SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008

2 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce Notowania akcji NOVITUS SA Czynniki ryzyka i zagro e Podstawowe wielko ci ekonomiczno - finansowe Zatrudnienie Badania i rozwój ródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, towary i usługi Oferta asortymentowa Spółki Rynki zbytu Kanały dystrybucji Nagrody i wyró nienia Umowy znacz ce dla działalno ci Spółki Inne istotne zdarzenia Powi zania kapitałowe i organizacyjne z innymi podmiotami Transakcje z podmiotami powi zanymi Zaci gni te kredyty, umowy po yczek oraz udzielone por czenia i gwarancje Udzielone po yczki, por czenia i gwarancje Wykorzystanie wpływów z emisji akcji Istotne post powania tocz ce si przed s dem, organem wła ciwym dla post powania arbitra owego lub organem administracji publicznej Ró nice pomi dzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a publikowanymi prognozami wyników Zarz dzanie zasobami finansowymi Realizacja zamierze inwestycyjnych Czynniki i zdarzenia nietypowe maj ce wpływ na wynik 2008 roku Strategia rozwoju Spółki Perspektywy rozwoju Spółki Zmiany w zasadach zarz dzania Spółk Umowy zawarte mi dzy Spółk, a osobami zarz dzaj cymi, przewiduj ce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarz du i Rady Nadzorczej NOVITUS SA Kapitał akcyjny NOVITUS SA Akcje Spółki, b d ce w posiadaniu osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych Umowy, w wyniku których mog w przyszło ci nast pi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda finansowych O wiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

3 1. Informacje ogólne o Spółce Nazwa (firma): NOVITUS SA Spółka Akcyjna Siedziba: Nowy S cz Adres: Ul. Nawojowska 118, Nowy S cz Numer telefonu: + 48 (18) Numer faksu: + 48 (18) Adres internetowy: NOVITUS SA jako spółka akcyjna powstała w dniu 7 lipca 1995 roku z przekształcenia wcze niej istniej cej spółki z ograniczon odpowiedzialno ci o nazwie Optimus Inter Commerce Sp. z o.o., zarejestrowanej w rejestrze handlowym na podstawie postanowienia z dnia 30 sierpnia 1994 roku. Czas działania Spółki jest nieograniczony. Od 2000 roku Spółka prowadziła działalno pod nazw OPTIMUS IC SA. Decyzj Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 stycznia 2005 roku, nazwa Spółki została zmieniona na NOVITUS SA, co zarejestrowane zostało w Rejestrze S dowym pod dat 3 lutego 2005 roku. Siedziba Spółki, jak równie miejsce prowadzenia działalno ci gospodarczej, mie ci si w Nowym S czu, przy ul. Nawojowskiej 118. Organem rejestrowym Spółki jest S d Rejonowy dla Krakowa ródmie cia, XII Wydział Gospodarczy. Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS NOVITUS jest wiod cym producentem i dostawc zintegrowanych rozwi za systemowych wspomagaj cych prac handlu, usług logistyki i przemysłu. Realizowany przez NOVITUS SA model biznesu zakłada komplementarno oferowanych produktów. Od lat Spółka jest liderem na polskim rynku w ród dostawców urz dze fiskalnych, tj. kas i drukarek fiskalnych oraz czołowym dostawc urz dze niefiskalnych. Do urz dze niefiskalnych oferowanych przez Spółk nale : urz dzenia automatycznej identyfikacji (m.in. czytniki i drukarki kodów kreskowych, kolektory danych), wagi elektroniczne oraz systemy sprzeda y. Oferta Spółki obejmuje tak e oprogramowanie do obsługi sprzeda y oraz usługi. NOVITUS prowadzi równie obsług posprzeda n zwi zan z oferowanymi produktami (serwis, szkolenia). Marka NOVITUS nale y do najbardziej rozpoznawalnych marek w ród u ytkowników oraz dystrybutorów urz dze fiskalnych. NOVITUS jest spółk technologiczn, która swoj działalno opiera na projektowaniu, produkcji i dystrybucji urz dze i rozwi za systemowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii własnych oraz technologii przej tych od strategicznych, zagranicznych partnerów. Oferta Spółki obejmuje zarówno mark własn jak i marki znanych zagranicznych partnerów handlowych. Głównymi odbiorcami NOVITUS SA s placówki handlowe i usługowe, sieci sklepów detalicznych i hurtowni, centra logistyczne, apteki i hurtownie farmaceutyczne, firmy pełni ce usługi transportowe, banki, urz dy pocztowe i administracji publicznej, stacje paliw, sieci sprzeda y prasy, zakłady produkcyjne, hotele, restauracje. Od wielu lat NOVITUS SA eksportuje swoje produkty tak e na rynki zagraniczne, głównie na rynki Europy Południowo-Wschodniej. Akcje NOVITUS SA od grudnia 2005 roku notowane s na warszawskiej Giełdzie Papierów Warto ciowych. Wszystkie akcje Spółki w ilo ci akcji s notowane na rynku podstawowym warszawskiej Giełdy Papierów Warto ciowych. Głównym akcjonariuszem Spółki jest COMP Safe Support SA z siedzib w Warszawie. Na dzie bilansowy 31 grudnia 2008 roku Spółka COMP Safe Support SA posiadała akcji, co stanowiło 46,03% udział w kapitale zakładowym oraz analogiczny udział w głosach na WZA NOVITUS SA. Spółka NOVITUS SA od 1 pa dziernika 2007 roku jest jednostk dominuj c Grupy Kapitałowej, któr tworz NOVITUS SA i Insoft Sp. z o.o z siedzib w Krakowie. 2

4 2. Notowania akcji NOVITUS SA Notowania akcji Spółki w 2008 roku przedstawia poni szy wykres. w PLN 25,00 20,00 15,00 10,00 5, Czynniki ryzyka i zagro e 3.1. Czynniki ryzyka zwi zane z działalno ci Spółki Ryzyko zwi zane z dostawami Spółka NOVITUS SA jest w pewnym stopniu uzale niona od dostaw podzespołów wykorzystywanych w procesie finalnego monta u produktów. Ze wzgl du na ró ne specyfikacje urz dze zaprojektowanych dla poszczególnych grup odbiorców, pewne elementy produktów wytwarzane s przez dostawców wył cznie na zamówienie. W zwi zku z indywidualnym charakterem takiego zamówienia firma dostarczaj ca cz ci musi cz ciowo zmieni proces produkcji i to stwarza ryzyko wydłu enia si terminów dostaw gotowych cz ci do Spółki. redni czas realizacji takiego zamówienia obecnie nie przekracza okresu 6 tygodni. Nagła zmiana przepisów dotycz cych polityki fiskalnej oraz okre laj cych wymagania techniczne urz dze mo e stworzy zagro enie wła ciwej oceny wielko ci i rodzaju planowanych zakupów podzespołów. Bior c pod uwag dotychczasow praktyk, gdy ustawodawca informował z du ym wyprzedzeniem podatników o takich zmianach, a to pozwalało producentom dostosowa odpowiedni ofert produktow, mo na s dzi, i powy sze ryzyko jest jednak niewielkie. Dodatkowo jest ono minimalizowane przez Spółk, która ju na etapie projektowania urz dze stara si tak dobiera podzespoły, aby wykorzystywa mo liwie jak najwi ksz ilo elementów z innych produkowanych urz dze, co dodatkowo ma wpływ na obni enie kosztów wytworzenia urz dze Ryzyko walutowe Spółka NOVITUS SA nara ona jest na ryzyko walutowe zwi zane z wahaniami kursów walut obcych, a szczególnie EUR, USD oraz JPY. Ekspozycja na ryzyko walutowe wyst puje głównie po stronie importu. W 2008 roku w strukturze walutowej importu dominowały nast puj ce waluty: EUR, USD oraz JPY. W przypadku eksportu takie ryzyko jest znacznie mniejsze, gdy stosunkowo niewielka cz produkcji trafia na rynki zagraniczne. Wzrost kursów EUR, USD, JPY mo e mie negatywny wpływ na przyszłe wyniki NOVITUS SA. W przypadku niestabilno ci kursu PLN do powy szych walut oraz pojawienia si szeregu prognoz znacznej dewaluacji złotego, Spółka rozwa y, z zachowaniem nale ytej ostro no ci, zawarcie transakcji zabezpieczaj cych typu forward, celem utrzymania zabud etowanych kosztów. 3

5 Ryzyko zwi zane z rozwojem nowych technologii W obszarze rynków, na których działa Spółka odnotowuje si szybki rozwój stosowanych technologii i rozwi za informatycznych. Du e tempo rozwoju produktów powoduje konieczno szybkiego dostosowania si do potrzeb poprzez ci głe opracowywanie nowych rozwi za i oferowanie nowych produktów. Powstaje zatem ryzyko, i Spółka nawet we współpracy z kooperantami mo e nie zaoferowa rozwi za, które b d najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Mo e to mie wpływ na pozycj konkurencyjn NOVITUS SA oraz uzyskiwane przychody ze sprzeda y. W celu zminimalizowania powy szego ryzyka, Spółka przeprowadza nieustannie szkolenia kadry technicznej i informatycznej, analizuje pojawiaj ce si na rynku nowo ci technologiczne oraz prowadzi współprac z dostawcami oraz kooperantami Ryzyko zwi zane z utrat zasobów ludzkich Charakter działalno ci NOVITUS SA powoduje, e o sukcesie w rozwoju decyduj przede wszystkim jej pracownicy dzi ki wiedzy i do wiadczeniu. Pomimo wyst pienia oznak kryzysu gospodarczego w kraju oraz pewnego zmniejszenia presji pracowników na wzrost wynagrodze istnieje potencjalne ryzyko utraty cz ci kadry pracowniczej, co mo e przeło y si na wyniki Spółki Ryzyko zwi zane z sezonowo ci sprzeda y W działalno ci Spółki wyst puje zjawisko sezonowo ci sprzeda y. Najwi ksze przychody Spółka generuje w okresie wej cia w ycie rozporz dze Ministra Finansów nakładaj cych na kolejne grupy podatników obowi zek zainstalowania i u ytkowania urz dze fiskalnych oraz w okresie zwi kszonych zakupów urz dze automatycznej identyfikacji oraz wag w IV kwartale ka dego roku. Na rynkach zagranicznych zjawisko sezonowo ci sprzeda y nie ma tak znacz cego wpływu, gdy sprzeda na tych rynkach odbywa si na podstawie odr bnych kontraktów z dystrybutorami. Decyzje Ministra Finansów w zakresie obowi zku rejestracji transakcji zawartych w ramach działalno ci przez kolejne grupy podatników s przedstawiane zwykle z pewnym wyprzedzeniem i pozwalaj dostosowa plan produkcji do zapotrzebowania na rynku Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalno Ryzyko zwi zane z ogóln sytuacj makroekonomiczn Rozwój Spółki zwi zany jest z sytuacja makroekonomiczn w kraju, gdy to od niej zale y rozwój działalno ci gospodarczej podmiotów z sektora handlu i usług, głównych odbiorców produktów Spółki. W II połowie 2008 roku wyst piły oznaki spowolnienia w gospodarce, jednak e nie przeło yło si to na wyniki Spółki. Na rynku handlu detalicznego i usług nie zaobserwowano spadku przedsi biorczo ci i tym samym redukcji liczby podmiotów gospodarczych, które kreuj popyt na produkty NOVITUS SA i dochody z ich sprzeda y. Jednocze nie okres mniej dynamicznego rozwoju gospodarczego wymusił poszukiwanie oszcz dno ci kosztowych w przedsi biorstwach poprzez wprowadzanie procesów optymalizuj cych działalno operacyjn Ryzyko otoczenia prawnego Zagro eniem dla Spółki s bardzo cz ste zmiany regulacji prawnych w Polsce. Dotyczy to m.in. uregulowa i interpretacji przepisów zwi zanych z rynkiem kapitałowym, prawem pracy i ubezpiecze oraz uregulowa dotycz cych prawa handlowego. Ka da zmiana przepisów mo e spowodowa wzrost kosztów działalno ci Spółki i wpłyn na wyniki finansowe oraz powodowa trudno ci w ocenie skutków przyszłych zdarze czy decyzji. Dodatkowo, przepisy prawne nie zawsze pozostaj bez mo liwo ci ró nej interpretacji przez Spółk i organy pa stwowe. 4

6 Ryzyko niestabilno ci polskiego systemu podatkowego Cz ste zmiany regulacji prawnych, w tym podatkowych le u podstaw dodatkowego ryzyka dla podmiotów działaj cych na terenie Polski w porównaniu do innych krajów o stabilniejszych systemach podatkowych. Głównym czynnikiem tego ryzyka s normy prawne dotycz ce obowi zku prowadzenia rejestru transakcji prowadzonych przed podmioty gospodarcze i zachowania ich w celu ewentualnej kontroli przez okres 5 lat. W przypadku zmiany tej regulacji lub zmian jej interpretacji rodzi si ryzyko destabilizacji i złej oceny potrzeb rynku, co mo e mie negatywny wpływ na wyniki osi gane przez Spółk i jej perspektywy rozwoju. Nale y równie podkre li istnienie ryzyka zwi zanego z okresem pomi dzy publikacj aktu prawnego, a jego wej ciem w ycie. Zbyt krótki okres grozi brakiem mo liwo ci szybkiego dostosowania si oferty producenta i procesów produkcyjnych do wi kszego zapotrzebowania wyst puj cego na rynku, zwi zanego z nowymi grupami podmiotów gospodarczych obj tych obowi zkiem posiadania urz dze fiskalnych Ryzyko polityki fiskalnej pa stwa Znaczna cz przychodów Spółki pochodzi ze sprzeda y urz dze fiskalnych. Wielko zapotrzebowania na urz dzenia fiskalne na rynku wynika z przepisów prawa nakładaj cych obowi zki korzystania z tych e urz dze, na okre lone grupy podmiotów. Powy sze regulacje ustalaj grupy podmiotów docelowych, na których ci y obowi zek nabycia i zainstalowania urz dze fiskalnych oraz prowadzenia rejestru transakcji. Ewentualne zmiany polityki fiskalnej pa stwa, które mog by ogłoszone przez Ministerstwo Finansów i wprowadzenie nowych przepisów prawnych, mog mie wpływ na wielko sprzeda y urz dze fiskalnych i przychodów z niej uzyskanych. W celu uniezale nienia si od koniunktury na rynku fiskalnym Spółka podj ła szereg działa zmierzaj cych do zwi kszenia w strukturze przychodów udziału urz dze i rozwi za technicznych uzyskanych ze sprzeda y urz dze niefiskalnych, systemów sprzeda y oraz systemów elektronicznych transakcji Ryzyko konkurencji Obecno Polski w Unii Europejskiej wi e si z szansami, jak równie z zagro eniem zwi kszenia liczby konkurentów na rynkach, na których działalno prowadzi Spółka. Ze wzgl du na lepsz znajomo rynku krajowego, firmy polskie bardziej zagra aj pozycji konkurencyjnej Spółki. Spółka dostrzega równie zagro enie płyn ce z importu ta szych, aczkolwiek mniej zaawansowanych technologicznie produktów z krajów takich jak Bułgaria, Rosja, Słowacja czy Chiny, jak równie zaawansowanych funkcjonalnie, ale drogich produktów z krajów Europy Zachodniej i Japonii. Jednak osłabienie si kursu złotego w stosunku do walut zagranicznych spowodowało mniejsz konkurencyjno firm importuj cych urz dzenia w stosunku do producentów krajowych. Istotnym zagro eniem dla Spółki jest równie tendencja do likwidacji małych i rednich podmiotów handlowych wskutek zbyt du ej konkurencji płyn cej ze znacznego wzrostu ilo ci sklepów wielkopowierzchniowych i du ych sieci handlowych. Nale y zwróci uwag na fakt, i poprzez posiadanie bardzo efektywnego zespołu badawczego i elastycznego procesu produkcji urz dze, jak równie ze wzgl du na przyj t strategi rozwoju, Spółka w znacznym stopniu powinna ogranicza skutki nasilenia si działa konkurencji na rynkach jej działalno ci. 5

7 4. Podstawowe wielko ci ekonomiczno - finansowe 4.1. Bilans BILANS 2008 Struktura W % 2007 Struktura W % Zmiana w % Aktywa trwałe , ,5 (29,2) Aktywa obrotowe , ,5 3,4 Aktywa razem , ,0 (11,1) Kapitał własny , ,4 (6,8) Zobowi zania długoterminowe , ,6 (31,7) Zobowi zania krótkoterminowe , ,0 1,9 Pasywa razem , ,0 (11,1) Suma bilansowa Spółki na dzie bilansowy 31 grudnia 2008 roku wyniosła tys. złotych. W maj tku Spółki dominowały aktywa obrotowe o warto ci tys. złotych, stanowi ce 65% maj tku. Aktywa trwałe NOVITUS SA wynosiły tys. złotych i stanowiły 35% maj tku. W porównaniu ze stanem na pocz tek roku obni yła si warto maj tku trwałego o 29%, a wzrosła warto maj tku obrotowego o 3%. Spadek warto ci aktywów trwałych dotyczy głównie aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y obejmuj cych akcje COMP Safe Support SA o warto ci bilansowej tys. złotych. W wyniku dokonanej wyceny akcji COMP Safe Support SA w oparciu o notowania akcji na dzie bilansowy dokonano przeszacowania ich warto ci o kwot tys. złotych, w porównaniu ze stanem na pocz tek roku. Wynik z przeszacowania akcji po uwzgl dnieniu aktywa na odroczony podatek dochodowy obni ył kapitał własny Spółki. Do wzrostu warto ci maj tku obrotowego przyczynił si wzrost składników maj tku o wy szej płynno ci ( rodki pieni ne, nale no ci i obj te przez Spółk obligacje), przy spadku stanu zapasów. W aktywach obrotowych najwi kszy udział maj nabyte przez Spółk w trakcie 2008 roku krótkoterminowe obligacje o warto ci tys. złotych na dzie bilansowy. Stan nale no ci zwi kszył si o 10%, a stan zapasów obni ył si o 17% w wyniku efektywnego zarz dzania zapasami. W pasywach Spółki w trakcie 2008 roku obni yła si warto kapitałów własnych o 7% do poziomu tys. złotych a warto zobowi za o 17% do kwoty tys. złotych. Na wysoko kapitału własnego miało wpływ przeszacowanie aktywów dost pnych do sprzeda y, tj. akcji COMP Safe Support SA w wysoko ci tys. złotych powoduj ce obni enie kapitału własnego oraz wypracowanie zysku netto w roku 2008 w wysoko ci tys. złotych. W pasywach Spółki obni ył si stan zobowi za z tytułu kredytu bankowego w wyniku spłaty rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w wysoko ci tys. złotych w 2008 roku. Zobowi zania krótkoterminowe wzrosły o 2%. W zobowi zaniach krótkoterminowych obni ył si stan zobowi za handlowych o 9% i zmniejszył si stan zobowi za z tytułu leasingu a wzrosły rezerwy z tytułu napraw gwarancyjnych. 6

8 4.2. Rachunek zysków i strat PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y 2008 Struktura W % 2007 Struktura w % Zmiana w % Urz dzenia fiskalne , ,8 (2,3) Urz dzenia automatycznej , ,7 (1,9) identyfikacji i wagi elektroniczne Systemy sprzeda y, usługi IT , ,5 5,9 oraz pozostałe urz dzenia, w tym: Systemy sprzeda y wraz , ,8 2,9 z oprogramowaniem Usługi serwisowe ( wraz , ,3 10,2 z materiałami), szkoleniowe oraz elektronicznych transakcji Pozostałe urz dzenia 873 1, ,4 (16,3) Razem , ,0 (0,7) STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDA Y Urz dzenia fiskalne Urz dzenia automatycznej identyfikacji i wagi elektroniczne Systemy sprzeda y, usługi IT, pozostałe PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y W 2008 ROKU PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y W 2007 ROKU W 2008 roku Spółka wygenerowała przychody ze sprzeda y wysoko ci tys. złotych utrzymuj c sprzeda na poziomie roku ubiegłego. Spółka odnotowała nieznaczny spadek sprzeda y w segmentach urz dze fiskalnych i urz dze automatycznej identyfikacji i wag oraz wzrost sprzeda y segmentu pozostałych urz dze i usług, tj. systemów sprzeda y i oprogramowania, usług serwisowych i usług w zakresie elektronicznych transakcji. Podstawowym ródłem przychodów Spółki jest sprzeda urz dze fiskalnych. Przychody ze sprzeda y kas i drukarek fiskalnych w 2008 roku wyniosły tys. złotych i obni yły si o 2% w porównaniu do roku poprzedniego. Sprzeda urz dze fiskalnych stanowiła 58% sprzeda y ogółem, podczas gdy w ubiegłym roku udział ten wynosił 59% sprzeda y ogółem. Spadek udział sprzeda y fiskalnej na rzecz sprzeda y pozostałych niefiskalnych produktów i usług jest potwierdzeniem systematycznych działa Spółki zmierzaj cych do dywersyfikacji działalno ci. W zakresie oferty segmentu fiskalnego warto odnotowa w 2008 roku wprowadzenie na rynek nowej kasy pod nazw MAŁA przeznaczonej dla małych jednostek handlowych i usługowych oraz komputerowej kasy fiskalnej. W ród nowych rozwi za na uwag zasługuje równie nowatorskie rozwi zanie na polskim rynku kasa fiskalna z pinpadem umo liwiaj ca akceptacj kart płatniczych na kasie fiskalnej wyprodukowanej w NOVITUS 7

9 SA. Proponowane rozwi zanie likwiduje konieczno posiadania osobnego terminala płatniczego i obni a koszty. Na wysoko przychodów ze sprzeda y w segmencie fiskalnym odnotowanych szczególnie w ostatnim kwartale roku miały wpływ tak e nowe regulacje prawne nakładaj ce obowi zek stosowania urz dze fiskalnych z dniem 1 listopada 2008 roku dla podatników prowadz cych sprzeda alkoholu i papierosów bez wzgl du na wielko obrotu. W roku poprzednim now grup podatników obowi zanych do stosowania urz dze fiskalnych były firmy wiadcz ce usługi zwi zane z popraw kondycji fizycznej. Przychody ze sprzeda y urz dze niefiskalnych wyniosły tys. złotych i wzrosły o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wi ksza dynamika wzrostu urz dze niefiskalnych ni urz dze fiskalnych jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Spółki. Sprzeda urz dze automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych w 2008 roku stanowiła 22% sprzeda y ogółem. Spółka wygenerowała przychody ze sprzeda y w tym segmencie w wysoko ci tys. złotych, o 2% ni sze ni w roku ubiegłym. Wzrost sprzeda y Spółka odnotowała w segmencie systemów sprzeda y, usług IT i pozostałych urz dze. Sprzeda tego segmentu wzrosła o 6% r/r, w wyniku rozwijania oferty w zakresie oprogramowania, rozwoju sprzeda y usług serwisowych i usług w zakresie elektronicznych transakcji. W pierwszym kwartale 2008 roku Spółka wprowadziła do oferty własne oprogramowanie dla sektora HoReCa obejmuj ce system zarz dzania hotelem SOHO i system obsługi punktów gastronomicznych SOGA. Przyczyn dobrych wyników ze sprzeda y Spółki w 2008 roku, pomimo pogorszenia si koniunktury gospodarczej w kraju i za granic w ostatnich miesi cach roku, mo na szuka m.in. w skutecznych działaniach skierowanych na rozwój oferty i nowoczesno stosowanych rozwi za w produktach wytwarzanych przez Spółk. Spółka wykorzystała w minionych latach wzrastaj ce zainteresowanie rozwi zaniami kompleksowymi i systematycznie rozwijała ofert zintegrowanych rozwi za systemowych dla handlu i usług, obejmuj cych rozwi zania softwarowe w poł czeniu z urz dzeniami fiskalnymi, wa cymi, automatycznej identyfikacji oraz systemami płatniczymi. Poszerzenie oferty o własne oprogramowanie dedykowane dla segmentu HoReCa (hotele i restauracje) równie przyczyniło si do realizacji dobrych wyników Spółki. SPRZEDA ILO CIOWA Zmiana w % Urz dzenia fiskalne ,3 Urz dzenia automatycznej identyfikacji i wagi elektroniczne ,0 W 2008 roku Spółka odnotowała wzrost sprzeda y ilo ciowej zarówno urz dze fiskalnych jak te urz dze automatycznej identyfikacji i wag. Bior c pod uwag, e sprzeda w uj ciu warto ciowym w obydwu segmentach spadła nieznacznie, o 2%, mo na stwierdzi, e w roku 2008 Spółka sprzedała wi cej mniejszych i ta szych jednostkowo urz dze ni w roku poprzednim. PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y 2008 Struktura W % 2007 Struktura w % Zmiana w % Sprzeda na rynek krajowy , ,4 (0,2) Sprzeda na rynki zagraniczne , ,6 (19,5) Razem , ,0 (0,7) W 2008 roku Spółka swoja ofert kierowała głównie do odbiorców krajowych. Spółka odnotowała sprzeda do klientów w kraju na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego. Sprzeda na rynek krajowy wyniosła 8

10 tys. złotych i stanowiła 98% sprzeda y ogółem. Sprzeda do odbiorców zagranicznych stanowiła 2% sprzeda y Spółki. NOVITUS dostarczał urz dzenia fiskalne i urz dzenia automatycznej identyfikacji do krajów Europy Południowo-Wschodniej i Afryki. KOSZTY DZIAŁALNO CI OPERACYJNEJ 2008 Struktura w % 2007 Struktura W % Zmiana w % Koszt własny sprzeda y , ,0 (5,8) Koszty sprzeda y , ,0 (4,0) Koszty ogólnego zarz du , ,0 10,8 Razem koszty działalno ci , ,0 (3,9) Koszty działalno ci operacyjnej w 2008 roku wyniosły tys. złotych i zmniejszyły si o prawie 4% r/r. Spółka odnotowała spadek kosztu własnego sprzeda y o niecałe 6% przy 1% spadku przychodów ze sprzeda y, co potwierdza aktywne działania Spółki w analizowanym okresie w zakresie obni ania kosztów działalno ci. Koszty sprzeda y obni yły si o 4% i wyniosły tys. złotych, a koszty ogólnego zarz du wzrosły o 11% do poziomu tys. złotych. ZYSK 2008 Udział w przychodach w % 2007 Udział w przychodach w % Zmiana w % Zysk brutto na sprzeda y , ,0 8,7 Zysk na działalno ci , ,9 20,5 operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem , ,4 25,0 Zysk netto , ,3 18,0 Zysk brutto na sprzeda y Zysk na działalno ci operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto ROK 2007 ROK 2008 Spółka odnotowała w 2008 roku wysok dynamik wzrostu zysku: zysk na działalno ci operacyjnej wzrósł o 21% r/r, a zysk netto wzrósł o 18% r/r. Podobnie jak w roku poprzednim Spółka osi gn ła wy szy zysk na ka dym poziomie jego pomiaru. W 2008 roku Spółka kontynuowała działania zwi zane z obni aniem jednostkowych kosztów wytworzenia produktów i równocze nie zwi kszaniem ilo ci sprzedawanych urz dze 9

11 fiskalnych, co pozwoliło Spółce zrealizowa zysk brutto na sprzeda y w wysoko ci tys. złotych, wy szy o 9% ni w roku poprzednim. Utrzymanie kosztów sprzeda y wraz z kosztami ogólnego zarz du na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego, przy znacznych oszcz dno ciach w zakresie kosztów wytworzenia, umo liwiło Spółce osi gni cie zysku na działalno ci operacyjnej w wysoko ci tys. złotych, wy szego o 21 % ni w roku poprzednim. Ujemny wynik na działalno ci finansowej w wysoko ci 158 tys. złotych wynikaj cy głównie z kosztów zwi zanych z kredytem inwestycyjnym oraz podatek dochodowy obni yły zysk Spółki za 2008 rok do poziomu tys. złotych, który był wy szy od zysku netto roku poprzedniego o 18 %. W porównywalnym 2007 roku zysk netto Spółki wynosił tys. złotych Przepływy pieni ne PRZEPŁYWY PIENI NE Przepływy pieni ne z działalno ci operacyjnej Przepływy pieni ne z działalno ci inwestycyjnej (27 241) (25 922) Przepływy pieni ne z działalno ci finansowej (10 247) Zmiana stanu rodków pieni nych (24 475) Stan rodków pieni nych Spółki na przestrzeni 2008 roku obni ył si o tys. złotych do poziomu tys. złotych na dzie bilansowy 31 grudnia 2008 roku. Spółka odnotowała dodatnie przepływy pieni ne z działalno ci operacyjnej, a ujemne przepływy pieni ne na działalno ci inwestycyjnej i na działalno ci finansowej. Z działalno ci operacyjnej Spółka uzyskała wpływy w wysoko ci tys. złotych, wy sze o tys. złotych ni przed rokiem. Na działalno ci inwestycyjnej Spółka odnotowała ujemne przepływy w wysoko ci tys. złotych wynikaj ce głównie z nabycia krótkoterminowych obligacji. Działalno finansowa równie wpłyn ła na obni enie stanu rodków pieni nych Spółki, przede wszystkim z uwagi na spłat rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w wysoko ci tys. złotych oraz odsetek od tego kredytu Analiza wska nikowa PODSTAWOWE WSKA NIKI Rentowno sprzeda y brutto 39% 36% 2. Rentowno EBIT 16% 13% 3. Rentowno EBITDA 20% 17% 4. Rentowno netto 13% 11% 5. Rentowno kapitału własnego ROE 16% 13% 6. Rentowno aktywów ROA 10% 7% 7. Wska nik płynno ci bie cej 3,1 3,1 8. Wska nik płynno ci szybkiej 2,6 2,4 9. Wska nik ogólnego zadłu enia 39% 42% 10. Cykl rotacji zapasów w dniach Cykl rotacji nale no ci w dniach Cykl rotacji zobowi za w dniach Zasady wyliczania wska ników: 1 zysk brutto na sprzeda y/przychody ze sprzeda y 2 zysk na działalno ci operacyjnej/przychody ze sprzeda y 3 zysk na działalno ci operacyjnej +amortyzacja/przychody ze sprzeda y 4 zysk netto/przychody ze sprzeda y 10

12 5 zysk netto/kapitały własne 6 zysk netto/aktywa razem 7 aktywa obrotowe/zobowi zania krótkoterminowe 8 aktywa obrotowe-zapasy/zobowi zania krótkoterminowe 9 zobowi zania/pasywa razem 10 zapasy* x ilo dni w okresie/(koszt własny sprzeda y+ koszty sprzeda y+ koszty ogólnego zarz du) 11 nale no ci z tytułu dostaw i usług* x ilo dni w okresie /przychody ze sprzeda y 12 zobowi zania z tytułu dostaw i usług* x ilo dni w okresie/(koszt własny sprzeda y+ koszty sprzeda y+ koszty ogólnego zarz du) * (stan na pocz tek + stan na koniec)/2 5. Zatrudnienie Stan zatrudnienia w NOVITUS SA na dzie 31 grudnia 2008 i 2007 roku z podziałem na rodzaje działalno ci przedstawiał si nast puj co: ZATRUDNIENIE WG RODZAJÓW DZIALALNO CI Działalno handlowa Działalno badawczo rozwojowa Produkcja i logistyka Finanse i ksi gowo 8 7 Zarz d, administracja i obsługa prawna Zatrudnienie ogółem Na koniec 2008 roku Spółka NOVITUS SA utrzymała zatrudnienie na poziomie roku poprzedniego, zmieniaj c struktur w ramach poszczególnych grup. Spółka zwi kszyła zatrudnienie w komórkach handlowych, a zmniejszyła zatrudnienie pracowników produkcyjnych. Kadra pracownicza jest du ym atutem Spółki, ponad połowa zatrudnionych to ludzie z wykształceniem wy szym. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia wg stanu na 31 grudnia 2008 roku przedstawiała si nast puj co: ZATRUDNIENIE WG WYKSZTAŁCENIA Osoby Udział % Wykształcenie wy sze 94 53,1 Wykształcenie rednie 77 43,5 Wykształcenie zasadnicze 6 3,4 Zatrudnienie ogółem ,0 6. Badania i rozwój Spółka posiada dział badawczo rozwojowy zajmuj cy si projektowaniem urz dze elektronicznych, mechaniki i oprogramowania, wykonywaniem prototypów pakietów elektroniki oraz testowaniem w ramach laboratorium. Dział badawczo rozwojowy ci le współpracuje z działem marketingu w zakresie rozpoznawania potrzeb klienta i projektowania optymalnych produktów. Własny dział badawczo rozwojowy umo liwia elastyczn reakcj na aktualne potrzeby odbiorców oraz pozwala obni a koszt wytworzenia projektowanych urz dze. W dziale badawczo rozwojowym na dzie 31 grudnia 2008 roku zatrudnionych było 19 osób. Proces projektowania w Spółce jest zgodny z normami ISO 9001:

13 W ramach działalno ci rozwojowej Spółka korzysta równie z outsourcingu, współpracuj c ze specjalistycznymi firmami wykonuj cym usługi projektowe w zakresie elektroniki i oprogramowania. Taki model współpracy pozwala Spółce prowadzi równolegle kilka projektów. W roku 2008 dział badawczo - rozwojowy zako czył prace nad projektem nowej kasy fiskalnej wprowadzonej do sprzeda y pod nazw MAŁA, dedykowanej małym jednostkom handlowym i usługowym, które pod wzgl dem ilo ciowym maj najwi kszy udział w rynku fiskalnym. Ze wzgl du na zastosowane rozwi zania technologiczne i funkcjonalno zaprojektowane w Spółce urz dzenie fiskalne znajduje zainteresowanie w ród du ej grupy odbiorców. Dział badawczo-rozwojowy w 2008 roku wprowadził równie modyfikacje elektroniki i oprogramowania kilku funkcjonuj cych ju urz dze fiskalnych, w tym dwóch urz dze przeznaczonych na rynki zagraniczne. Produkty te wzbogaciły i udoskonaliły ofert Spółki w 2008 roku, a ich sprzeda b dzie kontynuowana równie w latach nast pnych. Na nowe i modyfikowane urz dzenia fiskalne Spółka uzyskała homologacje Ministerstwa Finansów. W 2008 roku w Spółce prowadzone były tak e prace nad produktami z dziedziny oprogramowania. Na szczególn uwag zasługuj prace nad rozszerzeniem funkcjonalno ci oprogramowania dla segmentu HoReCa (hotele i gastronomia) wytwarzanego w Spółce, tj. programu do zarz dzania restauracj SOGA oraz programu do zarz dzania hotelem SOHO a tak e prace nad oprogramowaniem umo liwiaj cym obsług systemów lojalno ci klientom wyposa onym w terminale płatnicze dostarczane przez NOVITUS SA. 7. ródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, towary i usługi Struktura asortymentowa zaopatrzenia w 2008 i 2007 roku przedstawiała si nast puj co: ZAKUPY 2008 rok Udział w % 2007 rok Udział w % Materiały , ,4 Towary , ,3 Usługi , ,3 Razem, w tym: , ,0 Zakupy krajowe , ,6 Zakupy na rynkach zagranicznych , ,4 W strukturze zaopatrzenia NOVITUS SA decyduj cy udział ma zakup materiałów. W grupie tej wykazywane s cz ci i podzespoły do produkcji urz dze fiskalnych, a tak e urz dzenia automatycznej identyfikacji oraz wagi elektroniczne poddawane przez Spółk procesowi konfiguracji. Zakupy dokonywane s w wi kszo ci od dostawców krajowych, dostarczaj cych elementy produkowane na zamówienie. Wi kszo elementów u ywanych przez Spółk do produkcji to elementy niestandardowe, produkowane na zamówienie i według projektu Spółki. redni czas realizacji tego typu zamówie nie przekracza 6 tygodni. W ród dostawców Spółki s firmy wytwarzaj ce obudowy z tworzyw sztucznych, firmy montuj ce płyty elektroniki, producenci zasilaczy sieciowych. Spółki. Na rynku krajowym dokonywany jest równie zakup usług, a w ród nich przede wszystkim usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych oraz usług zwi zanych z dzier aw i serwisem. NOVIUTUS SA posiada dobrze rozwini t baz dostawców, zarówno w kraju jak i za granic. Głównym dostawc Spółki w 2008 roku była Spółka Fideltronik Imel Sp. z o.o. z siedzib w Suchej Beskidzkiej, dostarczaj ca płyty elektroniki oraz prace projektowe. Udział zakupów od tego dostawcy w 2008 roku stanowił około 16% cało ci dostaw. Wysoki udział Spółki Fideltronik Imel w ogólnej warto ci zakupów nie jest wyrazem uzale nienia od tego dostawcy, ale wynika z przyczyn ekonomicznych. Na rynku działa kilka firm, które mog wykonywa takie produkty i usługi dla Spółki. Pomi dzy firmami NOVITUS SA i Fideltronik Imel Sp. z o.o. 12

14 nie wyst puj powi zania kapitałowe. Pozostała baza dostawców Spółki jest mocna zdywersyfikowana, dostawy od poszczególnych kontrahentów nie przekraczaj 10% zakupów Grupy. Zakupy u dostawców zagranicznych, głównie urz dze i podzespołów zaawansowanych technologicznie do produkcji kas fiskalnych lub towarów do dystrybucji, takich jak wagi elektroniczne, urz dzenia automatycznej identyfikacji, realizowane s w renomowanych firmach cz sto u liderów w danej bran y. W celu zabezpieczenia ci gło ci oraz jako ci dostaw Spółka zawarła długoterminowe umowy z wieloma dostawcami uznanymi za szczególnie wa nych dla działalno ci Spółki. 8. Oferta asortymentowa Spółki 8.1. Urz dzenia fiskalne NOVITUS SA oferuje urz dzenia fiskalne według własnego projektu i wyprodukowane w Spółce, do których nale : kasy fiskalne, drukarki fiskalne. Spółka oferuje swoje główne produkty dla segmentu handlu detalicznego i usług, który jest regulowany Ustaw o Podatku od Towarów i Usług z dnia 11 marca 2004 r. wraz z pó niejszymi zmianami oraz rozporz dzeniami Ministra Finansów. Odbiorcami urz dze fiskalnych produkowanych przez Spółk s podmioty gospodarcze rozpoczynaj ce działalno, podmioty, które po raz pierwszy zostały obj te obowi zkiem fiskalizacji oraz podmioty gospodarcze dokonuj ce ponownie zakupu urz dze fiskalnych (rynek odtworzeniowy po przynajmniej 5-6 latach eksploatacji urz dze ). Szeroka oferta urz dze fiskalnych jest dostosowana do charakteru sprzeda y, asortymentu, wielko ci placówki handlowej lub usługowej. Spółka posiada najszersz na rynku polskim ofert urz dze fiskalnych, wyprodukowanych w oparciu o własne projekty, obejmuj c aktualnie 21 podstawowych modeli oraz najwi ksz liczb przyznanych homologacji Kasy fiskalne Kasa fiskalna to urz dzenie słu ce do ewidencji obrotu i kwot podatku nale nego oraz wydawania paragonów fiskalnych. Oferta Spółki w tej grupie produktów została podzielona wg nast puj cych kategorii: Kasy fiskalne przeno ne s to najmniejsze urz dzenia przystosowane do handlu obwo nego i bazarowego, które znajduj równie nabywców w ród wła cicieli niewielkich punktów sprzeda y stacjonarnej. Dodatkowo kasy te mog zapewni prac bez konieczno ci cz stego ich podł czania do zewn trznego ródła zasilania. Kasy jednostanowiskowe proste przeznaczone s dla niewielkich sklepów o niskim i rednim nat eniu sprzeda y, dla stacjonarnych punktów usługowych oraz punktów gastronomicznych. Kasy jednostanowiskowe s przeznaczone dla rednich i wi kszych placówek handlowych o du ym i bardzo du ym nat eniu sprzeda y i charakteryzuj si wysok trwało ci i niezawodno ci. Urz dzenia te umo liwiaj wykonywanie ró nego rodzaju ewidencji, co ułatwia w sklepie prowadzenie gospodarki magazynowej. Do kas tego typu istnieje mo liwo podł czenia urz dze peryferyjnych. Kasy systemowe to najbardziej zaawansowana technologicznie grupa kas fiskalnych. Urz dzenia te mog pracowa w sieci i s przeznaczone dla du ych placówek handlowych i supermarketów. Zapewniaj one szerok gam raportów fiskalnych i niefiskalnych i umo liwiaj bie c kontrol i analiz sprzeda y oraz stanów magazynowych. Komputerowe kasy fiskalne jest to technologiczna nowo na polskim rynku fiskalnym wprowadzona przez NOVITUS w czwartym kwartale 2008 roku. Urz dzenia te ł cz w sobie funkcjonalno nowoczesnej drukarki fiskalnej z komputerem przeno nym PDA z popularnym systemem operacyjnym, a cało zamkni ta jest w zwartej obudowie standardowej kasy fiskalnej. Komputerowa kasa fiskalna wypełnia luk pomi dzy nawet najbardziej zaawansowanymi technologicznie i programowo kasami systemowymi, a kasami PC POS z zewn trzn drukark fiskaln. Specjalizowana kasa fiskalna taxi przeznaczona dla taksówkarzy, działaj ca niezale nie od taksometru. 13

15 Drukarki fiskalne Drukarki fiskalne u ywane s dla potrzeb ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale nego oraz wydawania paragonów fiskalnych i stanowi fiskalne dopełnienie stanowiska sprzeda y opartego na komputerze. Drukarki oferuj u ytkownikowi znacznie szerszy wachlarz mo liwo ci funkcjonalnych w porównaniu z kasami fiskalnymi. Stopie wykorzystania tych mo liwo ci zale y od funkcji programu steruj cego procesem sprzeda y. Na ofert NOVITUS SA w zakresie drukarek fiskalnych składaj si : Drukarki przeno ne, tj. drukarki fiskalne z segmentu najta szych i najmniejszych na rynku. Znajduj one zastosowanie w punktach sprzeda y stacjonarnej o małym nat eniu sprzeda y. Drukarki stacjonarne, tj. tradycyjne drukarki fiskalne wykorzystywane w placówkach handlowych o małym i rednim nat eniu sprzeda y prowadz cych sprzeda z wykorzystaniem komputera. Drukarki apteczne, tj. urz dzenia posiadaj ce specjalne funkcje umo liwiaj ce wykorzystanie ich do prowadzenia sprzeda y w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. W ofercie Spółki znajduj si równie akcesoria (np. zasilacze, kable, szuflady) oraz materiały eksploatacyjne do sprzedawanych urz dze fiskalnych Urz dzenia automatycznej identyfikacji i wagi elektroniczne Spółka w swojej ofercie posiada równie szerok gam urz dze niefiskalnych. Nale do niej przede wszystkim urz dzenia automatycznej identyfikacji działaj ce w oparciu o technologi kodu kreskowego oraz wagi elektroniczne. Urz dzenia te s nabywane od renomowanych dostawców zagranicznych i dodatkowo konfigurowane przez NOVITUS (testowane, zaopatrywane w niezb dne ł cza oraz polskie instrukcje obsługi) Urz dzenia automatycznej identyfikacji NOVITUS posiada w swojej ofercie ponad 100 modeli urz dze automatycznej identyfikacji dla sektora: handlu detalicznego i hurtowego, bankowego, medycznego, przemysłu i instytucji publicznych. Urz dzenia te s stosowane głównie w placówkach handlowych oraz usługowych i maj za zadanie wspiera zarz dzanie gospodark magazynow, systemem dostaw, płatno ci rachunków, a tak e identyfikacj obiegu dokumentów oraz materiałów w procesach produkcyjnych. Oferta Spółki (zarówno w zakresie produktów, jak i towarów) w tym segmencie działalno ci obejmuje: Czytniki kodów kreskowych - kompleksowy asortyment czytników obejmuj cy czytniki bezprzewodowe i czytniki kodów dwuwymiarowych. Drukarki kodów kreskowych - szeroki wybór drukarek biurowych i przemysłowych, w tym drukarek przeno nych i drukarek etykiet RFID. Kolektory danych - przeno ne komputery z czytnikiem kodów kreskowych wyposa one w klawiatur. S one coraz cz ciej u ywane w placówkach handlowych i usługowych, równie tych mniejszych. Szerokie zastosowanie znajduj w spedycji, logistyce oraz przy zarz dzaniu stanami magazynowymi. Weryfikatory cen - urz dzenia wyposa one w czytnik kodów kreskowych, wy wietlacz i opcjonalnie w drukark. Obowi zek stosowania tych urz dze w sklepach o powierzchni ponad 400m 2 wprowadziło rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania cen towarów przeznaczonych do sprzeda y (Dz.U. Nr 99, poz. 894, z pó n. zmianami). Drukarki kart plastikowych - urz dzenia umo liwiaj ce drukowanie informacji na kartach plastikowych, w tym kartach z paskami magnetycznymi lub wbudowanymi chipami. Urz dzenia te posiadaj mo liwo druku jednostronnego, dwustronnego, kolorowego i monochromatycznego, a tak e druku zdj. 14

16 Wiod cymi markami w ofercie urz dze automatycznej identyfikacji Spółki s Datalogic, Metrologic, Zebra, CipherLab, Birch i Motorola Wagi elektroniczne Asortyment wagowy w ofercie NOVITUS SA pozwala na kompleksowe wyposa enie w urz dzenia wa ce placówek handlowych poczynaj c od tych najmniejszych, a ko cz c na super - i hipermarketach. Ponadto wagi oferowane przez NOVITUS doskonale sprawdzaj si w zakładach gastronomicznych, firmach logistycznych, wszelkiego rodzaju zakładach przetwórstwa z bran : mi snych, mleczarskich, owocowo warzywnych, itp. W ofercie Spółki wagi elektroniczne zgrupowane s w 4 kategoriach: Wagi kalkulacyjne s to urz dzenia z mo liwo ci wyliczenia i wy wietlania nale no ci za zwa ony towar. Wagi te s stosowane głównie w małych i rednich placówek handlowych o tradycyjnym modelu sprzeda y sprzedawca wa y towar i pobiera za niego nale no. Urz dzenia tego typu najcz ciej ł czone s z kasami fiskalnymi. Do kategorii wag kalkulacyjnych zaliczone s równie wagi kontrolne wyposa one w wy wietlacz tylko masa. Urz dzenia te stosowane s głównie w zakładach gastronomicznych, na targowiskach czy kioskach warzywno - owocowych. Wagi etykietuj ce s to wagi wyposa one w drukark etykiet. NOVITUS oferuje szeroki wybór wag etykietuj cych ró ni cych si pod wzgl dem konstrukcji (wagi wisz ce, samoobsługowe), jak i mo liwo ci podł czenia tych wag do systemów sprzeda y. Wagi te wykorzystywane głównie w du ych sklepach, super- i hipermarketach, Wagi platformowe (pomostowe) s to wagi o du ym zakresie wa enia od 60 kg do 300 kg, ustawiane na podłodze. Urz dzenia te przeznaczone s do pracy na zapleczach sklepów, w hurtowniach, w gastronomii i firmach logistycznych. Urz dzenia przemysłowe s to automaty wa co - etykietuj ce, automaty sortuj ce i sprawdzaj ce mas, wykrywacze metalu oraz urz dzenia do r cznego etykietowania. Urz dzenia te s nieodzowne w zakładach produkcyjnych, w ubojniach oraz rze niach. Spółka dostarcza wagi renomowanych dostawców: CAS Corporation z siedzib w Korei Południowej (wagi handlowe) i DIBAL SA z siedzib w Hiszpanii (wagi handlowe i przemysłowe). Od 1 pa dziernika 2008 roku NOVITUS jest wył cznym dystrybutorem marki DIBAL na terytorium Polski. NOVITUS sprzedaje równie akcesoria (m.in. metkownice, drukarki paragonowe, szuflady, kable, akumulatory i zasilacze) oraz materiały eksploatacyjne (głównie etykiety) do urz dze automatycznej identyfikacji i wag elektronicznych, znajduj cych si w ofercie Spółki Systemy sprzeda y, usługi IT i pozostałe urz dzenia Systemy sprzeda y W ofercie Spółki znajduj si równie systemy sprzeda y obejmuj ce urz dzenia komputerowe wraz z oprogramowaniem. Oprócz kas i drukarek fiskalnych mo na podł czy do nich m.in. terminale kart płatniczych, czytniki kodów kreskowych, wagi elektroniczne, kolektory danych, drukarki kodów kreskowych i drukarki faktur. Systemy te kierowane s do placówek handlowych, gastronomicznych i hotelowych, które umo liwiaj uzyskanie szczegółowych danych zwi zanych ze sprzeda oraz stanami magazynowymi. Pozwalaj one na usprawnienie efektywno ci zarz dzania tymi placówkami, rozszerzenie oferty asortymentowej oraz popraw standardów obsługi klienta. Umo liwiaj one równie wszechstronn analiz sprzeda y, zakupów i zapasów, jak równie pozyskiwanie i kontrol dostawców, zarz dzanie ródłami i warunkami dostaw, rozliczanie kontraktów z producentami i dostawcami oraz automatyczne generowanie zamówie. Szeroka gama urz dze dost pnych w ofercie NOVITUS umo liwia zbudowanie systemu sprzeda y dla dowolnej placówki handlowej od małych i rednich sklepów do du ych marketów i supermarketów jak równie do sprzeda y mobilnej. Modułowy sposób budowy systemów sprzeda y pozwala na ich dowoln konfiguracj. Rozwi zania oferowane przez NOVITUS s kompatybilne z wi kszo ci programów ksi gowych i umo liwiaj automatyczn wymian danych pomi dzy central a sklepem. 15

17 Kolejn grup produktów wchodz c w skład oferty NOVITUS stanowi terminale POS (Point of Sale). B d c w pełni funkcjonalnym stanowiskiem sprzeda y w skład, którego wchodzi komputer oraz zintegrowany ekran dotykowy, znajduj zastosowanie w handlu, hotelarstwie oraz gastronomii. W zale no ci od wymaga klienta oferowane s urz dzenia o odpowiednio dobranej konfiguracji sprz towej. Ka de z oferowanych urz dze wyposa one jest w wysokiej jako ci panel dotykowy ułatwiaj cy i przyspieszaj cy obsług oraz znacznie podnosz cy komfort pracy. W 2008 roku w ofercie Spółki dost pnych było pi modeli urz dze POS, w tym dwa oferowane pod własn mark Oprogramowanie W 2008 roku Spółka rozszerzyła ofert o systemy oprogramowania kierowane do sektora hotelarsko gastronomicznego. Jest to obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si segmentów polskiej gospodarki. Zarówno nowo powstaj ce obiekty jak równie ju istniej ce, a wymagaj ce modernizacji, to du e mo liwo ci dla bran y, w której działa Spółka. Oferta Spółki w tym zakresie to rozwi zania oparte o dwa produkty: SOHO - system przeznaczony do pracy w hotelach oraz innych obiektach bran y hotelarsko turystycznej nale cych do segmentu małych i rednich oraz SOGA - system usprawniaj cy prac w ka dym obiekcie gastronomicznym. Program SOHO został stworzony z my l o tych, którzy poszukuj przyjaznego, a jednocze nie niezwykle sprawnego narz dzia do zarz dzania hotelem. Jego wszechstronno pozwala na zastosowanie w obiektach o ró nym charakterze, pocz wszy od małych pensjonatów dysponuj cych jedynie kilkoma pokojami, a sko czywszy na hotelach z cz ci gastronomiczn oraz dodatkowymi atrakcjami, jak np. usługi SPA. Bogactwo funkcji programu pozwala nie tylko na sprawn obsług recepcji, ale równie na efektywne zarz dzanie całym obiektem. Program powstał przy współpracy z osobami, które na co dzie zarz dzaj obiektami hotelowymi i jest ci gle doskonalony zgodnie z ich sugestiami, dzi ki czemu charakteryzuje si wysok ergonomi i wygod pracy. Program SOGA charakteryzuje si prostot obsługi oraz nowoczesnym interfejsem zapewniaj cym najwy sz ergonomi i wygod pracy. Poza podstawowymi funkcjami, takimi jak obsługa rachunków i zarz dzanie zamówieniami oraz wystawianie paragonów i faktur, system pozwala na dokładne monitorowanie sprzeda y i szczegółowe rozliczanie kelnerów. Przejrzysty i bardzo czytelny układ programu umo liwia niezwykle szybkie wyszkolenie pracowników - tak e tych mniej obytych z komputerem. System został zbudowany w taki sposób, aby maksymalnie ułatwi prac na ekranie dotykowym i dlatego został wyposa ony w du e i wygodne przyciski, co znacznie przyspiesza obsług klientów. Dzi ki bardzo przejrzystej konstrukcji programu, zarz dzaj cy systemem mo e go w dowolny sposób konfigurowa, odzwierciedlaj c rzeczywisty układ stolików czy buduj c wygodne menu. NOVITUS oferuje ponadto swoim klientom oprogramowanie produkowane przez podmiot zale ny, firm Insoft Sp. z o.o. Firma ta specjalizuje si w projektowaniu i wdra aniu oprogramowania systemów sprzeda y i wspomagaj cych obsług klienta. Insoft zajmuje czołow pozycj w segmencie oprogramowania do obsługi sprzeda y, jest producentem m.in. znanego na rynku oprogramowania PC Market. Spo ród kilku linii produktowych firmy zale nej, NOVITUS prowadzi sprzeda do własnych klientów głównie oprogramowania do obsługi klientów detalicznych, zarz dzaj cego sklepami i sieciami sklepów (PC - Market, PC - POS) Usługi serwisowe Spółka wiadczy równie usługi serwisowe urz dze produkowanych lub dystrybuowanych przez Spółk, w ród których istotna jest usługa wymiany modułu fiskalnego. Usług t mo e wykona wył cznie producent b d importer produktu, a korzystaj z niej głównie klienci rynku odtworzeniowego, którzy decyduj si na dalsz eksploatacj urz dzenia, w którym zapełnił si moduł fiskalny. Usługi serwisowe wiadczone s w Nowym S czu, w siedzibie Spółki oraz w pi ciu centrach serwisowych (Bydgoszcz, Gda sk, D browa Górnicza, Warszawa, Wrocław). Rozbudowana sie serwisowa zapewnia szybki i sprawny serwis a produkty serwisowane nie przebywaj dłu ej ni 24 h w jednostce serwisowej. Dodatkowym atrybutem w ramach usługi jest działaj ca infolinia serwisowa z poradami i informacjami dla klientów. Istotnym ródłem przychodów ze sprzeda y NOVITUS SA jest sprzeda cz ci serwisowych w ramach usług pogwarancyjnych zarówno do wyrobów własnych Spółki, jak i do towarów znajduj cych si w jej ofercie dystrybucyjnej. Spółka ma obowi zek zapewnienia cz ci serwisowych do sprzedawanych urz dze fiskalnych przez okres 5 lat po zako czeniu produkcji. 16

18 Usługi szkoleniowe w zakresie urz dze fiskalnych NOVITUS prowadzi szkolenia z zakresu obsługi i serwisowania urz dze fiskalnych na terenie całej Polski. Szkolenia skierowane s głównie do sieci partnerów handlowo-serwisowych oraz kandydatów na partnerów w sieci sprzeda y dystrybucyjnej. Firma, której pracownicy zostan przeszkoleni oraz która posiada uregulowany status współpracy ze Spółk, otrzymuje autoryzacj Usługi w zakresie transakcji elektronicznych Spółka oferuje usługi w zakresie elektronicznych transakcji kierowane głównie do: sklepów, sieci handlowych oraz punktów usługowych (systemy płatnicze, systemy lojalno ciowe, systemy prepaid), stacji paliw (systemy płatnicze, systemy lojalno ciowe, systemy flotowe, systemy prepaid), hoteli i restauracji (akceptacja kart płatniczych, systemy lojalno ciowe), firm transportowych (systemy flotowe). W ramach obsługi elektronicznych transakcji Spółka oferuje nast puj ce rozwi zania: Systemy płatnicze Spółka oferuje urz dzenia oraz oprogramowanie umo liwiaj ce bezpieczn realizacj bezgotówkowych transakcji w oparciu o karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Mastercard Electronic lub American Express). Rozwi zania proponowane przez Spółk bazuj na: terminalach płatniczych współpracuj cych z kasami fiskalnymi, platformie komputerowej PC wyposa onej w system operacyjny Windows i drukarki fiskalne NOVITUS lub na kasach fiskalnych współpracuj cych z PIN Padami. NOVITUS w systemach płatniczych wykorzystuje terminale z serii i5100, i7910 oraz PIN Pady płatnicze z serii i3070 produkowane przez firm INGENICO z siedzib we Francji. NOVITUS dzier awi terminale płatnicze i PIN Pady na terenie całego kraju. Jednocze nie zapewnia ich instalacj, oprogramowanie, serwis, pomoc techniczn i szkolenia w zakresie obsługi. Systemy lojalno ciowe Spółka oferuje przygotowanie, wdro enie i obsług systemów lojalno ciowych opartych o działanie kart magnetycznych lub kart z kodem kreskowym. W zale no ci od infrastruktury technicznej placówki handlowej Systemy lojalno ciowe NOVITUS mog działa na platformie komputerowej, platformie terminali płatniczych lub platformie kas fiskalnych NOVITUS wyposa onych w PIN Pady. Bez wzgl du na typ platformy systemy lojalno ciowe oferowane przez NOVITUS umo liwiaj zarz dzanie programami lojalno ciowymi poprzez: rejestracj transakcji premiowania klienta punktami czy rabatami, udost pnienie systemu zamawiania i wydawania nagród jak równie analiz danych lojalno ciowych i generowanie wymaganych raportów. Systemy prepaid Aby zwi kszy funkcjonalno aktualnie dost pnych platform elektronicznych transakcji tj. terminalowej, komputerowej i kas fiskalnych z PIN Padem NOVITUS zaimplementował na nich rozwi zanie umo liwiaj ce sprzeda doładowa telefonów komórkowych. Sprzeda taka odbywa si poprzez transakcje on-line lub off-line. W transakcjach prepaidowych podczas komunikacji stanowiska z serwerem wykorzystywane mog by ró norodne media komunikacyjne tj. PSTN, GPRS, czy Internet. Systemy flotowe Podstawow ide działania systemów flotowych jest rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych dokonywanych kartami paliwowymi/flotowymi, którymi zazwyczaj posługuj si pracownicy firm spedycyjnych. Na zlecenie firm zewn trznych Spółka przygotowuje dedykowane systemy flotowe działaj ce w oparciu o wybrane terminale płatnicze, magnetyczne karty flotowe i system rozliczaj cy, który funkcjonuje w siedzibie Spółki. 17

19 Pozostałe urz dzenia Podstawow grup innych urz dze oferowanych przez Spółk s taksometry. Taksometry współpracuj z kas fiskaln przeznaczon dla taksówek. 9. Rynki zbytu Szeroka oferta handlowa i produktowa Spółki umo liwia kierowanie jej do szerokiego grona odbiorców, do których zalicza si m.in.: sieci sklepów detalicznych i usług, punkty handlowe i usługowe z sektora małych i rednich przedsi biorstw, centra logistyczno-hurtowe oraz hurtownie, korporacje taxi i indywidualnych taksówkarzy, jednostki u yteczno ci publicznej i administracji pa stwowej wykorzystuj cych głównie rozwi zania automatycznej identyfikacji, banki, apteki i hurtownie farmaceutyczne, hotele i restauracje, stacje paliw oraz firmy transportowe, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, podmioty wiadcz ce usługi zwi zane z popraw kondycji fizycznej, podmioty wiadcz cych usługi parkingowe, zakłady fotograficzne, podmioty wiadcz ce usługi wy wietlania filmów i ta m wideo, podmioty sprzedaj cych telefony komórkowe, podmioty sprzedaj ce e-booki oraz oprogramowanie komputerowe na no nikach informatycznych, sklepy sprzedaj ce sprz t RTV, zakłady przetwórstwa spo ywczego. Rynek zbytu na produkty i towary oferowane przez Spółk jest szeroki. Co wi cej, rynek ten stale si rozszerza dzi ki rozwojowi działalno ci gospodarczej, wprowadzaniu do oferty coraz wi kszej ilo ci produktów, a tak e poprzez Rozporz dzenia Ministra Finansów, nakładaj ce na kolejne grupy zawodowe obowi zek fiskalizacji. Atutem Spółki jest rozwini ta struktura handlowo - serwisowa, niezb dna przy realizacji zamówie du ych, sieciowych klientów. 10. Kanały dystrybucji Sprzeda Spółki realizowana jest za po rednictwem dwóch kanałów: własny dział sprzeda y oraz sie dystrybutorów. Kanał sprzeda y dystrybucyjnej obejmuje sie niezale nych podmiotów handlowo - serwisowych. Sprzeda przez ten kanał odbywa si za po rednictwem dystrybutorów sprzedaj cych produkty do własnych sieci dealerskich b d te przez samych dealerów nabywaj cych produkty od Spółki, aby je pó niej sprzeda klientom wraz ze wiadczeniem na ich rzecz usług serwisowych. Kanał sprzeda y dystrybucyjnej liczy ok. 1 tys. podmiotów, usługi serwisowe obsługiwane s przez ok. 2 tys. serwisantów. Kanał sprzeda y bezpo redniej zajmuje si obsług klientów korporacyjnych. Klienci pozyskiwani s w procesie ofert, przetargów i negocjacji. Obecnie w portfelu Spółki znajduje si ponad 200 kluczowych klientów maj cych zapewnion bezpo redni obsług przez Spółk. W ramach sprzeda y urz dze fiskalnych i niefiskalnych NOVITUS SA zapewnia klientom wiadczenie usług serwisowych przez autoryzowane punkty oraz własn sie serwisow. 18

20 11. Nagrody i wyró nienia W 2008 roku systematyczne i konsekwentne działania NOVITUS SA zmierzaj ce do umocnienia pozycji Spółki na rynku urz dze fiskalnych po raz kolejny zostały dostrze one i nagrodzone trzema wyró nieniami: 1) Spółka otrzymała Złoty Laur Klienta w kategorii kasy fiskalne. To najwy sze wyró nienie w tej kategorii zostało przyznane w oparciu o badania popularno ci produktów i usług na polskim rynku. Były to opinie społecze stwa zweryfikowane ankietami. Badania miały na celu okre lenie poziomu powszechnej rozszerzalno ci popularno ci produktów i usług. Badaj cych interesowała przede wszystkim znajomo marki oraz podstawowe opinie na jej temat, satysfakcja u ytkowników oraz ocena ich jako ci. W tegorocznej edycji konkursu istotn spraw odgrywało równie głosowanie czytelników Rzeczpospolitej oraz Gazety Prawnej. Złoty Laur Klienta 2008 przyznany Spółce 12 sierpnia 2008 roku oznacza, i aktualnie polscy konsumenci najwy ej ceni sobie produkty fiskalne nosz ce logo NOVITUS. 2) W jubileuszowej 15-tej Edycji Konkursu Dobry Wzór, która została rozstrzygni ta w maju 2008 roku, drukarka fiskalna DELIO PRIME wraz z projektantem drukarki, zdobyli główn nagrod w kategorii Designer Roku Konkurs Dobry Wzór organizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, pod patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego, Urz du Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci i Krajowej Izby Gospodarczej. Ju sama nominacja do konkursu, poprzedzona trzema etapami eliminacji to ogromne wyró nienie dla firmy, produktu i projektanta. Spo ród niemal 50 produktów to drukarka DELIO PRIME została uznana za produkt wyj tkowy pod wzgl dem wzorniczym, a jej projektant został wła nie za ten projekt nagrodzony najwy szym dla projektanta tytułem Designer Roku ) W 2008 roku drukarka Fiskalna DELIO PRIME została nominowana do finału XVIII Edycji Konkursu Godła Promocyjnego Teraz Polska. Drukarka była jedynym urz dzeniem fiskalnym nominowanym w tej edycji Konkursu. 12. Umowy znacz ce dla działalno ci Spółki W 2008 roku Spółka zawarła nast puj ce umowy znacz ce oraz umowy ubezpieczenia: Aneks do umowy wielowalutowej W dniu 29 sierpnia 2008 roku podpisany został aneks nr 1 do Umowy o lini wielowalutow zawartej z BRE Bank SA w dniu 28 wrze nia 2007 roku. Zawarty aneks wydłu ył termin wa no ci linii wielowalutowej do dnia 31 sierpnia 2009 roku. Limit, przeznaczenie i zabezpieczenie kredytu w ramach umowy wielowalutowej pozostały bez zmian Aneks do umowy PKN Orlen SA W dniu 9 wrze nia 2008 roku podpisany został aneks nr 1 do Umowy z dnia 27 pa dziernika 2005 roku zawartej pomi dzy NOVITUS SA i PKN Orlen SA na dostaw drukarek fiskalnych. Zgodnie z aneksem Spółka jest wiod cym dostawc drukarek fiskalnych Delio Prime wraz z szufladami dla PKN Orlen SA. Zawarty aneks przedłu ył umow na okres 1 roku, tj. do 27 pa dziernika 2009 roku, z tym e je eli na miesi c przed wyga ni ciem umowy adna ze stron nie zło y pisemnego o wiadczenia o rezygnacji z dalszej kontynuacji umowy, ulega ona ka dorazowo przedłu eniu na kolejny rok. Dostawy drukarek realizowane b d na podstawie zamówie składanych przez PKN Orlen SA Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego W dniu 17 listopada 2008 roku zawarty został aneks nr 5 do Umowy kredytu z dnia 7 grudnia 2006 roku. Aneks został zawarty celem przygotowania jednolitego tekstu umowy kredytu. Aneks nr 5 wprowadził mo liwo dodatkowego zabezpieczenia kredytu w zale no ci od kształtowania si relacji warto ci rynkowej akcji COMP Safe Support SA do kwoty wykorzystanego i niespłaconego przez NOVITUS SA kredytu. BRE Bank SA mo e zobowi za Spółk do ustanowienia uzupełniaj cego zabezpieczenia w formie uzgodnionej ze Spółk, gdy opisana powy ej relacja b dzie ni sza od 1,0. Dodatkowe zabezpieczenie kredytu ma uzupełni ró nic pomi dzy zadłu eniem a warto ci rynkow akcji. 19

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo