UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , z w pełni wpłaconym kapitałem zakładowym wynoszącym zł, reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym a zwaną w dalszej części umowy Kupującym o treści następującej: Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód ciężarowy marki KIA, model pojazdu: K 2500 II 3.2t o następujących parametrach: 1) samochód ciężarowy: marka: KIA, model pojazdu: K 2500 II 32.2t, wersja: 2.5 TCi Cargo SD/Cab/Al, 2) numer rejestracyjny: GA51185, 3) rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3.5t, 4) rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, 5) pojemność/moc silnika: 2476 ccm/69kw (94KM), 6) rok produkcji: 2003, 7) numer identyfikacyjny (VIN): KNESD06324K957201, 8) liczba osi/rodzaj napędu/rodzaj skrzyni biegów: 2/tylny (4x2)/manualna, 9) dop. masa całk./ładowność: 3200 kg/ 1495 kg, 10) rodzaj zabudowy: skrzyniowa, 11) rodzaj kabiny: podwójna, 12) zawieszenie osi/rozstaw osi: drążki skrętne/2585 mm, 13) liczba cylindrów/układ cylindrów: 4/rzędowy, 14) długość/szerokość/wysokość: 5100 mm/1900 mm/2050 mm,

2 15) wyposażenie: standardowe (głośniki 2 szt., kabina podwójna, podłoga skrzyni ładunkowej płyta drewniana sklejka, wspomaganie układu kierowniczego), 16) wyposażenie dodatkowe: autoalarm, hak holowniczy, skrzynia ładunkowa aluminiowa, tapicerka ze skóry sztucznej, zamek centralny zdalnie sterowany, 17) dodatkowe informacje: a) pierwsza rejestracja: 2003/11/13, b) ważność badania technicznego: 2014/11/06, c) ważność ubezpieczenia oc: do r. d) przebieg: km, e) kolor: niebieski (GE) 1- warstwowy akrylowy. 2. Sprzedający wraz z samochodem wydał Kupującemu 2 kpl. kluczyków oraz następujące dokumenty: 1) potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza; 2) instrukcję obsługi i książkę serwisową samochodu; 3) dowód rejestracyjny; 4) kartę pojazdu; 5) świadectwo homologacji. 2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie sądowe z nim związane Kupujący oświadcza, iż stan formalno-prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży został przez niego zweryfikowany i jest mu znany oraz że przyjmuje go w takim stanie w jakim się znajduje i nie będzie z powyższego tytułu występował z żadnymi roszczeniami do Sprzedającego. 2. Kupujący oświadcza w szczególności, iż sprawdził wszelkie oznaczenia numerowe samochodu ciężarowego marki KIA K 2500 II 3.2t, nr rejestracyjny GA i nie wnosi żadnych zastrzeżeń Cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży, zgodnie z ofertą Kupującego złożoną w dniu.2014r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy, wynosi.. zł brutto (słownie:. 00/100), w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości... (słownie: ), stawka podatku VAT 23%. 2. Sprzedający wystawi Kupującemu stosowną fakturę według obowiązujących przepisów. 3. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy oraz koszty przejazdu samochodu do Kupującego, ponosi Kupujący.

3 5. 1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży określoną w 4. ust. 1. przelewem na konto numer w Banku PEKAO SA II Oddział w Gdyni w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Przedmiot sprzedaży przechodzi na własność Kupującego z chwilą dokonania zapłaty całości ceny, o której mowa w 4. ust. 1. umowy. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego Odbiór przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego niezwłocznie po zapłaceniu ceny sprzedaży, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zapłaty przez Kupującego całej ceny nabycia, na podstawie pisemnego zawiadomienia Sprzedającego. 2. Kupujący zobowiązuje się do podpisania w dniu zawarcia umowy sprzedaży wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zakupionego samochodu ciężarowego marki KIA, model pojazdu: K 2500 II 3.2t, nr rejestracyjny: GA (załącznik nr 4 do umowy). Wypowiedzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, zostanie niezwłocznie złożone Ubezpieczycielowi przez Sprzedającego. 3. Kupujący zobowiązany jest do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji w związku ze zmianą właściciela oraz dostarczenia Sprzedającemu zaświadczenia o wyrejestrowaniu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy sprzedaży. Zaświadczenie, o którym mowa wyżej należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, Dział Finansowy lub przesłać na lub 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po zapłaceniu przez Kupującego całej ceny sprzedaży określonej w 4. ust. 1. umowy. 5. Osobami upoważnionymi przez Sprzedającego do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są: 1)... 2) Osobą upoważnioną przez Kupującego do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest legitymujący się dowodem osobistym W przypadku nie odebrania lub nie wywiezienia przedmiotu sprzedaży w terminie, o którym mowa w 6. ust. 1. umowy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej ceny sprzedaży brutto określonej w 4. ust. 1. umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tego zobowiązania. 2. Sprzedający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania przedmiotu sprzedaży aż do chwili zaspokojenia roszczeń wynikających z ust. 1. niniejszego paragrafu.

4 8. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 9. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załączniki: 1) zawiadomienie o wyborze oferty; 2) ogłoszenie o przetargu z dnia..; 3) oferta przetargowa złożona w dniu 2014 r.; 4) druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:

5 Załącznik nr 4 do wzoru umowy Imię i nazwisko posiadacza pojazdu Adres posiadacza pojazdu.. Nazwa zakładu ubezpieczeń Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego Z dniem... wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego zawartej na rzecz: (dane poprzedniego lub obecnego właściciela) na pojazd marki: o nr rej. na okres ubezpieczenia od dnia.... do dnia.... polisa nr... Data i miejscowość Podpis posiadacza pojazdu

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w Umowa kupna / sprzedaży samochodu W dniu roku w, pomiędzy: data... zamieszkałym w imię nazwisko przy ulicy legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez.. wskazać organ wydający posiadającym nr PESEL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej

Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej numerycznie CNC. Beneficjent: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna z siedzibą w 26-052 NOWINY, Zgórsko 1B, w związku

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo