33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]..."

Transkrypt

1 XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2] Posi ki i napoje podczas firmowego szkolenia bez VAT [art. 7 ust. 2] Przekazanie pracownikom deputatów w glowych [art. 7 ust. 2] Nieodp atny dowóz pracowników do pracy [art. 8 ust. 2] Darmowy dowóz pracowników firm wiadcz cych us ugi na rzecz podatnika bez VAT [art. 8 ust. 2] Cz ciowo odp atny dowóz pracowników do pracy [art. 7 ust. 1] Moment powstania obowi zku podatkowego od przekazanych pracownikom towarów i us ug [art. 19a ust. 1] Podstawa opodatkowania czynno ci nieodp atnego przekazania towarów na cele osobiste pracowników [art. 29a ust. 2] Podstawa opodatkowania czynno ci nieodp atnego wiadczenia us ug na cele osobiste pracowników [art. 29a ust. 5] Szacowanie podstawy opodatkowania wiadcze odsprzedawanych pracownikom [art. 32] Dokumentowanie czynno ci nieodp atnego przekazania towarów i us ug pracownikom podatnika na ich cele osobiste Opodatkowanie nieodp atnego wydawania pracownikom posi ków profilaktycznych [art. 7 ust. 2] Nieodp atna kawa, herbata i woda dla pracowników [art. 7 ust. 2] Zakup i przekazanie pracownikom odzie y i obuwia roboczego a VAT [art. 7 ust. 2] Pracodawca jako administrator ZF S nie jest podatnikiem Odliczenie VAT od czynno ci sfinansowanych przez pracodawc z ZF S [art. 86 ust. 1] wiadczenia na rzecz pracowników z cz ciow odp atno ci pracowników i dofinansowaniem zak adu pracy, lecz nie z ZF S Ustalenie celu nieodp atnego wiadczenia dla pracownika jako element decyduj cy o jego opodatkowaniu Spotkania wi teczne pracowników oraz wr czanie upominków a konsekwencje w VAT [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2] Upominki i nagrody rzeczowe przekazywane w ramach imprez kulturalnych dzieciom pracowników [art. 7 ust. 2] Paczki wi teczne dla pracowników a VAT. Bony towarowe Nabycie i przekazanie pracownikom i innym osobom kart uprawniaj cych do korzystania m.in. z basenów, si owni i innych obiektów sportowych oraz odliczenie zwi zanego z tym VAT [art. 8 ust. 2a, art. 86 ust. 1] Przekazanie pracownikom kart multisport [art. 8 ust. 2a] Opodatkowanie imprezy integracyjnej

2 25. Odliczenie VAT od wydatków zwi zanych z konferencj (firmow imprez integracyjn ) [art. 86 ust. 1] Zwolnienie od podatku tzw. pakietów medycznych, wykupionych na rzecz pracowników i ich rodzin [art. 43 ust. 1 pkt 19a] Wydanie bonów obiadowych pracownikom nie podlega VAT Okulary korekcyjne dla pracownika sfinansowane cz ciowo przez pracodawc Premia wyp acona pracownikowi w towarach jest opodatkowana VAT [art. 7 ust. 1, art. 29a ust. 1] 56 XXXIX. TOWARY U YWANE, DZIE A SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI Dostawa towarów u ywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w dyrektywie unijnej Dzie a sztuki [art. 120 ust. 1 pkt 1] Przedmioty kolekcjonerskie [art. 120 ust. 1 pkt 2] Antyki [art. 120 ust. 1 pkt 3] Towary u ywane [art. 120 ust. 1 pkt 4] Istota procedury opodatkowania mar y [art. 120 ust. 4 i 19] Zastosowanie opodatkowania mar y jako szczególnej procedury [art. 120 ust. 4 i 10] Mar a jako podstawa opodatkowania [art. 120 ust. 4] Kwota sprzeda y w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 1 pkt 5] Kwota nabycia w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 1 pkt 6] Podatek akcyzowy z tytu u WNT samochodu oraz op aty rejestracyjne nie mieszcz si w poj ciu kwota nabycia czna warto dostaw i czna warto naby [art. 120 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 5] Procedura mar y nie dla importowanych towarów u ywanych [art. 120 ust. 4 i 11] Prawo wyboru opodatkowania w ramach procedury mar y [art. 120 ust. 11] Ogólne zasady opodatkowania zamiast procedury mar y [art. 120 ust. 14] Podatnik stosuj cy równocze nie szczególn procedur opodatkowania oraz zasady ogólne opodatkowania [art. 120 ust. 15] Zbiorcze ustalanie mar y przy dostawach przedmiotów kolekcjonerskich [art. 120 ust. 5-9] Stawki podatku [art. 120 ust. 2 i 3] Faktura przy procedurze mar y [art. 106e ust. 3] Auto-handel (po rednicy w handlu samochodami u ywanymi), a opodatkowanie mar y [art. 120] Ujemna mar a przy sprzeda y towaru u ywanego a VAT [art. 120 ust. 4-9] Opodatkowanie mar y przy sprzeda y u ywanych towarów firmowych nabytych bez VAT [art. 120 ust. 4] Sprzeda s u bowego samochodu nabytego od osoby fizycznej [art. 120 ust. 4] Sprzeda samochodu u ywanego a nabytego w systemie VAT-mar a [art. 120 ust. 1 pkt 4] Opodatkowanie dostawy towarów u ywanych w ramach komisu [art. 120 ust. 1 i 4] Odliczenie podatku naliczonego w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 19] Opodatkowanie mar y w lombardzie [art. 120 ust. 4] Opodatkowanie mar y a rejestracja w kasie [art. 111 ust. 3b] Stawka VAT przy sprzeda y dzie sztuki wytworzonych przez podatnika [art. 120 ust. 3 pkt 1] Ustalenie proporcji sprzeda y w systemie,,vat-mar a [art. 90 ust. 2 i 3] Zbycie samochodu osobowego nabytego od podatnika, któremu przys ugiwa o cz ciowe prawo odliczenia podatku naliczonego [art. 120] Zaliczki w systemie procedura mar y [art. 120 ust. 4]

3 33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4] XL. ULGA NA Z E D UGI Ulga na z e d ugi, czyli rozliczenie podatku w odniesieniu do nie ci galnych wierzytelno ci [art. 89a i art. 89b] Uprawnienia podatnika-wierzyciela [art. 89a] Wierzyciel i d u nik jako podmioty powi zane a ulga na z e d ugi [art. 89a ust. 7] Obowi zki podatnika-d u nika [art. 89b] Od kiedy stosuje si nowe uregulowania ulgi na z e d ugi? Okres rozliczeniowy, w którym wierzyciel mo e dokona korekty podatku nale nego [art. 89a ust. 3] Zap ata nale no ci po 150 dniach, a okres korekty u d u nika [art. 89b ust. 1 i 4] Konieczno przechowywania dowodów zap aty, gdy odliczono VAT z faktury Ulg na z e d ugi stosuje si tylko do transakcji krajowych [art. 89a i art. 89b] Co podlega korekcie u d u nika, który nie zap aci w terminie nale no ci z faktury [art. 89a, art. 89b] Upad o d u nika a zakaz korekty podatku przez wierzyciela (od r.) [art. 89a i 89b] D u nik w upad o ci nie ma obowi zku korekty podatku z tytu u ulgi na z e d ugi [art. 89b] Zbycie wierzytelno ci a konieczno odwrotnej korekty u wierzyciela [art. 89a ust. 4 stan do r.] Upad o d u nika a zakaz korekty podatku przez wierzyciela (do r.) [art. 89a i 89b] Termin do korekty przedwczesnego skorzystania z ulgi na z e d ugi przez wierzyciela (do r.) XLI. US UGI Poj cie us ugi w ustawie o VAT [art. 8 ust. 1] Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych [art. 8 ust. 1 pkt 1] Zaniechanie czynno ci albo tolerowanie czynno ci lub sytuacji, na przyk ad s u ebno ci [art. 8 ust. 1 pkt 2] Us ugi nieodp atne a VAT [art. 8 ust. 2] Obrót wierzytelno ciami. Faktoring [art. 8 ust. 1] Sprzeda praw lub udzielanie licencji (sublicencji) w rozumieniu przepisów prawa w asno ci przemys owej [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw autorskich [art. 8 ust. 1] U ytkowanie znaku towarowego [art. 8 ust. 1] Wniesienie aportu [art. 8 ust. 1] Know-how opodatkowanym wiadczeniem us ug [art. 8 ust. 1] Wydanie towarów na podstawie umowy u yczenia mo e podlega opodatkowaniu [art. 8 ust. 2] Dotacja, subwencja, dofinansowanie podlega VAT Czynno ci wykonywane w ramach dzia alno ci wykonywanej osobi cie, w tym w ramach umów zlecenia i umów o dzie o [art. 8 ust. 1] Czynno ci wykonywane w ramach kontraktu mened erskiego [art. 8 ust. 1] Bezumowne korzystanie z lokalu po zako czeniu umowy najmu (dzier awy) [art. 8 ust. 1] Transfer zawodnika do innego klubu sportowego [art. 8 ust. 1] Odp atne przy czenie do sieci energetycznej, ciep owniczej lub gazowej [art. 8 ust. 1] Us ugi serwisowe i gwarancyjne a VAT [art. 8 ust. 1 i 2]

4 20. Wynajem lokalu u ytkowego [art. 8 ust. 1] Zamontowanie urz dzenia do sprzeda y towarów w lokalu u innego podatnika nie jest najmem nieruchomo ci [art. 8 ust. 1] Us ugi agencyjne [art. 8 ust. 1] Us ugi po rednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego [art. 8 ust. 1] Szkolenie personelu kontrahenta nie jest us ug edukacyjn zwolnion od VAT [art. 8 ust. 1] Jedna us uga w przypadku sprzeda y standardowego oprogramowania przystosowanego do potrzeb nabywcy [art. 8 ust. 1] Zatrzymanie po zako czeniu dzier awy ulepsze (nak adów) niemaj cych cech towaru us ug [art. 8 ust. 1] Zwrot kosztów poniesionych nak adów na cudz rzecz a prawo do odliczenia [art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 1] Dodatkowe czynno ci towarzysz ce us udze najmu jako sk adniki kompleksowej us ugi najmu [art. 8 ust. 1] Refakturowanie kosztów dostaw energii i us ug komunalnych przy umowach najmu pytanie do Trybuna u Sprawiedliwo ci Us ugi pocztowe brak podstaw do refakturowania [art. 8 ust. 1] Czynno ci dodatkowe w ramach szkolenia [art. 8 ust. 1] Us ugi naukowo-badawcze [art. 8 ust. 1] Nieodp atne udost pnienie zleceniobiorcy narz dzi przez zleceniodawc dla realizacji zamówienia nie podlega VAT [art. 8 ust. 1] Wydanie zezwole na amatorski po ów ryb jest wiadczeniem us ug opodatkowanym stawk 23% [art. 8 ust. 1] Gotowo przyst pienia do umowy handlowej i wykonania jej obowi zków wynagradzana tzw. op at motywacyjn [art. 8 ust. 1] Powstrzymywanie si od czynno ci konkurencyjnych us ug [art. 8 ust. 1] Katering stanowi wiadczenie us ug [art. 8 ust. 1] Op ata rodowiskowa a VAT [art. 8 ust. 1] S u ebno przesy u a VAT [art. 8 ust. 1] Us uga czyszczenia oraz kamerowania sieci kanalizacyjnej i deszczowej stawka 8% [art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 2] Sprzeda kart rabatowych [art. 8 ust. 1] Sprzeda talonów towarowych [art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1] Czy op aty reprograficzne pobierane przez organizacje zbiorowego zarz dzania podlegaj VAT? XLII. US UGI BUDOWLANE Stawki podatkowe w budownictwie w latach [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Definicja budownictwa spo ecznego [art. 41 ust. 12a] Obiekty budownictwa spo ecznego a stawka 8% w 2015 roku [art. 41 ust. 12 i 12b] Poj cie obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich opodatkowanie w 2015 roku stawk 8% [art. 2 pkt 12] Lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych oraz domy opieki spo ecznej z opiek medyczn [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Remont m odzie owego o rodka wychowawczego jaka stawka VAT? [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Budynki i lokale wy czone z programu budownictwa spo ecznego i ich opodatkowanie [art. 41 ust. 12c]

5 8. Czynno ci budowlane, do których ma zastosowanie stawka 8% [art. 41 ust. 12] Jak ustali powierzchni u ytkow? [art. 41 ust. 12b] W jaki sposób udokumentowa powierzchni lokalu lub budynku? [art. 41 ust. 12b] Opodatkowanie infrastruktury towarzysz cej budownictwu [art. 41 ust. 1] Prace budowlane wykonane na zewn trz budynku obj te stawk 23% [art. 41 ust. 1] Kot ownia budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12 i 12a] Instalacja dolnego ród a pompy ciep a opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1, ust c] Budowa chodnika i parkingu z kostki granitowej [art. 41 ust. 1] Dostawa i remont lokalu u ytkowego w budynku mieszkalnym [art. 41 ust. 1] Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych wed ug PKOB Jednolita stawka przy budowie budynku [art. 41] Budowa budynku mieszkalnego z lokalami u ytkowymi oraz o powierzchni przekraczaj cej 150 m 2 [art. 41 ust. 12, art. 146a pkt 2] Ró ne stawki VAT dla remontu cz ci wspólnych budynku mieszkalnego oraz remontu lokali u ytkowych w tym budynku [art. 41] Stawka VAT stosowana przez podwykonawc budowy obiektu mieszkalnego [art. 41] Us ugi wybudowania i eksploatacji drogi nie stanowi kompleksowej us ugi budowlanej Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podatnika [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a), ust. 7 i 8] Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami [art. 19a ust. 1 i 8] Fakturowanie us ug budowlanych na rzecz podatników [art. 106i ust. 3 pkt 1] Moment wykonania us ugi budowlanej [art. 106i ust. 3 pkt 1] Brak odbioru wykonanej us ugi budowlanej a obowi zek podatkowy [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a)] Dokumentowanie us ug budowlanych wykonanych na rzecz osób fizycznych nieb d cych podatnikami [art. 111 ust. 1] Sprzeda domów jednorodzinnych stawka podatku zale na od wielko ci domu [art. 41 ust. 12c] Sprzeda mieszkania przez dewelopera stawka podatku zale na od wielko ci lokalu [art. 41 ust. 12c] Przedmiot sprzeda y robót budowlanych a stawka VAT [art. 41] Instalowanie urz dze pomiarowych [art. 41 ust. 1 i 12] Okablowanie sieci telefoniczn i komputerow [art. 41 ust. 1 i 12] Roboty elektryczne przy budowie budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12] Stawka VAT na wykonanie kominków w domkach jednorodzinnych [art. 41 ust. 12] Budowa i remont budynku zbiorowego zamieszkania, np. domu pomocy spo ecznej [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na remont i modernizacj mieszkania [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty konserwacyjne [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Monta okien i drzwi przez ich producentów [art. 41 ust. 2 i 12] Trwa a zabudowa meblowa (kuchenna, azienkowa, wn kowa, itp.) us ug budowlan [art. 41 ust. 2 i 12] Trwa a zabudowa meblowa interpretacja ogólna Ministra Finansów [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty budowlano-monta owe z u yciem wytworzonych przez producenta produktów (np. parapety, rolety, blaty, schody, balustrady, bramy gara owe, itp.) [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na instalacj w z ów ciep a przez ich producenta w obiektach mieszkaniowych [art. 41 ust. 2 i 12] Naprawa, konserwacja i przegl d urz dze grzewczych [art. 41 ust. 2 i 12]

6 45. Monta i wzniesienie budynku z prefabrykatów na indywidualne zamówienie us ug budowlan [art. 8 ust. 1] Stawka VAT na us ug wylania betonu przez jego producenta [art. 42 ust. 2 i 12] Monta schodów, posadzek, tarasów, parapetów, kominków oraz blatów kamiennych [art. 42 ust. 2 i 12] U o enie pod óg, ok adzin ciennych, instalacja bia ego monta u (umywalek, wanien, sedesów), drzwi wewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta sauny i a ni parowej oraz wanny SPA [art. 41 ust. 2 i 12] Monta wykonanych schodów drewnianych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta systemów alarmowych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta rolet zewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta i konserwacja urz dze klimatyzacyjnych [art. 41 ust. 2 i 12] Produkcja i monta balustrad [art. 41 ust. 2 i 12] Rozbiórka obiektu budowlanego opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1] Remont wietlicy dla dzieci [art. 41 ust. 1] Przy czenie do sieci wodoci gowej wed ug tej samej stawki co pó niejsza dostawa wody (8%) [art. 41 ust. 2] Roboty budowlane wykonane bez tytu u prawnego zrekompensowane odszkodowaniem us ug [art. 8 ust. 1] Obowi zek podatkowy w przypadku import us ug budowlanych [art. 19a ust. 1-3, ust. 8] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug budowlanych [art. 28e] Roboty budowlane realizowane przez spó dzielnie mieszkaniowe dla lokatorów [art. 41 ust. 1, 2 i 12] Polska firma budowlana buduje poza granicami Polski [art. 28e] Ewidencjonowanie us ugi budowlanej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a] XLIII. US UGI ELEKTRONICZNE, TELEKOMUNIKACYJNE I NADAWCZE A. Zdefiniowanie us ug: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych Wst p Us ugi telekomunikacyjne [art. 2 pkt 25a] Czy us ugi centrum informacyjnego zaliczaj si do us ug telekomunikacyjnych? Us ugi nadawcze [art. 2 pkt 25b] Kiedy programy s powszechnie udost pnione? Kiedy programy przeznaczone s do jednoczesnego s uchania lub ogl dania? Jaka jest ró nica mi dzy us ugami nadawczymi a programami na yczenie? Us ugi elektroniczne [art. 2 pkt 26] Czy us ugi porównywania cen i podobne strony internetowe zalicza si do us ug elektronicznych? Czego nie obejmuj us ugi elektroniczne: niektóre us ugi o charakterze materialnym rezerwowane online Czy odniesienie do zarezerwowane online obejmuje rezerwacje dokonane przez ka de urz dzenie? B. Miejsce wiadczenia us ug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych zasada Miejsce opodatkowania us ug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych [art. 28k] C. Okre lenie us ugodawcy us ug wiadczonych na rzecz konsumenta Us ugi elektroniczne i telefoniczne wiadczone przez po rednika drog elektroniczn [art. 9a rozporz dzenia 282/2011]

7 6.1. Okre lenie domniemania uczestnictwa w wiadczeniu us ug drog elektroniczn za po rednictwem sieci telekomunikacyjnej, interfejsu lub portalu Uczestniczenie czy nieuczestniczenie w wiadczeniu us ugi? Dodatkowe przyk ady Kiedy wykluczy zastosowanie domniemania przetwarzanie p atno ci Obalanie domniemania Warunki odnosz ce si do obalenia domniemania Kiedy nie mo na obali domniemania Jak nale y post powa, je eli co najmniej jeden po rednik w a cuchu dostaw obali domniemanie? Domniemanie w odniesieniu do us ug telefonii wiadczonych za po rednictwem internetu D. Ustalenie statusu us ugobiorcy us ug cyfrowych podatnik czy konsument Status us ugobiorcy, który nie poda swojego numeru identyfikacyjnego VAT [art. 18 rozporz dzenia 282/2011] Czy us ugodawca jest zobowi zany traktowa us ugobiorców bez numeru identyfikacyjnego VAT jako konsumentów ko cowych? Jak us ugodawca powinien traktowa us ugobiorc maj cego siedzib poza terytorium UE? Post powanie us ugodawcy gdy us ugobiorca poda mu z opó nieniem swój numer identyfikacyjny VAT Mo liwo odzyskania VAT przez us ugobiorc, którego us ugodawca uzna za konsumenta i obci y podatkiem Us ugobiorca maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania na terenie wi kszej liczby pa stw ni jedno [art. 24 rozporz dzenia 282/2011] E. Okre lenie miejsca siedziby, sta ego miejsca zamieszkania lub zwyk ego miejsca pobytu konsumenta Domniemania dotycz ce miejsca, w którym znajduje si us ugobiorca [art. 24a i 24b rozporz dzenia 282/2011] Domniemanie maj ce zastosowanie do wiadcze typu B2B (przedsi biorstwo-przedsi biorstwo) i B2C (przedsi biorstwo-konsument) wiadczenia cyfrowe w miejscu, w którym fizycznie znajduje si us ugodawca wiadczenia cyfrowe w miejscu, w którym fizycznie znajduje si us ugodawca: na pok adzie rodków transportu Domniemania maj ce zastosowanie wy cznie do wiadcze B2C Które domniemanie jest przewa aj ce je eli istnieje mo liwy konflikt pomi dzy domniemaniami? Stosowanie domniema, o których mowa w art. 24a i 24b, w przypadku gdy us ugobiorca ma siedzib lub miejsce pobytu w wi kszej liczbie pa stw ni jedno wiadczenie us ug w hotelach i w podobnych miejscach [art. 31c rozporz dzenia 282/ 2011] Obalanie domniema [art. 24d rozporz dzenia 282/2011] Obalenie domniemania przez us ugodawc Obalenie domniemania przez organy podatkowe Czy w przypadku gdy domniemanie ma zastosowanie wymagane jest od us ugodawcy szukanie dodatkowych dowodów? Czy w ka dym przypadku mo na obali domniemania? Czy w przypadku wiadczenia dokonanego na rzecz podatnika mo liwe jest obalenie domniemania, o którym mowa w art. 24a?

8 10.6. Stosowanie przez pa stwo cz onkowskie zasady faktycznego u ytkowania i wykorzystania zgodnie z art. 59a dyrektywy VAT a mo liwo obalenia domniemania, o którym mowa w art. 24a Dowody s u ce ustaleniu miejsca, w którym znajduje si us ugobiorca oraz obalenie domniema [art. 24f rozporz dzenia 282/2011] Ilu szczegó ów potrzebuje us ugodawca do zweryfikowania dowodu? Kiedy konieczne s dwa a kiedy trzy dowody, które nie mog by ze sob sprzeczne? Co dzieje si w przypadku gdy dowody s ze sob sprzeczne? Us ugi cyfrowe wiadczone cznie z us ugami zakwaterowania w hotelach i w podobnych miejscach [art. 31c rozporz dzenia nr 282/2011] Dostawa biletów przez po rednika [art. 33a rozporz dzenia 282/2011] F. Regulacje przej ciowe rodki przej ciowe [art. 2 rozporz dzenia 1042/2013] Wykaz przyk adów G. Ma y punkt kompleksowej obs ugi MOSS Wst p Procedura unijna w ustawie o VAT [art. 130a-art. 130d] Rejestracja i wyrejestrowanie [art. 130b ust. 4-8] Deklaracje VAT [art. 130c] Ewidencja [art. 130d] Procedura nieunijna w ustawie o VAT [art. 131-art. 134] Rejestracja i wyrejestrowanie [art. 132 ust. 3-7] Deklaracje VAT [art. 133] Ewidencja [art. 134] H. Przewodnik dotycz cy ma ego punktu kompleksowej obs ugi w zakresie VAT opracowanie Komisji Europejskiej Wst p Rejestracja Wyrejestrowanie/wykluczenie Deklaracje VAT dla ma ych punktów kompleksowej obs ugi P atno ci Ewidencja XLIV. US UGI FINANSOWE Katalog zwolnionych od podatku oraz wy czonych od zwolnienia us ug finansowych [art. 43] Transakcje dotycz ce walut, banknotów i monet [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us uga cash processingu jest zwolniona z VAT [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us ugi zarz dzania: funduszami inwestycyjnymi, kapita owymi, emerytalnymi zwolnione od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 12] Czynno ci zarz dzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. d)] Nabywanie i zbywanie akcji lub udzia ów a VAT [art. 15 ust. 1 i 2] Sprzeda udzia ów w spó ce z o.o. [art. 15 ust. 1 i 2] Obrót udzia ami w spó kach posiadaj cych i nieposiadaj cych osobowo ci prawnej i innych podmiotach [art. 43 ust. 1 pkt 40a i ust. 16]

9 9. Faktoring i obrót wierzytelno ciami omówienie problemów [art. 43 ust. 15 pkt 1] Uwagi ogólne Faktoring a obrót wierzytelno ciami podobie stwa i ró nice Dyrektywa 2006/112/WE a opodatkowanie faktoringu Cesja (sprzeda ) wierzytelno ci (d ugu) a VAT Faktoring i cesja wierzytelno ci w wyroku ETS z dnia 27 pa dziernika 2011 r., w sprawie C-93/10 GFKL Financial Services AG Konsekwencje orzecze ETS w sprawie faktoringu oraz cesji (obrotu) wierzytelno ciami na praktyk opodatkowania tych czynno ci w Polsce Windykacja ( ci gni cie) d ugu a cesja wierzytelno ci na ryzyko sprzedawcy (cedenta) Cesja wierzytelno ci a PCC Podstawa opodatkowania przy us ugach faktoringu Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania a us ugi finansowe zwolnione od podatku [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e)] Udzielenie po yczki przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu VAT czy PCC? [art. 43 ust. 1 pkt 38] Udzielanie po yczek o charakterze pomocniczym stanowi element dzia alno ci gospodarczej [art. 15 ust. 2, art. 90 ust. 6] Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania przy us ugach po yczki [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) i art. 29a ust. 1] Us ugi agenta ubezpieczeniowego [art. 43 ust. 1 pkt 37] Us ugi finansowe lombardu zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 38] Doradztwo finansowe b d ce elementem us ugi po rednictwa kredytowego zwolnione od VAT [art. 43 ust. 15 pkt 2] Zarz dzanie portfelem inwestycji na rzecz klientów-inwestorów [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a)] Us ugi wsparcia zarz dzania instytucji finansowej nie korzystaj ze zwolnienia od VAT Przej cie zobowi zania do renowacji nieruchomo ci nie jest transakcj finansow [art. 8 ust. 1] Zbycie przez spó k dominuj c ca o ci akcji spó ki zale nej a VAT [art. 6 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 41] Transakcje zarz dzania zbywalnymi instrumentami finansowymi, innymi ni papiery warto ciowe [art. 43 ust. 1 pkt 41] Kto jest us ugodawc, a kto us ugobiorc w transakcjach typu forward [art. 8 ust. 1] Po rednictwo finansowe (art. 41 ust. 1 pkt 38] Po rednictwo finansowe wiadczone przez Internet [art. 43 ust. 1 pkt 37-41] Us ugi cash poolingu o charakterze pomocniczym nie podlegaj VAT [art. 15 ust. 1] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug finansowych [art. 28b, art. 28c, art. 28l] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych [art. 28b] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami [art. 28c] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami [art. 28l] Przyk ady Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi zanego z transakcjami finansowymi opodatkowanymi na terytorium pa stwa trzeciego [art. 86 ust. 9] XLV. US UGI TRANSPORTOWE Krajowe us ugi transportowe

10 1.1. Stawka podatku [art. 41 ust. 1 i 2, art. 146a] Moment powstania obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1 i 8] Zasady fakturowania us ug transportowych [art. 106i ust. 1 i 2] Podstawa opodatkowania [art. 29a ust. 1] WUTT jako cz transportu mi dzynarodowego stawka 0% Miejsce wiadczenia us ug transportowych decyduje o ich opodatkowaniu [art. 28a, art. 28b, art. 28c] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28b] Us ugi transportu towarów, gdy transport wykonywany jest w ca o ci poza terytorium Unii Europejskiej [art. 28f ust. 1a pkt 1] Transport towarów wykonywany w ca o ci w Polsce na rzecz podatnika z pa stwa trzeciego [art. 28f ust. 1a pkt 2] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28c, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28f ust. 2-5] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Us ugi drogowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi kolejowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi lotniczego i morskiego transportu osób Mi dzynarodowy transport towarów [art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 1] Definicja us ug transportu mi dzynarodowego towarów Miejsce opodatkowania us ug transportu mi dzynarodowego (UTM) towarów Stawka podatku 0% i warunki jej stosowania Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej Us uga firmy transportowej spoza Unii importem us ug Mi dzynarodowy transport osób [art. 28f ust. 1, art. 83 ust. 3 pkt Transport drogowy osób Kolejowy, morski i lotniczy transport osób transportem mi dzynarodowym Udokumentowanie mi dzynarodowego transportu osób Kolejowy mi dzynarodowy transport osób Lotniczy i morski mi dzynarodowy transport osób Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej Zasady opodatkowania us ug transportu towarów wiadczonych przez krajowego przewo nika dla podatników Stawka VAT przy transporcie towarów wiadczonym na rzecz polskiego kontrahenta [art. 41 ust. 2, art. 146a] Miejsce opodatkowania us ug pomocniczych do us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b] Za adunek, roz adunek, prze adunek lub podobne us ugi pomocnicze w transporcie na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28h] Transport z kraju trzeciego (Kanady) do kraju unijnego (Niemiec) Powstanie obowi zku podatkowego w us ugach transportowych krajowych i importowych [art. 19a ust. 1-3 i 8] Us ugi spedycyjne obowi zek podatkowy [art. 19a ust. 1] Ewidencjonowanie us ugi transportowej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a]

11 19. Czarter ca kowity oraz cz ciowy statku morskiego opodatkowany stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 12] Transport w Polsce towarów przeznaczonych na eksport Rozliczanie VAT przez przewo ników zagranicznych wiadcz cych w Polsce okazjonalne przewozy osób [art. 134a-134c] Us uga mi dzynarodowego przewozu osób wykonana przez unijn firm Obowi zek podatkowy z tytu u us ug transportowych do 31 grudnia 2013 r. sprzeczny z dyrektyw VAT Us ugi przewozu wiadczone przez taksówki oraz wynajmowanym samochodem z kierowc a stawki podatku [art. 41 ust. 1] Us ugi transportowe wykonane na prze omie 2013/2014 roku XLVI. US UGI TURYSTYKI Szczególne zasady opodatkowania us ug turystycznych w dyrektywie unijnej [art. 119] Us ugi turystyki definiowane niezale nie od klasyfikacji statystycznych [art. 119 ust. 3] Istota szczególnego opodatkowania us ug turystyki w ustawie o VAT opodatkowanie mar y [art. 119 ust. 1-10] Przes anki opodatkowania mar y w turystyce [art. 119 ust. 3] Zasady opodatkowania mar y maj charakter obligatoryjny [art. 119 ust. 3a] Nabywc us ugi nie tylko osoba fizyczna, lecz równie po rednik [art. 119 ust. 3] Dzia anie na rzecz nabywcy us ugi we w asnym imieniu i na w asny rachunek [art. 119 ust. 3] Nabywanie towarów lub us ug od innych podatników [art. 119 ust. 5] Stawka podatku przy wiadczeniu us ug turystyki [art. 41, art. 146a] Biuro turystyczne rozlicza VAT [art. 119] Wykonywanie us ugi turystyki cz ciowo we w asnym zakresie [art. 119 ust. 5] Okre lanie ceny us ugi w asnej [art. 119 ust. 5] Stawka VAT dla us ugi w asnej przewozu wiadczonej w ramach us ugi turystycznej 8% [art. 119 ust. 5] Us ugi w asne wiadczone w ramach us ugi turystyki, opodatkowanej wed ug szczególnej procedury interpretacja ogólna Ministra Finansów Moment powstania obowi zku podatkowego przy us ugach turystyki opodatkowanych wed ug szczególnej procedury [art. 19a ust. 1] Zaliczki na imprez turystyczn trzeba opodatkowa wed ug przewidywanej mar y wyja nienia Ministerstwa Finansów Ujemna mar a a kwota podatku w deklaracji [art. 119 ust. 1] Faktury podatnika wiadcz cego us ugi turystyki [art. 106e ust. 2] Spó nione dokumenty biuro turystyczne rozlicza poprzez korekt w okresie obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1, art. 119] Opodatkowanie po rednictwa w us ugach turystycznych [art. 119 ust. 3] Opodatkowanie us ug turystycznych wiadczonych w Polsce dla turystów z zagranicy [art. 28n, art. 119] Kasy rejestruj ce a ewidencjonowanie obrotu z tytu u us ug turystycznych obj tych szczególn procedur Nie tylko biuro podró y opodatkowuje mar z tytu u wiadczenia us ugi turystyki [art. 119] Sprzeda us ug turystycznych podmiotom zagranicznym [art. 29a, art. 119] Sprzeda przez biuro podró y biletów do opery bez wiadczenia us ugi turystyki nie podlega procedurze mar y [art. 119] Same przewozy autokarowe nie wiadcz o wykonywaniu us ug turystyki [art. 119]

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo