Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji wewnętrznej"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2013/2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 1

2 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi dokonano ewaluacji wewnętrznej. Przedmiotem ewaluacji były Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia Zdrowego stylu życia. Celem ewaluacji było zebranie informacji wśród podmiotów szkoły o wynikach działań podjętych przez szkołę mających na celu promowanie zdrowego stylu życia. Ewaluacji dokonano metodą Profil szkoły. W spotkaniu, które miało miejsce 29 maja 2014r., wzięli udział członkowie Rady Pedagogicznej, reprezentanci pracowników niepedagogicznych szkoły, rodziców i uczniów oraz przedstawiciel organu prowadzącego. Badany obszar został podzielony na pięć problemów podlegających ocenie przez poszczególne grupy: 1. Szkoła upowszechnia społeczności szkolnej cele działalności wychowawczej. 2. Szkoła promuje wartości szczególnie dla niej ważne. 3. Szkoła kształtuje postawy uczniów sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. 4. Wewnątrzszkolne tradycje, obyczaje, uroczystości oraz ceremoniał szkolny promują zdrowy styl życia. 5. Samorządność uczniowska włącza się w działania prozdrowotne szkoły. 6. Działania szkoły umożliwiają oraz wspierają wszechstronny rozwój uczniów. 7. Szkoła współpracuje z rodzicami w planowaniu i realizacji działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia. Przyjęto następujące kryteria: skuteczność, trafność, efektywność, użyteczność, partnerstwo. Zaproponowano następujące stopnie oceny oraz tendencje: stopnie oceny: bardzo dobra (++) dobra (+) zła (-) bardzo zła (--) tendencje: wzrostowa, stała, spadkowa. Obecne na spotkaniu osoby zostały poinformowane o działaniach szkoły w zakresie promowania zdrowego stylu życia: zdrowia psychicznego i fizycznego, zdrowego odżywiania, nawyków higienicznych, aktywności fizycznej i rekreacji. Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 2

3 Wszystkie grupy miały wgląd w Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy i Program Profilaktyki. Ocena poszczególnych problemów przedstawia się następująco: 1. Szkoła upowszechnia społeczności szkolnej cele działalności wychowawczej. Nauczyciele bardzo dobra wzrostowa bardzo dobra stała Rodzice dobra wzrostowa Uczniowie dobra stała na początku roku szkolnego rodzice i uczniowie informowani są o celach działalności wychowawczej szkoły; stale aktualizuje się informacje na stronie internetowej szkoły; uczniowie są samodzielni, twórczy, otwarci na działania innych; zarówno rodzice jak i uczniowie włączani są w planowanie działań wychowawczych szkoły. szkoła organizuje wycieczki, zebrania, prelekcje i pogadanki; szkoła kształtuje u uczniów odpowiedni system wartości. w szkole występuje dobra komunikacja rodzic nauczyciel; uczniowie mogą liczyć na pomoc ze strony nauczycieli. szkoła dąży do tego, aby uczeń był systematyczny, tolerancyjny, obowiązkowy; w szkole organizuje się apele, pogadanki na godzinach z wychowawcą, przeprowadza ankiety mające na celu poznanie potrzeb uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 3

4 2. Szkoła promuje wartości szczególnie dla niej ważne. Nauczyciele bardzo dobra wzrostowa bardzo dobra wzrostowa Rodzice bardzo dobra wzrostowa Uczniowie bardzo dobra wzrostowa najważniejsze dla szkoły wartości to rodzina, patriotyzm, dobro, empatia, tolerancja; szkoła promuje zdrowy tryb życia, dba o bezpieczeństwo uczniów; szkoła organizuje uroczystości klasowe, lokalne, patriotyczne. szkoła uczestniczy w finałach WOŚP, sprzątaniu świata; Na terenie szkoły organizuje się apele, akcje patriotyczne; szkoła uczy szacunku do ludzi, przyrody, itp szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów; organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe (np. wyjazdy na basen); przeprowadzane są akcje patriotyczne; tematyka godzin z wychowawcą obejmuje promowanie wartości szczególnie ważnych. szkoła organizuje: zajęcia dodatkowe, prelekcje, apele, uroczystości patriotyczne, koncerty. Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 4

5 3. Szkoła kształtuje postawy uczniów sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Nauczyciele dobra wzrostowa dobra wzrostowa Rodzice bardzo dobra wzrostowa Uczniowie dobra stała zajęcia pozalekcyjne są zgodne z zainteresowaniami uczniów; szkoła prowadzi zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne, logopedyczne; organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych. szkoła bada zainteresowania uczniów i organizuje zajęcia umożliwiające im rozwój zainteresowań. szkoła organizuje kilkudniowe wyjazdy, zielone szkoły ; szkoła daje uczniom możliwość uczestniczenia w konkursach oraz imprezach okolicznościowych; uczniowie z szacunkiem odnoszą się do swoich nauczycieli. tematyka godzin z wychowawcą, wychowania do życia w rodzinie, apeli samorządowych kształtuje u uczniów właściwe postawy, które sprzyjają ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu; uczniowie mają możliwość uczestniczenia w akcjach charytatywnych, konkursach, w szkole rozwija się wolontariat. Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 5

6 4. Wewnątrzszkolne tradycje, obyczaje, uroczystości oraz ceremoniał szkolny promują zdrowy styl życia. Nauczyciele bardzo dobra wzrostowa bardzo dobra wzrostowa Rodzice bardzo dobra wzrostowa Uczniowie bardzo dobra wzrostowa w szkole organizowane są: ślubowanie klas pierwszych, wigilie klasowe, walentynki, dzień kobiet, dzień chłopca, dzień matki, ojca, babci i dziadka, piknik rodzinny, uroczystości związane z nadejściem wiosny; we wszystkich ważniejszych uroczystościach udział bierze poczet flagowy, uczniowie występują w strojach galowych. szkoła wzmacnia więzi rodzinne organizując: spartakiady, pikniki rodzinne, dzień dziecka, matki, ojca, babci, dziadka. szkoła organizuje uroczystości patriotyczne, ślubowanie uczniów klas pierwszych, umożliwia uczniom uczestniczenie w akcjach charytatywnych takich jak eccowalkathon; rodzice angażują się w organizację imprez szkolnych. szkoła uczestniczy w akcjach: Szklanka mleka i Owoce w szkole ; organizowane są: pikniki rodzinne, apele, dyskoteki, koncerty, apele, uroczystości, tj. wigilia czy wielkanoc klasowa. Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 6

7 5. Samorządność uczniowska włącza się w działania prozdrowotne szkoły. Nauczyciele dobra stała dobra stała Rodzice bardzo dobra wzrostowa Uczniowie bardzo dobra wzrostowa w szkole odbywają się demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego; samorząd uczniowski włącza się w działania prozdrowotne szkoły zauważa się jednak niepełny w nich udział społeczności szkolnej; uczniowie poprzez ankiety decydują, jakie zajęcia dodatkowe będą organizowane w szkole. uczniowie pełnią dyżury w czasie obiadu w stołówce szkolnej; przygotowywane są gazetki tematyczne. w szkole odbywają się demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego; samorząd szkolny włącza się w działania szkoły; szkoła organizuje konkursy profilaktyczne i działania proekologiczne. uczniowie biorą udział w akademiach, apelach, wyborach i innych imprezach organizowanych na terenie szkoły; szkoła organizuje dyskoteki i konkursy, przez co promuje zdrowy i aktywny sposób na spędzanie wolnego czasu. Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 7

8 6. Działania szkoły umożliwiają oraz wspierają wszechstronny rozwój uczniów. Nauczyciele bardzo dobra wzrostowa dobra stała Rodzice bardzo dobra wzrostowa Uczniowie bardzo zła spadkowa szkoła organizuje konkursy, wycieczki, zajęcia kół zainteresowań; rodzice są wspierani przez szkołę w działaniach wychowawczych; prowadzona jest indywidualizacja procesu nauczania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne. szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez organizację apeli, konkursów, koncertów, zajęć wyrównawczych, sportowych. szkoła organizuje różnorodne zajęcia dodatkowe; zajęcia organizowane w świetlicy szkolnej rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów. ze względu na ograniczoną ilość miejsc na basen, nie wszyscy chętni uczniowie mogą brać udział w tych zajęciach; koła zainteresowań nie są dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczniów; wszechstronny rozwój wspierany jest przez organizację zielonej szkoły i innych wycieczek zdaniem uczniów jest ich jednak zbyt mało. Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 8

9 7. Szkoła współpracuje z rodzicami w planowaniu i realizacji działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia. Nauczyciele dobra wzrostowa dobra stała Rodzice dobra stała Uczniowie bardzo dobra wzrostowa szkoła organizuje dla rodziców zebrania, dni otwarte, prelekcje; kontakty z rodzicami odbywają się systematycznie, rodzice zazwyczaj chętnie i licznie uczestniczą w tych spotkaniach. duży wpływ na działania szkoły ma Rada Rodziców; szkoła włącza i zachęca rodziców do działania w akcjach promujących zdrowy styl życia. rodzice opiniują dokumenty szkoły; szkoła poprzez ankiety pozyskuje od rodziców informacje dotyczące zdrowego żywienia i bezpieczeństwa. szkoła przeprowadza prelekcje i pogadanki dla rodziców. Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 9

10 Każda z grup wskazała mocne strony i problemy szkoły. Mocne strony szkoły: zainteresowanie szkoły tematyką zdrowego stylu życia; w pełni zapewniona opieka w czasie pobytu dziecka w szkole przez wszystkich pracowników szkoły; uzyskanie pozytywnych efektów w zaplanowanych i zrealizowanych działaniach. promowanie przez szkołę zdrowego stylu życia; planowanie we współpracy z uczniami i rodzicami działań prozdrowotnych. zdrowe żywienie w stołówce szkolnej; 11-stogodzinny czas pracy świetlicy; bogata oferta zajęć szkolnych i pozaszkolnych; udział w programach Szklanka mleka i Owoce w szkole ; stałe monitorowanie zachowania uczniów (szczególnie na przerwach); dobra współpraca rodzic nauczyciel uczeń; kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej i ekologicznej. promowanie przez szkołę zdrowego stylu życia; organizacja próbnych alarmów przeciwpożarowych; szafki w przebieralni. Problemy szkoły: problemy z tolerancją, empatią, kulturą osobistą i higieną osobistą uczniów; słaba organizacja i działalność klasowych samorządów; Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 10

11 niejednolite działania szkoły i domu rodzinnego w promowaniu zdrowego stylu życia. niepełne wykorzystanie przez uczniów możliwości wynikających z uczestniczenia w programach: Owoce w szkole i Szklanka mleka. jedna sala dla trzech klas 0 zmianowy rozkład zajęć; brak oddzielnej świetlicy dla klas młodszych; brak gabinetu pielęgniarskiego; małe zaangażowanie części rodziców w życie szkoły; brak odpowiedniego parkingu; brak oddzielnego pomieszczenia na stołówkę. WNIOSKI: Analizując argumenty poszczególnych grup biorących udział w dyskusji, sformułowano następujące wnioski: 1. Kontynuować działania, które stanowią mocne strony szkoły; 2. Zintensyfikować działania mające na celu wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i wdrażanie uczniów do zachowań prozdrowotnych i prospołecznych; 3. Wystosować pismo do Urzędu Gminy z prośbą o przydział pielęgniarki szkolnej, która pracowałaby przynajmniej raz w tygodniu; 4. Zorganizować prelekcję na temat zdrowego żywienia; 5. Spróbować zwiększyć ilość miejsc w kołach zainteresowań oraz dostosować godziny działalności kół do planu zajęć obowiązkowych; 6. Poprawić działalność samorządów klasowych; 7. Wnioskować do Gminy o rozbudowę szkoły i zaplecza kuchennego; 8. Wnioskować o budowę boiska szkolnego. Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 11

12 Raport z ewaluacji wewnętrznej przygotował zespół w składzie: Anna Gładysiak-Kalinowska Jolanta Kloch Anna Barburska Aneta Laskus Katarzyna Łagoda Małgorzata Matejczuk Magdalena Musik Anna Zawadka Raport z ewaluacji wewnętrznej Strona 12

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016 1 SPIS TREŚCI 1. Informacja o szkole. 2. Misja szkoły. 3. Wizja szkoły. 4. Pożądany model absolwenta. 5. Plan

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska, Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Obszar : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 3.3. Promowana jest wartość edukacji Zespół prowadzący ewaluację:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Piasek, czerwiec 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Obszar III FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 w RYBNIKU rok szkolny 2014/2015

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 w RYBNIKU rok szkolny 2014/2015 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 w RYBNIKU rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo