Regulamin świadczenia Usług telekomunikacyjnych: dostępu do sieci Internet oraz Usług głosowych przez PGE Energia Odnawialna S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia Usług telekomunikacyjnych: dostępu do sieci Internet oraz Usług głosowych przez PGE Energia Odnawialna S.A."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia Usług telekomunikacyjnych: dostępu do sieci Internet oraz Usług głosowych przez PGE Energia Odnawialna S.A. DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres, zasady i warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Ogrodowej 59a, Warszawa Oddział w Czymanowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (zwaną PGE EO S.A. albo Dostawca usług ). 2 PGE EO S.A. jest dostawcą usług telekomunikacyjnych wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (9231). DEFINICJE 3 1. Abonent osoba fizyczna, podmiot, lub osoba prawna na rzecz której świadczone są telekomunikacyjne usługi powszechne na podstawie umowy. 2. Awaria przerwa w działaniu Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą lub nieprawidłowym działaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora niezarządzanej przez Operatora Pracami planowymi lub przyczynami leżącymi po stronie Abonenta. 3. Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie. 4. Dzień Roboczy każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Biuro Obsługi Klienta Komórka Organizacyjna PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie bezpośrednio obsługująca Abonentów 6. Lokal miejsce, w którym świadczona jest Usługa, wskazane przez Abonenta w umowie. 7. Łącze Dostępowe zespół środków technicznych umożliwiających świadczenie Usług określonych w Umowie. 8. Ograniczenie Usługi dostępu do Internetu zmniejszenie prędkości transmisji danych do 64/64 Kb/s, następuje wówczas, gdy Abonent pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności za Usługę. 9. Ograniczenie usług telekomunikacyjnych blokada połączeń wychodzących z wyjątkiem połączeń do numerów alarmowych następuje wówczas, gdy Abonent pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności za Usługę. 10. Okres Rozliczeniowy okres obejmujący jeden miesiąc kalendarzowy, za który dokonywane są rozliczenia za Usługi lub Usługi dodatkowe realizowane przez PGE EO S.A., rozpoczynający i kończący się we wskazanych przez PGE EO S.A. na fakturze dniach. Czas trwania pierwszego Okresu Rozliczeniowego dla danego Abonenta ustalany jest przez PGE EO S.A. 11. Opcja wariant Usługi, charakteryzujący się parametrami technicznymi, funkcjonalnymi oraz zakresem udogodnień towarzyszących, określonymi w Cenniku. 12. Operator PGE EO S.A. z siedzibą w Warszawie. 13. Opłata Aktywacyjna opłata za przyłączenie do sieci PGE EO S.A. 14. Opłata Abonamentowa miesięczna opłata za utrzymanie linii i świadczenie usług telekomunikacyjnych. 15. PGE EO S.A. PGE Energia Odnawialna S.A. 16. Prace Planowe - działania służb technicznych PGE EO S.A., lub podmiotów działających na ich zlecenie, niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług. 17. Regulamin Regulamin świadczenia Usług telekomunikacyjnych: dostępu do sieci Internet oraz Usług głosowych przez PGE Energia Odnawialna S.A. 18. Umowa Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Usług dostępu do sieci Internet. 19. Urządzenie Abonenckie urządzenie telekomunikacyjne będące własnością PGE EO S.A. instalowane u Abonenta na czas trwania Umowy w celu świadczenia Usługi Dostępu do Internetu oraz usługi ISDN. 20. Usługi Usługa dostępu do sieci Internet, wraz z udogodnieniami towarzyszącymi oraz Usługa Telekomunikacyjna określona w Cenniku, świadczona na zasadach określonych w Regulaminie. Strona 1 z 10

2 21. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U , z późn. zm.) 22. Zainteresowany osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, która zwróciła się do PGE EO S.A. o zawarcie Umowy 23. Zawieszenie Usługi czasowe zawieszenie świadczenia Usług. Zawieszenie Usług następuje wówczas, gdy Abonent narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usług oraz w pozostałych przypadkach określonych w Regulaminie i Cenniku. DZIAŁ II. ZAKRES USŁUG, TRYB ZAWIERANIA UMÓW I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 4 PGE Energia Odnawialna S.A. świadczy na rzecz Abonenta: 1. Usługę stałego dostępu do sieci Internet, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i o określonej w Cenniku prędkości transmisji danych, obejmuje w szczególności: 1.1 zestawienie Łącza Dostępowego umożliwiającego połączenie lokalizacji wskazanej przez Abonenta z siecią Internet, 1.2 udostępnienia publicznego adresu IP, 1.3 udostępnienie pakietu usług hostingowych. 2. Usługę głosową w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku, co obejmuje: 2.1 przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci, 2.2 utrzymanie łącza w gotowości do świadczenia Usług telekomunikacyjnych, 2.3 połączenia telefoniczne, w tym połączenia krajowe i międzynarodowe, do sieci komórkowych, do numerów skróconych, do numerów o podwyższonej opłacie i inne połączenia szczegółowo określone w Cenniku PGE EO S.A., 2.4 udzielanie informacji o numerach telefonicznych Abonentów PGE EO S.A., 2.5 usługi telefoniczne świadczone za pomocą aparatów publicznych, 2.6 usługi do wyboru, usługi dodatkowe określone w Cenniku PGE EO S.A., 2.7 inne szczegółowo określone w Cenniku PGE EO S.A. 3. W ramach Usługi, PGE EO S.A. zapewnia utrzymanie i konserwację Łącza Dostępowego, usuwanie Awarii oraz utrzymanie Urządzeń Abonenckich będących własnością PGE EO S.A PGE EO S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Zainteresowanego jak również PGE EO S.A. może odstąpić od realizacji Umowy, po jej podpisaniu przez Abonenta, bez odszkodowania w przypadku, gdy: 1.1 Abonent odmawia przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość lub status prawny oraz dodatkowych dokumentów i informacji jego dotyczących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 1.2 Abonent odmawia przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której będzie zainstalowane Urządzenie Abonenckie, 1.3 Przedstawione przez Abonenta dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub prawdziwości zawartych w nich danych, 1.4 Abonent nie przedłoży wymaganych zgód na instalację Urządzeń Abonenckich, 1.5 Istnieją udokumentowane podstawy, że Abonent nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków nakładanych na niego Umową, a w szczególności, gdy w poprzednim okresie została rozwiązana Umowa z Abonentem z powodu nie wywiązywania się przez Abonenta z obowiązku terminowych płatności, 1.6 Proponowany przez Abonenta zakres lub sposób korzystania z sieci i Usług może szkodliwie wpłynąć na obsługę pozostałych Abonentów i Usług PGE EO S.A., 1.7 Występują przeszkody w świadczeniu Usług na danym terenie z przyczyn niezależnych od PGE EO S.A. 2. W celu zawarcia Umowy Zainteresowany powinien złożyć na piśmie zamówienie na usługę w Biurze Obsługi Klienta PGE EO S.A. lub drogą elektroniczną oraz przedstawić następujące dokumenty: 2.1 W przypadku Abonenta będącego osobą fizyczną: a) dowód osobisty lub paszport oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość Zainteresowanego, b) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której zainstalowane będzie Urządzenie Abonenckie, c) paszport wraz z kartą stałego lub czasowego pobytu oraz drugi dokument potwierdzający jego tożsamość, w przypadku obcokrajowców. 2.2 W przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: Strona 2 z 10

3 a) odpis/wydruk z właściwego rejestru (KRS, centralna ewidencja działalności gospodarczej), b) dokument potwierdzający nadanie numeru REGON, c) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP wydane przez właściwy urząd skarbowy. 2.3 Ponadto Zainteresowany wskazuje w zamówieniu dodatkowe dane takie jak: a) adres do korespondencji lub adres zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zameldowania lub siedziby (w przypadku osoby fizycznej za jej zgodą),miejsce lub miejsca instalacji Urządzenia Abonenckiego, b) numer telefonu do kontaktów z Operatorem (w przypadku osoby fizycznej za jej zgodą), c) adres poczty elektronicznej (w przypadku osoby fizycznej za jej zgodą). 3. Umowa jest zawierana przez PGE EO S.A. na zamówienie Użytkownika, w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia w PGE EO S.A. pod warunkiem istnienia warunków technicznych umożliwiających świadczenie Usług. 4. Zamówienie uważa się za cofnięte w przypadku, gdy w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia zamówienia Użytkownik nie przystąpi do zawarcia umowy. 5. PGE EO S.A. rozpocznie świadczenie Usługi w terminie 30 dni od zawarcia Umowy. W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z Abonentem, termin ten może być wydłużony. 6. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz w szczególności do: a) terminowego uiszczania opłat określonych w fakturze VAT z tytułu świadczenia Usług przez PGE EO S.A., b) nie dokonywania zmian w Urządzeniach Abonenckich będących własnością PGE EO S.A. oraz nie podłączania do sieci łączy i urządzeń nie spełniających odpowiednich wymagań technicznych i niewyspecyfikowanych w dokumentacji dołączonej do Urządzeń Abonenckich, c) ochrony oraz nie udostępniania loginów i haseł osobom trzecim, d) zwrotu wszelkich udokumentowanych przez PGE EO S.A. kosztów w przypadku uszkodzenia lub utraty Urządzeń Abonenckich, e) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom PGE EO S.A. lub podmiotom działającym na jego zlecenie obsługi i kontroli Urządzeń Abonenckich, przy pomocy których świadczone są Usługi, udostępniania pomieszczeń pracownikom PGE EO S.A. oraz podmiotom działającym na jego zlecenie, w celu usuwania Awarii lub dokonywania prac konserwacyjnych albo modernizacyjnych, f) niezwłocznego powiadomienia PGE EO S.A. o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu udostępnionych Urządzeń Abonenckich oraz zgłaszania wszelkich przypadków działania nieuprawnionego lub zagrażającego interesom innych Abonentów PGE EO S.A., g) powiadamiania PGE EO S.A. o fakcie nieotrzymania faktury jeśli Abonent nie otrzymał faktury w terminie, w którym była ona zwykle Abonentowi doręczana. 7. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować PGE EO S.A. na piśmie skierowanym do Biura Obsługi Klienta o wszelkich zmianach adresu oraz danych Abonenta zamieszczonych w Umowie. 8. Na wniosek Abonenta może nastąpić zmiana warunków Umowy w tym: planów taryfowych w ramach Cenników Usług poprzez złożenie przez Abonenta zamówienia w formie przewidzianej przez PGE EO S.A., tj. pisemnie. Lista dostępnych zmian dokonywanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość i terminów ich realizacji oraz zmian wymagających pisemnego wniosku dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta PGE EO S.A. PGE EO S.A. potwierdza Abonentowi zmienione warunki, dokonane za pomocą środków porozumiewania się na odległość w formie pisemnej w terminie ustalonym z Abonentem, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. 9. Określa się następujące dane dotyczące funkcjonalności świadczonych Usług: a) Dostawca Usług zapewnia połączenia z numerami alarmowymi, b) Dostawca Usług gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, c) brak jest ograniczeń w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, d) brak jest ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji/ ograniczenia wynikają z technologii, w której świadczone są Usługi, e) Dostawca Usług, w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług jest uprawniony do podejmowania działań zgodnie z obowiązującym prawem. 10. PGE EO S.A. gwarantuje prędkość transmisji danych określoną dla danej opcji w cenniku usług w swojej sieci. Nie odpowiada za prędkość transmisji danych w globalnej sieci Internet. 11. PGE EO S.A. zobowiązuje się do zachowania jakości Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jakość usług świadczonych przez PGE EO S.A. jest kontrolowana poprzez monitorowanie następujących wskaźników publikowanych na stronie co pół roku: a) czas oczekiwania na przyłączenie do sieci, b) liczba uszkodzeń, Strona 3 z 10

4 c) czas usunięcia uszkodzenia, awarii, d) liczba uszkodzeń usuniętych tego samego dnia, e) liczba uszkodzeń usuniętych do końca następnego dnia roboczego, f) stopa nieskutecznych wywołań, g) średni czas zestawienia połączenia, h) czas oczekiwania na uzyskanie połączenia z numerami usług świadczonych z udziałem personelu Operatora, i) czas oczekiwania na zgłoszenie się informacji o numerach telefonicznych, j) opóźnienie tj. czas transmisji w jedną stronę, k) wskaźnik sprawnych aparatów publicznych, l) wskaźnik reklamacji faktur. ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ 6 1. Abonent zobowiązuje się korzystać z Usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu stosując wyłącznie urządzenia dopuszczone do obrotu i posiadające wymagany certyfikat zgodności, deklarację zgodności, świadectwo homologacji lub znak zgodności, albo znak wskazujący na posiadanie świadectwa homologacji, albo deklarację producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, zgodności z zasadniczymi wymaganiami, które zostały przekazane Abonentowi przy zawieraniu Umowy. 2. W razie stwierdzenia przez służby techniczne PGE EO S.A. lub służby techniczne działające na jego zlecenie, przyłączenia przez Abonenta do sieci telekomunikacyjnej urządzeń nie posiadających dokumentów, o których mowa w ust 1 oraz urządzeń wpływających negatywnie na pracę Sieci, PGE EO S.A. jest uprawniony do odłączenia Urządzeń Abonenckich i zawieszenia świadczenia Usług świadczonych przy użyciu tych urządzeń. 3. Za okres zawieszenia usługi nie pobiera się opłat abonamentowych. 4. Abonent wyraża zgodę na sprawdzenie stanu technicznego (przez służby techniczne PGE EO S.A. lub służby techniczne działające na jego zlecenie) Łącza Dostępowego oraz Urządzeń Abonenckich w miejscu ich instalacji w zakresie niezbędnym dla wykonywania Umowy. 5. Obsługę serwisową zapewnia PGE EO S.A. lub podmioty działające na jego zlecenie. W ramach obsługi serwisowej PGE EO S.A. zapewnia: a) usuwanie uszkodzeń i Awarii, b) stałą konserwację sieci, c) telefoniczną obsługę Abonentów, d) informacje dotyczące aktualnych cen i zakresu świadczonych Usług, e) informacje o ofertach promocyjnych. 6. Abonent w celu skorzystania z obsługi serwisowej kontaktuje się z dostawcą Usług telefonicznie pod numerem lub na numer automatycznej sekretarki , drogą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie, Gniewino. OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI 7 1. Opłaty za świadczone Usługi określone są w Cenniku Usług i naliczane będą zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług wybranym przez Abonenta w Umowie lub w inny sposób zgodny z Regulaminem. 2. Okresem Rozliczeniowym Usług jest miesiąc kalendarzowy. 3. Pierwszym Okresem Rozliczeniowym jest pierwszy miesiąc kalendarzowy, choćby niepełny, w którym nastąpiła aktywacja Usługi, której dotyczy rozliczenie. 4. W przypadku świadczenia Usługi przez niepełny Okres Rozliczeniowy, miesięczna Opłata Abonamentowa określana jest jako iloczyn liczby dni, w których dana Usługa była świadczona i 1/30 opłaty abonamentowej należnej z tytułu tej Usługi. 5. Jednorazowa Opłata Aktywacyjna z tytułu przyłączenia Urządzenia Abonenckiego i udostępnienia Usługi jest naliczana przez PGE EO S.A. w fakturze VAT wystawionej po aktywacji Usługi na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego. 6. PGE EO S.A. zastrzega sobie prawo do umieszczania w wystawionej fakturze VAT opłat za Usługi zrealizowane we wcześniejszych Okresach Rozliczeniowych, o ile - z przyczyn systemowych lub innych niezależnych od PGE EO S.A. - nie zostały one umieszczone na poprzednich fakturach VAT. 7. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności określonych na fakturze VAT, na wskazany rachunek bankowy. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, chyba że na fakturze VAT zostanie wskazany dłuższy termin płatności. Określa się następujące Strona 4 z 10

5 sposoby dokonywania płatności: gotówką w kasie PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 8. Za dzień zapłaty faktury VAT uważa się dzień uznania rachunku bankowego PGE EO S.A. 9. PGE EO S.A. ma prawo do naliczenia Abonentowi odsetek ustawowych od nieuregulowanych w terminie płatności. 10. Na fakturach VAT będą także uwzględniane opłaty za Usługi dodatkowe wynikające z Umowy lub Cennika Usług. 11. Należności przypadające PGE EO S.A. będą powiększane o podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej ze stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. OGRANICZENIE I ZAWIESZENIE USŁUG 8 1. PGE EO S.A. zastrzega sobie prawo do Ograniczenia świadczonych Usług, w przypadku gdy: a) Abonent opóźnia się z płatnością co najmniej 14 dni, i po bezskutecznym upływie wyznaczonego pisemnie dodatkowego terminu do zapłaty, b) Abonent rażąco narusza postanowienia Regulaminu, Umowy oraz obowiązujące przepisy prawa, c) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Abonent powoduje zjawisko przeciążenia sieci telekomunikacyjnej albo wprowadza treści niedozwolone lub sprzeczne z obowiązującym prawem albo dobrymi obyczajami. 2. W czasie Ograniczenia świadczenia Usług z przyczyn określonych w ust. 1, Abonentowi zostaje naliczona miesięczna Opłata Abonamentowa za cały okres Ograniczenia Usług. 3. Wznowienie świadczenia Usług następuje w ciągu 3 dni roboczych po uznaniu rachunku bankowego PGE EO S.A. w wysokości wymaganych należności wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w 8 ust. 1 a) albo po przywróceniu przez Abonenta stanu zgodnego z Regulaminem, Umową albo zgodnego z prawem, o ile dopuszczają to obowiązujące przepisy. 4. Abonentowi przysługuje prawo do Zawieszenia świadczenia Usług przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zawieszenie następuje od 1 dnia kolejnego miesiąca następującego po otrzymaniu zgłoszenia o zawieszeniu świadczenia Usługi. Opłata za Zawieszenie Usługi jest iloczynem opłaty wskazanej w Cenniku Usług i liczby miesięcy na jaki ma zostać Zawieszona Usługa. Opłata naliczana jest za cały okres zawieszenia z góry. 5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta w okresie Zawieszenia Usługi, o czym mowa w ust 4, opłata zostanie zwrócona za niewykorzystany okres Zawieszenia Usługi, liczony pełnymi miesiącami, natomiast w przypadku skrócenia Zawieszenia Usługi opłata zaliczona zostanie na poczet przyszłych należności lub zwrócona na pisemny wniosek Abonenta w formie przelewu środków pieniężnych na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub przekazu pocztowego na adres zamieszkania/siedziby Abonenta. CZAS TRWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY 9 1. Umowy zawierane są przez Strony na czas nieokreślony lub czas określony. 2. Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. 3. Umowa zawarta na czas nieokreślony lub przedłużona na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 4. Abonent zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, do zwrotu użyczonego przez PGE EO S.A.. na czas trwania umowy urządzenia Abonenckiego W przypadku braku zwrotu urządzenia Abonenckiego, PGE EO S.A. po upływie wskazanego czasu pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 5. Umowa z Abonentem może zostać rozwiązana przez PGE EO S.A. bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) nieuiszczenia przez Abonenta zaległych opłat, przez okres dłuższy niż 2 miesiące od daty terminu płatności określonego na fakturze, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Abonenta do zapłaty należności w terminie 14 dni, b) niezaprzestania przez Abonenta, pomimo dodatkowego wezwania, działań polegających na uporczywym naruszaniu Umowy lub Regulaminu lub nieusunięcia skutków takich naruszeń, jeżeli naruszenia te lub ich skutki były przyczyną wcześniejszego Ograniczenia świadczenia Usług, c) podania przez Abonenta nieprawdziwych danych, podpisania Umowy przez osobę nie posiadającą prawa do reprezentowania Abonenta, d) korzystania przez Abonenta z Usług do celów niezgodnych z obowiązującym prawem, Strona 5 z 10

6 e) podłączania przez Abonenta do Sieci PGE EO S.A. lub do urządzeń z nią współpracujących urządzeń mogących spowodować zakłócenia w pracy tej Sieci, f) stworzenia przez Abonenta zagrożenia dla interesów PGE EO S.A. lub innych Użytkowników Sieci Operatora, g) niemożliwości rozpoczęcia świadczenia Usług przez PGE EO S.A. z przyczyn zawinionych przez Abonenta, h) zmiany przepisów prawa, która uniemożliwia PGE EO S.A. świadczenie Usług, utraty przez PGE EO S.A. uprawnień do wykonywania Usług (w tym utraty wszelkich zgód i zezwoleń do korzystania z częstotliwości oraz z urządzeń radiowych), i) w razie wystąpienia przypadku Siły wyższej lub innej nie dającej się przezwyciężyć przeszkody nie zawinionej przez PGE EO S.A., trwającej dłużej niż 30 dni, co uniemożliwia lub w znaczącym stopniu ogranicza możliwość świadczenia Usług przez PGE EO S.A. lub na skutek którego PGE EO S.A. zaprzestał świadczenia Usług. 6. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Abonenta z obowiązku zapłaty PGE EO S.A. należności z tytułu zrealizowanych Usług na rzecz Abonenta do dnia rozwiązania Umowy. Faktura VAT dotycząca tej należności zostanie doręczona Abonentowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Umowa uległa rozwiązaniu. 7. Rozwiązanie Umowy zawartej na czas określony dokonane przez PGE EO S.A. z winy abonenta powoduje obowiązek uiszczenia przez Abonenta kary umownej w wysokości 200 zł netto. 8. Abonent w przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem terminu jej obowiązywania, zobowiązany jest ponieść na rzecz Dostawcy Usługi, następujące opłaty: karę umowną w wysokości 200 zł netto. 9. Abonent może rozwiązać umowę o świadczenie usług na czas określony lub nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie PGE EO S.A. nie mógł korzystać z usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni. WYGAŚNIĘCIE LUB PRZENIESIENIE WARUNKÓW UMOWY NA INNEGO ABONENTA Umowa wygasa wskutek: a) śmierci Abonenta, b) likwidacji Abonenta będącego jednostką organizacyjną lub osobą prawną, c) wygaśnięcia uprawnień PGE EO S.A. do świadczenia Usług telekomunikacyjnych - w zakresie, w jakim wygaśnie dane uprawnienie PGE EO S.A., d) upływu czasu na jaki Umowa została zawarta, chyba że Umowa lub Regulamin stanowi inaczej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust 1 lit. a) i b) Umowa wygasa w dniu wpłynięcia do PGE EO S.A. zawiadomienia w formie pisemnej o zaistniałym zdarzeniu. 3. PGE EO S.A. dopuszcza przeniesienie warunków umowy na innego Abonenta w następujących przypadkach: a) w przypadku śmierci Abonenta, przepisanie usługi na członka rodziny, b) w przypadku sprzedaży nieruchomości przez Abonenta, przepisanie usługi na nabywcę, c) w przypadku przejęcia firmy, d) przepisanie na członka rodziny. REKLAMACJE Abonentowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności, z tytułu świadczenia Usługi. Reklamacja może zostać złożona w PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie. 2. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie., a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoi temu na przeszkodzie brak możliwości technicznych. 3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie, pracownik PGE EO S.A., lub osoba upoważniona przez PGE EO S.A., przyjmująca reklamację potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną PGE EO S.A. w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. 5. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Strona 6 z 10

7 Usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury VAT zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. 6. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5., pozostawia się bez rozpoznania, o czym PGE EO S.A. niezwłocznie powiadamia Abonenta Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, d) przydzielony reklamującemu numer ewidencyjny Abonenta lub adres zakończenia łącza, e) datę złożenia zamówienia o zawarcie Umowy - w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, f) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, g) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku żądania ich wypłaty, h) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności w przypadku, o którym mowa w pkt. g), i) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 2. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do PGE EO S.A. 3. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt a)-f), h) lub i), PGE EO S.A. niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania PGE EO S.A. rozpatrując reklamację udziela w formie pisemnej odpowiedzi, w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: a) nazwę komórki organizacyjnej PGE EO S.A. rozpatrującej reklamację, b) powołanie podstawy prawnej, c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, d) w przypadku przyznania odszkodowania określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty, e) w przypadku zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu, f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest osoba fizyczna, także o prawie dochodzenia roszczeń przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ramach postępowania mediacyjnego lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zgodnie z art. 109 i 110 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne), g) podpis upoważnionego pracownika PGE EO S.A. z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna: a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, b) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, PGE EO S.A. wystawia fakturę korygującą lub pomniejsza kolejny rachunek Abonenta o uznaną kwotę reklamacji. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet zadłużenia Abonenta wobec PGE EO S.A., a w przypadku braku zadłużenia, zgodnie z wnioskiem Abonenta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, albo zaliczane na poczet przyszłych należności. 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 3. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczania należności za Usługi nieobjęte reklamacją. Strona 7 z 10

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PGE EO S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług zgodnie z obowiązującym prawem oraz na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie i Umowie. 2. PGE EO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli nastąpiły wskutek siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 3. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej. Zwrot opłaty abonamentowej nie przysługuje jeżeli w Okresie Rozliczeniowym łączny czas przerwy był krótszy niż 12 godzin lub w przypadku, gdy przyczyna przerwy w świadczeniu Usługi leży po stronie Abonenta. 4. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług, Abonent może żądać odszkodowania które mu przysługuje w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje jeżeli w Okresie Rozliczeniowym łączny czas przerwy był krótszy niż 36 godzin lub w przypadku, gdy przyczyna przerwy w świadczeniu Usług leży po stronie Abonenta. 5. Zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu Usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy. Odszkodowanie naliczane jest od chwili zgłoszenia Awarii przez Abonenta i po stwierdzeniu przez służby techniczne PGE EO S.A. lub innych podmiotów działających na jego zlecenie wystąpienia Awarii. 6. Do okresu, za który Abonentowi przysługuje odszkodowanie nie wlicza się czasu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 7. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Abonenta w trybie określonym w Regulaminie. 8. Wypłata odszkodowania, o którym mowa powyżej wyczerpuje odpowiedzialność PGE EO S.A. z tytułu przerw w świadczeniu Usług. POUFNOŚĆ, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Zarówno Abonent, jak i PGE EO S.A. zobowiązany jest: a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony, uzyskane od drugiej Strony w trakcie rozmów i realizacji Umowy niezależnie od formy przekazania tych Informacji i ich źródła, b) wykorzystywać Informacje jedynie w celu realizacji Usług i zobowiązań wynikających z Umowy, PGE EO S.A. zapewnia ochronę tajemnicy telekomunikacyjnej zgodnie z Ustawą Prawo Telekomunikacyjne. 2. PGE EO S.A. zapewnia należyte zabezpieczenie Usług realizowanych przez PGE EO S.A., a w szczególności: a) ochronę dostępu do baz danych PGE EO S.A. zawierających Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną, b) ścisły nadzór techniczny nad połączeniami realizowanymi przy użyciu zasobów innych podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, wykorzystywanych do świadczenia Usług PGE EO S.A Dane osobowe Abonenta, a także dane dodatkowe Abonenta określone w Umowie będą przetwarzane przez PGE EO S.A.: a) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Umowy i będą udostępniane podmiotom dokonującym w imieniu PGE EO S.A. windykacji należności, b) w celu ich umieszczenia w publicznie dostępnym spisie Abonentów oraz przekazania danych osobowych innym przedsiębiorcom w celu publikacji spisu Abonentów lub świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych. 2. W przypadkach wymagających odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach wskazanych powyżej PGE EO S.A. będzie przetwarzał dane osobowe Abonentów po uzyskaniu takiej zgody. 3. Dane transmisyjne Abonenta, wynikające ze świadczonych przez PGE EO S.A. na rzecz Abonenta Usług będą przetwarzane przez PGE EO S.A. przez czas trwania Umowy w celach marketingowych (o ile Abonent wyraził zgodę). 4. Abonentowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Strona 8 z 10

9 5. Abonentowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 19 PGE EO S.A. nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanej w sieci PGE EO S.A., gdy wynika on z winy Abonenta, osoby trzeciej, za którą PGE EO S.A. nie ponosi odpowiedzialności lub z działania siły wyższej. ZMIANY UMOWY, CENNIKA LUB REGULAMINU W przypadku zmiany zakresu Usług wskazanych w Regulaminie, proponowanej zmiany warunków Umowy, warunków Regulaminu lub zmiany Cennika PGE EO S.A. pisemnie powiadomi Abonentów o zakresie zmian, z wyprzedzeniem jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. 2. W przypadku braku akceptacji przez Abonenta wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 1 Abonentowi przysługuje, w terminie nie później niż przed datą wprowadzenia zmian w życie prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W przypadku skorzystania przez Abonenta z tego prawa PGE EO S.A. nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 3. Postanowień ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się w przypadku gdy konieczność dokonywania zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych. 4. W okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe warunki Umowy, Regulaminu oraz Cennika. 5. W przypadku, gdy Abonent nie wypowie Umowy w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, uznaje się, że Abonent wyraził zgodę na nowe warunki. 6. Na żądanie Abonenta, PGE EO S.A. dostarcza treść każdej proponowanej zmiany opisanej w ust. 1, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. CZĘŚĆ III POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMÓW ZAWIERANYCH Z OSOBAMI FIZYCZNYMI Abonent, będący osobą fizyczną, z którym PGE EO S.A. zawarło Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub korespondencyjnie, może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie wobec PGE EO S.A. pisemnego oświadczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia woli przed jego upływem na adres PGE EO S.A. 2. W przypadku, gdy Dostawca Usług rozpoczął świadczenie Usług na rzecz Abonenta przed upływem 10 dni od dnia zawarcia Umowy, a Abonent wykonał prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, Abonent zobowiązany jest zapłacić Dostawcy Usług wynagrodzenie za wykonane na jego rzecz Usługi zgodnie z wystawiona fakturą. 3. Spory z Abonentem, będącym osobą fizyczną mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji lub poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. CZĘŚĆ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 22 Abonent nie może bez uprzedniej pisemnej zgody PGE EO S.A. przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci. 23 Żadne z postanowień Regulaminu lub Umowy nie stanowi ani nie skutkuje przekazaniem Abonentowi prawa do używania przez Abonenta jakichkolwiek znaków handlowych, usług, oznaczenia usług, wynalazków, patentów, praw autorskich lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej lub handlowej posiadanej przez PGE EO S.A.. Strona 9 z 10

10 24 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa w szczególności Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z właściwymi aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Sprawy nie objęte zakresem przedmiotowym Regulaminu będą regulowane odrębnymi Umowami. 25 Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. 26 Informacje na temat aktualnych Cenników Usług, Regulaminów dostępne są na stronie internetowej PGE EO S.A.: Strona 10 z 10

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy:

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / 2017 zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 w Szczecinie (71-035), KRS: 391025, NIP:852-259-31-21,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ MIKROCHIP S.C. CZĘŚĆ I DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ MIKROCHIP S.C. CZĘŚĆ I DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ MIKROCHIP S.C. CZĘŚĆ I DEFINICJE Abonent osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest Stroną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:... Serwis tel.:609-511-156 tel: 609-511-661 e-mail: serwis@interpc.pl pon-pt od 9oo do 20oo sb-nd od 10oo do 18oo Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytom ul. Hlonda 37 Godziny otwarcia: Poniedziałek 10 00-12 00

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET Nr / zawarta w dniu w pomiędzy: Dostawcą Usług: Elżbieta Wyczarska WW-NET z siedzibą w Białobokach, NIP 8151375162, REGON 691106714, reprezentowanym przez: - Przedstawiciela Dostawcy Usług oraz Abonentem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE TelNet Krzysztof Drozd ul. Św. Barbary 3, 39 100 Ropczyce pn-pt 8:00-17:00 tel. 508-153-474 Tel. 177 222 222 Fax. 17 78 52 275 email: telnet@r-ce.pl www.telnet.r-ce.pl Ropczyce, dnia 28 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia przez TELICO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Słonki

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLSKĄ GRUPĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLSKĄ GRUPĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ S.A. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres, zasady i warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Grupę Telekomunikacyjną Spółkę Akcyjną z siedzibą i adresem w Warszawie ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Z DNIA 14 GRUDNIA 2003 R. Wstęp Regulamin świadczenia usług internetowych ("Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez spółkę OGICOM

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy: Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych nr zawarta dnia w.. pomiędzy: Multi-Net Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji

Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji Wewnętrzny Regulamin/Procedura Obsługi Reklamacji 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, sposób i termin składania oraz rozpoznawania Reklamacji składanych przez abonentów Telewizji

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. Mickiewicza 154 Maj 2013 r. -1- Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów w zakresie, w jakim ujęte w nim zagadnienia nie zostały

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo,

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo, Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska 150 20-824 Lublin Szanowni Państwo, Realizując obowiązek dostosowania obowiązujących umów oraz regulaminów do przepisów zmienionej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce

Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Abonent jest lub był naszym Klientem, prosimy o podanie nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną WIST w Łące. (tekst jednolity wg stanu na dzień 8 czerwca 2014 roku) Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Tuwima 9, 87-100 Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul B Głowackiego 2, 87-100 Toruń, tel: (56) 649 66 66 Toruń, dnia r UMOWA nr o świadczenie publicznie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud*

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* *1.* Postanowienia*ogólne* 1.1 Niniejszyregulamin(dalej:"Regulamin")zawieraogólnewarunkipłatnegokorzystaniazusługiATMANCloud przezklientanabywającegousługę(dalej:"usługa").

Bardziej szczegółowo