UMOWA NAJMU NR / / zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 UMOWA NAJMU NR / /2013 z dnia, zawarta w Bieruniu pomiędzy: zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:.. oraz NITROERG Spółką Akcyjną z siedzibą w Bieruniu , przy Plac Alfreda Nobla 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z kapitałem zakładowym/kapitałem wpłaconym w wysokości zł, NIP , Regon , zwaną w dalszej części Umowy Najemcą, reprezentowaną przez: zwanymi dalej łącznie Stronami. 1. Definicje Terminy uŝyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie: 1.1. "Dobry Stan" oznacza niepogorszony stan Przedmiotu Najmu z uwzględnieniem jego zuŝycia wskutek prawidłowego uŝywania, określony w Załączniku nr "Przedmiot Najmu" oznacza kaŝdy ze zindywidualizowanych środków transportu o parametrach wymienionych w Zakresach Rzeczowych dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania Szczegółowe Specyfikacje stanowią integralną część niniejszej umowy "Umowa o Usługi Serwisowe" oznacza umowę pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, na mocy której Wynajmujący świadczy Najemcy usługi w zakresie serwisowania Przedmiotu Najmu "Dzień Odbioru Przedmiotu Najmu" oznacza datę, w której Przedmiot Najmu zostanie wydany Najemcy, o której to dacie Wynajmujący powiadomi Najemcę na warunkach uzgodnionych w niniejszej Umowie Dzień Rejestracji Przedmiotu Najmu oznacza datę rejestracji Przedmiotu Najmu we właściwym Wydziale Komunikacji Okres Najmu Przedmiotu Najmu oznacza czas oznaczony, na jaki została zawarta niniejsza Umowa "Protokół Wydania Przedmiotu Najmu" oznacza protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący integralną część niniejszej Umowy, potwierdzający stan Przedmiotu Najmu oraz podpisywany przez Wynajmującego w Dniu Odbioru Przedmiotu Najmu "Protokół Zwrotu Przedmiotu Najmu" oznacza protokół zdawczo-odbiorczy, na podstawie, którego następuje zwrot Przedmiotu Najmu "Limit Przebiegu Przedmiotu Najmu" oznacza maksymalną liczbę kilometrów, którą Najemca będzie mógł przejechać wszystkimi Przedmiotami Najmu łącznie w czasie trwania umowy najmu. Strona 1 z 10

2 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ Zasady Interpretacji 2.1. Terminom uŝytym w liczbie pojedynczej naleŝy nadawać identyczne znaczenie, jeśli są uŝyte w liczbie mnogiej. 3. Przedmiot Umowy Najmu 3.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest nawiązanie przez Wynajmującego i Najemcę stosunku najmu Przedmiotów Najmu będących własnością Wynajmującego, określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 Zakres rzeczowy do niniejszej umowy Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o obowiązkach lub uprawnieniach stron dotyczących jednego z Przedmiotów Najmu lub mowa jest o Przedmiocie Najmu, naleŝy takie postanowienia odnosić do wszystkich Przedmiotów Najmu W trakcie trwania niniejszej Umowy moŝliwe będzie nawiązanie kolejnych stosunków najmu Przedmiotów Najmu poprzez uzgodnienie warunków i złoŝenie Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. Zamówienie jest złoŝone po uzupełnieniu i podpisaniu przez osoby naleŝycie umocowane do reprezentacji Wynajmującego i Najemcy. W zakresie warunków zawartych w Zamówieniu będzie ono wiąŝące wobec obydwu Stron Umowy, z wyjątkiem ostatecznego określenia miesięcznych rat wynagrodzenia z tytułu Najmu. Zamówienie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. ZłoŜenie Zamówienia nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, postanowienia Umowy stosuje się do Zamówień złoŝonych w trakcie jej trwania Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do uŝywania na czas oznaczony fabrycznie nowe Przedmioty Najmu, określone szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się, w zamian za oddanie Przedmiotu Najmu do uŝywania, płacić Wynajmującemu wynagrodzenie określone w art. 7 niniejszej Umowy Okres uŝywania Przedmiotu Najmu przez Najemcę określa Zakres rzeczowy - załącznik nr 1) ( Okres Najmu Przedmiotu Najmu ) Niniejsza Umowa Najmu wywrze skutek pod warunkiem zawarcia przez Wynajmującego i Najemcę w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, Umowy o Usługi Serwisowe Wynajmujący i Najemca niniejszym zobowiązują się do naleŝytego wykonywania Umowy o Usługi Serwisowe Strony nie mogą przenieść Ŝadnych swoich uprawnień i wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot bez zgody drugiej Strony. 4. Przedmiot Najmu i zasady jego uŝywania 4.1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy Przedmioty Najmu określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Na równi z wydaniem Przedmiotu Najmu traktuje się stworzenie Najemcy przez Wynajmującego moŝliwości odbioru i uŝywania Przedmiotu Najmu, z której to moŝliwości Najemca nie skorzystał z powodu okoliczności, za które nie ponosi winy Wynajmujący Wynajmujący ma prawo kontroli stanu i sposobu uŝywania Przedmiotu Najmu pod warunkiem uzgodnienia z Najemcą terminu i miejsca kontroli Najemca zobowiązuje się uŝywać Przedmiotu Najmu wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością oraz wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, Ŝe Najemca uzyska pisemną zgodę Wynajmującego na uŝywanie Przedmiotu Najmu poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, określającą państwa, na terytorium, których Przedmiot Najmu moŝe być uŝywany. Strona 2 z 10

3 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ Najemca zobowiązuje się uŝywać Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz udostępnionymi mu instrukcjami producenta i sprzedawcy, a takŝe zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego Stan Przedmiotu Najmu podczas trwania Umowy z uwzględnieniem jego zuŝycia wskutek prawidłowego uŝywania ( Dobry Stan ) powinien odpowiadać kryteriom określonym w załączniku nr 2 (Definicja Stanu Dobrego) Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed kradzieŝą i włamaniem oraz innymi podobnymi zagroŝeniami Najemca nie moŝe, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia Przedmiotu Najmu, ani dokonywać jakichkolwiek zmian w Przedmiocie Najmu, a w szczególności instalować dodatkowego wyposaŝenia Najemca zobowiązuje się do terminowego dokonywania wszelkich przeglądów i konserwacji Przedmiotu Najmu, określonych przez producenta lub sprzedawcę Przedmiotu Najmu, przeglądów i konserwacji wymaganych przepisami prawa polskiego, oraz do niezwłocznego dokonywania wszelkich napraw i remontów niezbędnych do utrzymania Przedmiotu Najmu w Dobrym Stanie. Przy wykonywaniu powyŝszych czynności Najemca będzie posługiwać się wyłącznie podmiotami wyznaczonymi zgodnie z Umową o Usługi Serwisowe oraz poniesie koszty określone wyłącznie w tej umowie Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów paliwa, opłat a takŝe, kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz uŝywaniem Przedmiotu Najmu. Najemca, jako uŝytkownik odbiornika radiowego w Przedmiocie Najmu, zobowiązany jest do rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych Najemca zobowiązuje się nie udostępniać Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do uŝywania ani nie udostępniać Przedmiotu Najmu osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, z wyłączeniem swoich pracowników i współpracowników pod warunkiem, Ŝe osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i dokumenty (włączając w to prawo jazdy z oznaczoną właściwą kategorią), wymagane przepisami prawa, do prowadzenia danego Przedmiotu Najmu. Za działania i zaniechania pracowników, współpracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w zakresie stosunków objętych niniejszą Umową, Najemca ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania i zaniechania Oddanie przez Najemcę za wcześniejszą pisemną zgodą Wynajmującego Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do uŝywania lub w podnajem moŝe być uzaleŝnione od spełnienia przez Najemcę warunków, takich jak w szczególności opłacenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej związanej ze zwiększonym ryzykiem utraty/uszkodzenia podnajmowanego Przedmiotu Najmu Najemca nie dokona oraz nie zobowiąŝe się do dokonania w stosunku do Przedmiotu Najmu jakichkolwiek czynności rozporządzających, obciąŝających i obligacyjnych oraz czynności prawnych i faktycznych skutkujących uzyskaniem przez osobę trzecią posiadania lub dzierŝenia Przedmiotu Najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niŝ w ciągu 24 godzin, zawiadomić Wynajmującego o istotnych zdarzeniach dotyczących Przedmiotu Najmu, do których naleŝą w szczególności: zajście wypadku lub kolizji drogowej, wystąpienie uszkodzeń Przedmiotu Najmu, równieŝ w sposób inny niŝ w związku z wypadkiem lub kolizją drogową, uszkodzenie licznika kilometrów, utratę Przedmiotu Najmu lub elementów jego wyposaŝenia, utrata dowodu rejestracyjnego, ujawnione wady ukryte, w tym wady, które zostały dostrzeŝone po podpisaniu niniejszej Umowy a przed Dniem Odbioru Przedmiotu Najmu, zniszczenie lub utratę dokumentów Przedmiotu Najmu albo tablic rejestracyjnych, zatrzymanie Przedmiotu Najmu lub związanych z nim dokumentów przez Policję lub inne uprawnione organy, Strona 3 z 10

4 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 konieczność dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Najmu, postępowanie sądowe wytoczone przeciwko Najemcy lub osobie trzeciej, której Przedmiot Najmu został udostępniony związane z Przedmiotem Najmu lub postępowanie pozostające w związku z wypadkiem z udziałem Przedmiotu Najmu. 5. Wydanie Przedmiotu Najmu 5.1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania Najemcy w jego siedzibie Przedmiotu Najmu w terminie określonym w załączniku numer 1 do umowy. Wydanie Przedmiotu Najmu następuje na podstawie indywidualizującego dany Przedmiot Najmu protokołu zdawczo-odbiorczego ("Protokół Wydania Przedmiotu Najmu"). Podpisanie Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu przez Najemcę jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Najemcę stanu Przedmiotu Najmu przydatnego do umówionego uŝytku. Protokół Wydania Przedmiotu Najmu, wzór którego zawiera załącznik 3 do niniejszej Umowy, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach dla kaŝdej ze Stron W razie przekroczenia terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym, Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia Najemcy pojazdu zastępczego / przedkontraktowego, tej samej klasy, co pojazd docelowy w terminie 3 dni od terminu wydania określonego w załączniku numer 1 do umowy. Najemca ma prawo uŝywać pojazdu zastępczego/przedkontraktowego za opłatą stanowiącą 10% raty wynagrodzenia miesięcznego określonego w załączniku numer 1 do niniejszej Umowy, aŝ do czasu wydania przez Wynajmującego pojazdu będącego Przedmiotem Najmu W razie bezskutecznego upływu przedłuŝonego okresu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, nie dochodzi do nawiązania stosunku najmu dotyczącego danego Przedmiotu Najmu, wobec którego nastąpiło takie opóźnienie, stosunek najmu uwaŝa się za nienawiązany a niniejszą Umowę w stosunku do tego Przedmiotu Najmu oraz Umowę o Usługi Serwisowe uwaŝa się za nie zawartą Protokół Wydania Przedmiotu Najmu zostanie podpisany przez naleŝycie umocowanych przedstawicieli Wynajmującego i Najemcy. Przed podpisaniem Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu Najemca zobowiązany jest wnikliwie i wszechstronnie zapoznać się ze stanem Przedmiotu Najmu. Podpisanie Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Najemcę, Ŝe Przedmiot Najmu został wydany we właściwym stanie, odznacza się wszystkimi uzgodnionymi właściwościami i jest w pełni przydatny do umówionego uŝytku Najemca ma obowiązek odebrać Przedmiot Najmu w Dniu Odbioru Przedmiotu Najmu, oraz w przypadku stwierdzenia zgodności Przedmiotu Najmu ze złoŝonym zamówieniem, podpisać Protokół Wydania Przedmiotu Najmu Strony zgodnie ustalają, iŝ Dzień Wydania Przedmiotu Najmu jest pierwszym dniem Okresu Najmu Przedmiotu Najmu, od którego będzie naliczane wynagrodzenie Przez cały okres trwania niniejszej Umowy, jak i po jego upływie, Przedmiot Najmu stanowi własność Wynajmującego. 6. Limit kilometrów 6.1 W Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, stanowiącym integralną jej część, Strony zgodnie ustalają Limit Przebiegu Przedmiotu Najmu, oznaczający maksymalną liczbę kilometrów, którą Najemca będzie mógł przejechać kaŝdym z Przedmiotów Najmu w czasie trwania umowy najmu. 7 Wynagrodzenie z tytułu najmu 7.1 Najemca zobowiązany jest uiszczać na rzecz Wynajmującego z tytułu uŝywania kaŝdego z Przedmiotów Najmu wynagrodzenie z tytułu Najmu Przedmiotu Najmu Strona 4 z 10

5 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 w postaci miesięcznych rat wynagrodzenia w kwocie netto, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w poniŝszych ustępach, wraz z naleŝnym podatkiem VAT. 7.2 Kwota miesięcznej raty wynagrodzenia netto, opłat za wykonanie większej lub mniejszej ilości kilometrów od zakładanego limitu została określona w załączniku nr 1 i jest niezmienna przez cały okres trwania umowy najmu. 7.3 Rozliczenia ilości przejechanych kilometrów dla wszystkich pojazdów łącznie strony będą dokonywały w pierwszym miesiącu następującym po kaŝdym roku trwania umowy. 7.4 Miesięczna rata wynagrodzenia z tytułu najmu przedmiotu najmu płatna jest miesięcznie z dołu. Wynajmujący wystawi Najemcy w ostatnim dniu roboczym kaŝdego miesiąca fakturę VAT z 30 - dniowym terminem płatności licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Najemca dokona zapłaty czynszu w formie przelewu środków pienięŝnych na rachunek bankowy Wynajmującego. 7.5 Pierwsza i ostatnia miesięczna rata wynagrodzenia obliczona będzie proporcjonalnie do ilości dni od dnia podpisania Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu do końca danego miesiąca oraz proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu i dnia podpisania Protokołu Zwrotu Przedmiotu Najmu. 7.6 Wynajmujący wystawi Najemcy w ostatnim dniu roboczym kaŝdego pierwszego miesiąca następującego po kaŝdym roku trwania umowy fakturę za wykonanie większej liczby kilometrów ponad zakładany limit. 7.7 Najemca dokona płatności z tytułu faktury za wykonanie większej liczby kilometrów ponad zakładany limit z 30 - dniowym terminem płatności licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Najemca dokona zapłaty czynszu w formie przelewu środków pienięŝnych na rachunek bankowy Wynajmującego. 7.8 JeŜeli Najemca wykona mniejszą liczbę kilometrów od zakładanego limitu, Wynajmujący pomniejszy wynagrodzenie z tytułu najmu Przedmiotu Najmu za pierwszy miesiąc następujący po roku trwania umowy. 7.9 JeŜeli Najemca opóźnia się z zapłatą miesięcznej raty wynagrodzenia, Wynajmującemu przysługują odsetki ustawowe za czas opóźnienia Strony są uprawnione do potrącenia swojej wierzytelności względem siebie wyłącznie w przypadku uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony lub, gdy wierzytelność ta jest stwierdzona prawomocnym tytułem egzekucyjnym W razie poniesienia przez Wynajmującego kosztów związanych z windykacja naleŝności lub Przedmiotu Najmu od Najemcy, Wynajmujący ma prawo obciąŝyć tymi kosztami Najemcę Najemca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT czynnym o numerze Wynajmujący oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT czynnym o numerze 7.14 Wynajmujący oświadcza, Ŝe dokonuje odpisów amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000, Nr. 54, poz. 654 ze zm) Wynajmujący oświadcza, Ŝe nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym określonych w art. 17b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000, Nr. 54, poz. 654 ze zm). 8 Ubezpieczenie, podatek od środków transportu 8.1. Przedmiot Najmu zostanie ubezpieczony przez Wynajmującego, na jego koszt w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej, Auto-Casco, Nieszczęśliwych Wypadków, KradzieŜy (OC/AC/NW/KR) oraz Assistance Europa. Wynajmujący przekaŝe Najemcy potwierdzenie zawarcie umów ubezpieczenia (OC/AC/NW/KR) dotyczących Przedmiotu Najmu, najpóźniej w Dniu Odbioru Przedmiotu Najmu. Wzrost kosztów ubezpieczenia przedmiotu Najmu w Okresie Najmu, wynikający z podwyŝszenia lub wystąpienia o dopłatę składki ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń, w stosunku do obowiązujących oraz nowo zawieranych umów ubezpieczenia, zostanie pokryty przez Wynajmującego. Wynajmujący za pisemną zgodą Najemcy obciąŝy nimi Najemcę w ramach miesięcznego czynszu. Strona 5 z 10

6 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ Opłata za ubezpieczenie realizowana będzie w ramach miesięcznych opłat (rat) przedstawionych w załączniku nr 1 i powiększona zostanie o kwotę podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami Miesięczna kwota raty ubezpieczenia moŝe ulec zmianie w przypadku wprowadzenia opłat i podatków urzędowych, jakie mogą występować trakcie trwania Umowy Najmu, a które mogą mieć wpływ na warunki i koszt ubezpieczenia Strony zgodnie oświadczają, Ŝe Najemca ma prawo do ubezpieczenia Przedmiotu Najmu w trakcie trwania Umowy Najmu na własny koszt w przypadku nie zaakceptowania przez Najemcę wyŝszych składek ubezpieczenia Przedmiotu Najmu proponowanych przez Wynajmującego W przypadku ubezpieczenia Przedmiotu Najmu przez Najemcę, zgodnie z punktem poprzednim, Wynajmujący obniŝy ratę Najmu określoną w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Najmu o kwotę stanowiącą równowartość poniesionych kosztów ubezpieczenia Przedmiotu Najmu przez Najemcę Do skorzystania z usługi Assistance będzie upowaŝniony kierowca pojazdu oraz pasaŝerowie Najemca potwierdza, Ŝe znane mu są ogólne warunki ubezpieczenia OC/AC/NW/KR obowiązujące w zakładzie ubezpieczeń, którego ubezpieczeniem zostanie objęty Przedmiot Najmu. Ogólne warunki ubezpieczenia zostaną dostarczone Najemcy na 7 dni przed dniem podpisania niniejszej Umowy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią załącznik nr 5 oraz integralną część niniejszej Umowy Najmu W przypadku ubezpieczenia Przedmiotu Najmu przez Najemcę, kopia Polisy Ubezpieczeniowej oraz ogólne warunki ubezpieczenia zostaną dostarczone Wynajmującemu przez Najemcę na 7 dni przed pierwszym dniem obowiązywania ubezpieczenia Wynajmujący pokryje koszty związane z podatkiem od środków transportu (o ile jest wymagany) Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania czy kradzieŝ Przedmiotu Najmu, Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o zdarzeniu W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, którego sprawcą jest osoba trzecia, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy lub oświadczenie policji (o ile jest to moŝliwe), potwierdzające zdarzenie oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest Przedmiot Najmu, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę Przedmiotu Najmu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił taką polisę. JeŜeli sprawca jest nieznany, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę organizacyjną Policji, w celu wszczęcia postępowania w sprawie zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym W razie powstania szkody w zakresie objętym umową ubezpieczenia Najemca zobowiązany jest uŝyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagroŝonego Przedmiotu Najmu przed dalszą szkodą. 9 Odpowiedzialność Najemcy 9.1 Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie ryzyka za kaŝdy z Przedmiotów Najmu, w tym utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu, od chwili jego wydania Najemcy zgodnie z postanowieniami Umowy. JeŜeli Najemca nie odbierze Przedmiotu Najmu w Dniu Odbioru Przedmiotu Najmu ponosi on odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na zasadzie ryzyka, od Dnia Odbioru Przedmiotu Najmu, pod warunkiem, Ŝe do Odbioru Przedmiotu Najmu nie doszło z przyczyn leŝących po stronie Wynajmującego. Strona 6 z 10

7 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ Strony zgodnie ustalają, iŝ wartość Przedmiotu Najmu sprzed zaistnienia zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością Najemcy określoną w ust. 1 niniejszego artykułu równa jest wartości rynkowej Przedmiotu Najmu zgodnie z oceną rzeczoznawcy PZMOT powołanego przez Strony umowy lub notowań Eurotax według wyboru Stron. 9.3 Roszczenia Wynajmującego wynikające z odpowiedzialności określonej w ust. 1 niniejszego artykułu zostaną pomniejszone o kwoty wypłacone Wynajmującemu przez zakład ubezpieczeń w wykonaniu umów ubezpieczenia Przedmiotu Najmu. 9.4 W razie utraty dokumentów lub kluczy Przedmiotu Najmu Najemca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem ich duplikatów, a w razie utraty tablic rejestracyjnych koszty związane z przerejestrowaniem Przedmiotu Najmu, w tym koszty nowych tablic. 10. Przedterminowe zakończenie stosunku najmu Stosunek najmu Przedmiotu Najmu moŝe zakończyć się przed upływem Okresu Najmu Przedmiotu Najmu na skutek: a) pisemnego porozumienia stron o rozwiązaniu stosunku najmu, b) wypowiedzenia stosunku najmu zgodnie z art Zakończenie stosunku najmu jednego z Przedmiotów Najmu nie wpływa na czas trwania stosunków najmu pozostałych Przedmiotów Najmu Stosunek najmu Przedmiotu Najmu wygasa w razie: a) kradzieŝy Przedmiotu Najmu lub jej zgłoszenia właściwym organom ścigania oraz Wynajmującemu, b) stwierdzenia przez Wynajmującego całkowitej utraty wartości Przedmiotu Najmu na skutek zniszczenia, c) stwierdzenia przez zakład ubezpieczeń, w którym Przedmiot Najmu jest ubezpieczony, niezdatności Przedmiotu Najmu do naprawy, d) stwierdzenia przez Wynajmującego, Ŝe szacowane koszty naprawy Przedmiotu Najmu są zbyt wysokie i niecelowe w stosunku do rzeczywistej wartości Przedmiotu Najmu, e) stwierdzenia przez Wynajmującego, Ŝe nastąpiło inne zdarzenie, z którym łączy się utrata moŝliwości dalszego uŝywania Przedmiotu Najmu przez Najemcę, z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło jedno z powyŝszych zdarzeń Wynajmującemu przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia stosunku najmu Przedmiotu Najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeŝeli: a) Najemca zalega z zapłatą wszelkich opłat wynikających z niniejszej Umowy, przez co najmniej 30 dni, a Wynajmujący wezwał Najemcę do dobrowolnego spełnienia świadczenia wyznaczając mu 14 dniowy termin zapłaty, b) Najemca uŝywa Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z niniejszą Umową lub przeznaczeniem Przedmiotu Najmu, c) podpisanie niniejszej Umowy nastąpiło wskutek przedstawienia przez Najemcę przy jej zawarciu nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub fałszywych dokumentów dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej Najemcy Najemcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Najmu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, gdy Wynajmujący narusza istotne postanowienia Umowy Najmu. 11. Zwrot Przedmiotu Najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Przedmiot Najmu na swój koszt po zakończeniu Okresu Najmu Przedmiotu Najmu, w terminie uprzednio uzgodnionym przez Strony, jak równieŝ w przypadku przedterminowego zakończenia stosunku najmu, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Wynajmującego. Zwrot Przedmiotu Najmu nastąpi w siedzibie Najemcy. Strona 7 z 10

8 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/ JeŜeli Strony nie uzgodnią terminu zwrotu Przedmiotu Najmu nie później niŝ 7 dni przed upływem Okresu Najmu Przedmiotu Najmu, Wynajmujący wyznaczy odpowiedni termin zwrotu Przedmiotu Najmu jednostronnie na jeden z siedmiu dni następujących po ostatnim dniu Okresu Najmu Przedmiotu Najmu Zwrot Przedmiotu Najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego ( Protokół Zwrotu Przedmiotu Najmu ), sporządzonego w dwóch egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron, w którym Strony określą: a) przebieg Przedmiotu Najmu w kilometrach, od chwili wydania Przedmiotu Najmu do chwili zwrotu Przedmiotu Najmu, ustalony na podstawie wskazania licznika kilometrów, który Najemca potwierdzi jako rzeczywisty, b) rzeczywisty stan Przedmiotu Najmu w chwili zwrotu, uwzględniający w szczególności wszelkie uszkodzenia, ze wskazaniem, czy stan Przedmiotu Najmu jest niepogorszony w stosunku do stanu z chwili wydania, z uwzględnieniem zuŝycia wskutek prawidłowego uŝywania, wszelkie zmiany dokonane w Przedmiocie Najmu, zarówno za zgodą, jak i bez zgody Wynajmującego, oraz związane z nimi roszczenia Stron Wzór Protokołu Zwrotu Przedmiotu Najmu wraz ze wzorem pełnomocnictwa dla przedstawiciela Najemcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy Protokół Zwrotu Przedmiotu Najmu zostanie podpisany przez naleŝycie umocowanych przedstawicieli Wynajmującego oraz Najemcy. Z chwilą podpisania Protokołu Zwrotu Przedmiotu Najmu przez Najemcę i Wynajmującego oraz wydania Przedmiotu Najmu ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu przechodzi na Wynajmującego JeŜeli Najemca wprowadził do Przedmiotu Najmu jakiekolwiek zmiany, obowiązany jest on do przywrócenia, na własny koszt, Przedmiotu Najmu do stanu sprzed dokonania zmian JeŜeli wystąpią rozbieŝności między Wynajmującym i Najemcą, co do stanu Przedmiotu Najmu lub innych danych uwzględnianych w Protokole Zwrotu Przedmiotu Najmu, naleŝy je opisać w tym protokole. Wówczas Strony Umowy wyznaczą w terminie 7 dni rzeczoznawcę z listy Polskiego Związku Motorowego w celu sporządzenia przez niego ekspertyzy dotyczącej stanu Przedmiotu Najmu. Sporządzona w ten sposób Ekspertyza będzie dla Stron ostatecznie wiąŝąca. Koszty sporządzenia Ekspertyzy ponosi Najemca. JeŜeli ocena rzeczoznawcy odbiega od oceny Wynajmującego, zwróci on Najemcy koszty Ekspertyzy Protokół Zwrotu Przedmiotu Najmu lub Ekspertyza stanowią podstawę do obciąŝenia Najemcy kosztami doprowadzenia Przedmiotu Najmu do Stanu Dobrego Wraz z Przedmiotem Najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu kluczyki, dokumenty Przedmiotu Najmu, dokumentację techniczną oraz wszelkie inne przynaleŝności Przedmiotu Najmu. W przypadku niewypełnienia przez Najemcę powyŝszego obowiązku w chwili zwrotu Przedmiotu Najmu, zrekompensuje on Wynajmującemu wszelkie koszty poniesione przez Wynajmującego w związku z usunięciem skutków braku powyŝszych przynaleŝności W razie opóźnienia Najemcy w zwrocie Przedmiotu Najmu, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia netto za kaŝdy miesiąc w opóźnieniu JeŜeli po upływie Podstawowego Okresu Najmu lub po przedterminowym zakończeniu stosunku Najmu, z zastrzeŝeniem punktu 10.1., Najemca uŝywa nadal Przedmiotu Najmu, nie oznacza to przedłuŝenia Najmu. W tym wypadku Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości określonej w punkcie Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z powstałych na pojeździe a niezgłoszonych do Wynajmującego szkód. Obowiązek zapłaty w/w kosztów dotyczy zwłaszcza przypadku, gdy po zakończeniu korzystania z samochodu na podstawie niniejszej umowy, bez względu na sposób tego zakończenia (zwłaszcza w razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy) samochód będzie w jakikolwiek sposób uszkodzony w zakresie niezgłoszonym Wynajmującemu w terminie przewidzianym Strona 8 z 10

9 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 w niniejszej umowie lub umowie serwisowej. Koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich zostaną wyliczone przez Rzeczoznawcę z listy Polskiego Związku Motorowego a przygotowana przez niego kalkulacja będzie stanowiła załącznik do faktury obciąŝeniowej za powstałe a niezgłoszone szkody Kwota, o której mowa w punkcie płatna będzie Wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Najemcę prawidłowo wystawionej faktury Najemca jest uprawniony do zakupu Przedmiotu Najmu po upływie Okresu Najmu Przedmiotu Najmu za kwotę określona w załączniku nr 1 ( Wartość Rezydualna ) pod warunkiem zgłoszenia zamiaru dokonania zakupu Przedmiotu Najmu najpóźniej 30 dni przed zakończeniem Okresu Najmu Przedmiotu Najmu. Opcja Nabycia Przedmiotu Najmu przez Najemcę jest jego uprawnieniem wynikającym z niniejszej umowy i nie moŝe być w Ŝadnym razie traktowane jako zobowiązanie wobec Wynajmującego. 12. Postanowienia końcowe 12.1 Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami niniejszej Umowy kierowana będzie na następujące adresy Stron: 1) Wynajmujący: Adres: Fax: 2) Najemca: NITROERG SA Adres: Plac Alfreda Nobla Bieruń Fax: Korespondencja będzie uwaŝana za skutecznie doręczoną następnego dnia po dniu wysłania listem poleconym lub dostarczeniu pocztą kurierską pod adres podany w ust. 1 niniejszego artykułu lub w dniu transmisji faksu na numer faksu podany w ust. 1 niniejszego artykułu KaŜda Strona ma prawo zmienić adres do doręczeń lub numer faksu w drodze pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem nie krótszym niŝ 5 dni JeŜeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z prawem, utraci waŝność lub skuteczność, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy. Wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą w pełni skuteczne. JeŜeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, utraci waŝność lub skuteczność, ale będzie zgodne z prawem, będzie waŝne lub skuteczne w przypadku wprowadzenia poprawek, Strony niniejszej Umowy porozumieją się ze sobą w dobrej wierze oraz uzgodnią zakres zmian i poprawek koniecznych do tego, aby postanowienie takie uczynić zgodnym z prawem, waŝnym i skutecznym w taki sposób, jaki pozwoli na realizację zamiarów Stron uzgodnionych w niniejszej Umowie Najemca oświadcza, Ŝe nie jest niewypłacalny, ani nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki uzasadniające złoŝenie wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego albo ogłoszenie upadłości Wszelkie spory powstałe pomiędzy Wynajmującym a Najemcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Najemcy Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralne części O ile umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Strony nie mogą dokonać przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy bez zgody drugiej strony KaŜda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swoich danych, ujawnionych w niniejszej Umowie Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. Strona 9 z 10

10 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 Załączniki: 1. Zakres rzeczowy 2. Definicja stanu dobrego 3. Wzór Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu wraz ze wzorem pełnomocnictwa dla przedstawiciela Najemcy do odbioru Przedmiotu Najmu 4. Wzór Protokołu Zwrotu Przedmiotu Najmu wraz ze wzorem pełnomocnictwa dla przedstawiciela Najemcy do zwrotu Przedmiotu Najmu 5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wynajmujący: Najemca: Strona 10 z 10

11 Załącznik nr 1 do Umowy najmu nr / /2013 z dnia - ZAKRES RZECZOWY Wynajem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z kompleksową obsługą na okres 60 miesięcy od dnia dostarczenia wg poniŝszej specyfikacji. Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych i wyposaŝenia. Rok produkcji 2013 Marka i model Typ nadwozia Rodzaj homologacji Ilość Paliwo Moc Pojemność silnika WYMAGANIA MINIMALNE 2 x Sedan, 2 x Kombi Samochód osobowy 2 szt. + 2 szt. Diesel Liczba drzwi 4+1 Skrzynia biegów Kolor WyposaŜenie podstawowe: WyposaŜenie dodatkowe Koła Limit przebiegu pojazdu dla 1 sztuki Wartość rezydualna samochodu na dzień zakończenia umowy najmu cena za 1 sztukę Stawka za kaŝdy dodatkowy kilometr ponad kontrakt Min. 120 KM Manualna/5 lub 6 stopniowa Lakier srebrny metalik Fabryczne - alarm: - zamek centralny - 2 piloty zdalnego sterowania - kierownica regulowana, wielofunkcyjna - Klimatyzacja Climatronic - elektryczne szyby - elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka - nawigacja satelitarna z mapą Europy + radio CD z MP3 + 8 głośników ( 4 przód + 4 tył) - kolorowy wyświetlacz LCD na desce rozdzielczej - poduszki powietrzne kierowcy i pasaŝera - kontrola trakcji - zagłówki tył i przód - tapicerka w kolorze ciemnym - dywaniki gumowe przód i tył Koło zapasowe pełnowymiarowe Dwa komplety kół (lato/zima): letnie z felgami aluminiowymi i zimowe z felgami stalowymi Bez limitu opon w całym okresie trwania umowy km / 60 miesięcy (około km. / rocznie) Limit kilometrów wyliczony jako średni przebieg dla wszystkich samochodów objętych umową najmu. 1

12 Stawka za kaŝdy niewykorzystany zakontraktowany kilometr Miesięczna naleŝność czynszu z tytułu najmu wraz z ubezpieczeniem Miesięczna naleŝność z tytułu usług serwisowych Okres najmu przedmiotów najmu UWAGI: 60 miesięcy od daty dostarczenia Samochody o tej samej specyfikacji wyposaŝenia fabrycznego i dodatkowego oraz koloru. Oczekiwany termin dostawy: do 15 lipiec 2013 roku. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy obowiązują zapisy w umowie najmu Stawki opłat miesięcznych zawierają następujący zakres usług zapewniony przez Wykonawcę: 1. Finansowanie floty zakup nowego pojazdu, rejestracja, dokumenty pojazdu, przygotowanie pojazdu do wydania, dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego, przekazanie samochodu i dokumentów uŝytkownikowi. 2. Ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW ze zniesieniem udziału własnego w szkodach przez cały okres trwania umowy, franszyza integralna max. 500 zł netto oraz nadzór nad procesem likwidacji szkód bez angaŝowania czasu Zamawiającego. 3. Usługa Assistance całodobowa - zakres terytorialny RP oraz Europa. 4. Samochód zastępczy udostępniony natychmiast w przypadku, gdy serwis stwierdzi, iŝ usterka /naprawa potrwa dłuŝej niŝ 24 godziny oraz w przypadku kradzieŝy, wypadku lub innego zdarzenia powodującego unieruchomienia pojazdu w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu tej samej klasy, dostarczenie samochodu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. 5. Obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze w autoryzowanych serwisach z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, (przynajmniej jeden punkt serwisowy nie dalej niŝ 50 km od siedziby Zamawiającego). Obsługa techniczna i naprawa: elementów układu hamulcowego (klocki, tarcze), elementów układu zawieszenia (tuleje zawieszenia, amortyzatory, łączniki stabilizatora), elementy układu kierowniczego (drąŝki kierownicze, końcówki drąŝków), elementy układu przeniesienia napędu (sprzęgło, skrzynia biegów), elementy układu napędowego (naprawa silnika), elementy układu elektrycznego (naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej producenta, Ŝarówek) oraz obsługa i naprawa innych elementów związanych z normalną eksploatacją pojazdu. Obsługa serwisowa obejmuje naprawy wynikające z normalnej eksploatacji, niezbędne regulacje, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych z wyłączeniem płynu do spryskiwacza. 6. Serwis ogumienia naprawa lub wymiana uszkodzonego ogumienia, zakup i wymiana ogumienia wynikająca z naturalnego zuŝycia, wymiana sezonowa (opony letnie i zimowe), przechowanie i ocena zuŝycia opony, jeden punkt serwisowy nie dalej niŝ 20 km od siedziby Zamawiającego, bez limitu ilości opon w całym okresie trwania umowy. 7. Flotowe rozliczanie kilometrów - ujednolicona opłata za kaŝdy dodatkowy kilometr ponad kontrakt oraz za kaŝdy kilometr zakontraktowany, niewykorzystany. MoŜliwość przeszacowania wysokości Czynszu Najmu odpowiednio do rzeczywistego przebiegu pojazdów. 8. BieŜąca kontrola kosztów, koordynacja i doradztwo (zgłoszenie reklamacji dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). 2

13 Załącznik nr 2 do Umowy najmu nr / /2013 z dnia DEFINICJA DOBREGO STANU POJAZDU Szczegółowy opis/charakterystyka i klasyfikacja najczęściej spotykanych uszkodzeń W poniŝszej tabeli przedstawiamy opis i charakterystykę uszkodzeń prowadzących do utraty wartości pojazdu. 1. Nadwozie / Powłoka lakiernicza Pojazdu Nie akceptowalne Zadrapania lakieru, które nie przeniknęły do metalu i nie spowodowały korozji. Średnica pojedynczego wgniecenia lub śladu uderzenia bez uszkodzenia lakieru nie moŝe przekraczać 50 mm a liczba wgnieceń lub śladów uderzeń nie moŝe przekraczać max 5 na dany element nadwozia, np. drzwi lub błotnik. Liczba uszkodzonych elementów na pojeździe to max 3 bez uszkodzeń lakieru. Odpryski spowodowane przez kamienie, jeŝeli nie obejmują więcej niŝ 50 % danego elementu nadwozia, Wgniecenia lub ślady uderzeń o średnicy powyŝej 50 mm nawet, jeśli nie naruszają struktury lakieru.. Str. 1 / 6

14 2. Atrapa wlotu powietrza / Zderzaki / Zewnętrzne elementy z tworzywa Nie akceptowalne Nie akceptowalne WŜery i zadrapania sięgające aŝ do metalu lub więcej niŝ trzy wŝery i zadrapania na jednym elemencie nadwozia. Uszkodzenia powłoki lakierniczej po usuniętych reklamach lub naklejkach. Wgniecenia, ślady uderzeń lub zadrapania, które uszkodziły lakier aŝ do metalu i noszą ślady rdzy. W przypadku elementów nie lakierowanych tj. zderzaków, listew ozdobnych, itp., głębokość zadrapań nie moŝe ingerować w strukturę elementów, zaś średnica pojedynczego uszkodzenia lub śladu uderzenia nie moŝe przekraczać 50 mm. Odbarwienia i zmatowienia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, np. warunki pogodowe, Ŝwir. Str. 2 / 6

15 3. Opony / Obręcze kół / Kołpaki Nie akceptowalne Nie akceptowalne Odbarwienia i zadrapania na kołpakach, które nie stanowią pęknięcia/złamania materiału ani nie deformują kołpaka. WŜery, zadrapania lub osadzony brud na obręczach, jeŝeli obręcze nie są mechanicznie uszkodzone. Nakrętki lub śruby kół z widoczna rdzą, o ile dadzą się odkręcić, ale wyłącznie gdy śruby nie są zdeformowane. Opona uszkodzona bocznie wskutek parkowania na krawęŝnikach lub innego niewłaściwego uŝytkowania np.(guzy). CięŜko uszkodzone obręcze, deformacja obręczy lub ubytki fragmentów obręczy. Str. 3 / 6

16 4. Szyby / Oświetlenie Uszkodzenia na powierzchni reflektorów, świateł przeciwmgielnych lub kierunkowskazów, które nie spowodowały pęknięcia szkła lub przezroczystej osłony i nie ograniczają funkcjonalności. Niewielkie zadrapania na przedniej szybie Wszelkie naklejki na szkle - wewnątrz lub zewnątrz. 5. Lusterka / Elementy zewnętrzne Uszkodzenia lub zadrapania o maksymalnej długości 50 mm, które nie przeniknęły do materiału z którego został wykonany element. (dotyczy lusterek lakierowanych). W przypadku lusterek nie lakierowanych, głębokość zadrapań nie moŝe sięgać struktury materiału. Lusterka muszą być wolne od zniekształceń, zaś ich funkcjonalność nie moŝe być naruszona. Str. 4 / 6

17 6. Wnętrze / Tapicerka Fotele noszą ślady uŝytkowania, tapicerka jest wytarta, a ponadto fotele są wytarte w sposób wynikający z częstego wsiadania do i wysiadania z samochodu. Tapicerka foteli nie jest jednak uszkodzona mechanicznie. Tapicerka zdeformowała się pod cięŝarem kierowcy, boki fotela są zniekształcone, ale tapicerka nie jest podarta i nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych. Podsufitka nosi ślady wytarcia lub zadrapań, ale tkanina nie jest podarta. 7. Deska rozdzielcza / Tapicerka podłogowa / Drzwi W samochodzie pozostawiono mocowania dodatkowych akcesoriów. Odinstalowano telefony lub zestawy głośnomówiące. Tapicerka podłogowa w przedziale pasaŝerskim nosi ślady uŝytkowania, aczkolwiek nie jest podarta. Str. 5 / 6

18 Kierownica jest zuŝyta i widoczne są ślady eksploatacji, ale materiał nie jest pęknięty lub rozerwany.. 8. Dokumenty pojazdu / Kluczyki / WyposaŜenie Niezbędne Wraz ze zwrotem pojazdu uŝytkownik musi przekazać wszelkie otrzymane w chwili odbioru pojazdu dokumenty i wyposaŝenie. tj.: kpl. kluczyków, ksiąŝka przeglądów serwisowych, instrukcja obsługi, kod do Radia*, kod/profil kluczyka, radioodtwarzacz*, śruba zabezpieczająca do kół*, dowód rejestracyjny, polisę OC/AC nadkola, antena, oryginalne kołpaki, podnośnik, koło zapasowe oraz wszelkie dodatkowe wyposaŝenie będące na wyposaŝeniu pojazdu *, jeŝeli został wyposaŝony. Niezbędne Podpisany Protokół Zwrotu Pojazdu jest warunkiem koniecznym procesu zwrotu pojazdu oraz zamknięcia kontraktu. Str. 6 / 6

19 Załącznik nr 3 do Umowy najmu nr / /2013 z dnia PROTOKÓŁ WYDANIA PRZEDMIOTU NAJMU Część A PROTOKÓŁ WYDANIA PRZEDMIOTU NAJMU do Umowy najmu nr... z dnia... r. Wynajmujący:, z siedzibą przy.. przekazuje, zgodnie z Umową Najmu Nr... z dnia... przedmiotu najmu marki ( Przedmiot Najmu ) Typ / model/ kolor: silnik: numer podwozia/ numer VIN numer silnika rok produkcji: numer rejestracyjny* Cena Netto Przedmiotu Najmu: słownie złotych: WyposaŜenie dodatkowe:... Stan licznika.. Stan paliwa;.. Dokumentacja: dowód rejestracyjny, ubezpieczenia; ksiąŝka przeglądów, instrukcja obsługi, karta flotowa, Klucze kpl.. Opony... Felgi Kpl. narzędzi.(lewarek, klucz do kół, śruba do kół, uchwyt do dekla), apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka, koło zapasowe pełnowymiarowe/dojazdowe, płyta do nawigacji, radio kod, nr odbiornika Najemca:... z siedzibą w... W imieniu Najemcy: (miejscowość, data) (pieczęć firmowa i podpis) 1. Najemca potwierdza odbiór: wyŝej wymienionego Przedmiotu Najmu, bez jakichkolwiek zastrzeŝeń; dowód rejestracyjny - pozwolenie czasowe (oryginał)* egzemplarz Protokołu zdawczo- odbiorczego (oryginał), egzemplarz kopii homologacji, egzemplarz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Najemca potwierdza, Ŝe Przedmiot Najmu odznacza się wszystkimi uzgodnionymi właściwościami. 3. Najemca potwierdza brak wad Przedmiotu Najmu oraz pełną przydatność do umówionego uŝytku. 4. Uwagi... W imieniu Najemcy: (miejscowość, data) (pieczęć firmowa i podpis) Dotyczy jedynie przypadku, gdy Przedmiotem Leasingu jest pojazd

20 Część B PEŁNOMOCNICTWO DO ODBIORU PRZEDMIOTU NAJMU DLA PRZEDSTAWICIELA NAJEMCY Ja/My niŝej podpisan. Uprawni. do reprezentowania.. (pełna nazwa Najemcy oraz siedziba i adres) ( Najemca ) upowaŝniam Pana (imię i nazwisko) legitymującego się Dowodem Osobistym serii. nr... i posiadającego Prawo Jazdy serii nr.. do odbioru Przedmiotu Najmu i podpisania Protokołu Wydania Przedmiotu Najmu w imieniu Najemcy zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu Nr... zawartej w dniu... pomiędzy.. z siedzibą w., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla,. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:..., a Najemcą. podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Najemcy

Formularz ofertowy. na wynajem długoterminowy 4 szt. samochodów osobowych na rzecz NITROERG S.A.

Formularz ofertowy. na wynajem długoterminowy 4 szt. samochodów osobowych na rzecz NITROERG S.A. Formularz ofertowy na wynajem długoterminowy 4 szt. samochodów osobowych na rzecz NITROERG S.A. Dane Wykonawcy Nazwa: Siedziba (adres):... tel./fax:. e-mail:. status prawny:. Przedmiot i wartość oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 2/EWT/WS/2013 UMOWA NAJMU NR / /2013 z dnia, zawarta w Bieruniu pomiędzy:......... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZWROTU POJAZDU

PRZEWODNIK ZWROTU POJAZDU PRZEWODNIK ZWROTU POJAZDU Przewodnik Zwrotu Pojazdu Toyota Business SmartPlan opisuje przykłady akceptowalnych i nieakceptowalnych uszkodzeń samochodów zwracanych po zakończeniu umowy. Przygotowany został

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

A. Dotyczy umowy leasingu.

A. Dotyczy umowy leasingu. OKSiR-341-2/07/2009 Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy. Wykonawca musi zaproponować wzór umowy z uwzględnieniem poniŝszych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGI SERWISOWE NR / /2013

UMOWA O USŁUGI SERWISOWE NR / /2013 UMOWA O USŁUGI SERWISOWE NR / /2013 z dnia roku zawarta w Bieruniu pomiędzy:... zwaną w dalszej części Umowy Serwisantem, reprezentowaną przez a NITROERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu 43-150, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2 WZÓR UMOWY Nr... Załącznik Nr 6 Postępowanie nr ADM/ZP-240/02/13 z dnia 18.10.2013 r. Umowa zawarta w dniu... 2013r. na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: Załącznik nr 1 UMOWA SPRZEDAŻY - projekt zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Tyszowiec

Burmistrza Tyszowiec Zarządzenie Nr 66/ 2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad uŝywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów słuŝbowych Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) zawarta w dniu 2008 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez:. zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY - projekt. Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy:

UMOWA DOSTAWY - projekt. Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Załącznik nr 2 WT 2370/6/07 UMOWA DOSTAWY - projekt Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07 zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: I. Komendą Wojewódzką Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach, reprezentowaną przez bryg.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY UMOWA Zawarta w dniu 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska, NIP:537-19-63-913, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Załącznik nr 4. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 4 UMOWA NR./2009 zawarta w dniu.. 2009r. w OŜarowie Mazowieckim pomiędzy: Powiatem Warszawskim Zachodnim z siedzibą w OŜarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na wynajem samochodów bez kierowcy

Umowa nr.. na wynajem samochodów bez kierowcy Umowa nr.. na wynajem samochodów bez kierowcy Zawarta w dniu...2008 r. pomiędzy: ppup Poczta Polska wpisanym do rejestru przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000103929 w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WZP.273... zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr WZP.273... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr WZP.273... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 092350613, NIP 956-19-69-536, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ OG/328/2011 Katowice, dnia 13.06.2011 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANĄ TREŚCI SIWZ dot.: postępowania Nr OG/322/28/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa - Projekt. Zał. nr 4

Umowa - Projekt. Zał. nr 4 Umowa - Projekt Zał. nr 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich, ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje: 1. Beata Czempiel

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ( nie starszych niż z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednego samochodu osobowego szosowo-terenowego z napędem na 4 koła, fabrycznie nowego wyprodukowanego w roku 2009

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

.2015r. w Warszawie, pomiędzy:

.2015r. w Warszawie, pomiędzy: 1 Załocznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu.2015r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o prowadzenie ewidencji przychodów oraz rozliczeń podatków VAT

UMOWA nr... o prowadzenie ewidencji przychodów oraz rozliczeń podatków VAT UMOWA nr... o prowadzenie ewidencji przychodów oraz rozliczeń podatków VAT zawarta w... w dniu..., pomiędzy: 1.... - doradcą podatkowym nr wpisu..., prowadzącym Kancelarię Doradztwa Podatkowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania

Wzór umowy. Przedmiot umowy. 2. Usługi wymiany i montaŝu objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w warsztacie Wykonawcy:. Termin i sposób wykonania Wzór umowy Załącznik nr 3- ZAPO/AZ/04/02/2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40 026 Katowice zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 1. Na podstawie protokołu z przetargu nieograniczonego z dnia Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą: Świadczenie usług badań technicznych,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w... 1 Przedmiot umowy

... z siedzibą w... 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6. Wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Mieszka I 39, 75-950 Koszalin, REGON: 331283160; NIP: 669-21-86-916

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

3310/3311/158/OZ/JŻ/2016 OZP/29 Załącznik nr 2. WZÓR UMOWY Nr WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.. pomiędzy:

3310/3311/158/OZ/JŻ/2016 OZP/29 Załącznik nr 2. WZÓR UMOWY Nr WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.. pomiędzy: 3310/3311/158/OZ/JŻ/2016 OZP/29 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, adres: ul. Podwale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2011. Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Eureka 2/11 (WZÓR UMOWY) Dnia...2011 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2011 Eureka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-542) przy ul. Janickiego 20

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo