UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, Warszawa, REGON nr , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP , reprezentowaną przez: Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą Al. Jana Pawła II 70, Warszawa. Biura Finansowo Księgowego w Mazowieckim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą Al. Jana Pawła II 70, Warszawa, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w, -. przy ul..., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez. pod numerem.., będącą/ego podatnikiem podatku VAT Nr NIP., reprezentowaną przez: 1).., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą * lub b) z siedzibą w przy ul.., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd. w..,. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS., będącego podatnikiem podatku VAT Nr NIP, reprezentowaną przez: 1).., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą * (* naleŝy wybrać właściwe) W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) została zawarta umowa o następującej treści: 18

2 1. Przedmiot umowy 1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa fabrycznie nowy samochód osobowy, zwany dalej samochodem, marki, model:... o parametrach techniczno-eksploatacyjnych i wyposaŝeniu, określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest uprawniony do sprzedaŝy samochodu marki będącego przedmiotem niniejszej umowy. 3. Numer fabryczny nadwozia samochodu zostanie wpisany w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 4. Odbiór samochodu przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, podpisanego przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron, w następujących miejscach odbioru uzgodnionych przez Strony: 1) w siedzibie Wykonawcy, jeŝeli Wykonawca jest z terenu Warszawy, 2) na terenie gminy Warszawa lub gmin sąsiednich, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, umoŝliwiającym odbiór samochodu, jeŝeli Wykonawca jest spoza terenu Warszawy, po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu samochodu przez Zamawiającego. 5. Dostawa samochodu do miejsca jego odbioru przez Zamawiającego odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu duplikat klucza/-y oraz dokumenty niezbędne do jego eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, ksiąŝkę pojazdu, homologację. 7. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą opuszczenia przez samochód miejsca jego odbioru, po podpisaniu protokołu odbioru przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron. 8. Prawo własności do samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru od Wykonawcy faktury VAT oraz wszystkich pozostałych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu naleŝytej staranności, określonej art. 355 kodeksu cywilnego. 10. Wykonawca oświadcza, iŝ zapoznał się u Zamawiającego z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa oraz z Zasadami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym i 19

3 zobowiązuje się przestrzegać reguł i postanowień tej polityki oraz poznanych zasad w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego. 2. Określenie ceny przedmiotu 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 strony ustalają na kwotę.. zł brutto (słownie brutto:..). 2. Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym wyposaŝenie samochodu określone w załączniku nr 1 do umowy. 3. Płatności 1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 umowy, nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT Wykonawcy w terminie nie dłuŝszym niŝ 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeŝeń protokołem odbioru (załącznik nr 2 do Umowy). 2. Za dzień spełnienia świadczenia przez Zamawiającego przyjmuje się dzień obciąŝenia jego rachunku bankowego. 3. Faktury VAT będą wystawiane na: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa al. Jana Pawła II nr 70, REGON nr , NIP Wykonanie zamówienia 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w terminie do dnia 30 listopada 2010 r. 2. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uwaŝa się datę odbioru samochodu przez Zamawiającego od Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości do wydania samochodu telefonicznie lub faxem z wyprzedzeniem, co najmniej 2 (dwóch) dni roboczych. 4. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT za przedmiot umowy na Nabywcę, którym jest Zamawiający oraz wydać ją Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa w 1 ust. 6 Umowy, celem dokonania rejestracji samochodu przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru samochodu niezwłocznie po jego 20

4 zarejestrowaniu i ubezpieczeniu. 6. Pomimo odbioru faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru samochodu, jeŝeli w trakcie odbioru Wykonawca nie wyda Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w 1 ust. 6 niniejszej Umowy, jak równieŝ, gdy w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi, Ŝe samochód nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do umowy, posiada wady bądź nosi ślady uŝywania. 5. Kary umowne 1. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w trakcie jego odbioru, zostaną one ujawnione w protokole odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na swój koszt, niezaleŝnie od postanowień gwarancji, w terminie 14 dni. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto samochodu, za kaŝdy dzień opóźnienia w usunięciu wady. 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona Umowy w terminie określonym w 4 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w 2 ust. 1 Umowy za kaŝdy dzień opóźnienia. 3. JeŜeli opóźnienie w wykonywaniu Umowy, trwało będzie dłuŝej niŝ 7 dni, Zamawiający moŝe, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy oraz zaŝądać kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w 2 ust. 1 Umowy. 4. Kary umowne są płatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 5. JeŜeli na skutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyŝszająca zastrzeŝone kary umowne, bądź szkoda powstanie z innych powodów niŝ te, dla których zastrzeŝono kary, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 6. Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony Zamawiającemu samochód jest fabrycznie nowy, dobrej jakości, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełnia wszystkie parametry określone w załączniku nr 1 do Umowy. 2. Gwarancja udzielona zgodnie ze złoŝonym formularzem ofertowym wynosi: na podzespoły mechaniczne. na lakier.. na perforację blachy 3. Termin udzielonej gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru samochodu przez 21

5 upowaŝnionych przedstawicieli Stron. 4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny, który ma być wykonywany przez Autoryzowaną Stację Obsługi. 5. NiezaleŜnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający moŝe skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi w okresie odpowiadającym okresowi gwarancji na poszczególne elementy zamówienia zgodnie z zapisem ust. 2 niniejszego paragrafu. 6. Koszty związane z usuwaniem wad samochodu ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi obciąŝają w całości Wykonawcę. 7. Wykonawca oświadcza, Ŝe w ramach udzielonej gwarancji usunięte zostaną nieodpłatnie, w terminie 7 dni roboczych, wszelkie wady w działaniu sprzedanego samochodu, a w przypadkach określonych w karcie gwarancyjnej nastąpi wymiana samochodu na nowy, wolny od wad. Termin na usunięcie wad liczy się od daty dostarczenia Wykonawcy pojazdu do naprawy. 8. W przypadku nie usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na swój koszt (nieodpłatnie), na czas naprawy, samochód zastępczy o parametrach nie gorszych niŝ samochód naprawiany. 9. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo wynająć samochód na koszt Wykonawcy. 10. JeŜeli opóźnienie w usunięciu wad będzie trwało dłuŝej niŝ 30 dni, Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy i ma prawo Ŝądać od Wykonawcy zwrotu ceny pojazdu, zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 2 ust. 1 niniejszej Umowy oraz odszkodowania uzupełniającego. 7. Rozstrzygnięcie 1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. Integralna część umowy 1. Załączniki, do których odsyła umowa, stanowią jej integralną część i podlegają wszelkim postanowieniom Umowy mogącym mieć zastosowanie. 22

6 2. Dokumenty w postaci Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz złoŝonej przez Wykonawcę oferty wraz z załącznikami stanowią uzupełnienie niniejszej Umowy w elementach nie uregulowanych jej zapisami i mają moc obowiązującą Strony. 9. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia po stronie Wykonawcy okoliczności uniemoŝliwiających wykonanie lub naleŝyte wykonanie niniejszej umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Przy wykonaniu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa do: 1) zatrudniania w charakterze pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego, 2) posługiwania się przy realizowaniu przedmiotu umowy podmiotami, których oferty zostały złoŝone i nie zostały wyłonione do wykonania zamówienia publicznego objętego umową, - pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz zapłaty w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 1 umowy. 10. Korespondencja 1. Wszelka korespondencja między stronami będzie kierowana na następujące adresy: 1) Wykonawca:..; 2) Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny, Warszawa, al. Jana Pawła II 70; tel.: (22) , fax: (22) Korespondencja wysłana listem poleconym na podane wyŝej adresy uwaŝana jest za doręczoną. 23

7 3. O kaŝdej zmianie adresu, strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą stronę. 4. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 3 skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres za doręczoną. 11. Postanowienia końcowe 1. Strony dopuszczają moŝliwość zmian niniejszej umowy z zastrzeŝeniem uwarunkowań, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a cztery Zamawiający. 12. Wykaz załączników Załącznikami do niniejszej umowy są: 1) Załącznik Nr 1 - Wykaz parametrów techniczno-eksploatacyjnych dotyczących samochodu będącego przedmiotem Umowy 2) Załącznik Nr 2 - Protokół odbioru (wzór).... WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 24

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH DOTYCZĄCYCH SAMOCHODU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM UMOWY Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:.. Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczno-eksploatacyjne dotyczące samochodu osobowego z napędem na 4 koła będącego przedmiotem umowy:... WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 25

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY PROTOKÓŁ ODBIORU SAMOCHODU OSOBOWEGO Zgodnie z umową nr... zawartą w dniu 2010 pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną Zamawiającym, a..., zwanym Wykonawcą, przedstawiciel Zamawiającego potwierdza, Ŝe w dniu r. dokonano odbioru samochodu osobowego o niŝej określonych parametrach wraz z dokumentacją pojazdu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Przekazujący... / Imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe/ Przejmujący... / Imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe/ 1. Marka i typ samochodu Nr rejestracyjny Nr nadwozia Pojemność silnika Rok produkcji Stan paliwa w zbiorniku Rodzaj paliwa Rodzaj ogumienia Kolor nadwozia Stan licznika (km) Opis stanu technicznego pojazdu Dokumentacja pojazdu Dodatkowe wyposaŝenie pojazdu Uwagi Przyjął... Przekazał... / podpis/ / podpis/ Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. 26

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... r. w Poznaniu (obowiązująca od 01.01.2015r) pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez:

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo