Sesja 29.I.2015 rok SPRAWOZDANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesja 29.I.2015 rok SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 Sesja 29.I.2015 rok SPRAWOZDANIE Zobowiązanie na rzecz biura projektowego Biuro projektowe [Violet-Arch]: Analiza projektów wykonanych na zamówienie Gminy. Spośród nierozliczonych projektów pozostaje pięć pozycji projektowych które zostały wykonane a w nie rozliczone w całości bądź częściowo. Na dwa zadania biuro nie posiada podpisanych umów. Zadanie 1. Parkingi przy ulicy Jeziornej w Morzyczynie. Umowy brak. Etap zamknięty koncepcją sporządzona na mapach do celów projektowych. Zadanie 2. Przebudowa ciągu pieszego na odcinku koniec Promenady (u zbiegu ulicy Jeziornej) do mostku na rzece Pęzince. Umowy brak. Etap zamknięty koncepcją sporządzona na mapach do celów projektowych. Na pozostałe trzy zadania umowy są podpisane. Łączna, umowna zalegająca do zapłaty wartość wynosi: ,52. Są to: Zadanie 3. Dokumentacja projektowa budowy drogi Kobylanka Jęczydół. Umowa zawarta w roku 26.IV Wartość do zapłaty 9.779,52 zł. Zadanie 4. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szczecińskiej Kobylanka Morzyczyn. Umowa zawarta w roku 20.IV Wartość do zapłaty zł. Zadanie 5. Projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Kunowie. Umowa zawarta w roku 25.II Pozwolenie na budowę. Kwota zaległa do wypłaty =39.528,00 zł. Zobowiązanie na rzecz rolników z tytułu PWR Dokonano oceny zobowiązań Gminy w stosunku do umowy społecznej zawartej z rolnikami Gminy Kobylanka a wynikającej z przyjętego przez Radę Gminy Programu Wsparcia Rolnictwa. Program realizowany był w ramach uchwały Rady Gminy nr XIX/119/04 i XIV/81/07. Obowiązywał od roku 2004 do Za ostatni rok 2013 nie wykonano realizacji uchwały i nie dokonano zwrotu rolnikom należnych środków finansowych. Zgromadzone przez urząd dokumenty złożone przez rolników potwierdzają zobowiązanie Gminy na kwotę 120 tyś zł. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W dniu 28 sierpnia 2010 roku podpisano umowę na realizację inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka. Wartość inwestycji przekracza zł i finansowana była z środków unijnych. Beneficjentami programu o wspomnianej wyżej wartości nominalnej inwestycji jest 51 użytkowników i jednostki organizacyjne urzędu które posiadają od lat sygnał internetowy od ogólnie-dostępnych na rynku dostawców internetu. Program obejmuje czasokres 8 lat utrzymania ciągłości tego systemu w sprawności eksploatacyjnej, który polega na dostarczeniu sygnału internetowego do siedzib tych użytkowników. W lutym 2012 roku oddano sieć do użytkowania. Zbudowany system przekazany został umową operatorowi telekomunikacyjnemu. Umowa zobowiązuje operatora do dostarczenia sygnału internetowego do centrum dystrybucyjnego (serwer SP Kobylanka), dystrybucja tego sygnału w ramach wewnętrznej sieci masztowo-przekaźnikowej w ilości 15 masztów oraz konserwacji i naprawach jednostek komputerowych w miejscu docelowym mieszkaniu użytkownika. W lutym 2015 roku kończy się okres na zarządzanie siecią internetową przez pierwotnie wybranego w przetargu operatora. Z uwagi, że koniec okresu ciągłości programu do którego zobowiązała się Gmina upływa w lutym 2020 roku, z powodu by nie cofnięto Gminie dofinansowania, konieczne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na nowego operatora na dalszy okres eksploatacji, to jest do roku W tym to bowiem okresie konieczne jest utrzymanie ciągłość sygnału dla tych użytkowników. Dokonano oceny pod kontem zwiększenia efektu zaangażowanych 2 mln zł. Zbadano

2 czy można wykorzystać zbudowaną sieć do wpinania dodatkowych użytkowników lub oddania sieci dystrybucyjnej w dzierżawę samodzielnemu operatorowi. Wniosek jaki nasuwa się z analizy całości przedsięwzięcia jest zaskakujący. Nie jest to możliwe. Zatem przez najbliższe 5 lat czeka Gminę koszt utrzymywania wybudowanego systemy przekaźnikowego dla sygnału radiowego i zapewnienia jego sprawności eksploatacyjnej i użytkowej dla jedynie wspomnianych 51 użytkowników. Na dzień dzisiejszy roczny koszt ryczałtowy dostarczenia i utrzymania sygnału internetowego opisanego powyżej wynosi 65 tyś zł. Wniosek: zł + (8 lat*65.000zł) = ± / 51 użytkowników. Koszt dostarczenia sygnału internetowego drogą radiową w systemie WiMAX wybudowanego przez Gminę na 1 użytkownika wynosi zł. Zobowiązania z tytułu podpisanych porozumień z inwestorami. Z uwagi, że ku zaskoczeniu dla budżetu gminy w roku 2015 pojawiła się bardzo duża kwota zwrotu pieniędzy inwestorom prywatnym którzy budowali sieci wod-kan w ramach porozumień z Gminą, dokonano przeglądu i poddano analizie podpisane przez Gminę porozumienia. Z analizy wynika, że Gmina podpisała porozumień wg poniższego zestawienia: bez ustalenia zakresu rzeczowego, finansowego i czasowego rok, brak wiedzy o stanie realizacji rok, brak wiedzy o stanie realizacji rok, brak wiedzy o stanie realizacji rok, brak wiedzy o stanie realizacji rok, brak wiedzy o stanie realizacji rok, brak wiedzy o stanie realizacji rok, brak wiedzy o stanie realizacji rok, brak wiedzy o stanie realizacji rok, brak wiedzy o stanie realizacji rok, brak wiedzy o stanie realizacji 87 Podpisanych porozumień na dofinansowanie. 1 Przejęcie nieodpłatne 50% sieci (sprawa w sądzie) ,00 zł 2 Sieć przejęta częściowo w ,00 zł 1 Sieć przejęta termin płatności ,00 zł 1 Sieć przejęta termin płatności ,00 zł 1 Sieć przejęta termin płatności ,00 zł OGÓŁEM Chcąc uporządkować zagadnienie podejmujemy trudu dokonania oceny kiedy i jakiej wysokości może być spodziewane zobowiązanie Gminy z tytułu podpisanych porozumień. Nie posiadamy wiedzy jaki zakres rzeczowy przewidziany jest do wykonania. Na jakim etapie realizacji i czy w ogóle wykonywana jest dokumentacja projektowa. Wysłano do potencjalnych beneficjentów wezwanie o podanie informacji stopniu realizacji porozumienia. Grunty cmentarza komunalnego oraz Kościoła w Niedzwiedziu. Z uwagi, że do dnia dzisiejszego nie uregulowano sprawy przejęcia terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny oraz kościół w Niedźwiedziu, spotkano się z Nadleśniczym N-ctwa Kliniska do którego należą tereny przewidziane pod cmentarz. Uzgodniono, że sprawę terenu cmentarza należy

3 zakończyć w możliwie najszybszym terminie oferując grunty komunalne do zamiany. Sprawa z punktu widzenia Gminy jest bardzo ważną z powodu dodatkowego, że grunty leśne wraz z lasem z uwagi na fakt że przyrosty miąższości drewna na pniu powodują znaczący wzrost działki w czasie. Złożono ponownie wniosek o zamianę gruntów, uwzględniający zmiany formalne jakie zaszły w czasie. Uzgodniono, że na szczeblu wydziałów wyszukane zostaną i zaproponowane tereny do zamiany. Uzgodniono że terenami tymi będą działki przyległe do istniejących już kompleksów leśnych. Z wstępnej oceny terenów uznano, że gruntów takich należy poszukiwać w trenie administracyjnym sołectwa Cisewo. Uznano za celowe przejęcie mniejszego areału terenów leśnych w obrębie Niedźwiedź z przeznaczeniem pod kościół. Działka 805/10. Należy dokonać podziału działki w zakresie niezbędnym i określonym w wytycznych jakie N-ctwo otrzymało z RDLP Szczecin. Nadleśnictwo dokona wyceny działek tak swoich jak też przejmowanych - komunalnych. W trakcie rozmów N-ctwo poruszyło problem drogi asfaltowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź, która jak się okazuje w znacznym zakresie długości jest drogą leśną. UG zobowiązał się przystąpić do uregulowania tego zaszłego, niepożądanego stanu właścicielskiego. Spotkanie z Zarządem Gminnym OSP Kobylanka. Spotkano się z Zarządem Gminnym OSP. Zapoznano się z podstawowymi problemami jaki dotykają gminne jednostki OSP. Oceniono, że OSP w Gminie jest bardzo dobrze zaopatrzona w sprzęt służący ochronie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Okazuje się jednak, że w okresie ostatnich lat doszło do sytuacji w której pojawiły się trudności ze skompletowaniem w niektórych jednostkach pełnego składu (obsady) który przepisami wymagany jest do podjęcia akcji. Obserwowany jest brak młodych kadr strażaków, które stanowiłyby uzupełnienie jednostek. Po kilku latach łączenia funkcji Prezesa i Komendanta dokonano rozdzielenia tych funkcji. Nowym Komendantem Gminnym został Pan Zbigniew Drohomirecki. Omówiono aktualny system funkcjonowania Centrum Ratownictwa Wodnego działającego przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w Kobylance zadaniem którego jest ochrona bezpieczeństwa ludzi i mienia na wodach jeziora Miedwie. Obecnie całość utrzymanie systemu Gmina pokrywa z własnych środków budżetowych. Z uwagi, że do zadań własnych Gminy nie należy taki rodzaj prowadzenia zabezpieczenia ochronno-obronnego, a uznając jednak duże znaczenie społeczne takiego systemu ratowniczego, zwrócimy się do powiatu stargardzkiego o przejęcie roli organu wiodącego w zakresie kosztów utrzymania tej jednostki ratowniczej. W zakresie małych -jak stwierdzono podczas obrad Zarządu Gminny OSP- środków budżetowych, które Gmina przeznaczyła na funkcjonowanie OSP w roku 2015 należy nadmienić, że wójt nie godzi się z taką argumentacją. W wyniku dyskusji ujawniły się sytuacje, że w zasobach majątkowych niektórych jednostek OSP (np.bielkowo) są włączone tereny sportowe, boiska, które obciążają kosztowo te jednostki (podatki, opłaty, utrzymanie bieżące, itp). Okazało się ponad to, że odczuwalną częścią kosztów utrzymania jednostek jest obłożenie remiz a tym samym poszczególnych OSP podatkami od nieruchomości. Stan taki jest bardzo sztuczny, gdyż Gmina realizując zadanie własne ochrony p-poż, budując budowle służące temu celowi, opodatkowuje swój majątek służący realizacji zadań ustawowych. Podatki takie wynoszą w poszczególnych OSP od 800 do 1600 zł. Uwzględniając, że posiadamy 5 jednostek terenowych są to znaczące sztucznie generowane koszty. Po przedstawieniu zapotrzebowań na środki finansowe okazało się, że kwota dotacji przewidzianej w budżecie na rok 2015 w wysokości 85 tyś zł jest bardzo zbliżona realnemu zapotrzebowaniu rocznemu. Ze złożonych zapotrzebowań w wysokości: Bielkowo 51(-13) = 38 tyś; Kobylanka 38,5 tyś; Reptowo 14 tyś; Kunowo 7,5 tyś; Niedźwiedź 10 tyś; zaproponowano rozdział 85 tysięcy wg przyjętej zasady proporcjonalności. I tak:

4 Jednostka OSP Zapotrzebowanie 2014 roku Zapotrzebowanie [%] Kobylanka zł 35,65% Bielkowo zł 35,19% Reptowo zł 12,96% Niedźwiedź zł 9,26% Kunowo zł 6,94% Razem zł 100% OBLICZENIE WYSOKOŚCI DOTACJI NA ROK Jednostka OSP Kobylanka Bielkowo Reptowo Niedźwiedź Kunowo Razem 2015 Dotacja roku zł zł zł zł zł zł Wstępne działania restrukturyzacyjne pracy urzędu. W ramach działań podnoszenia efektywność pracy struktury urzędu Gminy jak też poszukiwania oszczędności w systemie, do końca stycznia 2015 roku dokonano kilku działań, których efektami są redukcje i przesunięcia zatrudnionych osób w ramach obowiązującej struktury urzędu. Redukcji dokonano w zakresie świadczenia pracy przez jednego z prawników, pracownika asystenta wójta oraz osoby od realizacji zamówień publicznych. W ramach etatów funkcjonariuszy straży gminnej zlikwidowano etat jednego funkcjonariusza a osobę zagospodarowano w urzędzie, powierzając mu zadania z obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz nadzoru nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Oszczędność w ramach wykonanych działań wynosi: Prawnik brutto = 1845, asystent wójta brutto = 1512; zamówienia publiczne = 2460; funkcjonariusz = Razem oszczędność: = Zatrudnienie z przesunięcia etatu = Oszczedność ogółem: = 6881 zł. Postępowanie sądowe o zapłatę z tytułu podziałów geodezyjnych. Zapoznano się gruntownie ze sprawą oraz uczestniczono w rozprawie, którą Gminie Kobylanka wytoczyła osoba fizyczna inwestor prywatny. Sprawa dotyczy roszczenia inwestora w zakresie uprawnienia do zwrotu kosztów za podział geodezyjny działek będących jego własnością. Sprawa którą zanalizowałem nie podlega wg mojej oceny najmniejszej wątpliwości prawnej. Roszczenie inwestora jest roszczeniem niezasadnym. Oparte jest o czynność, która ponad wszelką wątpliwość w zakresie kosztów leży po stronie inwestora. Rok po wykonaniu planu zagospodarowania przestrzennego swoich gruntów, który to plan inwestor wykonał z własnych środków finansowych i które to koszty gmina Kobylanka zwróciła inwestorowi w całości na skutek wyroku sądowego, inwestor uznał dodatkowo, że należy się jemu także zwrot pieniędzy za dokonany podział geodezyjny swoich nieruchomości. Podział nieruchomości dokonany został w ramach regulacji prawnej, którą determinuje ustawa o gospodarce nieruchomościami. W myśl artykułu 97.1 tej ustawy koszty takiej czynności ponosi właściciel. Cyt: Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny [ ]. Już po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego w dniu roku Inwestor wystąpił do gminy z wnioskiem podziału nieruchomości na działki.

5 Decyzję podziałową otrzymał dosyć szybko bo już w dniu 7.VII.2004 roku decyzją GKR.6011/15/04. Tak się składa, że moja osoba była autorem tej decyzji wydanej w myśl regulacji art. 96 ustawy. Z uwagi, że na rozprawie, będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka podniosłem zasadniczy dla sprawy argument, że z artykułu 97 ustawy o gospodarce gruntami wynika jasno i ponad wszelką wątpliwość, że ta właśnie czynność wykonywana jest na wniosek i koszt osoby posiadającej w tym interes prawny - pozostaję w nadziei, że sąd odżuci pozew. ZSP Reptowo. Umowa użyczenia pomieszczeń i zwrotu kosztów adaptacyjnych. W wyniku podpisanej przez ZSP Reptowo z GAMA Artur Modlibowski umowy użyczenia z dnia 1.IX.2011 roku z podmiotem świadczącym usługi żywieniowe w budynku szkoły i przekazania mu do eksploatacji pomieszczeń szkolnych zlecono ekspertyzę budowlaną zwróconych gminie pomieszczeń szkolnych. Pomieszczenia na okres trzech lat oddane były do darmowej eksploatacji i użytkowania najemcy. Warunkiem użytkowania ich i eksploatacji było wykonanie remontu wnętrza tych pomieszczeń. Remont został wykonany przez najemcę. Wyniósł wg najemcy 35 tyś zł. Po trzech latach świadczonych usług zarobkowych z wykorzystaniem szkolnego majątku, najemca zwrócił Gminie pomieszczenia a Gmina przejmując pomieszczenia zdecydowała się zwrócić wszystkie koszty remontu jakie poniósł najemca trzy lata wcześniej. Z uwagi, że brak jest protokołów odbiorowych z wykonania robót budowlanych i są trudności z oszacowaniem co rzeczywiście zostało wykonane, konieczna jest taka ekspertyza. Roboty budowlano remontowe kubaturowe są w dużej części robotami zanikowymi zatem nie jest wiadomym po czasie co rzeczywiście zostało wykonane, a jeżeli nawet roboty wykonano, to czy zgodnie ze sztuką budowlaną sensu stricte, a nawet jeżeli zgodnie ze sztuką budowlaną to czy nie wykonano robót, które można kwalifikować jako samowolę budowlaną. (np.: przeróbki instalacji). Jednak podstawowe uzasadnienie wykonania takiej kontroli wynika z faktu, że sprawą zajmują się organy ścigania które wystąpiły do Gminy o udostępnienie wszystkich dokumentów związanych z podpisaną przez Gminę umową. Planowanie przestrzenne w obszarze inwestycji biogazowi. Przeprowadzono konsultacje z dwoma podmiotami w zakresie włączenia powierzchni z gruntami III kl bonitacji w opracowanie planistyczne poszerzające teren podlegający zmianie zagospodarowania przestrzennego w obszarze wnioskowanej inwestycji biogazowi. Zgody otrzymano. Planowany obszar terenu wynosi ok. 109 h do którego zostają włączone tereny III kl. Gmina wystąpi stosownymi pismami do uprawnionych organów o włączenie tych gruntów rolnych w zakres zmiany ich funkcji przeznaczenia na składowe, przemysłowe i usługowe. Remonty dróg. Rozstrzygnięto postępowanie na zamówienie robót na remont dróg gruntowych w zakresie ulic Popiełuszki w Morzyczynie oraz Jeziornej w Kobylance. Wartość zamówienia wyniosła blisko 16 tyś. zł. Umowa na stronie BIP Kobylanka. Informuje dodatkowo, że w grudniu 2014 roku podjąłem czynności zmierzające do stworzenia systemu upubliczniania wszystkich podpisywanych przez Gminę umów. Od początku miesiąca stycznia każda podpisywana przez Gminę umowa jest rejestrowana i udostępniona publicznie poprzez stronę BIP. Zobowiązanie za bezpodstawne użytkowanie gruntu. Ścieżka rowerowa.

6 Spotkano się z pełnomocnikiem prawno procesowym Inwestora, który wezwał przedsądownie gminę do przekazania mu wyliczonej na ponad 2 mln zł kwoty tytułem odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów inwestora, którego dopuściła się Gmina. Inwestor ma spisane porozumienie z Gminą, w którym Gmina zobowiązuje się przekazać mu 6 leżących w sąsiedztwie inwestora działek w zamian za tereny po których biegnie ścieżka rowerowa. Gmina nie dopełniła swojego pisemnego zobowiązania. Inwestor zatem podjął działania prawne. Zaproponowano Pełnomocnikowi spotkanie w którym Strony podejmą próbę ugodowego załatwienia sprawy, tym bardziej że wcześniej dochodziło do zbliżenia wspólnych stanowisk. Mirosław Przysiwek

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA W wyniku przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2003 roku Narodowego Planu Rozwoju jako podstawowego dokumentu określającego ramy współfinansowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo