50. Dostawa sprz tu medycznego i adaptacja pomieszczenia do jego instalacji dwie odr bnie opodatkowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50. Dostawa sprz tu medycznego i adaptacja pomieszczenia do jego instalacji dwie odr bnie opodatkowane"

Transkrypt

1 Spis tre ci XXXVI. STAWKA 0% Stawka 0% przy wewn trzwspólnotowej dostawie [art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1] Stawka 0% przy eksporcie towarów [art. 41 ust. 4] Katalog ustawowy szczególnych przypadków, do których stosuje si stawk 0% [art. 83] Stawka 0% a transakcje zwi zane z dostaw lub importem statków [art. 83 ust. 1 pkt 1-4, 12 i 17] Wst p Dostawy i import statków obj te stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2] Stawka 0% dla dostaw lub importu cz ci do jednostek p ywaj cych [art. 83 ust. 1 pkt 3 i 4] Dostawy kutrów rybackich obj te stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2] Poszerzony zakres przedmiotowy stosowania stawki 0% dla us ug maj cych za przedmiot jednostki p ywaj ce [art. 83 ust. 1 pkt 12 i 17] Remont, przebudowa i konserwacja jedynie statków z klasy PKWiU ex obj te stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 15] Obrót uszlachetniaj cy (naprawa, przerób lub przetwarzanie) opodatkowany stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 24] Dostawa towarów poza Uni Europejsk, poprzedzona us ugami uszlachetniaj cymi [art. 83 ust. 1 pkt 25] Dostawy sprz tu komputerowego opodatkowane stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 26] Stawka 0% w lotniczym transporcie mi dzynarodowym [art. 83 ust. 1 pkt 5-8] Stawka 0% w polskich portach [art. 83 ust. 1 pkt 9, 9a i 17, ust. 2a] Pakowanie towarów na eksport obj te stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 23 lit. a)] Us ugi na potrzeby statków i dostawy zaopatruj ce statki [art. 83 ust. 1 pkt 9 i 10 lit. a)] Tankowanie paliwa do statków a stawka 0% Stawka 0% dla us ug okre lonych rozporz dzeniem Ministra Finansów Dostawa w Polsce towarów obj ta stawk 0%, które po uszlachetnianiu podlegaj wywozowi do ich nabywcy w kraju unijnym Stawka 0% na us ugi, za które us ugobiorca p aci rodkami finansowymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej Us ugi transportowe a stawka 0% Transakcje w sk adzie celnym opodatkowane stawk 0% XXXVII. STAWKI PODATKOWE Stawki podatku w ustawie o VAT w latach [art. 146a] Stawka podstawowa 23% w 2017 roku [art. 146a pkt 1] Stawka podatku 8% w 2017 roku [art. 146a pkt 2 i 4] Stawka podatku 5% w 2017 roku [art. 41 ust. 2a] PKWiU z 2008 roku identyfikowanie towarów i us ug dla potrzeb obrotów krajowych Katalog us ug zwolnionych od podatku uchylenie za cznika nr 4 do ustawy o VAT

2 Spis tresci 7. Stawka 8% w budownictwie w 2017 roku [art. 41 ust. 12, art. 146a pkt 2] Konieczno porównywania tre ci za cznika numer 3 (stawka 8%) z za cznikiem nr 10 (stawka 5%) oraz katalogiem us ug zwolnionych od podatku Jedna stawka VAT przy jednej dostawie sk adaj cej si z kilku czynno ci zasad Dwie stawki VAT przy jednej dostawie wyj tek Selektywne stosowanie stawki obni onej a wiadczenie kompleksowe Odmienne opodatkowanie podobnych towarów lub us ug narusza zasad neutralno ci Wp yw oceny podobie stwa us ug przewozu na ich opodatkowanie Czy pakiet us ug wiadczonych przez hotel jest opodatkowany jedn stawk? Opodatkowanie sprzeda y produktów w zestawie Dostawa czasopism z do czanymi odp atnie dodatkami o innej klasyfikacji PKWiU Przetwory rybne Pieczywo wie e stawka 8% oraz 5% Stawka VAT na wyroby ciastkarskie Pierniki, s odkie herbatniki, gofry i wafle Muffiny mro one ze stawk 8% Us ugi gastronomiczne restauracyjne, kateringowe, sto ówkowe w 2017 roku opodatkowane stawk 8% Przygotowanie i podanie napojów jako jednorodna us uga gastronomiczna Opodatkowanie kompleksowej us ugi restauracyjnej Sprzeda burgerów, hot dogów i innych produktów typu fast food interpretacja ogólna Ministra Finansów Herbata i kawa z mlekiem opodatkowane stawk 23% Nawozy nabywane przez podatników podatku rolnego opodatkowane stawk 8% Us ugi badania zwierz t rze nych i mi sa opodatkowane stawk 8% Naprawy obuwia, odzie y, rowerów i us ugi fryzjerskie stawka 8% Wynajem sali gimnastycznej przez szko 23% Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni miejskiej Wynajem autobusów z kierowcami Us ugi wywozu mieci oraz dzier awa pojemników na gromadzenie odpadów Us ugi zwi zane z rekreacj wy cznie w zakresie wst pu opodatkowane stawk 8% Wst p: na basen, do wiata saun, do solarium, do salonu masa u stawka 8% Wpisowe za udzia w zawodach biegowych, maj cych form biegu ulicznego, obj te 8% stawk VAT Bilety na dyskotek oraz sprzeda napojów stawka 8% i 23% Impreza imieninowa dziecka w tzw. klubiku dzieci cym ze stawk 8% Dostawa dla jednostek ochrony przeciwpo arowej sprz tu na cele ochrony przeciwpo arowej stawka 23% Druk ksi ek i czasopism Stawka VAT na gazety w 2017 roku Stawka VAT na ksi ki w 2017 roku Stawka VAT na czasopisma w 2017 roku Sprzeda nagranej ksi ki na p ycie DVD oznaczonej numerem ISBN Opodatkowanie ebooków wyroki ETS Rycza t taksówkarzy w 2017 roku 4% Czyszczenie sieci kanalizacyjnej Przy czenie do sieci wodoci gowej wed ug tej samej stawki co pó niejsza dostawa Badania psychologiczne kierowców i operatorów sprz tu stawka 23%

3 Spis tre ci 50. Dostawa sprz tu medycznego i adaptacja pomieszczenia do jego instalacji dwie odr bnie opodatkowane czynno ci Dystrybucja kart kibica stawka 23% Udost pnianie apartamentów. Timeshare Przewóz zw ok stawka 8% Wst p na basen i kort stawka 8% Sterylizacja narz dzi medycznych Dostawa rodków bakteriobójczych stawka 8% Przechowywanie koni w stajni i opieka nad nimi z 8% VAT Owies opodatkowany stawk 5% Odzie i dodatki odzie owe dla niemowl t oraz obuwie dzieci ce obj te od 2012 roku stawk podstawow VAT 23% Mieszanki kawy zbo owo-naturalnej nie mieszcz si w poj ciu pozosta e palone namiastki kawy Wyroby sztuki ludowej opodatkowane stawk 23% Us ugi radiowe i telewizyjne opodatkowane stawk 23% Us ugi odbioru programów telewizyjnych i radiowych za pomoc urz dze odbiorczych Wyroby medyczne, których dostawa nie mo e by obj ta stawk 8% Wyroby medyczne w rozumieniu poz. 105 za cznika nr 3 do ustawy Czynno zwolniona udokumentowana faktur z VAT 23% w jakiej deklaracji wykaza faktur koryguj c odliczony podatek? Zwrot nadp aty z tytu u zawy enia stawki VAT (22% zamiast 7%) a podatek dochodowy Przepisy przej ciowe normuj ce zagadnienia wynikaj ce ze zmiany stawek VAT [art. 41 ust. 14a i 14c-14h] Wst p Stawka podatku w przypadku wykonania czynno ci w momencie obowi zywania starej stawki, gdy obowi zek podatkowy powstaje w momencie obowi zywania nowej stawki [art. 41 ust. 14a] Dostawy i us ugi maj ce charakter czynno ci ci g ych [art. 41 ust. 14c] Dostawy i us ugi o charakterze czynno ci ci g ych, gdy okres rozliczenia lub p atno ci obejmuje dzie zmiany stawki podatku rozliczenie proporcjonalne [art. 41 ust. 14d] Zaliczka i zadatek otrzymane przed dniem zmiany stawki podatku [art. 41 ust. 14f] Zniesienie obowi zku korekt faktur o charakterze masowym [art. 41 ust. 14e] Gdy opodatkowano to co by o zwolnione od podatku lub zwolniono to co by o opodatkowane [art. 41 ust. 14h] Kiedy nie stosuje si unormowa przej ciowych [art. 41 ust. 14g] Faktury koryguj ce na prze omie roku stawka podatku XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2] Posi ki i napoje podczas firmowego szkolenia bez VAT [art. 7 ust. 2] Przekazanie pracownikom deputatów w glowych [art. 7 ust. 2] Nieodp atny dowóz pracowników do pracy [art. 8 ust. 2] Darmowy dowóz pracowników firm wiadcz cych us ugi na rzecz podatnika bez VAT [art. 8 ust. 2] Cz ciowo odp atny dowóz pracowników do pracy [art. 7 ust. 1] Moment powstania obowi zku podatkowego od przekazanych pracownikom towarów i us ug [art. 19a ust. 1]

4 Spis tresci 8. Podstawa opodatkowania czynno ci nieodp atnego przekazania towarów na cele osobiste pracowników [art. 29a ust. 2] Podstawa opodatkowania czynno ci nieodp atnego wiadczenia us ug na cele osobiste pracowników [art. 29a ust. 5] Szacowanie podstawy opodatkowania wiadcze odsprzedawanych pracownikom [art. 32] Dokumentowanie czynno ci nieodp atnego przekazania towarów i us ug pracownikom podatnika na ich cele osobiste Opodatkowanie nieodp atnego wydawania pracownikom posi ków profilaktycznych [art. 7 ust. 2] Nieodp atna kawa, herbata i woda dla pracowników [art. 7 ust. 2] Zakup i przekazanie pracownikom odzie y i obuwia roboczego a VAT [art. 7 ust. 2] Pracodawca jako administrator ZF S nie jest podatnikiem Odliczenie VAT od czynno ci sfinansowanych przez pracodawc z ZF S [art. 86 ust. 1] wiadczenia na rzecz pracowników z cz ciow odp atno ci pracowników i dofinansowaniem zak adu pracy, lecz nie z ZF S Ustalenie celu nieodp atnego wiadczenia dla pracownika jako element decyduj cy o jego opodatkowaniu Spotkania wi teczne pracowników oraz wr czanie upominków a konsekwencje w VAT [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2] Upominki i nagrody rzeczowe przekazywane w ramach imprez kulturalnych dzieciom pracowników [art. 7 ust. 2] Paczki wi teczne dla pracowników a VAT. Bony towarowe Nabycie i przekazanie pracownikom i innym osobom kart uprawniaj cych do korzystania m.in. z basenów, si owni i innych obiektów sportowych oraz odliczenie zwi zanego z tym VAT [art. 8 ust. 2a, art. 86 ust. 1] Przekazanie pracownikom kart multisport [art. 8 ust. 2a] Opodatkowanie imprezy integracyjnej Odliczenie VAT od wydatków zwi zanych z konferencj (firmow imprez integracyjn ) [art. 86 ust. 1] Zwolnienie od podatku tzw. pakietów medycznych, wykupionych na rzecz pracowników i ich rodzin [art. 43 ust. 1 pkt 19a] Wydanie bonów obiadowych pracownikom nie podlega VAT Premia wyp acona pracownikowi w towarach jest opodatkowana VAT [art. 7 ust. 1, art. 29a ust. 1] 140 XXXIX. TOWARY U YWANE, DZIE A SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI Dostawa towarów u ywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w dyrektywie unijnej Dzie a sztuki [art. 120 ust. 1 pkt 1] Przedmioty kolekcjonerskie [art. 120 ust. 1 pkt 2] Antyki [art. 120 ust. 1 pkt 3] Towary u ywane [art. 120 ust. 1 pkt 4] Istota procedury opodatkowania mar y [art. 120 ust. 4 i 19] Zastosowanie opodatkowania mar y jako szczególnej procedury [art. 120 ust. 4 i 10] Mar a jako podstawa opodatkowania [art. 120 ust. 4] Kwota sprzeda y w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 1 pkt 5] Kwota nabycia w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 1 pkt 6] Podatek akcyzowy z tytu u WNT samochodu oraz op aty rejestracyjne nie mieszcz si w poj ciu kwota nabycia czna warto dostaw i czna warto naby [art. 120 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 5]

5 Spis tre ci 13. Procedura mar y nie dla importowanych towarów u ywanych [art. 120 ust. 4 i 11] Prawo wyboru opodatkowania w ramach procedury mar y [art. 120 ust. 11] Ogólne zasady opodatkowania zamiast procedury mar y [art. 120 ust. 14] Podatnik stosuj cy równocze nie szczególn procedur opodatkowania oraz zasady ogólne opodatkowania [art. 120 ust. 15] Zbiorcze ustalanie mar y przy dostawach przedmiotów kolekcjonerskich [art. 120 ust. 5-9] Stawki podatku [art. 120 ust. 2 i 3] Faktura przy procedurze mar y [art. 106e ust. 3] Auto-handel (po rednicy w handlu samochodami u ywanymi), a opodatkowanie mar y [art. 120] Ujemna mar a przy sprzeda y towaru u ywanego a VAT [art. 120 ust. 4-9] Opodatkowanie mar y przy sprzeda y u ywanych towarów firmowych nabytych bez VAT [art. 120 ust. 4] Sprzeda s u bowego samochodu nabytego od osoby fizycznej [art. 120 ust. 4] Opodatkowanie dostawy towarów u ywanych w ramach komisu [art. 120 ust. 1 i 4] Odliczenie podatku naliczonego w procedurze opodatkowania mar y [art. 120 ust. 19] Opodatkowanie mar y w lombardzie [art. 120 ust. 4] Opodatkowanie mar y a rejestracja w kasie [art. 111 ust. 3b] Stawka VAT przy sprzeda y dzie sztuki wytworzonych przez podatnika [art. 120 ust. 3 pkt 1] Ustalenie proporcji sprzeda y w systemie,,vat-mar a [art. 90 ust. 2 i 3] Zbycie samochodu osobowego nabytego od podatnika, któremu przys ugiwa o cz ciowe prawo odliczenia podatku naliczonego [art. 120] Zaliczki w systemie procedura mar y [art. 120 ust. 4] Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4] XL. ULGA NA Z E D UGI Ulga na z e d ugi, czyli rozliczenie podatku w odniesieniu do nie ci galnych wierzytelno ci [art. 89a i art. 89b] Uprawnienia podatnika-wierzyciela [art. 89a] Wprowadzenie mo liwo ci zastosowania ulgi na z e d ugi przez podmioty powi zane Obowi zki podatnika-d u nika [art. 89b] Okres rozliczeniowy, w którym wierzyciel mo e dokona korekty podatku nale nego [art. 89a ust. 3] Zap ata nale no ci po 150 dniach, a okres korekty u d u nika [art. 89b ust. 1 i 4] Konieczno przechowywania dowodów zap aty, gdy odliczono VAT z faktury Ulg na z e d ugi stosuje si tylko do transakcji krajowych [art. 89a i art. 89b] Co podlega korekcie u d u nika, który nie zap aci w terminie nale no ci z faktury [art. 89a, art. 89b] Podatnicy-d u nicy, do których wierzyciel nie mo e stosowa ulgi na z e d ugi [art. 89a ust. 2 pkt 1, ust. 3 lit. b)] Podatnicy-d u nicy, którzy nie maj obowi zku korekty odliczonego podatku z up ywem 150 dni od dnia up ywu terminu p atno ci faktury [art. 89b ust. 1a i 1b] D u nik w upad o ci nie ma obowi zku korekty podatku z tytu u ulgi na z e d ugi [art. 89b] Brak obowi zku korekty podatku naliczonego przez syndyka tak e odno nie wierzytelno ci sprzed upad o ci [art. 89b ust. 1] Zbycie wierzytelno ci a konieczno odwrotnej korekty u wierzyciela [art. 89a ust. 4 stan do r.] Upad o d u nika a zakaz korekty podatku przez wierzyciela (do r.) [art. 89a i 89b] W transakcjach obj tych odwrotnym obci eniem nie stosuje si ulgi na z e d ugi [art. 89b ust. 1]

6 Spis tresci 17. Uchylenie sankcji z tytu u ulgi na z e d ugi w kontek cie nowych regulacji sankcyjnych [art. 89b ust. 6] XLI. US UGI Poj cie us ugi w ustawie o VAT [art. 8 ust. 1] Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych [art. 8 ust. 1 pkt 1] Zaniechanie czynno ci albo tolerowanie czynno ci lub sytuacji, na przyk ad s u ebno ci [art. 8 ust. 1 pkt 2] Us ugi nieodp atne a VAT [art. 8 ust. 2] Obrót wierzytelno ciami. Faktoring [art. 8 ust. 1] Sprzeda praw lub udzielanie licencji (sublicencji) w rozumieniu przepisów prawa w asno ci przemys owej [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw autorskich [art. 8 ust. 1] U ytkowanie znaku towarowego [art. 8 ust. 1] Wniesienie aportu [art. 8 ust. 1] Know-how opodatkowanym wiadczeniem us ug [art. 8 ust. 1] Wydanie towarów na podstawie umowy u yczenia mo e podlega opodatkowaniu [art. 8 ust. 2] Dotacja, subwencja, dofinansowanie podlega VAT Czynno ci wykonywane w ramach dzia alno ci wykonywanej osobi cie, w tym w ramach umów zlecenia i umów o dzie o [art. 8 ust. 1] Czynno ci wykonywane w ramach kontraktu mened erskiego [art. 8 ust. 1] Bezumowne korzystanie z lokalu po zako czeniu umowy najmu (dzier awy) [art. 8 ust. 1] Transfer zawodnika do innego klubu sportowego [art. 8 ust. 1] Odp atne przy czenie do sieci energetycznej, ciep owniczej lub gazowej [art. 8 ust. 1] Us ugi serwisowe i gwarancyjne a VAT [art. 8 ust. 1 i 2] Wynajem lokalu u ytkowego [art. 8 ust. 1] Zamontowanie urz dzenia do sprzeda y towarów w lokalu u innego podatnika nie jest najmem nieruchomo ci [art. 8 ust. 1] Us ugi agencyjne [art. 8 ust. 1] Us ugi po rednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego [art. 8 ust. 1] Jedna us uga w przypadku sprzeda y standardowego oprogramowania przystosowanego do potrzeb nabywcy [art. 8 ust. 1] Zatrzymanie po zako czeniu dzier awy ulepsze (nak adów) niemaj cych cech towaru us ug [art. 8 ust. 1] Zwrot kosztów poniesionych nak adów na cudz rzecz a prawo do odliczenia [art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 1] Najem i dostawa tzw. mediów wiadczenia zasadniczo odr bne [art. 8 ust. 1, art. 29a ust. 1] Refakturowanie kosztów tzw. mediów przy umowach najmu Us ugi pocztowe brak podstaw do refakturowania [art. 8 ust. 1] Czynno ci dodatkowe w ramach szkolenia [art. 8 ust. 1] Us ugi naukowo-badawcze [art. 8 ust. 1] Nieodp atne udost pnienie zleceniobiorcy narz dzi przez zleceniodawc dla realizacji zamówienia nie podlega VAT [art. 8 ust. 1] Gotowo przyst pienia do umowy handlowej i wykonania jej obowi zków wynagradzana tzw. op at motywacyjn [art. 8 ust. 1] Us uga bycia do dyspozycji klienta w celu zapewniania mu doradztwa op acana abonamentem [art. 8 ust. 1]

7 Spis tre ci 35. Powstrzymywanie si od czynno ci konkurencyjnych us ug [art. 8 ust. 1] Zgoda na wcze niejsze rozwi zanie umowy za odszkodowaniem a VAT [art. 8 ust. 1] Opodatkowanie op at za zniszczenia w najmowanym lokalu [art. 8 ust. 1] Katering stanowi wiadczenie us ug [art. 8 ust. 1] Op ata rodowiskowa a VAT [art. 8 ust. 1] S u ebno przesy u a VAT [art. 8 ust. 1] Ustanowienie s u ebno ci przesy u nie zawsze z VAT [art. 8 ust. 1] Us uga czyszczenia oraz kamerowania sieci kanalizacyjnej i deszczowej stawka 8% [art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 2] Sprzeda kart rabatowych [art. 8 ust. 1] Sprzeda talonów towarowych [art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1] Czy op aty reprograficzne pobierane przez organizacje zbiorowego zarz dzania podlegaj VAT? XLII. US UGI BUDOWLANE Stawki podatkowe w budownictwie w latach [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Definicja budownictwa spo ecznego [art. 41 ust. 12a] Obiekty budownictwa spo ecznego a stawka 8% w 2017 roku [art. 41 ust. 12 i 12b] Poj cie obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich opodatkowanie w 2017 roku stawk 8% [art. 2 pkt 12] Lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych oraz domy opieki spo ecznej z opiek medyczn [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Remont m odzie owego o rodka wychowawczego jaka stawka VAT? [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Budynki i lokale wy czone z programu budownictwa spo ecznego i ich opodatkowanie [art. 41 ust. 12c] Lokale u ytkowe nieprzynale ne do lokalu mieszkalnego [art. 41 ust. 12a] Czynno ci budowlane, do których ma zastosowanie stawka 8% [art. 41 ust. 12] Jak ustali powierzchni u ytkow? [art. 41 ust. 12b] W jaki sposób udokumentowa powierzchni lokalu lub budynku? [art. 41 ust. 12b] Opodatkowanie infrastruktury towarzysz cej budownictwu [art. 41 ust. 1] Prace budowlane wykonane na zewn trz budynku obj te stawk 23% [art. 41 ust. 1] Kot ownia budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12 i 12a] Instalacja dolnego ród a pompy ciep a opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1, ust c] Budowa chodnika i parkingu z kostki granitowej [art. 41 ust. 1] Wykonanie tarasu drewnianego i jego zadaszenia [art. 41 ust. 1] Dostawa i remont lokalu u ytkowego w budynku mieszkalnym [art. 41 ust. 1] Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych wed ug PKOB Jednolita stawka przy budowie budynku [art. 41] Budowa budynku mieszkalnego z lokalami u ytkowymi oraz o powierzchni przekraczaj cej 150 m 2 [art. 41 ust. 12, art. 146a pkt 2] Ró ne stawki VAT dla remontu cz ci wspólnych budynku mieszkalnego oraz remontu lokali u ytkowych w tym budynku [art. 41] Us ugi wybudowania i eksploatacji drogi nie stanowi kompleksowej us ugi budowlanej Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podatnika [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a), ust. 7 i 8] Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami [art. 19a ust. 1 i 8] Fakturowanie us ug budowlanych na rzecz podatników [art. 106i ust. 3 pkt 1]

8 Spis tresci 27. Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u wiadczenia us ugi budowlanej lub budowlano-monta owej stanowisko Ministerstwa Finansów Moment wykonania us ugi budowlanej lub budowlano-monta owej stanowisko Ministerstwa Finansów Moment wykonania us ugi budowlanej [art. 106i ust. 3 pkt 1] Protokó zdawczo-odbiorczy a obowi zek podatkowy przy us ugach budowlanych [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) i ust. 7] Brak odbioru wykonanej us ugi budowlanej a obowi zek podatkowy [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a)] Dokumentowanie us ug budowlanych wykonanych na rzecz osób fizycznych nieb d cych podatnikami [art. 111 ust. 1] Sprzeda domów jednorodzinnych stawka podatku zale na od wielko ci domu [art. 41 ust. 12c] Sprzeda mieszkania przez dewelopera stawka podatku zale na od wielko ci lokalu [art. 41 ust. 12c] Przedmiot sprzeda y robót budowlanych a stawka VAT [art. 41] Instalowanie urz dze pomiarowych [art. 41 ust. 1 i 12] Okablowanie sieci telefoniczn i komputerow [art. 41 ust. 1 i 12] Roboty elektryczne przy budowie budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12] Stawka VAT na wykonanie kominków w domkach jednorodzinnych [art. 41 ust. 12] Budowa i remont budynku zbiorowego zamieszkania, np. domu pomocy spo ecznej [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na remont i modernizacj mieszkania [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty konserwacyjne [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Monta okien i drzwi przez ich producentów [art. 41 ust. 2 i 12] Trwa a zabudowa meblowa (kuchenna, azienkowa, wn kowa, itp.) us ug budowlan [art. 41 ust. 2 i 12] Trwa a zabudowa meblowa interpretacja ogólna Ministra Finansów [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty budowlano-monta owe z u yciem wytworzonych przez producenta produktów (np. parapety, rolety, blaty, schody, balustrady, bramy gara owe, itp.) [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na instalacj w z ów ciep a przez ich producenta w obiektach mieszkaniowych [art. 41 ust. 2 i 12] Naprawa, konserwacja i przegl d urz dze grzewczych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta i wzniesienie budynku z prefabrykatów na indywidualne zamówienie us ug budowlan [art. 8 ust. 1] Monta schodów, posadzek, tarasów, parapetów, kominków oraz blatów kamiennych [art. 42 ust. 2 i 12] U o enie pod óg, ok adzin ciennych, instalacja bia ego monta u (umywalek, wanien, sedesów), drzwi wewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta sauny i a ni parowej oraz wanny SPA [art. 41 ust. 2 i 12] Monta wykonanych schodów drewnianych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta systemów alarmowych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta rolet zewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta i konserwacja urz dze klimatyzacyjnych [art. 41 ust. 2 i 12] Produkcja i monta balustrad [art. 41 ust. 2 i 12] Rozbiórka obiektu budowlanego opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1] Remont wietlicy dla dzieci [art. 41 ust. 1] Przy czenie do sieci wodoci gowej wed ug tej samej stawki co pó niejsza dostawa wody (8%) [art. 41 ust. 2] Roboty budowlane wykonane bez tytu u prawnego zrekompensowane odszkodowaniem us ug [art. 8 ust. 1]

9 Spis tre ci 62. Obowi zek podatkowy w przypadku importu us ug budowlanych [art. 19a ust. 1-3, ust. 8] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug budowlanych [art. 28e] Roboty budowlane realizowane przez spó dzielnie mieszkaniowe dla lokatorów [art. 41 ust. 1, 2 i 12] Polska firma budowlana buduje poza granicami Polski [art. 28e] Ewidencjonowanie us ugi budowlanej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a] Mechanizm odwrotnego obci enia w przypadku wiadczenia us ug budowlanych [art. 17 ust. 1 pkt 8 i za cznik nr 14 do ustawy o VAT] Wst p Kogo dotyczy mechanizm odwrotnego obci enia w budownictwie? Kim jest podwykonawca? Nabywcy us ug budowlanych b d cy podatnikami zwolnionymi od VAT Jakie us ugi budowlane podlegaj mechanizmowi odwrotnego obci enia? Obowi zek podatkowy nabywcy przy wiadczeniu us ug z za cznika nr 14 do ustawy Dokumentowanie mechanizmu odwrotnego obci enia w budownictwie Podstawa opodatkowania wiadczenia us ug z za cznika nr Odliczenie przez nabywc podatku z tytu u opodatkowania us ug okre lonych w za czniku nr Podatek naliczony u podwykonawców Obowi zek sk adania od 1 stycznia 2017 roku elektronicznych deklaracji przez kontrahentów transakcji obj tych odwrotnym obci eniem Obowi zek sk adania informacji podsumowuj cej przez us ugodawc -podwykonawc Mechanizm odwrotnego obci enia dla okresów rozliczeniowych od 1 stycznia 2017 roku XLIII. US UGI ELEKTRONICZNE, TELEKOMUNIKACYJNE I NADAWCZE A. Zdefiniowanie us ug: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych Wst p Us ugi telekomunikacyjne [art. 2 pkt 25a] Czy us ugi centrum informacyjnego zaliczaj si do us ug telekomunikacyjnych? Us ugi nadawcze [art. 2 pkt 25b] Kiedy programy s powszechnie udost pnione? Kiedy programy przeznaczone s do jednoczesnego s uchania lub ogl dania? Jaka jest ró nica mi dzy us ugami nadawczymi a programami na yczenie? Us ugi elektroniczne [art. 2 pkt 26] Czy us ugi porównywania cen i podobne strony internetowe zalicza si do us ug elektronicznych? Czego nie obejmuj us ugi elektroniczne: niektóre us ugi o charakterze materialnym rezerwowane online Czy odniesienie do zarezerwowane online obejmuje rezerwacje dokonane przez ka de urz dzenie? B. Miejsce wiadczenia us ug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych zasada Miejsce opodatkowania us ug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych [art. 28k] C. Okre lenie us ugodawcy us ug wiadczonych na rzecz konsumenta Us ugi elektroniczne i telefoniczne wiadczone przez po rednika drog elektroniczn [art. 9a rozporz dzenia 282/2011]

10 Spis tresci 6.1. Okre lenie domniemania uczestnictwa w wiadczeniu us ug drog elektroniczn za po rednictwem sieci telekomunikacyjnej, interfejsu lub portalu Uczestniczenie czy nieuczestniczenie w wiadczeniu us ugi? Dodatkowe przyk ady Kiedy wykluczy zastosowanie domniemania przetwarzanie p atno ci Obalanie domniemania Warunki odnosz ce si do obalenia domniemania Kiedy nie mo na obali domniemania Jak nale y post powa, je eli co najmniej jeden po rednik w a cuchu dostaw obali domniemanie? Domniemanie w odniesieniu do us ug telefonii wiadczonych za po rednictwem internetu D. Ustalenie statusu us ugobiorcy us ug cyfrowych podatnik czy konsument Status us ugobiorcy, który nie poda swojego numeru identyfikacyjnego VAT [art. 18 rozporz dzenia 282/2011] Czy us ugodawca jest zobowi zany traktowa us ugobiorców bez numeru identyfikacyjnego VAT jako konsumentów ko cowych? Jak us ugodawca powinien traktowa us ugobiorc maj cego siedzib poza terytorium UE? Post powanie us ugodawcy gdy us ugobiorca poda mu z opó nieniem swój numer identyfikacyjny VAT Mo liwo odzyskania VAT przez us ugobiorc, którego us ugodawca uzna za konsumenta i obci y podatkiem Us ugobiorca maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania na terenie wi kszej liczby pa stw ni jedno [art. 24 rozporz dzenia 282/2011] E. Okre lenie miejsca siedziby, sta ego miejsca zamieszkania lub zwyk ego miejsca pobytu konsumenta Domniemania dotycz ce miejsca, w którym znajduje si us ugobiorca [art. 24a i 24b rozporz dzenia 282/2011] Domniemanie maj ce zastosowanie do wiadcze typu B2B (przedsi biorstwo-przedsi biorstwo) i B2C (przedsi biorstwo-konsument) wiadczenia cyfrowe w miejscu, w którym fizycznie znajduje si us ugodawca wiadczenia cyfrowe w miejscu, w którym fizycznie znajduje si us ugodawca: na pok adzie rodków transportu Domniemania maj ce zastosowanie wy cznie do wiadcze B2C Które domniemanie jest przewa aj ce je eli istnieje mo liwy konflikt pomi dzy domniemaniami? Stosowanie domniema, o których mowa w art. 24a i 24b, w przypadku gdy us ugobiorca ma siedzib lub miejsce pobytu w wi kszej liczbie pa stw ni jedno wiadczenie us ug w hotelach i w podobnych miejscach [art. 31c rozporz dzenia 282/2011] Obalanie domniema [art. 24d rozporz dzenia 282/2011] Obalenie domniemania przez us ugodawc Obalenie domniemania przez organy podatkowe Czy w przypadku gdy domniemanie ma zastosowanie wymagane jest od us ugodawcy szukanie dodatkowych dowodów? Czy w ka dym przypadku mo na obali domniemania? Czy w przypadku wiadczenia dokonanego na rzecz podatnika mo liwe jest obalenie domniemania, o którym mowa w art. 24a?

11 Spis tre ci Stosowanie przez pa stwo cz onkowskie zasady faktycznego u ytkowania i wykorzystania zgodnie z art. 59a dyrektywy VAT a mo liwo obalenia domniemania, o którym mowa w art. 24a Dowody s u ce ustaleniu miejsca, w którym znajduje si us ugobiorca oraz obalenie domniema [art. 24f rozporz dzenia 282/2011] Ilu szczegó ów potrzebuje us ugodawca do zweryfikowania dowodu? Kiedy konieczne s dwa a kiedy trzy dowody, które nie mog by ze sob sprzeczne? Co dzieje si w przypadku gdy dowody s ze sob sprzeczne? Us ugi cyfrowe wiadczone cznie z us ugami zakwaterowania w hotelach i w podobnych miejscach [art. 31c rozporz dzenia 282/2011] Dostawa biletów przez po rednika [art. 33a rozporz dzenia 282/2011] F. Regulacje przej ciowe rodki przej ciowe [art. 2 rozporz dzenia 1042/2013] Wykaz przyk adów G. Ma y punkt kompleksowej obs ugi MOSS Wst p Procedura unijna w ustawie o VAT [art. 130a-art. 130d] Rejestracja i wyrejestrowanie [art. 130b ust. 4-8] Deklaracje VAT [art. 130c] Ewidencja [art. 130d] Procedura nieunijna w ustawie o VAT [art. 131-art. 134] Rejestracja i wyrejestrowanie [art. 132 ust. 3-7] Deklaracje VAT [art. 133] Ewidencja [art. 134] H. Przewodnik dotycz cy ma ego punktu kompleksowej obs ugi w zakresie VAT opracowanie Komisji Europejskiej Wst p Rejestracja Wyrejestrowanie/wykluczenie Deklaracje VAT dla ma ych punktów kompleksowej obs ugi P atno ci Ewidencja XLIV. US UGI FINANSOWE Katalog zwolnionych od podatku oraz wy czonych od zwolnienia us ug finansowych [art. 43] Transakcje dotycz ce walut, banknotów i monet [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us uga cash processingu jest zwolniona z VAT [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us ugi zarz dzania: funduszami inwestycyjnymi, kapita owymi, emerytalnymi zwolnione od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 12] Czynno ci zarz dzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. d)] Nabywanie i zbywanie akcji lub udzia ów a VAT [art. 15 ust. 1 i 2] Sprzeda udzia ów w spó ce z o.o. [art. 15 ust. 1 i 2] Obrót udzia ami w spó kach posiadaj cych i nieposiadaj cych osobowo ci prawnej i innych podmiotach [art. 43 ust. 1 pkt 40a i ust. 16]

12 Spis tresci 9. Sprzeda wierzytelno ci a VAT Faktoring i obrót wierzytelno ciami omówienie problemów [art. 43 ust. 15 pkt 1] Uwagi ogólne Faktoring a obrót wierzytelno ciami podobie stwa i ró nice Dyrektywa 2006/112/WE a opodatkowanie faktoringu Cesja (sprzeda ) wierzytelno ci (d ugu) a VAT Faktoring i cesja wierzytelno ci w wyroku ETS z dnia 27 pa dziernika 2011 roku, w sprawie C-93/10 GFKL Financial Services AG Konsekwencje orzecze ETS w sprawie faktoringu oraz cesji (obrotu) wierzytelno ciami na praktyk opodatkowania tych czynno ci w Polsce Windykacja ( ci gni cie) d ugu a cesja wierzytelno ci na ryzyko sprzedawcy (cedenta) Cesja wierzytelno ci a PCC Podstawa opodatkowania przy us ugach faktoringu Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania a us ugi finansowe zwolnione od podatku [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e)] Udzielenie po yczki przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu VAT czy PCC? [art. 43 ust. 1 pkt 38] Udzielanie po yczek o charakterze pomocniczym stanowi element dzia alno ci gospodarczej [art. 15 ust. 2, art. 90 ust. 6] Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania przy us ugach po yczki [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) i art. 29a ust. 1] Us ugi agenta ubezpieczeniowego [art. 43 ust. 1 pkt 37] Obs uga umów ubezpieczenia to nie po rednictwo ubezpieczeniowe [ar. 43 ust. 1 pkt 37] Us ugi finansowe lombardu zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 38] Doradztwo finansowe b d ce elementem us ugi po rednictwa kredytowego zwolnione od VAT [art. 43 ust. 15 pkt 2] Zarz dzanie portfelem inwestycji na rzecz klientów-inwestorów [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a)] Przej cie zobowi zania do renowacji nieruchomo ci nie jest transakcj finansow [art. 8 ust. 1] Zbycie przez spó k dominuj c ca o ci akcji spó ki zale nej a VAT [art. 6 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 41] Transakcje zarz dzania zbywalnymi instrumentami finansowymi, innymi ni papiery warto ciowe [art. 43 ust. 1 pkt 41] Kto jest us ugodawc, a kto us ugobiorc w transakcjach typu forward [art. 8 ust. 1] Forward jako import us ug a VAT [art. 8 ust. 1] Po rednictwo finansowe [art. 41 ust. 1 pkt 38] Po rednictwo finansowe wiadczone przez Internet [art. 43 ust. 1 pkt 37-41] Us ugi cash poolingu o charakterze pomocniczym nie podlegaj VAT [art. 15 ust. 1] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug finansowych [art. 28b, art. 28c, art. 28l] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych [art. 28b] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami [art. 28c] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami [art. 28l] Przyk ady Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi zanego z transakcjami finansowymi opodatkowanymi na terytorium pa stwa trzeciego [art. 86 ust. 9] XLV. US UGI TRANSPORTOWE Krajowe us ugi transportowe

13 Spis tre ci 1.1. Stawka podatku [art. 41 ust. 1 i 2, art. 146a] Moment powstania obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1 i 8] Zasady fakturowania us ug transportowych [art. 106i ust. 1 i 2] Podstawa opodatkowania [art. 29a ust. 1] WUTT jako cz transportu mi dzynarodowego stawka 0% Miejsce wiadczenia us ug transportowych decyduje o ich opodatkowaniu [art. 28a, art. 28b, art. 28c] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28b] Us ugi transportu towarów, gdy transport wykonywany jest w ca o ci poza terytorium Unii Europejskiej [art. 28f ust. 1a pkt 1] Transport towarów wykonywany w ca o ci w Polsce na rzecz podatnika z pa stwa trzeciego [art. 28f ust. 1a pkt 2] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28c, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28f ust. 2-5] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Us ugi drogowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi kolejowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi lotniczego i morskiego transportu osób Mi dzynarodowy transport towarów [art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 1] Definicja us ug transportu mi dzynarodowego towarów Miejsce opodatkowania us ug transportu mi dzynarodowego (UTM) towarów Stawka podatku 0% i warunki jej stosowania Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej Us uga firmy transportowej spoza Unii importem us ug Mi dzynarodowy transport osób [art. 28f ust. 1, art. 83 ust. 3 pkt 2] Transport drogowy osób Kolejowy, morski i lotniczy transport osób transportem mi dzynarodowym Udokumentowanie mi dzynarodowego transportu osób Kolejowy mi dzynarodowy transport osób Lotniczy i morski mi dzynarodowy transport osób Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej Zasady opodatkowania us ug transportu towarów wiadczonych przez krajowego przewo nika dla podatników Stawka VAT przy transporcie towarów wiadczonym na rzecz polskiego kontrahenta [art. 41 ust. 2, art. 146a] Miejsce opodatkowania us ug pomocniczych do us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b] Za adunek, roz adunek, prze adunek lub podobne us ugi pomocnicze w transporcie na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28h] Transport z kraju trzeciego (Kanady) do kraju unijnego (Niemiec) Powstanie obowi zku podatkowego w us ugach transportowych krajowych i importowych [art. 19a ust. 1-3 i 8] Us ugi spedycyjne obowi zek podatkowy [art. 19a ust. 1] Ewidencjonowanie us ugi transportowej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a] Czarter ca kowity oraz cz ciowy statku morskiego opodatkowany stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 12] Transport w Polsce towarów przeznaczonych na eksport

14 Spis tresci 21. Rozliczanie VAT przez przewo ników zagranicznych wiadcz cych w Polsce okazjonalne przewozy osób [art. 134a-134c] Us uga mi dzynarodowego przewozu osób wykonana przez unijn firm Obowi zek podatkowy z tytu u us ug transportowych do 31 grudnia 2013 roku sprzeczny z dyrektyw VAT Us ugi przewozu wiadczone przez taksówki oraz wynajmowanym samochodem z kierowc a stawki podatku [art. 41 ust. 1] Us ugi transportowe wykonane na prze omie 2013/2014 roku XLVI. US UGI TURYSTYKI Szczególne zasady opodatkowania us ug turystycznych w dyrektywie unijnej [art. 119] Us ugi turystyki definiowane niezale nie od klasyfikacji statystycznych [art. 119 ust. 3] Istota szczególnego opodatkowania us ug turystyki w ustawie o VAT opodatkowanie mar y [art. 119 ust. 1-10] Przes anki opodatkowania mar y w turystyce [art. 119 ust. 3] Zasady opodatkowania mar y maj charakter obligatoryjny [art. 119 ust. 3a] Nabywc us ugi nie tylko osoba fizyczna, lecz równie po rednik [art. 119 ust. 3] Dzia anie na rzecz nabywcy us ugi we w asnym imieniu i na w asny rachunek [art. 119 ust. 3] Nabywanie towarów lub us ug od innych podatników [art. 119 ust. 5] Stawka podatku przy wiadczeniu us ug turystyki [art. 41, art. 146a] Biuro turystyczne rozlicza VAT [art. 119] Wykonywanie us ugi turystyki cz ciowo we w asnym zakresie [art. 119 ust. 5] Okre lanie ceny us ugi w asnej [art. 119 ust. 5] Stawka VAT dla us ugi w asnej przewozu wiadczonej w ramach us ugi turystycznej 8% [art. 119 ust. 5] Us ugi w asne wiadczone w ramach us ugi turystyki, opodatkowanej wed ug szczególnej procedury interpretacja ogólna Ministra Finansów Moment powstania obowi zku podatkowego przy us ugach turystyki opodatkowanych wed ug szczególnej procedury [art. 19a ust. 1] Zaliczki na imprez turystyczn trzeba opodatkowa wed ug przewidywanej mar y wyja nienia Ministerstwa Finansów Obowi zek podatkowy rodzi wykonanie us ugi turystycznej, a nie otrzymanie zaliczki stanowisko NSA Sumowanie mar dodatnich i ujemnych w celu okre lenia podstawy opodatkowania w interpretacji ogólnej Ministra Finansów [art. 19 ust. 1] Faktury podatnika wiadcz cego us ugi turystyki [art. 106e ust. 2] Spó nione dokumenty biuro turystyczne rozlicza poprzez korekt w okresie obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1, art. 119] Opodatkowanie po rednictwa w us ugach turystycznych [art. 119 ust. 3] Opodatkowanie us ug turystycznych wiadczonych w Polsce dla turystów z zagranicy [art. 28n, art. 119] Kasy rejestruj ce a ewidencjonowanie obrotu z tytu u us ug turystycznych obj tych szczególn procedur Nie tylko biuro podró y opodatkowuje mar z tytu u wiadczenia us ugi turystyki [art. 119] Sprzeda us ug turystycznych podmiotom zagranicznym [art. 29a, art. 119] Sprzeda przez biuro podró y biletów do opery bez wiadczenia us ugi turystyki nie podlega procedurze mar y [art. 119]

15 Spis tre ci 27. Same przewozy autokarowe nie wiadcz o wykonywaniu us ug turystyki [art. 119] Wynajem jachtu w celach rekreacyjnych to nie us uga turystyczna [art. 28j] XLVII. WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA NOWEGO RODKA TRANSPORTU Zasady opodatkowania dostaw nowych rodków transportu [art. 2 pkt 10] Zwrot podatku podatnikom wymienionym w art. 16 ustawy [art. 87 ust. 10, art. 86 ust. 2 pkt 7] Faktura w przypadku WDT nowych rodków transportu [art. 106e ust. 1 pkt 22 i ust. 4 pkt 2, art. 106g ust. 4] Dowody wywozu z Polski nowego rodka transportu [art. 42 ust. 3-6] Zasady zwrotu podatku podatnikom wymienionym w art. 16 ustawy [art. 99 ust. 11] Zwrot podatku czynnym podatnikom VAT, wymienionym w art. 15 [art. 99 ust. 1] Nieterminowy wywóz z Polski przez nabywc nowego rodka transportu [art. 42 ust. 8-10] WDT nowych rodków transportu w wyja nieniach Ministerstwa Finansów XLVIII. WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT) Czym jest wewn trzwspólnotowa dostawa towarów? [art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13] Warunki uznania wywozu towaru za WDT [art. 13] Rejestracja dla potrzeb transakcji wewn trzwspólnotowych [art. 13 ust. 6 i 7, art. 42 ust. 1 pkt 3] Przemieszczenie (transfer) towarów przedsi biorstwa z Polski na terytorium innego pa stwa Unii [art. 13 ust. 3] Transfer towarów podatnika nieb d cy WDT [art. 13 ust. 4] Dostawa towaru z monta em lub instalacj a WDT [art. 13 ust. 4 pkt 1] Niewyst powanie WDT z uwagi na rodzaj towaru b d cego przedmiotem dostawy [art. 13 ust. 8] Obowi zek podatkowy z tytu u WDT [art. 20 ust. 1 i 1a] Zaliczka z tytu u WDT nie rodzi obowi zku podatkowego Faktura z tytu u WDT [art. 106e ust. 1 pkt 18 i 24, ust. 5 pkt 1] Termin wystawienia faktury z tytu u WDT [art. 106i ust. 1 i 7] Przemieszczenie towaru z Polski do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju [art. 13 ust. 3] Podstawa opodatkowania WDT [art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11] Koszty transportu w ramach WDT [art. 29a ust. 6 pkt 2] Podstawa opodatkowania WDT z tytu u przemieszczenia towarów do przedsi biorstwa podatnika [art. 29a ust. 3] Podstawa opodatkowania przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju unijnym [art. 29a ust. 4] Stawka podatku 0% a WDT [art. 42] Wst p Status dostawcy oraz nabywcy Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towaru Dowody wywozu z Polski nowego rodka transportu Inne dokumenty pomocne w dowodzeniu wywozu towaru z Polski Niezb dny katalog dokumentów uprawniaj cych do stosowania stawki 0% z tytu u WDT [art. 42 ust. 1, 3 i 11] List przewozowy w formacie PDF uprawnia do stawki 0% z tytu u WDT [art. 42 ust. 3 i 11] Stawka 0% z tytu u WDT u podatnika rozliczaj cego si kwartalnie [art. 42 ust. 12 pkt 1 i ust. 12a] Stawka 0% z tytu u WDT u podatnika rozliczaj cego si miesi cznie [art. 42 ust. 12 pkt 2 i ust. 12a] Brak dowodów WDT a wymóg wykazania dostawy ze stawk krajow [art. 42 ust. 12, ust. 12a i ust. 13]

16 Spis tresci 23. Podstawa opodatkowania dostawy krajowej, gdy brak dowodów wywozu i mo liwo ci zastosowania stawki 0% [art. 29a] Zwrot towarów wywiezionych w ramach WDT korekta podstawy opodatkowania [art. 29a ust. 10 pkt 2] Naprawa w wyniku reklamacji towarów wywiezionych w ramach WDT Drobny przedsi biorca zwolniony od podatku a stawka 0% z tytu u WDT [art. 13 ust. 6] Stawka 0% z tytu u WDT, gdy odbiorc towaru jest podatnik zwolniony od podatku [art. 42 ust. 1 pkt 1] Wystawienie faktury, a obowi zek podatkowy w WDT [art. 20 ust. 1] Udokumentowanie WDT spó nion faktur a obowi zek podatkowy [art. 20 ust. 1, art. 31a] Us ugi po rednictwa w WDT [art. 28b] Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego [art. 13 ust. 1] Dostawa towaru z Polski do Wielkiej Brytanii na zlecenie firmy norweskiej [art. 41 ust. 1] Przesuni cie towaru z jednostki macierzystej na rzecz jej oddzia u [art. 13 ust. 3] Przemieszczenie w asnych towarów do Szwecji w celu wykonania tam us ugi [art. 13 ust. 3, art. 42 ust. 14] Jak opodatkowa transakcj mi dzy oddzia ami firmy w ró nych krajach? [art. 13 ust. 4 pkt 5] Sprzeda towarów wywo onych do pa stwa innego ni siedziba nabywcy [art. 13 ust. 1] WDT w wyja nieniach Ministerstwa Finansów [art. 13] Oszustwo nabywcy co do wywozu towaru w ramach WDT a stawka 0% [art. 13 i art. 42] Brak numeru identyfikacyjnego nabywcy a prawo do stawki 0% w WDT [art. 42] Brak numeru identyfikacji odbiorcy towaru nie zawsze pozbawia prawa do stawki 0% [art. 42] Brak rejestracji nabywcy a prawo do stawki 0% z tytu u WDT Wykre lenie z moc wsteczn numeru identyfikacyjnego nabywcy a stawka 0% przy WDT [art. 42] Stawka 0% przy WDT, gdy dowód dostawy zostanie przedstawiony z opó nieniem [art. 42] Stawka 0%, a b dny adres odbiorcy towarów [art. 42] Fa szywe faktury na fikcyjnych kupuj cych nie daj prawa do stawki 0% WDT [art. 42] Której z dwóch nast puj cych po sobie dostaw nale y przyporz dkowa transport wspólnotowy? [art. 42] WDT gdy wywóz towaru nast puje po jakim czasie od dostawy [art. 42] Dostarczenie towaru unijnemu odbiorcy bez jakiegokolwiek udokumentowania, a stawka 0% [art. 42] Uczestnik karuzeli podatkowej nie odliczy VAT oraz nie ma prawa stosowania stawki 0% oraz zwrotu podatku [art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b)] XLIX. WEWN TRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE RODKÓW TRANSPORTU Wewn trzwspólnotowe nabycie nowych rodków transportu Definicja nowych rodków transportu [art. 2 pkt 10] Samochód uszkodzony mo e by nowym rodkiem transportu [art. 2 pkt 10] Nabywca nowego rodka transportu w ramach WNT podatnikiem zobowi zanym do odprowadzenia podatku [art. 9 ust. 3] Dostawca nowego rodka transportu w ramach WNT Zasady opodatkowania wewn trzwspólnotowego nabycia nowego rodka transportu [art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 20 ust. 9, art. 29a ust. 1 i 6, art. 99 ust. 10, art. 103 ust. 3 i 4] Zasady zap aty podatku z tytu u wewn trzwspólnotowego nabycia nowego rodka transportu [art. 99 ust. 10, art. 103 ust. 3 i 4] Moment powstania obowi zku podatkowego od wewn trzwspólnotowego nabycia nowych rodków transportu [art. 20 ust. 9] Termin rozliczenia si nabywcy nowych rodków transportu z podatku VAT [art. 103 ust. 3 i 4] Stawka podatku przy wewn trzwspólnotowym nabyciu nowych rodków transportu [art. 41 ust. 1]

17 Spis tre ci 11. Rozliczenie WNT nowego rodka transportu w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) [art. 86 ust. 10b pkt 2] Poj cie innego (u ywanego) rodka transportu w ustawie o VAT [art. 103 ust. 4] Nabycie u ywanego rodka transportu stanowi ce WNT, które podlega opodatkowaniu VAT [art. 103 ust. 3 i 4] Nabycie i przywóz u ywanego rodka transportu z innego kraju unijnego, które nie podlega opodatkowaniu VAT Przywóz auta dla celów prywatnych z USA do Polski via Niemcy a VAT Rozliczenie WNT samochodów w wyja nieniu naczelnika urz du skarbowego Opodatkowanie wewn trzwspólnotowego nabycia u ywanych rodków transportu w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Podstawa opodatkowania nabycia nowego rodka transportu [art. 29a ust. 1] Elementy podstawy opodatkowania WNT samochodu osobowego nieb d cego nowym rodkiem transportu [art. 29a ust. 1 i 6] Podatek od pojazdów bezpo rednio zwi zany z dostaw elementem podstawy opodatkowania VAT dostawy tego pojazdu WNT ci arowego samochodu u ywanego a prawo do odliczenia podatku [art. 86a, art. 90b ust. 5] Uchylony obowi zek uzyskiwania za wiadcze VAT-25 dla potrzeb rejestracji pojazdów L. WEWN TRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (WNT) Poj cie wewn trzwspólnotowego nabycia towarów [art. 9] WNT od firmy z siedzib w Turcji pos uguj cej si niemieckim numerem identyfikacyjnym [art. 9] Czy dostawa towaru od podatnika z UE, który nie jest w swoim kraju zarejestrowanym podatnikiem VAT UE stanowi WNT dla polskiego nabywcy? [art. 9] Nabycie towarów na cele reprezentacji i reklamy od podatnika niezarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewn trzwspólnotowych [art. 9] Darowizna towaru od podatnika z kraju UE dla polskiego podatnika nie stanowi WNT [art. 9] Przypadki kiedy WNT nie wyst puje [art. 10] Dostawa, która u nabywcy nie stanowi WNT [art. 10 ust. 1 pkt 3, 4, 5] Towar, którego nabycie nie stanowi u nabywcy WNT [art. 10 ust. 1 pkt 1] Dostawca, którego dostawa na stanowi u nabywcy WNT [art. 10 ust. 1 pkt 3] Status nabywcy decyduj cy o braku WNT [art. 10 ust. 1 pkt 2] Warto WNT skutkuj ca utrat zwolnienia [art. 10 ust. 1 pkt 2] Nabycie towarów stanowi ce zawsze WNT [art. 10 ust. 3] Wybór opodatkowania WNT przez podmioty korzystaj ce z wy czenia w opodatkowaniu [art. 10 ust. 6] Zwolnienie WNT od podatku [art. 44] Zwolnienie od podatku wewn trzwspólnotowego nabycia towarów wprowadzanych do sk adu celnego Przemieszczenie (transfer) towarów w asnych podatnika z kraju cz onkowskiego Unii do Polski WNT [art. 11] Przemieszczenie towaru z zagranicznego (unijnego) oddzia u podatnika do jego siedziby w Polsce [art. 11] Przemieszczenie towarów w asnych podatnika do Polski niestanowi ce WNT [art. 12 ust. 1] Nabycie towaru z monta em lub instalacj a WNT [art. 12 ust. 1 pkt 1] Przywóz towarów do Polski w celu przerobu uszlachetniaj cego a WNT [art. 12 ust. 1 pkt 6] Brak rejestracji nabywcy jako podatnika VAT UE nie wyklucza WNT [art. 9, art. 97 ust. 1] Obowi zek podatkowy z tytu u WNT [art. 20 ust. 5] Zaliczka nie rodzi obowi zku podatkowego z tytu u WNT Opó nione otrzymanie faktury z tytu u WDT a obowi zek podatkowy z tytu u WNT [art. 20 ust. 5]

XLII. US UGI BUDOWLANE... 60

XLII. US UGI BUDOWLANE... 60 XLI. US UGI... 25 1. Poj cie us ugi w ustawie o VAT [art. 8 ust. 1]... 25 2. Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug [art. 8 ust. 1]... 25 3. Przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa...XXIII Wykaz skrótów...xxv

Spis tre ci. Przedmowa...XXIII Wykaz skrótów...xxv Spis tre ci Przedmowa...XXIII Wykaz skrótów...xxv DZIA I. PRZEPISY OGÓLNE... 3 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 5 I. Charakter podatku od towarów i us ug... 5 II. Rys historyczny... 6 III. Znaczenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... 44

Spis tre ci OD WYDAWCY... 44 OD WYDAWCY... 44 I. CECHY (ZASADY) VAT... 47 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 47 2. Powszechno VAT... 48 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... 41

Spis tre ci OD WYDAWCY... 41 OD WYDAWCY... 41 I. CECHY (ZASADY) VAT... 43 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 43 2. Powszechno VAT... 44 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach 2014

Zmiany w podatkach 2014 Zmiany w podatkach 2014 VAT 2014 Obowi zek podatkowy zasady ogólne Obowi zek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towaru lub wykonania us ugi. Dla cz ci us ug, dla których okre lono zap at z chwil

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54.

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54. Zadanie 51. Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza si A. ywno ci. B. odzie y. C. sprz tu RTV. D. maszyn produkcyjnych. CZ II Zadanie 52. Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest A. udost pnianie sejfów

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r.

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr 165/5/XVII/08

Uchwa a Nr 165/5/XVII/08 Uchwa a Nr 165/5/XVII/08 Rady Miejskiej w I owej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych 2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwi zku z wykonywan dzia alno ci, 5) warto umorzonych lub przedawnionych zobowi za, w tym z tytu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT... 20

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT... 20 SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym)... 23 1. Rewolucja w poj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) wnioskodawcy ORD-IN Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19

CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19 Spis tre ci CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19 ROZDZIA I. ZALICZENIE DO W A CIWEGO RÓD A PRZYCHODÓW... 21 A. Odp atne zbycie jako ród o przychodów... 21 1. Identyfikacja ród a

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Dziennik Ustaw Nr 293 17086 Poz. 1726 1726 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) (piecz pracodawcy) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) obowi zuj cy w zak adzie pracy Szkolenie wst pne ogólne (instrukta ogólny) ramowy program szkolenia I. Istota bezpiecze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST P 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

Plan zebrania w dniu 28.03.2012

Plan zebrania w dniu 28.03.2012 Plan zebrania w dniu 28.03.2012 1 ) rozpocz cie zebrania 2) informacja na temat ukonstytuowania si nowych w adz stowarzyszenia po wyborach z dnia 4 stycznia 2012 3) przedstawienie informacji zarz du na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-5/07 Zarz dzenie Nr 5/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ewidencjonowania,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174a NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971 brak biletu brak uprawnieñ do ulgi przekroczony czas brak prolongaty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie warto ci dodanej

Podnoszenie warto ci dodanej Podnoszenie warto ci dodanej Czyli jak przetworzy prac hodowcy na jeszcze wi cej pracy Ziemowit Pirta Gdynia, pa dziernik 2015 r. Po co to komu? Hodowla i chów ryb Sprzeda ryb Sprzeda bez dodatkowych wymogów

Bardziej szczegółowo

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE PA STWOWA WY SZA SZKO A ZAWODOWA w Nowym S czu P1 POST POWANIE POWYPADKOWE Spis tre ci 1. Wprowadzenie 2. Post powanie powypadkowe 3. Wzór protoko u ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki u ytkowników lokali wyposa onych w instalacj CO

Regulamin. I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki u ytkowników lokali wyposa onych w instalacj CO Regulamin zasad naliczania, wnoszenia i rozliczania op at za centralne ogrzewanie w budynkach zarz dzanych przez Spó dzielni Mieszkaniow PROJEKTANT w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki

Bardziej szczegółowo

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej 010-3 Obiekty inzynierii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r.

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. URZ D SKARBOWY W TRZEBNICY ul.prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne. USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 131, poz. 764) Poka wszystkie zmiany

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Dziennik Ustaw Nr 293 17136 Poz. 1731 1731 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 udnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 7 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-07-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

+ transfery kapita owe S.13 (ESA 95)

+ transfery kapita owe S.13 (ESA 95) Dochody GFS Wydatki GFS Pozycje bilansuj ce = dochody wydatki - p atno ci S.13 do bud etu UE - p atno ci jednostek spoza S.13 do bud etu UE + bie ce wyp aty z bud etu UE do jednostek S.13+ kapita owe wyp

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T o dofinansowanie ze rodków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami OBSZAR C

P R O J E K T o dofinansowanie ze rodków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami OBSZAR C Wniosek z ono Nr sprawy: w dniu... P R O J E K T o dofinansowanie ze rodków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami OBSZAR C Cz 1 PROJEKTU: Dane i informacje o Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

2.6. Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych...58 2.7. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...59 2.8. Hodowla koni...59 2.9.

2.6. Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych...58 2.7. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...59 2.8. Hodowla koni...59 2.9. SPIS TRE CI ROZDZIA I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA...37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy...37 1.1. Podmiot opodatkowania...37 1.2. Osoby prawne...38 1.3. Jednostki nieposiadaj ce osobowo

Bardziej szczegółowo

2.6. Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych...59 2.7. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...59 2.8. Hodowla koni...60 2.9.

2.6. Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych...59 2.7. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...59 2.8. Hodowla koni...60 2.9. SPIS TRE CI ROZDZIA I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA...37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy...37 1.1. Podmiot opodatkowania...37 1.2. Osoby prawne...38 1.3. Jednostki nieposiadaj ce osobowo

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO PODATKI NR 12 INDEKS 36990X ISBN 9788374403603 MAJ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO Od jakich wydatków dla pracowników nie odliczymy VAT

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO Wydanie 27.05.2011 I. OGÓLNE ZASADY DZIA ANIA 1. Forma prawna Fundusz dzia a w strukturze Podlaskiej Fundacji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Czym jest FADN FADN - to europejski system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach projektu w asnego Instytucji Wdra aj cej pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego w ramach Dzia

Bardziej szczegółowo