UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) pomiędzy: 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych opłacony w całości, wpisaną pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , reprezentowaną zgodnie z odpisem z KRS (Załącznik nr 1) przez: Prezes Zarządu,.. Członka Zarządu, zwaną w dalszej części KFK lub Spółką a 2... z siedzibą w..(kod pocztowy: ) przy.., wpisaną pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości złotych opłaconym w całości, NIP:.. reprezentowaną, zgodnie z odpisem z KRS (Załącznik nr 2) przez: zwaną w dalszej części Wykonawcą

2 zwanymi dalej także każda oddzielnie Stroną lub łącznie Stronami, 1. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla KFK fabrycznie nowego samochodu osobowego marki model, rok produkcji.. wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu (dalej Samochód lub Przedmiot leasingu ). 2. Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć Samochód spełniający wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, na warunkach określonych w niniejszej umowie i oddać Samochód KFK do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a KFK zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe cenie (lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia Samochodu przez Wykonawcę) oznaczonej w umowie. 2. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowa została zawarta na czas określony: 36 miesięcy od dnia wydania Samochodu KFK. 2. KFK ma prawo nabyć Samochód objęty umową, jeżeli w terminie do 15 dni przed upływem 36 miesięcy od dnia wydania Przedmiotu leasingu zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa. 3. Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy w części nie ogranicza prawa KFK, o którym mowa w ust Nabycie Samochodu nastąpi na podstawie umowy przenoszącej własność, którą Strony zobowiązują się zawrzeć w terminie do 5 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu, za zapłatą kwoty wykupu, o której mowa w 4 ust. 3 pkt c. Kwota wykupu płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie sprzedaży Samochodu w terminie do 21 dni od dnia przeniesienia własności Samochodu, na podstawie doręczonej KFK faktury Vat. 2 / 9

3 5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o woli skorzystania z opcji wykupu, Samochód do czasu zawarcia umowy przenoszącej jego własność, będzie znajdował się w posiadaniu KFK. 6. W razie nieskorzystania przez KFK z prawa wykupu Samochodu, Wykonawca odbierze Samochód na swój koszt z siedziby KFK, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez KFK o rezygnacji z opcji wykupu, nie wcześniej jednak niż w terminie 10 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu. 7. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec KFK w związku z nieskorzystaniem przez KFK z prawa wykupu Samochodu. 3. DOSTAWA I SPRZEDAŻ PRZEDMIOTU LEASINGU 1. Wykonawca wyda KFK Samochód w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w siedzibie KFK w Warszawie, przy ulicy Kruczej 16/ Samochód przedstawiony do odbioru KFK powinien być: 1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, 2) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej, 3) ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w SIWZ, 4) zatankowany (min. 10 litów paliwa), 5) wyposażony w opony zimowe i letnie. 3. Wraz z Samochodem Wykonawca wyda KFK: 1) dowód rejestracyjny, 2) polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek, 3) instrukcję obsługi w języku polskim, 4) kartę pojazdu wraz ze świadectwem homologacji, 5) dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta, 6) egzemplarz umowy lub odpis umowy zawartej przez Wykonawcę ze zbywcą Samochodu. 3 / 9

4 4. W terminie do 14 dni przed planowaną datą wydania Samochodu Wykonawca przedstawi KFK w formie pisemnej warunki, na jakich Samochód zostanie objęty ubezpieczeniem oraz wskaże towarzystwo ubezpieczeń, w którym Samochód zostanie ubezpieczony. 5. Wykonawca poinformuje KFK o terminie dostawy Samochodu w formie pisemnej co najmniej 5 dni przed planowanym terminem. 6. Odbiór Samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony KFK i Wykonawcy. 7. W przypadku, gdy Samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub Ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3 umowy, KFK może odmówić odbioru Samochodu i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 30 dni lub też od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu do usunięcia wad lub braków KFK ma prawo odstąpić od umowy, naliczając karę umowną zastrzeżoną w 8 ust. 1 pkt c. 4. WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy KFK zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: zł brutto, zgodnie z Formularzem Ofertowym złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). 3. Wynagrodzenie stanowić będzie sumę następujących kwot: a) sumę opłaty wstępnej oraz rat leasingowych równych za okres 36 miesięcy, b) sumę opłat z tytułu ubezpieczenia Samochodu w okresie leasingu, c) kwotę stanowiącą wartość wykupu Samochodu, d) sumę pozostałych opłat i kosztów związanych w szczególności z przygotowaniem pojazdu, z wydaniem karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego. 4. Wszystkie ceny stawki lub podane w ust. 2 powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 4 / 9

5 5. Strony ustalają, iż: a) cena brutto Samochodu wynosi.. zł (słownie: ), b) wysokość opłaty wstępnej, stanowiącej 30% ceny brutto Samochodu wynosi zł (słownie: ), c) wysokość opłat i kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem Samochodu, stanowiącej nie więcej niż 1% wartości brutto Samochodu, wynosi. zł (słownie:..), d) wysokość jednej równej raty leasingowej wynosi:. zł (słownie: ), e) wysokość kwoty wykupu Samochodu, stanowiącej 1% wartości początkowej Samochodu (określonej w pkt a)) wynosi. zł (słownie: ). 6. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę będzie obowiązywało przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie. 7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujących sposób: a) opłata wstępna wraz pozostałymi opłatami i kosztami (ust. 5 pkt c) zapłacona zostanie w terminie do 21 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń, na podstawie doręczonej KFK faktury Vat, b) wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne będzie raz w miesiącu z dołu, w równych ratach na podstawie doręczonej KFK faktury Vat, c) wynagrodzenie z tytułu ubezpieczenia Samochodu za cały okres leasingu płatne będzie w ratach wraz z ratami leasingowymi, jako część raty leasingowej, 8. Wysokość rat leasingowych oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu ubezpieczenia samochodu określa Formularz Ofertowy stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy przez KFK przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem spłat. 10. Za dzień zapłaty faktur uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego KFK Wykonawca zobowiązany jest do: OBOWIĄZKI STRON 5 / 9

6 a) terminowego wykonania umowy, b) poniesienia pełnej odpowiedzialności za prawidłową realizację umowy, c) dostarczenia Samochodu fabrycznie nowego, bezwypadkowego, walnego od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, materiałowych, d) ubezpieczenia Samochodu w zakresie i na warunkach nie gorszych niż wskazane w Warunkach Ubezpieczenia, o których mowa Szczegółowym Opisie Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, e) nieobciążania Samochodu na rzecz osób trzecich, f) nieprzelewania swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody KFK. 2. KFK zobowiązuje się: a) korzystać z Samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, b) utrzymywać Samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywać napraw koniecznych do zachowania Samochodu w stanie nie pogorszonym, c) ponosić koszty i opłaty związane z użytkowaniem Samochodu, d) nie dokonywać zmian w substancji Samochodu, e) informować Wykonawcę o ujawnionych w Samochodzie wadach, f) nie oddawać Samochodu osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania (ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz KFK na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło). 6. RĘKOJMIA 1. Wykonawca odpowiada wobec KFK za wady przedmiotu leasingu, jeśli powstały one w okolicznościach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności. Wówczas, jeżeli Przedmiot leasingu ma wady, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku, KFK może żądać odpowiedniego obniżenia rat leasingowych za czas trwania wad. Natomiast jeżeli w chwili wydania KFK Przedmiot leasingu miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie, albo jeżeli wady te powstały później, a Wykonawca 6 / 9

7 mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, KFK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 2. Z chwilą zawarcia przez Wykonawcę umowy ze zbywcą z mocy prawa przechodzą na KFK uprawnienia z tytułu wad Przedmiotu leasingu przysługujące Wykonawcy względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez Wykonawcy względem zbywcy. 3. Wykonanie przez KFK uprawnień określonych w ust. 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że Wykonawca odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad przedmiotu leasingu. 4. KFK może żądać odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ze zbywcą z powodu wad Przedmiotu leasingu, gdy umowa ze zbywcą przewiduje takie uprawnienie po stronie Wykonawcy. Bez zgłoszenia żądania przez KFK Wykonawca nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad Przedmiotu leasingu. 5. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Wykonawca może żądać od KFK zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie Wykonawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięciem umowy leasingu oraz ponownym zadysponowaniem przez Wykonawcę Przedmiotu leasingu. 7. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. KFK może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, KFK jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu wypowiedzenia umowy. 3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku powstania zaległości w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przekraczających 30 dni od daty ich płatności, po uprzednim wezwaniu KFK do uregulowania zaległości i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 30 dniowego terminu. 4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 / 9

8 8. KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci KFK karę umowną: a. za niewydanie Samochodu w terminie określonym w 3 ust. 1, w wysokości: 0,1% kwoty, o której mowa w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wydaniu Samochodu, b. za opóźnienie w zawarciu umowy przenoszącej na KFK własność Samochodu, o której mowa w 2 ust. 4 w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. c. w razie odstąpienia przez KFK od umowy na podstawie 3 ust. 7 umowy w wysokości 10% kwoty, o której mowa w 4 ust. 1 umowy; niezależnie od kary przewidzianej w niniejszym punkcie KFK przysługuje prawo do żądania zapłaty również kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt a. 2. KFK zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 9. DORĘCZENIA Strony oświadczają, wskazane w komparycji umowy adresy Stron są aktualnymi adresem do doręczeń, a w razie ich zmiany zobowiązują się powiadomić o powyższym niezwłocznie drugą Stronę, pod rygorem uznania, iż korespondencja kierowana na dotychczasowy adres jest skutecznie doręczona. 10. ZMIANA UMOWY 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w szczególności: 8 / 9

9 1) zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, jeżeli zostały ogłoszone w urzędowych publikatorach w dacie podpisania wykonania umowy, 2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) zmiany Umowy niezbędne celem wyeliminowania rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności warunki SIWZ oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią SIWZ lub Oferty, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia SIWZ następnie umowy oraz Oferty. 3. Strony ustalają jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z umowy sąd właściwy miejscowo dla siedziby KFK. 4. Załączniki wymienione w umowie, obejmujące: 1) Załącznik nr 1 odpis z KRS KFK, 2) Załącznik nr 2 odpis z KRS Wykonawcy, 3) Załącznik nr 3 SIWZ, 4) Załącznik nr 4 Oferta, stanowią integralną część umowy. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. KFK WYKONAWCA 9 / 9

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-526) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów leasingu

Ogólne warunki umów leasingu Ogólne warunki umów leasingu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy leasingu z Volkswagen Leasing GmbH działającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo