WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA"

Transkrypt

1 Jerzy Szczotka, Tomasz Demendecki WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA niedoceniane aktywa przedsiębiorcy Jak chronić i jak korzystać z ochrony? Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Lublin, 2009

2 Projekt Ochrona własności intelektualnej program informacji dla przedsiębiorców Polski Wschodniej jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland na podstawie umowy nr U-POIG /08-00 z dnia 03 lutego 2009 r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Copyright by Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Wydawca: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland ul. Mełgiewska 7-9, Lublin tel.: fax: we współpracy z: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Mełgiewska 7-9, Lublin tel./ fax: ISBN Skład, łamanie tekstu i projekt okładki: Marek Szczodrak

3 Spis treści WSTĘP 5 CZĘŚĆ I. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (Jerzy Szczotka) 7 1. Pojęcie własności intelektualnej 7 2. Zakres przedmiotowy własności intelektualnej 7 3. Ochrona prawna własności intelektualnej 9 4. Rola własności intelektualnej w działalności gospodarczej 10 CZĘŚĆ II. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA Wynalazki (Jerzy Szczotka) 11 A. Pojęcie wynalazku 11 B. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego 12 C. Pierwszeństwo do uzyskania ochrony 13 D. Ochrona wynalazku - patent 13 E. Ochrona wynalazku poza granicami Polski Wzory użytkowe (Jerzy Szczotka) 15 A. Pojęcie wzoru użytkowego 15 B. Prawo ochronne na wzór użytkowy Wzory przemysłowe (Jerzy Szczotka) 16 A. Pojęcie wzoru przemysłowego 16 B. Ochrona wzoru przemysłowego prawo z rejestracji 17 C. Zgłoszenie wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego 18 D. Ochrona wzoru przemysłowego poza granicami Polski Znaki towarowe (Jerzy Szczotka) 19 A. Istota i funkcje znaków towarowych 19 B. Pojęcie znaku towarowego 19 C. Prawo ochronne na znak towarowy 20 D. Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego 21 E. Ochrona znaku towarowego poza granicami Polski Oznaczenia geograficzne (Tomasz Demendecki) 24 A. Pojęcie oznaczeń geograficznych i ich funkcje 24 B. Podmioty uprawnione do uzyskania ochrony 25 C. Zgłoszenie oznaczenia geograficznego do Urzędu Patentowego 25 D. Ochrona oznaczenia geograficznego prawo z rejestracji 26 E. Szczególne zasady ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych Pojęcie oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego Podmioty uprawnione do uzyskania ochrony Zgłoszenie oznaczenia w postępowaniu rejestrowym Prawo z rejestracji 28 F. Szczególne zasady ochrony produktów tradycyjnych - wzmianka 29 3

4 G. Szczególne zasady ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych Pojęcie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego Podmioty uprawnione do uzyskania ochrony Zgłoszenie oznaczenia w postępowaniu rejestrowym Prawo z rejestracji Topografie układów scalonych (Tomasz Demendecki) 32 A. Pojęcie topografii układu scalonego 32 B. Podmioty uprawnione do uzyskania ochrony 33 C. Zgłoszenie topografii do Urzędu Patentowego 33 D. Ochrona topografii prawo z rejestracji Firma (Tomasz Demendecki) 35 A. Pojęcie firmy. Zasady tworzenia firmy i jej budowa 35 B. Funkcje firmy 37 C. Podmioty uprawnione do uzyskania ochrony 37 D. Ochrona prawo do firmy Nowe odmiany roślin (Tomasz Demendecki) 38 A. Pojęcie nowej odmiany roślin 38 B. Podmioty uprawnione do uzyskania ochrony. 40 C. Zgłoszenie do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 40 D. Ochrona odmiany wyłączne prawo do nowej odmiany roślin Know-how (tajemnica przedsiębiorstwa) (Jerzy Szczotka) 43 CZĘŚĆ III. WŁASNOŚĆ LITERACKA I ARTYSTYCZNA (Prawo autorskie i prawa pokrewne) (Jerzy Szczotka) Przedmiot ochrony prawa autorskiego utwór Ochrona utworu autorskie prawa majątkowe Podmiot autorskich praw majątkowych Ochrona praw pokrewnych 47 CZĘŚĆ IV. REALIZATOR PROJEKTU (Małgorzata Plak) 49 ZAŁĄCZNIKI 51 Załącznik nr 1 Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy 52 Załącznik nr 2 Formularz wniosku o udzielenie patentu na wynalazek 54 Załącznik nr 3 Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy 56 Załącznik nr 4 Formularz wniosku o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemyslowy 58 Załącznik nr 5 Formularz wniosku o udzielenie zgloszenia na oznaczenie georaficzne 60 Załącznik nr 6 Formularz wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego 62 4

5 WSTĘP Jednym z najcenniejszych aktywów nowoczesnej firmy jest znana i ceniona marka, logo, znak towarowy, lub wzór opakowania. Wartości te budują rynkową tożsamość przedsiębiorstwa i często decydują o zdolności do generowania zysku. Także prawa do korzystania ze stworzonej lub zakupionej technologii, rozwiązań konstrukcyjnych, dokonanych wynalazków lub opracowanego designu mają decydujący wpływ na wartość i pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz perspektywy rozwoju. Konieczne jest zatem dostarczanie przedsiębiorcom wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji rozwiązań innowacyjnych kwalifikujących się do ochrony, a także procedur i metod uzyskiwania ochrony własności przemysłowej. Niniejsza opracowanie powstało w wyniku realizacji projektu pt. Ochrona własności intelektualnej program informacji dla przedsiębiorców Polski Wschodniej, którego głównym celem jest upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej przez przedsiębiorców z terenu Polski Wschodniej. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 konferencji, które odbędą się w głównych miastach wojewódzkich objętych działaniem projektu: Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Białymstoku i Olsztynie, by przybliżyć uczestnikom najważniejsze zagadnienia chroniące własność intelektualną, zaproponować wymianę doświadczeń oraz zachęcić do nawiązania wzajemnych kontaktów. Poprzez udział w 16-godzinnych warsztatach Beneficjenci projektu 300 przedsiębiorców zdobędzie wiedzę i umiejętności w jaki sposób chronić prawnie swoje innowacyjne pomysły. Poprzez udział w projekcie zachęcimy i obejmiemy wsparciem firmy, które zdecydują się na wystąpienie do odpowiednich organów o uzyskanie ochrony własności intelektualnej na obszarze Polski oraz za granicą, w celu uzyskania wyłączności do korzystania z chronionego prawnie dobra i zwiększenia możliwość zrekompensowania kosztów opracowania nowych technologii. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przekazana Państwu Publikacja zawiera kompendium wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej w świetle przepisów Polskich i Unijnych, własności przemysłowej oraz własności literackiej i artystycznej oraz wyjaśnia jak chronić i jak korzystać z ochrony. 5

6 6

7 CZĘŚĆ I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (Jerzy Szczotka) 1. Pojęcie własności intelektualnej Oczywiste jest, że każdy przedsiębiorca dba o swoje rzeczy (dobra materialne) budynki, lokale, pojazdy, sprzęt komputerowy, biurowy i wszelkie inne urządzenia, służące do prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej. To są wszak jego aktywa i zarazem środki umożliwiające osiąganie dochodów (korzyści ekonomicznych). Nie ma wątpliwości, że dbałość przedsiębiorcy o te dobra to także ich ochrona, realizowana za pomocą wszelkich dostępnych instrumentów prawnych. Czy każdy przedsiębiorca zdaje sobie jednocześnie sprawę, że jego sukces gospodarczy w nie mniejszym stopniu zależy także od aktywów intelektualnych, tj. dóbr niematerialnych, wchodzących w skład jego majątku (przedsiębiorstwa), mających wymierną wartość komercyjną i mogących być samodzielnym przedmiotem obrotu na rynku? Dobra te zwiększające potencjał ekonomiczny przedsiębiorcy i stymulujące jego rozwój gospodarczy - określane są zbiorczym mianem własności intelektualnej i jako takie podlegają ochronie prawnej. Mogą one z punktu widzenia swego charakteru przybierać postać: rozwiązań, oznaczeń, utworów. Dobra intelektualne należy odróżnić od ich nośników, tj. przedmiotów materialnych (rzeczy), w których zostały ucieleśnione i dzięki którym można się z nimi zapoznać i z nich korzystać. 2. Zakres przedmiotowy własności intelektualnej Tak, jak wykorzystywane w działalności gospodarczej rzeczy mają zróżnicowaną postać i zastosowanie, tak też własność intelektualna obejmuje grupę różnorodnych dóbr odmiennych, co do charakteru, postaci i funkcji, a przez to także sposobu ochrony. Tradycyjnie, dziedzina własności intelektualnej dzielona jest na dwa podstawowe działy: własność przemysłową, własność literacką i artystyczną (prawo autorskie i prawa pokrewne). 7

8 Podkreślić trzeba, że istotne znaczenie w sferze działalności gospodarczej (także rolniczej) mają dobra intelektualne mieszczące się w zakresie obydwu wskazanych części. 1) Ustawodawca polski postanowił, że w ramach własności przemysłowej ochronie podlegają: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne pochodzenia towarów i usług, topografie układów scalonych, (podstawowa regulacja prawna dotycząca powyższych dóbr znajduje się w ustawie z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz ze zm., dalej w skr. p.w.p.); firma (regulacja prawna w art. ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej w skr. k.c.); nowe odmiany roślin (regulacja prawna w ustawie z dn. 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 41, poz. 271 ze zm.); know-how (tajemnica przedsiębiorstwa). Istotne znaczenie dla ochrony własności przemysłowej, a podstawowe dla knowhow (tajemnicy przedsiębiorstwa), mają także przepisy ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm. dalej w skr. u.z.n.k.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (k.c.) o czynach niedozwolonych (art. 415 i nast.). Inne istotne akty prawa polskiego o charakterze ogólnym, dotyczące ochrony własności przemysłowej, to: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 91, poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych Dz. U. Nr 90, poz ze zm. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej Dz. U. Nr 89, poz ) Natomiast dziedzina własności literackiej i artystycznej w polskim ustawodawstwie obejmuje: utwory (chronione w ramach prawa autorskiego); artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania programów, wydania pierwsze oraz naukowe i krytyczne (chronione w ramach praw pokrewnych). Przepisy dotyczące własności literackiej i artystycznej znajdują się w ustawie z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). 8

9 Podkreślić trzeba, że decydujące znaczenie mają definicje ustawowe tych dóbr (trzeba zatem je znać), nie zaś powszechne ich rozumienie. 3. Ochrona prawna własności intelektualnej Podstawowym instrumentem prawnym, zapewniającym ochronę własności intelektualnej jest przyznane określonej osobie (może to być przedsiębiorca) prawo podmiotowe, gwarantujące wyłączność (monopol) na korzystanie z danego dobra intelektualnego i rozporządzanie nim. Jest to z reguły prawo o charakterze właścicielskim zasadą jest, że nikt poza podmiotem uprawnionym nie może w żaden sposób korzystać z tego dobra. Taka wyłączność to dla przedsiębiorcy szczególna szansa na dodatkowe korzyści ekonomiczne, to legalny element przewagi rynkowej konkurenci, muszą w tym zakresie respektować istniejącą ochronę monopolu, nie mogą swobodnie korzystać z chronionego dobra. Komercyjna eksploatacja własności intelektualnej może polegać: albo na uzyskaniu przez przedsiębiorcę dochodu z tytułu sprzedaży dobra intelektualnego (umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności), albo na osiąganiu korzyści majątkowych: bezpośrednio z osobistego wykorzystywania tego dobra w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub/i z tytułu udzielanych innym podmiotom zezwoleń (licencji) na korzystanie z niego (w prawie własności przemysłowej udzielenie licencji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w prawie autorskim taka forma wymagana jest tylko dla licencji wyłącznej); licencja może mieć charakter pełny (zakres uprawnień licencjobiorcy jest taki sam jak licencjodawcy) lub ograniczony (zakres uprawnień licencjobiorcy jest węższy, aniżeli licencjodawcy), wyłączny (licencjobiorca ma zagwarantowaną wyłączność korzystania) lub niewyłączny (licencjodawca może udzielić licencji innym licencjobiorcom w takim samym zakresie); dochody z licencji przyjmują najczęściej postać okresowych opłat lub też udziału w zyskach osiąganych przez licencjobiorcę. Efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego własności intelektualnej zależy nie tylko od jej wartości rynkowej, lecz także od inwencji i strategii samego przedsiębiorcy. Pamiętać należy, że prawa wyłączne chroniące własność intelektualną są z reguły: ograniczone czasowo (okresy ochrony nie są jednolite), przez co wskazana jest nie tylko intensywna, lecz i racjonalna eksploatacja dobra intelektualnego; ograniczone terytorialnie, obejmując tradycyjnie obszar kraju; za sprawą jednak przepisów, gł. wspólnotowych oraz umów międzynarodowych istnieje możliwość (zwykle na podstawie odpowiedniego zgłoszenia) skorzystania z zakresu ochrony rozszerzonego terytorialnie poza granice Polski. Naruszenie prawa wyłącznego (nielegalne korzystanie z chronionego dobra intelektualnego) zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi. 9

10 Sankcje cywilne to z reguły: nakaz zaniechania naruszania, usunięcie skutków naruszenia (także poprzez ogłoszenie w prasie stosownego oświadczenia), naprawienie poniesionej przez uprawnionego szkody (np. poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej), wydanie bezpodstawnie uzyskanych przez naruszającego korzyści. Osoba uprawniona może także żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa. Zasadą jest, że sądami właściwymi do rozpatrywania spraw cywilnych z zakresu własności intelektualnej są w pierwszej instancji sądy okręgowe, w drugiej zaś sądy apelacyjne. Sankcje karne to: grzywna, ograniczenie albo nawet pozbawienie wolności. 4. Rola własności intelektualnej w działalności gospodarczej Nikt obecnie nie neguje istotnej roli własności intelektualnej w działalności gospodarczej. Jest ona ważna dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na rozmiar (skalę) działalności, jej rodzaj (np. produkcja, handel, usługi, przemysł, rolnictwo), miejsce (także wschodnia Polska) i formę prowadzenia (także indywidualna działalność, spółki, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe). Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach własność intelektualna to jeden z najskuteczniejszych instrumentów konkurencji gospodarczej, albowiem: pozwala obniżyć koszty działalności, zwiększyć jej wydajność, wzbogacić asortyment, podnieść jakość oferowanych produktów; umożliwia wzbogacenie oferty rynkowej o towary i usługi zupełnie nowe lub posiadające nowe właściwości, lepiej dostosowane do rosnących, pojawiających się lub zmieniających potrzeb konsumentów; daje przedsiębiorcy szansę na rozszerzenie kręgu podmiotowego i terytorialnego zarówno adresatów, jak i odbiorców oferowanych przez niego towarów i usług. pozwala wprowadzić modyfikacje organizacyjne i techniczne, zwiększające lub ułatwiające dostęp na rynku do oferowanych produktów (towarów i usług); przyczynia się do zwiększenia skuteczności i zasięgu reklamy, promocji oraz dostępu do informacji o przedsiębiorcy i jego ofercie; służy do budowania pozytywnego i przyjaznego wizerunku nowoczesnego przedsiębiorcy (renomy), dbającego o potrzeby klientów; umożliwia wykreowanie podmiotowej tożsamość przedsiębiorcy i podnosi jego rozpoznawalność na rynku; przyczynia się do wzmocnienia pozycji przedsiębiorcy wobec konkurentów, kontrahentów, konsumentów oraz wobec instytucji publicznych i finansowych (np. banków). 10

11 CZĘŚĆ II WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA 1. Wynalazki (Jerzy Szczotka) A. Pojęcie wynalazku Nowe intelektualne rozwiązania techniczne, zastosowane przez przedsiębiorcę, pozwalają prowadzić działalność gospodarczą w sposób wydajniejszy od konkurentów, tj. oferować produkty (towary i usługi) atrakcyjniejsze dla odbiorców tańsze, zróżnicowane asortymentowo, nowe lub ulepszone jakościowo, bardziej funkcjonalne, dostosowane do ich zmieniających się potrzeb. Dla przedsiębiorcy przewaga konkurencyjna na rynku oznacza wzrost poziomu dochodów. Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że komercyjna efektywność nowego intelektualnego rozwiązania zależy od zapewnienia sobie wyłączności na jego stosowanie. Najlepiej, gdy wyłączność ta gwarantowana jest przez ustawodawcę za pomocą skutecznych środków prawnych (wyłączność prawna). Jeśli jednak nie jest to możliwe przedsiębiorca sam powinien podjąć takie działania faktyczne, które w maksymalnie skutecznym stopniu zapewnią mu zachowanie rozwiązania w tajemnicy (wyłączność faktyczna). Polski ustawodawca, ze względu na rangę (doniosłość) rozwiązań technicznych, dzieli je na: wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów scalonych oraz część dóbr objętych pojęciem know-how (tajemnica przedsiębiorstwa). Zrozumiałe jest, że rozróżnienie to łączy się z odmiennym sposobem a przez to i poziomem ochrony prawnej. Na podstawie art. 24 prawa własności przemysłowej (p. w. p) można przyjąć, że wynalazek podlegający opatentowaniu to rozwiązanie techniczne nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. Generalnie, rozwiązanie to może dotyczyć samego towaru (urządzenia) lub też metody (sposobu) ich wytwarzania, bądź stosowania. Powołana definicja wskazuje na trzy cechy, jakie powinno posiadać rozwiązanie, aby mogło być uznane za wynalazek: nowość, poziom wynalazczy i nadawanie się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią światowego stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się natomiast wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało na całym świecie udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. 11

12 Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy (specjalisty w danej dziedzinie), w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku obecnie lub w przyszłości może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. W uzupełnieniu definicji wynalazku ustawodawca polski wskazał przykładowo szereg dóbr, które za wynalazki nie mogą być uznane. Są to w szczególności: 1. odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne; 2. wytwory o charakterze jedynie estetycznym; 3. plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry; 4. wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5. programy do maszyn cyfrowych; 6. przedstawienia informacji. W polskiej ustawie w sposób szczególny uregulowana została ochrona wynalazków biotechnologicznych. B. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego 12 Rozstrzygnięcia, czy dane rozwiązanie techniczne może być uznane za wynalazek i uzyskać ochronę, dokonuje Urząd Patentowy RP na podstawie zgłoszenia wynalazku, zawierającego: podanie, opis rozwiązania, zastrzeżenia patentowe, rysunki, skrót opisu. Od dnia r. zgłoszenie może być dokonane także w postaci elektronicznej. Postępowanie przed Urzędem Patentowym trwa zwykle kilka lat. Przepisy szczegółowo regulujące dokonywanie i rozpatrywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych znajdują się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 102, poz ze zm.). Dokonanie zgłoszenia powinno być poprzedzone starannym rozeznaniem, czy zgłaszane rozwiązanie jest nowe i nieoczywiste, a zatem czy istnieje realna szansa na uzyskanie ochrony. Wymaga to dokładnego zapoznania się ze stanem techniki odpowiednie poszukiwania (badania) ułatwione są dzięki istniejącej informacji patentowej, na którą składają się dostępne on-line bazy danych Urzędu Patentowego RP, urzędów patentowych innych państw i organizacji. Zainteresowany ochroną przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym, gdy zachodzi jedna z okoliczności: jest twórcą zgłoszonego wynalazku, wynalazku dokonał jego pracownik w ramach obowiązków ze stosunku pracy, wynalazek został dokonany na jego zamówienie w wyniku realizacji umowy cywilnoprawnej, w drodze umowy nabył od twórcy prawo zgłoszenia wynalazku.

13 Ważne jest także, że przedsiębiorca, który udzielił twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, może korzystać z tego rozwiązania we własnym zakresie, także wtedy, gdy twórca wystąpi o ochronę patentową i ją uzyska. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków (także wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych) może być tylko rzecznik patentowy. Nie ma jednak bezwzględnego przymusu korzystania z jego pośrednictwa zgłaszający może występować przed Urzędem Patentowym osobiście, a jeśli zgłaszającym jest osoba fizyczna jej pełnomocnikiem może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. C. Pierwszeństwo do uzyskania ochrony Dla uzyskania ochrony decydujące znaczenie ma pierwszeństwo, określane: z reguły według daty zgłoszenia wynalazku, wyjątkowo, według daty wystawienia wynalazku na wystawie międzynarodowej (oficjalnej lub oficjalnie uznanej) lub wystawie publicznej w Polsce (wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego). W tym przypadku konieczne jest ponadto dokonanie zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym w okresie 6 miesięcy od tej daty. Istotne jest postanowienie, wynikające z wielokrotnie nowelizowanej Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., (tekst w zał. do Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51), że data zgłoszenia do Urzędu Patentowego posłuży do oznaczenia pierwszeństwa w innym państwie, jeżeli zgłoszenie zostanie tam dokonane w okresie 12 miesięcy od tej daty (tzw. pierwszeństwo konwencyjne). Pierwszeństwo z wystawy i konwencyjne jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. D. Ochrona wynalazku - patent Ochrona wynalazku powstaje na skutek decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Przedsiębiorca, który uzyskał patent, ma zatem prawo zakazać każdej innej osobie, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:. wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. 13

14 Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (jest to umowa licencyjna). Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego jawnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych. Urząd Patentowy na pisemny wniosek osoby zainteresowanej wydaje wyciągi z rejestru. Informacja o zgłoszeniu patentowym publikowana jest w Biuletynie Urzędu Patentowego, zaś o udzieleniu patentu w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Zastrzec trzeba, że z mocy prawa na niektóre rozwiązania, mimo że posiadają cechy wynalazku, patentów nie udziela się. Są to: 1. wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo; 2. odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; 3. sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. W odniesieniu do produktów leczniczych i produktów ochrony roślin mogą być udzielane dodatkowe prawa ochronne. Wydłużają one 20-letni okres ochrony patentowej maksymalnie o 5 lat, a dokładnie o okres równy okresowi, który upłynął między datą dokonania zgłoszenia wynalazku a datą pierwszego zezwolenia na obrót opatentowanym produktem we Wspólnocie, pomniejszonemu o okres pięciu lat. Przedsiębiorca ponosi koszty uzyskania ochrony patentowej (opłaty jednorazowe za wniesienie i rozpatrzenie zgłoszenia obecnie podstawowa stawka to 550 zł) oraz jej utrzymania (opłaty okresowe przez cały czas ochrony). E. Ochrona wynalazku poza granicami Polski 14 Zasada terytorializmu ochrony sprawia, że wynalazek opatentowany w Polsce a przez to także ujawniony nie podlega ochronie na obszarze innych państw. Oznacza to, że poza granicami naszego kraju każdy może swobodnie korzystać z tego rozwiązania również w sposób zawodowy lub zarobkowy. Podmiot (także przedsiębiorca), który wcześniej zgłosił wynalazek w polskim Urzędzie Patentowym, może jednak rozszerzyć zakres terytorialny swej ochrony na inne państwa poprzez albo: 1. dokonanie odpowiednich, odrębnych zgłoszeń w urzędach patentowych poszczególnych krajów (istotne znaczenie ma tu tzw. pierwszeństwo konwencyjne skuteczne w 172 państwach Konwencji paryskiej) jest to działanie mało praktyczne i dosyć kosztowne (np. obwiązuje tzw. przymus rzecznikowski); 2. dokonanie zgłoszenia w jednym z regionalnych urzędów patentowych, pozwalające uzyskać ochronę we wszystkich państwach należących do danego regionalnego porozumienia; znaczenie ma tu przede wszystkim Europejska Organizacja Patentowa (EPO), utworzona na podstawie Konwencji monachijskiej o patencie

15 europejskim z 1973 r. (tekst polski: Dz. U. z 2004 r., Nr 79, poz. 737), skupiająca ponad 30 państw, w tym Polskę od ; na podstawie europejskiego zgłoszenia patentowego, dokonanego przez polskiego przedsiębiorcę w Urzędzie Patentowym RP, Europejski Urząd Patentowy w Monachium może udzielić zgłaszającemu patentu europejskiego, obejmującego wszystkie, bądź wskazane państwa-strony Konwencji; inne regionalne urzędy patentowe to np. Euroazjatycka Organizacja Patentowa (EAPO), Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI), Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Przemysłowej (ARIPO). 3. dokonanie zgłoszenia międzynarodowego na podstawie Układu waszyngtońskiego z 1970 r. o Współpracy Patentowej (PCT), którego stroną od 1990 r. jest także Polska i uzyskanie ochrony we wszystkich (ok. 140), bądź wskazanych państwach członkowskich; zgłoszenie może być dokonane bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI) lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP; początkowo jedno postępowanie jest następnie rozdzielane i prowadzone w każdym ze wskazanych państw; decyzje dotyczące ochrony podejmowane są przez krajowe urzędy patentowe. 2. Wzory użytkowe (Jerzy Szczotka) A. Pojęcie wzoru użytkowego Zgodnie z art. 94 ust. 1 p. w. p wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy określa się mianem małego wynalazku jest także nowym rozwiązaniem technicznym, lecz nie musi posiadać poziomu wynalazczego, tzn. może wynikać w sposób oczywisty ze stanu techniki, może stanowić jedynie ulepszenie, udoskonalenie rozwiązania powszechnie już funkcjonującego. Poziom wynalazczy ocenia znawca danej dziedziny. Wzór użytkowy powinien być użyteczny, co oznacza, że musi mieć znaczenie praktyczne w życiu codziennym (tzw. poręczność ), oraz może dotyczyć jedynie przedmiotu (rzeczy) o trwałej postaci jego kształtu, budowy lub zestawienia (wyłączone są tu zatem płyny i gazy). B. Prawo ochronne na wzór użytkowy Po rozpatrzeniu odpowiedniego zgłoszenia Urząd Patentowy może wydać decyzję o udzieleniu na wzór użytkowy prawa ochronnego. Warunki i procedura uzyskania ochrony wzoru użytkowego są, co do zasady takie, jak przy wynalazku. Identyczna jest także treść prawa ochronnego wyłączne korzystanie ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Inny jest natomiast czas trwania tego prawa wynosi on 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Istotne jest, że osoba zgłaszająca wynalazek w razie odmowy udzielenia patentu, a nawet jeszcze w toku rozpatrywania tego zgłoszenia, może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy, pod warunkiem oczywiście, że zgłoszone rozwiązanie ma cechy wzoru użytkowego. 15

16 Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy wpisywane jest do prowadzonego przez Urząd Patentowy rejestru wzorów użytkowych. Wzory użytkowe chronione są w znacznie mniejszej ilości państw (w ok. 80), aniżeli wynalazki. 3. Wzory przemysłowe (Jerzy Szczotka) A. Pojęcie wzoru przemysłowego Nowy, atrakcyjny, często modny wygląd zewnętrzny towaru, oferowanego na rynku jest czynnikiem skutecznie przyciągającym klientów a przez to efektywnym środkiem konkurencji rynkowej. Różnorodne warianty takiego wyglądu, dostosowane do potrzeb poszczególnych czasami niezbyt dużych grup odbiorców, umożliwiają zwiększenie zainteresowania oferowanym produktem. Projekt takiego wyglądu jest dobrem intelektualnym, które na mocy decyzji Urzędu Patentowego może uzyskać ochronę prawną jako wzór przemysłowy. Żadnego znaczenia nie mają w tym przypadku walory użytkowe produktu. Uzyskana ochrona pozwala zapobiegać kopiowaniu i podrabianiu takiego projektu przez konkurentów oraz odróżnić produkty danego przedsiębiorcy spośród innych tego rodzaju. Definicja zawarta w art. 102 ust. 1 p. w. p. wskazuje, że wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzór przemysłowy to w istocie postać (wygląd zewnętrzny) przedmiotu, wyrażająca się, np. w jego kształcie, kolorystyce, ornamentacji, właściwości powierzchni, strukturze lub materiale. Dla prawidłowego zrozumienia powołanej definicji konieczne jest wyjaśnienia pojęcia wytwór oraz wymogów nowości i indywidualnego charakteru. Wytwór to każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy mogą to być np. pojazdy, odzież, meble, zabawki, sprzęt rtv, a także opakowania, symbole graficzne (np. ikony grafiki komputerowej) oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem jednak programów komputerowych. Za wytwór uważać również należy: wytwór złożony, tj. przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie; część składową wytworu złożonego, jeżeli: po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy; może być przedmiotem samodzielnego obrotu. 16 Nowość ustawową zasadą jest, że wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji (obowiązują tu reguły takie, jak przy wynalazkach), identyczny wzór nie

17 został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Przyjmuje się, że identyczny wzór to także taki, który wprawdzie różni się od zgłoszonego, ale jedynie nieistotnymi szczegółami. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy. Wymóg nowości oznacza konieczność utrzymania wzoru w tajemnicy. Prawo polskie wyjątkowo dopuszcza jednak tzw. ulgę w nowości udzielenie prawa z rejestracji jest możliwe także, gdy wzór przemysłowy został ujawniony, ale nastąpiło to w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem przez osobę uprawnioną lub za jego zgodą albo w wyniku nadużycia wobec niej. Indywidualny charakter wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez inne wzory publicznie udostępnione przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. B. Ochrona wzoru przemysłowego prawo z rejestracji Na podstawie dokonanego zgłoszenia Urząd Patentowy udziela na wzór przemysłowy prawa z rejestracji. Przez jego uzyskanie uprawniony (także przedsiębiorca, spełniający warunki, wskazane przy zgłoszeniu wynalazku) nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 25 lat od daty dokonania zgłoszenia. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie. W konsekwencji uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. Podkreślić trzeba, że prawo z rejestracji obejmuje nie tylko wzór identyczny ze wzorem zgłoszonym, lecz także podobny, tzn. każdy taki, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia różni się od zgłoszonego jedynie nieistotnymi szczegółami. Praw z rejestracji nie udziela się m.in. na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. wulgarne, rasistowskie, obrażające uczucia religijne). Względy praktyczne związane z potrzebą napraw wytworów złożonych (gł. pojazdów) sprawiły, że ochrona z tytułu prawa z rejestracji wzoru została ograniczona nie obejmuje wytworu, który stanowi część składową wytworu złożonego i jest używany do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy. Oznacza to, że każdy może legalnie korzystać z takiego wytworu składowego także w sposób objęty prawem z rejestracji ale tylko dla wspomnianych celów, związanych z naprawą wytworu złożonego. Wzory przemysłowe, będące utworami mogą dodatkowo korzystać z ochrony na podstawie przepisów prawa autorskiego, jeśli zaś pełnią funkcję znaku towarowego możliwa jest ich jednoczesna ochrona także z tego tytułu. 17

18 C. Zgłoszenie wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji jedynie po stwierdzeniu, że z punktu widzenia formalnego zgłoszenie wzoru przemysłowego ( podanie, ilustracja wzoru w postaci np. rysunków, fotografii lub próbek materiału włókienniczego, opis wyjaśniający ilustrację) zostało sporządzone prawidłowo. Szczegółowe kwestie dotyczące dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych uregulowane zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn r. (Dz. U. Nr 40, poz. 358 ze zm.). Podstawowa opłata za zgłoszenie wynosi obecnie 300 zł., a czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku ok. 3 miesięcy. Jednym zgłoszeniem mogą być objęte odmiany wzoru przemysłowego (zasadniczo nie więcej jednak niż dziesięć), tj. odrębne postacie wytworu mające jednak wspólne cechy istotne. Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych podlegają wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych. Opis ochronny wzoru przemysłowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy publikacja następuje w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest (także on-line) bogata baza danych Urzędu o zarejestrowanych nie tylko w Polsce wzorach przemysłowych. D. Ochrona wzoru przemysłowego poza granicami Polski 18 Ochrona wynikająca z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego udzielonego przez Urząd Patentowy RP tradycyjnie ograniczona jest wyłącznie do terytorium Polski. Rozszerzenie zakresu terytorialnego na inne państwa możliwe jest poprzez: 1. dokonanie zgłoszenia w urzędzie patentowym innego kraju (zgodnie z postanowieniami Konwencji paryskiej z 1883 r. uczynienie tego w okresie 6 miesięcy od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, pozwala zachować pierwszeństwo według tej daty); 2. na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z w sprawie wzorów wspólnotowych, przedsiębiorca może uzyskać ochronę wzoru na obszarze całej Unii Europejskiej (wspólnotowy wzór przemysłowy); wystarczy jedno zgłoszenie dokonane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for the Harmonization in the Internal Market - OHIM) w Alicante (Hiszpania), bezpośrednio lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP; na podstawie jednego zgłoszenia we właściwym innym regionalnym urzędzie ds. własności przemysłowej możliwe jest uzyskanie ochrony w państwach należących do tego systemu (np. Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej - ARIO, Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej - OAPI); 3. na podstawie Porozumienia Haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (od r. Polska jest stroną Aktu Genewskiego tego Porozumienia z 1999 r. zob. Dz. U. z 2008 r., Nr 130, poz. 827) można uzyskać ochronę we wszystkich lub tylko wskazanych państwach-stronach tego Porozumienia; wystarczy jedno zgłoszenie międzynarodowe dokonane za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP i rejestracja w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

19 4. Znaki towarowe (Jerzy Szczotka) A. Istota i funkcje znaków towarowych Oznaczenie przez przedsiębiorcę wprowadzanego do obrotu towaru lub świadczonej usługi pozwoli nie tylko je zidentyfikować odróżnić od innych tego rodzaju na rynku, lecz także może się stać istotnym nośnikiem informacji o przedsiębiorcy i jego produkcie oraz środkiem ich reklamy. Zachęcając do nabycia produktu, znacznie jest łatwiej i taniej dostarczyć odbiorcom gł. za pomocą mass mediów taki właśnie znak, aniżeli sam produkt. Skala oddziaływania znaku, będącego dobrem intelektualnym, jest bowiem niewspółmiernie większa. Siła atrakcyjna produktu określona przede wszystkim przez jego jakość, cenę i wygląd wzmocniona zostaje za pomocą, przyciągającego klientów znaku. Pamiętać jednak należy, że w gruncie rzeczy wartość znaku zależy przede wszystkim od wartości rynkowej towaru. Dobry znak dobrego produktu to dodatkowe dochody dla przedsiębiorcy i większa wartość jego aktywów (przedsiębiorstwa). Aby znak mógł w sposób optymalny (maksymalnie skuteczny) pełnić swoją funkcję powinien być związany w sposób wyłączny z jednym przedsiębiorcą i jego określonym produktem. Gwarancję takiej wyłączności daje zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego i uzyskanie ochrony prawnej. Wskazane jest dokonanie zgłoszenia jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek. W efekcie uzyskanej ochrony, tylko dany przedsiębiorca (zgłaszający) będzie miał prawo używania takiego znaku dla oferowanych przez siebie na rynku i wskazanych w zgłoszeniu towarów lub usług. Pozwoli to eliminować takie działania konkurentów, które polegają na podrabianiu jego znaku (tj. wprowadzaniu na rynek produktów oznaczonych identycznym lub podobnym znakiem) i przez to prowadzą do przejmowania dochodów od wprowadzonych w błąd klientów. Zastrzec jednak należy, że wnioskujący o ochronę przedsiębiorca powinien spełnić wszelkie wymogi prawne dotyczące: swego statusu jako zgłaszającego, charakteru i kształtu znaku, formy i treści zgłoszenia, uiszczenia odpowiednich opłat. Obok przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej podstawowe znaczenie ma tu rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia w sprawie opłat związanych z ochroną m.in. znaków towarowych (Dz. U. Nr 90, poz ze zm.). B. Pojęcie znaku towarowego Zgodnie z definicją zawartą w art. 120 ust. 1 p. w. p. znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. 19

20 Ze względu na sposób przedstawienia oznaczenia, zgłoszonego do Urzędu Patentowego ma to decydujące znaczenie dla zakresu uzyskanej ochrony wyróżnia się znaki: słowne (np. wyrazy, skróty, zdania, slogany), graficzne (np. rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne), słowno-graficzne, dźwiękowe (np. melodia, głos człowieka, odgłosy natury, urządzeń mechanicznych), przestrzenne (formy trójwymiarowe np. opakowania, butelki, figury plastyczne), mieszane (kompilacje poprzednich). Zgłaszający, wskazując rodzaj znaku, określa tym samym cechę, ze względu na którą będzie on chroniony. Pojęciem towaru objąć w szczególności należy wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także usługi. C. Prawo ochronne na znak towarowy Na zgłoszony w Urzędzie Patentowym znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Przez jego uzyskanie osoba zgłaszająca nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czynność używania znaku towarowego, objęta wyłącznością prawną, polega w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; posługiwaniu się nim w celu reklamy. Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę. Wyjątkowo za dodatkową jednak opłatą może on zostać złożony również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Zaznaczyć trzeba, że zasadniczo prawo ochronne na znak towarowy wygasa, jeżeli znak ten nie jest używany w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat począwszy od dnia wydania decyzji przez Urząd Patentowy. Urząd Patentowy może przyznać ( ) wspólne prawo ochronne przedsiębiorcom, którzy wspólnie zgłosili oznaczenie uznane oczywiście za znak towarowy przeznaczone do równoczesnego przez nich używania. Posiadająca osobowość prawną organizacja, uprawniona do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może natomiast uzyskać ( ) prawo ochronne na wspólny znak towarowy. W takim przypadku prawo używania znaku mają także przedsiębiorcy, zrzeszeni w tej organizacji. 20

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Wzory przemysłowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Title Wzory of the przemysłowe presentation 18.05.2012. Date # 2 Co to jest wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH Piotr Godlewski, rzecznik patentowy (JWP Rzecznicy Patentowi) Praktycznie każdego dnia na rynku pojawiają się nowe produkty, w których zawarte są, bądź które same w sobie są

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8 Ochrona własności intelektualnej Wykład 8 Prawo własności przemysłowej Pojęcie prawa własności przemysłowej Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej mianem własności przemysłowej określa

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

Przedmioty własności przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne patent na wynalazek prawo ochronne na wzór użytkowy prawo

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce

Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce prelekcja przygotowana na konferencję Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Wyższa Szkoła Bankowości

Bardziej szczegółowo

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa Plan prezentacji Co to jest wynalazek? Patent jak go uzyskać? Co nam daje patentowanie? Wzór użytkowy

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej Agnieszka Netter Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej ŚWIAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt prawo do know-how

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe i ich ochrona

Wzory przemysłowe i ich ochrona Wzory przemysłowe i ich ochrona Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym.

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Zanim złożymy podanie o rejestrację znaku powinniśmy

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej Radom, 11 luty 2011 r. Paweł Jaroszek Polskie ustawodawstwo dotyczące własności przemysłowej normuje stosunki prawne w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów 10-11 czerwca 2010 Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych Magdalena Tagowska 1.Wstęp 2. 3.Ochrona wynalazków w dziedzinie farmacji 4.Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 WYKŁAD 3. TREŚĆ I. Ochrona wynalazków. Pojęcie wynalazku. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku. Procedura udzielania patentów. Treść i zakres patentu. Wynalazki

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych)

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych) Poniżej zamieszczono pomocne definicje związane z prawem własności intelektualnej Informacja patentowa stanowi integralną część i wyspecjalizowaną dziedzinę informacji naukowo-technicznej. Obejmuje zbiór

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego?

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? Praca napisana W Katedrze

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji?

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji? Ochrona Własności Intelektualnej cz. II dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest wzór przemysłowy? Dlaczego opłaca się bronić wzór przemysłowy? Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r.

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Odpowiedzialność za naruszenie praw do wzoru przemysłowego i do znaku towarowego Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Co to jest piractwo? Piractwo jest to niedozwolone

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie Prawo własności przemysłowej 5. wydanie PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Polecamy nasze publikacje w serii: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 15 KODEKS CYWILNY, wyd. 33 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS PRACY, wyd.

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Nauka i Biznes pt.: Oh Ochrona własności ł ś intelektualnej

Nauka i Biznes pt.: Oh Ochrona własności ł ś intelektualnej Seminarium Nauka i Biznes pt.: Oh Ochrona własności ł ś intelektualnej l Bydgoszcz, 6 grudnia2012 Małgorzata Kluczyk Rzecznik patentowy 1 Projekt innowacyjny Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1615 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2.

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2. str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Piotr Zakrzewski Własnośd intelektualna pojęcie własności dotyczy nie tylko przedmiotów materialnych, ale również dóbr niematerialnych, będących

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r.

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Agnieszka Śnieżko Rzecznik patentowy Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Podstawowe pojęcia i procedury Cechy wynalazku podlegającego ochronie Uchwalona w dniu 30 czerwca 2000 roku ustawa

Bardziej szczegółowo

Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA

Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA Ewelina Sroczyńska, prawnik Ewelina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Zasady wspólne dla wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego (art. 10 23)

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Zasady wspólne dla wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego (art. 10 23) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ustawa: - normuje stosunki w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie Fundusz Zaawansowanych Technologii Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych Bartosz Walter, Warszawa 20 czerwca 2012 Gdzie jesteśmy? Projekty technologiczne na świecie Ocena potencjału

Bardziej szczegółowo

Domena jako znak towarowy

Domena jako znak towarowy Domena jako znak towarowy Krzysztof Wąs, 23 październik 2009 Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz oznaczenia geograficzne

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz oznaczenia geograficzne Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz oznaczenia geograficzne rozwiązania techniczne: pojęcie wynalazku i kryteria zdolności patentowej; procedury uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie. Zarządzanie IP.

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie. Zarządzanie IP. Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie. Zarządzanie IP. Piotr Zakrzewski Kraków, 7 listopada 2013 r., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Własność przemysłowa PRZEDMIOT WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań

Prawo własności przemysłowej - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań Prawo własności przemysłowej - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu prawa własności przemysłowej jest ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w jednostkach naukowych

Własność intelektualna w jednostkach naukowych Własność intelektualna w jednostkach naukowych Sprawne funkcjonowanie jednostek naukowych w gospodarce opartej na wiedzy oraz konkurencyjności zależy nie tylko od ilości pieniędzy przeznaczanych na badania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej

Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej Tadeusz Wilczarski Janusz Żurek Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej Korekta: Anna Maria Przeperska Opracowanie graþczne: Sabina Gettka Krefft Lublin, 2008 r. 1 2 Wprowadzenie Przedstawione

Bardziej szczegółowo

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Formułowanie zastrzeżeń patentowych w dziedzinie chemii Seminarium współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony znaków towarowych

Systemy ochrony znaków towarowych Systemy ochrony znaków towarowych Gospodarowanie dobrami niematerialnymi powinno być traktowane jako odrębna dziedzina wiedzy. Integruje ono bowiem wiele coraz bardziej skomplikowanych zależności organizacyjno-prawnych.

Bardziej szczegółowo

Licencje jako instrument transferu technologii

Licencje jako instrument transferu technologii Licencje jako instrument transferu technologii Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska r. Transfer technologii pojęcie transferu technologii cel transferu komercyjny badawczy wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo