. 1] Kot ownia budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12 i 12a] Instalacja dolnego ród a pompy ciep a opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1, ust c] Budowa chodnika i parkingu z kostki granitowej [art. 41 ust. 1] Dostawa i remont lokalu u ytkowego w budynku mieszkalnym [art. 41 ust. 1] Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych wed ug PKOB Jednolita stawka przy budowie budynku [art. 41] Budowa budynku mieszkalnego z lokalami u ytkowymi oraz o powierzchni przekraczaj cej 150 m 2 [art. 41 ust. 12, art. 146a pkt 2] Ró ne stawki VAT dla remontu cz ci wspólnych budynku mieszkalnego oraz remontu lokali u ytkowych w tym budynku [art. 41] Stawka VAT stosowana przez podwykonawc budowy obiektu mieszkalnego [art. 41] Us ugi wybudowania i eksploatacji drogi nie stanowi kompleksowej us ugi budowlanej Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podatnika [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a), ust. 7 i 8] Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami [art. 19a ust. 1 i 8] Fakturowanie us ug budowlanych na rzecz podatników [art. 106i ust. 3 pkt 1] Moment wykonania us ugi budowlanej [art. 106i ust. 3 pkt 1] Brak odbioru wykonanej us ugi budowlanej a obowi zek podatkowy [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a)] Dokumentowanie us ug budowlanych wykonanych na rzecz osób fizycznych nieb d cych podatnikami [art. 111 ust. 1] Sprzeda domów jednorodzinnych stawka podatku zale na od wielko ci domu [art. 41 ust. 12c] Sprzeda mieszkania przez dewelopera stawka podatku zale na od wielko ci lokalu [art. 41 ust. 12c] Przedmiot sprzeda y robót budowlanych a stawka VAT [art. 41] Instalowanie urz dze pomiarowych [art. 41 ust. 1 i 12] Okablowanie sieci telefoniczn i komputerow [art. 41 ust. 1 i 12] Roboty elektryczne przy budowie budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12] Stawka VAT na wykonanie kominków w domkach jednorodzinnych [art. 41 ust. 12] Budowa i remont budynku zbiorowego zamieszkania, np. domu pomocy spo ecznej [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na remont i modernizacj mieszkania [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty konserwacyjne [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Monta okien i drzwi przez ich producentów [art. 41 ust. 2 i 12] Trwa a zabudowa meblowa (kuchenna, azienkowa, wn kowa, itp.) us ug budowlan [art. 41 ust. 2 i 12] Trwa a zabudowa meblowa interpretacja ogólna Ministra Finansów [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty budowlano-monta owe z u yciem wytworzonych przez producenta produktów (np. parapety, rolety, blaty, schody, balustrady, bramy gara owe, itp.) [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na instalacj w z ów ciep a przez ich producenta w obiektach mieszkaniowych [art. 41 ust. 2 i 12] Naprawa, konserwacja i przegl d urz dze grzewczych [art. 41 ust. 2 i 12]

6 45. Monta i wzniesienie budynku z prefabrykatów na indywidualne zamówienie us ug budowlan [art. 8 ust. 1] Stawka VAT na us ug wylania betonu przez jego producenta [art. 42 ust. 2 i 12] Monta schodów, posadzek, tarasów, parapetów, kominków oraz blatów kamiennych [art. 42 ust. 2 i 12] U o enie pod óg, ok adzin ciennych, instalacja bia ego monta u (umywalek, wanien, sedesów), drzwi wewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta sauny i a ni parowej oraz wanny SPA [art. 41 ust. 2 i 12] Monta wykonanych schodów drewnianych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta systemów alarmowych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta rolet zewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta i konserwacja urz dze klimatyzacyjnych [art. 41 ust. 2 i 12] Produkcja i monta balustrad [art. 41 ust. 2 i 12] Rozbiórka obiektu budowlanego opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1] Remont wietlicy dla dzieci [art. 41 ust. 1] Przy czenie do sieci wodoci gowej wed ug tej samej stawki co pó niejsza dostawa wody (8%) [art. 41 ust. 2] Roboty budowlane wykonane bez tytu u prawnego zrekompensowane odszkodowaniem us ug [art. 8 ust. 1] Obowi zek podatkowy w przypadku import us ug budowlanych [art. 19a ust. 1-3, ust. 8] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug budowlanych [art. 28e] Roboty budowlane realizowane przez spó dzielnie mieszkaniowe dla lokatorów [art. 41 ust. 1, 2 i 12] Polska firma budowlana buduje poza granicami Polski [art. 28e] Ewidencjonowanie us ugi budowlanej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a] XLIII. US UGI ELEKTRONICZNE, TELEKOMUNIKACYJNE I NADAWCZE A. Zdefiniowanie us ug: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych Wst p Us ugi telekomunikacyjne [art. 2 pkt 25a] Czy us ugi centrum informacyjnego zaliczaj si do us ug telekomunikacyjnych? Us ugi nadawcze [art. 2 pkt 25b] Kiedy programy s powszechnie udost pnione? Kiedy programy przeznaczone s do jednoczesnego s uchania lub ogl dania? Jaka jest ró nica mi dzy us ugami nadawczymi a programami na yczenie? Us ugi elektroniczne [art. 2 pkt 26] Czy us ugi porównywania cen i podobne strony internetowe zalicza si do us ug elektronicznych? Czego nie obejmuj us ugi elektroniczne: niektóre us ugi o charakterze materialnym rezerwowane online Czy odniesienie do zarezerwowane online obejmuje rezerwacje dokonane przez ka de urz dzenie? B. Miejsce wiadczenia us ug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych zasada Miejsce opodatkowania us ug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych [art. 28k] C. Okre lenie us ugodawcy us ug wiadczonych na rzecz konsumenta Us ugi elektroniczne i telefoniczne wiadczone przez po rednika drog elektroniczn [art. 9a rozporz dzenia 282/2011]

7 6.1. Okre lenie domniemania uczestnictwa w wiadczeniu us ug drog elektroniczn za po rednictwem sieci telekomunikacyjnej, interfejsu lub portalu Uczestniczenie czy nieuczestniczenie w wiadczeniu us ugi? Dodatkowe przyk ady Kiedy wykluczy zastosowanie domniemania przetwarzanie p atno ci Obalanie domniemania Warunki odnosz ce si do obalenia domniemania Kiedy nie mo na obali domniemania Jak nale y post powa, je eli co najmniej jeden po rednik w a cuchu dostaw obali domniemanie? Domniemanie w odniesieniu do us ug telefonii wiadczonych za po rednictwem internetu D. Ustalenie statusu us ugobiorcy us ug cyfrowych podatnik czy konsument Status us ugobiorcy, który nie poda swojego numeru identyfikacyjnego VAT [art. 18 rozporz dzenia 282/2011] Czy us ugodawca jest zobowi zany traktowa us ugobiorców bez numeru identyfikacyjnego VAT jako konsumentów ko cowych? Jak us ugodawca powinien traktowa us ugobiorc maj cego siedzib poza terytorium UE? Post powanie us ugodawcy gdy us ugobiorca poda mu z opó nieniem swój numer identyfikacyjny VAT Mo liwo odzyskania VAT przez us ugobiorc, którego us ugodawca uzna za konsumenta i obci y podatkiem Us ugobiorca maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania na terenie wi kszej liczby pa stw ni jedno [art. 24 rozporz dzenia 282/2011] E. Okre lenie miejsca siedziby, sta ego miejsca zamieszkania lub zwyk ego miejsca pobytu konsumenta Domniemania dotycz ce miejsca, w którym znajduje si us ugobiorca [art. 24a i 24b rozporz dzenia 282/2011] Domniemanie maj ce zastosowanie do wiadcze typu B2B (przedsi biorstwo-przedsi biorstwo) i B2C (przedsi biorstwo-konsument) wiadczenia cyfrowe w miejscu, w którym fizycznie znajduje si us ugodawca wiadczenia cyfrowe w miejscu, w którym fizycznie znajduje si us ugodawca: na pok adzie rodków transportu Domniemania maj ce zastosowanie wy cznie do wiadcze B2C Które domniemanie jest przewa aj ce je eli istnieje mo liwy konflikt pomi dzy domniemaniami? Stosowanie domniema, o których mowa w art. 24a i 24b, w przypadku gdy us ugobiorca ma siedzib lub miejsce pobytu w wi kszej liczbie pa stw ni jedno wiadczenie us ug w hotelach i w podobnych miejscach [art. 31c rozporz dzenia 282/ 2011] Obalanie domniema [art. 24d rozporz dzenia 282/2011] Obalenie domniemania przez us ugodawc Obalenie domniemania przez organy podatkowe Czy w przypadku gdy domniemanie ma zastosowanie wymagane jest od us ugodawcy szukanie dodatkowych dowodów? Czy w ka dym przypadku mo na obali domniemania? Czy w przypadku wiadczenia dokonanego na rzecz podatnika mo liwe jest obalenie domniemania, o którym mowa w art. 24a?

8 10.6. Stosowanie przez pa stwo cz onkowskie zasady faktycznego u ytkowania i wykorzystania zgodnie z art. 59a dyrektywy VAT a mo liwo obalenia domniemania, o którym mowa w art. 24a Dowody s u ce ustaleniu miejsca, w którym znajduje si us ugobiorca oraz obalenie domniema [art. 24f rozporz dzenia 282/2011] Ilu szczegó ów potrzebuje us ugodawca do zweryfikowania dowodu? Kiedy konieczne s dwa a kiedy trzy dowody, które nie mog by ze sob sprzeczne? Co dzieje si w przypadku gdy dowody s ze sob sprzeczne? Us ugi cyfrowe wiadczone cznie z us ugami zakwaterowania w hotelach i w podobnych miejscach [art. 31c rozporz dzenia nr 282/2011] Dostawa biletów przez po rednika [art. 33a rozporz dzenia 282/2011] F. Regulacje przej ciowe rodki przej ciowe [art. 2 rozporz dzenia 1042/2013] Wykaz przyk adów G. Ma y punkt kompleksowej obs ugi MOSS Wst p Procedura unijna w ustawie o VAT [art. 130a-art. 130d] Rejestracja i wyrejestrowanie [art. 130b ust. 4-8] Deklaracje VAT [art. 130c] Ewidencja [art. 130d] Procedura nieunijna w ustawie o VAT [art. 131-art. 134] Rejestracja i wyrejestrowanie [art. 132 ust. 3-7] Deklaracje VAT [art. 133] Ewidencja [art. 134] H. Przewodnik dotycz cy ma ego punktu kompleksowej obs ugi w zakresie VAT opracowanie Komisji Europejskiej Wst p Rejestracja Wyrejestrowanie/wykluczenie Deklaracje VAT dla ma ych punktów kompleksowej obs ugi P atno ci Ewidencja XLIV. US UGI FINANSOWE Katalog zwolnionych od podatku oraz wy czonych od zwolnienia us ug finansowych [art. 43] Transakcje dotycz ce walut, banknotów i monet [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us uga cash processingu jest zwolniona z VAT [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us ugi zarz dzania: funduszami inwestycyjnymi, kapita owymi, emerytalnymi zwolnione od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 12] Czynno ci zarz dzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. d)] Nabywanie i zbywanie akcji lub udzia ów a VAT [art. 15 ust. 1 i 2] Sprzeda udzia ów w spó ce z o.o. [art. 15 ust. 1 i 2] Obrót udzia ami w spó kach posiadaj cych i nieposiadaj cych osobowo ci prawnej i innych podmiotach [art. 43 ust. 1 pkt 40a i ust. 16]

9 9. Faktoring i obrót wierzytelno ciami omówienie problemów [art. 43 ust. 15 pkt 1] Uwagi ogólne Faktoring a obrót wierzytelno ciami podobie stwa i ró nice Dyrektywa 2006/112/WE a opodatkowanie faktoringu Cesja (sprzeda ) wierzytelno ci (d ugu) a VAT Faktoring i cesja wierzytelno ci w wyroku ETS z dnia 27 pa dziernika 2011 r., w sprawie C-93/10 GFKL Financial Services AG Konsekwencje orzecze ETS w sprawie faktoringu oraz cesji (obrotu) wierzytelno ciami na praktyk opodatkowania tych czynno ci w Polsce Windykacja ( ci gni cie) d ugu a cesja wierzytelno ci na ryzyko sprzedawcy (cedenta) Cesja wierzytelno ci a PCC Podstawa opodatkowania przy us ugach faktoringu Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania a us ugi finansowe zwolnione od podatku [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e)] Udzielenie po yczki przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu VAT czy PCC? [art. 43 ust. 1 pkt 38] Udzielanie po yczek o charakterze pomocniczym stanowi element dzia alno ci gospodarczej [art. 15 ust. 2, art. 90 ust. 6] Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania przy us ugach po yczki [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) i art. 29a ust. 1] Us ugi agenta ubezpieczeniowego [art. 43 ust. 1 pkt 37] Us ugi finansowe lombardu zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 38] Doradztwo finansowe b d ce elementem us ugi po rednictwa kredytowego zwolnione od VAT [art. 43 ust. 15 pkt 2] Zarz dzanie portfelem inwestycji na rzecz klientów-inwestorów [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a)] Us ugi wsparcia zarz dzania instytucji finansowej nie korzystaj ze zwolnienia od VAT Przej cie zobowi zania do renowacji nieruchomo ci nie jest transakcj finansow [art. 8 ust. 1] Zbycie przez spó k dominuj c ca o ci akcji spó ki zale nej a VAT [art. 6 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 41] Transakcje zarz dzania zbywalnymi instrumentami finansowymi, innymi ni papiery warto ciowe [art. 43 ust. 1 pkt 41] Kto jest us ugodawc, a kto us ugobiorc w transakcjach typu forward [art. 8 ust. 1] Po rednictwo finansowe (art. 41 ust. 1 pkt 38] Po rednictwo finansowe wiadczone przez Internet [art. 43 ust. 1 pkt 37-41] Us ugi cash poolingu o charakterze pomocniczym nie podlegaj VAT [art. 15 ust. 1] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug finansowych [art. 28b, art. 28c, art. 28l] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych [art. 28b] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami [art. 28c] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami [art. 28l] Przyk ady Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi zanego z transakcjami finansowymi opodatkowanymi na terytorium pa stwa trzeciego [art. 86 ust. 9] XLV. US UGI TRANSPORTOWE Krajowe us ugi transportowe

10 1.1. Stawka podatku [art. 41 ust. 1 i 2, art. 146a] Moment powstania obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1 i 8] Zasady fakturowania us ug transportowych [art. 106i ust. 1 i 2] Podstawa opodatkowania [art. 29a ust. 1] WUTT jako cz transportu mi dzynarodowego stawka 0% Miejsce wiadczenia us ug transportowych decyduje o ich opodatkowaniu [art. 28a, art. 28b, art. 28c] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28b] Us ugi transportu towarów, gdy transport wykonywany jest w ca o ci poza terytorium Unii Europejskiej [art. 28f ust. 1a pkt 1] Transport towarów wykonywany w ca o ci w Polsce na rzecz podatnika z pa stwa trzeciego [art. 28f ust. 1a pkt 2] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28c, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28f ust. 2-5] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Us ugi drogowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi kolejowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi lotniczego i morskiego transportu osób Mi dzynarodowy transport towarów [art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 1] Definicja us ug transportu mi dzynarodowego towarów Miejsce opodatkowania us ug transportu mi dzynarodowego (UTM) towarów Stawka podatku 0% i warunki jej stosowania Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej Us uga firmy transportowej spoza Unii importem us ug Mi dzynarodowy transport osób [art. 28f ust. 1, art. 83 ust. 3 pkt Transport drogowy osób Kolejowy, morski i lotniczy transport osób transportem mi dzynarodowym Udokumentowanie mi dzynarodowego transportu osób Kolejowy mi dzynarodowy transport osób Lotniczy i morski mi dzynarodowy transport osób Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej Zasady opodatkowania us ug transportu towarów wiadczonych przez krajowego przewo nika dla podatników Stawka VAT przy transporcie towarów wiadczonym na rzecz polskiego kontrahenta [art. 41 ust. 2, art. 146a] Miejsce opodatkowania us ug pomocniczych do us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b] Za adunek, roz adunek, prze adunek lub podobne us ugi pomocnicze w transporcie na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28h] Transport z kraju trzeciego (Kanady) do kraju unijnego (Niemiec) Powstanie obowi zku podatkowego w us ugach transportowych krajowych i importowych [art. 19a ust. 1-3 i 8] Us ugi spedycyjne obowi zek podatkowy [art. 19a ust. 1] Ewidencjonowanie us ugi transportowej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a]

11 19. Czarter ca kowity oraz cz ciowy statku morskiego opodatkowany stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 12] Transport w Polsce towarów przeznaczonych na eksport Rozliczanie VAT przez przewo ników zagranicznych wiadcz cych w Polsce okazjonalne przewozy osób [art. 134a-134c] Us uga mi dzynarodowego przewozu osób wykonana przez unijn firm Obowi zek podatkowy z tytu u us ug transportowych do 31 grudnia 2013 r. sprzeczny z dyrektyw VAT Us ugi przewozu wiadczone przez taksówki oraz wynajmowanym samochodem z kierowc a stawki podatku [art. 41 ust. 1] Us ugi transportowe wykonane na prze omie 2013/2014 roku XLVI. US UGI TURYSTYKI Szczególne zasady opodatkowania us ug turystycznych w dyrektywie unijnej [art. 119] Us ugi turystyki definiowane niezale nie od klasyfikacji statystycznych [art. 119 ust. 3] Istota szczególnego opodatkowania us ug turystyki w ustawie o VAT opodatkowanie mar y [art. 119 ust. 1-10] Przes anki opodatkowania mar y w turystyce [art. 119 ust. 3] Zasady opodatkowania mar y maj charakter obligatoryjny [art. 119 ust. 3a] Nabywc us ugi nie tylko osoba fizyczna, lecz równie po rednik [art. 119 ust. 3] Dzia anie na rzecz nabywcy us ugi we w asnym imieniu i na w asny rachunek [art. 119 ust. 3] Nabywanie towarów lub us ug od innych podatników [art. 119 ust. 5] Stawka podatku przy wiadczeniu us ug turystyki [art. 41, art. 146a] Biuro turystyczne rozlicza VAT [art. 119] Wykonywanie us ugi turystyki cz ciowo we w asnym zakresie [art. 119 ust. 5] Okre lanie ceny us ugi w asnej [art. 119 ust. 5] Stawka VAT dla us ugi w asnej przewozu wiadczonej w ramach us ugi turystycznej 8% [art. 119 ust. 5] Us ugi w asne wiadczone w ramach us ugi turystyki, opodatkowanej wed ug szczególnej procedury interpretacja ogólna Ministra Finansów Moment powstania obowi zku podatkowego przy us ugach turystyki opodatkowanych wed ug szczególnej procedury [art. 19a ust. 1] Zaliczki na imprez turystyczn trzeba opodatkowa wed ug przewidywanej mar y wyja nienia Ministerstwa Finansów Ujemna mar a a kwota podatku w deklaracji [art. 119 ust. 1] Faktury podatnika wiadcz cego us ugi turystyki [art. 106e ust. 2] Spó nione dokumenty biuro turystyczne rozlicza poprzez korekt w okresie obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1, art. 119] Opodatkowanie po rednictwa w us ugach turystycznych [art. 119 ust. 3] Opodatkowanie us ug turystycznych wiadczonych w Polsce dla turystów z zagranicy [art. 28n, art. 119] Kasy rejestruj ce a ewidencjonowanie obrotu z tytu u us ug turystycznych obj tych szczególn procedur Nie tylko biuro podró y opodatkowuje mar z tytu u wiadczenia us ugi turystyki [art. 119] Sprzeda us ug turystycznych podmiotom zagranicznym [art. 29a, art. 119] Sprzeda przez biuro podró y biletów do opery bez wiadczenia us ugi turystyki nie podlega procedurze mar y [art. 119] Same przewozy autokarowe nie wiadcz o wykonywaniu us ug turystyki [art. 119]

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Spis treści Wstęp... XI Preambuła... 3 ROZDZIAŁ I. Przedmiot... 13 Artykuł 1. Przedmiot... 15 ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Artykuł 2. Wyłączenia z transakcji wewnątrzwspólnotowych...

Bardziej szczegółowo

XLII. US UGI BUDOWLANE... 60

XLII. US UGI BUDOWLANE... 60 XLI. US UGI... 25 1. Poj cie us ugi w ustawie o VAT [art. 8 ust. 1]... 25 2. Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug [art. 8 ust. 1]... 25 3. Przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przedmowa... Wykazskrótów... XI XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła... 3 Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE

Spis treści WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE I. ZAKRES OPODATKOWANIA 1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania 3. Komis - jakie czynności podlegają opodatkowaniu? 4. Nieodpłatne przekazanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów... 30 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1 PRZYKŁADY I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów Przykład 1 Firma A. nabyła towar z Niemiec od niemieckiej firmy Z. Firma Z. przy sprzedaży towaru zastosowała metodę opodatkowania marży i informację o

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc,

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc, Faktura VAT Faktura to jeden z najważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym, rodzaj rachunku zawierającego dokładne dane o dokonywanej transakcji. Szczególnym jej rodzajem jest faktura VAT, będąca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH Wstęp 9 I STAWKI VAT 17 1. Stawka VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego 17 1.1. PKOB 11 obiekty budownictwa mieszkaniowego 19 2. Wykaz usług ze stawką VAT 8% 25 2.1 Przykłady opodatkowania 8% VAT wg kodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 9915 Temat: Podatek u źródła - kompendium wiedzy 13 Luty Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 9915 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj. 1 z 7 2011-07-31 08:21 Wieleń: PRZEPROWADZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ORGANIZACJA TRANSPORTU Numer ogłoszenia: 207037-2011; data zamieszczenia: 31.07.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo