UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach"

Transkrypt

1 UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP Regon zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Pana Krzysztofa Dobrzyniewicza Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny przy kontrasygnacie Pani Ewy Pniak Skarbnika Miasta i Gminy Szczekociny a firmą:... z siedzibą...nip REGON. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania GPiK KZ) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i została z nim zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczych z zapewnieniem opieki w czasie przewozu. część 1 - Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Wolbromiu, ul. Skalska Przedmiot zamówienia stanowi dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania (Szczekociny) do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Wolbromiu, ul. Skalska 22 i z powrotem w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013r. 3. Dziecko porusza się na wózku inwalidzkim. 4. Wykaz dzieci objętych dowozem stanowi załącznik nr 1 do umowy. Liczba dzieci objętych dowozem w poszczególnych częściach zamówienia w okresie wykonywania zamówienia moŝe ulegać zmianie, zmianie moŝe ulec przebieg trasy dowozu dzieci do danej szkoły/ośrodka w zaleŝności od miejsca zamieszkania dziecka. Zamawiajmy zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby dzieci albo zmian osobowych na liście dzieci, a takŝe zmian w trasie dowozu do 20 km. Zmiany te nie będą powodować zmian umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się dowieźć dzieci do ośrodków rehabilitacyjno edukacyjnowychowawczych oraz odwieźć dzieci z w/w ośrodków do miejsca zamieszkania zgodnie z harmonogramem pracy ośrodków i planem zajęć. Dowóz będzie odbywał się we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku 2013 najkrótszą trasą z domu do ośrodka i po skończonych zajęciach lekcyjnych bez zbędnego oczekiwania z ośrodka do domu. 6. Wymaga się, aby przewóz był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego kurs udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 7. Zamawiający nie dopuszcza, aby kierowca był opiekunem. 8. Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca zamieszkania do ośrodka i z ośrodka do miejsca zamieszkania.

2 9. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę w czasie dowoŝenia, winni być wyposaŝeni w telefon komórkowy dostępny dla rodziców dowoŝonych dzieci, dyrektorów ośrodków oraz dla Zamawiającego. 10. Na przedmiot zamówienia składają się wszystkie czynności niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano na zajęcia i po południu z zajęć w ośrodku do miejsca zamieszkania, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa, sprawowanie dodatkowej, specjalistycznej opieki nad powierzonymi dziećmi, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, składanie i przewóz wózka inwalidzkiego odprowadzenie dzieci do ośrodka, odbiór od opiekuna z budynku ośrodka i przekazanie dzieci pod opiekę rodzica/prawnego opiekuna. 11. Przewóz dziecka niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim odbywać się moŝe wyłącznie po zamocowaniu pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim oraz wózka pasami i zaczepami, które nie mogą być zwalnianie w czasie jazdy. 12. Wszystkie samochody muszą posiadać widoczne oznakowanie pojazdu zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U r., poz. 1137). 13. Wszystkie samochody, którymi przewoŝone są dzieci muszą być sprawne technicznie, muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz muszą być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim. 14. Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z rodzicami dowoŝonych dzieci i dyrektorem ośrodka. Po uzgodnieniu, szczegółowy rozkład jazdy z przebiegiem tras dowozu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróŝy, z uwzględnieniem, Ŝe dziecko powinno być dowiezione do ośrodka w takim czasie, aby moŝliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabieranie go po zakończeniu bez zbędnego oczekiwania Wykonawca będzie wykonywał zadanie w okresie od r. do r. od poniedziałku do piątku w kaŝdym tygodniu z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, letnich wakacji i innych dni dodatkowo wolnych od nauki zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 2. O zmianie terminu realizacji kursu objętego umową z powodu odrabiania zajęć w wolną sobotę, o realizacji przez ośrodek lekcji skróconych i zmiany terminu (godzin) odwozu dyrekcja ośrodka, działając w imieniu Zamawiającego, będzie powiadamiać Wykonawcę. 3. Przesunięcie kursu na wolną sobotę nie powoduje zmiany wynagrodzenia za usługi objęte niniejszą umową W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczny przewoŝonych dzieci. 2. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób przewoŝonych w czasie przewozu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a. Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, a szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; b. Świadczenia usług pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, sprawnymi technicznie, wyposaŝonymi w specjalistyczny atestowany sprzęt zabezpieczający, specjalne oznakowanie; c. Ubezpieczenia pojazdów i dzieci;

3 d. Zapewnienia dzieciom fachowej opieki w czasie przewozu przez pracowników Wykonawcy, tzn. pomoc w przemieszczaniu się, pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc, od momentu odebrania dziecka od rodziców/opiekunów do momentu przekazania dziecka pracownikowi ośrodka przy dowozie i od momentu odebrania dziecka od pracownika ośrodka do momentu przekazania go rodzicom/opiekunom przy odwozie; e. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód jakie ze względu na rodzaj świadczonych usług uwaŝa się za niezbędne; f. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. 4. Zamawiający jest uprawniony do kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w czasie przewozu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. 2. Wykonawca będzie posiadał umowę ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności obejmującą realizację niniejszej umowy Stawka za wykonanie przez Wykonawcę usługi przewozu na trasie do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Wolbromiu wynosi.. zł netto za 1 dzień wykonanego przewozu, podatek VAT w wysokości.%, tj. kwota. zł brutto (słownie:.). 2. Określona stawka jest niezmienna w ciągu trwania umowy. 3. Koszt usługi za pełny miesiąc ustala się w wysokości zł brutto (przyjmując, Ŝe w kaŝdym miesiącu będzie średnio 23 dni przewozu). 4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia w trakcie obowiązywania umowy nie moŝe przekroczyć kwoty. zł brutto (słownie:.). 5. Strony umowy ustalają miesięczny okres rozliczenia naleŝności za świadczone usługi. 6. NaleŜność za świadczone usługi będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy uwidoczniony na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Na fakturze Wykonawca określi naleŝność za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącą iloczyn dziennej stawki i ilości dni dowozu w danym miesiącu na poszczególnych trasach dowozu z załączonymi listami obecności dzieci, podpisanymi przez dyrektora ośrodka lub osobę upowaŝnioną Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) W przypadku opóźnienia w realizacji przewozu powstałego z przyczyn leŝący po stronie Wykonawcy przekraczającego 1 godzinę w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 3 niniejszej umowy, b) Za niezrealizowanie kursu, w wysokości pięciokrotności wartości brutto kursu dziennego określonego w 5 ust. 1, c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 4 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 4 niniejszej umowy. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4 4. Wykonawca nie moŝe zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 5. Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącenie kar umownych z faktury, bez uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku moŝe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy, 2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 3) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 4) Wykonawca dopuści się raŝącego naruszenia zobowiązań umownych, a w szczególności w przypadku niewykonywania lub powtarzającej się nie terminowości w przewozach jak równieŝ podstawienia pojazdu nie spełniającego warunków technicznych określonych obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŝeli Zamawiający: 1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 2) Zawiadomi Wykonawcę, iŝ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron i wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość zmiany umowy w stosunku do treści złoŝonej oferty. Zmiana ta moŝe dotyczyć wszystkich istotnych postanowień umowy. Zmiana moŝliwa jest w następujących przypadkach: a) JeŜeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyŝszej; Jako siłę wyŝszą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezaleŝnie od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy. b) Wszelkich zmian prawodawstwa mających wpływ na wykonanie zamówienia, a w szczególności zmiany ustawowej stawki podatku VAT; W takim przypadku obniŝenie lub podwyŝszenie wynagrodzenia jest moŝliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. c) Gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny; d) Na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

5 e) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; f) Wystąpienie istotnych okoliczności mających wpływ na wykonanie zamówienia; g) Zmiany miejsca zamieszkania dowoŝonych dzieci; h) Przekształcenia Wykonawcy lub zmiany danych Wykonawcy; W przypadku przekształcenia lub zmiany danych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie o tej zmianie Zamawiającego przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające dokonane zmiany Reprezentantem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu umowy będzie:... Reprezentantem Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu umowy będzie:.. 2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemoŝności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do tej ustawy, Kodeksu Cywilnego. 4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje Zamawiający, a 1 Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załączniki 1. Wykaz dzieci objętych dowozem

6

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON Umowa Nr... projekt Zawarta w dniu...2011r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 291009923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Załącznik nr 6 UMOWA PROJEKT Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół ul. A. Mickiewicza 6

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo