Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2015/2016 nr sprawy 272.WR Sułoszowa, dnia r. WÓJT GMINY-Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sułoszowej ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2015/2016 I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie w roku szkolnym 2015/2016 dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania do Szkół i z powrotem oraz dowóz uczniów do Gimnazjum w Sułoszowej i z powrotem oraz dowózszkoły Podstawowej w Woli Kalinowskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół w Sułoszowej, Woli Kalinowskiej, Olkuszu, Krakowie, Wolbromie i odwóz do miejsca zamieszkania uczniów z terenu Gminy Sułoszowa. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach: Trasa nr 1, Sułoszowa III Sułoszowa Szkoła; łącznie 44 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz o godzinie 14.45, Trasa nr 2 A, Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) Wielmoża Magazyny Wielmoża kolonia Wesoła Wielmoża Kamieniec Wielmoża Szkoła Wielmoża kolonia Krótka Podzamcze - Sułoszowa Szkoła; łącznie 28 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz nr 1 o godzinie 13.45, Sułoszowa Szkoła Podzamcze Kolonia Krótka Wielmoża Szkoła Wielmoża Skrzyżowanie Wielmoża Magazyny; Odwóz nr 2 o godzinie 14.40, Sułoszowa Szkoła Podzamcze Kolonia Krótka Wielmoża Szkoła Wielmoża Kamieniec Wielmoża Wesoła Wielmoża Magazyny Wielmoża Kolonia Długa. Trasa nr 2 B, Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) Wielmoża Magazyny Wielmoża kolonia Wesoła Wielmoża Kamieniec Wielmoża Szkoła Wielmoża kolonia Krótka Podzamcze - Sułoszowa Szkoła; łącznie 29 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz o godzinie 15.40, Sułoszowa Szkoła Podzamcze Kolonia Krótka Wielmoża Szkoła Wielmoża Skrzyżowanie Wielmoża Magazyny; Trasa nr 3,

2 1. Kalinów - Wola Kalinowska Pieskowa Skała - Sułoszowa Szkoła; łącznie 6 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz o godzinie Grodzisko-Wola Kalinowska Szkoła; łącznie 2 uczniów dowóz na godz Trasa nr 4, dowóz do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 5 uczniów Podzamcze (1 uczeń) Sułoszowa I (1 uczeń) - Sułoszowa II Szkoła (2 uczniów) Sułoszowa III (1 uczeń) - Olkusz ul. Kochanowskiego 2 Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców). Trasa nr 5, dowóz do Szkoły Specjalnej w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 1 uczeń. Wielmoża Kamieniec Szkoła Specjalna w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 (1 uczeń) Odwóz zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodzica lub Dyrektora. Trasa nr 6,dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 5 uczniów i 1 opiekun, w tym jeden uczeń leżący dowożony 2 razy w tygodniu i odwożony niezależnie od ucznia drugiego w godz ; dowóz uczniów w systemie łączonym. 1. Sułoszowa I (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska 22, 2. Wielmoża Szkoła (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska Wielmoża Poręba (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska Wielmoża kol. Długa (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska Wielmoża kol. Długa (1 uczeń leżący wraz z opiekunem) Wolbrom ul. Skalska 22; dowóz w godz oraz odwóz w godz usługa realizowana 2 razy w tygodniu Dowóz w godz zgodnie z planem zajęć uczniów. Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców lub Dyrektora). Odwóz uczniów na wszystkich trasach wgodzinach zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych, uszczegółowiony czas odjazdów po uzgodnieniu z Zamawiającym, Rodzicami lub Opiekunami oraz z Dyrektorami Szkół. Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV: usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

3 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2015/ Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne trasy. Zamawiający wymaga, że w przypadku złożenia oferty częściowej obowiązują zestawy tras przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Wymagany termin realizacji umowy: Rozpoczęcie: r. Zakończenie: r. Realizacja w dni nauki szkolnej z wyłączeniem ferii zimowych i letnich oraz dni świątecznych. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 2. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100% 3. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru - zał. nr 1 2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, 3. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy, 4. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. 5. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 6. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 7. wykaz osób - zał. nr 2 8. potencjał techniczny zał. nr 3 2. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę propozycji należy wliczyć: Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, Obowiązujący podatek od towarów i usług. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. 2. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 00

4 Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia r. do godziny 12 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu r. o godzinie 12 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: Aneta Kalęba-Krawczyk, tel w. 12. fax w Informacje dotyczące zawierania umowy: W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej. 2. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: UMOWA nr 272.WR projekt na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2015/2016 zawarta w dniu... w Sułoszowej pomiędzy: Gminą Sułoszowa Zespół Szkół nr 1 w Sułoszowej reprezentowaną przez: Sławomira Stefańczyka-Dyrektora Zespołu przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Stanisławy Majda zwaną w treści umowy Zamawiającym a reprezentowanym przez:

5 na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty w zapytaniu cenowym, strony zawierają umowę następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu oraz dowóz uczniów do Gimnazjum w Sułoszowej i Szkoły Podstawowej w Woli Kalinowskiej w roku szkolnym 2015/2016, na następujących trasach: Trasa nr 1, Sułoszowa III Sułoszowa Szkoła; łącznie 44 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz o godzinie 14.45, Trasa nr 2 A, Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) Wielmoża Magazyny Wielmoża kolonia Wesoła Wielmoża Kamieniec Wielmoża Szkoła Wielmoża kolonia Krótka Podzamcze - Sułoszowa Szkoła; łącznie 28 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz nr 1 o godzinie 13.45, Sułoszowa Szkoła Podzamcze Kolonia Krótka Wielmoża Szkoła Wielmoża Skrzyżowanie Wielmoża Magazyny; Odwóz nr 2 o godzinie 14.40, Sułoszowa Szkoła Podzamcze Kolonia Krótka Wielmoża Szkoła Wielmoża Kamieniec Wielmoża Wesoła Wielmoża Magazyny Wielmoża Kolonia Długa. Trasa nr 2 B, Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) Wielmoża Magazyny Wielmoża kolonia Wesoła Wielmoża Kamieniec Wielmoża Szkoła Wielmoża kolonia Krótka Podzamcze - Sułoszowa Szkoła; łącznie 29 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz o godzinie 15.40, Sułoszowa Szkoła Podzamcze Kolonia Krótka Wielmoża Szkoła Wielmoża Skrzyżowanie Wielmoża Magazyny; Trasa nr 3, 1. Kalinów - Wola Kalinowska Pieskowa Skała - Sułoszowa Szkoła; łącznie 6 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz o godzinie Grodzisko-Wola Kalinowska Szkoła; łącznie 2 uczniów dowóz na godz Trasa nr 4, dowóz do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 5 uczniów

6 Podzamcze(1 uczeń) - Sułoszowa I (1 uczeń) - Sułoszowa II Szkoła (2 uczniów) Sułoszowa III (1 uczeń) - Olkusz ul. Kochanowskiego 2 Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców). Trasa nr 5, dowóz do Szkoły Specjalnej w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 1 uczeń Wielmoża Kamieniec Szkoła Specjalna w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 (1 uczeń) Odwóz zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodzica lub Dyrektora. Trasa nr 6,dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 5 uczniów i 1 opiekun, w tym jeden uczeń leżący dowożony 2 razy w tygodniu i odwożony niezależnie od ucznia drugiego w godz ; dowóz uczniów w systemie łączonym. 1. Sułoszowa I (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska 22, 2. Wielmoża Szkoła (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska Wielmoża Poręba (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska Wielmoża kol. Długa (1 uczniów) Wolbrom ul. Skalska Wielmoża kol. Długa (1 uczeń leżący wraz z opiekunem) Wolbrom ul. Skalska 22; dowóz w godz oraz odwóz w godz usługa realizowana 2 razy w tygodniu Dowóz w godz zgodnie z planem zajęć uczniów. Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców lub Dyrektora). Odwóz uczniów na wszystkich trasach wgodzinach zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych, uszczegółowiony czas odjazdów po uzgodnieniu z Zamawiającym, Rodzicami lub Opiekunami oraz z Dyrektorami Szkół. 2.Ceny jednostkowebiletów miesięcznych(trasy 1,2,3) i stawka dzienna obliczona dla każdej trasy (trasa 4,5,6) podane przez oferenta zostaną określone na cały okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości uczniów (trasy 1,2,3). W czasie obowiązywania umowy dopuszczalne są zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówionych biletów miesięcznych ze względu na ruch uczniów w trakcie roku szkolnego m.in. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły. Liczba dowożonych dzieci niepełnosprawnych (trasy 4,5,6) w okresie objętym zamówieniem może ulegać zmianie, a także w zależności od miejsca zamieszkania dziecka może zmienić się w związku z tym przebieg tras dowozu do danej szkoły/ośrodka. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby dzieci albo zmian osobowych na liście dzieci. Zwiększenie liczby dzieci dowożonych do danej szkoły/ośrodka nie będzie skutkować zwiększeniem kosztów dowozu i nie będzie powodować zmian w umowie. 4. Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z rodzicami dowożonych dzieci i dyrektorem szkoły/ośrodka przed rozpoczęciem roku szkolnego. Po uzgodnieniu szczegółowy harmonogram z przebiegiem tras dowozu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

7 5. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem, że dziecko powinno być dowiezione do szkoły/ośrodka w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabieranie po ich zakończeniu bez zbędnego oczekiwania. 6. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę w czasie dowożenia winni być wyposażeni w telefon komórkowy dostępny dla rodziców dowożonych dzieci, dyrektorów szkoły/ośrodka oraz dla Zamawiającego. 7. Termin wykonywania zamówienia od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 2 Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 2. Świadczenia usług pojazdami sprawnymi technicznie, wymaga się, aby Wykonawca w celu sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia dysponował taką ilością sprzętu, którą jest w stanie zadysponować do obsługi tras w systemie podstawowym i awaryjnym; oraz w przypadku przewozu dzieci niepełnosprawnych środki transportu powinny być do tego celu przystosowane, wyposażone w atestowany sprzęt zabezpieczający, specjalne oznakowanie, umożliwiający transport wózków inwalidzkich, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości dzieci niepełnosprawnych na każdej trasie. 3. Ubezpieczenia pojazdu i dzieci. 4. Zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym fachowej opieki w czasie przewozu przez pracowników Wykonawcy, tzn. pomoc w przemieszczaniu się, pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc, od momentu odebrania dziecka od rodziców/opiekunów do momentu przekazania dziecka pracownikowi szkoły/ośrodka przy dowozie i od momentu odebrania dziecka od pracownika szkoły do momentu przekazania go rodzicom/opiekunom przy odwozie. 5. Zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód jakie ze względu na rodzaj świadczonych usług uważa się za niezbędne. 6. Zapewnienia najwyższego poziomu usług, sprawności technicznej pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy. 7. Przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

8 3 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku. 4 Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie zgodnie z realizacją zamówienia na poszczególnych trasach. I. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne zgodnie z wykupionymi biletami miesięcznymi na trasach 1, 2, 3. Trasa nr 1, Sułoszowa III Sułoszowa Szkoła; łącznie 44 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz o godzinie 14.45, w wysokości: Cena jednostkowa biletu miesięcznego brutto w kwocie...zł (Słownie:...) Łączna miesięczna wartość zamówienia netto za trasę:... kwota podatku Vat... (brutto..., słownie:...). Trasa nr 2 A, Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) Wielmoża Magazyny Wielmoża kolonia Wesoła Wielmoża Kamieniec Wielmoża Szkoła Wielmoża kolonia Krótka Podzamcze - Sułoszowa Szkoła; łącznie 28 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz nr 1 o godzinie 13.45, Sułoszowa Szkoła Podzamcze Kolonia Krótka Wielmoża Szkoła Wielmoża Skrzyżowanie Wielmoża Magazyny; Odwóz nr 2 o godzinie 14.40, Sułoszowa Szkoła Podzamcze Kolonia Krótka Wielmoża Szkoła Wielmoża Kamieniec Wielmoża Wesoła Wielmoża Magazyny Wielmoża Kolonia Długa. w wysokości: Cena jednostkowa biletu miesięcznego brutto w kwocie...zł (Słownie:...)

9 Łączna miesięczna wartość zamówienia netto za trasę:... kwota podatku Vat... (brutto..., słownie:...). Trasa nr 2 B, Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) Wielmoża Magazyny Wielmoża kolonia Wesoła Wielmoża Kamieniec Wielmoża Szkoła Wielmoża kolonia Krótka Podzamcze - Sułoszowa Szkoła; łącznie 29 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz o godzinie 15.40, Sułoszowa Szkoła Podzamcze Kolonia Krótka Wielmoża Szkoła Wielmoża Skrzyżowanie Wielmoża Magazyny; w wysokości: Cena jednostkowa biletu miesięcznego brutto w kwocie...zł (Słownie:...) Łączna miesięczna wartość zamówienia netto za trasę:... kwota podatku Vat... (brutto..., słownie:...). Trasa nr 3, 1. Kalinów - Wola Kalinowska Pieskowa Skała - Sułoszowa Szkoła; łącznie 6 uczniów gimnazjum; dowóz na godz Odwóz o godzinie w wysokości: Cena jednostkowa biletu miesięcznego brutto w kwocie...zł (Słownie:...) 2. Grodzisko-Wola Kalinowska Szkoła; łącznie 2 uczniów dowóz na godz w wysokości: Cena jednostkowa biletu miesięcznego brutto w kwocie...zł

10 (Słownie:...) Łączna miesięczna wartość zamówienia netto za trasę:... kwota podatku Vat... (brutto..., słownie:...). II. Za wykonanie przedmiotu umowy na trasach 4, 5 i 6 Wykonawca otrzyma cenę za jeden dzień wykonanego dowozu dzieci niepełnosprawnych. Trasa nr 4, dowóz do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 5 uczniów Podzamcze (1 uczeń) - Sułoszowa I (1 uczeń) - Sułoszowa II Szkoła (2 uczniów) Sułoszowa III (1 uczeń) - Olkusz ul. Kochanowskiego 2 Cena za jeden dzień wykonanego dowozu dzieci niepełnosprawnych w wysokości netto...zł i należny podatek VAT kwota.. kwota zł brutto (słownie:...zł brutto), Trasa nr 5, dowóz do Szkoły Specjalnej w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21, i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 1 uczeń 1. Wielmoża Kamieniec Szkoła Specjalna w Krakowie ul. Lubomirskiego 21 (1 uczeń) Cena za jeden dzień wykonanego dowozu dzieci niepełnosprawnych w wysokości netto...zł i należny podatek VAT kwota.. kwota zł brutto (słownie:...zł brutto),

11 Trasa nr 6,dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 5 uczniów i 1 opiekun, w tym jeden uczeń leżący dowożony 2 razy w tygodniu i odwożony niezależnie od ucznia drugiego w godz dowóz uczniów w systemie łączonym. 1. Sułoszowa I (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska 22, 2. Wielmoża Szkoła (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska 22, 3. Wielmoża Poręba (1 uczeń) Wolbrom ul. Skalska Wielmoża kol. Długa (1 uczniów) Wolbrom ul. Skalska 22 Cena za jeden dzień wykonanego dowozu dzieci niepełnosprawnych w wysokości netto...zł i należny podatek VAT kwota.. kwota zł brutto (słownie:...zł brutto), 5. Wielmoża kol. Długa (1 uczeń leżący wraz z opiekunem) Wolbrom ul. Skalska 22; dowóz w godz oraz odwóz w godz usługa realizowana 2 razy w tygodniu Cena za jeden dzień wykonanego dowozu dzieci niepełnosprawnych w wysokości netto...zł i należny podatek VAT kwota.. kwota zł brutto (słownie:...zł brutto), Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę określająca należność za wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiąca iloczyn dziennej stawki i ilości dni dowozu w danym miesiącu na poszczególnych trasach dowozu, potwierdzone listami obecności dzieci. 3. Określona stawka jest niezmienna w ciągu trwania umowy. 4. Strony umowy ustalają miesięczny okres rozliczenia należności za świadczone usługi. 5. Należność za świadczone usługi będzie płatna przelewem z konta Zespołu Szkół nr 1 w Sułoszowej z działu 801, rozdział dowożenie uczniów do szkół - w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury; trasy 4, 5 i 6 z załączonymi listami obecności dzieci, podpisanymi przez dyrektora szkoły/ośrodka lub osobę upoważnioną. 6. Odbiorcą faktury jest Zespół Szkół nr 1 w Sułoszowej NIP Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zespołu Szkół nr 1 w Sułoszowej. 8. Ogólna wartość zlecanych usług w okresie umowy nie może przekroczyć kwoty:..., w tym w roku 2015 kwoty zł, a w roku 2016 kwoty zł.

12 5 1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie wyznaczony pracownik zamawiającego. 2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych w przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % należnego wynagrodzenia za każdy dzień niezgodnego z umową wykonania usługi. 3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za cały okres trwania umowy. 4. Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody przewyższającej kary umowne. 5. Kary umowne mogą być potrącane z należnego wynagrodzenia. 7 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody mogące wyniknąć z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń w czasie realizacji przez niego przedmiotu niniejszej umowy. 8 Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu właściwego dla siedziby Zamawiającego Sądu Rejonowego. 9 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

13 leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu. 12 Umowę sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca:. (Wójt) Załączniki: 1. druk propozycji cenowej, 2. wykaz osób 3. potencjał techniczny

14 Załączniki załącznik 1-druk propozycji cenowej.doc Data: :06:21 Rozmiar: 64.5k Załącznik 2-wykaz osób.doc Data: :06:25 Rozmiar: 32.5k załącznik 3-potencjał techniczny.doc Data: :06:29 Rozmiar: 36k Liczba odwiedzin: 14 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Gminy Sułoszowa Henryk Gorajczyk Aneta Kalęba-Krawczyk Czas wytworzenia: :03:51 Czas publikacji: :07:05 Data przeniesienia do archiwum: Brak

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy 271.9.2011 PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012 zawarta w dniu... w Sułoszowej pomiędzy: Gminą Sułoszowa -Gimnazjum w Sułoszowej/Gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 (projekt) UMOWA nr na dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 im. C. K. Norwida w Olkuszu w roku szkolnym 2017/2018

Załącznik Nr 7 (projekt) UMOWA nr na dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 im. C. K. Norwida w Olkuszu w roku szkolnym 2017/2018 Załącznik Nr 7 (projekt) UMOWA nr na dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 im. C. K. Norwida w Olkuszu w roku szkolnym 2017/2018 W dniu... roku w Olkuszu pomiędzy: Gminą Olkusz -Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:. reprezentowanym przez.:.. zwanym dalej,,wykonawcą

UMOWA NR /2014. z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:. reprezentowanym przez.:.. zwanym dalej,,wykonawcą WZÓR UMOWA NR /2014 zawarta w dniu..2014r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta Gminy zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 W dniu.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA PRZEWOZU

PROJEKT UMOWA PRZEWOZU Znak sprawy: PRGR.2710.15.2012 Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWA PRZEWOZU zawarta w dniu pomiędzy Gminą Mircze, ul. Kryłowska 20, 22 530 Mircze, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r. Kcynia, dnia 02 lutego 2015 r. Znak: ZSOKcynia / 271-3 /2015 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy nr

Wzór Umowy nr Wzór Umowy nr 272..2012 zawarta w dniu.. w., pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Gminą Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński; NIP: 504-00-25-730; REGON: 092350932, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272-. /2014

UMOWA BGR/272-. /2014 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWA BGR/272-. /2014 Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Komprachcice, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Pawła Smolarek

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy. Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8

Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy. Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8 Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8 zwaną w dalszej części Zamawiającym, reprezentowaną przez : Barbarę Zając - Wójta Gminy Pokój a.. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SZE /... / 2014

UMOWA NR SZE /... / 2014 UMOWA NR SZE /... / 2014 została zawarta w Miechowie, dnia...pomiędzy : Samorządowym Zespołem Edukacji w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, reprezentowaną przez: 1. mgr Jerzego Pułkę dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY OSO.271.II.XII.1.2014 Gródek nad Dunajcem dnia 17 grudnia 2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu na rzecz gminy Gródek nad

Bardziej szczegółowo

Z przewozów, o których mowa w 1 mogą korzystać wyłącznie dzieci będące uczniami Zespołu Szkół w Czemiernikach.

Z przewozów, o których mowa w 1 mogą korzystać wyłącznie dzieci będące uczniami Zespołu Szkół w Czemiernikach. Załącznik nr 2 UMOWA (wzór) Zawarta w dniu...r. w Czemiernikach pomiędzy: Gminą Czemierniki z siedzibą przy ulicy Zamkowej 9, 21-306 Czemierniki (NIP 5381850582 ) reprezentowaną przez: Krystynę Dobrowolską

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. NIP.. reprezentowaną przez:

UMOWA Nr.. NIP.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 do Zapytania UMOWA Nr.. Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Jordanów, z siedzibą 34-240 Jordanów, Rynek 2, NIP 5521586100, reprezentowaną przez: 1. Wójta Gminy Jordanów - mgr inż. Stanisława

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu 2015 r. w Baranowie, pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie Rynek 21 reprezentowaną przez: Bogumiłę Lewandowską

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez :

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : DRUK NR 2 DO SIWZ ZAŁ. NR 1 DO OFERTY Znak sprawy G/1//2010 Projekt Umowy UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP...

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP... - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF./2015

U M O W A Nr ZEF./2015 - W Z Ó R - U M O W A Nr ZEF./2015 W dniu.. 2015 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271, REGON 531413194, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SZE /... / 2016

UMOWA NR SZE /... / 2016 UMOWA NR SZE /... / 2016 została zawarta w Miechowie, dnia...pomiędzy : Gmina Miechów - Samorządowym Zespołem Edukacji w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta dnia... w Brojcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta dnia... w Brojcach pomiędzy: Załącznik Nr 5 UMOWA NR.. zawarta dnia... w Brojcach pomiędzy: Gminą Brojce, ul. Długa 48, 72-304 Brojce NIP: 8571841524, REGON: 811684396 reprezentowaną przez: Stanisława Gnosowskiego Wójt Gminy Brojce

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr...

- WZÓR - UMOWA Nr... - WZÓR - UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV. Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy.

ROZDZIAŁ IV. Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy. ROZDZIAŁ IV Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy. SR.271.7.2015 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... W dniu...r. w Dębem Wielkim pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie mającą siedzibę w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do r. Dobieszewo, dnia 13 luty 2014 r. Znak: SP.D. 271/1/2014 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

- Projekt - UMOWA Nr. zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a

- Projekt - UMOWA Nr. zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a - Projekt - UMOWA Nr Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Przewoźnikiem Strony oświadczają,

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Laskownica, dnia 19 września 2017 r. Znak: SP.L. 271/1/2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/ Trasa Nr 7. UMOWA PRZEWOZU Nr...

- WZÓR- Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/ Trasa Nr 7. UMOWA PRZEWOZU Nr... - WZÓR- Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/2014 - Trasa Nr 7. UMOWA PRZEWOZU Nr... zawarta w dniu... 2013 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - U M O W A NR... - projekt - załącznik nr 5 zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego dnia... w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - WZÓR -

Załącznik Nr 2 - WZÓR - - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr /2012 Zawarta w dniu..2012 roku w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... Przedmiot umowy

UMOWA NR... ... Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...r. w Prażmowie pomiędzy: Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie ul. Czołchańskiego 1 NIP... Regon..., zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Grzegorza

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: G Świerzowa Polska, r.

znak sprawy: G Świerzowa Polska, r. znak sprawy: G.435.3.2016 Świerzowa Polska, 26.07.2016 r. Dyrektor Świerzowa Polska ul. Szkolna 31, 38-457 Zręcin ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Przewóz uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy IP.272.1.2.2015.KM Nysa, 2015-02-11 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty na Dostawa 1000 egz. publikacji w ramach realizacji projektu Przyroda wokół nas współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP...

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP... - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : Os wzór

UMOWA NR : Os wzór Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego Nr Os.042.3.38.5.2013 UMOWA NR : Os..2015 - wzór Zawarta w dniu...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy: 1/ Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Dobieszewo, dnia 18 września 2017 r. Znak: SP.D. 271/1/2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

tel fax UMOWA NR ZPF.272

tel fax UMOWA NR ZPF.272 UMOWA NR ZPF.272 W dniu. 2014 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem,, 37-420 Rudnik nad Sanem, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) mgr inż. Dariusza Skibę Przedmiot umowy Wykaz uczniów i

UMOWA (WZÓR) mgr inż. Dariusza Skibę Przedmiot umowy Wykaz uczniów i BGK.271.12.2016 Bodzentyn, 05-08-2016r. UMOWA (WZÓR) W dniu..., pomiędzy Gminą Bodzentyn z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3, reprezentowaną przez: mgr inż. Dariusza Skibę Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 zawarta dnia.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 reprezentowaną przez Pana

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP...

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP... - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach Gimnazjum nr 8 Szkoła Podstawowa nr 23

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach Gimnazjum nr 8 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 3 ZSP Nr -341/1/013 U M O W A zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: Zespołem Szkolno Przedszkolnym Nr w Tychach, Jedności 51, 43-100 Tychy NIP:646651137,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA do złożenia oferty na wykonanie zadania : (zapytanie ofertowe)

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA do złożenia oferty na wykonanie zadania : (zapytanie ofertowe) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Piotrków Trybunalski, dn. 18.11.2016 roku Znak Sprawy : FDP/2311/22/16 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

IPG Wodzierady,

IPG Wodzierady, IPG. 271.1.2017 Wodzierady, 2017-02 -02 I. Informacje ogólne: Gmina Wodzierady zaprasza do złożenia ofert na: Przewóz dzieci ze szkół na terenie Gminy Wodzierady w roku szkolnym 2016/2017 ( od dnia 13.02.2017r.),

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA. Do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Zakup i dostawa opału do Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2017 roku.

ZAPRASZA. Do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Zakup i dostawa opału do Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2017 roku. Kcynia, dnia 06 lutego 2017 r. Znak: Przedszk. 271-01/2017 Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna

FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna FORMULARZ OFERTY NA: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół i gimnazjów na terenie Gminy Pleśna w okresie od 3 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Kcynia, dnia 29 lutego 2016 r. Znak: Przedszk /2016

Kcynia, dnia 29 lutego 2016 r. Znak: Przedszk /2016 Kcynia, dnia 29 lutego 2016 r. Znak: Przedszk. 271-01/2016 Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE......

UMOWA ZLECENIE...... UMOWA ZLECENIE zawarta w Pozezdrzu w dniu 2014 r. pomiędzy:. zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: a...... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W oparciu

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 26 luty 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR.

Wzór umowy UMOWA NR. Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej,, Zamawiającym a reprezentowanym przez: 1... uprawnionym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Łęczna - Zespół Szkół Nr 2 z Klasami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi w Łęcznej. ul. Jaśminowa 6, Łęczna

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Łęczna - Zespół Szkół Nr 2 z Klasami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi w Łęcznej. ul. Jaśminowa 6, Łęczna .. pieczęć zamawiającego ZS2.272.01.2016.HB. I. ZAMAWIAJACY: ZAPYTANIE OFERTOWE Łęczna, dnia 15-12-2016r. (miejscowość i data) Gmina Łęczna - Zespół Szkół Nr 2 z Klasami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Janikowie pomiędzy Gminą Janikowo - Miejsko-Gminnym Zespołem Oświaty w Janikowie mającym siedzibę w Janikowie, przy ul. Przemysłowej 6, NIP: 556-274-02-07,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (usługa dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej)

Zapytanie ofertowe (usługa dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej) Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej Czarna Białostocka, 14 lipca 2014 r. ul. Traugutta 2 16-020 Czarna BIałostocka tel. 85 713 13 40 fax 85 713 13 49 um@czarnabialostocka.pl www.czarnabialostocka.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR A.RZP.../2011

UMOWA NR A.RZP.../2011 UMOWA NR A.RZP..../2011 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu... września 2011 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr..2015

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr..2015 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA Nr..2015 Zawarta w dniu... 2015 r., pomiędzy Gminą Halinów, z siedzibą w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1, reprezentowaną przez Burmistrza Halinowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie:

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: ... 2015 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren Gminy Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2014 r. DTE.7022.19.2014.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr 272... 2013

U M O W A Nr 272... 2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WZÓR UMOWY U M O W A Nr 272.... 2013 zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy: Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858, z/s w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA r o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

UMOWA r o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Załącznik nr 8 UMOWA r o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zawarta w dniu.. grudnia 2010 roku w Kępnie pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Świdnik, 12 lipca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informacje ogólne: Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ROZDZIAŁ IV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY ROZDZIAŁ IV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Nr sprawy: SR.271.6.2015 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu.-..-2015 r. w Dębem Wielkim, pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą w Dębem Wielkim (05-311) przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ... ... 2. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie... (zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu)

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ... ... 2. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie... (zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu) - WZÓR- Załącznik Nr 2 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z do Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce - Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 Trasa Nr 1. UMOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA NR.../2012

Załącznik nr 5 UMOWA NR.../2012 UMOWA NR.../2012 Załącznik nr 5 Zawarta dnia... 2012r. pomiędzy Gminą Kobylin z siedzibą 63-740 Kobylin, Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Burmistrza Kobylina - Bernarda Jasińskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA Załącznik Nr 5 do Zaproszenia Wzór umowy UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA zawarta w dniu...2014 roku w Słupsku, pomiędzy: Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek szkolnowychowawczych OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek szkolnowychowawczych OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik Nr 5 OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu...w Redzie pomiędzy Gminą Miasto Reda, reprezentowaną przez: Krzysztofa Krzemińskiego - Burmistrza Miasta Redy, z kontrasygnatą Jadwigi Dobrzyńskiej Skarbnika

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty Baranów Sandomierski, dnia 18.08.2015 r. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 według

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek szkolno-wychowawczych w 2016 roku. Postępowanie 15.IN.PN.U.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek szkolno-wychowawczych w 2016 roku. Postępowanie 15.IN.PN.U. Załącznik nr 5 OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu...w Redzie pomiędzy Gminą Miasto Reda, reprezentowaną przez: Krzysztofa Krzemińskiego - Burmistrza Miasta Redy, z kontrasygnatą Jadwigi Dobrzyńskiej Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/./2011 zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie

UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/./2011 zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie załącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy - UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/./2011 zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP.272.40.2011

UMOWA nr ZP.272.40.2011 WZÓR UMOWA nr ZP.272.40.2011 zawarta w dniu... r. w Mokrej Wsi, pomiędzy: Zespołem Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz, posiadającą nr NIP: 125-128-05-98,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie

UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie UMOWA ZLECENIA NR zawarta w dniu 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH Zał. 7 WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w Bobolicach w dniu... pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bobolice, ul. Polanowska 12, 76 020 Bobolice

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zwanego dalej Zamawiającym a... reprezentowanym przez

UMOWA NR.. zwanego dalej Zamawiającym a... reprezentowanym przez Załącznik nr 4 Projekt umowy UMOWA NR.. zawarta w dniu.... 2013 r. pomiędzy Gminą Kikół reprezentowaną przez: 1. Józefa Predenkiewicza Wójta Gminy przy kontrasygnacie 2. Wioletty Frej Skarbnika Gminy zwanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA (wzór) PRZEDMIOT UMOWY Nr postępowania ZP/1286/032/U/09 Załącznik nr 4 zawarta w dniu.w Gdańsku UMOWA (wzór) pomiędzy: Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa rektora

Bardziej szczegółowo