50. Dostawa sprz tu medycznego i adaptacja pomieszczenia do jego instalacji dwie odr bnie opodatkowane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50. Dostawa sprz tu medycznego i adaptacja pomieszczenia do jego instalacji dwie odr bnie opodatkowane"

Transkrypt

1 Spis tre ci XXXVI. STAWKA 0% Stawka 0% przy wewn trzwspólnotowej dostawie [art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1] Stawka 0% przy eksporcie towarów [art. 41 ust. 4] Katalog ustawowy szczególnych przypadków, do których stosuje si stawk 0% [art. 83] Stawka 0% a transakcje zwi zane z dostaw lub importem statków [art. 83 ust. 1 pkt 1-4, 12 i 17] Wst p Dostawy i import statków obj te stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2] Stawka 0% dla dostaw lub importu cz ci do jednostek p ywaj cych [art. 83 ust. 1 pkt 3 i 4] Dostawy kutrów rybackich obj te stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2] Poszerzony zakres przedmiotowy stosowania stawki 0% dla us ug maj cych za przedmiot jednostki p ywaj ce [art. 83 ust. 1 pkt 12 i 17] Remont, przebudowa i konserwacja jedynie statków z klasy PKWiU ex obj te stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 15] Obrót uszlachetniaj cy (naprawa, przerób lub przetwarzanie) opodatkowany stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 24] Dostawa towarów poza Uni Europejsk, poprzedzona us ugami uszlachetniaj cymi [art. 83 ust. 1 pkt 25] Dostawy sprz tu komputerowego opodatkowane stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 26] Stawka 0% w lotniczym transporcie mi dzynarodowym [art. 83 ust. 1 pkt 5-8] Stawka 0% w polskich portach [art. 83 ust. 1 pkt 9, 9a i 17, ust. 2a] Pakowanie towarów na eksport obj te stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 23 lit. a)] Us ugi na potrzeby statków i dostawy zaopatruj ce statki [art. 83 ust. 1 pkt 9 i 10 lit. a)] Tankowanie paliwa do statków a stawka 0% Stawka 0% dla us ug okre lonych rozporz dzeniem Ministra Finansów Dostawa w Polsce towarów obj ta stawk 0%, które po uszlachetnianiu podlegaj wywozowi do ich nabywcy w kraju unijnym Stawka 0% na us ugi, za które us ugobiorca p aci rodkami finansowymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej Us ugi transportowe a stawka 0% Transakcje w sk adzie celnym opodatkowane stawk 0% XXXVII. STAWKI PODATKOWE Stawki podatku w ustawie o VAT w latach [art. 146a] Stawka podstawowa 23% w 2017 roku [art. 146a pkt 1] Stawka podatku 8% w 2017 roku [art. 146a pkt 2 i 4] Stawka podatku 5% w 2017 roku [art. 41 ust. 2a] PKWiU z 2008 roku identyfikowanie towarów i us ug dla potrzeb obrotów krajowych Katalog us ug zwolnionych od podatku uchylenie za cznika nr 4 do ustawy o VAT

2 Spis tresci 7. Stawka 8% w budownictwie w 2017 roku [art. 41 ust. 12, art. 146a pkt 2] Konieczno porównywania tre ci za cznika numer 3 (stawka 8%) z za cznikiem nr 10 (stawka 5%) oraz katalogiem us ug zwolnionych od podatku Jedna stawka VAT przy jednej dostawie sk adaj cej si z kilku czynno ci zasad Dwie stawki VAT przy jednej dostawie wyj tek Selektywne stosowanie stawki obni onej a wiadczenie kompleksowe Odmienne opodatkowanie podobnych towarów lub us ug narusza zasad neutralno ci Wp yw oceny podobie stwa us ug przewozu na ich opodatkowanie Czy pakiet us ug wiadczonych przez hotel jest opodatkowany jedn stawk? Opodatkowanie sprzeda y produktów w zestawie Dostawa czasopism z do czanymi odp atnie dodatkami o innej klasyfikacji PKWiU Przetwory rybne Pieczywo wie e stawka 8% oraz 5% Stawka VAT na wyroby ciastkarskie Pierniki, s odkie herbatniki, gofry i wafle Muffiny mro one ze stawk 8% Us ugi gastronomiczne restauracyjne, kateringowe, sto ówkowe w 2017 roku opodatkowane stawk 8% Przygotowanie i podanie napojów jako jednorodna us uga gastronomiczna Opodatkowanie kompleksowej us ugi restauracyjnej Sprzeda burgerów, hot dogów i innych produktów typu fast food interpretacja ogólna Ministra Finansów Herbata i kawa z mlekiem opodatkowane stawk 23% Nawozy nabywane przez podatników podatku rolnego opodatkowane stawk 8% Us ugi badania zwierz t rze nych i mi sa opodatkowane stawk 8% Naprawy obuwia, odzie y, rowerów i us ugi fryzjerskie stawka 8% Wynajem sali gimnastycznej przez szko 23% Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni miejskiej Wynajem autobusów z kierowcami Us ugi wywozu mieci oraz dzier awa pojemników na gromadzenie odpadów Us ugi zwi zane z rekreacj wy cznie w zakresie wst pu opodatkowane stawk 8% Wst p: na basen, do wiata saun, do solarium, do salonu masa u stawka 8% Wpisowe za udzia w zawodach biegowych, maj cych form biegu ulicznego, obj te 8% stawk VAT Bilety na dyskotek oraz sprzeda napojów stawka 8% i 23% Impreza imieninowa dziecka w tzw. klubiku dzieci cym ze stawk 8% Dostawa dla jednostek ochrony przeciwpo arowej sprz tu na cele ochrony przeciwpo arowej stawka 23% Druk ksi ek i czasopism Stawka VAT na gazety w 2017 roku Stawka VAT na ksi ki w 2017 roku Stawka VAT na czasopisma w 2017 roku Sprzeda nagranej ksi ki na p ycie DVD oznaczonej numerem ISBN Opodatkowanie ebooków wyroki ETS Rycza t taksówkarzy w 2017 roku 4% Czyszczenie sieci kanalizacyjnej Przy czenie do sieci wodoci gowej wed ug tej samej stawki co pó niejsza dostawa Badania psychologiczne kierowców i operatorów sprz tu stawka 23%

3 Spis tre ci 50. Dostawa sprz tu medycznego i adaptacja pomieszczenia do jego instalacji dwie odr bnie opodatkowane czynno ci Dystrybucja kart kibica stawka 23% Udost pnianie apartamentów. Timeshare Przewóz zw ok stawka 8% Wst p na basen i kort stawka 8% Sterylizacja narz dzi medycznych Dostawa rodków bakteriobójczych stawka 8% Przechowywanie koni w stajni i opieka nad nimi z 8% VAT Owies opodatkowany stawk 5% Odzie i dodatki odzie owe dla niemowl t oraz obuwie dzieci ce obj te od 2012 roku stawk podstawow VAT 23% Mieszanki kawy zbo owo-naturalnej nie mieszcz si w poj ciu pozosta e palone namiastki kawy Wyroby sztuki ludowej opodatkowane stawk 23% Us ugi radiowe i telewizyjne opodatkowane stawk 23% Us ugi odbioru programów telewizyjnych i radiowych za pomoc urz dze odbiorczych Wyroby medyczne, których dostawa nie mo e by obj ta stawk 8% Wyroby medyczne w rozumieniu poz. 105 za cznika nr 3 do ustawy Czynno zwolniona udokumentowana faktur z VAT 23% w jakiej deklaracji wykaza faktur koryguj c odliczony podatek? Zwrot nadp aty z tytu u zawy enia stawki VAT (22% zamiast 7%) a podatek dochodowy Przepisy przej ciowe normuj ce zagadnienia wynikaj ce ze zmiany stawek VAT [art. 41 ust. 14a i 14c-14h] Wst p Stawka podatku w przypadku wykonania czynno ci w momencie obowi zywania starej stawki, gdy obowi zek podatkowy powstaje w momencie obowi zywania nowej stawki [art. 41 ust. 14a] Dostawy i us ugi maj ce charakter czynno ci ci g ych [art. 41 ust. 14c] Dostawy i us ugi o charakterze czynno ci ci g ych, gdy okres rozliczenia lub p atno ci obejmuje dzie zmiany stawki podatku rozliczenie proporcjonalne [art. 41 ust. 14d] Zaliczka i zadatek otrzymane przed dniem zmiany stawki podatku [art. 41 ust. 14f] Zniesienie obowi zku korekt faktur o charakterze masowym [art. 41 ust. 14e] Gdy opodatkowano to co by o zwolnione od podatku lub zwolniono to co by o opodatkowane [art. 41 ust. 14h] Kiedy nie stosuje si unormowa przej ciowych [art. 41 ust. 14g] Faktury koryguj ce na prze omie roku stawka podatku XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2] Posi ki i napoje podczas firmowego szkolenia bez VAT [art. 7 ust. 2] Przekazanie pracownikom deputatów w glowych [art. 7 ust. 2] Nieodp atny dowóz pracowników do pracy [art. 8 ust. 2] Darmowy dowóz pracowników firm wiadcz cych us ugi na rzecz podatnika bez VAT [art. 8 ust. 2] Cz ciowo odp atny dowóz pracowników do pracy [art. 7 ust. 1] Moment powstania obowi zku podatkowego od przekazanych pracownikom towarów i us ug [art. 19a ust. 1]

4 Spis tresci 8. Podstawa opodatkowania czynno ci nieodp atnego przekazania towarów na cele osobiste pracowników [art. 29a ust. 2] Podstawa opodatkowania czynno ci nieodp atnego wiadczenia us ug na cele osobiste pracowników [art. 29a ust. 5] Szacowanie podstawy opodatkowania wiadcze odsprzedawanych pracownikom [art. 32] Dokumentowanie czynno ci nieodp atnego przekazania towarów i us ug pracownikom podatnika na ich cele osobiste Opodatkowanie nieodp atnego wydawania pracownikom posi ków profilaktycznych [art. 7 ust. 2] Nieodp atna kawa, herbata i woda dla pracowników [art. 7 ust. 2] Zakup i przekazanie pracownikom odzie y i obuwia roboczego a VAT [art. 7 ust. 2] Pracodawca jako administrator ZF S nie jest podatnikiem Odliczenie VAT od czynno ci sfinansowanych przez pracodawc z ZF S [art. 86 ust. 1] wiadczenia na rzecz pracowników z cz ciow odp atno ci pracowników i dofinansowaniem zak adu pracy, lecz nie z ZF S Ustalenie celu nieodp atnego wiadczenia dla pracownika jako element decyduj cy o jego opodatkowaniu Spotkania wi teczne pracowników oraz wr czanie upominków a konsekwencje w VAT [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2] Upominki i nagrody rzeczowe przekazywane w ramach imprez kulturalnych dzieciom pracowników [art. 7 ust. 2] Paczki wi teczne dla pracowników a VAT. Bony towarowe Nabycie i przekazanie pracownikom i innym osobom kart uprawniaj cych do korzystania m.in. z basenów, si owni i innych obiektów sportowych oraz odliczenie zwi zanego z tym VAT [art. 8 ust. 2a, art. 86 ust. 1] Przekazanie pracownikom kart multisport [art. 8 ust. 2a] Opodatkowanie imprezy integracyjnej Odliczenie VAT od wydatków zwi zanych z konferencj (firmow imprez integracyjn ) [art. 86 ust. 1] Zwolnienie od podatku tzw. pakietów medycznych, wykupionych na rzecz pracowników i ich rodzin [art. 43 ust. 1 pkt 19a] Wydanie bonów obiadowych pracownikom nie podlega VAT Premia wyp acona pracownikowi w towarach jest opodatkowana VAT [art. 7 ust. 1, art. 29a ust. 1] 140 XXXIX. TOWARY U YWANE, DZIE A SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI Dostawa towarów u ywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w dyrektywie unijnej Dzie a sztuki [art. 120 ust. 1 pkt 1] Przedmioty kolekcjonerskie [art. 120 ust. 1 pkt 2] Antyki [art. 120 ust. 1 pkt 3] Towary u ywane [art. 120 ust. 1 pkt 4] Istota procedury opodatkowania mar y [art. 120 ust. 4 i 19] Zastosowanie opodatkowania mar y jako szczególnej procedury [art. 120 ust. 4 i 10] Mar a jako podstawa opodatkowania [art. 120 ust. 4] Kwota sprzeda y w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 1 pkt 5] Kwota nabycia w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 1 pkt 6] Podatek akcyzowy z tytu u WNT samochodu oraz op aty rejestracyjne nie mieszcz si w poj ciu kwota nabycia czna warto dostaw i czna warto naby [art. 120 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 5]

5 Spis tre ci 13. Procedura mar y nie dla importowanych towarów u ywanych [art. 120 ust. 4 i 11] Prawo wyboru opodatkowania w ramach procedury mar y [art. 120 ust. 11] Ogólne zasady opodatkowania zamiast procedury mar y [art. 120 ust. 14] Podatnik stosuj cy równocze nie szczególn procedur opodatkowania oraz zasady ogólne opodatkowania [art. 120 ust. 15] Zbiorcze ustalanie mar y przy dostawach przedmiotów kolekcjonerskich [art. 120 ust. 5-9] Stawki podatku [art. 120 ust. 2 i 3] Faktura przy procedurze mar y [art. 106e ust. 3] Auto-handel (po rednicy w handlu samochodami u ywanymi), a opodatkowanie mar y [art. 120] Ujemna mar a przy sprzeda y towaru u ywanego a VAT [art. 120 ust. 4-9] Opodatkowanie mar y przy sprzeda y u ywanych towarów firmowych nabytych bez VAT [art. 120 ust. 4] Sprzeda s u bowego samochodu nabytego od osoby fizycznej [art. 120 ust. 4] Opodatkowanie dostawy towarów u ywanych w ramach komisu [art. 120 ust. 1 i 4] Odliczenie podatku naliczonego w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 19] Opodatkowanie mar y w lombardzie [art. 120 ust. 4] Opodatkowanie mar y a rejestracja w kasie [art. 111 ust. 3b] Stawka VAT przy sprzeda y dzie sztuki wytworzonych przez podatnika [art. 120 ust. 3 pkt 1] Ustalenie proporcji sprzeda y w systemie,,vat-mar a [art. 90 ust. 2 i 3] Zbycie samochodu osobowego nabytego od podatnika, któremu przys ugiwa o cz ciowe prawo odliczenia podatku naliczonego [art. 120] Zaliczki w systemie procedura mar y [art. 120 ust. 4] Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4] XL. ULGA NA Z E D UGI Ulga na z e d ugi, czyli rozliczenie podatku w odniesieniu do nie ci galnych wierzytelno ci [art. 89a i art. 89b] Uprawnienia podatnika-wierzyciela [art. 89a] Wprowadzenie mo liwo ci zastosowania ulgi na z e d ugi przez podmioty powi zane Obowi zki podatnika-d u nika [art. 89b] Okres rozliczeniowy, w którym wierzyciel mo e dokona korekty podatku nale nego [art. 89a ust. 3] Zap ata nale no ci po 150 dniach, a okres korekty u d u nika [art. 89b ust. 1 i 4] Konieczno przechowywania dowodów zap aty, gdy odliczono VAT z faktury Ulg na z e d ugi stosuje si tylko do transakcji krajowych [art. 89a i art. 89b] Co podlega korekcie u d u nika, który nie zap aci w terminie nale no ci z faktury [art. 89a, art. 89b] Podatnicy-d u nicy, do których wierzyciel nie mo e stosowa ulgi na z e d ugi [art. 89a ust. 2 pkt 1, ust. 3 lit. b)] Podatnicy-d u nicy, którzy nie maj obowi zku korekty odliczonego podatku z up ywem 150 dni od dnia up ywu terminu p atno ci faktury [art. 89b ust. 1a i 1b] D u nik w upad o ci nie ma obowi zku korekty podatku z tytu u ulgi na z e d ugi [art. 89b] Brak obowi zku korekty podatku naliczonego przez syndyka tak e odno nie wierzytelno ci sprzed upad o ci [art. 89b ust. 1] Zbycie wierzytelno ci a konieczno odwrotnej korekty u wierzyciela [art. 89a ust. 4 stan do r.] Upad o d u nika a zakaz korekty podatku przez wierzyciela (do r.) [art. 89a i 89b] W transakcjach obj tych odwrotnym obci eniem nie stosuje si ulgi na z e d ugi [art. 89b ust. 1]

6 Spis tresci 17. Uchylenie sankcji z tytu u ulgi na z e d ugi w kontek cie nowych regulacji sankcyjnych [art. 89b ust. 6] XLI. US UGI Poj cie us ugi w ustawie o VAT [art. 8 ust. 1] Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych [art. 8 ust. 1 pkt 1] Zaniechanie czynno ci albo tolerowanie czynno ci lub sytuacji, na przyk ad s u ebno ci [art. 8 ust. 1 pkt 2] Us ugi nieodp atne a VAT [art. 8 ust. 2] Obrót wierzytelno ciami. Faktoring [art. 8 ust. 1] Sprzeda praw lub udzielanie licencji (sublicencji) w rozumieniu przepisów prawa w asno ci przemys owej [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw autorskich [art. 8 ust. 1] U ytkowanie znaku towarowego [art. 8 ust. 1] Wniesienie aportu [art. 8 ust. 1] Know-how opodatkowanym wiadczeniem us ug [art. 8 ust. 1] Wydanie towarów na podstawie umowy u yczenia mo e podlega opodatkowaniu [art. 8 ust. 2] Dotacja, subwencja, dofinansowanie podlega VAT Czynno ci wykonywane w ramach dzia alno ci wykonywanej osobi cie, w tym w ramach umów zlecenia i umów o dzie o [art. 8 ust. 1] Czynno ci wykonywane w ramach kontraktu mened erskiego [art. 8 ust. 1] Bezumowne korzystanie z lokalu po zako czeniu umowy najmu (dzier awy) [art. 8 ust. 1] Transfer zawodnika do innego klubu sportowego [art. 8 ust. 1] Odp atne przy czenie do sieci energetycznej, ciep owniczej lub gazowej [art. 8 ust. 1] Us ugi serwisowe i gwarancyjne a VAT [art. 8 ust. 1 i 2] Wynajem lokalu u ytkowego [art. 8 ust. 1] Zamontowanie urz dzenia do sprzeda y towarów w lokalu u innego podatnika nie jest najmem nieruchomo ci [art. 8 ust. 1] Us ugi agencyjne [art. 8 ust. 1] Us ugi po rednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego [art. 8 ust. 1] Jedna us uga w przypadku sprzeda y standardowego oprogramowania przystosowanego do potrzeb nabywcy [art. 8 ust. 1] Zatrzymanie po zako czeniu dzier awy ulepsze (nak adów) niemaj cych cech towaru us ug [art. 8 ust. 1] Zwrot kosztów poniesionych nak adów na cudz rzecz a prawo do odliczenia [art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 1] Najem i dostawa tzw. mediów wiadczenia zasadniczo odr bne [art. 8 ust. 1, art. 29a ust. 1] Refakturowanie kosztów tzw. mediów przy umowach najmu Us ugi pocztowe brak podstaw do refakturowania [art. 8 ust. 1] Czynno ci dodatkowe w ramach szkolenia [art. 8 ust. 1] Us ugi naukowo-badawcze [art. 8 ust. 1] Nieodp atne udost pnienie zleceniobiorcy narz dzi przez zleceniodawc dla realizacji zamówienia nie podlega VAT [art. 8 ust. 1] Gotowo przyst pienia do umowy handlowej i wykonania jej obowi zków wynagradzana tzw. op at motywacyjn [art. 8 ust. 1] Us uga bycia do dyspozycji klienta w celu zapewniania mu doradztwa op acana abonamentem [art. 8 ust. 1]

7 Spis tre ci 35. Powstrzymywanie si od czynno ci konkurencyjnych us ug [art. 8 ust. 1] Zgoda na wcze niejsze rozwi zanie umowy za odszkodowaniem a VAT [art. 8 ust. 1] Opodatkowanie op at za zniszczenia w najmowanym lokalu [art. 8 ust. 1] Katering stanowi wiadczenie us ug [art. 8 ust. 1] Op ata rodowiskowa a VAT [art. 8 ust. 1] S u ebno przesy u a VAT [art. 8 ust. 1] Ustanowienie s u ebno ci przesy u nie zawsze z VAT [art. 8 ust. 1] Us uga czyszczenia oraz kamerowania sieci kanalizacyjnej i deszczowej stawka 8% [art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 2] Sprzeda kart rabatowych [art. 8 ust. 1] Sprzeda talonów towarowych [art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1] Czy op aty reprograficzne pobierane przez organizacje zbiorowego zarz dzania podlegaj VAT? XLII. US UGI BUDOWLANE Stawki podatkowe w budownictwie w latach [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Definicja budownictwa spo ecznego [art. 41 ust. 12a] Obiekty budownictwa spo ecznego a stawka 8% w 2017 roku [art. 41 ust. 12 i 12b] Poj cie obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich opodatkowanie w 2017 roku stawk 8% [art. 2 pkt 12] Lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych oraz domy opieki spo ecznej z opiek medyczn [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Remont m odzie owego o rodka wychowawczego jaka stawka VAT? [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Budynki i lokale wy czone z programu budownictwa spo ecznego i ich opodatkowanie [art. 41 ust. 12c] Lokale u ytkowe nieprzynale ne do lokalu mieszkalnego [art. 41 ust. 12a] Czynno ci budowlane, do których ma zastosowanie stawka 8% [art. 41 ust. 12] Jak ustali powierzchni u ytkow? [art. 41 ust. 12b] W jaki sposób udokumentowa powierzchni lokalu lub budynku? [art. 41 ust. 12b] Opodatkowanie infrastruktury towarzysz cej budownictwu [art. 41 ust. 1] Prace budowlane wykonane na zewn trz budynku obj te stawk 23% [art. 41 ust. 1] Kot ownia budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12 i 12a] Instalacja dolnego ród a pompy ciep a opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1, ust c] Budowa chodnika i parkingu z kostki granitowej [art. 41 ust. 1] Wykonanie tarasu drewnianego i jego zadaszenia [art. 41 ust. 1] Dostawa i remont lokalu u ytkowego w budynku mieszkalnym [art. 41 ust. 1] Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych wed ug PKOB Jednolita stawka przy budowie budynku [art. 41] Budowa budynku mieszkalnego z lokalami u ytkowymi oraz o powierzchni przekraczaj cej 150 m 2 [art. 41 ust. 12, art. 146a pkt 2] Ró ne stawki VAT dla remontu cz ci wspólnych budynku mieszkalnego oraz remontu lokali u ytkowych w tym budynku [art. 41] Us ugi wybudowania i eksploatacji drogi nie stanowi kompleksowej us ugi budowlanej Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podatnika [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a), ust. 7 i 8] Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami [art. 19a ust. 1 i 8] Fakturowanie us ug budowlanych na rzecz podatników [art. 106i ust. 3 pkt 1]

8 Spis tresci 27. Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u wiadczenia us ugi budowlanej lub budowlano-monta owej stanowisko Ministerstwa Finansów Moment wykonania us ugi budowlanej lub budowlano-monta owej stanowisko Ministerstwa Finansów Moment wykonania us ugi budowlanej [art. 106i ust. 3 pkt 1] Protokó zdawczo-odbiorczy a obowi zek podatkowy przy us ugach budowlanych [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) i ust. 7] Brak odbioru wykonanej us ugi budowlanej a obowi zek podatkowy [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a)] Dokumentowanie us ug budowlanych wykonanych na rzecz osób fizycznych nieb d cych podatnikami [art. 111 ust. 1] Sprzeda domów jednorodzinnych stawka podatku zale na od wielko ci domu [art. 41 ust. 12c] Sprzeda mieszkania przez dewelopera stawka podatku zale na od wielko ci lokalu [art. 41 ust. 12c] Przedmiot sprzeda y robót budowlanych a stawka VAT [art. 41] Instalowanie urz dze pomiarowych [art. 41 ust. 1 i 12] Okablowanie sieci telefoniczn i komputerow [art. 41 ust. 1 i 12] Roboty elektryczne przy budowie budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12] Stawka VAT na wykonanie kominków w domkach jednorodzinnych [art. 41 ust. 12] Budowa i remont budynku zbiorowego zamieszkania, np. domu pomocy spo ecznej [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na remont i modernizacj mieszkania [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty konserwacyjne [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Monta okien i drzwi przez ich producentów [art. 41 ust. 2 i 12] Trwa a zabudowa meblowa (kuchenna, azienkowa, wn kowa, itp.) us ug budowlan [art. 41 ust. 2 i 12] Trwa a zabudowa meblowa interpretacja ogólna Ministra Finansów [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty budowlano-monta owe z u yciem wytworzonych przez producenta produktów (np. parapety, rolety, blaty, schody, balustrady, bramy gara owe, itp.) [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na instalacj w z ów ciep a przez ich producenta w obiektach mieszkaniowych [art. 41 ust. 2 i 12] Naprawa, konserwacja i przegl d urz dze grzewczych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta i wzniesienie budynku z prefabrykatów na indywidualne zamówienie us ug budowlan [art. 8 ust. 1] Monta schodów, posadzek, tarasów, parapetów, kominków oraz blatów kamiennych [art. 42 ust. 2 i 12] U o enie pod óg, ok adzin ciennych, instalacja bia ego monta u (umywalek, wanien, sedesów), drzwi wewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta sauny i a ni parowej oraz wanny SPA [art. 41 ust. 2 i 12] Monta wykonanych schodów drewnianych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta systemów alarmowych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta rolet zewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta i konserwacja urz dze klimatyzacyjnych [art. 41 ust. 2 i 12] Produkcja i monta balustrad [art. 41 ust. 2 i 12] Rozbiórka obiektu budowlanego opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1] Remont wietlicy dla dzieci [art. 41 ust. 1] Przy czenie do sieci wodoci gowej wed ug tej samej stawki co pó niejsza dostawa wody (8%) [art. 41 ust. 2] Roboty budowlane wykonane bez tytu u prawnego zrekompensowane odszkodowaniem us ug [art. 8 ust. 1]

9 Spis tre ci 62. Obowi zek podatkowy w przypadku importu us ug budowlanych [art. 19a ust. 1-3, ust. 8] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug budowlanych [art. 28e] Roboty budowlane realizowane przez spó dzielnie mieszkaniowe dla lokatorów [art. 41 ust. 1, 2 i 12] Polska firma budowlana buduje poza granicami Polski [art. 28e] Ewidencjonowanie us ugi budowlanej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a] Mechanizm odwrotnego obci enia w przypadku wiadczenia us ug budowlanych [art. 17 ust. 1 pkt 8 i za cznik nr 14 do ustawy o VAT] Wst p Kogo dotyczy mechanizm odwrotnego obci enia w budownictwie? Kim jest podwykonawca? Nabywcy us ug budowlanych b d cy podatnikami zwolnionymi od VAT Jakie us ugi budowlane podlegaj mechanizmowi odwrotnego obci enia? Obowi zek podatkowy nabywcy przy wiadczeniu us ug z za cznika nr 14 do ustawy Dokumentowanie mechanizmu odwrotnego obci enia w budownictwie Podstawa opodatkowania wiadczenia us ug z za cznika nr Odliczenie przez nabywc podatku z tytu u opodatkowania us ug okre lonych w za czniku nr Podatek naliczony u podwykonawców Obowi zek sk adania od 1 stycznia 2017 roku elektronicznych deklaracji przez kontrahentów transakcji obj tych odwrotnym obci eniem Obowi zek sk adania informacji podsumowuj cej przez us ugodawc -podwykonawc Mechanizm odwrotnego obci enia dla okresów rozliczeniowych od 1 stycznia 2017 roku XLIII. US UGI ELEKTRONICZNE, TELEKOMUNIKACYJNE I NADAWCZE A. Zdefiniowanie us ug: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych Wst p Us ugi telekomunikacyjne [art. 2 pkt 25a] Czy us ugi centrum informacyjnego zaliczaj si do us ug telekomunikacyjnych? Us ugi nadawcze [art. 2 pkt 25b] Kiedy programy s powszechnie udost pnione? Kiedy programy przeznaczone s do jednoczesnego s uchania lub ogl dania? Jaka jest ró nica mi dzy us ugami nadawczymi a programami na yczenie? Us ugi elektroniczne [art. 2 pkt 26] Czy us ugi porównywania cen i podobne strony internetowe zalicza si do us ug elektronicznych? Czego nie obejmuj us ugi elektroniczne: niektóre us ugi o charakterze materialnym rezerwowane online Czy odniesienie do zarezerwowane online obejmuje rezerwacje dokonane przez ka de urz dzenie? B. Miejsce wiadczenia us ug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych zasada Miejsce opodatkowania us ug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych [art. 28k] C. Okre lenie us ugodawcy us ug wiadczonych na rzecz konsumenta Us ugi elektroniczne i telefoniczne wiadczone przez po rednika drog elektroniczn [art. 9a rozporz dzenia 282/2011]

10 Spis tresci 6.1. Okre lenie domniemania uczestnictwa w wiadczeniu us ug drog elektroniczn za po rednictwem sieci telekomunikacyjnej, interfejsu lub portalu Uczestniczenie czy nieuczestniczenie w wiadczeniu us ugi? Dodatkowe przyk ady Kiedy wykluczy zastosowanie domniemania przetwarzanie p atno ci Obalanie domniemania Warunki odnosz ce si do obalenia domniemania Kiedy nie mo na obali domniemania Jak nale y post powa, je eli co najmniej jeden po rednik w a cuchu dostaw obali domniemanie? Domniemanie w odniesieniu do us ug telefonii wiadczonych za po rednictwem internetu D. Ustalenie statusu us ugobiorcy us ug cyfrowych podatnik czy konsument Status us ugobiorcy, który nie poda swojego numeru identyfikacyjnego VAT [art. 18 rozporz dzenia 282/2011] Czy us ugodawca jest zobowi zany traktowa us ugobiorców bez numeru identyfikacyjnego VAT jako konsumentów ko cowych? Jak us ugodawca powinien traktowa us ugobiorc maj cego siedzib poza terytorium UE? Post powanie us ugodawcy gdy us ugobiorca poda mu z opó nieniem swój numer identyfikacyjny VAT Mo liwo odzyskania VAT przez us ugobiorc, którego us ugodawca uzna za konsumenta i obci y podatkiem Us ugobiorca maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania na terenie wi kszej liczby pa stw ni jedno [art. 24 rozporz dzenia 282/2011] E. Okre lenie miejsca siedziby, sta ego miejsca zamieszkania lub zwyk ego miejsca pobytu konsumenta Domniemania dotycz ce miejsca, w którym znajduje si us ugobiorca [art. 24a i 24b rozporz dzenia 282/2011] Domniemanie maj ce zastosowanie do wiadcze typu B2B (przedsi biorstwo-przedsi biorstwo) i B2C (przedsi biorstwo-konsument) wiadczenia cyfrowe w miejscu, w którym fizycznie znajduje si us ugodawca wiadczenia cyfrowe w miejscu, w którym fizycznie znajduje si us ugodawca: na pok adzie rodków transportu Domniemania maj ce zastosowanie wy cznie do wiadcze B2C Które domniemanie jest przewa aj ce je eli istnieje mo liwy konflikt pomi dzy domniemaniami? Stosowanie domniema, o których mowa w art. 24a i 24b, w przypadku gdy us ugobiorca ma siedzib lub miejsce pobytu w wi kszej liczbie pa stw ni jedno wiadczenie us ug w hotelach i w podobnych miejscach [art. 31c rozporz dzenia 282/2011] Obalanie domniema [art. 24d rozporz dzenia 282/2011] Obalenie domniemania przez us ugodawc Obalenie domniemania przez organy podatkowe Czy w przypadku gdy domniemanie ma zastosowanie wymagane jest od us ugodawcy szukanie dodatkowych dowodów? Czy w ka dym przypadku mo na obali domniemania? Czy w przypadku wiadczenia dokonanego na rzecz podatnika mo liwe jest obalenie domniemania, o którym mowa w art. 24a?

11 Spis tre ci Stosowanie przez pa stwo cz onkowskie zasady faktycznego u ytkowania i wykorzystania zgodnie z art. 59a dyrektywy VAT a mo liwo obalenia domniemania, o którym mowa w art. 24a Dowody s u ce ustaleniu miejsca, w którym znajduje si us ugobiorca oraz obalenie domniema [art. 24f rozporz dzenia 282/2011] Ilu szczegó ów potrzebuje us ugodawca do zweryfikowania dowodu? Kiedy konieczne s dwa a kiedy trzy dowody, które nie mog by ze sob sprzeczne? Co dzieje si w przypadku gdy dowody s ze sob sprzeczne? Us ugi cyfrowe wiadczone cznie z us ugami zakwaterowania w hotelach i w podobnych miejscach [art. 31c rozporz dzenia 282/2011] Dostawa biletów przez po rednika [art. 33a rozporz dzenia 282/2011] F. Regulacje przej ciowe rodki przej ciowe [art. 2 rozporz dzenia 1042/2013] Wykaz przyk adów G. Ma y punkt kompleksowej obs ugi MOSS Wst p Procedura unijna w ustawie o VAT [art. 130a-art. 130d] Rejestracja i wyrejestrowanie [art. 130b ust. 4-8] Deklaracje VAT [art. 130c] Ewidencja [art. 130d] Procedura nieunijna w ustawie o VAT [art. 131-art. 134] Rejestracja i wyrejestrowanie [art. 132 ust. 3-7] Deklaracje VAT [art. 133] Ewidencja [art. 134] H. Przewodnik dotycz cy ma ego punktu kompleksowej obs ugi w zakresie VAT opracowanie Komisji Europejskiej Wst p Rejestracja Wyrejestrowanie/wykluczenie Deklaracje VAT dla ma ych punktów kompleksowej obs ugi P atno ci Ewidencja XLIV. US UGI FINANSOWE Katalog zwolnionych od podatku oraz wy czonych od zwolnienia us ug finansowych [art. 43] Transakcje dotycz ce walut, banknotów i monet [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us uga cash processingu jest zwolniona z VAT [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us ugi zarz dzania: funduszami inwestycyjnymi, kapita owymi, emerytalnymi zwolnione od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 12] Czynno ci zarz dzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. d)] Nabywanie i zbywanie akcji lub udzia ów a VAT [art. 15 ust. 1 i 2] Sprzeda udzia ów w spó ce z o.o. [art. 15 ust. 1 i 2] Obrót udzia ami w spó kach posiadaj cych i nieposiadaj cych osobowo ci prawnej i innych podmiotach [art. 43 ust. 1 pkt 40a i ust. 16]

12 Spis tresci 9. Sprzeda wierzytelno ci a VAT Faktoring i obrót wierzytelno ciami omówienie problemów [art. 43 ust. 15 pkt 1] Uwagi ogólne Faktoring a obrót wierzytelno ciami podobie stwa i ró nice Dyrektywa 2006/112/WE a opodatkowanie faktoringu Cesja (sprzeda ) wierzytelno ci (d ugu) a VAT Faktoring i cesja wierzytelno ci w wyroku ETS z dnia 27 pa dziernika 2011 roku, w sprawie C-93/10 GFKL Financial Services AG Konsekwencje orzecze ETS w sprawie faktoringu oraz cesji (obrotu) wierzytelno ciami na praktyk opodatkowania tych czynno ci w Polsce Windykacja ( ci gni cie) d ugu a cesja wierzytelno ci na ryzyko sprzedawcy (cedenta) Cesja wierzytelno ci a PCC Podstawa opodatkowania przy us ugach faktoringu Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania a us ugi finansowe zwolnione od podatku [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e)] Udzielenie po yczki przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu VAT czy PCC? [art. 43 ust. 1 pkt 38] Udzielanie po yczek o charakterze pomocniczym stanowi element dzia alno ci gospodarczej [art. 15 ust. 2, art. 90 ust. 6] Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania przy us ugach po yczki [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) i art. 29a ust. 1] Us ugi agenta ubezpieczeniowego [art. 43 ust. 1 pkt 37] Obs uga umów ubezpieczenia to nie po rednictwo ubezpieczeniowe [ar. 43 ust. 1 pkt 37] Us ugi finansowe lombardu zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 38] Doradztwo finansowe b d ce elementem us ugi po rednictwa kredytowego zwolnione od VAT [art. 43 ust. 15 pkt 2] Zarz dzanie portfelem inwestycji na rzecz klientów-inwestorów [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a)] Przej cie zobowi zania do renowacji nieruchomo ci nie jest transakcj finansow [art. 8 ust. 1] Zbycie przez spó k dominuj c ca o ci akcji spó ki zale nej a VAT [art. 6 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 41] Transakcje zarz dzania zbywalnymi instrumentami finansowymi, innymi ni papiery warto ciowe [art. 43 ust. 1 pkt 41] Kto jest us ugodawc, a kto us ugobiorc w transakcjach typu forward [art. 8 ust. 1] Forward jako import us ug a VAT [art. 8 ust. 1] Po rednictwo finansowe [art. 41 ust. 1 pkt 38] Po rednictwo finansowe wiadczone przez Internet [art. 43 ust. 1 pkt 37-41] Us ugi cash poolingu o charakterze pomocniczym nie podlegaj VAT [art. 15 ust. 1] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug finansowych [art. 28b, art. 28c, art. 28l] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych [art. 28b] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami [art. 28c] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami [art. 28l] Przyk ady Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi zanego z transakcjami finansowymi opodatkowanymi na terytorium pa stwa trzeciego [art. 86 ust. 9] XLV. US UGI TRANSPORTOWE Krajowe us ugi transportowe

13 Spis tre ci 1.1. Stawka podatku [art. 41 ust. 1 i 2, art. 146a] Moment powstania obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1 i 8] Zasady fakturowania us ug transportowych [art. 106i ust. 1 i 2] Podstawa opodatkowania [art. 29a ust. 1] WUTT jako cz transportu mi dzynarodowego stawka 0% Miejsce wiadczenia us ug transportowych decyduje o ich opodatkowaniu [art. 28a, art. 28b, art. 28c] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28b] Us ugi transportu towarów, gdy transport wykonywany jest w ca o ci poza terytorium Unii Europejskiej [art. 28f ust. 1a pkt 1] Transport towarów wykonywany w ca o ci w Polsce na rzecz podatnika z pa stwa trzeciego [art. 28f ust. 1a pkt 2] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28c, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28f ust. 2-5] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Us ugi drogowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi kolejowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi lotniczego i morskiego transportu osób Mi dzynarodowy transport towarów [art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 1] Definicja us ug transportu mi dzynarodowego towarów Miejsce opodatkowania us ug transportu mi dzynarodowego (UTM) towarów Stawka podatku 0% i warunki jej stosowania Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej Us uga firmy transportowej spoza Unii importem us ug Mi dzynarodowy transport osób [art. 28f ust. 1, art. 83 ust. 3 pkt 2] Transport drogowy osób Kolejowy, morski i lotniczy transport osób transportem mi dzynarodowym Udokumentowanie mi dzynarodowego transportu osób Kolejowy mi dzynarodowy transport osób Lotniczy i morski mi dzynarodowy transport osób Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej Zasady opodatkowania us ug transportu towarów wiadczonych przez krajowego przewo nika dla podatników Stawka VAT przy transporcie towarów wiadczonym na rzecz polskiego kontrahenta [art. 41 ust. 2, art. 146a] Miejsce opodatkowania us ug pomocniczych do us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b] Za adunek, roz adunek, prze adunek lub podobne us ugi pomocnicze w transporcie na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28h] Transport z kraju trzeciego (Kanady) do kraju unijnego (Niemiec) Powstanie obowi zku podatkowego w us ugach transportowych krajowych i importowych [art. 19a ust. 1-3 i 8] Us ugi spedycyjne obowi zek podatkowy [art. 19a ust. 1] Ewidencjonowanie us ugi transportowej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a] Czarter ca kowity oraz cz ciowy statku morskiego opodatkowany stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 12] Transport w Polsce towarów przeznaczonych na eksport

14 Spis tresci 21. Rozliczanie VAT przez przewo ników zagranicznych wiadcz cych w Polsce okazjonalne przewozy osób [art. 134a-134c] Us uga mi dzynarodowego przewozu osób wykonana przez unijn firm Obowi zek podatkowy z tytu u us ug transportowych do 31 grudnia 2013 roku sprzeczny z dyrektyw VAT Us ugi przewozu wiadczone przez taksówki oraz wynajmowanym samochodem z kierowc a stawki podatku [art. 41 ust. 1] Us ugi transportowe wykonane na prze omie 2013/2014 roku XLVI. US UGI TURYSTYKI Szczególne zasady opodatkowania us ug turystycznych w dyrektywie unijnej [art. 119] Us ugi turystyki definiowane niezale nie od klasyfikacji statystycznych [art. 119 ust. 3] Istota szczególnego opodatkowania us ug turystyki w ustawie o VAT opodatkowanie mar y [art. 119 ust. 1-10] Przes anki opodatkowania mar y w turystyce [art. 119 ust. 3] Zasady opodatkowania mar y maj charakter obligatoryjny [art. 119 ust. 3a] Nabywc us ugi nie tylko osoba fizyczna, lecz równie po rednik [art. 119 ust. 3] Dzia anie na rzecz nabywcy us ugi we w asnym imieniu i na w asny rachunek [art. 119 ust. 3] Nabywanie towarów lub us ug od innych podatników [art. 119 ust. 5] Stawka podatku przy wiadczeniu us ug turystyki [art. 41, art. 146a] Biuro turystyczne rozlicza VAT [art. 119] Wykonywanie us ugi turystyki cz ciowo we w asnym zakresie [art. 119 ust. 5] Okre lanie ceny us ugi w asnej [art. 119 ust. 5] Stawka VAT dla us ugi w asnej przewozu wiadczonej w ramach us ugi turystycznej 8% [art. 119 ust. 5] Us ugi w asne wiadczone w ramach us ugi turystyki, opodatkowanej wed ug szczególnej procedury interpretacja ogólna Ministra Finansów Moment powstania obowi zku podatkowego przy us ugach turystyki opodatkowanych wed ug szczególnej procedury [art. 19a ust. 1] Zaliczki na imprez turystyczn trzeba opodatkowa wed ug przewidywanej mar y wyja nienia Ministerstwa Finansów Obowi zek podatkowy rodzi wykonanie us ugi turystycznej, a nie otrzymanie zaliczki stanowisko NSA Sumowanie mar dodatnich i ujemnych w celu okre lenia podstawy opodatkowania w interpretacji ogólnej Ministra Finansów [art. 19 ust. 1] Faktury podatnika wiadcz cego us ugi turystyki [art. 106e ust. 2] Spó nione dokumenty biuro turystyczne rozlicza poprzez korekt w okresie obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1, art. 119] Opodatkowanie po rednictwa w us ugach turystycznych [art. 119 ust. 3] Opodatkowanie us ug turystycznych wiadczonych w Polsce dla turystów z zagranicy [art. 28n, art. 119] Kasy rejestruj ce a ewidencjonowanie obrotu z tytu u us ug turystycznych obj tych szczególn procedur Nie tylko biuro podró y opodatkowuje mar z tytu u wiadczenia us ugi turystyki [art. 119] Sprzeda us ug turystycznych podmiotom zagranicznym [art. 29a, art. 119] Sprzeda przez biuro podró y biletów do opery bez wiadczenia us ugi turystyki nie podlega procedurze mar y [art. 119]

15 Spis tre ci 27. Same przewozy autokarowe nie wiadcz o wykonywaniu us ug turystyki [art. 119] Wynajem jachtu w celach rekreacyjnych to nie us uga turystyczna [art. 28j] XLVII. WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA NOWEGO RODKA TRANSPORTU Zasady opodatkowania dostaw nowych rodków transportu [art. 2 pkt 10] Zwrot podatku podatnikom wymienionym w art. 16 ustawy [art. 87 ust. 10, art. 86 ust. 2 pkt 7] Faktura w przypadku WDT nowych rodków transportu [art. 106e ust. 1 pkt 22 i ust. 4 pkt 2, art. 106g ust. 4] Dowody wywozu z Polski nowego rodka transportu [art. 42 ust. 3-6] Zasady zwrotu podatku podatnikom wymienionym w art. 16 ustawy [art. 99 ust. 11] Zwrot podatku czynnym podatnikom VAT, wymienionym w art. 15 [art. 99 ust. 1] Nieterminowy wywóz z Polski przez nabywc nowego rodka transportu [art. 42 ust. 8-10] WDT nowych rodków transportu w wyja nieniach Ministerstwa Finansów XLVIII. WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT) Czym jest wewn trzwspólnotowa dostawa towarów? [art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13] Warunki uznania wywozu towaru za WDT [art. 13] Rejestracja dla potrzeb transakcji wewn trzwspólnotowych [art. 13 ust. 6 i 7, art. 42 ust. 1 pkt 3] Przemieszczenie (transfer) towarów przedsi biorstwa z Polski na terytorium innego pa stwa Unii [art. 13 ust. 3] Transfer towarów podatnika nieb d cy WDT [art. 13 ust. 4] Dostawa towaru z monta em lub instalacj a WDT [art. 13 ust. 4 pkt 1] Niewyst powanie WDT z uwagi na rodzaj towaru b d cego przedmiotem dostawy [art. 13 ust. 8] Obowi zek podatkowy z tytu u WDT [art. 20 ust. 1 i 1a] Zaliczka z tytu u WDT nie rodzi obowi zku podatkowego Faktura z tytu u WDT [art. 106e ust. 1 pkt 18 i 24, ust. 5 pkt 1] Termin wystawienia faktury z tytu u WDT [art. 106i ust. 1 i 7] Przemieszczenie towaru z Polski do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju [art. 13 ust. 3] Podstawa opodatkowania WDT [art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11] Koszty transportu w ramach WDT [art. 29a ust. 6 pkt 2] Podstawa opodatkowania WDT z tytu u przemieszczenia towarów do przedsi biorstwa podatnika [art. 29a ust. 3] Podstawa opodatkowania przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju unijnym [art. 29a ust. 4] Stawka podatku 0% a WDT [art. 42] Wst p Status dostawcy oraz nabywcy Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towaru Dowody wywozu z Polski nowego rodka transportu Inne dokumenty pomocne w dowodzeniu wywozu towaru z Polski Niezb dny katalog dokumentów uprawniaj cych do stosowania stawki 0% z tytu u WDT [art. 42 ust. 1, 3 i 11] List przewozowy w formacie PDF uprawnia do stawki 0% z tytu u WDT [art. 42 ust. 3 i 11] Stawka 0% z tytu u WDT u podatnika rozliczaj cego si kwartalnie [art. 42 ust. 12 pkt 1 i ust. 12a] Stawka 0% z tytu u WDT u podatnika rozliczaj cego si miesi cznie [art. 42 ust. 12 pkt 2 i ust. 12a] Brak dowodów WDT a wymóg wykazania dostawy ze stawk krajow [art. 42 ust. 12, ust. 12a i ust. 13]

16 Spis tresci 23. Podstawa opodatkowania dostawy krajowej, gdy brak dowodów wywozu i mo liwo ci zastosowania stawki 0% [art. 29a] Zwrot towarów wywiezionych w ramach WDT korekta podstawy opodatkowania [art. 29a ust. 10 pkt 2] Naprawa w wyniku reklamacji towarów wywiezionych w ramach WDT Drobny przedsi biorca zwolniony od podatku a stawka 0% z tytu u WDT [art. 13 ust. 6] Stawka 0% z tytu u WDT, gdy odbiorc towaru jest podatnik zwolniony od podatku [art. 42 ust. 1 pkt 1] Wystawienie faktury, a obowi zek podatkowy w WDT [art. 20 ust. 1] Udokumentowanie WDT spó nion faktur a obowi zek podatkowy [art. 20 ust. 1, art. 31a] Us ugi po rednictwa w WDT [art. 28b] Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego [art. 13 ust. 1] Dostawa towaru z Polski do Wielkiej Brytanii na zlecenie firmy norweskiej [art. 41 ust. 1] Przesuni cie towaru z jednostki macierzystej na rzecz jej oddzia u [art. 13 ust. 3] Przemieszczenie w asnych towarów do Szwecji w celu wykonania tam us ugi [art. 13 ust. 3, art. 42 ust. 14] Jak opodatkowa transakcj mi dzy oddzia ami firmy w ró nych krajach? [art. 13 ust. 4 pkt 5] Sprzeda towarów wywo onych do pa stwa innego ni siedziba nabywcy [art. 13 ust. 1] WDT w wyja nieniach Ministerstwa Finansów [art. 13] Oszustwo nabywcy co do wywozu towaru w ramach WDT a stawka 0% [art. 13 i art. 42] Brak numeru identyfikacyjnego nabywcy a prawo do stawki 0% w WDT [art. 42] Brak numeru identyfikacji odbiorcy towaru nie zawsze pozbawia prawa do stawki 0% [art. 42] Brak rejestracji nabywcy a prawo do stawki 0% z tytu u WDT Wykre lenie z moc wsteczn numeru identyfikacyjnego nabywcy a stawka 0% przy WDT [art. 42] Stawka 0% przy WDT, gdy dowód dostawy zostanie przedstawiony z opó nieniem [art. 42] Stawka 0%, a b dny adres odbiorcy towarów [art. 42] Fa szywe faktury na fikcyjnych kupuj cych nie daj prawa do stawki 0% WDT [art. 42] Której z dwóch nast puj cych po sobie dostaw nale y przyporz dkowa transport wspólnotowy? [art. 42] WDT gdy wywóz towaru nast puje po jakim czasie od dostawy [art. 42] Dostarczenie towaru unijnemu odbiorcy bez jakiegokolwiek udokumentowania, a stawka 0% [art. 42] Uczestnik karuzeli podatkowej nie odliczy VAT oraz nie ma prawa stosowania stawki 0% oraz zwrotu podatku [art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b)] XLIX. WEWN TRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE RODKÓW TRANSPORTU Wewn trzwspólnotowe nabycie nowych rodków transportu Definicja nowych rodków transportu [art. 2 pkt 10] Samochód uszkodzony mo e by nowym rodkiem transportu [art. 2 pkt 10] Nabywca nowego rodka transportu w ramach WNT podatnikiem zobowi zanym do odprowadzenia podatku [art. 9 ust. 3] Dostawca nowego rodka transportu w ramach WNT Zasady opodatkowania wewn trzwspólnotowego nabycia nowego rodka transportu [art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 20 ust. 9, art. 29a ust. 1 i 6, art. 99 ust. 10, art. 103 ust. 3 i 4] Zasady zap aty podatku z tytu u wewn trzwspólnotowego nabycia nowego rodka transportu [art. 99 ust. 10, art. 103 ust. 3 i 4] Moment powstania obowi zku podatkowego od wewn trzwspólnotowego nabycia nowych rodków transportu [art. 20 ust. 9] Termin rozliczenia si nabywcy nowych rodków transportu z podatku VAT [art. 103 ust. 3 i 4] Stawka podatku przy wewn trzwspólnotowym nabyciu nowych rodków transportu [art. 41 ust. 1]

17 Spis tre ci 11. Rozliczenie WNT nowego rodka transportu w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) [art. 86 ust. 10b pkt 2] Poj cie innego (u ywanego) rodka transportu w ustawie o VAT [art. 103 ust. 4] Nabycie u ywanego rodka transportu stanowi ce WNT, które podlega opodatkowaniu VAT [art. 103 ust. 3 i 4] Nabycie i przywóz u ywanego rodka transportu z innego kraju unijnego, które nie podlega opodatkowaniu VAT Przywóz auta dla celów prywatnych z USA do Polski via Niemcy a VAT Rozliczenie WNT samochodów w wyja nieniu naczelnika urz du skarbowego Opodatkowanie wewn trzwspólnotowego nabycia u ywanych rodków transportu w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Podstawa opodatkowania nabycia nowego rodka transportu [art. 29a ust. 1] Elementy podstawy opodatkowania WNT samochodu osobowego nieb d cego nowym rodkiem transportu [art. 29a ust. 1 i 6] Podatek od pojazdów bezpo rednio zwi zany z dostaw elementem podstawy opodatkowania VAT dostawy tego pojazdu WNT ci arowego samochodu u ywanego a prawo do odliczenia podatku [art. 86a, art. 90b ust. 5] Uchylony obowi zek uzyskiwania za wiadcze VAT-25 dla potrzeb rejestracji pojazdów L. WEWN TRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (WNT) Poj cie wewn trzwspólnotowego nabycia towarów [art. 9] WNT od firmy z siedzib w Turcji pos uguj cej si niemieckim numerem identyfikacyjnym [art. 9] Czy dostawa towaru od podatnika z UE, który nie jest w swoim kraju zarejestrowanym podatnikiem VAT UE stanowi WNT dla polskiego nabywcy? [art. 9] Nabycie towarów na cele reprezentacji i reklamy od podatnika niezarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewn trzwspólnotowych [art. 9] Darowizna towaru od podatnika z kraju UE dla polskiego podatnika nie stanowi WNT [art. 9] Przypadki kiedy WNT nie wyst puje [art. 10] Dostawa, która u nabywcy nie stanowi WNT [art. 10 ust. 1 pkt 3, 4, 5] Towar, którego nabycie nie stanowi u nabywcy WNT [art. 10 ust. 1 pkt 1] Dostawca, którego dostawa na stanowi u nabywcy WNT [art. 10 ust. 1 pkt 3] Status nabywcy decyduj cy o braku WNT [art. 10 ust. 1 pkt 2] Warto WNT skutkuj ca utrat zwolnienia [art. 10 ust. 1 pkt 2] Nabycie towarów stanowi ce zawsze WNT [art. 10 ust. 3] Wybór opodatkowania WNT przez podmioty korzystaj ce z wy czenia w opodatkowaniu [art. 10 ust. 6] Zwolnienie WNT od podatku [art. 44] Zwolnienie od podatku wewn trzwspólnotowego nabycia towarów wprowadzanych do sk adu celnego Przemieszczenie (transfer) towarów w asnych podatnika z kraju cz onkowskiego Unii do Polski WNT [art. 11] Przemieszczenie towaru z zagranicznego (unijnego) oddzia u podatnika do jego siedziby w Polsce [art. 11] Przemieszczenie towarów w asnych podatnika do Polski niestanowi ce WNT [art. 12 ust. 1] Nabycie towaru z monta em lub instalacj a WNT [art. 12 ust. 1 pkt 1] Przywóz towarów do Polski w celu przerobu uszlachetniaj cego a WNT [art. 12 ust. 1 pkt 6] Brak rejestracji nabywcy jako podatnika VAT UE nie wyklucza WNT [art. 9, art. 97 ust. 1] Obowi zek podatkowy z tytu u WNT [art. 20 ust. 5] Zaliczka nie rodzi obowi zku podatkowego z tytu u WNT Opó nione otrzymanie faktury z tytu u WDT a obowi zek podatkowy z tytu u WNT [art. 20 ust. 5]

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Spis treści Wstęp... XI Preambuła... 3 ROZDZIAŁ I. Przedmiot... 13 Artykuł 1. Przedmiot... 15 ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Artykuł 2. Wyłączenia z transakcji wewnątrzwspólnotowych...

Bardziej szczegółowo

9. Wywóz towarów z Polski nieb d cy WDT (art. 13 ust. 4 pkt 4, 6 i 7 oraz ust. 6) Zmiana definicji dzia alno ci gospodarczej (art. 15 ust. 2

9. Wywóz towarów z Polski nieb d cy WDT (art. 13 ust. 4 pkt 4, 6 i 7 oraz ust. 6) Zmiana definicji dzia alno ci gospodarczej (art. 15 ust. 2 SPIS TRE CI I. NOWO CI OBOWI ZUJ CE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU... 11 1. Wst p... 11 2. Obowi zek podatkowy z tytu u WDT (art. 20 ust. 1 i ust. 1a)... 12 3. Otrzymanie zaliczki nie rodzi obowi zku podatkowego

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przedmowa... Wykazskrótów... XI XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła... 3 Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Spis treœci Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdzia³ I. Istota podatku od wartoœci dodanej (Rados³aw uk)... 1 1. Podatek od wartoœci dodanej... 1 2. Implementacja przepisów wspólnotowych dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH Wstęp 9 I STAWKI VAT 17 1. Stawka VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego 17 1.1. PKOB 11 obiekty budownictwa mieszkaniowego 19 2. Wykaz usług ze stawką VAT 8% 25 2.1 Przykłady opodatkowania 8% VAT wg kodów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

XLII. US UGI BUDOWLANE... 60

XLII. US UGI BUDOWLANE... 60 XLI. US UGI... 25 1. Poj cie us ugi w ustawie o VAT [art. 8 ust. 1]... 25 2. Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug [art. 8 ust. 1]... 25 3. Przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE

Spis treści WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE I. ZAKRES OPODATKOWANIA 1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania 3. Komis - jakie czynności podlegają opodatkowaniu? 4. Nieodpłatne przekazanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl 1 z 6 2015-07-31 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl Warszawa: Kompleksowa obsługa podróży na terenie Europy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc,

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc, Faktura VAT Faktura to jeden z najważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym, rodzaj rachunku zawierającego dokładne dane o dokonywanej transakcji. Szczególnym jej rodzajem jest faktura VAT, będąca

Bardziej szczegółowo

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 Spis tre ci Wst p... 27 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 ROZDZIA I. Eksport towarów... 31 1. Poj cie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1 PRZYKŁADY I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów Przykład 1 Firma A. nabyła towar z Niemiec od niemieckiej firmy Z. Firma Z. przy sprzedaży towaru zastosowała metodę opodatkowania marży i informację o

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów... 30 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 9915 Temat: Podatek u źródła - kompendium wiedzy 13 Luty Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 9915 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov. 1 z 5 2015-09-09 16:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Organizacja dwudniowej konferencji

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.html Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R )

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) zawarta w dniu roku w pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w przy ul. dla której w Sądzie Rejonowym w założona jest księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 Spis tre ci Wst p... 27 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 ROZDZIA I. Eksport towarów... 31 1. Poj cie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296 Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci internet na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 156297-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo Vademecum I 2014 r.

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo Vademecum I 2014 r. 1.Bieżące problemy związane z nowymi przepisami VAT obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. Wśród najważniejszych bieżących problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów ustawy VAT obowiązujących od

Bardziej szczegółowo