Opracowała: Anna Ochel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowała: Anna Ochel"

Transkrypt

1 Rozkład materiału nauczania z MATEMATYKI do KLASY 1b na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania MATEMATYKA Z PLUSEM DPN /08 I PODRĘCZNIK O NR DOP. 168/1/2009 zgodny z podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008r. oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Opracowała: Anna Ochel

2 Wrzesień 4 GODZ. TYGODNIOWO; 131 GODZ. W CIĄGU ROKU Tematy nieobowiązkowe oznaczono szarym paskiem. Realizacja treści Podstawy Programowej zaznaczono przy tematach zajęć symbolami liczbowymi (rozdzał.podpunkt) DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (20 h) TEMAT ZAJĘĆ dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna PSO 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO. 2. Test diagnostyczny z matematyki na wstępie do gimnazjum 3. Omówienie Testu diagnostycznego z matematyki 4. Rodzaje zbiorów liczbowych. 5.Liczby-porównywanie liczb. (1.2) 6.Rozwiniecia dziesiętne liczb wymiernych (1.3) 7. Zaokrąglanie liczb. 8.Szacowanie wyników. (1.4, 1.6) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne porównywać liczby wymierne zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb zaokrąglić liczbę do danego rozumie pojęcie zbioru liczb wymiernych porównywać liczby wymierne znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony porównywać liczby wymierne określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest liczbą wymierną rozumie potrzebę zaokrąglania liczb zaokrąglić liczbę do danego rzędu znajdować liczby spełniające określone warunki przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe w postaci ułamka zwykłego dokonać porównań poprzez szacowanie w znajdować liczby przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe w postaci ułamka zwykłego znajdować liczby spełniające określone warunki znajdować liczby spełniające określone 2

3 9. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. 10.Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich-zadania. (1.2) 11. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich. sprawdzian 12.Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich-zadania. (1.2, 1.7) 13. Wyrażenia arytmetyczne-kolejność działań. 14.Wyrażenia arytmetyczne-zadania. (1.7) rzędu szacować wyniki działań zna algorytm dodawania i odejmowania liczb wymiernych dodatnich dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie zapisane w jednakowej postaci zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb wymiernych dodatnich podać liczbę odwrotną do danej mnożyć i dzielić przez liczbę naturalną obliczać ułamek danej liczby naturalnej zaokrąglić liczbę o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym do danego rzędu szacować wyniki działań dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie zapisane w różnych postaciach mnożyć i dzielić liczby wymierne dodatnie obliczać liczbę na podstawie danego jej ułamka zna kolejność wykonywania działań wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich spełniające określone warunki zamieniać jednostki długości, masy zna przedrostki mili i kilo zamieniać jednostki długości na mikrony i jednostki masy na karaty wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań zapisać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać jego wartość tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość wykorzystać kalkulator uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu tak, by otrzymać ustalony wynik obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądany wynik warunki tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość 3

4 Październik Październik 15. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych. 16.Działania na liczbach wymiernych-zadania. (2.3, 2.4) 17. Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej. (2.1, 2.2) 18. Powtórzenie Praca klasowa i jej omówienie. DZIAŁ 2. PROCENTY (19h) 21.Procentywprowadzenie. 22.Procenty i ułamki. (5.1) 23. Diagramy procentowe (9.1) dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie liczby ujemne oraz o różnych znakach zna pojęcie liczb przeciwnych odczytać z osi liczbowej liczby spełniające określony warunek opisać zbiór liczb za pomocą nierówności zaznaczyć na osi liczbowej liczby spełniające określoną nierówność zna pojęcie odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej na podstawie rysunku osi liczbowej określić odległość między liczbami zna pojęcie procentu rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym zamienić procent na ułamek zamienić ułamek na procent określić procentowo zaznaczoną część figury i zaznaczyć procent danej figury zna pojęcie diagramu procentowego rozumie potrzebę stosowania diagramów do wizualizacji informacji obliczać potęgi liczb wymiernych stosować prawa działań obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zaznaczyć na osi liczbowej liczby spełniające określoną nierówność zapisać nierówność, jaką spełniają liczby z zaznaczonego na osi liczbowej zbioru obliczyć odległość między liczbami na osi liczbowej zamienić ułamek na procent zamienić liczbę wymierną na procent określić procentowo zaznaczoną część figury i zaznaczyć procent danej figury rozumie potrzebę stosowania diagramów do wizualizacji informacji obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość bezwzględną stosować prawa działań obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zadania z zastosowaniem ułamków zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają jednocześnie dwie nierówności znajdować zbiór liczb spełniających kilka warunków znaleźć liczby znajdujące się w określonej odległości na osi liczbowej od danej liczby wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń odległości liczb na osi liczbowej znaleźć rozwiązanie równania z wartością bezwzględną zna pojęcie promila zamieniać ułamki, procenty na promile i odwrotnie potrafi wybrać z diagramu informacje i je zinterpretować potrafi zobrazować dowolnym obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zadania z zastosowaniem ułamków zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają jednocześnie dwie nierówności znajdować zbiór liczb spełniających kilka warunków znaleźć liczby znajdujące się w określonej odległości na osi liczbowej od danej liczby wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń odległości liczb na osi liczbowej znaleźć rozwiązanie równania z wartością bezwzględną potrafi wybrać z diagramu informacje i je zinterpretować obliczać wartości ułamków piętrowych wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń odległości liczb na osi liczbowej znaleźć rozwiązanie równania z wartością bezwzględną 4

5 24.Jaki to procent? 25.Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. (5.1, 5.4) 26.Obliczanie procentu danej liczby. 27.Obliczanie procentu danej liczby-zadania. (5.2) 28.Podwyżki i obniżki (5.4) 29. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. 30.Obliczbnie liczby, gdy dany jest jej procent-zadania. (5.3) sprawdzian 31.O ile procent więcej, o ile mniej. 32.Punkty procentowezadania. (5.4) z diagramów odczytać potrzebne informacje obliczyć procent danej liczby rozumie pojęcia podwyżka (obniżka) o pewien procent wie jak obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent z diagramów odczytać potrzebne informacje zna sposób obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba obliczyć procent danej liczby obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent obliczyć liczbę na podstawie jej procentu zna i rozumie określenie punkty procentowe diagramem wybrane informacje obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba tekstowe dotyczące obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent obliczyć liczbę na podstawie jej procentu tekstowe dotyczące obliczania liczby na podstawie jej procentu obliczyć o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej zastosować powyższe obliczenia w zdaniach potrafi zobrazować dowolnym diagramem wybrane informacje tekstowe dotyczące obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent tekstowe dotyczące obliczania liczby na podstawie jej procentu zastosować powyższe obliczenia w zdaniach zadanie tekstowe dotyczące obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba zadanie tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań zadanie tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent zadanie tekstowe dotyczące obliczania liczby na podstawie jej procentu zastosować powyższe obliczenia w zdaniach 5

6 Listopad Listopad 33. Zadania tekstowe - obliczenia procentowe cz Zadania tekstowe - obliczenia procentowe cz Zadania tekstowe - obliczenia procentowe cz Zadania tekstowe - obliczenia procentowe cz. 4 (5.4, 9.2, 9.3) przybory mat + zeszyty 37. Powtórzenie Praca klasowa i jej omówienie. DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE (21 h) 40. Proste i odcinkipodstawowe konstrukcje geometryczne. (10.1) 41.Rodzaje kątów. 42.Zadania geometryczne-kąty. (10.1, 10.20) 43.Trójkąty-definicja i rodzaje. 44.Zadania geometryczne-trójkąty. 45.Zadania tekstowe- zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek zna pojęcie prostych prostopadłych i równoległych konstruować odcinek przystający do danego zna pojęcie kąta zna pojęcie miary kąta zna rodzaje kątów konstruować kąt przystający do danego zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz kątów utworzonych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecia prostą i związki pomiędzy nimi zna pojęcie wielokąta zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta kreślić poszczególne rodzaje trójkątów kreślić proste i odcinki prostopadłe przechodzące przez dany punkt podzielić odcinek na połowy zna rodzaje kątów zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz kątów utworzonych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecia prostą i związki pomiędzy nimi obliczyć miary katów przyległych,(wierzchołkowyc h, odpowiadających, naprzemianległych), gdy dana jest miara jednego z nich kreślić poszczególne rodzaje trójkątów obliczać na podstawie rysunku miary kątów w trójkącie przedstawić dane w postaci diagramu odczytać z diagramu informacje potrzebne w zadaniu zadania związane z procentami kreślić proste i odcinki równoległe przechodzące przez dany punkt kreślić geometryczną sumę i różnicę kątów obliczać na podstawie rysunku miary kątów zadania tekstowe dotyczące kątów zna warunek istnienia trójkąta rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów klasyfikować trójkąty ze względu na boki i kąty przedstawić dane w postaci diagramu odczytać z diagramu informacje potrzebne w zadaniu zadania związane z procentami zadania tekstowe dotyczące kątów stosować zależności między bokami i kątami w trójkącie podczas rozwiązywania zadań stosować własności procentów w sytuacji ogólnej rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące kątów stosować zależności między bokami i kątami w trójkącie 6

7 Grudzień trójkąty. (10.14) 46.Cechy przystawania trójkątów. 47.Przystawania trójkątów-zadania. (10.13, 10.14) 48.Rodzaje i własności czworokątów. 49. Czworokąty-zadania cz.1 50.Czworokąty-zadania cz.2. (10.13) 51.Pole prostokąta. sprawdzian 52.Jednostki pola. (10.9, 10.10) 53.Pola wielokątów. 54. Pola wielokątówzadania cz Pola wielokątówzadania cz. 2. (10.9) 56.Układ współrzędnychwprowadzenie. 57.Układ współrzędnychzadania. (8.1, 8.2) obliczać na podstawie rysunku miary kątów w trójkącie zna definicję figur przystających wskazać figury przystające zna definicję prostokąta i kwadratu rozróżniać poszczególne rodzaje czworokątów rysować przekątne rysować wysokości czworokątów zna jednostki miary pola zna zależności pomiędzy jednostkami pola zna wzór na pole prostokąta zna wzór na pole kwadratu obliczać pole prostokąta, którego boki są wyrażone w tych samych jednostkach zna wzory na obliczanie pól powierzchni wielokątów obliczać pola wielokątów narysować układ współrzędnych zna pojęcie układu współrzędnych odczytać współrzędne punktów zaznaczyć punkty o danych współrzędnych zna cechy przystawania trójkątów konstruować trójkąt o danych trzech bokach rozpoznawać trójkąty przystające zna definicję trapezu, równoległoboku i rombu podać własności czworokątów obliczać miary katów w poznanych czworokątach rysować wysokości czworokątów zna zależności pomiędzy jednostkami pola zamieniać jednostki obliczać pole prostokąta, którego boki są wyrażone w tych samych jednostkach i różnych jednostkach rysować wielokąty w układzie współrzędnych obliczyć długość odcinka równoległego do jednej z osi układu stosować zależności między bokami i kątami w trójkącie podczas rozwiązywania zadań obliczać na podstawie rysunku miary kątów w trójkącie konstruować trójkąt o danych dwóch bokach i kącie między nimi zawartym uzasadniać przystawanie trójkątów rozpoznawać trójkąty przystające rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów klasyfikować czworokąty ze względu na boki i kąty stosować własności czworokątów do rozwiązywania zadań zamieniać jednostki trudniejsze zadania dotyczące pola prostokąta zadania obliczaniem pól i obwodów wielokątów na płaszczyźnie obliczać pola wielokątów zadania obliczaniem pól i obwodów wielokątów w układzie współrzędnych konstruować trójkąt, gdy dany jest bok i dwa kąty do niego przyległe zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem własności trójkątów uzasadniać przystawanie trójkątów stosować własności czworokątów do rozwiązywania zadań trudniejsze zadania dotyczące pola prostokąta zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów na płaszczyźnie obliczać pola wielokątów zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów w układzie podczas rozwiązywania zadań rozwiązywać zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem własności trójkątów stosować własności czworokątów do rozwiązywania zadań obliczać pola wielokątów 7

8 Styczeń 58. Powtórzenie Praca klasowa i jej omówienie. rysować odcinki w układzie współrzędnych DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (18 h) 61.Do czego służą wyrażenia algebraiczne? 62.Budowanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. (6.1) 63.Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych. 64.Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznychzadania. (6.2) 65.Jednomianywprowadzenie. (6.1) 66.Sumy algebraicznewprowadzenie. 67.Sumy algebraicznezadania. (6.3) 68. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych-zadania cz Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych-zadania cz. 2. (6.4) sprawdzian zna pojęcie wyrażenia algebraicznego budować proste wyrażenia algebraiczne rozróżnić pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia dla zmiennych wymiernych zna pojęcie jednomianu zna pojęcie jednomianów podobnych porządkować jednomiany określić współczynniki liczbowe jednomianu rozpoznać jednomiany podobne zna pojęcie sumy algebraicznej zna pojęcie wyrazów podobnych odczytać wyrazy sumy algebraicznej wskazać współczynniki sumy algebraicznej wyodrębnić wyrazy podobne zredukować wyrazy podobne zredukować wyrazy podobne współrzędnych rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia dla zmiennych wymiernych porządkować jednomiany rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych zredukować wyrazy podobne opuścić nawiasy zredukować wyrazy podobne rozpoznawać sumy algebraiczne przeciwne obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń wyznaczyć współrzędne brakujących wierzchołków prostokąta, równoległoboku i trójkąta budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej zapisywać warunki zadania w postaci jednomianu zapisywać warunki zadania w postaci sumy algebraicznej obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń współrzędnych budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej zapisywać warunki zadania w postaci jednomianu obliczyć sumę algebraiczną znając jej wartość dla podanych wartości występujących w niej zmiennych zapisywać warunki zadania w postaci sumy algebraicznej wstawić nawiasy w sumie algebraicznej tak, by wyrażenie spełniało podany warunek stosować dodawanie i odejmowanie sum alg. w obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych określić dziedzinę wyrażenia wymiernego zapisywać warunki zadania w postaci jednomianu zapisywać warunki zadania w postaci sumy algebraicznej stosować dodawanie i odejmowanie sum alg. w 8

9 Marzec Luty 70. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraicznewprowadzenie. 71. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraicznezadania cz Mnożenie jednomianów przez sumy algebraicznezadania cz. 2 (6.5) 73.Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawiaswprowadzenie. 74. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias- zadania cz Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias- zadania cz.2 (6.6) 76. Powtórzenie Praca klasowa i jej omówienie. przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez liczbę DZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI (22 h) 79.Do czego służą równania? (7.1) 80.Liczby spełniające równania. 81.Liczby spełniające równania-zadania. (7.2) zna pojęcie równania zapisać zadanie w postaci równania zna pojęcie rozwiązania równania rozumie pojęcie rozwiązania równania sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez jednomian obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń podzielić sumę algebraiczną przez liczbę wymierną wyłączyć wspólny czynnik(liczbę) przed nawias zapisać sumę w postaci iloczynu zapisać zadanie w postaci równania zna pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne rozpoznać równania równoważne zbudować równanie o podanym rozwiązaniu obliczyć wartość wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń wyłączyć wspólny czynnik(jednomian) przed nawias ( zapisać sumę w postaci iloczynu zapisać zadanie w postaci równania zbudować równanie o podanym rozwiązaniu wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania sprzeczne po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń zinterpretować geometrycznie iloczyn sumy algebraicznej przez jednomian stosować mnożenie jednomianów przez sumy alg. w obliczyć wartość wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń wyłączyć wspólny czynnik(jednomian) przed nawias zapisać sumę w postaci iloczynu zapisać zadanie w postaci równania wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania sprzeczne mnożyć sumy alg. przez sumy alg. stosować mnożenie jednomianów przez sumy alg. w stosować wyłączanie wspólnego czynnika w na dowodzenie zapisać problem w postaci równania 9

10 Kwiecień 82. Rozwiązywanie równań-wprowadzenie. 83. Rozwiązywanie równań-rodzaje równań 84. Rozwiązywanie równań-zadania cz Rozwiązywanie równań-zadania cz. 2 (7.3) 86.Zadania tekstoweanaliza 87. Rozwiązywanie zadań cz Rozwiązywanie zadań cz Rozwiązywanie zadań cz.3 (7.7) 90. Procenty w analiza 91. Rozwiązywanie zadań z procentami cz Rozwiązywanie zadań z procentami cz 2 (7.7) sprawdzian 93.Rozwiązywanie nierównościwprowadzenie. 94.Rozwiązywanie nierówności-zadania. zna metodę równań równoważnych stosować metodę równań równoważnych równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe równania bez stosowania przekształceń na wyrażeniach algebraicznych analizować treść zadania o prostej konstrukcji wyrazić treść zadania za pomocą równania tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania zna pojęcie nierówności i jej rozwiązania zapisać zbiór rozwiązań na osi liczbowej rozumie pojęcie rozwiązania nierówności sprawdzić, czy dana liczba równania z zastosowaniem prostych przekształceń na wyrażeniach algebraicznych zna metodę równań równoważnych stosować metodę równań równoważnych równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe analizować treść zadania o prostej konstrukcji wyrazić treść zadania za pomocą równania tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania nierówności z zastosowaniem prostych przekształceń na wyrażeniach algebraicznych umie przedstawić zbiór stosować metodę równań równoważnych równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych analizować treść zadania o prostej konstrukcji wyrazić treść zadania za pomocą równania tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania tekstowe z procentami za pomocą równania i sprawdzić nierówności z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych zapisać zbiór rozwiązań w postaci przedziału wyrazić treść zadania za pomocą nierówności równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych zadanie tekstowe za pomocą równania wyrazić treść zadania za pomocą równania zadanie tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania zadanie tekstowe z procentami za pomocą równania i sprawdzić zadanie tekstowe za pomocą równania wyrazić treść zadania za pomocą równania zadanie tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność rozwiązania wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania zadanie tekstowe z procentami za pomocą równania i sprawdzić 10

11 Maj 95. Przekształcanie wzorów-wprowadzenie. 96. Przekształcanie wzorów-zadania cz Przekształcanie wzorów-zadania cz. 2 (6.7) 98. Powtórzenie Praca klasowa i jej omówienie. spełnia nierówność rozpoznać nierówności równoważne nierówności bez stosowania przekształceń na wyrażeniach algebraicznych DZIAŁ 6. PROPORCJONALNOŚĆ (11 h) 101.Proporcjewprowadzenie. 102.Proporcje-zadania. (7.1) sprawdzian 103. Wielkości wprost proporcjonalnedefinicja Proporcje-zadania cz Proporcjezadania.cz.2 (7.1, 7.3, 7.7) podać przykłady proporcji rozwiązań nierówności na osi liczbowej zna pojęcie proporcji i jej własności równania w postaci proporcji rozumie pojęcie proporcjonalności prostej rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne tekstowe za pomocą nierówności przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość wyrazić treść zadania za pomocą proporcji tekstowe za pomocą proporcji trudniejsze równania zapisane w postaci proporcji zadania wielkościami wprost przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość wyrazić treść zadania za pomocą proporcji tekstowe za pomocą proporcji trudniejsze równania zapisane w postaci proporcji zadania wielkościami wprost trudniejsze zadania wielkościami wprost wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość wyrazić treść zadania za pomocą proporcji zadanie tekstowe za pomocą proporcji trudniejsze zadania wielkościami wprost 11

12 Maj 106.Wielkości odwrotnie proporcjonalnewprowadzenie Wielkości odwrotnie proporcjonalne-zadania cz Wielkości odwrotnie proporcjonalne-zadania cz. 2. (7.1, 7.3, 7.7) 109.Powtórzenie przybory mat +zeszyty Praca klasowa i jej omówienie. DZIAŁ 7. SYMETRIE (17 h) 112.Symetria względem prostej-wprowadzenie. (10.16) 113.Rysowanie figur względem prostej cz Rysowanie figur względem prostej cz.2. (10.16) 115.Oś symetrii figury. (10.17) zna pojęcie punktów względem prostej rozpoznawać figury symetryczne względem prostej zna pojęcie figur względem prostej wykreślić punkt symetryczny do danego rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś: -nie mają punktów wspólnych zna pojęcie osi symetrii figury podać przykłady figur, które mają oś symetrii zna pojęcie proporcjonalności odwrotnej rozpoznawać wielkości odwrotnie proporcjonalne rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne w różnych sytuacjach rozumie różnice pomiędzy wielkościami wprost- i odwrotnie określić własności punktów rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś: -mają punkty wspólne wykreślić oś symetrii, względem której punkty są symetryczne rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej narysować oś symetrii figury zadania wielkościami odwrotnie zadania tekstowe wykorzystując wiedzę na temat wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych zadania symetrią względem prostej wykreślić oś symetrii, względem której figury są symetryczne stosuje własności punktów w wskazać wszystkie osie symetrii figury rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii zadania wielkościami odwrotnie zadania wielkościami odwrotnie zadania symetrią względem prostej stosuje własności punktów w rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie zadania tekstowe związane z symetrią względem prostej stosuje własności punktów w rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii 116.Symetralna zna pojęcie symetralnej rozumie pojęcie symetralnej dzielić odcinek na 2 n wykorzystać własności wykorzystać 12

13 Czerwiec odcinka-konstrukcja. 117.Symetralna odcinka-zadania. (10.18, 10.19) 118.Dwusieczna kątakonstrukcja. 119.Dwusieczna kątazadania. (10.18, 10.19) sprawdzian 120.Symetria względem punktu-wprowadzenie. 121.Rysowanie figur względem punktu cz Rysowanie figur względem punktu cz.2 (10.17) 123.Środek symetrii figury. (10.17) odcinka konstruować symetralną odcinka konstrukcyjnie znajdować środek odcinka zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności konstruować dwusieczną kąta zna pojęcie punktów względem punktu rozpoznawać figury symetryczne względem punktu wykreślić punkt symetryczny do danego rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii: -nie należy do figury odcinka i jej własności równych części symetralnej odcinka w zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii: - należy do figury wykreślić środek symetrii, względem którego: punkty są symetryczne podać własności punktów zna pojęcie środka symetrii figury podać przykłady figur, które mają środek symetrii rysować figury posiadające środek symetrii wskazać środek symetrii figury wyznaczyć środek symetrii odcinka dzielić kąt na 2 n równych części konstruować kąty o miarach 30, 60, 90 i 45, 45, 90 wykreślić środek symetrii, względem którego: figury są symetryczne stosować własności punktów w rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii podawać przykłady figur będących jednocześnie osiowo- i środkowosymetrycznymi lub mających jedną z tych cech stosować własności figur środkowo w wykorzystać własności dwusiecznej kąta w znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii środkowych stosować własności punktów w stosować własności figur środkowo w własności symetralnej odcinka w wykorzystać własności dwusiecznej kąta w znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii środkowych stosować własności punktów w stosować własności figur środkowosymetryczn ych w 124.Symetrie w układzie współrzędnychwprowadzenie Symetria w układzie odnaleźć punkty symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych zapisać współrzędne punktów względem osi oraz początku układu współrzędnych odnaleźć punkty symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych zastosować równania do wyznaczania współrzędnych punktów względem osi oraz początku układu współrzędnych wyznaczać współrzędne wierzchołków wielokątów zastosować równania do wyznaczania współrzędnych punktów względem osi oraz początku układu współrzędnych wyznaczać współrzędne wierzchołków wielokątów zastosować równania do wyznaczania współrzędnych punktów względem osi oraz 13

14 współrzędnych-zadanie (8.1, 8.2, 10.16, 10.17) 126.Powtórzenie Praca klasowa i jej omówienie. rozpoznać symetrię środkową i osiową w różnych sytuacjach tworzyć figury symetryczne będących środkowo- lub osiowosymetrycznymi będących środkowo- lub osiowosymetrycznymi początku układu współrzędnych wyznaczać współrzędne wierzchołków wielokątów będących środkowo- lub osiowosymetrycznym ( ) Test gimnazjalny egzamin próbny z matematyki klas I i jego omówienie Dodatkowo zostaną przeprowadzone lekcje w zakresie: Rozwiązywanie równań i nierówności z jedną niewiadomą stopnia drugiego Wartość bezwzględna liczby Boska proporcja Poziomy wymagań dostosowuję do indywidualnych potrzeb ucznia stwierdzonych na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. (podpis) 14

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY PIERWSZEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWAŁY NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Bratkowska

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM (Ian1, Ian2, Ib) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM (Ian1, Ian2, Ib) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM (Ian1, Ian2, Ib) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI Matematyka 1 Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ( K)

ocena dopuszczająca ( K) Szczegółowe wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w klasie I na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem ocena

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016 Litery w nawiasach oznaczają kolejno: K - ocena dopuszczająca P - ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY I DZIAŁANIA

I. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne. 3. Umie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasy IA i IB gimnazjum - rok szkolny 2016/2017

Matematyka klasy IA i IB gimnazjum - rok szkolny 2016/2017 Matematyka klasy IA i IB gimnazjum - rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych Uczeń otrzymuje na koniec roku ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1 KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA I LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

9. WYMAGANIA EDUKACYJNE:

9. WYMAGANIA EDUKACYJNE: 9. WYMAGANIA EDUKACYJNE: OCENA DZIAŁ1. LICZBY I DZIAŁANIA 2 3 4 5 6 1. Liczby zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie pojęcie zbioru liczb wymiernych rozumie rozszerzenie osi liczbowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W SŁOPNICACH W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 Wymagania edukacyjne dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM POZIOM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ 1:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA Poziomy wymagań edukacyjnych : KONIECZNY (K) - OCENA DOPUSZCZAJĄCA, PODSTAWOWY( P) - OCENA DOSTATECZNA, ROZSZERZAJĄCY(R) - OCENA DOBRA, DOPEŁNIAJĄCY (D) - OCENA BARDZO DOBRA WYKRACZAJACY(W) OCENA CELUJĄCA.

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Matematyka z plusem dla gimnazjum PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY I A w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY I A w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY I A w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Plan realizacji materiału nauczania został opracowany na podstawie programu nauczania Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Liczby i działania ( 1 )

Dział programowy: Liczby i działania ( 1 ) 1 S t r o n a Dział programowy: Liczby i działania ( 1 ) 14-20 Liczby. Rozwinięcia liczb dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. MnoŜenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla gimnazjum

Matematyka z plusem dla gimnazjum klasy: 1a, 1b, 1r, rok szkolny 2013/2014 nauczyciele: Małgorzata Koba, Agata Midor PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 1ab w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 1ab w roku szkolnym 2011/2012 Wymagania ocen z matematyki klasa 1 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 1ab w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL.I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL.I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL.I a w roku szkolnym 2015/2016 na poszczególne stopnie w oparciu o PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM i podręcznik nr w wykazie 168/1/2015/z1 Prowadzący zajęcia: mgr Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Jolanta Daczko Monika Miazgowska Grzegorz Krupa

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Jolanta Daczko Monika Miazgowska Grzegorz Krupa PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Jolanta Daczko Monika Miazgowska Grzegorz Krupa OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DKW DPN-5002-17/08

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa I Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej porównuje liczby wymierne zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Semestr Pierwszy Liczby i działania

Semestr Pierwszy Liczby i działania MATEMATYKA KL. I 1 Semestr Pierwszy Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej podać odwrotność liczby porównać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie pierwszej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie pierwszej gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie pierwszej gimnazjum. Ustalając kryteria poszczególnych ocen, uwzględniono poziomy oraz kategorie celów nauczania oraz poziomy wymagań edukacyjnych. I.

Bardziej szczegółowo

umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie liczby ujemne oraz o różnych znakach (K) zna pojęcie liczb przeciwnych (K)

umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie liczby ujemne oraz o różnych znakach (K) zna pojęcie liczb przeciwnych (K) PLAN DYDAKTYCZNY DLA KLASY PIERWSZEJ REALIZOWANY PRZEZ MGR ALEKSANDRA PŁOSKONKĘ NAUCZYCIELA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH DO PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKA Z PLUSEM Część I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Marta Kamińska Liczy się matematyka wyd. WSiP Na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KL 1

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KL 1 POZIOMY WYMAGAŃ KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KL 1 Oczekiwane osiągnięcia uczniów w wyniku realizacji programu Matematyka z plusem Gimnazjum GWO to wymagania programowe.

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANY PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM

REALIZOWANY PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM REALIZACJI MATERIAŁU I OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH (Aktualizacja 1.09.2014

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GIMNAZJUM

MATEMATYKA GIMNAZJUM MATEMATYKA GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje ocenę: WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE - dopuszczającą, gdy: pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach dodatkowych

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJUM

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJUM ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJUM I.SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. Ocenianiu podlegają: Sposoby sprawdzania osiągnięć Częstość sprawdzania danego osiągnięcia 1 Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (16 h)

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (16 h) PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, ŚCIEśEK EDUKACYJNYCH I STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH mgr Maksymilian Tomasiak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I Ocena Celujący (obejmuje wymagania na ocenę bardzo dobrą) Ocena śródroczna DZIAŁ I - LICZBY I DZIAŁANIA - umie znajdować liczby spełniające określone nietypowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA GIMNAZJUM KLASA I Na ocenę dopuszczającą: DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.i

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.i Matematyka klasa I kryteria oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych Liczby i działania Na ocenę dopuszczającą uczeń: - zna pojęcie liczby naturalnej - rozumie różnicę między

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Ułamki i działania 20 h Nazwa modułu I. Ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM Autor i nazwa programu nauczania: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech MATEMATYKA Z PLUSEM. Program nauczania matematyki

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I I. Liczby wymierne dodatnie. Ocena dopuszczająca: Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, rozumie pojęcie

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I I. Liczby wymierne dodatnie. Ocena dopuszczająca: Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, rozumie pojęcie Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I I. Liczby wymierne dodatnie. Ocena dopuszczająca: Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, rozumie pojęcie dziesiątkowego systemu liczenia, rozumie pojęcie pozycyjnego

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra)

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczający (2) P - podstawowy ocena dostateczny (3) R -

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu wynikowego do programu MATEMATYKA 2001 Gimnazjum klasa 1. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Projekt Planu wynikowego do programu MATEMATYKA 2001 Gimnazjum klasa 1. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE czytać teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

MATEMATYKA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: MATEMATYKA KLASA I Liczby i działania. zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas I Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas I Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polski w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas I Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Proponujemy, by omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując

Bardziej szczegółowo

1. LICZBY (1) 2. LICZBY (2) DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

1. LICZBY (1) 2. LICZBY (2) DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia L.P. DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. LICZBY (1) 2. LICZBY (2) 1. Znam pojęcie liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodatnie, ujemne, niedodatnie, odwrotne, przeciwne.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IAS, IBM

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IAS, IBM MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IAS, IBM Lp. Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia uczeń: I. LICZBY 1. Oś liczbowa 1. pojęcie osi liczbowej 2. liczby przeciwne 1. zaznacza na osi liczbowej punkty

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Klasa IV

Matematyka. Klasa IV Matematyka Klasa IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował umiejętności przewidzianych w wymaganiach na ocenę dopuszczającą Uczeń musi umieć: na ocenę dopuszczającą: odejmować liczby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Wymagania Edukacyjne z matematyki. Klasa pierwsza

Szczegółowe Wymagania Edukacyjne z matematyki. Klasa pierwsza Matematyka z plusem Szczegółowe Wymagania Edukacyjne z matematyki Klasa pierwsza POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia przedmiotowe

Osiągnięcia przedmiotowe 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych przedstawione w tabelach przedstawione na przedstawiać dane w tabelach przedstawiać dane na przedstawione w tabelach przedstawione na porównywać informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna. Uczniowie słabowidzący

Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna. Uczniowie słabowidzący Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasie I Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dn. 30.04.2007 r ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM W RZEZAWIE

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM W RZEZAWIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM W RZEZAWIE DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: poziom konieczny ocena dopuszczająca zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI OSB

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI OSB WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI OSB POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopuszczająca (2); (3) - ocena dostateczna (3); (4) - ocena dobra (4); (5) - ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo