I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney"

Transkrypt

1 I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

2 Tematyka wykładu Podstawowe informacje o IP Znaki Towarowe Wzory przemysłowe Patenty i wzory uŝytkowe Urząd Patentowy RP/OHIM Wybrane czyny nieuczciwej konkurencji Prawa autorskie 2

3 Prawa własności intelektualnej - IP Diagram ogólny Prawa własności przemysłowej Przedsiębiorstwo Niejawne know-how Prawa autorskie 3

4 Podstawy prawne ochrony IP w Polsce Ustawa - Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz.1117 z późn.zm.) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późn.zm.) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2006r. Nr 90, poz.631 późn.zm.) 4

5 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 5

6 Międzynarodowe prawo własności przemysłowej Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz załącznik) Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514) 6

7 Europejskie prawo własności przemysłowej Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie wzorów wspólnotowych Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 rwraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) 7

8 Prawa własności przemysłowej MARKETINGOWE Znaki towarowe Wzory przemysłowe Oznaczenia geograficzne TECHNICZNE Patenty na wynalazki Prawa ochronne na wzory uŝytkowe Topografie układów scalonych Domeny internetowe 8

9 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ wynalazek patent wzór użytkowy - prawo ochronne wzór przemysłowy - prawo z rejestracji znak towarowy - prawo ochronne 9

10 Prawa ochronne na znaki towarowe Ustawowa definicja znaku towarowego Art Znakiem towarowym moŝe być kaŝde oznaczenie, które moŝna przedstawić w sposób graficzny, jeŝeli oznaczenie takie nadaje się do odróŝnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. 2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, moŝe być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takŝe melodia lub inny sygnał dźwiękowy. 10

11 Prawa ochronne na znaki towarowe ZET TRANSPORT (słowny) R Graficzny R Graficzny R GRANADA (słownograficzny) R

12 Prawa ochronne na znaki towarowe GRANADA (słownograficzny) R T komp PRODUCENT OPROGRAMOWANIA R przestrzenny R przestrzenny R

13 Prawa ochronne na znaki towarowe Ochrona znaków towarowych w aspekcie terytorialnym Prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP Prawo ochronne na europejski znak towarowy udzielone przez OHIM Community Trade Mark Międzynarodowy znak towarowy rejestracja poprzez WIPO Genewa ochrona w 87 krajach (m.in. USA, Australia, Japonia) 13

14 Prawa ochronne na znaki towarowe Art Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego uŝywania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. 14

15 Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych Ustawowa definicja wzoru przemysłowego Art Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. 2. Wytworem jest kaŝdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. 15

16 Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych Kanapa rozkładana numer ochrony: PRZ Umywalka numer ochrony: PRZ

17 Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i RCD Rolada lodowa Wp RCD No RCD No RCD No

18 Registered Community Designs RCD No

19 Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych Ochrona wzorów przemysłowych w aspekcie terytorialnym Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy RP Prawo ochronne na europejski wzór przemysłowy udzielone przez OHIM Registered Community Design 19

20 Patenty na wynalazki Ustawowa definicja patentu PWP Art. 24. Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są: nowe, posiadają poziom wynalazczy nadają się do przemysłowego stosowania. 20

21 Pojęcie wynalazku Wynalazek składa się z zadania (problemu technicznego) i jego rozwiązania za pomocą środków technicznych. Wynalazek ma charakter nowatorski (jest nowy i posiada poziom wynalazczy) wówczas, gdy przewyŝsza dotychczasowy stan techniki. Stan techniki obejmuje wszystkie wiadomości, które do określonego dnia zostały ogólnie udostępnione przez pisemne lub ustne opisanie, przez zastosowanie albo w inny sposób, niezaleŝnie od tego, czy stało się to w kraju, czy za granicą (pojęcie absolutnej nowości). 21

22 Pojęcie wynalazku Wynalazek nadaje się do zastosowania przemysłowego, kiedy jego przedmiot moŝe być produkowany lub uŝywany w jakiejkolwiek przemysłowej dziedzinie, nie wyłączając rolnictwa. Nie mają przemysłowego zastosowania metody leczenia chirurgicznego lub terapeutycznego oraz metody diagnozowania ludzi i zwierząt. 22

23 Pojęcie wynalazku Nie kaŝde techniczne rozwiązanie jest wynalazkiem. Za wynalazki, nie uwaŝa się w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; wytworów o charakterze jedynie estetycznym; planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; wytworów, których niemoŝliwość wykorzystania moŝe być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; programów do maszyn cyfrowych; przedstawienia informacji. 23

24 Patenty 24

25 Patenty Ochrona patentowa w aspekcie terytorialnym Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy RP Patent europejski - udziela EPO Międzynarodowy patent PCT ochrona w kilkudziesięciu krajach (m.in. USA, Australia, Japonia) 25

26 Wzory użytkowe Ustawowa definicja wzoru uŝytkowego Art Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. 26

27 Urząd Patentowy RP WUP Wiadomości Urzędu Patentowego informacja o udzielonych prawach i rejestracjach 27

28 Urząd Patentowy RP BUP Biuletyn Urzędu Patentowego - publikacje informacji o zgłoszonych prawach własności przemysłowej, - podstawa do zgłaszania uwag do w/w zgłoszeń, 28

29 Urząd Patentowy RP Art ( ) Urząd Patentowy prowadzi: ( ) 4) rejestr znaków towarowych; ( ) 4. Domniemywa się, Ŝe wpisy w rejestrach, o których mowa w ust. 1, są prawdziwe i Ŝe kaŝdemu jest znana ich treść. 29

30 Urząd Patentowy RP Sądowoadministracyjna kontrola dotycząca ostatecznych UP RP WSA W-wa 30

31 Urząd Patentowy RP Urząd Patentowy RP Warszawa Al. Niepodległości 188/192 Godziny pracy - poniedziałki - piątki: Centrala: (0-22) Internet: Informacja ogólna: Biblioteka: 31

32 OHIM Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) (OHIM) Avenida de Europa, 4 E Alicante Tel. (34) Faks (34) Internet: 32

33 European Patent Office 33

34 Czyny nieuczciwej konkurencji 34

35 Czyny nieuczciwej konkurencji Ustawowa definicja Art Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: ( ), naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, ( ), naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama,( ). 35

36 Czyny nieuczciwej konkurencji Art Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. 36

37 Czyny nieuczciwej konkurencji Ustawowa definicja Art Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. 2. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt. 37

38 PRAWO AUTORSKIE 38

39 Prawa Autorskie Art Przedmiotem prawa autorskiego jest kaŝdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleŝnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyraŝenia. projekty wzornictwa przemysłowego zdjęcia, utwory plastyczne programy komputerowe 39

40 Prawa Autorskie Autorskie Prawa Osobiste Tylko na rzecz twórcy Niezbywalne Autorskie Prawa Majątkowe Powstanie Zbycie Na rzecz twórcy lub innego podmiotu jeżeli ustawa tak stanowi Podlegają zbyciu (przeniesieniu) 40

41 ZASADY PRZENOSZENIA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH Audyt Komu przysługują majątkowe prawa autorskie? twórcy współtwórcom pracodawcy Oznaczenie Utworu Oznaczenie Pól Eksploatacji utrwalanie zwielokrotnienie, rozpowszechnianie. 41

42 Konsultacje Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Katowice, 5 marca 2013 Czym jest własność intelektualna? TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Redakcja Witold BIAŁY Michał ZASADZIEŃ Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi GLIWICE 2013 RECENZENCI: doc. Ing František HELEBRANT, CSc. dr Sabina

Bardziej szczegółowo

Domena jako znak towarowy

Domena jako znak towarowy Domena jako znak towarowy Krzysztof Wąs, 23 październik 2009 Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest patent i jak go uzyskać?

Czym jest patent i jak go uzyskać? Czym jest patent i jak go uzyskać? Struktura opisu wynalazku Jakub Sielewiesiuk Rzecznik patentowy Europejski rzecznik patentowy 1 Patent u Patent na wynalazek u - dokument u - prawo majątkowe skuteczne

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e Ochrona prawami autorskimi utwory i programy komputerowe dr Justyna OŜegalska-Trybalska Seminarium w ramach projektu WIDOK - Własność Intelektualna - Doceniam - Ochraniam - Korzystam Kraków, 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Nauki Administracji Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Projekt

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Poradnik wynalazcy Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2006 Opracował zespół w składzie: Przewodniczący Andrzej Pyrża,

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej 1 października 2012 r. Spis treści 1. Podsumowanie... 3 2. Słownik skrótów... 7 3. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Prawnoautorska ochrona projektów technicznych

Prawnoautorska ochrona projektów technicznych Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012 ISSN 1641 1609 Elżbieta Traple * Prawnoautorska ochrona projektów technicznych Zagadnienie ochrony prawem autorskim różnego rodzaju projektów natury czysto technicznej

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór przemysłowy. Między funkcjonalnością a estetyką. Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska

Wzór przemysłowy. Między funkcjonalnością a estetyką. Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Wzór przemysłowy. Między funkcjonalnością a estetyką. Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Samo pojęcie wzoru przemysłowego stosunkowo późno trafiło do regulacji prawnych. Warto wskazać, że

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo