XLII. US UGI BUDOWLANE... 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XLII. US UGI BUDOWLANE... 60"

Transkrypt

1 XLI. US UGI Poj cie us ugi w ustawie o VAT [art. 8 ust. 1] Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych [art. 8 ust. 1 pkt 1] Zaniechanie czynno ci albo tolerowanie czynno ci lub sytuacji, na przyk ad s u ebno ci [art. 8 ust. 1 pkt 2] Us ugi nieodp atne a VAT [art. 8 ust. 2] Obrót wierzytelno ciami. Faktoring [art. 8 ust. 1] Sprzeda praw lub udzielanie licencji (sublicencji) w rozumieniu przepisów prawa w asno ci przemys owej [art. 8 ust. 1] Przeniesienie praw autorskich [art. 8 ust. 1] U ytkowanie znaku towarowego [art. 8 ust. 1] Wniesienie aportu [art. 8 ust. 1] Know-how opodatkowanym wiadczeniem us ug [art. 8 ust. 1] Wydanie towarów na podstawie umowy u yczenia mo e podlega opodatkowaniu [art. 8 ust. 2] Dotacja, subwencja, dofinansowanie podlega VAT Czynno ci wykonywane w ramach dzia alno ci wykonywanej osobi cie, w tym w ramach umów zlecenia i umów o dzie o [art. 8 ust. 1] Czynno ci wykonywane w ramach kontraktu mened erskiego [art. 8 ust. 1] Bezumowne korzystanie z lokalu po zako czeniu umowy najmu (dzier awy) [art. 8 ust. 1] Transfer zawodnika do innego klubu sportowego [art. 8 ust. 1] Odp atne przy czenie do sieci energetycznej, ciep owniczej lub gazowej [art. 8 ust. 1] Us ugi serwisowe i gwarancyjne a VAT [art. 8 ust. 1 i 2] Wynajem lokalu u ytkowego [art. 8 ust. 1] Zamontowanie urz dzenia do sprzeda y towarów w lokalu u innego podatnika nie jest najmem nieruchomo ci [art. 8 ust. 1] Us ugi agencyjne [art. 8 ust. 1] Us ugi po rednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego [art. 8 ust. 1] Szkolenie personelu kontrahenta nie jest us ug edukacyjn zwolnion od VAT [art. 8 ust. 1] Jedna us uga w przypadku sprzeda y standardowego oprogramowania przystosowanego do potrzeb nabywcy [art. 8 ust. 1] Zatrzymanie po zako czeniu dzier awy ulepsze (nak adów) niemaj cych cech towaru us ug [art. 8 ust. 1] Dodatkowe czynno ci towarzysz ce us udze najmu jako sk adniki kompleksowej us ugi najmu [art. 8 ust. 1] Refakturowanie kosztów dostaw energii i us ug komunalnych przy umowach najmu pytanie do Trybuna u Sprawiedliwo ci

2 29. Us ugi pocztowe brak podstaw do refakturowania [art. 8 ust. 1] Czynno ci dodatkowe w ramach szkolenia [art. 8 ust. 1] Us ugi naukowo-badawcze [art. 8 ust. 1] Nieodp atne udost pnienie zleceniobiorcy narz dzi przez zleceniodawc dla realizacji zamówienia nie podlega VAT [art. 8 ust. 1] Wydanie zezwole na amatorski po ów ryb jest wiadczeniem us ug opodatkowanym stawk 23% [art. 8 ust. 1] Katering stanowi wiadczenie us ug [art. 8 ust. 1] Op ata rodowiskowa a VAT [art. 8 ust. 1] S u ebno przesy u a VAT [art. 8 ust. 1] XLII. US UGI BUDOWLANE Stawki podatkowe w budownictwie w latach [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Definicja budownictwa spo ecznego [art. 41 ust. 12a] Obiekty budownictwa spo ecznego a stawka 8% w 2014 roku [art. 41 ust. 12 i 12b] Poj cie obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich opodatkowanie w 2014 roku stawk 8% [art. 2 pkt 12] Lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych oraz domy opieki spo ecznej z opiek medyczn [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Remont m odzie owego o rodka wychowawczego jaka stawka VAT? [art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a pkt 2] Budynki i lokale wy czone z programu budownictwa spo ecznego i ich opodatkowanie [art. 41 ust. 12c] Czynno ci budowlane, do których ma zastosowanie stawka 8% [art. 42 ust. 12] Jak ustali powierzchni u ytkow? [art. 41 ust. 12b] W jaki sposób udokumentowa powierzchni lokalu lub budynku? [art. 41 ust. 12b] Opodatkowanie infrastruktury towarzysz cej budownictwu [art. 41 ust. 1] Prace budowlane wykonane na zewn trz budynku obj te stawk 23% [art. 41 ust. 1] Kot ownia budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12 i 12a] Instalacja dolnego ród a pompy ciep a opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1, ust c] Budowa chodnika i parkingu z kostki granitowej [art. 41 ust. 1] Dostawa i remont lokalu u ytkowego w budynku mieszkalnym [art. 41 ust. 1] Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych wed ug PKOB Jednolita stawka przy budowie budynku [art. 41] Budowa budynku mieszkalnego z lokalami u ytkowymi oraz o powierzchni przekraczaj cej 150 m 2 [art. 41 ust. 12, art. 146a pkt 2] Ró ne stawki VAT dla remontu cz ci wspólnych budynku mieszkalnego oraz remontu lokali u ytkowych w tym budynku [art. 41] Stawka VAT stosowana przez podwykonawc budowy obiektu mieszkalnego [art. 41] Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podatnika [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a), ust. 7 i 8] Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u us ugi budowlanej wykonanej na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami [art. 19a ust. 1 i 8] Fakturowanie us ug budowlanych na rzecz podatników [art. 106i ust. 3 pkt 1] Moment wykonania us ugi budowlanej [art. 106i ust. 3 pkt 1] Brak odbioru wykonanej us ugi budowlanej a obowi zek podatkowy [art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a)]

3 27. Dokumentowanie us ug budowlanych wykonanych na rzecz osób fizycznych nieb d cych podatnikami [art. 111 ust. 1] Sprzeda domów jednorodzinnych stawka podatku zale na od wielko ci domu [art. 41 ust. 12c] Sprzeda mieszkania przez dewelopera stawka podatku zale na od wielko ci lokalu [art. 41 ust. 12c] Przedmiot sprzeda y robót budowlanych a stawka VAT [art. 41] Instalowanie urz dze pomiarowych [art. 41 ust. 1 i 12] Okablowanie sieci telefoniczn i komputerow [art. 41 ust. 1 i 12] Roboty elektryczne przy budowie budynku mieszkalnego [art. 41 ust. 12] Stawka VAT na wykonanie kominków w domkach jednorodzinnych [art. 41 ust. 12] Budowa i remont budynku zbiorowego zamieszkania, np. domu pomocy spo ecznej [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na remont i modernizacj mieszkania [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty konserwacyjne [art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 i 12] Monta okien i drzwi przez ich producentów [art. 41 ust. 2 i 12] Trwa a zabudowa meblowa (kuchenna, azienkowa, wn kowa, itp.) us ug budowlan [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na roboty budowlano-monta owe z u yciem wytworzonych przez producenta produktów (np. parapety, rolety, blaty, schody, balustrady, bramy gara owe, itp.) [art. 41 ust. 2 i 12] Stawka VAT na instalacj w z ów ciep a przez ich producenta w obiektach mieszkaniowych [art. 41 ust. 2 i 12] Naprawa, konserwacja i przegl d urz dze grzewczych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta i wzniesienie budynku z prefabrykatów na indywidualne zamówienie us ug budowlan [art. 8 ust. 1] Stawka VAT na us ug wylania betonu przez jego producenta [art. 42 ust. 2 i 12] Monta schodów, posadzek, tarasów, parapetów, kominków oraz blatów kamiennych [art. 42 ust. 2 i 12] U o enie pod óg, ok adzin ciennych, instalacja bia ego monta u (umywalek, wanien, sedesów), drzwi wewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta sauny i a ni parowej oraz wanny SPA [art. 41 ust. 2 i 12] Monta wykonanych schodów drewnianych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta systemów alarmowych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta rolet zewn trznych [art. 41 ust. 2 i 12] Monta i konserwacja urz dze klimatyzacyjnych [art. 41 ust. 2 i 12] Produkcja i monta balustrad [art. 41 ust. 2 i 12] Rozbiórka obiektu budowlanego opodatkowana stawk 23% [art. 41 ust. 1] Przy czenie do sieci wodoci gowej wed ug tej samej stawki co pó niejsza dostawa wody (8%) [art. 41 ust. 2] Roboty budowlane wykonane bez tytu u prawnego zrekompensowane odszkodowaniem us ug [art. 8 ust. 1] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug budowlanych [art. 28e] Roboty budowlane realizowane przez spó dzielnie mieszkaniowe dla lokatorów [art. 41 ust. 1, 2 i 12] Polska firma budowlana buduje poza granicami Polski [art. 28e] Ewidencjonowanie us ugi budowlanej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a] XLIII. US UGI ELEKTRONICZNE Cel i zakres ustalenia specjalnych zasad opodatkowania us ug elektronicznych [art. 2 pkt 26] Zakres podmiotowy szczególnej procedury dla podmiotów wiadcz cych us ugi elektroniczne [art. 131]

4 8 3. Na czym polega szczególna procedura dotycz ca podmiotów zagranicznych przy us ugach elektronicznych? [art. 132] Procedura szczególna nadanie numeru identyfikacji, gdy wybranym pa stwem identyfikacji jest Polska [art. 132] Zasady dokonywania zg osze informacyjnych [art. 132] Obowi zek prowadzenia ewidencji dla potrzeb VAT [art. 134] Sk adanie deklaracji VAT przez podmioty zagraniczne zidentyfikowane w Polsce [art. 133] Miejsce opodatkowania us ug elektronicznych [art. 28k] Dostawa produktów cyfrowych czy towarów przez Internet? XLIV. US UGI FINANSOWE Katalog zwolnionych od podatku oraz wy czonych od zwolnienia us ug finansowych [art. 43] Transakcje dotycz ce walut, banknotów i monet [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us uga cash processingu jest zwolniona z VAT [art. 43 ust. 1 pkt 7] Us ugi zarz dzania: funduszami inwestycyjnymi, kapita owymi, emerytalnymi zwolnione od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 12] Czynno ci zarz dzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. d)] Nabywanie i zbywanie akcji lub udzia ów a VAT [art. 15 ust. 1 i 2] Sprzeda udzia ów w spó ce z o.o. [art. 15 ust. 1 i 2] Obrót udzia ami w spó kach posiadaj cych i nieposiadaj cych osobowo ci prawnej i innych podmiotach [art. 43 ust. 1 pkt 40a i ust. 16] Faktoring i obrót wierzytelno ciami omówienie problemów [art. 43 ust. 15 pkt 1] Uwagi ogólne Faktoring a obrót wierzytelno ciami podobie stwa i ró nice Dyrektywa 2006/112/WE a opodatkowanie faktoringu Cesja (sprzeda ) wierzytelno ci (d ugu) a VAT Faktoring i cesja wierzytelno ci w wyroku ETS z dnia 27 pa dziernika 2011 r., w sprawie C-93/10 GFKL Financial Services AG Konsekwencje orzecze ETS w sprawie faktoringu oraz cesji (obrotu) wierzytelno ciami na praktyk opodatkowania tych czynno ci w Polsce Windykacja ( ci gni cie) d ugu a cesja wierzytelno ci na ryzyko sprzedawcy (cedenta) Cesja wierzytelno ci a PCC Podstawa opodatkowania przy us ugach faktoringu Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania a us ugi finansowe zwolnione od podatku [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e)] Udzielenie po yczki przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu VAT czy PCC? [art. 43 ust. 1 pkt 38] Udzielanie po yczek o charakterze pomocniczym stanowi element dzia alno ci gospodarczej [art. 15 ust. 2, art. 90 ust. 6] Obowi zek podatkowy i podstawa opodatkowania przy us ugach po yczki [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) i art. 29a ust. 1] Us ugi agenta ubezpieczeniowego [art. 43 ust. 1 pkt 37] Us ugi finansowe lombardu zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 38] Doradztwo finansowe b d ce elementem us ugi po rednictwa kredytowego zwolnione od VAT [art. 43 ust. 15 pkt 2] Zarz dzanie portfelem inwestycji na rzecz klientów-inwestorów [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a)] Przej cie zobowi zania do renowacji nieruchomo ci nie jest transakcj finansow [art. 8 ust. 1] Zbycie przez spó k dominuj c ca o ci akcji spó ki zale nej a VAT [art. 6 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 41]

5 20. Transakcje zarz dzania zbywalnymi instrumentami finansowymi, innymi ni papiery warto ciowe [art. 43 ust. 1 pkt 41] Po rednictwo finansowe wiadczone przez Internet [art. 43 ust. 1 pkt 37-41] Us ugi cash poolingu o charakterze pomocniczym nie podlegaj VAT [art. 15 ust. 1] Miejsce opodatkowania transgranicznych us ug finansowych [art. 28b, art. 28c, art. 28l] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych [art. 28b] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami [art. 28c] Us ugi finansowe wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami [art. 28l] Przyk ady Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi zanego z transakcjami finansowymi opodatkowanymi na terytorium pa stwa trzeciego [art. 86 ust. 9] XLV. US UGI TRANSPORTOWE Krajowe us ugi transportowe Stawka podatku [art. 41 ust. 1 i 2, art. 146a] Moment powstania obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1 i 8] Zasady fakturowania us ug transportowych [art. 106i ust. 1 i 2] Podstawa opodatkowania [art. 29a ust. 1] WUTT jako cz transportu mi dzynarodowego stawka 0% Miejsce wiadczenia us ug transportowych decyduje o ich opodatkowaniu [art. 28a, art. 28b, art. 28c] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28b] Us ugi transportu towarów, gdy transport wykonywany jest w ca o ci poza terytorium Unii Europejskiej [art. 28f ust. 1a pkt 1] Transport towarów wykonywany w ca o ci w Polsce na rzecz podatnika z pa stwa trzeciego [art. 28f ust. 1a pkt 2] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28c, art. 28f] Us ugi transportu towarów [art. 28f ust. 2-5] Us ugi transportu pasa erów [art. 28f ust. 1] Us ugi drogowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi kolejowego transportu osób [art. 28f ust. 1] Us ugi lotniczego i morskiego transportu osób Mi dzynarodowy transport towarów [art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 1] Definicja us ug transportu mi dzynarodowego towarów Miejsce opodatkowania us ug transportu mi dzynarodowego (UTM) towarów Stawka podatku 0% i warunki jej stosowania Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej Us uga firmy transportowej spoza Unii importem us ug Mi dzynarodowy transport osób [art. 28f ust. 1, art. 83 ust. 3 pkt Transport drogowy osób Kolejowy, morski i lotniczy transport osób transportem mi dzynarodowym Udokumentowanie mi dzynarodowego transportu osób Kolejowy mi dzynarodowy transport osób Lotniczy i morski mi dzynarodowy transport osób Us ugi po rednictwa i spedycji mi dzynarodowej

6 11. Zasady opodatkowania us ug transportu towarów wiadczonych przez krajowego przewo nika dla podatników Stawka VAT przy transporcie towarów wiadczonym na rzecz polskiego kontrahenta [art. 41 ust. 2, art. 146a] Miejsce opodatkowania us ug pomocniczych do us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników [art. 28b] Za adunek, roz adunek, prze adunek lub podobne us ugi pomocnicze w transporcie na rzecz osób nieb d cych podatnikami [art. 28h] Transport z kraju trzeciego (Kanady) do kraju unijnego (Niemiec) Powstanie obowi zku podatkowego w us ugach transportowych krajowych i importowych [art. 19a ust. 1-3 i 8] Ewidencjonowanie us ugi transportowej opodatkowanej w innym kraju unijnym [art. 109 ust. 3a] Czarter ca kowity oraz cz ciowy statku morskiego opodatkowany stawk 0% [art. 83 ust. 1 pkt 12] Transport w Polsce towarów przeznaczonych na eksport Rozliczanie VAT przez przewo ników zagranicznych wiadcz cych w Polsce okazjonalne przewozy osób [art. 134a-134c] Us uga mi dzynarodowego przewozu osób wykonana przez unijn firm Obowi zek podatkowy z tytu u us ug transportowych do 31 grudnia 2013 r. sprzeczny z dyrektyw VAT Us ugi transportowe wykonane na prze omie 2013/2014 roku XLVI. US UGI TURYSTYKI Szczególne zasady opodatkowania us ug turystycznych w dyrektywie unijnej [art. 119] Us ugi turystyki definiowane niezale nie od klasyfikacji statystycznych [art. 119 ust. 3] Istota szczególnego opodatkowania us ug turystyki w ustawie o VAT opodatkowanie mar y [art. 119 ust. 1-10] Przes anki opodatkowania mar y w turystyce [art. 119 ust. 3] Zasady opodatkowania mar y maj charakter obligatoryjny [art. 119 ust. 3a] Nabywc us ugi nie tylko osoba fizyczna, lecz równie po rednik [art. 119 ust. 3] Dzia anie na rzecz nabywcy us ugi we w asnym imieniu i na w asny rachunek [art. 119 ust. 3] Nabywanie towarów lub us ug od innych podatników [art. 119 ust. 5] Stawka podatku przy wiadczeniu us ug turystyki [art. 41, art. 146a] Biuro turystyczne rozlicza VAT [art. 119] Wykonywanie us ugi turystyki cz ciowo we w asnym zakresie [art. 119 ust. 5] Okre lanie ceny us ugi w asnej [art. 119 ust. 5] Stawka VAT dla us ugi w asnej przewozu wiadczonej w ramach us ugi turystycznej 8% [art. 119 ust. 5] Moment powstania obowi zku podatkowego przy us ugach turystyki opodatkowanych wed ug szczególnej procedury [art. 19a ust. 1] Obowi zek podatkowy w przypadku otrzymania zap aty przed wykonaniem us ugi turystyki Ujemna mar a a kwota podatku w deklaracji [art. 119 ust. 1] Faktury podatnika wiadcz cego us ugi turystyki [art. 106e ust. 2] Spó nione dokumenty biuro turystyczne rozlicza poprzez korekt w okresie obowi zku podatkowego [art. 19a ust. 1, art. 119] Opodatkowanie po rednictwa w us ugach turystycznych [art. 119 ust. 3] Opodatkowanie us ug turystycznych wiadczonych w Polsce dla turystów z zagranicy [art. 28n, art. 119] Kasy rejestruj ce a ewidencjonowanie obrotu z tytu u us ug turystycznych obj tych szczególn procedur

7 22. Nie tylko biuro podró y opodatkowuje mar z tytu u wiadczenia us ugi turystyki [art. 119] Sprzeda us ug turystycznych podmiotom zagranicznym [art. 29a, art. 119] Sprzeda przez biuro podró y biletów do opery bez wiadczenia us ugi turystyki nie podlega procedurze mar y [art. 119] Same przewozy autokarowe nie wiadcz o wykonywaniu us ug turystyki [art. 119] XLVII. WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA NOWEGO RODKA TRANSPORTU Zasady opodatkowania dostaw nowych rodków transportu [art. 2 pkt 10] Zwrot podatku podatnikom wymienionym w art. 16 ustawy [art. 87 ust. 10, art. 86 ust. 2 pkt 7] Faktura w przypadku WDT nowych rodków transportu [art. 106e ust. 1 pkt 22 i ust. 4 pkt 2, art. 106g ust. 4] Dowody wywozu z Polski nowego rodka transportu [art. 42 ust. 3-6] Zasady zwrotu podatku podatnikom wymienionym w art. 16 ustawy [art. 99 ust. 11] Zwrot podatku czynnym podatnikom VAT, wymienionym w art. 15 [art. 99 ust. 1] Nieterminowy wywóz z Polski przez nabywc nowego rodka transportu [art. 42 ust. 8-10] WDT nowych rodków transportu w wyja nieniach Ministerstwa Finansów XLVIII. WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT) Czym jest wewn trzwspólnotowa dostawa towarów? [art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13] Warunki uznania wywozu towaru za WDT [art. 13] Rejestracja dla potrzeb transakcji wewn trzwspólnotowych [art. 13 ust. 6 i 7, art. 42 ust. 1 pkt 3] Przemieszczenie (transfer) towarów przedsi biorstwa z Polski na terytorium innego pa stwa Unii [art. 13 ust. 3] Transfer towarów podatnika nieb d cy WDT [art. 13 ust. 4] Dostawa towaru z monta em lub instalacj a WDT [art. 13 ust. 4 pkt 1] Niewyst powanie WDT z uwagi na rodzaj towaru b d cego przedmiotem dostawy [art. 13 ust. 8] Obowi zek podatkowy z tytu u WDT [art. 20 ust. 1 i 1a] Zaliczka z tytu u WDT nie rodzi obowi zku podatkowego Faktura z tytu u WDT [art. 106e ust. 1 pkt 18 i 24, ust. 5 pkt 1] Termin wystawienia faktury z tytu u WDT [art. 106i ust. 1 i 7] Przemieszczenie towaru z Polski do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju [art. 13 ust. 3] Podstawa opodatkowania WDT [art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11] Koszty transportu w ramach WDT [art. 29a ust. 6 pkt 2] Podstawa opodatkowania WDT z tytu u przemieszczenia towarów do przedsi biorstwa podatnika [art. 29a ust. 3] Podstawa opodatkowania przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju unijnym [art. 29a ust. 4] Stawka podatku 0% a WDT [art. 42] Wst p Status dostawcy oraz nabywcy Dowody wywozu z Polski i dostarczenia nabywcy towaru Dowody wywozu z Polski nowego rodka transportu Inne dokumenty pomocne w dowodzeniu wywozu towaru z Polski Niezb dny katalog dokumentów uprawniaj cych do stosowania stawki 0% z tytu u WDT [art. 42 ust. 1, 3 i 11] List przewozowy w formacie PDF uprawnia do stawki 0% z tytu u WDT [art. 42 ust. 3 i 11] Stawka 0% z tytu u WDT u podatnika rozliczaj cego si kwartalnie [art. 42 ust. 12 pkt 1 i ust. 12a] Stawka 0% z tytu u WDT u podatnika rozliczaj cego si miesi cznie [art. 42 ust. 12 pkt 2 i ust. 12a]

8 22. Brak dowodów WDT a wymóg wykazania dostawy ze stawk krajow [art. 42 ust. 12, ust. 12a i ust. 13] Podstawa opodatkowania dostawy krajowej, gdy brak dowodów wywozu i mo liwo ci zastosowania stawki 0% [art. 29a] Zwrot towarów wywiezionych w ramach WDT korekta podstawy opodatkowania [art. 29a ust. 10 pkt 2] Naprawa w wyniku reklamacji towarów wywiezionych w ramach WDT Drobny przedsi biorca zwolniony od podatku a stawka 0% z tytu u WDT [art. 13 ust. 6] Stawka 0% z tytu u WDT, gdy odbiorc towaru jest podatnik zwolniony od podatku ]art. 42 ust. 1 pkt 1] Wystawienie faktury, a obowi zek podatkowy w WDT [art. 20 ust. 1] Udokumentowanie WDT spó nion faktur a obowi zek podatkowy [art. 20 ust. 1, art. 31a] Us ugi po rednictwa w WDT [art. 28b] Darowizna na rzecz kontrahenta unijnego [art. 13 ust. 1] Dostawa towaru z Polski do Wielkiej Brytanii na zlecenie firmy norweskiej [art. 41 ust. 1] Przesuni cie towaru z jednostki macierzystej na rzecz jej oddzia u [art. 13 ust. 3] Przemieszczenie w asnych towarów do Szwecji w celu wykonania tam us ugi [art. 13 ust. 3, art. 42 ust. 14] Jak opodatkowa transakcj mi dzy oddzia ami firmy w ró nych krajach? [art. 13 ust. 4 pkt 5] Sprzeda towarów wywo onych do pa stwa innego ni siedziba nabywcy [art. 13 ust. 1] WDT w wyja nieniach Ministerstwa Finansów [art. 13] Oszustwo nabywcy co do wywozu towaru w ramach WDT a stawka 0% [art. 13 i art. 42] Stawka 0% przy WDT, gdy dowód dostawy zostanie przedstawiony z opó nieniem [art. 42] Stawka 0%, a b dny adres odbiorcy towarów [art. 42] Fa szywe faktury na fikcyjnych kupuj cych nie daj prawa do stawki 0% WDT [art. 42] Której z dwóch nast puj cych po sobie dostaw nale y przyporz dkowa transport wspólnotowy? [art. 42] WDT gdy wywóz towaru nast puje po jakim czasie od dostawy [art. 42] Brak numeru identyfikacyjnego nabywcy a prawo do stawki 0% w WDT [art. 42] Dostarczenie towaru unijnemu odbiorcy bez jakiegokolwiek udokumentowania, a stawka 0% [art. 42] Wykre lenie z moc wsteczn numeru identyfikacyjnego nabywcy a stawka 0% przy WDT [art. 42] XLIX. WEWN TRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE RODKÓW TRANSPORTU Wewn trzwspólnotowe nabycie nowych rodków transportu Definicja nowych rodków transportu [art. 2 pkt 10] Samochód uszkodzony mo e by nowym rodkiem transportu [art. 2 pkt 10] Nabywca nowego rodka transportu w ramach WNT podatnikiem zobowi zanym do odprowadzenia podatku [art. 9 ust. 3] Dostawca nowego rodka transportu w ramach WNT Zasady opodatkowania wewn trzwspólnotowego nabycia nowego rodka transportu [art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 20 ust. 9, art. 29a ust. 1 i 6, art. 99 ust. 10, art. 103 ust. 3 i 4] Zasady zap aty podatku z tytu u wewn trzwspólnotowego nabycia nowego rodka transportu [art. 99 ust. 10, art. 103 ust. 3 i 4] Wydawanie przez naczelników urz dów skarbowych za wiadcze niezb dnych do rejestracji rodków transportu [art. 105] Moment powstania obowi zku podatkowego od wewn trzwspólnotowego nabycia nowych rodków transportu [art. 20 ust. 9] Termin rozliczenia si nabywcy nowych rodków transportu z podatku VAT [art. 103 ust. 3 i 4]

9 11. Stawka podatku przy wewn trzwspólnotowym nabyciu nowych rodków transportu [art. 41 ust. 1] Rozliczenie WNT nowego rodka transportu w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) [art. 86 ust. 10b pkt 2] Poj cie innego (u ywanego) rodka transportu w ustawie o VAT [art. 103 ust. 4] Nabycie u ywanego rodka transportu stanowi ce WNT, które podlega opodatkowaniu VAT [art. 103 ust. 3 i 4] Nabycie u ywanego rodka transportu stanowi ce WNT, które nie podlega opodatkowaniu VAT [art. 105 ust. 1 pkt 2] Rozliczenie WNT samochodów w wyja nieniu naczelnika urz du skarbowego Opodatkowanie wewn trzwspólnotowego nabycia u ywanych rodków transportu w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Podstawa opodatkowania nabycia nowego rodka transportu [art. 29a ust. 1] Elementy podstawy opodatkowania WNT samochodu osobowego nieb d cego nowym rodkiem transportu [art. 29a ust. 1 i 6] Podatek od pojazdów bezpo rednio zwi zany z dostaw elementem podstawy opodatkowania VAT dostawy tego pojazdu L. WEWN TRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (WNT) Poj cie wewn trzwspólnotowego nabycia towarów [art. 9] WNT od firmy z siedzib w Turcji pos uguj cej si niemieckim numerem identyfikacyjnym [art. 9] Czy dostawa towaru od podatnika z UE, który nie jest w swoim kraju zarejestrowanym podatnikiem VAT UE stanowi WNT dla polskiego nabywcy? [art. 9] Nabycie towarów na cele reprezentacji i reklamy od podatnika niezarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewn trzwspólnotowych [art. 9] Darowizna towaru od podatnika z kraju UE dla polskiego podatnika nie stanowi WNT [art. 9] Przypadki kiedy WNT nie wyst puje [art. 10] Dostawa, która u nabywcy nie stanowi WNT [art. 10 ust. 1 pkt 3, 4, 5] Towar, którego nabycie nie stanowi u nabywcy WNT [art. 10 ust. 1 pkt 1] Dostawca, którego dostawa na stanowi u nabywcy WNT [art. 10 ust. 1 pkt 3] Status nabywcy decyduj cy o braku WNT [art. 10 ust. 1 pkt 2] Warto WNT skutkuj ca utrat zwolnienia [art. 10 ust. 1 pkt 2] Nabycie towarów stanowi ce zawsze WNT [art. 10 ust. 3] Wybór opodatkowania WNT przez podmioty korzystaj ce z wy czenia w opodatkowaniu [art. 10 ust. 6] Zwolnienie WNT od podatku [art. 44] Zwolnienie od podatku wewn trzwspólnotowego nabycia towarów wprowadzanych do sk adu celnego Przemieszczenie (transfer) towarów w asnych podatnika z kraju cz onkowskiego Unii do Polski WNT [art. 11] Przemieszczenie towaru z zagranicznego (unijnego) oddzia u podatnika do jego siedziby w Polsce [art. 11] Przemieszczenie towarów w asnych podatnika do Polski niestanowi ce WNT [art. 12 ust. 1] Nabycie towaru z monta em lub instalacj a WNT [art. 12 ust. 1 pkt 1] Przywóz towarów do Polski w celu przerobu uszlachetniaj cego a WNT [art. 12 ust. 1 pkt 6] Brak rejestracji nabywcy jako podatnika VAT UE nie wyklucza WNT [art. 9, art. 97 ust. 1] Obowi zek podatkowy z tytu u WNT [art. 20 ust. 5] Zaliczka nie rodzi obowi zku podatkowego z tytu u WNT Opó nione otrzymanie faktury z tytu u WDT a obowi zek podatkowy z tytu u WNT [art. 20 ust. 5] WNT w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych [art. 10 ust. 3 pkt 2]

10 26. Podstawa opodatkowania WNT [art. 30a] Faktura za transport i pakowanie towarów otrzymana od dostawcy po rozliczeniu WNT [art. 30a] Podatek od warto ci dodanej naliczony przez dostawc a podstawa opodatkowania WNT [art. 30a] Podatek naliczony z tytu u WNT [art. 86 ust. 2 pkt 4] Odliczenie podatku z tytu u WNT [art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c), ust. 10b pkt 2, ust. 10g, ust. 10h i art. 88 ust. 6] Wymóg posiadania faktury dostawcy dla odliczenia podatku z tytu u WNT rozszerzenie opcji warunków odliczenia [art. 86 ust. 10b pkt 2] Odliczenie podatku przy WNT, maj cego charakter wewn trzwspólnotowego przemieszczenia towarów [art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. d), ust. 10b pkt 3] Miejsce opodatkowania ( wiadczenia) WNT [art. 25 ust. 1 i 2] Miejsce opodatkowania WNT gdy polski podatnik VAT UE podaje numer identyfikacyjny innego kraju UE [art. 25 ust. 1 i 2] Faktura otrzymana po dostawie towarów w ramach WNT moment powstania obowi zku podatkowego i kurs waluty [art. 31a] WNT w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Kurs waluty na fakturze i fakturze koryguj cej [art. 31a] Okres rozliczenia faktury koryguj cej WNT [art. 86 ust. 19a] Podstawa opodatkowania przy transferze towaru przez podatnika do Polski [art. 30a ust. 2, art. 29a ust. 2] Okre laj c podatnikowi podatek nale ny z tytu u WNT, organ okre la jednocze nie podatek naliczony [art. 86 ust. 10b ust. 2] Stawka VAT z tytu u WNT na przyk adzie zakupu ksi ek od dostawcy z Francji [art. 41 ust. 2a] WNT z Czech poprzedzone obróbk we W oszech [art. 25 ust. 1] WNT poprzedzone importem samochodów ze Szwajcarii na teren Niemiec [art. 11] WNT udokumentowane paragonem z Wielkiej Brytanii obowi zki krajowego podatnika [art. 9, art. 100 ust. 1 pkt 2] LI. WEWN TRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE Poj cie wewn trzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT) [art. 135] Kiedy nie mo na stosowa procedury uproszczonej WTT? [art. 135] Na czym polega uproszczona procedura rozliczenia wewn trzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT)? [art. 135] Miejsce opodatkowania ( wiadczenia) przy wewn trzwspólnotowych transakcjach trójstronnych [art. 25] Procedura uproszczona przy WTT, gdy po rednikiem jest podatnik VAT zarejestrowany w Polsce [art. 136] Obowi zki ewidencyjne podatnika b d cego po rednikiem w WTT przy stosowaniu procedury uproszczonej [art. 138] Obowi zki ewidencyjne podatnika b d cego ostatnim w kolejno ci w WTT przy stosowaniu procedury uproszczonej [art. 138] Obowi zki dokumentacyjne wszystkich podatników w ramach procedury uproszczonej WTT w zarysie [art. 136, art. 138] Transakcje trójstronne w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Opodatkowanie wewn trzwspólnotowej transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych Na czym polega procedura uproszczona w wewn trzwspólnotowej transakcji trójstronnej Czy jest mo liwa procedura uproszczona, gdy przy transakcji trójstronnej ostatni podatnik dokonuje sam odbioru towaru (transportu) od podatnika pierwszego?

11 11. Opodatkowania dostawy towarów w ramach transakcji trójstronnej [art ] Opodatkowanie dostawy towarów realizowanej przez polskiego producenta, uzale nione od warunków realizacji transakcji a cuchowej LII. WK ADY NIEPIENI NE (APORTY) Opodatkowanie aportów w wyja nieniach Ministra Finansów Ogólne zasady opodatkowania aportów Sposób opodatkowania Odliczenie i korekta podatku Dokumentowanie Podstawa opodatkowania czynno ci wniesienia wk adu niepieni nego (aportu) do spó ki [art. 29a ust. 1] Podstawa opodatkowania VAT od aportów pytanie do NSA Rzecznika Praw Obywatelskich Obowi zek podatkowy z tytu u aportu [art. 19a ust. 1] Stawka VAT w przypadku aportu [art. 41 ust. 1, 2 i 2a] Korekta podatku naliczonego od zakupu towarów wnoszonych aportem [art. 91] Aport przedsi biorstwa [art. 6 pkt 1] Zmiana umowy spó ki poprzez wniesienie aportu przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci a VAT i PCC LIII. ZAKO CZENIE DZIA ALNO CI Opodatkowanie towarów pozosta ych w wyniku likwidacji dzia alno ci [art. 14] Kogo nie dotyczy obowi zek likwidacyjny VAT? [art. 14] Towary opodatkowane VAT przy likwidacji [art. 14] Czy opodatkowaniu w momencie likwidacji dzia alno ci podlegaj rodki trwa e podatnika? Termin sporz dzenia spisu z natury przy likwidacji [art. 14] Moment powstania obowi zku podatkowego i rozliczenie podatku [art. 14, art. 99] Podstawa opodatkowania [art. 14, art. 29a ust. 2] Zwolnienie od podatku dostawy towarów obj tych likwidacyjnym spisem z natury [art. 14] Inwestycja w obcym rodku trwa ym przy likwidacji dzia alno ci Zasady zwrotu ró nicy podatku by ym wspólnikom spó ek niemaj cych osobowo ci prawnej oraz osobom fizycznym, które zaprzesta y dzia alno ci [art. 14 ust. 9a-9j] Wst p Dokumenty wymagane do uzyskania zwrotu ró nicy podatku Zasady zwrotu ró nicy podatku Korekta podatku naliczonego, gdy nast pi o zako czenie dzia alno ci gospodarczej [art. 91 ust. 3-5] Obowi zki spadkobierców po mierci podatnika VAT [art. 14] Kontynuacja dzia alno ci po mierci podatnika z o enie deklaracji przez nast pc prawnego LIV. ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE OD VAT Uregulowanie zwolnie przedmiotowych na gruncie obecnej ustawy o VAT Nowy katalog zwolnie podatkowych uchylenie za cznika nr 4 do ustawy [art. 43 ust. 1] Zwolnienie dostawy towarów, w stosunku do których dostawcy nie przys ugiwa o prawo odliczenia podatku [art. 43 ust. 1 pkt 2] Nowa tre art. 43 ust. 1 pkt Zwolnienie w dyrektywie 2006/112/WE

12 3.3. Zwolnienia w dyrektywie a zwolnienie w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Stosowanie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Sprzeda towarów u ywanych nabytych bez VAT Zbycie towaru u ywanego determinuje jego zwolnienie od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 2] Sprzeda samochodu osobowego b d cego rodkiem trwa ym Zwolnienie od podatku dostawy gotowych posi ków dla pasa erów [art. 43 ust. 1 pkt 2a] Zwolnienie od podatku dostawy znaczków pocztowych [art. 43 ust. 1 pkt 4] Dostawa terenów niezabudowanych [art. 43 ust. 1 pkt 9] Zwolnienie od podatku dostaw obiektów budowlanych oraz definicja poj cia pierwsze zasiedlenie [art. 43 ust. 1 pkt 10] Obligatoryjne wy czenie ze zwolnienia dostaw budynków, budowli lub ich cz ci, czyli kiedy ich dostawa jest opodatkowana [art. 43 ust. 1 pkt 10] Zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich cz ci w okoliczno ciach kwalifikuj cych j jako opodatkowan [art. 43 ust. 1 pkt 10a] Pierwsze zasiedlenie po ulepszeniu [art. 43 ust. 1 pkt 10] Rezygnacja ze zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich cz ci, czyli wybór ich opodatkowania [art. 43 ust. 10] Ustalenie czy sprzeda budynków i budowli podlega opodatkowaniu, czy zwolnieniu od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a] Sprzeda 10-letniego budynku, który zosta nabyty w celu dalszej odsprzeda y [art. 43 ust. 1 pkt 10a] Dostawa nieruchomo ci nabytej w drodze aportu przedsi biorstwa przed up ywem 2 lat od pierwszego zasiedlenia [art. 43 ust. 1 pkt 10] Zwolnienie od podatku licencji oraz praw autorskich, bez pobrania nale no ci, do programu komputerowego [art. 43 ust. 1 pkt 13] Us ugi wiadczone przez techników dentystycznych oraz dostawy protez i sztucznych z bów [art. 43 ust. 1 pkt 14] Us ugi techników dentystycznych i dostawa protez dentystycznych wykonywane w ramach zatrudnienia w spó ce kapita owej [art. 43 ust. 1 pkt 14] Czynno ci w zakresie gier losowych, zak adów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, uznane za zwolnione od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 15] Po rednictwo w przyjmowaniu zak adów zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 15] Darowizna produktów spo ywczych na cele charytatywne [art. 43 ust. 1 pkt 16, ust. 12 i 12a] Powszechne us ugi pocztowe [art. 43 ust. 1 pkt 17] Us ugi w zakresie opieki medycznej wykonywane przez zak ady opieki zdrowotnej [art. 43 ust. 1 pkt 18] Zakres zwolnienia medycznego w aspekcie rozumienia celu terapeutycznego przez ETS [art. 43 ust. 1 pkt 18] Us ugi wiadczone przez firmy outsourcingowe na rzecz podmiotów leczniczych na ich terenie zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 18a] Us ugi w zakresie opieki medycznej wiadczone w ramach zawodów medycznych i paramedycznych [art. 43 ust. 1 pkt 19] Zawód maj cego fachowe kwalifikacje psychoanalityka zawodem medycznym [art. 43 ust. 1 pkt 19] Zwolnienie od podatku tzw. pakietów medycznych wykupionych na rzecz pracowników i ich rodzin [art. 43 ust. 1 pkt 19a] Us ugi medyczne zwolnione od VAT w interpretacjach organów podatkowych [art. 43 ust. 1 pkt 18-19a]

13 30.1. Us ugi w zakresie leczenia niep odno ci. In vitro Szko a rodzenia Us ugi protetyczne Us ugi zakwaterowania i wy ywienia osób obecnych w trakcie hospitalizacji pacjentów Chirurgia plastyczna Us ugi fizjoterapii Badania laboratoryjne Szczepienia ochronne Zabezpieczenie medyczne imprez i zgromadze masowych Us ugi przeprowadzania bada lekarskich wst pnych, okresowych i kontrolnych pracowników Sekcja zw ok Pobyt w szpitalu pacjentów pozostaj cych w nim, mimo braku potrzeby dalszego leczenia szpitalnego Us ugi medyczne opodatkowane w interpretacjach organów podatkowych [art. 43 ust. 1 pkt 18-19a] Badania kierowców Us ugi wybielania z bów Sporz dzanie kopii dokumentacji medycznej Badania kliniczne Pobranie krwi p powinowej Opinie lekarskie na zlecenie s dów i organów cigania Dostarczanie lekarzom sprz tu medycznego i udost pnianie sal operacyjnych Dzia alno sanatoriów [art. 43 ust. 1 pkt 18] Us ugi transportu sanitarnego [art. 43 ust. 1 pkt 20] Us ugi niezale nych grup osób, na rzecz swoich cz onków [art. 43 ust. 1 pkt 21] Us ugi pomocy spo ecznej [art. 43 ust. 1 pkt 22] Us ugi opieki nad osobami niepe nosprawnymi [art. 43 ust. 1 pkt 23] Us ugi opieki nad dzie mi i m odzie [art. 43 ust. 1 pkt 24] Us ugi w zakresie obowi zkowych ubezpiecze spo ecznych [art. 43 ust. 1 pkt 25] Katalog podmiotowo-przedmiotowy us ug edukacyjnych zwolnionych od VAT Us ugi o wiaty wiadczone przez podmioty instytucjonalne [art. 43 ust. 1 pkt 26] Us ugi sto ówek szkolnych zwolnienie od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 26] Kursy fryzjerskie i kosmetyczne [art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a)] Us ugi o wiaty wiadczone przez nauczycieli [art. 43 ust. 1 pkt 27] Korepetycje grupowe wiadczone przez nauczycieli zatrudnionych przez firm nie s zwolnione [art. 43 ust. 1 pkt 27] Us ugi nauczania j zyków obcych [art. 43 ust. 1 pkt 28] Us ugi kszta cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego [art. 43 ust. 1 pkt 29] Us ugi edukacyjne w rozumieniu ETS [art. 43 ust. 1 pkt 26-29] Wadliwa implementacja dyrektywy VAT w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy Kursy prawa jazdy zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)] Szkolenie BHP [art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)] Zwolnienie kszta cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego w cz - ci ze rodków publicznych w interpretacji ogólnej Ministra Finansów [art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c)] Finansowanie szkolenia przez jednostk samorz du terytorialnego [art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c)] Szkolenia lekarzy [art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)] Kursy kwalifikacyjne dla piel gniarek i po o nych oraz ratowników medycznych [art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)]

14 55. Szkolenia w zakresie wymaganych kwalifikacji przy eksploatacji urz dze i instalacji energetycznych [art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)] Szkolenie osób zatrudnionych przy obs udze zbiorników LPG [art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)] Dotacja na sfinansowanie kosztów szkolenia Us ugi zakwaterowania [art. 43 ust. 1 pkt 30] Us ugi organizacji non profit [art. 43 ust. 1 pkt 31] Zaopatrywanie w wod przez spó k wodn swoich cz onków [art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b)] Stowarzyszenie sk adka cz onkowska a zap ata za us ug [art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b)] Us ugi ci le zwi zane ze sportem [art. 43 ust. 1 pkt 32] Wst p na klubowe pole golfowe wolny od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 32] Us ugi obiektu sportowego (p ywalni) mog by zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 32] Us ugi kulturalne [art. 43 ust. 1 pkt 33] Formy organizacyjne dzia alno ci kulturalnej [art. 43 ust. 1 pkt 33] Fundacja kultury podmiotem korzystaj cym ze zwolnienia od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a)] Bilet wst pu do muzeum na spotkanie z artystami z podatkiem [art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a)] Us uga w zakresie kultury wiadczona przez zespó artystów [art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) i b)] Us ugi kulturalne indywidualnych twórców i artystów wykonawców [art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b)] Us ugi radiofonii i telewizji [art. 43 ust. 1 pkt 34] Us ugi zapewnienia personelu przez organizacje wyznaniowe w celu zapewnienia opieki duchowej [art. 43 ust. 1 pkt 35] Us ugi w zakresie wynajmowania lub wydzier awiania nieruchomo ci na cele mieszkaniowe [art. 43 ust. 1 pkt 36] Us ugi w zakresie zarz dzania nieruchomo ciami mieszkalnymi Us ugi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne [art. 43 ust. 1 pkt 37] Us ugi pomocy drogowej mieszcz ce si w poj ciu us ug ubezpieczeniowych zwolnione od VAT [art. 43 ust. 1 pkt 37] Us ugi assistance w interpretacji Ministra Finansów nie s zwolnione z VAT [art. 43 ust. 1 pkt 37 i ust. 13] Us ugi assistance w orzeczeniu NSA s zwolnione z VAT [art. 43 ust. 1 pkt 37 i ust. 13] Czynno ci s u ce ocenie ryzyka ubezpieczeniowego [art. 43 ust. 1 pkt 37 i ust. 13] Us ugi brokerów likwidacyjnych na rzecz ubezpieczonych nie s zwolnione [art. 43 ust. 1 pkt 37 i ust. 13] Us ugi udzielania kredytów lub po yczek pieni nych [art. 43 ust. 1 pkt 38] Us ugi udzielania por cze, gwarancji i wszelkich innych zabezpiecze transakcji finansowych i ubezpieczeniowych [art. 43 ust. 1 pkt 39] Us ugi w zakresie depozytów rodków pieni nych i transakcji p atniczych [art. 43 ust. 1 pkt 40] Us ugi swift nie s zwolnione z VAT [art. 43 ust. 1 pkt 40] Us ugi, których przedmiotem s instrumenty finansowe [art. 43 ust. 1 pkt 41] Przechowywanie i zarz dzanie innymi ni papiery warto ciowe zbywalnymi instrumentami finansowymi wadliwa implementacja [art. 43 ust. 1 pkt 41] Transakcje, których przedmiotem s udzia y w spó kach posiadaj cych i nieposiadaj cych osobowo ci prawnej i innych podmiotach [art. 43 ust. 1 pkt 40a i ust. 16] Wykonywanie wy cznie czynno ci zwolnionych bez ewidencji [art. 109 ust. 3] Przekroczenie obrotu z przy wykonywaniu wy cznie czynno ci zwolnionych przedmiotowo LV. ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD VAT Kto jest drobnym przedsi biorc w rozumieniu ustawy o VAT? [art. 113]

15 2. Szczególna procedura w przypadku drobnych przedsi biorców o obrocie do z [art. 113 ust. 1] Ustalanie warto ci obrotu z uprawniaj cego do zwolnienia [art. 113 ust. 2] Wp yw dotacji i otrzymanego odszkodowania na kwot uprawniaj c do zwolnienia podmiotowego [art. 113 ust. 2] Ustalanie warto ci obrotu z uprawniaj cego do zwolnienia w przypadku rolnika rycza towego [art. 113 ust. 2] Warunki i termin rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego [art. 113 ust. 4] Rozpoczynaj cy dzia alno zwolnieni z VAT z mocy prawa, z mo liwo ci wyboru opodatkowania [art. 113 ust. 9] Podatnik zwolniony od podatku zachowuj cy si jak podatnik czynny konsekwencje dla nabywców jego towarów i us ug [art. 113 ust. 4, art. 88 ust. 3a pkt 2] Fakturowanie sprzeda y zwolnionej podmiotowo od podatku [art. 106b ust. 2 i art. 106e ust. 1 pkt 19] Utrata prawa do zwolnienia w momencie przekroczenia limitu obrotów [art. 113 ust. 5] Wy czenia ze zwolnienia podmiotowego [art. 113 ust. 13] Drobny przedsi biorca jako nabywca od czynnego podatnika VAT odpadów i praw do emisji gazów [art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8] Zwolnienie podmiotowe a import us ug [art. 113 ust. 1] Podatnik zwolniony podmiotowo a WNT [art. 113 ust. 1] Podatnik zwolniony podmiotowo a wewn trzwspólnotowa dostawa towarów [art. 113 ust. 1 i 13] Korekta (odzyskanie) VAT po rezygnacji ze zwolnienia Korekta (odzyskanie) VAT od rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych o warto ci wy szej ni z Korekta (odzyskanie) VAT od niskocennych rodków trwa ych i wyposa enia Korekta (odzyskanie) VAT od towarów handlowych lub surowców i materia ów Utrata prawa do zwolnienia mo liwo jego reaktywowania [art. 113 ust. 11 i 11a] Podatnicy rozpoczynaj cy dzia alno moment utraty zwolnienia [art. 113 ust. 4, 5 i 9] Kwota uprawniaj ca do zwolnienia u po redników, agentów i zleceniobiorców [art. 113 ust. 1 i 9] Ewidencja VAT u podatnika zwolnionego [art. 109 ust. 1] Ewidencja sprzeda y u podatników zwolnionych podmiotowo od VAT, wykonuj cych jedynie czynno ci zwolnione przedmiotowo [art. 109 ust. 1] Podatnicy powi zani a moment utraty zwolnienia [art. 113 ust. 12] Rzeczoznawstwo nieb d ce doradztwem zwolnione podmiotowo od VAT [art. 113 ust. 13] Us ugi w zakresie rachunkowo ci mog by zwolnione podmiotowo [art. 113 ust. 13] Zwolnienie podmiotowe ograniczone jest terytorialnie [art. 113] Podatnicy-taksówkarze opodatkowani w formie rycza tu [art. 114] LVI. ZWROT KRAJOWYM PODATNIKOM VAT ZAP ACONEGO W INNYM KRAJU UNII EUROPEJSKIEJ Zasady ubiegania si przez podatników podatku od towarów i us ug o zwrot podatku od warto ci dodanej zap aconego w innym pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej [art. 89 ust. 1h-1l] Podmioty uprawnione do zwrotu podatku od warto ci dodanej naliczonego w innym ni Polska pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej [art. 89 ust. 1h-1i] Tryb i forma sk adania wniosku o zwrot podatku Termin z o enia wniosku o zwrot podatku od warto ci dodanej Okres za jaki mo na wyst pi o zwrot podatku i minimalna kwota wnioskowanego zwrotu Proporcjonalne okre lenie wnioskowanej kwoty zwrotu [art. 89 ust. 1k]

16 7. Sposób post powania przy zmianie proporcji [art. 89 ust. 1l] Przypadki kiedy wniosek o zwrot podatku od warto ci dodanej nie jest przekazywany do w a ciwego pa stwa cz onkowskiego zwrotu [art. 89 ust. 1i i 1j] Dodatkowe wymogi i zasady jakie mo e okre li pa stwo cz onkowskie zwrotu LVII. ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I US UG PODMIOTOM ZAGRANICZNYM Implementacja dyrektywy 2008/9/WE od 1 stycznia 2010 roku Zasady zwrotu podatku od towarów i us ug podmiotom zagranicznym [art. 89 ust. 1-1g] Podmioty uprawnione do ubiegania si o zwrot podatku od towarów i us ug w Polsce [art. 89 ust. 1] Warunki uzyskania zwrotu podatku przez podmioty uprawnione [art. 89 ust. 1a] Okres za jaki mo na wyst pi o zwrot podatku i minimalna kwota wnioskowanego zwrotu Okre lenie kwoty podatku podlegaj cego zwrotowi Tryb i forma sk adania wniosku o zwrot podatku przez podatnika unijnego Tryb i forma sk adania wniosku o zwrot podatku przez podatnika pozaunijnego Informacje, jakie powinien zawiera wniosek o zwrot podatku sk adany drog elektroniczn Za wiadczenie o przynale no ci wnioskodawcy do grupy podatkowej Terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku uprawnionym podmiotom Odsetki w przypadku niezwrócenia kwoty podatku w terminie [art. 89 ust. 1f] Proporcjonalne okre lenie wnioskowanej kwoty zwrotu podatku [art. 89 ust. 1b] Przypadki kiedy nie stosuje si zwrotu podatku dla podmiotów uprawnionych [art. 89 ust. 1c] Zwrot do urz du skarbowego kwot uzyskanych nienale nie [art. 89 ust. 1g] Sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej a prawo do zwrotu podatku LVIII. ZWROT PODATKU PODRÓ NYM (TAX FREE) Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku [art. 126] Warunki jakie musi spe ni podró ny aby uzyska zwrot podatku [art. 126] Potwierdzenie wywozu towaru przez urz d celny [art. 128 ust. 3] Warunki jakie musi spe nia sprzedawca, aby oferowa zwrot podatku [art. 127] Obowi zki sprzedawców [art. 127] Kiedy sprzedawca mo e dokonywa zwrotów podatku podró nym? [art. 127] Podmioty nieb d ce sprzedawcami uprawnione do dokonywania zwrotów podatku [art. 127 ust. 8] Forma zwrotu podatku podró nym [art. 127 ust. 5] Bezgotówkowy zwrot VAT podró nym w wyja nieniu Ministerstwa Finansów Wywóz towaru przez podró nego w stanie nienaruszonym jako warunek zwrotu podatku Stawka podatku w przypadku dostaw, od których dokonano zwrotu podatku [art. 129] Zasada proporcjonalno ci przy pozbawianiu podatnika prawa do stawki 0% od dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podró nemu Naruszenie przez sprzedawc wymogów formalnych a prawo do stawki 0% z tytu u TAX FREE Minimalna kwota zakupów po 1 maja 2004 roku uprawniaj ca do zwrotu podatku LIX. ZMIANY OBOWI ZUJ CE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU Wst p Definicja faktury [art. 2 pkt 31] Faktura elektroniczna [art. 2 pkt 32] WDT nie dla podatnika zwolnionego podmiotowo [art. 13 ust. 6] Podstawa opodatkowania przy likwidacyjnym spisie z natury [art. 14 ust. 8] Obowi zek podatkowy wst p [art. 19a]

17 7. Obowi zek podatkowy zasada [art. 19a ust. 1 i 2] Obowi zek podatkowy przy wiadczeniach ci g ych [art. 19a ust. 3] Szczególne momenty powstawania tego obowi zku [art. 19a ust. 5, 7 i 8] Otrzymanie ca o ci lub cz ci zap aty [art. 19a ust. 5 pkt 1] Komis [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a)] Dostawa towaru z nakazu organu w adzy publicznej oraz w trybie egzekucji [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b) i lit. c)] Us ugi wiadczone na zlecenie s dów i prokuratury [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. d)] Us ugi zwolnione od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt [art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e)] Otrzymanie dotacji, subwencji i innych dop at [art. 19a ust. 5 pkt 2] Obowi zek podatkowy powstaj cy z momentem wystawienia faktury [art. 19a ust. 5 pkt 3] Obowi zek podatkowy powstaj cy z momentem wystawienia faktury, nie pó niej ni z up ywem terminu jej wystawienia [art. 19a ust. 5 pkt 4] Obowi zek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki [art. 19a ust. 8] Powstanie obowi zku podatkowego z tytu u importu towarów [art. 19a ust. 9-11] Metoda kasowa a ma y podatnik rozliczaj cy VAT na zasadach ogólnych [art. 21 ust. 6] Podstawa opodatkownia nowa regulacja [art. 29a] Podstawa opodatkownia przy nieodp atnych dostawach towarów oraz wiadczeniu us ug [art. 29a ust. 2-5] Dodatkowe elementy obj te podstaw opodatkowania [art. 29a ust. 6] Elementy nieobj te podstaw opodatkowania [art. 29a ust. 7] Dostawa budynków i oddanie w u ytkowanie wieczyste gruntu z jednoczesn dostaw budynków [art. 29a ust. 8 i 9] Przes anki obni enia podstawy opodatkowania [art. 29a ust. 10] Warto opakowania a podstawa opodatkowania [art. 29a ust. 11 i ust. 12] Warunki dokonywania obni enia podstawy opodatkowania [art. 29a ust. 13 i 14] Usuni te regulacje okre laj ce podstaw opodatkowania stosowanie zasady ogólnej [art. 29a ust. 1] Podstawa opodatkowania w przypadku wewn trzwspólnotowego nabycia towarów [art. 30a] Podstawa opodatkowania w imporcie towarów [art. 30b] Podstawa opodatkowania w imporcie us ug [art. 30c ust. 1] Podstawa opodatkowania przy dostawie towarów, dla których podatnikiem jest nabywca towarów [art. 30c ust. 2] Odpowiednie stosowanie przepisów celnych [art. 38 ust. 1] Zaliczka w eksporcie a stawka 0% [art. 41 ust. 9a i 9b] Dostawy i us ugi o charakterze czynno ci ci g ych w kontek cie zmiany stawek VAT [art. 41 ust. 14b i ust. 14c] Faktury o charakterze masowym w przypadku zmiany stawek podatkowych [art. 41 ust. 14e] Zap ata otrzymana przed dniem zmiany stawki podatku [art. 41 ust. 14f] Wystawienie dokumentu wywozu [art. 42 ust. 6 i ust. 7] Uchylenie przepisów delegacyjnych [art. 42 ust. 15 i 17] Zwolnienie od podatku dostawy towarów wykorzystywanych wy cznie do dzia alno ci zwolnionej od podatku [art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2] Zwolnienie od podatku dostawy gotowych posi ków dla pasa erów [art. 43 ust. 1 pkt 2a] Zwolnienie od podatku czynno ci zarz dzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi [art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. d)] Zwolnienie wiadczenia us ug ci le zwi zanych z opiek nad dzie mi i m odzie [art. 43 ust. 1 pkt 24] Transakcje, których przedmiotem s udzia y w spó kach posiadaj cych i nieposiadaj cych osobowo ci prawnej i innych podmiotach [art. 43 ust. 1 pkt 40a i ust. 16]

18 46. Zmiany w zakresie odliczenia podatku naliczonego [art. 86] Podatek naliczony wynikaj cy z faktur [art. 86 ust. 2 pkt 1] Podatek naliczony w przypadku importu towarów [art. 86 ust. 2 pkt 2 i pkt 5] Podatek naliczony w przypadku dostawy nowego rodka transportu albo wewn trzwspólnotowego nabycia tego rodka [art. 86 ust. 2 pkt 7 i ust. 20] Podatek naliczony od prezentów o ma ej warto ci lub próbek [art. 86 ust. 8 uchylenie pkt 2] Terminy obni enia podatku nale nego o podatek naliczony zasada [art. 86 ust. 10] Faktura i dokument celny a odliczenie podatku [art. 86 ust. 10b pkt 1] WNT a odliczenie podatku [art. 86 ust. 10b pkt 2] Odliczenie u podatnika, który jest nabywc lub us ugobiorc [art. 86 ust. 10b pkt 3] Odliczenie podatku przy stosowaniu w imporcie towarów procedury uproszczonej [art. 86 ust. 10d pkt 1] Odliczenie podatku gdy kwota podatku nale nego wynika z decyzji organu podatkowego [art. 86 ust. 10d pkt 2] Odliczenie podatku przez ma ego podatnika [art. 86 ust. 10e] Odliczenie podatku naliczonego w ramach korekty deklaracji [art. 86 ust. 13 i 13a] Deklaracja, w której nabywca obni a podatek naliczony z tytu u faktury koryguj cej zawy ony podatek nale ny [art. 86 ust. 19a i 19b] Zwrot podatku podatnikowi dokonuj cemu wewn trzwspólnotowej dostawy nowych rodków transportu [art. 87 ust. 10] Wy czenie prawa do odliczenia dla podatników, którzy ponosz wydatki w imieniu i na rachunek osób trzecich [art. 88 ust. 1a] Transakcje wy czone z podstawy do wyliczenia proporcji odliczenia podatku naliczonego [art. 90 ust. 6] VAT wy czony z podstawy do wyliczenia proporcji odliczenia podatku naliczonego [art. 90 ust. 9a] Termin dokonania zg oszenia rejestracyjnego podatnika zwolnionego od rejestracji, który utraci zwolnienie lub z niego zrezygnowa [art. 96 ust. 5] Prawo do uzyskania potwierdzenia rejestracji kontrahenta w innym kraju cz onkowskim [art. 97 ust ] Zmiany w informacjach podsumowuj cych [art. 100 ust. 8 pkt 4 i ust. 11] Zmiany w zasadach fakturowania wst p [art. 106a-106q] Zakres obowi zku wystawiania faktur [art. 106a] Kiedy podatnik jest obowi zany wystawi faktur [art. 106b] Faktury wystawiane w imieniu i na rzecz d u nika przez organy egzekucyjne w administracji i komorników s dowych [art. 106c] Wystawianie faktur w imieniu i na rzecz podatnika przez nabywc lub upowa nione przez niego osoby trzecie [art. 106d] Dane na fakturze [art. 106e] Dokumentowanie dostaw i us ug opodatkowanych w innym kraju unijnym [art. 106e ust. 5 pkt 1] Dokumentowanie dostaw i us ug opodatkowanych w kraju trzecim [art. 106e ust. 5 pkt 2] Faktury uproszczone i dane na nich zawarte [art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6] Ilo wystawianych egzemplarzy faktury [art. 106g] Termin wystawienia faktury [art. 106i] Szczególne terminy wystawiania faktur [art. 106i ust. 3-6] Us ugi budowlane lub budowlano-monta owe Dostawy ksi ek drukowanych Drukowanie ksi ek Dostawa i dystrybucja energii, us ugi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzier awy i leasingu oraz sta ej obs ugi prawnej i biurowej

19 78.5. Niezwrócenie przez nabywc opakowania tzw. zwrotnego Termin wystawienia faktury na danie Kiedy najwcze niej mo na wystawi faktur [art. 106i ust. 7 i 8] Zasady wystawiania faktur koryguj cych [art. 106j] Faktury elektroniczne [art. 106m i art. 106n] Ewidencja obrotu i kwot podatku nale nego przy zastosowaniu kas rejestruj cych [art. 111 ust. 1a] Przechowywanie i udost pnianie faktur [art. 112a] Zmiany w zwolnieniu podmiotowym [art. 113] Wy czenia ze zwolnienia podmiotowego [art. 113 ust. 13] Drobny przedsi biorca zwolniony od VAT nie podlega zwolnieniu z tytu u importu towarów i us ug Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów u ywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków s owniczek poj [art. 120 ust. 1] Lista towarów, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku okre lone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy [za cznik nr 12] Przepisy przej ciowe w zakresie obowi zku podatkowego i podstawy opodatkowania 2013/ Stawki podatku w ustawie o VAT w latach [art. 146a] LX. NOWE ZASADY ODLICZANIA I ROZLICZANIA WYDATKÓW DOTYCZ CYCH POJA- ZDÓW SAMOCHODOWYCH PROJEKT Wst p Mo liwo odliczenia pe nego (w 100%) podatku naliczonego Kiedy mo na uzna, e pojazd samochodowy jest wykorzystywany wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika Kiedy nie ma obowi zku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a jest on uznawany za wykorzystywany wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika Konstrukcyjne uwarunkowania pojazdu samochodowego a prawo do pe nego odliczenia podatku System zabezpieczaj cy prawid owo korzystania z pe nego odliczenia Obowi zek z o enia informacji o pojazdach daj cych pe ne prawo odliczenia Obowi zek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Mo liwo odliczenia do 50% podatku naliczonego Pojazdy samochodowe obj te ograniczonym prawem do odliczenia podatku Okre lenie róde podatku naliczonego, który mo e podlega odliczeniu w 50% Wydatki od których podatek naliczony mo e podlega odliczeniu w 50% Wy czenie opodatkowania u ytku prywatnego Dokonywanie korekt podatku naliczonego Odliczenie podatku od wydatków na monta towarów montowanych w pojazdach samochodowych Deregulacja w zakresie za wiadcze co do samochodów przywiezionych do Polski Regulacje przej ciowe i ko cowe LXI. TEKSTY AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obci e administracyjnych w gospodarce Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 29 pa dziernika 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca wiadczenia us ug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonuj cej nabycia (importu) towarów lub us ug

20 6. Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie okre lenia podatników niemaj cych obowi zku sk adania zg oszenia rejestracyjnego Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania okre lonego podmiotu na potrzeby transakcji wewn trzwspólnotowych na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urz dy skarbowe kaucji gwarancyjnej sk adanej przez podmioty, których przedmiotem dzia alno ci b dzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i us ug podró nym Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej cznej warto- ci zakupów, przy której podró ny mo e da zwrotu podatku od towarów i us ug Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od warto ci dodanej naliczonego w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim Wspólnoty Europejskiej Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i us ug niektórym podmiotom Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestruj cych Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnie z obowi zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj cych Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 26 pa dziernika 2005 r. w sprawie terminu zap aty podatku od towarów i us ug z tytu u importu towarów Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnie od podatku od towarów i us ug oraz warunków stosowania tych zwolnie Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i us ug, dla których obni a si stawk podatku od towarów i us ug, oraz warunków stosowania stawek obni onych Rozporz dzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiaj ce rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od warto ci dodanej Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto ci dodanej SKOROWIDZ RZECZOWY

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Spis treści Wstęp... XI Preambuła... 3 ROZDZIAŁ I. Przedmiot... 13 Artykuł 1. Przedmiot... 15 ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Artykuł 2. Wyłączenia z transakcji wewnątrzwspólnotowych...

Bardziej szczegółowo

9. Wywóz towarów z Polski nieb d cy WDT (art. 13 ust. 4 pkt 4, 6 i 7 oraz ust. 6) Zmiana definicji dzia alno ci gospodarczej (art. 15 ust. 2

9. Wywóz towarów z Polski nieb d cy WDT (art. 13 ust. 4 pkt 4, 6 i 7 oraz ust. 6) Zmiana definicji dzia alno ci gospodarczej (art. 15 ust. 2 SPIS TRE CI I. NOWO CI OBOWI ZUJ CE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU... 11 1. Wst p... 11 2. Obowi zek podatkowy z tytu u WDT (art. 20 ust. 1 i ust. 1a)... 12 3. Otrzymanie zaliczki nie rodzi obowi zku podatkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Spis treœci Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdzia³ I. Istota podatku od wartoœci dodanej (Rados³aw uk)... 1 1. Podatek od wartoœci dodanej... 1 2. Implementacja przepisów wspólnotowych dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przedmowa... Wykazskrótów... XI XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła... 3 Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 Spis tre ci Wst p... 27 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 ROZDZIA I. Eksport towarów... 31 1. Poj cie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1 PRZYKŁADY I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów Przykład 1 Firma A. nabyła towar z Niemiec od niemieckiej firmy Z. Firma Z. przy sprzedaży towaru zastosowała metodę opodatkowania marży i informację o

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14.

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14. 1 z 5 2014-01-28 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.tzuk.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów... 30 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 Spis tre ci Wst p... 27 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 ROZDZIA I. Eksport towarów... 31 1. Poj cie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE

Spis treści WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE I. ZAKRES OPODATKOWANIA 1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania 3. Komis - jakie czynności podlegają opodatkowaniu? 4. Nieodpłatne przekazanie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 9915 Temat: Podatek u źródła - kompendium wiedzy 13 Luty Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 9915 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. Strona 1 z 5 Promna: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Falęcicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH Wstęp 9 I STAWKI VAT 17 1. Stawka VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego 17 1.1. PKOB 11 obiekty budownictwa mieszkaniowego 19 2. Wykaz usług ze stawką VAT 8% 25 2.1 Przykłady opodatkowania 8% VAT wg kodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo