NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą"."

Transkrypt

1 Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym dalej w tekście "Zamawiającym" reprezentowanym przez: Jolantę Koczorowską Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa GP 0158/760/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Prezydenta m.st. Warszawy; kontrasygnaty udziela Bronisława Sokołowska Główny Księgowy Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy a... NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą". W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający, działając na podstawie art. 17 ust.3a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U r. Nr 256, poz ze zm.) zleca a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub innej placówki wymienionej w art. 2 pkt. 5 wyżej wymienionej Ustawy o systemie oświaty na trasie dom placówka oświatowa dom w okresie od 1 września 2008r. do 19 czerwca 2009 r. 2. Dowożeniem objęte będą dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo skierowanie do nauczania specjalnego, spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub szkole podstawowej oraz obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno wychowawczych funkcjonujących na obszarze m.st. Warszawy. Wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowożeniem na trasach nr I; II; III; IV; V określa załącznik do umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci albo zmian osobowych na liście dzieci, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej lub mniejszej liczby samochodów niż wynika to z załącznika do niniejszej umowy. 4. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym oraz w porozumieniu z rodzicem / opiekunem dziecka optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i z uwzględnieniem następujących założeń: 1

2 a) dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było punktualne rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, b) na podstawie tygodniowego planu lekcji w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych Wykonawca ustali szczegółowe godziny kursów w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów. c) pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę nad dziećmi ustalą z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz szkołami, którym dzieciom należy udzielić pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu w szkole i udzielą tym dzieciom pomocy. 5. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez uzasadnione przypadki strony rozumieją np. awarię techniczną pojazdu. 2 Terminy realizacji Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 1 września 2008 roku do dnia 19 czerwca 2009 r. we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2008/ Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w 1 zgodnie z opisem zawartym w załączniku do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy i opiekuna. 3.Wykonawca oświadcza, że dysponuje oznakowanymi pojazdami samochodowymi przystosowanymi konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt (tj. szyny, rampy lub widny, odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków oraz pasy do mocowania wózków itp.). 4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić niezależnie od kierowców opiekunów przewożonym dzieciom, według następujących zasad: a) opiekun będzie odbierał dzieci od rodziców / opiekunów prawnych spod domu i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela; b) po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazywał pod opiekę rodziców / opiekunów prawnych lub upoważnionych osób; c) pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę zachowają szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Podczas przewozu pracownicy zapewniają dzieciom w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia przejazd. 5. Wykonawca oświadcza, że pracownicy sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie ich przewozu 2

3 na trasie dom szkoła dom posiadają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej lub, co najmniej 6 miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 6. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę są wyposażeni w identyfikatory pozwalające zawsze i w łatwy sposób zidentyfikować imię i nazwisko każdej z tych osób i nazwę firmy przewozowej oraz w telefon komórkowy. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca przedkłada zamawiającemu kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy i do przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy. 8. Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonania prac posiadają ważne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 9. Wykonawca zapewnieni na danej trasie przewozu dzieci tych samych pracowników, dokonując tylko minimalnych zmian osobowych i tylko w uzasadnionych przypadkach. Każda zmiana opiekuna wymaga powiadomienia na piśmie i dołączenia zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia w zakresie przepisów BHP i ppoż oraz zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej lub potwierdzającego co najmniej 6 miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z uwzględnieniem zamieszczonego do umowy załącznika zawierającego wykaz uczniów. Na wszystkich trasach lista dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulegać zmianie. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby dowożonych dzieci, powodujące konieczność wykorzystania większej lub mniejszej ilości samochodów niż wynika to z załącznika do niniejszej umowy, będzie skutkować wprowadzeniem aneksów do umowy. 11. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy zobowiązany jest przedstawić wstępny harmonogram dowozu dzieci, a harmonogram szczegółowy w terminie kolejnych 14 dni. Harmonogram będzie sporządzony dla każdego samochodu, kierowcy oraz opiekuna odrębnie i będzie zawierał: a) wskazanie numerów telefonów komórkowych kierowcy i opiekuna b) szczegółowe godziny kursów 12. Wykonawca będzie wykonywać umowę zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U Nr 125 poz. 874 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) 4 Nadzór 1. Zamawiający upoważnia Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Północ do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy. 2. W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może w szczególności: a) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych; b) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania niniejszej umowy; c) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi. 3

4 5 Ochrona danych osobowych 1. Wykonawca wykonując czynności, o których mowa w niniejszej Umowie zobowiązuje się: a) do stosowania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U r. Nr 101 poz.926 ze zm.) oraz procedur określonych przez administratora danych; b) do uzyskania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydanego przez administratora danych lub osobę upoważnioną przez niego; c) do złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 2. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia określonych odrębnymi przepisami warunków technicznych i organizacyjnych, którym odpowiadać powinny urządzenia i systemy informatyczne stosowane przez niego do przetwarzania danych osobowych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, otrzymanych od Zamawiającego celem wykonywania w/w usług w zakresie transportu dzieci, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. 6 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 w okresie obowiązywania umowy, strony ustalają wynagrodzenie w postaci stawki dziennej obliczonej dla każdej trasy: - dla trasy Nr I w wysokości... zł brutto, w tym... % VAT (słownie:...) za dowóz... dzieci - dla trasy Nr II w wysokości...zł brutto, w tym... % VAT (słownie:...) za dowóz... dzieci - dla trasy Nr III w wysokości...zł brutto, w tym.....% VAT (słownie:... zł) za dowóz... dzieci - dla trasy Nr IV w wysokości... zł brutto, w tym...% VAT (słownie:...zł) za dowóz...dzieci - dla trasy Nr V w wysokości... zł brutto, w tym...% VAT (słownie:...zł) za dowóz...dzieci 2. Maksymalna wysokość zobowiązań finansowych Zamawiającego wynikająca z umowy nie może przekroczyć kwoty w wysokości łącznej: Netto:.... zł. (słownie:...) Podatek VAT...% :... zł. (słownie:...) Brutto:...(słownie:...) w tym: za okres od 1 września 2008 r. 24 grudnia 2008 r. Netto:.... zł. (słownie:...) Podatek VAT...% :... zł. (słownie:...) Brutto:...(słownie:...) Za okres od 2 stycznia 2009 r. 19 czerwca 2009 r. Netto:.... zł. (słownie:...) 4

5 Podatek VAT...% :... zł. (słownie:...) Brutto:...(słownie:...) 3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura wraz z potwierdzeniem wykonania usługi przez Dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Faktury należy wystawiać na : Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP z adnotacją, że płatnikiem odbiorcą usługi jest Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie za każdy miesiąc kalendarzowy jako iloczyn stawki dziennej odpowiednio dla każdej trasy nr I, II, III, IV i liczby dni nauki szkolnej. 5. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr :... w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania usługi. 6. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia realizacji przelewu bankowego. 7 Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jest on obowiązany do zapłaty kar umownych: a) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z umową wykonania usługi transportowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdą nieterminowość lub niezgodność wykonania z umową; b) za każdorazowe niewykonanie dowozu w całości lub w części Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie zł. 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości zł. brutto. 3. Jeżeli kary umowne nie pokryją powstałej szkody, Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 8 Zmiana umowy 1. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich 5

6 uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zmian wskazanych w 1 ust. 3 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Postanowienia końcowe 1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o transporcie, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla m.st. Warszawy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych) DOA.340/Z/23/12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt UMOWA NR projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim Biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersytecki 1, NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Znak sprawy: SP.ZP.4464.2.2012 Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 realizując zamówienie

Bardziej szczegółowo