Przedsiębiorcza szkoła przedsiębiorczy uczniowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorcza szkoła przedsiębiorczy uczniowie"

Transkrypt

1 Przedsiębiorcza szkoła przedsiębiorczy uczniowie II Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu Dyrektor Szkoły: Dariusz Wizor ul. Daszyńskiego skiego Zawiercie Tel Szkolny Koordynator programu: Małgorzata Grzanka

2 Geneza Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu,,podstawy przedsiębiorczości sprawiło, Ŝe szkoła i nauczyciele stanęli przed nowym wyzwaniem. Podjęte wówczas działania zmierzały do jak najlepszej realizacji treści zawartych w podstawie programowej, a tym samym odpowiedniego przygotowania młodzieŝy do prawidłowego funkcjonowania w Ŝyciu społecznym, zawodowym i gospodarczym. Priorytetem szkoły stały się działania umoŝliwiające młodzieŝy rozwijanie kompetencji kluczowych, takich jak: przedsiębiorczość, inicjatywność, kompetencje społeczne i informatyczne. Poszukiwanie nowych, atrakcyjnych form przekazu wiedzy i umiejętności było impulsem do udziału u szkoły y w programie Certyfikat Jakości,,Szkoła Przedsiębiorczo biorczości oraz nawiązania współpracy z Fundacją MłodzieŜowej Przedsiębiorczości.

3 Cele programu Przemiany zachodzące na rynku pracy wymagają kształcenia wśród młodzieŝy umiejętności dostosowywania się do zachodzących zmian i wykazywania aktywności w Ŝyciu gospodarczym. Działania podejmowane w ramach programu zmierzały zatem do realizacji następujących celów szczegółowych: kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia, planowania własnej kariery zawodowej, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, nawiązywania kontaktów z pracodawcą, umoŝliwienie uczniom praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej i finansowej, zapoznanie młodzieŝy z zasadami prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zapewnie nauczycielom dostępu do informacji oraz materiałów umoŝliwiających realizację zagadnień z zakresu rynku pracy, rozwój wiedzy i umiejętności uczniów poprzez współpracę z przedstawicielami środowiska lokalnego.

4 Czas trwania programu Szkoła a realizowała a program przez dwa lata. Etap nominacji rok szkolny 2007/2008 Etap certyfikacji rok szkolny 2008/2009.

5 ZaangaŜowane środki Realizacja programu była a moŝliwa dzięki zaangaŝowaniu dyrekcji i nauczycieli zatrudnionych w II Liceum Ogólnokszta lnokształcącym. cym.

6 Etapy wdraŝania ania programu Etap pierwszy obejmował realizację następuj pujących obszarów: przygotowanie do rynku pracy i stosowanie wiedzy ekonomicznej. Etap drugi to z kolei realizacja 4 obszarów: przygotowanie do rynku pracy, gospodarowanie finansami, współpraca praca ze środowiskiem, stosowanie wiedzy ekonomicznej.

7 Realizacja programu wycieczki edukacyjne W celu zapoznania młodziem odzieŝy y z funkcjonowaniem niektórych instytucji zorganizowane zostały y wycieczki edukacyjne. Uczniowie zwiedzili: Giełdę Papierów w Wartościowych w Warszawie, Mennicę Polską, oraz katowicki oddział Narodowego Banku Polskiego. W trakcie wycieczek młodziem odzieŝ: poznała a zasady funkcjonowania giełdy, zapoznała a się z produkcją monet i historią pieniądza, poznała a sposoby sprawdzania autentyczności ci banknotów.

8 Realizacja programu warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego Dbając o kształtowanie wśród młodych ludzi umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru nawiązano współprac pracę z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego, MłodzieŜowym Centrum Kariery w Myszkowie, Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej. Efektem tej współpracy były, przeprowadzone warsztaty dla uczniów naszej szkoły:,,jak zaprezentować się pracodawcy o CV, liście motywacyjnym i rozmowie kwalifikacyjnej,,,moje mocne i słabe strony, jak świadomie wybrać zawód,,,predyspozycje zawodowe. Zajęcia dotyczące rynku pracy prowadzili równieŝ nauczyciele zatrudnieni w II LO posiadający kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego. W trakcie wymienionych zajęć młodzieŝ uzyskała wiedzę na temat swoich cech i umiejętności oraz poznała zasady autoprezentacji. Dzięki współpracy z doradcami zawodowymi przygotowaliśmy uczniów do korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji dotyczących rynku pracy.

9 Realizacja programu warsztaty dziennikarskie MłodzieŜ mogła a zdobywać wiedzę i umiejętno tności ucząc c się od fachowców w w swojej dziedzinie. Przykładem jest tutaj wyjazd (w marcu 2009 roku) uczniów na dwudniowe warsztaty dziennikarskie w Warszawie. Dzięki nim, młodziem odzieŝ zapoznała a się z najwaŝniejszymi niejszymi technikami emisji głosu, g prezentacji informacji radiowej, prowadzenia wywiadów i dyskusji. W trakcie ćwiczeń mogli przekłada adać zdobytą wiedzę na umiejętno tności. Instruktorami prowadzącymi warsztaty byli: Bogdan Ferenc (lektor radiowy i telewizyjny), Andrzej Malicki (reŝyser, aktor, scenarzysta, instruktor teatrów w młodziem odzieŝowych), owych), Justyna Polkowska- Malicka (instruktor teatrów w dziecięcych, cych, emisja głosu), g Jan Janusz Tycner (dziennikarz, emisja głosu). g

10 Realizacja programu zajęcia lekcyjne z udziałem konsultantów. W ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczo biorczości ci młodziem odzieŝ ma zdobyć wiedzę i umiejętno tności dotyczące ce zakładania adania i prowadzenia własnej w działalno alności gospodarczej, ale równier wnieŝ funkcjonowania w gospodarce rynkowej. W tym celu w zajęciach lekcyjnych uczestniczyli przedstawiciele: Banku Śląskiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego. Uczestniczący cy w lekcjach konsultanci przybliŝyli yli młodziem odzieŝy y kwestie związane zane z: ubieganiem się o kredyty, inwestowaniem swoich pieniędzy, zasadami rozliczania się z podatku, prawami i obowiązkami zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Spotkanie młodziem odzieŝy y z praktykami z Ŝycia gospodarczego korzystnie wpłyn ynęło na rozwój j wśród w d uczniów w zainteresowania omawianą tematyką.

11 Realizacja programu udział w ogólnopolskich akacjach Dzień Przedsiębiorczo biorczościci - w trakcie kilkugodzinnych praktyk młodziem odzieŝ obserwowała a pracę przydzielonych im konsultantów w oraz wykonywała powierzone czynności, ci, Otwarta Firma program zorganizowany w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczo biorczości, ci, zaproszony do szkoły y przedstawiciel Powiatowego Rzecznika Konsumentów w omówi wił zagadnienia dotyczące ce naszych praw jako nabywców w przeróŝnych towarów w i usług. ug. Zdobyta w ten sposób wiedza, poparta licznymi przykładami, umoŝliwi liwiła a młodziem odzieŝy y dokonywanie bardziej świadomych zakupów w oraz egzekwowanie przysługuj ugujących im praw. Tydzień dla Oszczędzania dzania,, akcja której pomysłodawc odawcą jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przyczyniła a się do podniesienia wśród w uczniów w poziomu wiedzy dotyczącej cej idei oszczędzania oraz zarządzania własnymi finansami.

12 Realizacja programu udział w wykładach MłodzieŜ mogła a poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc c w wykładach zorganizowanych przez: WyŜsz szą Szkołę Bankową w Chorzowie w ramach Festiwalu Przedsiębiorczo biorczości: ci: Autoprezentacja jak przejść z powodzeniem rozmowę kwalifikacyjną,,,,sposoby aktywnego poszukiwania pracy,,,jak zaplanować swoją ścieŝkę kariery,,,,jak skutecznie radzić sobie ze stresem dzięki tym wykładom uczniowie zapoznali się z istotnymi aspektami funkcjonowania na rynku pracy. Uzyskali takŝe wiedzę,, jak radzić sobie w róŝnych r nietypowych i trudnych sprawach. WyŜsz szą Szkołę Biznesu w Dąbrowie D GórniczejG w ramach Festiwalu Nauki:,,Wędrujący świat wykład prof. G. Kołodko odko.. W trakcie wykładu poruszane były y zagadnienia związane zane z aktualną sytuacją panującą w gospodarce.

13 Realizacja programu udział w konkursach i olimpiadach Uczniowie uczestniczyli w róŝnorodnych r formach sprawdzania swojej wiedzy: a) Olimpiady: Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Finansach, Olimpiada Przedsiębiorczo biorczości, ci, Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczo biorczości. ci. a) Konkursy,, między innymi: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach, Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach, Turniej wiedzy Psychologicznej, Daj szansę fortunie zaprzyjaźnij się z ekonomią,, Droga do Euro, Ogólnopolski Konkurs MenedŜerski erski Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zarządzanie Firmą,, Z klasy do kasy i wiele innych.

14 Realizacja programu pozostałe e działania ania W trakcie realizacji programu zwrócono równier wnieŝ uwagę na: udział nauczycieli w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach z zakresu rynku pracy i edukacji ekonomicznej, informowanie środowiska szkoły y o działaniach aniach szkoły, pozyskanie materiałów w i środków w dydaktycznych do realizacji zagadnień z zakresu rynku pracy i przedsiębiorczo biorczości. ci.

15 Osiągni gnięte rezultaty Podjęte działania ania przyczyniły y się do zwiększenia wiedzy i umiejętno tności uczniów, potwierdzeniem tego jest uzyskanie przez młodziem odzieŝ bardzo dobrych wyników w w olimpiadach i konkursach. Wybrane przykłady osiągni gnięć uczniów w w roku szkolnym 2008/2009: XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej uzyskanie tytułu u finalisty etapu centralnego, Udział w II etapie IV Olimpiady Przedsiębiorczo biorczości, ci, Udział w II etapie I Olimpiady Wiedzy o Finansach, Udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczo biorczości, ci, Udział dwóch druŝyn w półfinale p VI Ogólnopolskiego Konkursu MenedŜerskiego, erskiego, III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach finalista etapu centralnego, I Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach laureat. WyróŜnienie na najlepszy fotoreportaŝ z Dnia Przedsiębiorczo biorczości. ci.

16 Podsumowanie programu Przedstawione działania ania sąs tylko pewną częś ęścią tego, co w ciągu dwóch lat ubiegania się o certyfikat, zrealizowano w szkole. Dzięki róŝnorodnym r przedsięwzi wzięciom uczniowie mogli wybrać te formy aktywności, które najbardziej im odpowiadały. Warto pamięta tać! Przystępuj pując c do programu naleŝy y dokładnie zaplanować działania ania oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary. Sukces moŝliwy jest, jeŝeli eli w realizację projektu zaangaŝuj ują się wszyscy nauczyciele uczący cy w danej szkole.

17 Certyfikat i co dalej? Uzyskanie certyfikatu to tylko jedna z dróg g do lepszego i ciekawszego przekazania uczniom wiedzy oraz umiejętno tności związanych zanych z szeroko pojętą przedsiębiorczo biorczością. Szkoła a nadal kontynuuje działania ania zapoczątkowane podczas realizacji programu oraz poszukuje nowych sposobów w rozwijania wśród w d młodziem odzieŝy zainteresowania przedsiębiorczo biorczością oraz motywuje ich do podejmowania nowych wyzwań.

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas Lp. Odbiorcy Nazwa programu Opis programu Adres internetowykoordynator/inicjator Ogólnopolskie programy edukacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych 1 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Program Ekonomia na co dzień

Program Ekonomia na co dzień Program Ekonomia na co dzień Założenia ogólne Program obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego i przeznaczony jest do realizacji w gimnazjum. Celem programu jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo