Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1"

Transkrypt

1 Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1

2 Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 2.0 Informacje prawne Copyright 2011 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec i logo Symantec są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów w USA i innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Produkt opisywany w niniejszym dokumencie jest dystrybuowany zgodnie z licencjami ograniczającymi jego użycie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/odtwarzanie kodu źródłowego. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Symantec Corporation i jego licencjodawców, jeśli tacy istnieją. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYMANTEC CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZENIA. Licencjonowane oprogramowanie i dokumentacja są uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z przepisami FAR i podlegają prawom ograniczonym, zgodnie z FAR, sekcja Commercial Computer Software Restricted Rights i DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, oraz wszelkim późniejszym przepisom. Jakiekolwiek wykorzystywanie, modyfikowanie, dystrybuowanie kopii, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i dokumentacji objętych licencją przez rząd USA musi się odbywać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

3 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Ten dokument obejmuje następujące zagadnienia: Niniejszy podręcznik informacje Wprowadzenie do programu Symantec Protection Center Składniki programu Protection Center informacje Planowanie instalacji programu Symantec Protection Center Zalecenia dotyczące sprzętu Określanie połączenia zintegrowanych produktów odpowiedniego dla danego środowiska Zalecenia dotyczące kopii zapasowej programu Protection Center Niniejszy podręcznik informacje Celem tego podręcznika jest ułatwienie prawidłowego wymiarowania i instalowania urządzenia Symantec Protection Center w sposób zapewniający optymalną ochronę i użyteczność w danym środowisku. Podręcznik ten zawiera następujące informacje: Opis ogólny funkcji i najważniejszych składników urządzenia Protection Center

4 4 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Wprowadzenie do programu Symantec Protection Center Patrz Wprowadzenie do programu Symantec Protection Center na stronie 4 Zalecenia dotyczące sprzętu dla wdrożeń wirtualnych i fizycznych urządzeń Protection Center Patrz Zalecenia dotyczące sprzętu na stronie 8 Zalecenia dotyczące skalowania odpowiednio do liczby systemów końcowych i połączenia zintegrowanych produktów zabezpieczających w danym środowisku Patrz Określanie połączenia zintegrowanych produktów odpowiedniego dla danego środowiska na stronie 10 Zalecenia dotyczące planu tworzenia kopii zapasowych Patrz Zalecenia dotyczące kopii zapasowej programu Protection Center na stronie 11 Architektury, projekty i zalecenia przedstawione w tym podręczniku są oparte na pomiarach wykonanych podczas wewnętrznych testów urządzenia Protection Center. Testy te są przeprowadzane w izolowanym środowisku. Wdrożenia w środowiskach produkcyjnych mogą skutkować pomiarami wydajności różniącymi się od scenariuszy testowych. Odchylenia te mogą zmienić zalecane wymiarowanie i architekturę. Uwaga: Ten podręcznik odwołuje się do możliwych modyfikacji wydajności, funkcji, pomiarów i składników urządzenia Protection Center. Modyfikacje te mogą podlegać zmianom i nie należy uznawać ich za wiążące deklaracje firmy Symantec. Wprowadzenie do programu Symantec Protection Center Program Symantec Protection Center to aplikacja do centralnego zarządzania zabezpieczeniami. Umożliwia organizacjom identyfikowanie zagrożeń, określanie priorytetów zadań i skrócenie czasu uzyskiwania ochrony na podstawie danych umożliwiających odpowiednie działania prawne. Program Protection Center stosuje połączenie automatyzacji procesów i zbierania danych dotyczących zabezpieczeń w celu umożliwienia użytkownikom rozwiązywania incydentów i zapewniania ochrony najważniejszym systemom i zasobom informacyjnym. Patrz Składniki programu Protection Center informacje na stronie 5 Program Protection Center zbiera informacje z produktów zabezpieczających w środowisku oraz z sieci Symantec Global Intelligence Network. Program Protection Center normalizuje dane i tworzy kontekst dla zdarzeń każdego z produktów. Informacje i zadania są wyświetlane w pulpicie nawigacyjnym programu Protection

5 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Składniki programu Protection Center informacje 5 Center, w którym użytkownicy mogą generować raporty dotyczące różnych produktów i uruchamiać naprawcze schematy postępowania zintegrowanych produktów. Program Protection Center zapewnia dostęp do zintegrowanych produktów firmy Symantec i innych firm przy użyciu jednego logowania. Program Protection Center wykonuje następujące główne funkcje: Zbiera dane z produktów zabezpieczających i sieci Global Intelligence Network Koreluje lokalne dane produktów z globalnymi danymi wywiadowczymi Zapewnia centralny widok systemów końcowych, systemu obsługi wiadomości i produktów zabezpieczających innych firm przy użyciu jednego logowania, zbieranie danych i automatyzację procesów. Dostarcza powiadomienia o zdarzeniach odpowiednio do istotności zdarzeń Generuje raporty dotyczące różnych produktów Umożliwia procesy schematów postępowania Umożliwia dostęp przy użyciu pojedynczego logowania do produktów zabezpieczających w organizacji Składniki programu Protection Center informacje Program Symantec Protection Center ma wiele składników architektonicznych współdziałających ze sobą w celu zapewniania ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Patrz Wprowadzenie do programu Symantec Protection Center na stronie 4

6 6 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Składniki programu Protection Center informacje Tabela 1-1 Składniki programu Protection Center Składnik Opis SerwerSymantecProtection Center (urządzenie Protection Center) Serwer zarządzania używany do zbierania danych od zintegrowanych produktów zabezpieczających. Serwer zarządzania używa tych danych do tworzenia raportów dotyczących różnych produktów i generowania powiadomień. Urządzenie Protection Center można zainstalować jako urządzenie wirtualne lub fizyczne, odpowiednio do potrzeb organizacji. Urządzenie wirtualne można utworzyć przy użyciu komputera wirtualnego VMware ESX. Urządzenie fizyczne można utworzyć przy użyciu serwera fizycznego. Urządzenie monitoruje swoje działanie pod względem zabezpieczeń, dostępności i poziomów wydajności. Jeśli program Protection Center wykryje problem, automatycznie podejmie działania w celu jego rozwiązania. Jeśli problemu nie można rozwiązać bez interwencji użytkownika, generowane jest powiadomienie informujące administratora o problemie. Powiadomienie dla administratora jest generowane na przykład wtedy, gdy zaczyna brakować miejsca na dysku twardym. SQL Data Store (baza danych) Pluggable Application Component (PAC) Baza danych przechowująca wszystkie konfiguracje, aktualizacje i dane zebrane z systemów końcowych oraz informacje dotyczące raportów. Plik zawierający zestaw składników oprogramowania niezbędny do zintegrowania danego produktu zabezpieczającego z programem Protection Center. Plik PAC umożliwia programowi Protection Center zbieranie zbiorczych danych o zagrożeniach i danych systemowych z zintegrowanego produktu oraz odzwierciedlenie tych danych w raportach dotyczących różnych produktów. Plik PAC umożliwia użytkownikowi programu Protection Center również dostęp do interfejsu użytkownika danego zintegrowanego produktu przy użyciu pojedynczego logowania (mechanizmu SSO). Interfejs programu SymantecProtectionCenter Obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej interfejs użytkownika umożliwiający konfigurowanie programu Protection Center i zarządzanie zasobami programu Protection Center, takimi jak użytkownicy, obsługiwane produkty oraz schematy postępowania działań naprawczych. Interfejs użytkownika programu Protection Center umożliwia również dostęp użytkowników do raportów i alertów dotyczących różnych produktów oraz bezpośredni dostęp do serwerów zintegrowanych produktów przy użyciu pojedynczego logowania. Interakcja z programem Protection Center jest również możliwa za pomocą panelu sterowania programu Protection Center. Panel sterowania zapewnia dostęp do ograniczonej liczby funkcji, takich jak zmiana hasła predefiniowanego konta administratora (SPC_Admin). Usługa LiveUpdate Usługa, za pomocą której program Protection Center aktualizuje oprogramowanie urządzenia Protection Center i pliki PAC. Aktualizowanie programu Protection Center zapewnia dostępność najnowszych funkcji, poprawek oprogramowania i udoskonaleń zabezpieczeń.

7 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Planowanie instalacji programu Symantec Protection Center 7 Składnik Symantec Backup Exec System Recovery (BESR) Zintegrowane produkty Opis Usługa, za pomocą której program Protection Center tworzy zaplanowane kopie zapasowe urządzenia Protection Center i odebranych danych. W razie uszkodzenia programu Protection Center lub jego danych można z łatwością przywrócić ich stan sprzed chwili wystąpienia problemu. Program Protection Center umożliwia centralne zarządzanie zabezpieczeniami zapewnianymi przez wiele produktów zabezpieczających. Poniżej przedstawiono niektóre możliwe sposoby współdziałania zintegrowanego produktu z programem Protection Center: Wysyłanie powiadomień wyświetlanych w pulpicie nawigacyjnym i raportach Udostępnianie danych do raportów dotyczących wielu produktów Wbudowanie części lub całości interfejsu użytkownika produktu w program Protection Center, dzięki czemu można uzyskać dostęp do produktu i zarządzać nim w programie Protection Center Udostępnienie funkcji produktów, takich jak skanowanie systemów końcowych, za pomocą działań raportu Dodawanie raportów niestandardowych Bieżąca lista produktów firmy Symantec i produktów innych firm, które można zintegrować z programem Protection Center, jest dostępna pod następującym adresem URL: Planowanie instalacji programu Symantec Protection Center Konsolidowanie danych z wielu produktów zabezpieczających wymaga niezawodnej i szybko reagującej infrastruktury zaprojektowanej do obsługi danego środowiska. Przed zainstalowaniem programu Protection Center należy określić najlepszy sposób konfiguracji urządzenia, odpowiedni do skali środowiska. Patrz Wprowadzenie do programu Symantec Protection Center na stronie 4 Najważniejsze czynniki umożliwiające wysoką wydajność instalacji programu Protection Center to: Zainstalowanie programu Protection Center na odpowiednim sprzęcie w celu obsługi żądanej liczby systemów końcowych w środowisku. Patrz Zalecenia dotyczące sprzętu na stronie 8 Skonfigurowanie bazy danych programu Protection Center w celu obsługi oczekiwanej ilości danych w środowisku.

8 8 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Zalecenia dotyczące sprzętu Oczekiwaną ilość danych można określić na podstawie liczby systemów końcowych i liczby zintegrowanych produktów obsługiwanych przez program Protection Center. Patrz Określanie połączenia zintegrowanych produktów odpowiedniego dla danego środowiska na stronie 10 Oprócz powyższych najważniejszych czynników należy podczas planowania instalacji programu Protection Center wziąć pod uwagę: Liczbę systemów końcowych w środowisku Czas przechowywania danych zdarzeń w archiwum Liczbę zarejestrowanych produktów zabezpieczających Technologie Symantec Protection Center, które mają zostać zintegrowane Liczbę użytkowników programu Protection Center wymagających jednoczesnego dostępu do danych Zalecenia dotyczące sprzętu Sprzęt zalecany w przypadku danej instalacji programu Protection Center zależy od tego, czy stosowane jest urządzenie wirtualne, czy też fizyczne. Zalecany sprzęt zależy również od liczby systemów końcowych obsługiwanych przez program Protection Center. Patrz Planowanie instalacji programu Symantec Protection Center na stronie 7 Patrz Zalecenia dotyczące kopii zapasowej programu Protection Center na stronie 11 Tabela 1-2 Wymagania sprzętowe programu Protection Center Element Liczba rdzeni procesora Pamięć Dysk twardy systemów końcowych (wirtualnych lub fizycznych) Dwa rdzenie fizyczne 8 GB 100 GB SAS obr./min systemów końcowych (wirtualnych) systemów końcowych (fizycznych) Cztery rdzenie fizyczne 16 GB 500 GB NAS (tylko wirtualny), SAN (tylko wirtualny) lub SAS obr./min w macierzy dysków o wysokiej wydajności

9 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Zalecenia dotyczące sprzętu 9 Element systemów końcowych (wirtualnych lub fizycznych) systemów końcowych (wirtualnych) systemów końcowych (fizycznych) Urządzenie pamięci masowej Obsługiwane są sprzętowe poziomy RAID 1, 5, 6, 10 i 50. Programowe macierze RAID nie są obsługiwane. W środowiskach bez NAS i bez RAID obsługiwany jest tylko pojedynczy dysk twardy. Zewnętrzne urządzenia pamięci masowej nie znajdujące się w tej samej podsieci, co urządzenie Protection Center, muszą rozpoznawać odpowiednie mapowania dysków. Szybkość procesora Sieć Minimum: 1,8 GHz Zalecane: 2,53 GHz Wymagane: statyczny adres IP protokołu IPv4, maska podsieci, brama domyślna i serwer DNS Opcjonalnie: statyczny adres IP protokołu IPv6, długość prefiksu, brama domyślna i serwer DNS Karta sieciowa Jedna karta sieciowa 1 Gigabit Ethernet obsługująca system Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition Przed utworzeniem urządzenia Protection Center należy wyłączyć wszelkie pomocnicze karty sieciowe. W razie utworzenia urządzenia przed wyłączeniem pomocniczej karty należy albo wyłączyć kartę i ponownie utworzyć urządzenie, albo skontaktować się z pomocą techniczną firmy Symantec. Ogólny sprzęt Wymagane: wydzielone zasoby nieużywane przez żadną inną aplikację Wymagane (urządzenie wirtualne): sprzęt 64-bitowy obsługujący oprogramowanie VMware ESX 4.0 lub 4.1 i system Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition (tylko wersja angielska) Wymagane (urządzenie fizyczne): sprzęt 64-bitowy obsługujący system Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition (tylko wersja angielska) W celu obsługi ponad systemów końcowych należy zainstalować program IT Analytics i zintegrować go z programem Protection Center. Program IT Analytics wykorzystuje klastrowanie serwerów Microsoft SQL Server do zapewniania skalowalności i wysokiej dostępności. Informacje na temat wymiarowania i kwestii związanych z projektowaniem dotyczących programu IT Analytics zawiera dokumentacja programu IT Analytics.

10 10 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Określanie połączenia zintegrowanych produktów odpowiedniego dla danego środowiska Uwaga: Zalecenia dotyczące pojemności dysku są oparte na założeniu, że nieprzetworzone dane zdarzeń będą przechowywane w archiwum programu Protection Center przez co najmniej 90 dni. Macierz RAID 1 należy stosować tylko we względnie małych instalacjach, ponieważ w instalacjach z większą liczbą systemów końcowych może dojść do saturacji dysków. W większych konfiguracjach należy stosować zaawansowane konfiguracje macierzy RAID. Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące wydajności i odporności na błędy, firma Symantec zaleca następujące konfiguracje macierzy RAID. Konfiguracje są wymienione w kolejności od najlepszej do najgorszej wydajności: RAID 10, 50, 5, 6, 1. Lepsze konfiguracje dysków twardych, pamięci RAM i procesorów zapewniają znaczny wzrost wydajności i skalowalności. Jeśli zastosowanie wszystkich lepszych podzespołów nie jest praktyczne, należy przede wszystkim zoptymalizować konfigurację dysków. W drugiej kolejności można zwiększyć ilość pamięci RAM, a najmniej istotna jest liczba rdzeni procesora. Określanie połączenia zintegrowanych produktów odpowiedniego dla danego środowiska Każdy zintegrowany produkt zabezpieczający wytwarza dane przetwarzane przez program Protection Center. Ilość tych danych różni się w zależności od liczby systemów końcowych obsługiwanych przez serwer produktu. Ilość danych zależy również od liczby zagrożeń w środowisku i typu danych generowanych przez produkt. Informacje w tej sekcji mogą ułatwić określenie liczby produktów zabezpieczających, które można zintegrować w środowisku bez obniżenia wydajności programu Protection Center. Patrz Planowanie instalacji programu Symantec Protection Center na stronie 7 Uwaga: Informacji tych należy używać jedynie w celu określenia optymalnego połączenia zintegrowanych produktów odpowiednio do łącznej liczby systemów końcowych w środowisku. Konfigurację sprzętową używanego urządzenia Protection Center należy wybrać odpowiednio do żądanej łącznej liczby obsługiwanych systemów końcowych. Patrz Zalecenia dotyczące sprzętu na stronie 8 Każdemu produktowi zabezpieczającemu firmy Symantec nadawana jest ważona zmienna reprezentująca wpływ produktu na wydajność urządzenia Protection

11 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Zalecenia dotyczące kopii zapasowej programu Protection Center 11 Center. Za pomocą tych zmiennych można określić najodpowiedniejsze połączenie produktów zabezpieczających w przypadku danej konfiguracji sprzętowej urządzenia Protection Center. Obliczenie obciążenia systemu jest trafne tylko w przypadku produktów zabezpieczających, które obsługują integrację z programem Protection Center. Produkty obsługujące tylko integrację konsoli mają nieistotnie mały wpływ na wydajność urządzenia Protection Center. Wzór na obliczanie obciążenia systemu uwzględnia jedynie produkty aktualnie obsługujące integrację danych z programem Protection Center: Symantec Endpoint Protection (SEP), Symantec Messaging Gateway (SMG), Symantec Encryption Family (PGP), Symantec Mail Security for Microsoft Exchange (SMSMSE). Gdy integrację danych z programem Protection Center zaczną obsługiwać dodatkowe produkty, wzór zostanie odpowiednio zmodyfikowany. Obciążenie systemu jest obliczane w następujący sposób: ((3,78 x liczba serwerów SEP + 7,17 x liczba serwerów SMG + 0,8 x liczba serwerów PGP + 7,0 x liczba serwerów SMSMSE)/100) x (liczba systemów końcowych/1000) Poniższa tabela przedstawia wyniki obciążenia systemu odpowiednie do środowisk zawierających różne liczby obsługiwanych systemów końcowych. W celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenia Protection Center należy wybrać odpowiednie połączenie zintegrowanych produktów zabezpieczających. Tabela 1-3 Wynik obliczenia obciążenia systemu urządzenia Protection Center Wynik obliczenia obciążenia systemu Liczba obsługiwanych systemów końcowych Maksymalnie 5000 systemów końcowych Maksymalnie 50,000 systemów końcowych Maksymalnie systemów końcowych (tylko urządzenie fizyczne) Zalecenia dotyczące kopii zapasowej programu Protection Center Kopie zapasowe bazy danych to kopie bazy danych programu Protection Center. W razie uszkodzenia danych lub awarii sprzętu administrator programu Protection Center może odzyskać utracone dane, przywracając je z najnowszej kopii zapasowej. Domyślnie kopia zapasowa bazy danych jest tworzona wraz z kopią danych urządzenia Protection Center podczas tworzenia pełnej kopii zapasowej.

12 12 Wprowadzenie do wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Zalecenia dotyczące kopii zapasowej programu Protection Center Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe bazy danych i przechowywać je na oddzielnym dysku, najlepiej w bezpiecznej lokalizacji zewnętrznej. Zalecany plan tworzenia kopii zapasowych zakłada, że program Protection Center używa wbudowanej bazy danych dostarczanej z programem Protection Center. Do zaplanowania regularnego tworzenia kopii zapasowych należy użyć interfejsu programu Protection Center. Kopie zapasowe programu Protection Center są tworzone przy użyciu narzędzia Symantec Backup Exec System Recovery, automatycznie instalowanego jako składnik urządzenia. W chwili początkowej instalacji program Protection Center wymaga około 45 GB miejsca na dysku na każdą kopię zapasową. Program Protection Center domyślnie zachowuje trzy kopie zapasowe, zatem w lokalizacji magazynu kopii zapasowych urządzenia niezbędne jest co najmniej około 150 GB miejsca. Wymagania te rosną w miarę dodawania i przetwarzania informacji przez program Protection Center. Gdy program Protection Center przeczyszcza starsze informacje z bazy danych, ilość miejsca wymagana dla oddzielnych kopii zapasowych zmniejsza się. Niemniej jednak, aby zachowywać dużą historię informacji dotyczących raportów, należy zapewnić więcej miejsca w magazynie danych. Patrz Zalecenia dotyczące sprzętu na stronie 8

13 Indeks K kopia zapasowa wbudowana baza danych 12 zalecenia 12 P planowanie instalacji 7 Protection Center instalacja, planowanie 7 opis ogólny funkcji 4 składniki. Patrz Składniki programu Protection Center zalecenia dotyczące kopii zapasowej 12 Patrz też kopia zapasowa zalecenia dotyczące sprzętu 8 Patrz też zalecenia dotyczące sprzętu zintegrowany produkt 10 Patrz też zintegrowany produkt pamięć 8 sieć 9 szybkość procesora 9 urządzenie fizyczne 8 urządzenie pamięci masowej 9 urządzenie wirtualne 8 zintegrowany produkt ilość danych 10 obliczanie obciążenia systemu 11 optymalizowanie połączenia w środowisku 10 pełna lista obsługiwanych produktów 7 S składniki programu Protection Center baza danych 6 interfejs obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej 6 omówienie 5 panel sterowania 6 serwer zarządzania 6 składnik aplikacji zabezpieczającej 6 usługa aktualizacji oprogramowania 6 usługa kopii zapasowej 7 zintegrowany produkt 7 Z zalecenia dotyczące bazy danych kopie zapasowe 11 zalecenia dotyczące sprzętu dysk twardy 8 karta sieciowa 9 liczba rdzeni procesora 8 ogólny sprzęt 9

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.3 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Online Wersja dokumentacji 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo