Instrukcja Obsługi Serwisu Internetowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi Serwisu Internetowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi Serwisu Internetowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Niniejsza instrukcja ma na celu opisanie podstawowych procedur i czynności związanych z umieszczaniem treści na stronach serwisu internetowego AWF'u znajdującego się pod adresem Do umieszczania treści nie jest wymagane Ŝadne dodatkowe oprogramowanie, wystarczy tylko przeglądarka stron internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox(zalecana) (http://www.mozilla.org/ lub lub Opera (http://operapl.net/) i aktywne połączenie z uczelnianym serwerem www. Oprócz tego musimy mieć przydzielone konto (identyfikator uŝytkownika tzn. login i hasło). W celu otrzymania konta naleŝy się skontaktować z administratorem strony -inŝ. Arkadiusz Kosmaczewski, tel lub drogą elektroniczną pod adresem: Aby zalogować się i tym samym wejść w tryb edycji treści serwisu naleŝy przejść do strony: i w odpowiednie miejsca wpisać swój login i hasło (patrz Uwagi na temat bezpieczeństwa na końcu tego dokumentu). Po kliknięciu zaloguj po lewej stronie pojawi się dodatkowe menu, po kliknięciu w jedną z pozycji będziemy mogli: Nowa Wiadomość Dodać nowy artykuł, który będzie powiązany z podstroną Odblokuj swe pozycje Odblokować napisane przez siebie artykuły i podstrony. Instrukcja obsługi Przeczytać elektroniczną wersję instrukcji. Ponadto przy kaŝdym juŝ istniejącym artykule znajduje się przycisk Edytuj, dzięki któremu będziemy mogli edytować istniejący artykuł (Uwaga: Pojawienie się tej opcji moŝe zaleŝeć od praw dostępu jakie zostały nałoŝone na konto przez administratora). 1. Dodawanie artykułów / edycja juŝ istniejących. Jeśli edytować będziemy artykuł to do dyspozycji mamy dwa pola do wpisywania tekstu. W górnym, mniejszym umieszcza się tytuł jaki widoczny będzie na stronie, w dolnym, większym natomiast wpisujemy treść właściwą i ewentualnie dodajemy grafikę towarzyszącą. PoniŜej przedstawiony jest widok głównej części edytora artykułów: 1

2 Tekst wprowadzać moŝna bezpośrednio z klawiatury, bądź teŝ wkleić z gotowego dokumentu (nie zalecane). Aby przenieść do edytora taką treść moŝna skorzystać z poniŝszej metody: Po otwarciu gotowego artykułu zaznaczyć wybraną treść i skopiować np. za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+C. W oknie edytora klikamy na: Paste wklej, a jeŝeli tekst jest kopiowany z programu Word to wybieramy: Paste from Word wklej z Worda. (nie zalecane) korzystniej jest wybierać ikonę obok Paste as Plain Text wtedy mamy pewność Ŝe przeklejane treści są pozbawione zbędnego kodu. PoniŜej przedstawiono objaśnienia do najczęściej stosowanych funkcji edytora: - cofa ostatnią czynność. - nadaje proste formatowanie, odpowiednio: pogrubia; pochyla; podkreśla i przekreśla wpisywany tekst. - wyrównuje tekst do lewej; centruje; justuje i wyrównuje do prawej. - rozpoczyna punktowanie pisanego tekstu. - oczyszcza tekst usuwając formatowanie nieobsługiwane przez edytor (pomocne, jeŝeli treść prezentowana jest niepoprawnie). - usuwa formatowanie zaznaczonego tekstu. - wycina i kopiuje tekst. - wkleja tekst: bezpośrednio; z programu Word. - pozwala na wprowadzanie znaków inŝynierskich i symboli. - koloruje tekst. 2

3 - odpowiednio: usuwa; dodaje szybki odnośnik do innych stron internetowych. - dodaje tzw. zaawansowany odnośnik. - dodaje załącznik w postaci pliku. - dodaje grafikę. - dodaje niełamliwą spację. - umoŝliwia pisanie artykułu z wykorzystaniem tzw. tagów HTML. Po wprowadzeniu treści, w części Publikacja edytora trzeba przypisać artykuł do odpowiedniej sekcji i kategorii, następnie trzeba określić jaki ma być status artykułu (opcja Opublikowany ) czy ma być on wyświetlony czy teŝ nie, oraz czy ma być on widoczny na stronie głównej (opcja Na Startowej ). Dodatkowo moŝna ustawić od kiedy i do kiedy materiał ma być dostępny na stronie uczelni. Dla przykładu, jeŝeli napisane zostało np. waŝne ogłoszenie i chcemy aby znalazło się ono w sekcji Aktualności i kategorii Wydarzenia, oraz które musi znaleźć się na stronie głównej i ma zostać wyświetlone w terminie od 26 stycznia 2010 do 5 lutego 2010 część Publikacja będzie wyglądać następująco: Na zakończenie edycji artykułu klikamy uczelni., aby mógł on znaleźć się w serwisie 3

4 2. Wstawianie elementów graficznych. Do treści moŝna dodawać elementy graficzne i zdjęcia poprzez funkcję edytora Insert/Edit Image wstaw/edytuj obrazek. Po kliknięciu na ikonę pojawi się okienko dodawania grafiki: Image URL tutaj umieszcza się ścieŝkę dostępu do obrazka, pod warunkiem jednak, Ŝe znajduję się on juŝ na jakimś serwerze. W przeciwnym razie moŝna albo wybrać grafikę juŝ istniejącą na uczelnianym serwerze albo wysłać plik ze swojego komputera. W obydwu przypadkach trzeba wtedy kliknąć na ikonę Browse przeglądaj Image description tutaj moŝna dodać opis obrazka. Alignment ustawia wyrównywanie obrazka. Dimensions określa się tutaj wielkość obrazka. Border określa wielkość obramowania. (szczegółowo opisana procedura znajduję się niŝej). Vertical i Horizontal space określa wielkość odstępu obrazka od reszty treści w pionie i poziomie. Kliknięcie Insert powoduje załadowanie obrazka do artykułu. Wybór Cancel anuluje dodawanie grafiki. 3. Wybór obrazka z juŝ istniejących zasobów oraz wysyłanie własnych obrazków na serwer. Po wybraniu opcji Browse przeglądaj pojawi nowe okno: znajdującego się obok paska Image URL 4

5 ŚcieŜkę do katalogu, w którym się znajdujemy widać na samej górze pod napisem Browse. Sekcja Folders zawiera tzw. drzewo katalogów, które znajdują się na serwerze uczelni, po kliknięciu na nazwę któregoś z folderów w części centralnej pojawi się lista znajdujących się w nim katalogów i plików. W prawej części okna, w sekcji Details moŝna zobaczyć miniaturkę wybranego obrazka. W przykładzie wybrany został plik logopoz.jpg znajdujący się w katalogu images. Aby wstawić swój własny obrazek najpierw musimy przenieść się do swojego katalogu, tzn. do katalogu odpowiedniej katedry czy wydziału. Następnie klikamy na Upload załaduj znajdującego się nad sekcją Details. Pojawi się kolejne okienko: 5

6 Wybierając przeglądaj otworzy się jeszcze jedno okno, gdzie wskazujemy grafikę, którą chcemy umieścić w artykule. Następnie klikamy na Upload i nasz obrazek zostaje wysłany na serwer uczelni, do katalogu, który wybraliśmy. Aby zakończyć procedurę wstawiania obrazka naleŝy wcisnąć przycisk Insert Wybranie opcji Anuluj oznacza rezygnację z wstawiania obrazka. Uwaga: Przesyłać na serwer moŝna pliki w formatach JPG, GIF, PNG i o szerokości niewiększej niŝ 550 pikseli. NaleŜy takŝe pamiętać, Ŝe wysyłanie za duŝych plików moŝe spowodować duŝo wolniejsze ładowanie się strony, co moŝe być uciąŝliwe dla osób z wolnym połączeniem internetowym. W nazwach plików nie wolno stosować polskich znaków. 4. Wstawianie innych plików. Zasadniczo wstawianie plików w formatach takich jak PDF, DOC, XLS, czy TXT nie róŝni się niczym od wstawiania grafiki. Okno ładowania pliku Upload jest takie samo jak dla grafiki (patrz poprzednia strona), nieco inaczej natomiast wygląda główne okno wyboru plików: 6

7 Jak widać sekcja Browse pozostała bez zmian. Na górze pojawiły się dwie nowe: Link oraz OPTIONS. Pierwsza z nich umoŝliwia dodanie pliku, który juŝ znajduje się na jakimś serwerze. Druga odpowiada za to, w jaki sposób będzie prezentowana informacja o pliku w artykule. I tak pozycja Text odpowiada za etykietę pliku. Layout konfiguruje widok odnośnika do pliku. MoŜna tutaj zaznaczyć czy ma być wyświetlana jego ikona czy tylko sama nazwa, dokonuje się tego dzięki tym opcjom:. Size i Date umoŝliwiają wyświetlenie wielkości pliku i daty jego modyfikacji w artykule (funkcja rzadko uŝywana). Procedura wysyłania pliku ze swojego komputera wygląda tak samo jak to miało miejsce przy grafice, tj. najpierw za pomocą drzewa katalogów przemieszczamy się do swojego folderu, potem wybieramy Upload - załaduj Upload., wskazujemy plik i klikamy na przycisk Uwaga: Nie wolno przesyłać plików większych niŝ 15MB. Nie dopuszcza się stosowania polskich znaków i spacji. 5. Edycja kodu źródłowego HTML. Przycisk Edit Code edytuj kod daje nam moŝliwość edycji artykułu poprzez wstawianie i modyfikowanie znaczników języka opisu stron WWW. Dzięki znajomości języka HTML mamy większą kontrolę nad formatem i wyglądem artykułu. 6. Dodawanie linków odnośników. Szybkie linkowanie Wstawianie odnośników realizuje się zaznaczając fragment tekstu i wybierając Insert/Edit Link wstaw/edytuj link, pojawi się okno: 7

8 W pasku Link URL wskazujemy adres do strony, do której to chcemy, aby prowadził wstawiany odnośnik. Opcja Target umoŝliwia wybranie w jaki sposób ma otworzyć się odnośnik (w tym samym oknie Open link in the same window, albo w nowym oknie Open link in a New window ). Za pomocą Title moŝna dodać komentarz jaki pojawi się po najechaniu myszką na odnośnik. Zaawansowane linkowanie Ta opcja jest przydatna, jeŝeli chcemy dodać odnośnik do artykułu juŝ zamieszczonego na stronie, wtedy zamiast ręcznie wpisywać jego adres wybieramy interesujący nas artykuł z listy. Aby aktywować funkcję zaawansowanego linkowania zaznaczamy tekst, który ma stać się odnośnikiem i wybieramy: Insert/Edit Link wstaw/edytuj link. Teraz pojawi się nieco inne okno: Tutaj takŝe moŝna dodać adres do dowolnej strony, przez wypełnienie pola URL. Natomiast wstawianie odnośników do istniejących juŝ w serwisie stron wykonujemy poprzez kolejne rozwijanie listy w sekcji Link Browser. Tutaj takŝe dzięki atrybutowi Target moŝna ustawić sposób wyświetlenia otwieranej strony. 7. Usuwanie podstron, artykułów. Aby usunąć całą podstronę lub artykuł po zalogowaniu naleŝy przejść na daną podstronę lub artykuł, który chcemy usunąć i uaktywnić edytor. Po uruchomieniu edytora 8

9 na dole w sekcji Publikacja ustawić status Opublikowany na NIE. Następnie naleŝy zapisać całość i zlikwidować wszystkie odnośniki na innych utworzonych przez nas podstronach i/lub artykułach jakie prowadziły do usuniętej podstrony lub artykułu. 8. Uwagi końcowe. Gdy uruchomimy edytor nie wolno uzywać funkcji Dalej i Wstecz w przeglądarce internetowej oraz nie klikać w Ŝadne odnośniki mogące załadować inną stronę niŝ edytowaną. NaleŜy korzystać tylko z przycisków Zapisz i Anuluj w głównej części edytora. Wylogować moŝna się dopiero po zapisaniu lub anulowaniu wprowadzanych zmian w edytorze, w przeciwnym razie inni uŝytkownicy nie będą mieli dostępu do edycji artykułu. NaleŜy być równieŝ świadomym istnienia automatycznego mechanizmu wylogowywania uŝytkowników po upływie 25 minut. Dlatego co jakiś czas zalecane jest zapisywanie i ponowne edytowanie artykułów. Drugą metodą, jest redagowanie w swoim komputerze danego dokumentu i po skończeniu jego pisania przekopiowanie do edytora artykułów. Jeśli uŝywamy Internet Explorera to, aby zmienić wielkość czcionki poprzez znaczniki nagłówek 1, nagłówek 2 etc. Najpierw trzeba określić wyrównanie zaznaczonego tekstu. W przypadku korzystania z Firefoxa przy kopiowaniu, wycinaniu i wklejaniu naleŝy uŝywać skrótów klawiaturowych (odpowiednio: Ctrl+c, Ctrl+x, Ctrl+v ), poniewaŝ nie działają odpowiadające im przyciski w edytorze. 9. Uwagi na temat bezpieczeństwa. Nie wolno udostępniać swojego loginu i hasła innym osobom. NaleŜy być świadomym istnienia funkcji zapamiętywania loginu i hasła w przeglądarkach internetowych i wiąŝącym się z tym niebezpieczeństwem dostępu do edycji treści witryny przez osoby postronne. Dlatego trzeba sprawdzać i upewniać się, Ŝe ta funkcja jest aktualnie wyłączona w przeglądarce, z której się logujemy. W Internet Explorerze robimy to w następujący sposób: - na górnym pasku klikamy Narzędzia - następnie z rozwiniętego menu Opcje internetowe - klikamy na zakładkę Zawartość - a w niej przycisk Autouzupełnianie - w otwartym podokienku Ustawienia Autouzupełniania w sekcji UŜywanie autouzupełniania dla odznaczamy Nazwy uŝytkowników i hasła w formularzach Tak powinno wyglądać okienko autouzupełniania: 9

10 - dodatkowo w sekcji Czyszczenie historii Autouzupełniania klikamy na przycisk Wyczyść hasła i potwierdzamy - na koniec zamykamy okienka klikając na dolny przycisk OK. W Mozilli Firefox robimy to w następujący sposób: - na górnym pasku klikamy Narzędzia - następnie z rozwiniętego menu Opcje - w otwartym okienku Opcje klikamy na symbol kłódki z podpisem Bezpieczeństwo - odznaczamy pamiętaj hasła do witryn - wybieramy Zapamiętane hasła i klikamy usuń wszystkie - na koniec zamykamy okienko ustawień wybierając OK Tak powinno wyglądać okienko ustawień Firefoxa: 10

11 Pomoc techniczna W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z działaniem serwisu internetowego prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Promocji, panem Michałem Popławskim tel. (61) lub Kierownikiem Działu panem Arkadiuszem Kosmaczewskim, tel.(061) Dział Promocji AWF 11

Instrukcja użytkowania Panelu CMS

Instrukcja użytkowania Panelu CMS www.helpnet.waw.pl Instrukcja użytkowania Panelu CMS opartego na technologii Joomla Spis treści 1. Wstęp................................................. 4 2. Logowanie.............................................

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple I. Wygląd strony. Elementy stałe. CMSimple jest prostym systemem zarządzania zawartością stron internetowych. Dostarcza łatwy w obsłudze edytor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU ALLEGRO V1.01i

INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU ALLEGRO V1.01i INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU ALLEGRO V1.01i WSTĘP Dziękujemy za zakup naszego szablonu aukcyjnego. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolonym użytkownikiem a inwestycja szybko Ci się zwróci. Od teraz Twoje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU AUKCJI ALLEGRO. "Wooden"

INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU AUKCJI ALLEGRO. Wooden INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU AUKCJI ALLEGRO "Wooden" Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2013 Podstawowe informacje... 3 Edycja szablonu... 4 2.1. Wgranie plików graficznych na zewnętrzny hosting... 4

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r.

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r. Tutorial Opracowanie Sławomir Wyspiański Lublin, 16.04.2013 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 STRUKTURA ZASOBÓW IDIKS.ORG... 2 UPLOAD MULTIMEDIÓW... 3 VIMEO... 3 SOUNDCLOUD... 4 FLICKR... 5 LAST VIDEO LAST

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro Dziękuje za skorzystanie z mojej usługi stworzenia autorskiego szablonu graficznego! Mam nadzieję, że Państwo

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo