I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 OKRES UBEZPIECZENIA.4"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Str. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. III. IV. OKRES UBEZPIECZENIA.4 UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY 4 PRZEBIEG UBZPIECZENIA.7 1. Klient indywidualny Mały i średni przedsiębiorca System Bonus/Malus Wskaźnik flotowy...11 V. INFORMACJE O POJEŹDZIE Dokumenty pojazdu Rodzaje nadwozi Numer VIN Oględziny pojazdu Dokumentacja fotograficzna VI. VII. UMOWA UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie OC Zielona Karta Ubezpieczenie graniczne Ubezpieczenie AC Doubezpieczenie pojazdu po szkodzie Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu...37 ZAŁĄCZNIKI. 40 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze wytyczne ustalają zasady postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. Do stosowania zasad określonych w niniejszych wytycznych zobowiązane są osoby posiadające pełnomocnictwa do zawierania umów ubezpieczeń w imieniu STU Ergo Hestia S.A. UŜyte oznaczenia literowe oznaczają następujące rodzaje ubezpieczeń: 2 AC ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco). HCA ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance. WD OC NNW ZK UG ubezpieczenie wyposaŝenia dodatkowego w ramach ubezpieczenia AC. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaŝerów. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium państw będących sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi Regulaminu Wewnętrznego (System Zielonej Karty), z wyłączeniem państw sygnatariuszy Porozumienia Wielostronnego. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne (z wyłączeniem pojazdów zarejestrowanych w krajach UE), za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP oraz na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Ustawa o OC ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm.). 3

4 3 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie złoŝonej przez Ubezpieczającego oferty. Oferta Ubezpieczającego powinna wyraŝać wolę oferenta zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w ofercie. 2. Aby zabezpieczyć się przed wadliwym zawarciem umowy oraz uzyskać wszystkie informacje niezbędne do oceny ryzyka i kalkulacji składki oferta Ubezpieczającego powinna być złoŝona na formularzu wniosku ubezpieczeniowego stosowanego przez Ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia pojazdów za pośrednictwem brokera będącego przedstawicielem Ubezpieczającego, dopuszcza się stosowanie tzw. wniosków brokerskich. 3. Pośrednik ubezpieczeniowy (agent) moŝe zawierać umowy ubezpieczenia wyłącznie na podstawie aktualnych formularzy dokumentów ubezpieczeniowych wydanych przez STU Ergo Hestia S.A., w ramach posiadanych pełnomocnictw. II. OKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Okres ubezpieczenia określa się wpisując dzień, miesiąc, rok i godzinę początku okresu ubezpieczenia oraz dzień, miesiąc i rok końca okresu ubezpieczenia. Godzina końca okresu ubezpieczenia jest wypełniona, poniewaŝ przypada ona zawsze na godzinę ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Na jednej polisie wszystkie rodzaje ubezpieczeń muszą mieć ten sam wspólny okres ubezpieczenia. 2. W przypadku gdy róŝne ryzyka mają róŝne okresy ubezpieczenia (zarówno początku jak i końca), naleŝy wystawić odrębne polisy potwierdzające zawarcie umowy. III. UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY 5 1. Dane klienta naleŝy wpisywać lub sprawdzać na podstawie przedstawionego przez Ubezpieczającego dokumentu toŝsamości (paszport lub dowód osobisty). W przypadku klientów prowadzących działalność konieczne jest podanie numeru Regon i NIP. 2. JeŜeli w dowodzie rejestracyjnym wpisanych jest kilku właścicieli naleŝy potraktować ich jako współubezpieczonych i wymienić wszystkich w polisie. 3. Wiek klienta naleŝy ustalić co do dnia wg daty jego urodzin. 4

5 Przykład: Data urodzin klienta r. Data zawarcia umowy ubezpieczenia r. W dniu zawarcia umowy klient ma skończone 28 lat i jest w trakcie 29-go roku Ŝycia. W związku z tym zaliczany jest do grupy klientów w wieku do 29 lat (włącznie). 4. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem danej kategorii ustala się na podstawie daty nadania uprawnień umieszczonej w prawo jazdy. Prawo jazdy zawiera numer i datę wystawienia dokumentu oraz nadania uprawnienia. Data nadania uprawnień znajduje się na rewersie w tabeli w kolumnie 10. obok odpowiedniej kategorii. Przykład 1: kategoria B (samochody osobowe) uzyskanie uprawnień w dniu r. kategoria A (motocykle) uzyskanie uprawnień w dniu r. Klient ubezpiecza motocykl w dniu r. Okres posiadania uprawnień klienta do kierowania motocyklem naleŝy liczyć od daty r. Przykład 2: kategoria B (samochody osobowe) uzyskanie uprawnień w dniu r. kategoria A (motocykle) uzyskanie uprawnień w dniu r. Klient ubezpiecza samochód osobowy w dniu r. Okres posiadania uprawnień klienta do kierowania samochodem osobowym jest krótszy niŝ 3 lata (róŝnica pomiędzy datą r. a datą r.). W związku z tym w kalkulacji składki konieczne jest uwzględnienie zwyŝki Dane Ubezpieczonego wypełnia się jeŝeli są inne, niŝ dane Ubezpieczającego, stosując takie same zasady jak przy wypełnianiu danych Ubezpieczającego. Pozostawienie tej części niewypełnionej oznacza, Ŝe Ubezpieczającym i Ubezpieczonym jest to ta sama osoba (przedsiębiorca). 5

6 2. Dokładne ustalenie rodzaju stosunku prawnego łączącego Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, oraz właściwe ich określenie w umowie ubezpieczenia mają decydujące znaczenie przy ustalaniu praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. 3. Dane Ubezpieczonego muszą być wypełnione w kaŝdym przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. Regulacja prawna umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawarta jest w art. 808 kodeksu cywilnego. Wykorzystanie tej formy prawnej umowy ubezpieczenia ma miejsce przy ubezpieczaniu pojazdu będącego przedmiotem leasingu. W tym przypadku zazwyczaj Ubezpieczającym będzie uŝytkownik pojazdu (leasingobiorca), a Ubezpieczonym właściciel pojazdu - firma leasingowa (leasingodawca). Podobna sytuacja moŝe mieć miejsce w przypadku ubezpieczenia samochodu, na zakup którego bank udzielił kredytu. Wówczas bank (kredytodawca) moŝe być Ubezpieczonym, a właściciel pojazdu (kredytobiorca) Ubezpieczającym. 4. W ubezpieczeniu OC moŝliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia ze wskazaniem jako Ubezpieczonego posiadacza pojazdu. W przypadku ubezpieczenia AC umowa ubezpieczenia zawierana jest zawsze na rzecz właściciela pojazdu. Przykład: Właścicielem pojazdu jest firma leasingowa Umowa ubezpieczenie OC moŝe być zawarta na uŝytkownika pojazdu (posiadacza) czyli leasingobiorcę. 1. W przypadku śmierci posiadacza pojazdu zawarta umowa OC lub AC nie rozwiązuje się JeŜeli spadkobiercy nie wypowiedzą umowy OC w trybie art. 28 ustawy o OC zostaje zawarta nowa umowa na kolejne 12 miesięcy pod warunkiem, Ŝe ostatnia umowa została opłacona w całości. 3. Do czasu zakończenia postępowania spadkowego polisa powinna być wystawiona na wszystkich potencjalnych spadkobierców. W przypadku postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku naleŝy aneksem dokonać zmiany Ubezpieczonego JeŜeli Ubezpieczony posiada dziecko, które nie ukończyło 12-go roku Ŝycia lub wykonuje preferowany przez STU Ergo Hestia S.A. zawód, konieczne jest złoŝenie pisemnego oświadczenia o tym fakcie. Oświadczenie składane jest poprzez podpisanie przez Ubezpieczającego polisy, na której zostanie zaznaczona odpowiednia opcja. 2. Warunkiem skorzystania ze zniŝki za posiadanie dziecka do 12-go roku Ŝycia jest fakt jego stałego przebywania we wspólnym gospodarstwie domowym razem z Ubezpieczonym. 3. W przypadku preferowanego zawodu mówimy o zawodzie wykonywanym (umowa o pracę w tym równieŝ na część etatu, kontrakt) a nie wyuczonym. 6

7 4. Przy zawieraniu umowy nie są wymagane Ŝadne dokumenty potwierdzające wykonywany zawód lub posiadanie dziecka. Informacje te będą weryfikowane podczas procesu likwidacji szkody. 5. W przypadku gdy pojazd jest przedmiotem współwłasności fakt wykonywania preferowanego zawodu lub posiadania dziecka do 12-go roku Ŝycia ustalany jest dla kaŝdego z właścicieli. Przykład 1: Właściciel A posiada dziecko do 12-go roku Ŝycia. nie wykonuje preferowanego zawodu. Właściciel B nie posiada dziecka, nie wykonuje preferowanego zawodu. Stosujemy zniŝkę za posiadanie dziecka. Przykład 2: Właściciel A posiada dziecko do 12-go roku Ŝycia. nie wykonuje preferowanego zawodu. Właściciel B nie posiada dziecka, zawód lekarz. Stosujemy zniŝkę za posiadanie dziecka i zniŝkę za preferowany zawód. 6. JeŜeli pojazd jest przedmiotem współwłasności i jeden ze współwłaścicieli nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu, moŝna odstąpić od stosowania zwyŝki z tego tytułu wyłącznie w przypadku, gdy współwłaściciel nie będzie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na: a) stan zdrowia, b) wiek. W takim przypadku naleŝy równieŝ odstąpić od zwyŝki za wiek w odniesieniu do tego współwłaściciela. Podstawę do odstąpienie od zwyŝki składki stanowi oświadczenie klienta, które naleŝy dołączyć do polisy. Wzór takiego oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych. IV. PRZEBIEG UBEZPIECZENIA 1. Przy stosowaniu systemu obniŝek (podwyŝek) składki zaleŝne od przebiegu ubezpieczenia (Bonus-Malus) przez liczbę lat naleŝy rozumieć liczbę 12-miesięcznych okresów ubezpieczenia. W przypadku gdy do pełnego 12-miesięcznego okresu brakuje nie więcej niŝ 30 dni to taki okres naleŝy uznać za pełny. 2. Szkody kradzieŝowe nie mają wpływu na przebieg ubezpieczenia. 3. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC w związku ze szkodą, której sprawca posiada ubezpieczenie OC albo takiego ubezpieczenia nie posiada a w stosunku, do którego STU Ergo Hestia SA moŝe wystąpić z regresem, powoduje zmianę klasy Bonus/Malus w AC. Po 9 7

8 uzyskaniu regresu w pełnej wysokości wypłaconego odszkodowania, Przedstawiciel STU Ergo Hestia SA dokonuje ponownej kalkulacji składki za okres od dnia uzyskania regresu do końca okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie AC. Ponowna kalkulacja składki dotyczy wyłącznie aktywnej polisy. 4. Ustalenie klasy -9, -10. Klasa -9 i -10 przyznawana jest klientom, którzy przedstawili zaświadczenie (zaświadczenia) o przebiegu ubezpieczenia, na którym zostały wymienione okresy ubezpieczenia danego pojazdu w ilości nie mniejszej niŝ 9 lat. 4. Klient indywidualny (system Bonus/Malus) 1. ZniŜkę lub zwyŝkę za przebieg ubezpieczenia jednego pojazdu ustala się indywidualnie dla kaŝdego Ubezpieczonego (współwłaściciela) zgodnie z zapisami taryfy. Podstawą do ustalenia faktycznego okresu bezszkodowości (poziomu szkodowości) jest data powstania szkody (wypadku) oraz pełny rok (lata) poprzedzający dzień początku odpowiedzialności zawieranego ubezpieczenia. Przykład 1: Właścicielami pojazdu są Panowie A i B. Pan A posiada pojazd od 2005 r. i po dwóch latach ustanowił jego współwłaścicielem Pana B. właściciel A właściciel B okres ubezpieczenia xxx xxx szkoda brak klasa Bonus/Malus ustalona na dzień klasa - 3 klasa - 1 klasa Bonus/Malus przyjęta do taryfikacji w dniu klasa - 3 8

9 Przykład 2: Właścicielami pojazdu są Panowie A i B. Pan A posiada pojazd od 2005 r. i po dwóch latach ustanowił jego współwłaścicielem Pana B. właściciel A właściciel B okres ubezpieczenia xxx xxx szkoda klasa Bonus/Malus ustalona na dzień klasa 0 klasa + 2 klasa Bonus/Malus przyjęta do taryfikacji w dniu klasa + 2 Przykład 3: Właścicielami pojazdu są Panowie A i B. Pan A posiada pojazd od 1998 r. i w 2006 r. ustanowił jego współwłaścicielem Pana B. właściciel A właściciel B okres ubezpieczenia. xxx. xxx xxx xxx szkoda brak klasa Bonus/Malus ustalona na dzień klasa - 8 klasa - 1 klasa Bonus/Malus przyjęta do taryfikacji w dniu klasa - 8 kontynuacja ubezpieczenia szkoda klasa Bonus/Malus ustalona na dzień klasa - 6 klasa + 1 klasa Bonus/Malus przyjęta do taryfikacji w dniu klasa + 1 9

10 2. Współwłaściciel pojazdu, który korzystał z korzystniejszej klasy Bonus/Malus niŝ wynikało to jego okresu ubezpieczenia (patrz Przykład 1 w ust. 2), w przypadku zniesienia współwłasności lub ubezpieczenia innego pojazdu wyłącznie na swoją rzecz, nie przejmuje automatycznie korzystniejszej klasy Bonus/Malus lecz klasa Bonus/Malus ustalana jest na podstawie jego rzeczywistego okresu ubezpieczenia. 3. Wypracowana przez właściciela pojazdu klasa Bonus/Malus przechodzi na współmałŝonka wyłącznie w przypadku gdy pojazd wchodzi w skład wspólności majątkowej małŝonków. W takiej sytuacji konieczne jest pisemne oświadczenie obojga małŝonków, które naleŝy dołączyć do kopii polisy. Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Wytycznych. 2. Mały i średni przedsiębiorca (segment B) 11 W zakresie stosowania zniŝek/zwyŝek za przebieg ubezpieczenia dla klientów ubezpieczających pojazdy (w tym zgłaszanych do ubezpieczenia) w STU Ergo HESTIA SA w zakresie autocasco lub OC w liczbie: 1) do 5 pojazdów mają zastosowanie zasady sytemu Bonus/Malus 2) od 6 do 15 pojazdów mają zastosowanie zasady wskaźnika flotowego ( f ) 2.1. System Bonus/Malus ZniŜkę lub zwyŝkę za przebieg ubezpieczenia ustala się indywidualnie dla kaŝdego pojazdu Ubezpieczonego zgodnie z zapisami taryfy. Podstawą do ustalenia faktycznego okresu bezszkodowości (poziomu szkodowości) jest data powstania szkody (wypadku) oraz pełny rok (lata) poprzedzający dzień początku odpowiedzialności zawieranego ubezpieczenia. 2. Zawierając nową umowę ubezpieczenia na rzecz STU Ergo Hestia historię przebiegu ubezpieczenia ustala się na podstawie: a) zaświadczenia z innego Zakładu Ubezpieczeń lub b) przedstawionego oryginału polisy ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia, gdzie odnotowany jest pozom udzielanej zniŝki wraz z pisemnym oświadczeniem klienta o przebiegu ubezpieczenia przedmiotowego pojazdu w ostatnim roku. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Wytycznych. 3. Dla pojazdów naleŝących do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz spółek cywilnych, podczas ustalania odpowiedniej klasy bonus malus dopuszcza się moŝliwość zaliczania wypracowanego przebiegu ubezpieczenia przez osobę fizyczną będącą właścicielem/współwłaścicielem ww. podmiotów. 10

11 Dla pojazdów naleŝących do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz spółek cywilnych, podczas ustalania odpowiedniej klasy bonus malus dopuszcza się moŝliwość zaliczania wypracowanego przebiegu ubezpieczenia (dla danego rodzaju pojazdu- zgodnie z taryfą) przez osobę fizyczną będącą właścicielem/współwłaścicielem ww. podmiotów Wskaźnik flotowy Prawidłowe określenie wskaźnika flotowego (f) wymaga: a) ustalenia liczby szkód za okres 24 miesięcy z pojazdów ubezpieczanych w STU Ergo Hestia SA oraz pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia, b) ustalenia liczby pojazdów ubezpieczanych w STU Ergo Hestia SA oraz przyjmowanych do ubezpieczenia. 2. Zawierając nową umowę ubezpieczenia na rzecz STU Ergo Hestia historię przebiegu ubezpieczenia ustala się na podstawie: a) zaświadczenia z innego Zakładu Ubezpieczeń lub b) przedstawionego oryginału polisy ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia, gdzie odnotowany jest pozom udzielanej zniŝki wraz z pisemnym oświadczeniem klienta o przebiegu ubezpieczenia przedmiotowego pojazdu w ostatnim roku lub c) oświadczenia klienta o przebiegu ubezpieczenia przedmiotowego pojazdu za okres ostatnich 24 miesięcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Wytycznych. 3. Szkody kradzieŝowe nie mają wpływu na klasę taryfową wskaźnika flotowego (f). V. INFORMACJE O POJEŹDZIE 1. Dokumenty pojazdu Dane pojazdu naleŝy ustalić na podstawie dokumentów pojazdu. Informacje, które wymagają sprawdzenia w pojeździe naleŝy zweryfikować podczas dokonywania oględzin pojazdu. Szczególnie dotyczy to: a) przebiegu pojazdu, który powinien być spisany z licznika przejechanych kilometrów oraz b) numerów identyfikacyjnych pojazdu, tj. numeru VIN, numeru nadwozia/podwozia lub ramy. 11

12 Wzór dowodu rejestracyjnego Wzór pozwolenia czasowego. 12

13 2. Oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym wydawanym od r. A numer rejestracyjny pojazdu, B data pierwszej rejestracji pojazdu, C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego 1, C.1.2 numer PESEL lub REGON, C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu, C.2.2 numer PESEL lub REGON, C.2.3 adres właściciela pojazdu, D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: D.1 marka pojazdu, D.2 typ pojazdu: - wariant, jeŝeli występuje, - wersja, jeŝeli występuje, D.3 model pojazdu, E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg), F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg), F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg), G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niŝ kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg), H okres waŝności dowodu, jeŝeli występuje takie ograniczenie, I data wydania dowodu rejestracyjnego, J kategoria pojazdu, K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeŝeli występuje, L liczba osi, O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), P.1 pojemność silnika (w cm3), P.2 maksymalna moc netto silnika (w kw), P.3 rodzaj paliwa, Q stosunek mocy do masy własnej (w kw/kg); dotyczy motocykli i motorowerów, S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy, S.2 liczba miejsc stojących, jeŝeli występuje. 1 posiadacz dowodu rejestracyjnego jest to podmiot, któremu organ rejestrujący wydał dowód rejestracyjny uprawniający ten podmiot do poruszania się pojazdem w ruchu, i jest to: a) właściciel pojazdu albo b) uŝytkownik pojazdu uŝytkowanego w drodze umowy leasingu. 13

14 15 1. Do najczęściej występujących zagranicznych dokumentów własności pojazdu i dowodów rejestracyjnych naleŝą: 1) Fahrzeugbrief niemiecka ksiąŝka pojazdu (dowód własności pojazdu) formatu A3 składająca się z trzech części. Dane dotyczące właściciela i pojazdu wpisane są drukiem.. 2) Fahrzeugschein jest wyciągiem z niemieckiej ksiąŝki pojazdu i dowodem rejestracyjnym. Po sprzedaŝy pojazdu jest zdawany do właściwego niemieckiego urzędu. Nie moŝe być traktowany jako dowód własności. 3) Kentekenbewijs holenderski dowód rejestracyjny. 4) Certyfikat d Immatriculation francuski dowód rejestracyjny. 5) Royaume de Belgigue belgijski dowód rejestracyjny. 6) Fahrzeugausweis szwajcarski dowód rejestracyjny 7) Certyfikat of Title amerykański dowód własności. 8) Permiso de Circulation hiszpański dowód rejestracyjny. Więcej moŝna znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury: Fahrzeugbrief stary wzór (stosowany do r.) wzór wprowadzony od r. 14

15 Fahrzeugschein obowiązujący do r. obowiązujący po r. 15

16 Permiso de Circulacion wzór dowodu stosowany od r. 2. KaŜdy pojazd legalnie wprowadzony na polski obszar celny powinien posiadać dokument odprawy celnej w postaci dowodu odprawy celnej przywozowej pojazdu samochodowego. 3. Dowód odprawy celnej powinien zawierać dane pojazdu, w tym numery identyfikacyjne nadwozia i silnika, rok produkcji, dane personalne sprowadzającego i nadającego pojazd, kraj nadania, pieczęć urzędu celnego dokonującego odprawy, numer seryjny druku i numery identyfikujące odprawę, wartość pojazdu, opłat celnych i podatków granicznych, potwierdzenie dokonania tych opłat oraz dopuszczenia do wolnego obrotu na polskim obszarze celnym. Dowód odprawy celnej powołuje załączniki stanowiące podstawę odprawy np.: 1) dowód rejestracyjny pojazdu z kraju jego pochodzenia, 2) dowód własności pojazdu, 3) rachunek zakupu, 4) ocenę techniczną (w przypadku samochodów uszkodzonych). 16

17 4. Analiza tych dokumentów moŝe być bardzo przydatna przy ocenie stanu prawnego i technicznego pojazdu. 5. W przypadku braku ww. dokumentów, oczywistych nieprawidłowości w ich treści (np. Geburstname zamiast Geburtsname), przeróbek lub braków w treści - naleŝy odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia AC. 6. Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia po raz pierwszy w STU Ergo Hestia SA: 1) dowód rejestracyjny, 2) dokumenty potwierdzające tytuł prawny pojazdu (np. umowa kupna sprzedaŝy, umowa darowizny, postanowienie sądu o nabyciu spadku itp.), 3) dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu sprowadzonego z zagranicy (tylko w sytuacji gdy jest on po raz pierwszy ubezpieczany na terenie RP), 4) dokumenty potwierdzające zamontowanie oraz sprawność zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych w sytuacji gdy Ubezpieczający decyduje się na rozszerzenie ochrony AC o ryzyko kradzieŝy. 7. Wykonanie kopii ww dokumentów nie jest konieczne jednak wskazane jest aby kopia tych dokumentów została sporządzona (ksero, zdjęcie). Wykonanie kopii faktury zakupu pojazdu fabrycznie nowego jest obowiązkowe w przypadku gdy jako sumę ubezpieczenia pojazdu przyjęto jego wartość fakturową. 8. Kilka przydatnych stron WWW, na podstawie których moŝna ustalić czy dany pojazd został np. skradziony:

18 2. Rodzaje nadwozi 16 Sedan rodzaj trójbryłowego, zamkniętego nadwozia samochodu osobowego, z wyraźnie oddzielonym przedziałem silnikowym i bagaŝowym. Hatchback typ zamkniętego nadwozia samochodu osobowego, o duŝej tylnej pokrywie (klapie) przestrzeni bagaŝowej stanowiącej trzecie lub piąte drzwi. Jest to nadwozie dwubryłowe. Część bagaŝowa samochodu jest dostępna z zewnątrz po podniesieniu do góry tylnej klapy schodzącej z linii dachu do bagaŝnika. Klapa zawiera tylne okno i część tylnej ściany. Kombi typ nadwozia samochodu osobowego o wydłuŝonej tylnej części, zazwyczaj przeznaczonej na bagaŝ. W odróŝnieniu od hatchbacka wysokość kabiny nie zmniejsza się aŝ do samego końca samochodu. Tylna szyba nie jest tak mocno odchylona od pionu. Jest to nadwozie dwubryłowe. Van typ nadwozia wielozadaniowego samochodu osobowego. Jest to zazwyczaj nadwozie jednobryłowe. Większe prawie zawsze mają siedem lub osiem siedzeń w trzech rzędach. Mniejsze mają pięć, sześć siedzeń w dwóch, lub siedem w trzech rzędach. Przykłady: Renault Espace, Ford S-max, Chrysler Voyager, Citroen C8, Opel Zafira Cabrio (kabriolet) rodzaj nadwozia samochodu osobowego nie posiadającego stałego dachu. PrzewaŜnie dach jest składany, lub zdejmowany. Roadster małe, dwumiejscowe, sportowe auta o duŝej mocy. Jego dach (miękki, lub sztywny) przypinany jest do karoserii, a więc nie jest integralna częścią nadwozia. Przykłady: Chrysler Crossfire Roadster, BMW Z3 i Z4, Audi TT Roadster, Nissan 350Z Roadster, Porsche Boxter 18

19 Coupe zamknięte nadwozie samochodu osobowego, charakteryzujące się opływową stylistyką, posiadające najczęściej 2, rzadziej 3 drzwi. Często, ze względu na nisko opadającą ku tyłowi linię dachu, w środku jest mało miejsca, zwłaszcza dla pasaŝerów tylnej kanapy. Przykłady: Alfa Romeo GTV, Porsche 911, Toyota Celica Pick-up typ nadwozia samochodu terenowego, charakteryzujący się posiadaniem skrzyni ładunkowej, znajdującej się zaraz za kabiną pasaŝerską. Kabina moŝe być pojedyncza, powiększona lub podwójna (z dwoma rzędami siedzeń). Przykłady: Mitsubishi L200, Nissan Pick-up, Toyota HiLux, Ssang Yong Musso Sports 3. Numer VIN Większość pojazdów posiada indywidualne oznaczenia identyfikacyjne, których zgodność naleŝy sprawdzić ze stanem faktycznym. W Polsce znakami identyfikującymi pojazd są numery nadwozia/podwozia w tym równieŝ VIN. 2. VIN (Vehicle Identification Number) to międzynarodowy system oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów mechanicznych. Numer identyfikacyjny wg tego systemu zawiera 17 znaków literowych i cyfrowych. W V W Z Z Z 1 9 Z G W światowy kod opis pojazdu identyfikacja pojazdu (VIS) producenta (WMI) (VDS) 3. Szczególnie pomocne w identyfikacji są trzy pierwsze znaki będące kodowym oznakowaniem producentów oraz znak 10 (litera) pozwalający określić rok produkcji pojazdu. Przykłady kodów identyfikujących producenta. Niemcy WDB Mercedes Benz WBA BMW WVW - Volkswagen WFO Ford WOL - Opel Francja VF1 - Renault 19

20 VF3 - Peugeot Japonia JT1 - Toyota SHH Honda JMZ - Mazda JO1 - Daihatsu Włochy ZFA - Fiat ZLA - Lancia Polska SUF - FSM SUP - FSO-Daewoo SUL - Daewoo-Lublin SUS - FSC w Starachowicach Kod roku produkcji 1989 K 1994 R 1999 X L 1995 S 2000 Y M 1996 T N 1997 V P 1998 W Uwaga: w samochodach marki Ford rok produkcji zakodowany jest na 11 miejscu. 4. Wielu z producentów nie koduje roku produkcji w systemie VIN np.: Mercedes, Fiat, a takŝe japońscy producenci samochodów. Numer nadwozia w samochodzie japońskim. Brak kodu roku produkcji. 20

21 5. Samochody amerykańskie, a takŝe innych producentów montujących pojazdy na rynek amerykański oznakowane są w systemie VIN znakami tłoczonymi na wąskiej, podłuŝnej tabliczce mocowanej nitami do tablicy rozdzielczej w lewym dolnym rogu i są czytelne przez szybę czołową. 6. Numery nadwozia mogą być utrwalone poprzez: a) wybijanie wklęsłe, b) wytłaczanie wypukłe, c) wypalanie wklęsłe, wielopunktowe (przede wszystkim samochody francuskie). 7. Numery nadwozia umieszczone są w podłoŝu na jednakowej głębokości. Litery i cyfry powinny być identycznej wielkości i kształtu, umieszczone w jednej linii z zachowaniem równych odległości pomiędzy znakami. Numery te nie mogą posiadać śladów ingerencji. 8. W pojazdach europejskich numery nadwozia umieszczone są z reguły w charakterystycznych miejscach dla danego typu i marki pojazdu. Najczęściej spotykane miejsca umieszczania numeru w samochodach osobowych: 1) w kabinie: a) na prawym przednim słupku, b) na prawym środkowym słupku, c) na podłodze w okolicy przedniego fotela pasaŝera, d) pod tylnym siedzeniem pasaŝera, e) na pasie podszybia po stronie lewej przy szybie czołowej, 2) w przedziale silnika: a) na prawym wzmocnieniu bocznym, b) na prawym wzmocnieniu bocznym, w pobliŝu osadzenia prawego amortyzatora lub na gnieździe prawego amortyzatora, c) na górnej poprzeczce wzmocnienia czołowego, d) na krawędzi przegrody komory wlotu powietrza, 3) na podłodze bagaŝnika. Najczęściej spotykane miejsca umieszczania numeru w samochodach cięŝarowych: 1) prawe nadkole, 2) prawa podłuŝnica w pobliŝu przedniego prawego koła, 3) prawy stopień kabiny, 4) podłoga przy prawym fotelu, 5) prawy przedni słupek. 9. JeŜeli numer nadwozia nie jest zgodny z numerem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym, posiada ślady przeróbek lub nie moŝna go odczytać - naleŝy odstąpić od zawarcia umowy ubezpieczenia AC. 10. Numer nadwozia i podstawowe dane pojazdu umieszczone są równieŝ na tzw. tabliczce znamionowej pojazdu. przynitowanej lub przykręconej do nadwozia, na ogół w komorze silnika lub bagaŝnika. 21

22 Uwaga: tabliczka znamionowa nigdy nie moŝe być podstawą do identyfikacji pojazdu, moŝe być traktowana wyłącznie jako element pomocniczy 22

23 4. Oględziny pojazdu Konieczne jest sprawdzenie poprawności wpisania we wniosku przebiegu kilometrów tj. spisania aktualnego stanu z licznika w samochodzie. Ilość przejechanych kilometrów ma wpływ na ustalenie sumy ubezpieczenia pojazdu, tj. na jej zwiększenie lub obniŝenie. 2. NaleŜy sprawdzić czy pojazd posiada widoczne uszkodzenia, a w razie ich istnienia opisać je w polisowniosku oraz wykonać dokumentację fotograficzną tych uszkodzeń. Zawsze naleŝy mieć na uwadze fakt, Ŝe pominięcie istniejącego uszkodzenia moŝe spowodować wypłatę odszkodowania, za szkodę powstałą przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 3. Przed zawarciem umowy pojazd powinien być poddany szczegółowym oględzinom pozwalającym ocenić ogólny stan techniczny pojazdu. Przedmiotem oględzin powinno być przede wszystkim nadwozie w zakresie stanu: a) powłoki lakierniczej i blacharskiej, b) elementów plastikowych (zderzaki, listwy ozdobne), c) elementów szklanych (szyby, reflektory). 23

24 Uszkodzenie kwalifikujące szybę przednią do wymiany. Dokładność i rzetelność przedstawiciela STU Ergo Hestia S.A. zawierającego ubezpieczenie moŝe zapobiec ewentualnej wypłacie nienaleŝnego odszkodowania, 4. NaleŜy sprawdzić czy ilość zabezpieczeń jest zgodna z OWU oraz czy działają prawidłowo. Sprawdzenia poprawności działania zabezpieczeń dokonuje się w następujący sposób: a) autoalarm poprzez uruchomienie, b) immobiliser jeśli nie jest połączony z kluczem poprzez próbę uruchomienia pojazdu bez odłączania immobilisera, c) blokady mechaniczne poprzez sprawdzenie trwałości zabezpieczenia i poprawności działania. 5. Dopuszcza się następujące rodzaje zabezpieczeń pojazdu przed kradzieŝą: a) autoalarm urządzenie sterowane za pomocą klucza lub pilota kodowego lub pilota na podczerwień, blokujące pojedynczo lub łącznie układy pojazdu: paliwa, zapłonu rozruchu oraz sygnalizujące dźwiękiem otwarcie drzwi samochodu, b) immobiliser urządzenie blokujące układy zapłonu, rozruchu i pompy paliwa, c) mechaniczną blokadę skrzyni biegów, d) satelitarny system lokalizacji i powiadamiania z funkcją alarmowania, ochrony i interwencji o zasięgu działania nie mniejszym niŝ przyjęty w umowie ubezpieczenia zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco pod warunkiem opłacenia abonamentu za usługi monitoringu, z góry, za cały okres ubezpieczenia. 6. Wszystkie zabezpieczenia muszą posiadać ustaloną w dniu ich montaŝu klasę skuteczności z wyłączeniem fabrycznie instalowanych urządzeń przez producenta pojazdu. Fakt montaŝu danego urządzenia zabezpieczającego przez kradzieŝą musi być udokumentowany przez przedłoŝenie faktury montaŝu w autoryzowanym zakładzie lub 24

25 przedłoŝenia zaświadczenia z licencjonowanej stacji obsługi, z tym Ŝe w tym drugim przypadku koniecznym jest równieŝ potwierdzenia przez tą stację sprawności urządzenia. 7. Dodatkowym zabezpieczeniem pojazdu moŝe być system nawigacji satelitarnej, w skrócie GPS (Global Positioning System). System ten we współpracy z telefonią komórkową GSM jako nośnikiem informacji pozwala na m.in. odwzorowywanie na tle map cyfrowych aktualnej pozycji pojazdu. W przypadku ubezpieczania pojazdów będących częścią floty a wyposaŝonych w GPS, naleŝy zwrócić szczególną uwagę na sposób wykorzystania GPS, tzn. czy stanowi on zabezpieczenie pojazdu przed kradzieŝą czy słuŝy wyłącznie do zarządzania flotą. GPS, w przypadku wykorzystywania jako system zarządzania flotą, pozwala na uzyskanie w czasie rzeczywistym takich informacji jak przebyta droga, prędkość, kierunek jazdy, temperatura (np. w chłodni), zuŝycie paliwa, miejsce tankowania paliwa i jego ilość, czas pracy kierowcy, miejsce dłuŝszego postoju. 8. Działanie GPS (uzaleŝnione jest od wykupienia odpowiednich opcji). System wysyła informację tekstową na zaprogramowany numer telefonu komórkowego o następujących zdarzeniach: a) załączenie się systemu alarmowego w samochodzie, b) nieautoryzowane wejście lub zabór pojazdu, c) nieautoryzowane uruchomienie pojazdu, d) prośba o podanie aktualnej pozycji pojazdu. LOKALIZACJA POJAZDU jest moŝliwa na dwa sposoby: Pierwszy, pozwala na określenie pozycji pojazdu z dowolnego telefonu komórkowego GSM. Usługa polega na wysłaniu pozycji pojazdu w formacie tekstu. Np. chcemy dowiedzieć się gdzie jest pojazd. Wysyłamy SMS pod wskazany numer telefonu i odczekujemy kilkanaście sekund. W odpowiedzi otrzymamy miejsce, w którym znajduje się pojazd. (ulice: BOKSERSKA, *miasto: OPOLE, *gmina: OPOLE *powiat: OPOLSKI, *województwo: OPOLSKIE, *państwo: POLSKA). Sposób drugi: NaleŜy wysłać na wskazany numer telefonu SMS o treści "POZYCJA", podając swój identyfikator pojazdu oraz hasło, Po odczekaniu 20 sekund na to aŝ komputer zlokalizuje samochód, otrzymujemy SMS z pozycją pojazdu, Pozycję: długość i szerokość geograficzną wczytujemy do programu Microsoft AutoRoute Express, zainstalowanego w telefonie komórkowym. Lokalizacja zakończona MONITORING POJAZDÓW Monitoring polega na całodobowym dozorze pojazdu ze stacji monitoringowej. Pojazd w którym jest zainstalowane urządzenie wysyła sygnał kontrolny, informujący operatora o poprawnej pracy systemu. W przypadku: 25

26 a) pobudzenia systemu alarmowego i antynapadowego, b) odłączenia akumulatora, c) pobudzeniu jednej z dziesięciu linii alarmowych, d) braku zgłoszenia dobowego samochodu, operator w centrum monitoringu otrzymuje pełne informacje o zdarzeniu, takie jak: aktualna pozycja pojazdu, czas zdarzenia, rodzaj wywołanego alarmu (pobudzony alarm od czujnika wstrząsowego, ultradźwiękowego, otwarcie drzwi), cechy charakterystyczne pojazdu, dane o kliencie oraz podejmuje wcześniej uzgodnione działania interwencyjne do powiadomienia Policji włącznie. Przykładowa procedura alarmowa moŝe wyglądać następująco: Po wybiciu szyby w samochodzie, natychmiast zareaguje czujnik ultradźwiękowy lub czujnik wybitej szyby. Operator w stacji monitoringowej stwierdzi Ŝe auto nie porusza się, jest zaparkowane np. na ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, nie ma uruchomionego silnika oraz zadziałał czujnik wybitej szyby. Natychmiast zostają podjęte uzgodnione wcześniej procedury alarmowe: a) zablokować dodatkowy immobiliser, b) wysłać załogę interwencyjną, c) zadzwonić do mnie na nr telefonu d) jeŝeli tam mnie nie ma dzwonić pod nr e) natychmiast powiadomić POLICJĘ. Po przyjeździe załogi interwencyjnej i utrudnieniu kradzieŝy pojazd zostaje zabezpieczony. Operator monitoringowy posiada wśród licznych informacji takŝe dane odnośnie prędkości pojazdu. Zatrzymanie pracy silnika moŝe się odbyć bezpiecznie tylko wówczas kiedy auto stoi lub porusza się bardzo wolno. Po zatrzymaniu pojazdu moŝna podjąć odpowiednie czynności interwencyjne. System satelitarnej lokalizacji pojazdów opierający się jedynie na informowaniu właściciela o włamaniu do jego pojazdu jest mało skuteczny. System GPS moŝe być równieŝ wykorzystywany wyłącznie jako system nawigacji satelitarnej. Nie stanowi on wówczas zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŝą i nie moŝe być uznany za odpowiadający wymogom OWU. 5. Dokumentacja fotograficzna pojazdu NaleŜy wykonać dwa kolorowe zdjęcia pojazdu przód i lewy bok po przekątnej oraz tył i prawy bok po przekątnej, obrazujące całość pojazdu. Na zdjęciach muszą być widoczne numery rejestracyjne a pojazd musi wypełniać cały kadr. 26

27 2. Dodatkowo, naleŝy wykonać zdjęcia: a) numeru VIN lub numeru nadwozia albo podwozia wybitych na stałych elementach pojazdu, b) zdjęcia kluczy (fabrycznych urządzeń słuŝących do otwarcia pojazdu) wraz ze sterownikami do urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieŝą, które Ubezpieczający posiada przy sobie w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, c) wnętrza pojazdu z deską rozdzielczą widoczną na pierwszym planie, d) stan licznika kilometrów o ile przebieg kilometrowy pojazdu nie został wpisany w polisowniosku. Zdjęcia nie są wymagane przy bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w STU Ergo Hestia S.A., oraz w ubezpieczeniach fabrycznie nowych pojazdów zakupionych w salonach dealerskich. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia uznanej za bezszkodową w związku z rezygnacją z roszczeń lub odmową wypłaty odszkodowania, konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia muszą być wykonane aparatem fotograficznym wyposaŝonym w sprawny datownik, aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym datą wykonania zdjęcia będzie data zapisana we właściwościach pliku. Przykłady zdjęć wykonanych prawidłowo (aparat cyfrowy): Fot. Widoczny przód, nr rejestracyjny i lewy bok Fot. Widoczny tył, nr rejestracyjny i prawy bok 27

28 Fot. Wnętrze pojazdu Fot. Stan licznika Fot. Zdjęcie numeru VIN Fot. Karta słuŝąca do otwarcia i uruchomienia pojazdu Fot. Klucz z wbudowanymi sterownikami Fot. Klucz z oddzielnym sterownikiem 28

29 Przykłady nieprawidłowych zdjęć: 3. 1) 2) 3) 4) 5) Zasady przesyłania dokumentacji zdjęciowej reguluje 30 Instrukcji 08/2006: Przekazywanie pozostałej dokumentacji zapisanej na nośnikach elektronicznych płytach CD - odbywa się według następujących zasad: przekazanie dokumentacji na nośnikach elektronicznych odbywa się zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z DA*, zawartość płyty powinna być uporządkowana, podzielona tematycznie (np. w opisanych folderach) a pliki opisane według zawartych w nich informacji, kaŝda płyta CD powinna być opisana nazwą jednostki przekazującej, tytułem, datą, numerem spisu zdawczo odbiorczego łamanym przez numer porządkowy ze spisu zdawczo-odbiorczego, do kaŝdej partii przekazywanej dokumentacji naleŝy wykonać spis zdawczo-odbiorczy, numer spisu zdawczo - odbiorczego naleŝy ustalić z pracownikiem DA*, 29

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO KOMFORT (ACK) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI Część I - Część II - Część III - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WARUNKI ROZSZERZENIA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo