UMOWA NAJMU NR / / zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 UMOWA NAJMU NR / /2013 z dnia, zawarta w Bieruniu pomiędzy: zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:.. oraz NITROERG Spółką Akcyjną z siedzibą w Bieruniu , przy Plac Alfreda Nobla 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z kapitałem zakładowym/kapitałem wpłaconym w wysokości zł, NIP , Regon , zwaną w dalszej części Umowy Najemcą, reprezentowaną przez: zwanymi dalej łącznie Stronami. 1. Definicje Terminy uŝyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie: 1.1. "Dobry Stan" oznacza niepogorszony stan Przedmiotu Najmu z uwzględnieniem jego zuŝycia wskutek prawidłowego uŝywania, określony w Załączniku nr "Przedmiot Najmu" oznacza kaŝdy ze zindywidualizowanych środków transportu o parametrach wymienionych w Zakresach Rzeczowych dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania Szczegółowe Specyfikacje stanowią integralną część niniejszej umowy "Umowa o Usługi Serwisowe" oznacza umowę pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, na mocy której Wynajmujący świadczy Najemcy usługi w zakresie serwisowania Przedmiotu Najmu "Dzień Odbioru Przedmiotu Najmu" oznacza datę, w której Przedmiot Najmu zostanie wydany Najemcy, o której to dacie Wynajmujący powiadomi Najemcę na warunkach uzgodnionych w niniejszej Umowie Dzień Rejestracji Przedmiotu Najmu oznacza datę rejestracji Przedmiotu Najmu we właściwym Wydziale Komunikacji Okres Najmu Przedmiotu Najmu oznacza czas oznaczony, na jaki została zawarta niniejsza Umowa "Protokół Wydania Przedmiotu Najmu" oznacza protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący integralną część niniejszej Umowy, potwierdzający stan Przedmiotu Najmu oraz podpisywany przez Wynajmującego w Dniu Odbioru Przedmiotu Najmu "Protokół Zwrotu Przedmiotu Najmu" oznacza protokół zdawczo-odbiorczy, na podstawie, którego następuje zwrot Przedmiotu Najmu "Limit Przebiegu Przedmiotu Najmu" oznacza maksymalną liczbę kilometrów, którą Najemca będzie mógł przejechać wszystkimi Przedmiotami Najmu łącznie w czasie trwania umowy najmu. Strona 1 z 10

2 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ Zasady Interpretacji 2.1. Terminom uŝytym w liczbie pojedynczej naleŝy nadawać identyczne znaczenie, jeśli są uŝyte w liczbie mnogiej. 3. Przedmiot Umowy Najmu 3.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest nawiązanie przez Wynajmującego i Najemcę stosunku najmu Przedmiotów Najmu będących własnością Wynajmującego, określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 Zakres rzeczowy do niniejszej umowy Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o obowiązkach lub uprawnieniach stron dotyczących jednego z Przedmiotów Najmu lub mowa jest o Przedmiocie Najmu, naleŝy takie postanowienia odnosić do wszystkich Przedmiotów Najmu W trakcie trwania niniejszej Umowy moŝliwe będzie nawiązanie kolejnych stosunków najmu Przedmiotów Najmu poprzez uzgodnienie warunków i złoŝenie Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. Zamówienie jest złoŝone po uzupełnieniu i podpisaniu przez osoby naleŝycie umocowane do reprezentacji Wynajmującego i Najemcy. W zakresie warunków zawartych w Zamówieniu będzie ono wiąŝące wobec obydwu Stron Umowy, z wyjątkiem ostatecznego określenia miesięcznych rat wynagrodzenia z tytułu Najmu. Zamówienie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. ZłoŜenie Zamówienia nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, postanowienia Umowy stosuje się do Zamówień złoŝonych w trakcie jej trwania Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do uŝywania na czas oznaczony fabrycznie nowe Przedmioty Najmu, określone szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się, w zamian za oddanie Przedmiotu Najmu do uŝywania, płacić Wynajmującemu wynagrodzenie określone w art. 7 niniejszej Umowy Okres uŝywania Przedmiotu Najmu przez Najemcę określa Zakres rzeczowy - załącznik nr 1) ( Okres Najmu Przedmiotu Najmu ) Niniejsza Umowa Najmu wywrze skutek pod warunkiem zawarcia przez Wynajmującego i Najemcę w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, Umowy o Usługi Serwisowe Wynajmujący i Najemca niniejszym zobowiązują się do naleŝytego wykonywania Umowy o Usługi Serwisowe Strony nie mogą przenieść Ŝadnych swoich uprawnień i wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot bez zgody drugiej Strony. 4. Przedmiot Najmu i zasady jego uŝywania 4.1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy Przedmioty Najmu określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Na równi z wydaniem Przedmiotu Najmu traktuje się stworzenie Najemcy przez Wynajmującego moŝliwości odbioru i uŝywania Przedmiotu Najmu, z której to moŝliwości Najemca nie skorzystał z powodu okoliczności, za które nie ponosi winy Wynajmujący Wynajmujący ma prawo kontroli stanu i sposobu uŝywania Przedmiotu Najmu pod warunkiem uzgodnienia z Najemcą terminu i miejsca kontroli Najemca zobowiązuje się uŝywać Przedmiotu Najmu wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością oraz wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, Ŝe Najemca uzyska pisemną zgodę Wynajmującego na uŝywanie Przedmiotu Najmu poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, określającą państwa, na terytorium, których Przedmiot Najmu moŝe być uŝywany. Strona 2 z 10

3 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ Najemca zobowiązuje się uŝywać Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz udostępnionymi mu instrukcjami producenta i sprzedawcy, a takŝe zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego Stan Przedmiotu Najmu podczas trwania Umowy z uwzględnieniem jego zuŝycia wskutek prawidłowego uŝywania ( Dobry Stan ) powinien odpowiadać kryteriom określonym w załączniku nr 2 (Definicja Stanu Dobrego) Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed kradzieŝą i włamaniem oraz innymi podobnymi zagroŝeniami Najemca nie moŝe, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia Przedmiotu Najmu, ani dokonywać jakichkolwiek zmian w Przedmiocie Najmu, a w szczególności instalować dodatkowego wyposaŝenia Najemca zobowiązuje się do terminowego dokonywania wszelkich przeglądów i konserwacji Przedmiotu Najmu, określonych przez producenta lub sprzedawcę Przedmiotu Najmu, przeglądów i konserwacji wymaganych przepisami prawa polskiego, oraz do niezwłocznego dokonywania wszelkich napraw i remontów niezbędnych do utrzymania Przedmiotu Najmu w Dobrym Stanie. Przy wykonywaniu powyŝszych czynności Najemca będzie posługiwać się wyłącznie podmiotami wyznaczonymi zgodnie z Umową o Usługi Serwisowe oraz poniesie koszty określone wyłącznie w tej umowie Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów paliwa, opłat a takŝe, kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz uŝywaniem Przedmiotu Najmu. Najemca, jako uŝytkownik odbiornika radiowego w Przedmiocie Najmu, zobowiązany jest do rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych Najemca zobowiązuje się nie udostępniać Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do uŝywania ani nie udostępniać Przedmiotu Najmu osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, z wyłączeniem swoich pracowników i współpracowników pod warunkiem, Ŝe osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i dokumenty (włączając w to prawo jazdy z oznaczoną właściwą kategorią), wymagane przepisami prawa, do prowadzenia danego Przedmiotu Najmu. Za działania i zaniechania pracowników, współpracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w zakresie stosunków objętych niniejszą Umową, Najemca ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania i zaniechania Oddanie przez Najemcę za wcześniejszą pisemną zgodą Wynajmującego Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do uŝywania lub w podnajem moŝe być uzaleŝnione od spełnienia przez Najemcę warunków, takich jak w szczególności opłacenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej związanej ze zwiększonym ryzykiem utraty/uszkodzenia podnajmowanego Przedmiotu Najmu Najemca nie dokona oraz nie zobowiąŝe się do dokonania w stosunku do Przedmiotu Najmu jakichkolwiek czynności rozporządzających, obciąŝających i obligacyjnych oraz czynności prawnych i faktycznych skutkujących uzyskaniem przez osobę trzecią posiadania lub dzierŝenia Przedmiotu Najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niŝ w ciągu 24 godzin, zawiadomić Wynajmującego o istotnych zdarzeniach dotyczących Przedmiotu Najmu, do których naleŝą w szczególności: zajście wypadku lub kolizji drogowej, wystąpienie uszkodzeń Przedmiotu Najmu, równieŝ w sposób inny niŝ w związku z wypadkiem lub kolizją drogową, uszkodzenie licznika kilometrów, utratę Przedmiotu Najmu lub elementów jego wyposaŝenia, utrata dowodu rejestracyjnego, ujawnione wady ukryte, w tym wady, które zostały dostrzeŝone po podpisaniu niniejszej Umowy a przed Dniem Odbioru Przedmiotu Najmu, zniszczenie lub utratę dokumentów Przedmiotu Najmu albo tablic rejestracyjnych, zatrzymanie Przedmiotu Najmu lub związanych z nim dokumentów przez Policję lub inne uprawnione organy, Strona 3 z 10

4 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 konieczność dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Najmu, postępowanie sądowe wytoczone przeciwko Najemcy lub osobie trzeciej, której Przedmiot Najmu został udostępniony związane z Przedmiotem Najmu lub postępowanie pozostające w związku z wypadkiem z udziałem Przedmiotu Najmu. 5. Wydanie Przedmiotu Najmu 5.1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania Najemcy w jego siedzibie Przedmiotu Najmu w terminie określonym w załączniku numer 1 do umowy. Wydanie Przedmiotu Najmu następuje na podstawie indywidualizującego dany Przedmiot Najmu protokołu zdawczo-odbiorczego ("Protokół Wydania Przedmiotu Najmu"). Podpisanie Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu przez Najemcę jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Najemcę stanu Przedmiotu Najmu przydatnego do umówionego uŝytku. Protokół Wydania Przedmiotu Najmu, wzór którego zawiera załącznik 3 do niniejszej Umowy, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach dla kaŝdej ze Stron W razie przekroczenia terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym, Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia Najemcy pojazdu zastępczego / przedkontraktowego, tej samej klasy, co pojazd docelowy w terminie 3 dni od terminu wydania określonego w załączniku numer 1 do umowy. Najemca ma prawo uŝywać pojazdu zastępczego/przedkontraktowego za opłatą stanowiącą 10% raty wynagrodzenia miesięcznego określonego w załączniku numer 1 do niniejszej Umowy, aŝ do czasu wydania przez Wynajmującego pojazdu będącego Przedmiotem Najmu W razie bezskutecznego upływu przedłuŝonego okresu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, nie dochodzi do nawiązania stosunku najmu dotyczącego danego Przedmiotu Najmu, wobec którego nastąpiło takie opóźnienie, stosunek najmu uwaŝa się za nienawiązany a niniejszą Umowę w stosunku do tego Przedmiotu Najmu oraz Umowę o Usługi Serwisowe uwaŝa się za nie zawartą Protokół Wydania Przedmiotu Najmu zostanie podpisany przez naleŝycie umocowanych przedstawicieli Wynajmującego i Najemcy. Przed podpisaniem Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu Najemca zobowiązany jest wnikliwie i wszechstronnie zapoznać się ze stanem Przedmiotu Najmu. Podpisanie Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Najemcę, Ŝe Przedmiot Najmu został wydany we właściwym stanie, odznacza się wszystkimi uzgodnionymi właściwościami i jest w pełni przydatny do umówionego uŝytku Najemca ma obowiązek odebrać Przedmiot Najmu w Dniu Odbioru Przedmiotu Najmu, oraz w przypadku stwierdzenia zgodności Przedmiotu Najmu ze złoŝonym zamówieniem, podpisać Protokół Wydania Przedmiotu Najmu Strony zgodnie ustalają, iŝ Dzień Wydania Przedmiotu Najmu jest pierwszym dniem Okresu Najmu Przedmiotu Najmu, od którego będzie naliczane wynagrodzenie Przez cały okres trwania niniejszej Umowy, jak i po jego upływie, Przedmiot Najmu stanowi własność Wynajmującego. 6. Limit kilometrów 6.1 W Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, stanowiącym integralną jej część, Strony zgodnie ustalają Limit Przebiegu Przedmiotu Najmu, oznaczający maksymalną liczbę kilometrów, którą Najemca będzie mógł przejechać kaŝdym z Przedmiotów Najmu w czasie trwania umowy najmu. 7 Wynagrodzenie z tytułu najmu 7.1 Najemca zobowiązany jest uiszczać na rzecz Wynajmującego z tytułu uŝywania kaŝdego z Przedmiotów Najmu wynagrodzenie z tytułu Najmu Przedmiotu Najmu Strona 4 z 10

5 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 w postaci miesięcznych rat wynagrodzenia w kwocie netto, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w poniŝszych ustępach, wraz z naleŝnym podatkiem VAT. 7.2 Kwota miesięcznej raty wynagrodzenia netto, opłat za wykonanie większej lub mniejszej ilości kilometrów od zakładanego limitu została określona w załączniku nr 1 i jest niezmienna przez cały okres trwania umowy najmu. 7.3 Rozliczenia ilości przejechanych kilometrów dla wszystkich pojazdów łącznie strony będą dokonywały w pierwszym miesiącu następującym po kaŝdym roku trwania umowy. 7.4 Miesięczna rata wynagrodzenia z tytułu najmu przedmiotu najmu płatna jest miesięcznie z dołu. Wynajmujący wystawi Najemcy w ostatnim dniu roboczym kaŝdego miesiąca fakturę VAT z 30 - dniowym terminem płatności licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Najemca dokona zapłaty czynszu w formie przelewu środków pienięŝnych na rachunek bankowy Wynajmującego. 7.5 Pierwsza i ostatnia miesięczna rata wynagrodzenia obliczona będzie proporcjonalnie do ilości dni od dnia podpisania Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu do końca danego miesiąca oraz proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu i dnia podpisania Protokołu Zwrotu Przedmiotu Najmu. 7.6 Wynajmujący wystawi Najemcy w ostatnim dniu roboczym kaŝdego pierwszego miesiąca następującego po kaŝdym roku trwania umowy fakturę za wykonanie większej liczby kilometrów ponad zakładany limit. 7.7 Najemca dokona płatności z tytułu faktury za wykonanie większej liczby kilometrów ponad zakładany limit z 30 - dniowym terminem płatności licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Najemca dokona zapłaty czynszu w formie przelewu środków pienięŝnych na rachunek bankowy Wynajmującego. 7.8 JeŜeli Najemca wykona mniejszą liczbę kilometrów od zakładanego limitu, Wynajmujący pomniejszy wynagrodzenie z tytułu najmu Przedmiotu Najmu za pierwszy miesiąc następujący po roku trwania umowy. 7.9 JeŜeli Najemca opóźnia się z zapłatą miesięcznej raty wynagrodzenia, Wynajmującemu przysługują odsetki ustawowe za czas opóźnienia Strony są uprawnione do potrącenia swojej wierzytelności względem siebie wyłącznie w przypadku uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony lub, gdy wierzytelność ta jest stwierdzona prawomocnym tytułem egzekucyjnym W razie poniesienia przez Wynajmującego kosztów związanych z windykacja naleŝności lub Przedmiotu Najmu od Najemcy, Wynajmujący ma prawo obciąŝyć tymi kosztami Najemcę Najemca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT czynnym o numerze Wynajmujący oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT czynnym o numerze 7.14 Wynajmujący oświadcza, Ŝe dokonuje odpisów amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000, Nr. 54, poz. 654 ze zm) Wynajmujący oświadcza, Ŝe nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym określonych w art. 17b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000, Nr. 54, poz. 654 ze zm). 8 Ubezpieczenie, podatek od środków transportu 8.1. Przedmiot Najmu zostanie ubezpieczony przez Wynajmującego, na jego koszt w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej, Auto-Casco, Nieszczęśliwych Wypadków, KradzieŜy (OC/AC/NW/KR) oraz Assistance Europa. Wynajmujący przekaŝe Najemcy potwierdzenie zawarcie umów ubezpieczenia (OC/AC/NW/KR) dotyczących Przedmiotu Najmu, najpóźniej w Dniu Odbioru Przedmiotu Najmu. Wzrost kosztów ubezpieczenia przedmiotu Najmu w Okresie Najmu, wynikający z podwyŝszenia lub wystąpienia o dopłatę składki ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń, w stosunku do obowiązujących oraz nowo zawieranych umów ubezpieczenia, zostanie pokryty przez Wynajmującego. Wynajmujący za pisemną zgodą Najemcy obciąŝy nimi Najemcę w ramach miesięcznego czynszu. Strona 5 z 10

6 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ Opłata za ubezpieczenie realizowana będzie w ramach miesięcznych opłat (rat) przedstawionych w załączniku nr 1 i powiększona zostanie o kwotę podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami Miesięczna kwota raty ubezpieczenia moŝe ulec zmianie w przypadku wprowadzenia opłat i podatków urzędowych, jakie mogą występować trakcie trwania Umowy Najmu, a które mogą mieć wpływ na warunki i koszt ubezpieczenia Strony zgodnie oświadczają, Ŝe Najemca ma prawo do ubezpieczenia Przedmiotu Najmu w trakcie trwania Umowy Najmu na własny koszt w przypadku nie zaakceptowania przez Najemcę wyŝszych składek ubezpieczenia Przedmiotu Najmu proponowanych przez Wynajmującego W przypadku ubezpieczenia Przedmiotu Najmu przez Najemcę, zgodnie z punktem poprzednim, Wynajmujący obniŝy ratę Najmu określoną w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Najmu o kwotę stanowiącą równowartość poniesionych kosztów ubezpieczenia Przedmiotu Najmu przez Najemcę Do skorzystania z usługi Assistance będzie upowaŝniony kierowca pojazdu oraz pasaŝerowie Najemca potwierdza, Ŝe znane mu są ogólne warunki ubezpieczenia OC/AC/NW/KR obowiązujące w zakładzie ubezpieczeń, którego ubezpieczeniem zostanie objęty Przedmiot Najmu. Ogólne warunki ubezpieczenia zostaną dostarczone Najemcy na 7 dni przed dniem podpisania niniejszej Umowy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią załącznik nr 5 oraz integralną część niniejszej Umowy Najmu W przypadku ubezpieczenia Przedmiotu Najmu przez Najemcę, kopia Polisy Ubezpieczeniowej oraz ogólne warunki ubezpieczenia zostaną dostarczone Wynajmującemu przez Najemcę na 7 dni przed pierwszym dniem obowiązywania ubezpieczenia Wynajmujący pokryje koszty związane z podatkiem od środków transportu (o ile jest wymagany) Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania czy kradzieŝ Przedmiotu Najmu, Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o zdarzeniu W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, którego sprawcą jest osoba trzecia, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy lub oświadczenie policji (o ile jest to moŝliwe), potwierdzające zdarzenie oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest Przedmiot Najmu, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę Przedmiotu Najmu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił taką polisę. JeŜeli sprawca jest nieznany, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę organizacyjną Policji, w celu wszczęcia postępowania w sprawie zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym W razie powstania szkody w zakresie objętym umową ubezpieczenia Najemca zobowiązany jest uŝyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagroŝonego Przedmiotu Najmu przed dalszą szkodą. 9 Odpowiedzialność Najemcy 9.1 Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie ryzyka za kaŝdy z Przedmiotów Najmu, w tym utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu, od chwili jego wydania Najemcy zgodnie z postanowieniami Umowy. JeŜeli Najemca nie odbierze Przedmiotu Najmu w Dniu Odbioru Przedmiotu Najmu ponosi on odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na zasadzie ryzyka, od Dnia Odbioru Przedmiotu Najmu, pod warunkiem, Ŝe do Odbioru Przedmiotu Najmu nie doszło z przyczyn leŝących po stronie Wynajmującego. Strona 6 z 10

7 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ Strony zgodnie ustalają, iŝ wartość Przedmiotu Najmu sprzed zaistnienia zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością Najemcy określoną w ust. 1 niniejszego artykułu równa jest wartości rynkowej Przedmiotu Najmu zgodnie z oceną rzeczoznawcy PZMOT powołanego przez Strony umowy lub notowań Eurotax według wyboru Stron. 9.3 Roszczenia Wynajmującego wynikające z odpowiedzialności określonej w ust. 1 niniejszego artykułu zostaną pomniejszone o kwoty wypłacone Wynajmującemu przez zakład ubezpieczeń w wykonaniu umów ubezpieczenia Przedmiotu Najmu. 9.4 W razie utraty dokumentów lub kluczy Przedmiotu Najmu Najemca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem ich duplikatów, a w razie utraty tablic rejestracyjnych koszty związane z przerejestrowaniem Przedmiotu Najmu, w tym koszty nowych tablic. 10. Przedterminowe zakończenie stosunku najmu Stosunek najmu Przedmiotu Najmu moŝe zakończyć się przed upływem Okresu Najmu Przedmiotu Najmu na skutek: a) pisemnego porozumienia stron o rozwiązaniu stosunku najmu, b) wypowiedzenia stosunku najmu zgodnie z art Zakończenie stosunku najmu jednego z Przedmiotów Najmu nie wpływa na czas trwania stosunków najmu pozostałych Przedmiotów Najmu Stosunek najmu Przedmiotu Najmu wygasa w razie: a) kradzieŝy Przedmiotu Najmu lub jej zgłoszenia właściwym organom ścigania oraz Wynajmującemu, b) stwierdzenia przez Wynajmującego całkowitej utraty wartości Przedmiotu Najmu na skutek zniszczenia, c) stwierdzenia przez zakład ubezpieczeń, w którym Przedmiot Najmu jest ubezpieczony, niezdatności Przedmiotu Najmu do naprawy, d) stwierdzenia przez Wynajmującego, Ŝe szacowane koszty naprawy Przedmiotu Najmu są zbyt wysokie i niecelowe w stosunku do rzeczywistej wartości Przedmiotu Najmu, e) stwierdzenia przez Wynajmującego, Ŝe nastąpiło inne zdarzenie, z którym łączy się utrata moŝliwości dalszego uŝywania Przedmiotu Najmu przez Najemcę, z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło jedno z powyŝszych zdarzeń Wynajmującemu przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia stosunku najmu Przedmiotu Najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeŝeli: a) Najemca zalega z zapłatą wszelkich opłat wynikających z niniejszej Umowy, przez co najmniej 30 dni, a Wynajmujący wezwał Najemcę do dobrowolnego spełnienia świadczenia wyznaczając mu 14 dniowy termin zapłaty, b) Najemca uŝywa Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z niniejszą Umową lub przeznaczeniem Przedmiotu Najmu, c) podpisanie niniejszej Umowy nastąpiło wskutek przedstawienia przez Najemcę przy jej zawarciu nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub fałszywych dokumentów dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej Najemcy Najemcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Najmu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, gdy Wynajmujący narusza istotne postanowienia Umowy Najmu. 11. Zwrot Przedmiotu Najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Przedmiot Najmu na swój koszt po zakończeniu Okresu Najmu Przedmiotu Najmu, w terminie uprzednio uzgodnionym przez Strony, jak równieŝ w przypadku przedterminowego zakończenia stosunku najmu, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Wynajmującego. Zwrot Przedmiotu Najmu nastąpi w siedzibie Najemcy. Strona 7 z 10

8 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ JeŜeli Strony nie uzgodnią terminu zwrotu Przedmiotu Najmu nie później niŝ 7 dni przed upływem Okresu Najmu Przedmiotu Najmu, Wynajmujący wyznaczy odpowiedni termin zwrotu Przedmiotu Najmu jednostronnie na jeden z siedmiu dni następujących po ostatnim dniu Okresu Najmu Przedmiotu Najmu Zwrot Przedmiotu Najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego ( Protokół Zwrotu Przedmiotu Najmu ), sporządzonego w dwóch egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron, w którym Strony określą: a) przebieg Przedmiotu Najmu w kilometrach, od chwili wydania Przedmiotu Najmu do chwili zwrotu Przedmiotu Najmu, ustalony na podstawie wskazania licznika kilometrów, który Najemca potwierdzi jako rzeczywisty, b) rzeczywisty stan Przedmiotu Najmu w chwili zwrotu, uwzględniający w szczególności wszelkie uszkodzenia, ze wskazaniem, czy stan Przedmiotu Najmu jest niepogorszony w stosunku do stanu z chwili wydania, z uwzględnieniem zuŝycia wskutek prawidłowego uŝywania, wszelkie zmiany dokonane w Przedmiocie Najmu, zarówno za zgodą, jak i bez zgody Wynajmującego, oraz związane z nimi roszczenia Stron Wzór Protokołu Zwrotu Przedmiotu Najmu wraz ze wzorem pełnomocnictwa dla przedstawiciela Najemcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy Protokół Zwrotu Przedmiotu Najmu zostanie podpisany przez naleŝycie umocowanych przedstawicieli Wynajmującego oraz Najemcy. Z chwilą podpisania Protokołu Zwrotu Przedmiotu Najmu przez Najemcę i Wynajmującego oraz wydania Przedmiotu Najmu ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu przechodzi na Wynajmującego JeŜeli Najemca wprowadził do Przedmiotu Najmu jakiekolwiek zmiany, obowiązany jest on do przywrócenia, na własny koszt, Przedmiotu Najmu do stanu sprzed dokonania zmian JeŜeli wystąpią rozbieŝności między Wynajmującym i Najemcą, co do stanu Przedmiotu Najmu lub innych danych uwzględnianych w Protokole Zwrotu Przedmiotu Najmu, naleŝy je opisać w tym protokole. Wówczas Strony Umowy wyznaczą w terminie 7 dni rzeczoznawcę z listy Polskiego Związku Motorowego w celu sporządzenia przez niego ekspertyzy dotyczącej stanu Przedmiotu Najmu. Sporządzona w ten sposób Ekspertyza będzie dla Stron ostatecznie wiąŝąca. Koszty sporządzenia Ekspertyzy ponosi Najemca. JeŜeli ocena rzeczoznawcy odbiega od oceny Wynajmującego, zwróci on Najemcy koszty Ekspertyzy Protokół Zwrotu Przedmiotu Najmu lub Ekspertyza stanowią podstawę do obciąŝenia Najemcy kosztami doprowadzenia Przedmiotu Najmu do Stanu Dobrego Wraz z Przedmiotem Najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu kluczyki, dokumenty Przedmiotu Najmu, dokumentację techniczną oraz wszelkie inne przynaleŝności Przedmiotu Najmu. W przypadku niewypełnienia przez Najemcę powyŝszego obowiązku w chwili zwrotu Przedmiotu Najmu, zrekompensuje on Wynajmującemu wszelkie koszty poniesione przez Wynajmującego w związku z usunięciem skutków braku powyŝszych przynaleŝności W razie opóźnienia Najemcy w zwrocie Przedmiotu Najmu, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia netto za kaŝdy miesiąc w opóźnieniu JeŜeli po upływie Podstawowego Okresu Najmu lub po przedterminowym zakończeniu stosunku Najmu, z zastrzeŝeniem punktu 10.1., Najemca uŝywa nadal Przedmiotu Najmu, nie oznacza to przedłuŝenia Najmu. W tym wypadku Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości określonej w punkcie Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z powstałych na pojeździe a niezgłoszonych do Wynajmującego szkód. Obowiązek zapłaty w/w kosztów dotyczy zwłaszcza przypadku, gdy po zakończeniu korzystania z samochodu na podstawie niniejszej umowy, bez względu na sposób tego zakończenia (zwłaszcza w razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy) samochód będzie w jakikolwiek sposób uszkodzony w zakresie niezgłoszonym Wynajmującemu w terminie przewidzianym Strona 8 z 10

9 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 w niniejszej umowie lub umowie serwisowej. Koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich zostaną wyliczone przez Rzeczoznawcę z listy Polskiego Związku Motorowego a przygotowana przez niego kalkulacja będzie stanowiła załącznik do faktury obciąŝeniowej za powstałe a niezgłoszone szkody Kwota, o której mowa w punkcie płatna będzie Wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Najemcę prawidłowo wystawionej faktury Najemca jest uprawniony do zakupu Przedmiotu Najmu po upływie Okresu Najmu Przedmiotu Najmu za kwotę określona w załączniku nr 1 ( Wartość Rezydualna ) pod warunkiem zgłoszenia zamiaru dokonania zakupu Przedmiotu Najmu najpóźniej 30 dni przed zakończeniem Okresu Najmu Przedmiotu Najmu. Opcja Nabycia Przedmiotu Najmu przez Najemcę jest jego uprawnieniem wynikającym z niniejszej umowy i nie moŝe być w Ŝadnym razie traktowane jako zobowiązanie wobec Wynajmującego. 12. Postanowienia końcowe 12.1 Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami niniejszej Umowy kierowana będzie na następujące adresy Stron: 1) Wynajmujący: Adres: Fax: 2) Najemca: NITROERG SA Adres: Plac Alfreda Nobla Bieruń Fax: Korespondencja będzie uwaŝana za skutecznie doręczoną następnego dnia po dniu wysłania listem poleconym lub dostarczeniu pocztą kurierską pod adres podany w ust. 1 niniejszego artykułu lub w dniu transmisji faksu na numer faksu podany w ust. 1 niniejszego artykułu KaŜda Strona ma prawo zmienić adres do doręczeń lub numer faksu w drodze pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem nie krótszym niŝ 5 dni JeŜeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z prawem, utraci waŝność lub skuteczność, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy. Wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą w pełni skuteczne. JeŜeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, utraci waŝność lub skuteczność, ale będzie zgodne z prawem, będzie waŝne lub skuteczne w przypadku wprowadzenia poprawek, Strony niniejszej Umowy porozumieją się ze sobą w dobrej wierze oraz uzgodnią zakres zmian i poprawek koniecznych do tego, aby postanowienie takie uczynić zgodnym z prawem, waŝnym i skutecznym w taki sposób, jaki pozwoli na realizację zamiarów Stron uzgodnionych w niniejszej Umowie Najemca oświadcza, Ŝe nie jest niewypłacalny, ani nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki uzasadniające złoŝenie wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego albo ogłoszenie upadłości Wszelkie spory powstałe pomiędzy Wynajmującym a Najemcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Najemcy Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralne części O ile umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Strony nie mogą dokonać przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy bez zgody drugiej strony KaŜda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swoich danych, ujawnionych w niniejszej Umowie Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. Strona 9 z 10

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo