I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Str. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. III. IV. OKRES UBEZPIECZENIA.4 UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY 4 PRZEBIEG UBZPIECZENIA.7 1. Klient indywidualny Mały i średni przedsiębiorca System Bonus/Malus Wskaźnik flotowy...11 V. INFORMACJE O POJEŹDZIE Dokumenty pojazdu Rodzaje nadwozi Numer VIN Oględziny pojazdu Dokumentacja fotograficzna VI. VII. UMOWA UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie OC Zielona Karta Ubezpieczenie graniczne Ubezpieczenie AC Doubezpieczenie pojazdu po szkodzie Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu...37 ZAŁĄCZNIKI. 40 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze wytyczne ustalają zasady postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. Do stosowania zasad określonych w niniejszych wytycznych zobowiązane są osoby posiadające pełnomocnictwa do zawierania umów ubezpieczeń w imieniu STU Ergo Hestia S.A. UŜyte oznaczenia literowe oznaczają następujące rodzaje ubezpieczeń: 2 AC ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco). HCA ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance. WD OC NNW ZK UG ubezpieczenie wyposaŝenia dodatkowego w ramach ubezpieczenia AC. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaŝerów. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium państw będących sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi Regulaminu Wewnętrznego (System Zielonej Karty), z wyłączeniem państw sygnatariuszy Porozumienia Wielostronnego. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne (z wyłączeniem pojazdów zarejestrowanych w krajach UE), za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP oraz na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Ustawa o OC ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm.). 3

4 3 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie złoŝonej przez Ubezpieczającego oferty. Oferta Ubezpieczającego powinna wyraŝać wolę oferenta zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w ofercie. 2. Aby zabezpieczyć się przed wadliwym zawarciem umowy oraz uzyskać wszystkie informacje niezbędne do oceny ryzyka i kalkulacji składki oferta Ubezpieczającego powinna być złoŝona na formularzu wniosku ubezpieczeniowego stosowanego przez Ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia pojazdów za pośrednictwem brokera będącego przedstawicielem Ubezpieczającego, dopuszcza się stosowanie tzw. wniosków brokerskich. 3. Pośrednik ubezpieczeniowy (agent) moŝe zawierać umowy ubezpieczenia wyłącznie na podstawie aktualnych formularzy dokumentów ubezpieczeniowych wydanych przez STU Ergo Hestia S.A., w ramach posiadanych pełnomocnictw. II. OKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Okres ubezpieczenia określa się wpisując dzień, miesiąc, rok i godzinę początku okresu ubezpieczenia oraz dzień, miesiąc i rok końca okresu ubezpieczenia. Godzina końca okresu ubezpieczenia jest wypełniona, poniewaŝ przypada ona zawsze na godzinę ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Na jednej polisie wszystkie rodzaje ubezpieczeń muszą mieć ten sam wspólny okres ubezpieczenia. 2. W przypadku gdy róŝne ryzyka mają róŝne okresy ubezpieczenia (zarówno początku jak i końca), naleŝy wystawić odrębne polisy potwierdzające zawarcie umowy. III. UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY 5 1. Dane klienta naleŝy wpisywać lub sprawdzać na podstawie przedstawionego przez Ubezpieczającego dokumentu toŝsamości (paszport lub dowód osobisty). W przypadku klientów prowadzących działalność konieczne jest podanie numeru Regon i NIP. 2. JeŜeli w dowodzie rejestracyjnym wpisanych jest kilku właścicieli naleŝy potraktować ich jako współubezpieczonych i wymienić wszystkich w polisie. 3. Wiek klienta naleŝy ustalić co do dnia wg daty jego urodzin. 4

5 Przykład: Data urodzin klienta r. Data zawarcia umowy ubezpieczenia r. W dniu zawarcia umowy klient ma skończone 28 lat i jest w trakcie 29-go roku Ŝycia. W związku z tym zaliczany jest do grupy klientów w wieku do 29 lat (włącznie). 4. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem danej kategorii ustala się na podstawie daty nadania uprawnień umieszczonej w prawo jazdy. Prawo jazdy zawiera numer i datę wystawienia dokumentu oraz nadania uprawnienia. Data nadania uprawnień znajduje się na rewersie w tabeli w kolumnie 10. obok odpowiedniej kategorii. Przykład 1: kategoria B (samochody osobowe) uzyskanie uprawnień w dniu r. kategoria A (motocykle) uzyskanie uprawnień w dniu r. Klient ubezpiecza motocykl w dniu r. Okres posiadania uprawnień klienta do kierowania motocyklem naleŝy liczyć od daty r. Przykład 2: kategoria B (samochody osobowe) uzyskanie uprawnień w dniu r. kategoria A (motocykle) uzyskanie uprawnień w dniu r. Klient ubezpiecza samochód osobowy w dniu r. Okres posiadania uprawnień klienta do kierowania samochodem osobowym jest krótszy niŝ 3 lata (róŝnica pomiędzy datą r. a datą r.). W związku z tym w kalkulacji składki konieczne jest uwzględnienie zwyŝki Dane Ubezpieczonego wypełnia się jeŝeli są inne, niŝ dane Ubezpieczającego, stosując takie same zasady jak przy wypełnianiu danych Ubezpieczającego. Pozostawienie tej części niewypełnionej oznacza, Ŝe Ubezpieczającym i Ubezpieczonym jest to ta sama osoba (przedsiębiorca). 5

6 2. Dokładne ustalenie rodzaju stosunku prawnego łączącego Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, oraz właściwe ich określenie w umowie ubezpieczenia mają decydujące znaczenie przy ustalaniu praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. 3. Dane Ubezpieczonego muszą być wypełnione w kaŝdym przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. Regulacja prawna umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawarta jest w art. 808 kodeksu cywilnego. Wykorzystanie tej formy prawnej umowy ubezpieczenia ma miejsce przy ubezpieczaniu pojazdu będącego przedmiotem leasingu. W tym przypadku zazwyczaj Ubezpieczającym będzie uŝytkownik pojazdu (leasingobiorca), a Ubezpieczonym właściciel pojazdu - firma leasingowa (leasingodawca). Podobna sytuacja moŝe mieć miejsce w przypadku ubezpieczenia samochodu, na zakup którego bank udzielił kredytu. Wówczas bank (kredytodawca) moŝe być Ubezpieczonym, a właściciel pojazdu (kredytobiorca) Ubezpieczającym. 4. W ubezpieczeniu OC moŝliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia ze wskazaniem jako Ubezpieczonego posiadacza pojazdu. W przypadku ubezpieczenia AC umowa ubezpieczenia zawierana jest zawsze na rzecz właściciela pojazdu. Przykład: Właścicielem pojazdu jest firma leasingowa Umowa ubezpieczenie OC moŝe być zawarta na uŝytkownika pojazdu (posiadacza) czyli leasingobiorcę. 1. W przypadku śmierci posiadacza pojazdu zawarta umowa OC lub AC nie rozwiązuje się JeŜeli spadkobiercy nie wypowiedzą umowy OC w trybie art. 28 ustawy o OC zostaje zawarta nowa umowa na kolejne 12 miesięcy pod warunkiem, Ŝe ostatnia umowa została opłacona w całości. 3. Do czasu zakończenia postępowania spadkowego polisa powinna być wystawiona na wszystkich potencjalnych spadkobierców. W przypadku postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku naleŝy aneksem dokonać zmiany Ubezpieczonego JeŜeli Ubezpieczony posiada dziecko, które nie ukończyło 12-go roku Ŝycia lub wykonuje preferowany przez STU Ergo Hestia S.A. zawód, konieczne jest złoŝenie pisemnego oświadczenia o tym fakcie. Oświadczenie składane jest poprzez podpisanie przez Ubezpieczającego polisy, na której zostanie zaznaczona odpowiednia opcja. 2. Warunkiem skorzystania ze zniŝki za posiadanie dziecka do 12-go roku Ŝycia jest fakt jego stałego przebywania we wspólnym gospodarstwie domowym razem z Ubezpieczonym. 3. W przypadku preferowanego zawodu mówimy o zawodzie wykonywanym (umowa o pracę w tym równieŝ na część etatu, kontrakt) a nie wyuczonym. 6

7 4. Przy zawieraniu umowy nie są wymagane Ŝadne dokumenty potwierdzające wykonywany zawód lub posiadanie dziecka. Informacje te będą weryfikowane podczas procesu likwidacji szkody. 5. W przypadku gdy pojazd jest przedmiotem współwłasności fakt wykonywania preferowanego zawodu lub posiadania dziecka do 12-go roku Ŝycia ustalany jest dla kaŝdego z właścicieli. Przykład 1: Właściciel A posiada dziecko do 12-go roku Ŝycia. nie wykonuje preferowanego zawodu. Właściciel B nie posiada dziecka, nie wykonuje preferowanego zawodu. Stosujemy zniŝkę za posiadanie dziecka. Przykład 2: Właściciel A posiada dziecko do 12-go roku Ŝycia. nie wykonuje preferowanego zawodu. Właściciel B nie posiada dziecka, zawód lekarz. Stosujemy zniŝkę za posiadanie dziecka i zniŝkę za preferowany zawód. 6. JeŜeli pojazd jest przedmiotem współwłasności i jeden ze współwłaścicieli nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu, moŝna odstąpić od stosowania zwyŝki z tego tytułu wyłącznie w przypadku, gdy współwłaściciel nie będzie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na: a) stan zdrowia, b) wiek. W takim przypadku naleŝy równieŝ odstąpić od zwyŝki za wiek w odniesieniu do tego współwłaściciela. Podstawę do odstąpienie od zwyŝki składki stanowi oświadczenie klienta, które naleŝy dołączyć do polisy. Wzór takiego oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych. IV. PRZEBIEG UBEZPIECZENIA 1. Przy stosowaniu systemu obniŝek (podwyŝek) składki zaleŝne od przebiegu ubezpieczenia (Bonus-Malus) przez liczbę lat naleŝy rozumieć liczbę 12-miesięcznych okresów ubezpieczenia. W przypadku gdy do pełnego 12-miesięcznego okresu brakuje nie więcej niŝ 30 dni to taki okres naleŝy uznać za pełny. 2. Szkody kradzieŝowe nie mają wpływu na przebieg ubezpieczenia. 3. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC w związku ze szkodą, której sprawca posiada ubezpieczenie OC albo takiego ubezpieczenia nie posiada a w stosunku, do którego STU Ergo Hestia SA moŝe wystąpić z regresem, powoduje zmianę klasy Bonus/Malus w AC. Po 9 7

8 uzyskaniu regresu w pełnej wysokości wypłaconego odszkodowania, Przedstawiciel STU Ergo Hestia SA dokonuje ponownej kalkulacji składki za okres od dnia uzyskania regresu do końca okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie AC. Ponowna kalkulacja składki dotyczy wyłącznie aktywnej polisy. 4. Ustalenie klasy -9, -10. Klasa -9 i -10 przyznawana jest klientom, którzy przedstawili zaświadczenie (zaświadczenia) o przebiegu ubezpieczenia, na którym zostały wymienione okresy ubezpieczenia danego pojazdu w ilości nie mniejszej niŝ 9 lat. 4. Klient indywidualny (system Bonus/Malus) 1. ZniŜkę lub zwyŝkę za przebieg ubezpieczenia jednego pojazdu ustala się indywidualnie dla kaŝdego Ubezpieczonego (współwłaściciela) zgodnie z zapisami taryfy. Podstawą do ustalenia faktycznego okresu bezszkodowości (poziomu szkodowości) jest data powstania szkody (wypadku) oraz pełny rok (lata) poprzedzający dzień początku odpowiedzialności zawieranego ubezpieczenia. Przykład 1: Właścicielami pojazdu są Panowie A i B. Pan A posiada pojazd od 2005 r. i po dwóch latach ustanowił jego współwłaścicielem Pana B. właściciel A właściciel B okres ubezpieczenia xxx xxx szkoda brak klasa Bonus/Malus ustalona na dzień klasa - 3 klasa - 1 klasa Bonus/Malus przyjęta do taryfikacji w dniu klasa - 3 8

9 Przykład 2: Właścicielami pojazdu są Panowie A i B. Pan A posiada pojazd od 2005 r. i po dwóch latach ustanowił jego współwłaścicielem Pana B. właściciel A właściciel B okres ubezpieczenia xxx xxx szkoda klasa Bonus/Malus ustalona na dzień klasa 0 klasa + 2 klasa Bonus/Malus przyjęta do taryfikacji w dniu klasa + 2 Przykład 3: Właścicielami pojazdu są Panowie A i B. Pan A posiada pojazd od 1998 r. i w 2006 r. ustanowił jego współwłaścicielem Pana B. właściciel A właściciel B okres ubezpieczenia. xxx. xxx xxx xxx szkoda brak klasa Bonus/Malus ustalona na dzień klasa - 8 klasa - 1 klasa Bonus/Malus przyjęta do taryfikacji w dniu klasa - 8 kontynuacja ubezpieczenia szkoda klasa Bonus/Malus ustalona na dzień klasa - 6 klasa + 1 klasa Bonus/Malus przyjęta do taryfikacji w dniu klasa + 1 9

10 2. Współwłaściciel pojazdu, który korzystał z korzystniejszej klasy Bonus/Malus niŝ wynikało to jego okresu ubezpieczenia (patrz Przykład 1 w ust. 2), w przypadku zniesienia współwłasności lub ubezpieczenia innego pojazdu wyłącznie na swoją rzecz, nie przejmuje automatycznie korzystniejszej klasy Bonus/Malus lecz klasa Bonus/Malus ustalana jest na podstawie jego rzeczywistego okresu ubezpieczenia. 3. Wypracowana przez właściciela pojazdu klasa Bonus/Malus przechodzi na współmałŝonka wyłącznie w przypadku gdy pojazd wchodzi w skład wspólności majątkowej małŝonków. W takiej sytuacji konieczne jest pisemne oświadczenie obojga małŝonków, które naleŝy dołączyć do kopii polisy. Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Wytycznych. 2. Mały i średni przedsiębiorca (segment B) 11 W zakresie stosowania zniŝek/zwyŝek za przebieg ubezpieczenia dla klientów ubezpieczających pojazdy (w tym zgłaszanych do ubezpieczenia) w STU Ergo HESTIA SA w zakresie autocasco lub OC w liczbie: 1) do 5 pojazdów mają zastosowanie zasady sytemu Bonus/Malus 2) od 6 do 15 pojazdów mają zastosowanie zasady wskaźnika flotowego ( f ) 2.1. System Bonus/Malus ZniŜkę lub zwyŝkę za przebieg ubezpieczenia ustala się indywidualnie dla kaŝdego pojazdu Ubezpieczonego zgodnie z zapisami taryfy. Podstawą do ustalenia faktycznego okresu bezszkodowości (poziomu szkodowości) jest data powstania szkody (wypadku) oraz pełny rok (lata) poprzedzający dzień początku odpowiedzialności zawieranego ubezpieczenia. 2. Zawierając nową umowę ubezpieczenia na rzecz STU Ergo Hestia historię przebiegu ubezpieczenia ustala się na podstawie: a) zaświadczenia z innego Zakładu Ubezpieczeń lub b) przedstawionego oryginału polisy ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia, gdzie odnotowany jest pozom udzielanej zniŝki wraz z pisemnym oświadczeniem klienta o przebiegu ubezpieczenia przedmiotowego pojazdu w ostatnim roku. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Wytycznych. 3. Dla pojazdów naleŝących do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz spółek cywilnych, podczas ustalania odpowiedniej klasy bonus malus dopuszcza się moŝliwość zaliczania wypracowanego przebiegu ubezpieczenia przez osobę fizyczną będącą właścicielem/współwłaścicielem ww. podmiotów. 10

11 Dla pojazdów naleŝących do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz spółek cywilnych, podczas ustalania odpowiedniej klasy bonus malus dopuszcza się moŝliwość zaliczania wypracowanego przebiegu ubezpieczenia (dla danego rodzaju pojazdu- zgodnie z taryfą) przez osobę fizyczną będącą właścicielem/współwłaścicielem ww. podmiotów Wskaźnik flotowy Prawidłowe określenie wskaźnika flotowego (f) wymaga: a) ustalenia liczby szkód za okres 24 miesięcy z pojazdów ubezpieczanych w STU Ergo Hestia SA oraz pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia, b) ustalenia liczby pojazdów ubezpieczanych w STU Ergo Hestia SA oraz przyjmowanych do ubezpieczenia. 2. Zawierając nową umowę ubezpieczenia na rzecz STU Ergo Hestia historię przebiegu ubezpieczenia ustala się na podstawie: a) zaświadczenia z innego Zakładu Ubezpieczeń lub b) przedstawionego oryginału polisy ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia, gdzie odnotowany jest pozom udzielanej zniŝki wraz z pisemnym oświadczeniem klienta o przebiegu ubezpieczenia przedmiotowego pojazdu w ostatnim roku lub c) oświadczenia klienta o przebiegu ubezpieczenia przedmiotowego pojazdu za okres ostatnich 24 miesięcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Wytycznych. 3. Szkody kradzieŝowe nie mają wpływu na klasę taryfową wskaźnika flotowego (f). V. INFORMACJE O POJEŹDZIE 1. Dokumenty pojazdu Dane pojazdu naleŝy ustalić na podstawie dokumentów pojazdu. Informacje, które wymagają sprawdzenia w pojeździe naleŝy zweryfikować podczas dokonywania oględzin pojazdu. Szczególnie dotyczy to: a) przebiegu pojazdu, który powinien być spisany z licznika przejechanych kilometrów oraz b) numerów identyfikacyjnych pojazdu, tj. numeru VIN, numeru nadwozia/podwozia lub ramy. 11

12 Wzór dowodu rejestracyjnego Wzór pozwolenia czasowego. 12

13 2. Oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym wydawanym od r. A numer rejestracyjny pojazdu, B data pierwszej rejestracji pojazdu, C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego 1, C.1.2 numer PESEL lub REGON, C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu, C.2.2 numer PESEL lub REGON, C.2.3 adres właściciela pojazdu, D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: D.1 marka pojazdu, D.2 typ pojazdu: - wariant, jeŝeli występuje, - wersja, jeŝeli występuje, D.3 model pojazdu, E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg), F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg), F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg), G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niŝ kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg), H okres waŝności dowodu, jeŝeli występuje takie ograniczenie, I data wydania dowodu rejestracyjnego, J kategoria pojazdu, K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeŝeli występuje, L liczba osi, O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), P.1 pojemność silnika (w cm3), P.2 maksymalna moc netto silnika (w kw), P.3 rodzaj paliwa, Q stosunek mocy do masy własnej (w kw/kg); dotyczy motocykli i motorowerów, S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy, S.2 liczba miejsc stojących, jeŝeli występuje. 1 posiadacz dowodu rejestracyjnego jest to podmiot, któremu organ rejestrujący wydał dowód rejestracyjny uprawniający ten podmiot do poruszania się pojazdem w ruchu, i jest to: a) właściciel pojazdu albo b) uŝytkownik pojazdu uŝytkowanego w drodze umowy leasingu. 13

14 15 1. Do najczęściej występujących zagranicznych dokumentów własności pojazdu i dowodów rejestracyjnych naleŝą: 1) Fahrzeugbrief niemiecka ksiąŝka pojazdu (dowód własności pojazdu) formatu A3 składająca się z trzech części. Dane dotyczące właściciela i pojazdu wpisane są drukiem.. 2) Fahrzeugschein jest wyciągiem z niemieckiej ksiąŝki pojazdu i dowodem rejestracyjnym. Po sprzedaŝy pojazdu jest zdawany do właściwego niemieckiego urzędu. Nie moŝe być traktowany jako dowód własności. 3) Kentekenbewijs holenderski dowód rejestracyjny. 4) Certyfikat d Immatriculation francuski dowód rejestracyjny. 5) Royaume de Belgigue belgijski dowód rejestracyjny. 6) Fahrzeugausweis szwajcarski dowód rejestracyjny 7) Certyfikat of Title amerykański dowód własności. 8) Permiso de Circulation hiszpański dowód rejestracyjny. Więcej moŝna znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury: Fahrzeugbrief stary wzór (stosowany do r.) wzór wprowadzony od r. 14

15 Fahrzeugschein obowiązujący do r. obowiązujący po r. 15

16 Permiso de Circulacion wzór dowodu stosowany od r. 2. KaŜdy pojazd legalnie wprowadzony na polski obszar celny powinien posiadać dokument odprawy celnej w postaci dowodu odprawy celnej przywozowej pojazdu samochodowego. 3. Dowód odprawy celnej powinien zawierać dane pojazdu, w tym numery identyfikacyjne nadwozia i silnika, rok produkcji, dane personalne sprowadzającego i nadającego pojazd, kraj nadania, pieczęć urzędu celnego dokonującego odprawy, numer seryjny druku i numery identyfikujące odprawę, wartość pojazdu, opłat celnych i podatków granicznych, potwierdzenie dokonania tych opłat oraz dopuszczenia do wolnego obrotu na polskim obszarze celnym. Dowód odprawy celnej powołuje załączniki stanowiące podstawę odprawy np.: 1) dowód rejestracyjny pojazdu z kraju jego pochodzenia, 2) dowód własności pojazdu, 3) rachunek zakupu, 4) ocenę techniczną (w przypadku samochodów uszkodzonych). 16

17 4. Analiza tych dokumentów moŝe być bardzo przydatna przy ocenie stanu prawnego i technicznego pojazdu. 5. W przypadku braku ww. dokumentów, oczywistych nieprawidłowości w ich treści (np. Geburstname zamiast Geburtsname), przeróbek lub braków w treści - naleŝy odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia AC. 6. Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia po raz pierwszy w STU Ergo Hestia SA: 1) dowód rejestracyjny, 2) dokumenty potwierdzające tytuł prawny pojazdu (np. umowa kupna sprzedaŝy, umowa darowizny, postanowienie sądu o nabyciu spadku itp.), 3) dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu sprowadzonego z zagranicy (tylko w sytuacji gdy jest on po raz pierwszy ubezpieczany na terenie RP), 4) dokumenty potwierdzające zamontowanie oraz sprawność zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych w sytuacji gdy Ubezpieczający decyduje się na rozszerzenie ochrony AC o ryzyko kradzieŝy. 7. Wykonanie kopii ww dokumentów nie jest konieczne jednak wskazane jest aby kopia tych dokumentów została sporządzona (ksero, zdjęcie). Wykonanie kopii faktury zakupu pojazdu fabrycznie nowego jest obowiązkowe w przypadku gdy jako sumę ubezpieczenia pojazdu przyjęto jego wartość fakturową. 8. Kilka przydatnych stron WWW, na podstawie których moŝna ustalić czy dany pojazd został np. skradziony:

18 2. Rodzaje nadwozi 16 Sedan rodzaj trójbryłowego, zamkniętego nadwozia samochodu osobowego, z wyraźnie oddzielonym przedziałem silnikowym i bagaŝowym. Hatchback typ zamkniętego nadwozia samochodu osobowego, o duŝej tylnej pokrywie (klapie) przestrzeni bagaŝowej stanowiącej trzecie lub piąte drzwi. Jest to nadwozie dwubryłowe. Część bagaŝowa samochodu jest dostępna z zewnątrz po podniesieniu do góry tylnej klapy schodzącej z linii dachu do bagaŝnika. Klapa zawiera tylne okno i część tylnej ściany. Kombi typ nadwozia samochodu osobowego o wydłuŝonej tylnej części, zazwyczaj przeznaczonej na bagaŝ. W odróŝnieniu od hatchbacka wysokość kabiny nie zmniejsza się aŝ do samego końca samochodu. Tylna szyba nie jest tak mocno odchylona od pionu. Jest to nadwozie dwubryłowe. Van typ nadwozia wielozadaniowego samochodu osobowego. Jest to zazwyczaj nadwozie jednobryłowe. Większe prawie zawsze mają siedem lub osiem siedzeń w trzech rzędach. Mniejsze mają pięć, sześć siedzeń w dwóch, lub siedem w trzech rzędach. Przykłady: Renault Espace, Ford S-max, Chrysler Voyager, Citroen C8, Opel Zafira Cabrio (kabriolet) rodzaj nadwozia samochodu osobowego nie posiadającego stałego dachu. PrzewaŜnie dach jest składany, lub zdejmowany. Roadster małe, dwumiejscowe, sportowe auta o duŝej mocy. Jego dach (miękki, lub sztywny) przypinany jest do karoserii, a więc nie jest integralna częścią nadwozia. Przykłady: Chrysler Crossfire Roadster, BMW Z3 i Z4, Audi TT Roadster, Nissan 350Z Roadster, Porsche Boxter 18

19 Coupe zamknięte nadwozie samochodu osobowego, charakteryzujące się opływową stylistyką, posiadające najczęściej 2, rzadziej 3 drzwi. Często, ze względu na nisko opadającą ku tyłowi linię dachu, w środku jest mało miejsca, zwłaszcza dla pasaŝerów tylnej kanapy. Przykłady: Alfa Romeo GTV, Porsche 911, Toyota Celica Pick-up typ nadwozia samochodu terenowego, charakteryzujący się posiadaniem skrzyni ładunkowej, znajdującej się zaraz za kabiną pasaŝerską. Kabina moŝe być pojedyncza, powiększona lub podwójna (z dwoma rzędami siedzeń). Przykłady: Mitsubishi L200, Nissan Pick-up, Toyota HiLux, Ssang Yong Musso Sports 3. Numer VIN Większość pojazdów posiada indywidualne oznaczenia identyfikacyjne, których zgodność naleŝy sprawdzić ze stanem faktycznym. W Polsce znakami identyfikującymi pojazd są numery nadwozia/podwozia w tym równieŝ VIN. 2. VIN (Vehicle Identification Number) to międzynarodowy system oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów mechanicznych. Numer identyfikacyjny wg tego systemu zawiera 17 znaków literowych i cyfrowych. W V W Z Z Z 1 9 Z G W światowy kod opis pojazdu identyfikacja pojazdu (VIS) producenta (WMI) (VDS) 3. Szczególnie pomocne w identyfikacji są trzy pierwsze znaki będące kodowym oznakowaniem producentów oraz znak 10 (litera) pozwalający określić rok produkcji pojazdu. Przykłady kodów identyfikujących producenta. Niemcy WDB Mercedes Benz WBA BMW WVW - Volkswagen WFO Ford WOL - Opel Francja VF1 - Renault 19

20 VF3 - Peugeot Japonia JT1 - Toyota SHH Honda JMZ - Mazda JO1 - Daihatsu Włochy ZFA - Fiat ZLA - Lancia Polska SUF - FSM SUP - FSO-Daewoo SUL - Daewoo-Lublin SUS - FSC w Starachowicach Kod roku produkcji 1989 K 1994 R 1999 X L 1995 S 2000 Y M 1996 T N 1997 V P 1998 W Uwaga: w samochodach marki Ford rok produkcji zakodowany jest na 11 miejscu. 4. Wielu z producentów nie koduje roku produkcji w systemie VIN np.: Mercedes, Fiat, a takŝe japońscy producenci samochodów. Numer nadwozia w samochodzie japońskim. Brak kodu roku produkcji. 20

21 5. Samochody amerykańskie, a takŝe innych producentów montujących pojazdy na rynek amerykański oznakowane są w systemie VIN znakami tłoczonymi na wąskiej, podłuŝnej tabliczce mocowanej nitami do tablicy rozdzielczej w lewym dolnym rogu i są czytelne przez szybę czołową. 6. Numery nadwozia mogą być utrwalone poprzez: a) wybijanie wklęsłe, b) wytłaczanie wypukłe, c) wypalanie wklęsłe, wielopunktowe (przede wszystkim samochody francuskie). 7. Numery nadwozia umieszczone są w podłoŝu na jednakowej głębokości. Litery i cyfry powinny być identycznej wielkości i kształtu, umieszczone w jednej linii z zachowaniem równych odległości pomiędzy znakami. Numery te nie mogą posiadać śladów ingerencji. 8. W pojazdach europejskich numery nadwozia umieszczone są z reguły w charakterystycznych miejscach dla danego typu i marki pojazdu. Najczęściej spotykane miejsca umieszczania numeru w samochodach osobowych: 1) w kabinie: a) na prawym przednim słupku, b) na prawym środkowym słupku, c) na podłodze w okolicy przedniego fotela pasaŝera, d) pod tylnym siedzeniem pasaŝera, e) na pasie podszybia po stronie lewej przy szybie czołowej, 2) w przedziale silnika: a) na prawym wzmocnieniu bocznym, b) na prawym wzmocnieniu bocznym, w pobliŝu osadzenia prawego amortyzatora lub na gnieździe prawego amortyzatora, c) na górnej poprzeczce wzmocnienia czołowego, d) na krawędzi przegrody komory wlotu powietrza, 3) na podłodze bagaŝnika. Najczęściej spotykane miejsca umieszczania numeru w samochodach cięŝarowych: 1) prawe nadkole, 2) prawa podłuŝnica w pobliŝu przedniego prawego koła, 3) prawy stopień kabiny, 4) podłoga przy prawym fotelu, 5) prawy przedni słupek. 9. JeŜeli numer nadwozia nie jest zgodny z numerem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym, posiada ślady przeróbek lub nie moŝna go odczytać - naleŝy odstąpić od zawarcia umowy ubezpieczenia AC. 10. Numer nadwozia i podstawowe dane pojazdu umieszczone są równieŝ na tzw. tabliczce znamionowej pojazdu. przynitowanej lub przykręconej do nadwozia, na ogół w komorze silnika lub bagaŝnika. 21

22 Uwaga: tabliczka znamionowa nigdy nie moŝe być podstawą do identyfikacji pojazdu, moŝe być traktowana wyłącznie jako element pomocniczy 22

23 4. Oględziny pojazdu Konieczne jest sprawdzenie poprawności wpisania we wniosku przebiegu kilometrów tj. spisania aktualnego stanu z licznika w samochodzie. Ilość przejechanych kilometrów ma wpływ na ustalenie sumy ubezpieczenia pojazdu, tj. na jej zwiększenie lub obniŝenie. 2. NaleŜy sprawdzić czy pojazd posiada widoczne uszkodzenia, a w razie ich istnienia opisać je w polisowniosku oraz wykonać dokumentację fotograficzną tych uszkodzeń. Zawsze naleŝy mieć na uwadze fakt, Ŝe pominięcie istniejącego uszkodzenia moŝe spowodować wypłatę odszkodowania, za szkodę powstałą przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 3. Przed zawarciem umowy pojazd powinien być poddany szczegółowym oględzinom pozwalającym ocenić ogólny stan techniczny pojazdu. Przedmiotem oględzin powinno być przede wszystkim nadwozie w zakresie stanu: a) powłoki lakierniczej i blacharskiej, b) elementów plastikowych (zderzaki, listwy ozdobne), c) elementów szklanych (szyby, reflektory). 23

24 Uszkodzenie kwalifikujące szybę przednią do wymiany. Dokładność i rzetelność przedstawiciela STU Ergo Hestia S.A. zawierającego ubezpieczenie moŝe zapobiec ewentualnej wypłacie nienaleŝnego odszkodowania, 4. NaleŜy sprawdzić czy ilość zabezpieczeń jest zgodna z OWU oraz czy działają prawidłowo. Sprawdzenia poprawności działania zabezpieczeń dokonuje się w następujący sposób: a) autoalarm poprzez uruchomienie, b) immobiliser jeśli nie jest połączony z kluczem poprzez próbę uruchomienia pojazdu bez odłączania immobilisera, c) blokady mechaniczne poprzez sprawdzenie trwałości zabezpieczenia i poprawności działania. 5. Dopuszcza się następujące rodzaje zabezpieczeń pojazdu przed kradzieŝą: a) autoalarm urządzenie sterowane za pomocą klucza lub pilota kodowego lub pilota na podczerwień, blokujące pojedynczo lub łącznie układy pojazdu: paliwa, zapłonu rozruchu oraz sygnalizujące dźwiękiem otwarcie drzwi samochodu, b) immobiliser urządzenie blokujące układy zapłonu, rozruchu i pompy paliwa, c) mechaniczną blokadę skrzyni biegów, d) satelitarny system lokalizacji i powiadamiania z funkcją alarmowania, ochrony i interwencji o zasięgu działania nie mniejszym niŝ przyjęty w umowie ubezpieczenia zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco pod warunkiem opłacenia abonamentu za usługi monitoringu, z góry, za cały okres ubezpieczenia. 6. Wszystkie zabezpieczenia muszą posiadać ustaloną w dniu ich montaŝu klasę skuteczności z wyłączeniem fabrycznie instalowanych urządzeń przez producenta pojazdu. Fakt montaŝu danego urządzenia zabezpieczającego przez kradzieŝą musi być udokumentowany przez przedłoŝenie faktury montaŝu w autoryzowanym zakładzie lub 24

25 przedłoŝenia zaświadczenia z licencjonowanej stacji obsługi, z tym Ŝe w tym drugim przypadku koniecznym jest równieŝ potwierdzenia przez tą stację sprawności urządzenia. 7. Dodatkowym zabezpieczeniem pojazdu moŝe być system nawigacji satelitarnej, w skrócie GPS (Global Positioning System). System ten we współpracy z telefonią komórkową GSM jako nośnikiem informacji pozwala na m.in. odwzorowywanie na tle map cyfrowych aktualnej pozycji pojazdu. W przypadku ubezpieczania pojazdów będących częścią floty a wyposaŝonych w GPS, naleŝy zwrócić szczególną uwagę na sposób wykorzystania GPS, tzn. czy stanowi on zabezpieczenie pojazdu przed kradzieŝą czy słuŝy wyłącznie do zarządzania flotą. GPS, w przypadku wykorzystywania jako system zarządzania flotą, pozwala na uzyskanie w czasie rzeczywistym takich informacji jak przebyta droga, prędkość, kierunek jazdy, temperatura (np. w chłodni), zuŝycie paliwa, miejsce tankowania paliwa i jego ilość, czas pracy kierowcy, miejsce dłuŝszego postoju. 8. Działanie GPS (uzaleŝnione jest od wykupienia odpowiednich opcji). System wysyła informację tekstową na zaprogramowany numer telefonu komórkowego o następujących zdarzeniach: a) załączenie się systemu alarmowego w samochodzie, b) nieautoryzowane wejście lub zabór pojazdu, c) nieautoryzowane uruchomienie pojazdu, d) prośba o podanie aktualnej pozycji pojazdu. LOKALIZACJA POJAZDU jest moŝliwa na dwa sposoby: Pierwszy, pozwala na określenie pozycji pojazdu z dowolnego telefonu komórkowego GSM. Usługa polega na wysłaniu pozycji pojazdu w formacie tekstu. Np. chcemy dowiedzieć się gdzie jest pojazd. Wysyłamy SMS pod wskazany numer telefonu i odczekujemy kilkanaście sekund. W odpowiedzi otrzymamy miejsce, w którym znajduje się pojazd. (ulice: BOKSERSKA, *miasto: OPOLE, *gmina: OPOLE *powiat: OPOLSKI, *województwo: OPOLSKIE, *państwo: POLSKA). Sposób drugi: NaleŜy wysłać na wskazany numer telefonu SMS o treści "POZYCJA", podając swój identyfikator pojazdu oraz hasło, Po odczekaniu 20 sekund na to aŝ komputer zlokalizuje samochód, otrzymujemy SMS z pozycją pojazdu, Pozycję: długość i szerokość geograficzną wczytujemy do programu Microsoft AutoRoute Express, zainstalowanego w telefonie komórkowym. Lokalizacja zakończona MONITORING POJAZDÓW Monitoring polega na całodobowym dozorze pojazdu ze stacji monitoringowej. Pojazd w którym jest zainstalowane urządzenie wysyła sygnał kontrolny, informujący operatora o poprawnej pracy systemu. W przypadku: 25

26 a) pobudzenia systemu alarmowego i antynapadowego, b) odłączenia akumulatora, c) pobudzeniu jednej z dziesięciu linii alarmowych, d) braku zgłoszenia dobowego samochodu, operator w centrum monitoringu otrzymuje pełne informacje o zdarzeniu, takie jak: aktualna pozycja pojazdu, czas zdarzenia, rodzaj wywołanego alarmu (pobudzony alarm od czujnika wstrząsowego, ultradźwiękowego, otwarcie drzwi), cechy charakterystyczne pojazdu, dane o kliencie oraz podejmuje wcześniej uzgodnione działania interwencyjne do powiadomienia Policji włącznie. Przykładowa procedura alarmowa moŝe wyglądać następująco: Po wybiciu szyby w samochodzie, natychmiast zareaguje czujnik ultradźwiękowy lub czujnik wybitej szyby. Operator w stacji monitoringowej stwierdzi Ŝe auto nie porusza się, jest zaparkowane np. na ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, nie ma uruchomionego silnika oraz zadziałał czujnik wybitej szyby. Natychmiast zostają podjęte uzgodnione wcześniej procedury alarmowe: a) zablokować dodatkowy immobiliser, b) wysłać załogę interwencyjną, c) zadzwonić do mnie na nr telefonu d) jeŝeli tam mnie nie ma dzwonić pod nr e) natychmiast powiadomić POLICJĘ. Po przyjeździe załogi interwencyjnej i utrudnieniu kradzieŝy pojazd zostaje zabezpieczony. Operator monitoringowy posiada wśród licznych informacji takŝe dane odnośnie prędkości pojazdu. Zatrzymanie pracy silnika moŝe się odbyć bezpiecznie tylko wówczas kiedy auto stoi lub porusza się bardzo wolno. Po zatrzymaniu pojazdu moŝna podjąć odpowiednie czynności interwencyjne. System satelitarnej lokalizacji pojazdów opierający się jedynie na informowaniu właściciela o włamaniu do jego pojazdu jest mało skuteczny. System GPS moŝe być równieŝ wykorzystywany wyłącznie jako system nawigacji satelitarnej. Nie stanowi on wówczas zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŝą i nie moŝe być uznany za odpowiadający wymogom OWU. 5. Dokumentacja fotograficzna pojazdu NaleŜy wykonać dwa kolorowe zdjęcia pojazdu przód i lewy bok po przekątnej oraz tył i prawy bok po przekątnej, obrazujące całość pojazdu. Na zdjęciach muszą być widoczne numery rejestracyjne a pojazd musi wypełniać cały kadr. 26

27 2. Dodatkowo, naleŝy wykonać zdjęcia: a) numeru VIN lub numeru nadwozia albo podwozia wybitych na stałych elementach pojazdu, b) zdjęcia kluczy (fabrycznych urządzeń słuŝących do otwarcia pojazdu) wraz ze sterownikami do urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieŝą, które Ubezpieczający posiada przy sobie w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, c) wnętrza pojazdu z deską rozdzielczą widoczną na pierwszym planie, d) stan licznika kilometrów o ile przebieg kilometrowy pojazdu nie został wpisany w polisowniosku. Zdjęcia nie są wymagane przy bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w STU Ergo Hestia S.A., oraz w ubezpieczeniach fabrycznie nowych pojazdów zakupionych w salonach dealerskich. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia uznanej za bezszkodową w związku z rezygnacją z roszczeń lub odmową wypłaty odszkodowania, konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia muszą być wykonane aparatem fotograficznym wyposaŝonym w sprawny datownik, aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym datą wykonania zdjęcia będzie data zapisana we właściwościach pliku. Przykłady zdjęć wykonanych prawidłowo (aparat cyfrowy): Fot. Widoczny przód, nr rejestracyjny i lewy bok Fot. Widoczny tył, nr rejestracyjny i prawy bok 27

28 Fot. Wnętrze pojazdu Fot. Stan licznika Fot. Zdjęcie numeru VIN Fot. Karta słuŝąca do otwarcia i uruchomienia pojazdu Fot. Klucz z wbudowanymi sterownikami Fot. Klucz z oddzielnym sterownikiem 28

29 Przykłady nieprawidłowych zdjęć: 3. 1) 2) 3) 4) 5) Zasady przesyłania dokumentacji zdjęciowej reguluje 30 Instrukcji 08/2006: Przekazywanie pozostałej dokumentacji zapisanej na nośnikach elektronicznych płytach CD - odbywa się według następujących zasad: przekazanie dokumentacji na nośnikach elektronicznych odbywa się zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z DA*, zawartość płyty powinna być uporządkowana, podzielona tematycznie (np. w opisanych folderach) a pliki opisane według zawartych w nich informacji, kaŝda płyta CD powinna być opisana nazwą jednostki przekazującej, tytułem, datą, numerem spisu zdawczo odbiorczego łamanym przez numer porządkowy ze spisu zdawczo-odbiorczego, do kaŝdej partii przekazywanej dokumentacji naleŝy wykonać spis zdawczo-odbiorczy, numer spisu zdawczo - odbiorczego naleŝy ustalić z pracownikiem DA*, 29

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej polegającej na wykonaniu fotografii następujących elementów/części pojazdu i dokumentów:

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej polegającej na wykonaniu fotografii następujących elementów/części pojazdu i dokumentów: Fragment instrukcji zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych Pakiet W drodze I. Inspekcja pojazdu (oględziny pojazdu) przed zawarciem umowy ubezpieczenia autocasco i umowy ubezpieczenia szyb Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej 1) KLAUZULA PZU FK_5.1.1 Klauzula zapłaty składki Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1169) Załącznik nr 1 WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Starosta Sępoleński 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 195 11195 Poz. 1160 1160 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP

INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP INSTRUKCJA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARNICTWA RP I. Niniejsza Instrukcja określa warunki przystąpienia do Programu Ubezpieczenia dla Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarnictwa

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online obowiązuje od 1 sierpnia 2008r. do odwołania

Cennik Oferty Play Online obowiązuje od 1 sierpnia 2008r. do odwołania Cennik Oferty Play Online obowiązuje od 1 sierpnia 2008r. do odwołania Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 8, 9), dotyczą długości pojedynczej wiadomości SMS.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r.

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14 Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14 URZĄD MIASTA KRAKOWA TYTUŁ Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez osobę fizyczną lub prawną 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy 2. Załączniki

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.):

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności: Art. 72, 73, 74, 78, 81. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych CZĘŚĆ II (Pieczęć firmowa lub nagłówek) Strona 1 Maksymalny format: A4 (210 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych Ja niżej podpisany,... (nazwisko

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online obowiązuje od 01-07-2009 r. do odwołania

Cennik Oferty Play Online obowiązuje od 01-07-2009 r. do odwołania Cennik Oferty Play Online obowiązuje od 01-07-2009 r. do odwołania Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 7, 8, 9), dotyczą długości pojedynczej wiadomości SMS.

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie od PoŜaru i KradzieŜy za 150 zł,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Wydanie D wg stanu na dzień 07-06-2012 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online 2GB obowiązuje od 20.08.2009 r. do odwołania

Cennik Oferty Play Online 2GB obowiązuje od 20.08.2009 r. do odwołania Cennik Oferty Play Online 2GB obowiązuje od 20.08.2009 r. do odwołania Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 7, 8, 9), dotyczą długości pojedynczej wiadomości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA RENAULT RENAULT ASSISTANCE

GWARANCJA RENAULT RENAULT ASSISTANCE GWARANCJA RENAULT Lata, liczone od daty wydania pojazdu pierwszemu nabywcy Gwarancja Producenta: Wady materiałowe, montażowe, fabryczne, z wyjątkiem normalnego zużycia i czynności obsługowych & Renault

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r. Auto Casco Nowa taryfa 19.11.2012 r. data wejścia w Ŝycie nowych warunków i taryf dla: ASSISTANCE AUTO SZYBY AUTO CASCO Auto Casco

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85)

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) 1. MNI Centrum Usług S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wykonywania

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Enegetyką Cieplną SP. z o.o ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. CENNIK OFERTY TELE25 Cennik Usług Telekomunikacyjnych Tele25. obowiązuje od 01.04.2014 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443. Marka: FORD Model pojazdu: FT 330 V185 2.0 TDCi Kat. 3.3t

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443. Marka: FORD Model pojazdu: FT 330 V185 2.0 TDCi Kat. 3.3t WYCENA Nr: 29/12/2014/IL z dnia: 2014/12/07 Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. ŁĄKOWA 29 90-554 ŁÓDŹ Zadanie: Wycena wartości

Bardziej szczegółowo

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH. KOGO I CO UBEZPIECZAMY? Odpowiedzialność Cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do wysokości sum gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.39.2013.PM Wrocław, dnia 21 października 2013r. INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

BZP.2421.39.2013.PM Wrocław, dnia 21 października 2013r. INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW BZP.2421.39.2013.PM Wrocław, dnia 21 października 2013r. INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: Postępowania prowadzonego nr BZP.2421.39.2013.PM w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW KM 01. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO KM 02. REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ( WCZEŚNIEJ REJESTROWANEGO W RP) KM 03. REJESTRACJA POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki Dom lub mieszkanie od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C

Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C Luty 2013 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 CZĘŚĆ A WYTYCZNE SPRZEDAŻOWE 4 I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ KONIECZNY Dariusz, mgr inż. MĄDZIEL Maksymilian, inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Silników Spalinowych i Transportu WPŁYW WIEKU POSIADACZA POJAZDU NA WYSOKOŚĆ STAWKI UBEZPIECZENIOWEJ OC I AC W artykule

Bardziej szczegółowo

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 1 Program Agent UWR Trwa od 1 października do 31 grudnia b.r. 20% maksymalna wysokość zniżki, jaką można udzielić w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP zwanych dalej SWU GAP CAR,

1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP zwanych dalej SWU GAP CAR, 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP zwanych dalej SWU GAP CAR, Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Niniejszy Cennik obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016r. i w całości zastępuje Cennik Oferty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia komunikacyjne Katowice, 26.06.2015 Likwidacja bezpośrednia Od 4 kwietnia 2014 r., klient ubezpieczający się w PZU SA w zakresie OC p.p.m może skorzystać z tzw. bezpośrednia likwidacja szkody.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel. 1 95 21 www.libertydirect.pl Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo