Przydział mieszkaniowy na zasadzie własnego wyboru nieruchomości Choice Based Lettings

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przydział mieszkaniowy na zasadzie własnego wyboru nieruchomości Choice Based Lettings"

Transkrypt

1 Przydział mieszkaniowy na zasadzie własnego wyboru nieruchomości Choice Based Lettings Kiedy nieruchomości są dostępne pod wynajem, ogłaszamy to i oczekujemy na zgłoszenia o przydział lokalu od lokatoròw o priorytetowych potrzebach mieszkaniowych. Ten system przydziału nieruchomości nazywamy Wynajmem na zasadzie własnego wyboru (Choice Based Lettings). Lokatorom o priorytetowych potrzebach mieszkaniowych przyznawane są punkty, w zależności od potrzeb zgłoszenia od osób o największej liczbie punktów rozpatrywane są w pierwszej kolejności. Liczba przyznanych punktów jest uzależniona od Paostwa kategorii priorytetu w zakresie przydziału lokali. Paostwa pozycja na liście będzie uzależniona od liczby posiadanych punktów oraz długości czasu oczekiwania. Składające zgłoszenia osoby starsze, zarejestrowane w ramach programu Community Supportive Housing, mogą zgłaszad zainteresowanie specyficznymi rodzajami lokali. Jeśli kilka osòb zgłasza chęd wynajęcia tej samej nieruchomości, proponujemy ją osobie w najwyższej kategorii priorytetu, posiadającej największą liczbę punktòw. Jeśli zostali Paostwo zarejestrowani w systemie Choice Based Lettings, poinformowaliśmy już Paostwa o grupie priorytetowej, jaka została Paostwu przypisana. Page 1 of 12

2 Głòwne grupy priorytetowe: Grupa Under occuppying (niedostateczne wykorzystanie zajmowanego lokalu) motywacyjny system gotòwkowy Grupa Pressing housing needs (pilne potrzeby mieszkaniowe) przesiedlenie/ przeprowadzka z powodu prac budowlanych przeniesienia typu management transfer (np. w związku z zagrożeniem przemocą domową) zamiany mieszkao osoby bezdomne, których okres zajmowania lokalu tymczasowego dobiega kooca (Stage 2 Lease End) nominacje ze strony Community Care Grupa Medical (kwestie zdrowotne) kategoria potrzeb zdrowotnych A Grupa Overcrowding (przepełnienie lokalu) Grupa Homeless (osoby bezdomne) lokatorzy mieszkao komunalnych, którzy wymagają co najmniej jednego dodatkowego pokoju limit wyznaczony przez Zarejestrowanych Właścicieli Nieruchomości (Registered Provider) osoby bezdomne Grupa Other priority (inne kwestie priorytetowe) limity dla placówek opieki nad osobami chorymi psychicznie przeniesienie osoby bezdomnej mieszkającej na ulicy/w schronisku osoby dotknięte upośledzeniem w przyswajaniu wiedzy przeniesienie lokatorów z kawalerki do lokalu z 1 sypialnią Grupa Community Supportive Housing mieszkania dla osòb starszych Page 2 of 12

3 Kiedy i gdzie ukazują się informacje na temat dostępnych nieruchomości? Informacje na temat dostępnych nieruchomości zamieszczamy na stronie: oraz na wybranych portalach Home Connections. Wykaz nieruchomości jest dostępny: w Oddziale ds. Mieszkaniowych (The Housing Options Service); w miejscowym biurze nieruchomości; w każdej bibliotece na terenie gminy Westminster; em prosimy skontaktowad się z nami pod adresem podanym na odwrocie ulotki, w celu dokonania rejestracji. Jeśli zgłosili Paostwo chęd otrzymywania informacji o nieruchomościach drogą ową, prosimy upewnid się, że podali nam Paostwo poprawny adres oraz że skrzynka owa jest aktywna. Prosimy ponadto informowad nas o zmianie adresu mailowego. Informacje o lokalach zamieszczane są co tydzieo, od środy do niedzieli. O jaki rodzaj lokalu mogę się starad? Mogą Paostwo wystąpid o wynajem nieruchomości adekwatnych do potrzeb rodziny, o odpowiedniej liczbie sypialni. W niektòrych wypadkach można starad się o mniejsze nieruchomości - nie można jednak wystąpid o przydział lokalu zbyt dużego w stosunku do Paostwa potrzeb. Mogą Paostwo zgłaszad chęd wynajmu dowolnej liczby nieruchomości, lecz w danym tygodniu zostaną Paostwo jednak umieszczeni na liście oczekujących na trzy pierwsze, wybrane nieruchomości. Page 3 of 12

4 Kategorie mobilności Kategoria mobilności stanowi, o jaki rodzaj lokalu mogą Paostwo się ubiegad. Status gospodarstwa domowego Kategoria 1: Osoby korzystające przez cały czas z wòzka inwalidzkiego Kategoria 2: Osoby, ktòre czasami poruszają się na wózku inwalidzkim. Kategoria 3: Osoby, ktòre wymagają podjazdu dla wózka i nie mogą poruszad się po schodach. Kategoria 4: Wszystkie inne osoby. Status nieruchomości Kategoria 1: Nieruchomośd jest całkowicie przystosowana do poruszania się na wòzku Kategoria 2: Nieruchomośd przeznaczona dla osòb, ktòre poruszają się na wòzku poza domem, lecz nie potrzebują go w domu. Kategoria 3: Nieruchomośd posiada nie więcej niż trzy schody dostępu; nie ma w niej schodów wewnętrznych. Możliwośd podniesienia wózka z osobą niepełnosprawną. Kategoria 4: Wszystkie inne nieruchomości. Informacje o nieruchomościach przystosowanych do potrzeb osób korzystających z wózka inwalidzkiego (kategorie mobilności 1 i 2) nie będą zamieszczane w ramach Choice Based Lettings. Osoby wnioskujące o przydział takiego lokalu otrzymają bezpośrednio propozycję stosownej nieruchomości. Wnioski osób w kategorii 3 o przydział lokalu w kategorii mobilności 3, będą rozpatrywane priorytetowo wobec wniosków osób z kategorii 4. Paostwa kategoria mobilności Kategoria mobilności odnośnie lokalu, o ktòry mogą Paostwo się starad 3 3, 4* 4 3, 4 * Nieruchomości oznaczone kategorią mobilności 4 nie są odpowiednie dla osòb zarejestrowanych w kategorii 3. Więcej informacji znajdą Paostwo w indywidualnych ogłoszeniach. Page 4 of 12

5 Kiedy mogę zgłosid moje zainteresowanie nieruchomością? Mogą Paostwo zgłaszad swoje zainteresowanie nieruchomością od środy, kiedy to ogłoszenia o dostępnych nieruchomościach pojawiają się na stronie internetowej oraz w broszurze o nieruchomościach, do godz. 24:00 w niedzielę. Paostwa status jako osób licytujących o lokal będzie uzależniony od grupy priorytetowej, posiadanej przez Paostwa liczby punktów oraz okresu czasu, który upłynął od momentu dokonania rejestracji w systemie nie zaś od chwili zgłoszenia zainteresowania. Kiedy nie mogę występowad o przydział nieruchomości? Ważne jest, aby osoby we wszystkich grupach priorytetowych mogły z sukcesem zgłaszad wnioski o przydział nowych lokali. W tym celu w różnych okresach roku stosujemy ograniczenia wobec różnych grup priorytetu. Grupy objęte restrykcjami są podane w publikowanej co tydzieo broszurce. Mogą Paostwo także uzyskad te informacje na stronie w zakładce To place a bid visit Home Connections. Należy sprawdzad, czy Paostwa grupa jest aktualnie objęta restrykcjami. Page 5 of 12

6 Jak mogę zgłosid moje zainteresowanie nieruchomością? 1 Zgłoszenia na stronie internetowej: Prosimy wejśd na stronę i kliknąd na link Home Connections, a następnie wybrad Login z zakładki na gòrze lub z menu po lewej stronie. Należy teraz wpisad 6-cyfrowy identyfikator użytkownika i numery PIN. Prosimy kliknąd na Login. Otworzy się strona zawierająca informacje na temat całkowitej liczby zgromadzonych punktòw, daty rejestracji, wymaganej liczby sypialo, oraz o tym, czy podanie o przydział mieszkaniowy jest zawieszone (suspended) lub zarejestrowane (registered). Na stronie, w sekcji Aktualne zgłoszenia ( My current Bids ) pojawi się ròwnież historia Paostwa zgłoszeo o przydział. Aby obejrzed dostępne nieruchomości, prosimy wybrad opcję Nieruchomości ( View properties ) Jeśli pragną Paostwo wysład zgłoszenie odnośnie nieruchomości zamieszczonej w cotygodniowej broszurze, prosimy wpisad numer ogłoszenia w polu Szukaj przez ogłoszenie ( Search by advert ) i kliknąd na Search by Advert. Istnieje możliwośd odszukania dostępnych nieruchomości przez wpisanie szczegòłòw i kliknięcie opcji filtrowania Apply Filters. Pojawi się wówczas lista dostępnych nieruchomości. Aby uzyskad więcej informacji na temat wybranych nieruchomości, należy kliknąd na Pełne Informacje o Nieruchomości ( Full property info ). Page 6 of 12

7 Jeśli zgłoszenie zainteresowania danym lokalem jest niemożliwe, w miejscu, w którym zazwyczaj widnieje przycisk licytowania bid button, pojawi się stosowny komunikat. Jeśli nieruchomośd ma odpowiedni metraż w stosunku do Paostwa potrzeb mieszkaniowych, zaś Paostwa podanie o przydział jest aktywne, można wysład wniosek o przydział tego lokalu, klikając na opcję Click here to Bid (powyżej nieruchomości). Po wybraniu nieruchomości zgłoszenie zostanie odnotowane, zaś adnotacja o tej nieruchomości pojawi się w sekcji Aktualne zgłoszenia ( My Current Bids ) na stronie głównej. 2 Zgłoszenia telefoniczne: Prosimy przygotowad swój identyfikator użytkownika, numer PIN oraz numer ogłoszenia o danej nieruchomości. 1) Prosimy zadzwonid pod numer ) Wybrad język usługi 3) Wprowadzid identyfikator użytkownika 4) Wprowadzid numer PIN 5) Przycisnąd 1, aby zgłosid zainteresowanie nowym lokalem 6) Wprowadzid numer ogłoszenia, ktòrym są Paostwo zainteresowani 7) Potwierdzid wybòr nieruchomości poprzez naciśnięcie 1. Jeśli pragną Paostwo dokonad zmiany selekcji, należy nacisnąd 2 zostaną Paostwo wówczas poproszeni o ponowne wprowadzenie numeru nieruchomości. W razie próby zgłoszenia zainteresowania lokalem, o ktòry nie mogą Paostwo się ubiegad, zgłoszenie nie zostanie zarejestrowane, zaś system poda stosowną informację. Page 7 of 12

8 3 Zgłoszenia przez telefon komòrkowy Prosimy przygotowad swój identyfikator użytkownika, numer PIN oraz numer ogłoszenia o danej nieruchomości. 1) Prosimy otworzyd funkcję Nowe wiadomości 2) Nie pozostawiając przerw pomiędzy znakami, należy wpisad: bid, #, Paostwa identyfikator użytkownika, #, numer PIN, a następnie, dla każdej nieruchomości, o którą Paostwo licytują, #, oraz numer referencyjny ogłoszenia. Na przykład: jeśli numer użytkownika to , numer PIN to , zaś Paostwo pragną wysład zgłoszenie w sprawie dwòch nieruchomości o numerach i , wiadomośd będzie wyglądała w następujący sposòb: bid#987654#010164#123456# ) Prosimy sprawdzid, czy wpisane numery są prawidłowe, i przycisnąd Wyślij, a następnie wpisad numer: Jeśli instrukcje (krok 1-3) zostały wykonane prawidłowo, w ciągu godziny powinni Paostwo otrzymad wiadomośd sms z potwierdzeniem, czy złożone zgłoszenie zostało przyjęte. Jeśli przebywają Paostwo w okolicy o słabym zasięgu sieci, wiadomośd sms otrzymają Paostwo dopiero po znalezieniu się na obszarze o lepszym zasięgu. Page 8 of 12

9 Pomoc w dokonywaniu zgłoszeo W celu uzyskania pomocy w dokonywaniu zgłoszeo prosimy o kontakt jak niżej: Housing Options Service 101 Orchardson Street London NW8 8EA Tel Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeo znajdują się także na stronie: Prosimy posłużyd się linkiem do Home Connections. Czy będę mied możliwośd obejrzenia nieruchomości? Spośròd zainteresowanych przydziałem nieruchomości wyłaniamy zazwyczaj pięd osòb o najpilniejszych potrzebach mieszkaniowych i największej liczbie punktòw, aby dokonad oględzin tej nieruchomości. Jeżeli zostali Paostwo zakwalifikowani, skontaktujemy się z Paostwem w kolejnym dniu po zamknięciu licytowania (zazwyczaj jest to poniedziałek lub dzieo roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy bank holiday), aby zaprosid Paostwa do obejrzenia nieruchomości w następnym dniu. Oględziny nieruchomości należących do Zarejestrowanego Właściciela (spółdzielni mieszkaniowej) aranżowane są w innych dniach; zazwyczaj zostaną Paostwo poinformowani o terminie oględzin z dłuższym wyprzedzeniem. W pewnych przypadkach, nawet po zakwalifikowaniu danej osoby do grupy pięciu zainteresowanych o najpilniejszych potrzebach mieszkaniowych, jej zgłoszenie o przydział wybranej nieruchomości może nie zostad rozpatrzone. Na przykład osoba, ktòra dopuszczała się zachowao antyspołecznych, nie zostanie uznana za kwalifikującą się do zamieszkania w bloku zajmowanym m.in. przez osoby starsze. Page 9 of 12

10 Obejrzałem/am nieruchomośd. Co dalej? W większości przypadkòw ofertę zamieszkania w nieruchomości otrzyma osoba w kategorii priorytetu, z największą liczbą punktòw, której czas oczekiwania jest najdłuższy. Jeśli osoba ta nie jest już zainteresowana nieruchomością, oferta zostanie złożona osobie, ktòra jest druga w kolejce, itd. W przypadku, gdy nieruchomością zarządza spòłdzielnia mieszkaniowa lub zarząd mieszkaocòw, kwalifikujące się osoby zainteresowane mogą zostad zaproszone do udziału w rozmowie. Nie ma gwarancji, że lokal zostanie przyznany osobie o najpilniejszych potrzebach mieszkaniowych. W razie otrzymania oferty wybranej nieruchomości oczekujemy zazwyczaj, że przeprowadzka nastąpi w następny poniedziałek po oględzinach lokalu. Oznacza to, że na zorganizowanie przeprowadzki może Paostwu pozostad zaledwie kilka dni. Prosimy przygotowad się na taką możliwośd. Page 10 of 12

11 Prosimy pamiętad: Zgłoszenia można składad dopiero począwszy od godzin porannych w środy. Prosimy upewnid się, że podane nam dane osobiste są prawidłowe, aby umożliwid nam szybkie nawiązanie kontaktu z Paostwem. Publikowana co tydzieo broszura zawiera informacje o restrykcjach w zgłaszaniu zainteresowania lokalami. Mogą Paostwo zostad poddani ograniczeniom w licytowaniu, jeśli dopuszczalna liczba zainteresowanych w danej kategorii potrzeb została już osiągnięta. Lokatorzy lub osoby bezdomne, ktòre mają długi z tytułu nieopłaconego czynszu lub nieuiszczonych opłat eksploatacyjnych, nie mają prawa zgłaszania zainteresowania lokalami. Nie ma gwarancji, że osoba o najpilniejszych potrzebach mieszkaniowych otrzyma przydział lokalu należącego do zarządu mieszkaoców. Nie obowiązują żadne kary za odrzucenie obejrzanych nieruchomości. W razie podpisania umowy, a następnie zmiany zdania utracą Paostwo jednak prawo starania się o inną nieruchomośd przez okres 6 miesięcy. Spòłdzielnie mieszkaniowe (właściciele zarejestrowani) mogą wprowadzid ograniczenia odnośnie liczebności rodzin, ktòrym oferują przydział w niektòrych nieruchomościach. Wyniki przetargòw z poprzednich tygodni dostępne są na stronie internetowej Home Connections. Prosimy przechowywad identyfikator użytkownika i numer PIN w bezpiecznym miejscu. Rada Miasta Westminster zastrzega sobie prawo składania bezpośrednich ofert przydziału mieszkaniowego osobom w wyjątkowych okolicznościach lub niezarejestrowanym w ramach programu Choice Based Lettings. Po otrzymaniu identyfikatora użytkownika oraz numeru PIN upłynie najprawdopodobniej nieco czasu, zanim Paostwa oczekiwanie na stałe miejsce zamieszkania w ramach programu Choice Based Lettings zakooczy się sukcesem. Warto rozważyd także inne opcje mieszkaniowe. Prosimy o kontakt z zespołem Housing Options Service i/lub lokalnym biurem nieruchomości w celu uzyskania dalszych informacji odnośnie dostępnych opcji. Page 12 of 12

12 Kontakt: Housing Options Service 101 Orchardson Street London NW8 8EA Telefon: Minicom: Strona internetowa Choice Based Lettings: (prosimy wybrad ikonkę Home Connections) Westminster City Hall, 64 Victoria Street, London SW1E 6QP Telefon centrali: Page 13 of 12

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 URUCHOMIENIE USŁUG ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 4 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

Zakupy bez wychodzenia z domu

Zakupy bez wychodzenia z domu Zakupy bez wychodzenia z domu USŁUGI INTERNETOWE SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w USOSweb

Rejestracje w USOSweb Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 5.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Rejestracje w USOSweb Opracowanie: Paweł Borycki Marta Maciejewska Konsultacje: dr Janina Mincer-Daszkiewicz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo