!Hurtownie i eksploracja danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!Hurtownie i eksploracja danych"

Transkrypt

1 !Hurtownie i eksploracja danych Jacek Rumiński slajd 1 Kontakt: Katedra Inżynierii Biomedycznej, pk. 106, tel.: , fax: ,

2 !XML i eksploracja danych Jacek Rumiński slajd 2

3 Integracja danych i metod przetwarzania: tabele/xml Źródło: J. E. Funderburk, S. Malaika, B. Reinwald, XML programming with SQL/XML and XQuery Źródło: Jon RubinIBM Software, The DB2 Framework for Business Intelligence slajd 3

4 Standaryzacja XML Metadata Interchange (CWM XMI) Common Warehouse Metamodel (CWM) Warehouse Management Warehouse Process Warehouse Operation Analysis Transformation OLAP Data Mining Information Visualization Business Nomenclature Resources Object- Oriented Relational Record- Oriented Multi Dimensional XML Foundation Business Information Data Types Expressions Keys Index Type Mapping Software Deployment CWM Levels Object Core slajd 4 Źródło: Christian Bremeau, XML Data Movement Components for Teradata, Meta Integration Technologies, Inc.

5 DAD Document Access Definition Konwersja: 1. Dane relacyjne (tabele) -> > XML 2. XML - > dane relacyjne (tabele) SQLX Źródło: J. E. Funderburk, S. Malaika, B. Reinwald, XML programming with SQL/XML and XQuery slajd 5

6 Funkcje SQL/XML slajd 6 IBM DB2 Guide

7 Funkcje SQL/XML IBM DB2 Guide slajd 7

8 Funkcje SQL/XML - przykłady 1. Stwórz element <elem1> używając XMLELEMENT. 2. Dodaj przestrzeń nazw używając XMLNAMESPACES. 3. Dodaj atrybut używając XMLATTRIBUTES, 4. Utwórz komentarz z XMLCOMMENT, 5. Utwórz sekwencje elementów używając XMLFOREST. slajd 8 Utwórz sekwencje elementów <item> z wszystkich pozycji z tabeli IBM DB2 Guide

9 Funkcje SQL/XML - przykłady slajd 9 IBM DB2 Guide

10 Inne funkcje SQL/XML slajd 10 IBM DB2 Guide

11 Przykład: XMLQUERY IBM DB2 Guide slajd 11

12 Dla wcześniejszego przykładu (Tabela CUSTOMER z plikami XML w kolumnie INFO) Konieczne ponieważ uzyskamy wiele elementów phone slajd 12 IBM DB2 Guide Przykład: XMLTABLE

13 Zakładając, że tabela CUSTOMER zawiera dokumenty XML w kolumnie INFO (podobnie jak poprzednio) slajd 13 IBM DB2 Guide Przykład: XMLEXISTS

14 XML DB demonstracja na przykładzie DB2!!! slajd 14

15 Przetwarzanie XML XSL i XQuery! XML podstawowy format komunikatów (np. SOA). Źródło: Michael Gonzales, Getting Active, DB2 mgazine Integracja dane operacyjne i dane przygotowane do analiz OLAP ADW! slajd 15

16 Od wymiany listów do usług sieciowych - Web Services Źródło: Robert Chu, Web Services Standards for Data Mining slajd 16

17 Źródło: Robert Chu, Web Services Standards for Data Mining slajd 17

18 Źródło: Robert Chu, Web Services Standards for Data Mining slajd 18

19 Zanim zastosujemy usługi sieciowe do ekploracji danych... Przypomnijmy sobie XPath/XQuery slajd 19

20 XPath XPath rekomendacja W3C pozwalająca na definiowanie referencji (adresu) do encji. Wykorzystywana jest często do formułowania treści wyszukiwanej w dokumencie XML. XPath jest bardzo często wykorzystywany przez XDB. W wersji XPath 2.0 wprowadzono wyrażenia regularne rozszerzające dodatkowo zakres możliwych do zdefiniowania wzorców. Zasadnicza składnia wyrażenia XPath opiera się o znaną ścieżkę dostępu w hierarchii systemu plików, np.: /sklep - oznacza główny element dokumentu (korzeń), /sklep/chleb - oznacza subelement chleb dokumentu, //napoj - oznacza wszystkie elementy napoj hierarchii, /sklep/* - oznacza wszystkie subelementy elementu sklep, /sklep/napoj[1] - oznacza pierwszego potomka subelementu napoj, /sklep/napoj[last()] oznacza ostatniego (użycie funkcji) potomka subelementu napoj, - oznacza atrybuty cola wszystkich elementów napoj, oznacza wszystkie elementy napoj bez atrybutow; pepsi ] oznacza wszystkie elementy napoj o wartości atrybutu cola równej pepsi slajd 20

21 XPath //*[count(napoj)=2] oznacza wszystkie elementy mające dwóch potomków napoj, //*[contains(name(), n')] oznacza wszystkie elementy zawierające w nazwie n, //napoj //chleb - oznacza wszystkie elementy napoj i chleb, //napoj/parent::* - oznacza wszystkich rodziców elementu napoj, i wiele innych. Dla XPath zdefiniowano szereg funkcji oraz operatorów umożliwiających budowanie złożonych ścieżek dostępu. XPath 2.0 umożliwia również wykorzystanie pętli, instrukcji warunkowych itp. slajd 21

22 Xpath XPathQ.java DEMO Przykład DocumentBuilder builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); //zbuduj dokument (DOM) Document document = builder.parse(new File("salon.xml")); XPath xpath = XPathFactory.newInstance().newXPath(); //zdefiniuj wyrażenie XPath String expression = "//samochod//silnik"; //pobranie węzła Node car = (Node)xpath.evaluate(expression, document, XPathConstants.NODE); //Wydruk informacji o nim System.out.println("Node is: " + car); //pobranie wartości węzła w reprezentacji ciągu znaków String carstring = (String)xpath.evaluate(expression, document, XPathConstants.STRING); //Wydruk informacji jako ciąg znaków System.out.println("String is: " + carstring); //pobranie wartości węzła w reprezentacji typu double Double cardouble = (Double) xpath.evaluate(expression, document, XPathConstants.NUMBER); //Wydruk informacji System.out.println("Double is: " + cardouble); slajd 22

23 XPath 2.0 Model danych XQuery 1.0/XPath 2.0 Dokument XDM (W3C XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model), definiuje model danych stosowany w [XPath 2.0], [XSLT 2.0] i [XQuery]; bazuje na modelu [XPath 1.0] i wcześniejszych opracowaniach (np. [XML Query Data Model]). slajd 23

24 XPath 2.0 XDM - definicje Każda instancja modelu XDM to sekwencja. Sekwencja jest uporządkowaną kolekcją zero lub więcej pozycji (item). Sekwencja nie może być częścią sekwencji. Pozycją jest węzeł (node) lub wartość atomowa. Istnieje 6 rodzajów węzłów: document, element, attribute, text, namespace, processing instruction i comment. Każdy węzeł należy dokładnie do jednego drzewa; każde drzewa ma dokładnie jeden węzeł główny (root-korzeń). Drzewo, którego węzłem głównym jest Document Node jest dokumentem. Drzewo, którego węzłem głównym nie jest Document Node jest fragmentem. Wartość atomowa to wartość typu atomowego (atomic type) oznaczona tym typem. Typy atomowe to typy podstawowe (XML Schema) i z nich wywiedzione. slajd 24

25 XPath 2.0 Hierarchia typów w modelu XDM. slajd 25

26 XPath 2.0 XPath 1.0 a ponadto m.in.... slajd 26

27 XPath 2.0 Instrukcja for ForExpr ::= SimpleForClause "return" ExprSingle SimpleForClause ::= "for" "$" VarName "in" ExprSingle ("," "$" VarName "in" ExprSingle)* slajd 27

28 XPath 2.0 Instrukcja if IfExpr ::= "if" "(" Expr ")" "then" ExprSingle "else" ExprSingle porównanie test czy element/atrybut istnieje slajd 28

29 XPath 2.0 Instrukcja in QuantifiedExpr ::= ("some" "every") "$" VarName "in" ExprSingle ("," "$" VarName "in" ExprSingle)* "satisfies" ExprSingle Prawdziwe, jeśli slajd 29

30 XQuery język zapytań da XML Relacja pomiędzy XQuery a XPath 2.0: XQuery 1.0 : XQuery is derived from an XML query language called Quilt [Quilt], which in turn borrowed features from several other languages, including XPath 1.0 [XPath 1.0], XQL [XQL], XML-QL [XML-QL], SQL [SQL], and OQL [ODMG]. XQuery Version 1.0 is an extension of XPath Version 2.0. Any expression that is syntactically valid and executes successfully in both XPath 2.0 and XQuery 1.0 will return the same result in both languages. Przykład: Generacja dokumentu HTML jako lista nagłówków zawierająca ceny napojów (elementy /sklep/napoj/cena): <html>{ let $sklep := document( mojsklep.xml")/sklep for $t in $sklep/napoj return <h2>{$t/cena)</h2> }</html> slajd 30

31 XQuery 2.0 slajd 31

32 XQuery 2.0 Przykładowa implementacja XQuery: -demonstracja przykładowych zapytań według: Inna: -możliwe do pobrania z tej strony API oraz prosta aplikacja umożliwiają testowanie własnych zapytań XQuery. slajd 32

33 Przykład na podstawie: slajd 33

34 XQuery 2.0 Wyrażenia FLWOR flower expressions to najbardziej typowe wyrażenia przetwarzania danych w XML Query. Ich znaczenie i budowa są podobne do SELECT-FROM-WHERE znanego z języka SQL. F- For L- Let W-while O-order by R-return for $b in doc("books.xml")//book where = "2000" return $b/title for $i in (1, 2, 3) for $t in doc("books.xml")//title order by $t return $t let $j := (1, 2, 3) return <car><i>{ $i }</i><j>{ $j }</j></car> slajd 34

35 XQuery 2.0 Nowe, definiowane funkcje! Definiowane zmienne! define variable $titles { doc( books.xml )//title } slajd 35

36 XQuery 2.0 Moduły funkcje można zapisać w ramach modułu, który może być wczytany dla danego zapytania. module "http://example.com/xquery/library/book" define function toc($book-or-section as element()) as element()* { for $section in $book-or-section/section return <section> { $section/title, toc($section) } </section> } slajd 36

37 XQuery 2.0 instance of zgodność typów. Wynik true <foo/> instance of element() 3.14 instance of xs:decimal "foo" instance of xs:string (1, 2, 3) instance of xs:integer* () instance of xs:integer? (1, 2, 3) instance of xs:integer+ Wynik false 3.14 instance of xdt:untypedatomic "3.14" instance of xs:decimal 3.14 instance of xs:integer Inne: np. typeswitch (rodzaj instukcji wyboru CASE), validate (sterowanie walidacją), itd. slajd 37

38 XML w technologii Web Services XML może stanowić uniwersalną formę pakietów/kopert służących do: -wywoływania określonej funkcjonalności/usług po stronie serwera (dostawcy usług); -kodowania nazw: funkcji, argumentów i elementów przekazywanych przez funkcję; -kodowania danych: określanie typów danych, zapis wartości; -przesyłania wyników działania wywołanej wcześniej funkcji jak również i przesyłanie informacji o ewentualnych wyjątkach i błędach. Przykładowo: boolean hasinsurance(string pesel) -> hasinsurance( ); <methodcall name= hasinsurance > <args> <arg1 type= string > <arg1> </args> <return type= boolean /> </methodcall> slajd 38

39 XML w technologii Web Services Standaryzacja/popularność użycia XML jako metody kodowania w RPC: 1. XML-RPC 2. Web services 3. AJAX? XML-RPC (http://www.xmlrpc.com/): Jedna z najkrótszych specyfikacji (Dave Winer) a zarazem tak istotna. XML-RPC to inaczej wersja protokołu Remote Procedure Calling działająca w technologiach sieci WEB. Warstwa transportowa: HTTP (żądanie HTTP-POST request). Kodowanie wiadomości (Content Type): XML. slajd 39

40 POST /RPC2 HTTP/1.0 User-Agent: Mozilla Host: biomed.eti.pg.gda.pl Content-Type: text/xml Content-length: 166 <?xml version="1.0"?> <methodcall> <methodname>examples.hasinsurance</methodname> <params> <param> <value><string> </string></value> </param> </params> </methodcall> XML w technologii Web Services Przykładowo slajd 40

41 XML w technologii Web Services Typy danych w XML-RPC: <i4> or <int> typ liczb całkowitych ze znakiem (4B) <boolean> 0 (false) lub 1 (true) <string> ciąg znaków <double> typ liczb rzeczywistych, zmiennoprzecinkowych <datetime.iso8601> data/godzina <base64>base64 zakodowane dane binarne <struct> <member> </member></struct> - struktury <array> <data> </data> </array> - macierze slajd 41

42 XML w technologii Web Services Odpowiedź zawiera główny element <methodresponse>, który może zawierać: 1.)<params> jeśli są wyniki dla wcześniejszego wywołania funkcji (użycie elementu params identyczne jak przy <methodcall>) 2.) <fault> w przypadku błędu opisywany jest błąd w przekazywanej strukturze w polach o nazwach <name>faultcode</name> i <name>faultstring</name> Krótki przegląd specyfikacji. slajd 42

43 XML w technologii Web Services Wraz z rozwojem technologii XML over HTTP wprowadzano dodatkową funkcjonalność oraz wypracowywano procedury przepływu instrukcji w wykorzystaniu usług sieciowych dostępnych w otoczeniu sieci WEB. Wypracowano (budując odpowiednie rekomendacje stosujące technologię XML) następujące specyfikacje, stanowiące podstawę współczesnych usług klasy Web Services: -rejestr usług (UDDI - Universal Description, Discovery and Integration ), -opis usług (WSDL- Web Services Description Language), -opis komunikatów żądań/odpowiedzi (SOAP - Simple Object Access Protocol). slajd 43

44 XML w technologii Web Services UDDI Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) jest usługą katalogową gdzie strona może zarejestrować swoją usługę jak i przeglądać istniejące usługi. Najprościej rejestr skąd można uzyskać informacje o WSDL, którego znajomość umożliwia wprost utworzenie kodu zastosowania opisywanych w WSDL usług sieciowych. UDDI specyfikacja, opis i inne: UDDI.org Przykład serwera z UDDI: UDDI wspiera wiele firm, m.in. Dell, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, SAP, i Sun. slajd 44 UDDI a ebxml (Electronic Business using extensible Markup Language ). ISO : ebxml Collaborative Partner Profile Agreement ISO : ebxml Messaging Service Specification ISO : ebxml Registry Information Model ISO : ebxml Registry Services Specification ISO : ebxml Core Components Technical Specification

45 XML w technologii Web Services WSDL jako rekomendacja W3C bazuje na XML i służy do opisu i lokalizacji usług sieciowych. Dokument WSDL zawiera szereg elementów XML, które umożliwiają opis usługi <porttype> Funkcjonalność usługi sieciowej <message> Komunikaty wykorzystywane przez usługi sieciowe <types> Typy danych wykorzystywane przez usługi sieciowe <binding> Protokoły komunikacyjne wykorzystywane przez usługi sieciowe WSDL Ports - Najbardziej istotnym elementem (opisuje funkcjonalność) jest <porttype>. Można go porównać do biblioteki funkcji. WSDL Messages - Każdy element <message> może zawierać jedną lub więcej części. Opisuje dane (argumenty) związane z funkcjami (usługami). WSDL Types - Element ten definiuje typy danych, jakie używane są przez usługę sieciową (XML Schema). slajd 45 WSDL Bindings Element <binding> określa format komunikatu oraz parametry protokołu związane z każdą funkcjonalnością (<port>).

46 XML w technologii Web Services SOAP służy do komunikacji stron w ramach dostępu, żądania usług i przesyłania wyników określonej funkcjonalności usługi sieciowej (WS). SOAP jest dialektem XML a odpowiednia rekomendacja (W3C w3.org) definiuje wymagania co do budowy dokumentu SOAP. Komunikaty SOAP wymagają: - stosowania XML-a, - użycia przestrzeni nazw SOAP Envelope i SOAP Encoding. Komunikaty SOAP nie mogą: - zawierać odwołania do DTD, - zawierać odwołania do instrukcji przetwarzania (XML Processing Instruction). SOAP to niewątpliwie bardziej rozbudowana wersja XML-RPC (niektórzy początkowo nazywali XML-RPC jako SOAP). slajd 46

47 slajd 47 <?xml version="1.0"?> Szkielet komunikatu SOAP <soap:envelope xmlns:soap=http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> <soap:header>......</soap:header> <soap:body> <soap:fault> </soap:fault> </soap:body> </soap:envelope> XML w technologii Web Services Element SOAP Envelope jest głównym elementem (root) dokumenty SOAP. Opcjonalny element SOAP Header zawiera informacje specyficzne dla aplikacji (np. dotyczące płatności). Jeśli ten element jest obecny musi być pierwszym dzieckiem root-a. Element Body jest obowiązkowy i zawiera istotną treść komunikatu SOAP. Można również zdefiniować element SOAP Fault (błąd). Poza tym możemy zapisać własne subelementy.

48 XML w technologii Web Services Opracowano na przykładzie: slajd 48

49 XML w technologii Web Services package hello; import public class CircleFunctions { public double getarea(double r) { return java.lang.math.pi * (r * r); } public double getcircumference(double r) { return 2 * java.lang.math.pi * r; } } import javax.xml.ws.endpoint; public static void main(string[] args) { Endpoint.publish( "http://localhost:8080/webserviceexample/circlefunctions", new CircleFunctions()); } Annotation (jdk1.6 generuje dodatkowy kod do osbługi WS) Usługi Uruchomienie usług (wbudowany w jdk1.6 serwer) slajd 49

50 XML w technologii Web Services Skompilować powyższy kod. Następnie używając narzędzia wsgen wygenerować automatycznie resztę potrzebnego kodu i plików konfiguracyjnych: wsgen cp. hello.circlefunctions Następnie (ponieważ JDK 1.6 ma wbudowany serwer WWW/aplikacji sieciowych) wystarczy jedynie uruchomić metodę main z powyższego kodu (main()). Weryfikację działania można sprawdzić poprzez połączenie się z pobierając dokument WSDL. DEMO 8 slajd 50

51 XML w technologii Web Services AJAX Asynchronous JavaScript and XML Wprowadzenie specjalnego obiektu (XMLHttpRequest) realizującego asynchroniczną interakcję użytkownik-klientserwer. PRZEGLĄDARKA GUI JavaScript HTML AJAX engine Wykorzystywane technologie HTML, XML, JavaScript oprogramowanie serwera (np. Java, PHP, inne). HTTP request Dane XML Specjalne znaczenie w budowaniu serwisów o bogatej treści interfejsu (odświeżany jest tylko fragment ekranu, a nie cała strona). WEB server (XML, HTML) Inne serwery (np. DB) SERWER slajd 51

52 XML w technologii Web Services AJAX kolejne operacje: 1.Klient wywołuje zdarzenie (np. onkeyup) 2. Tworzony jest obiekt XMLHttpRequest (req=new XMLHttpRequest();) 3. Ustawiane są własności obiektu XMLHttpRequest ( req.onreadystatechange = processrequest; // callback function ) 4. Obiekt XMLHttpRequest wywołuje asynchroniczne żądanie (if (!target) target = document.getelementbyid("userid"); var url = "validate?id=" + escape(target.value); req.open("get", url, true); req.send(null);) 5. Servlet (itp.) odpowiada na żądanie generując dokument XML (doget() XML) 6. Obiekt XMLHttpRequest wywołuję funkcję callback() i przetwarza wynik 7. HTML DOM jest aktualizowany (HTML-><div id="useridmessage"></div> var usermessageelement = document.getelementbyid("useridmessage"); w obsłudze zmienić usermessageelement) slajd 52

53 Java Data Mining Web Service Extension (JDMWS) slajd 53 Źródło: Robert Chu, Web Services Standards for Data Mining

54 XMLA XML for Analysis (OLAP) slajd 54 Źródło: Robert Chu, Web Services Standards for Data Mining

55 Dane XML a eksploracja danych Zbiory częste - tradycyjne podejście Źródło: Jacky W.W., Wan Gillian Dobbie, Mining Association Rules from XML Data using XQuery slajd 55

56 XQuery implemenacja algorytmu Apriori zbiory częste Źródło: Jacky W.W., Wan Gillian Dobbie, Mining Association Rules from XML Data using XQuery slajd 56

57 XQuery generacja reguł 1. Zbiór 1 zawiera więcej elementów niż zbiór 2, 2. Zbiór 2 jest podzbiorem zbioru 1, 3. Ufność > od zadanego poziomu [ P(XuY)/P(X) ]. Źródło: Jacky W.W., Wan Gillian Dobbie, Mining Association Rules from XML Data using XQuery slajd 57

58 Przykładowe testy Intel Pentium 4, 1.8MHz, Window XP Professional, RAM= 256 MB Źródło: Jacky W.W., Wan Gillian Dobbie, Mining Association Rules from XML Data using XQuery slajd 58

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services 243 Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services Mikołaj Morzy Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/ Plan rozdziału 244 Wprowadzenie do usług sieciowych Architektura

Bardziej szczegółowo

Simple Object Access Protocol

Simple Object Access Protocol Simple Object Access Protocol Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 grudnia 2005 roku Czym jest SOAP? Akronim SOAP oznacza Simple Object Access Protocol. SOAP jest

Bardziej szczegółowo

XML-RPC: Zdalne wykonywanie procedur

XML-RPC: Zdalne wykonywanie procedur XML-RPC: Zdalne wykonywanie procedur Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 28 października 2005 roku Wstęp Internet dostarcza wiele możliwości programistą piszącym

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

SOAP i alternatywy. 1. WSDL. 2. Protokoły tekstowe XML-RPC. JSON-RPC. SOAPjr. 3. Protokoły binarne Google Protocol Bufers. Apache Thrift.

SOAP i alternatywy. 1. WSDL. 2. Protokoły tekstowe XML-RPC. JSON-RPC. SOAPjr. 3. Protokoły binarne Google Protocol Bufers. Apache Thrift. SOAP i alternatywy 1. WSDL. 2. Protokoły tekstowe XML-RPC. JSON-RPC. SOAPjr. 3. Protokoły binarne Google Protocol Bufers. Apache Thrift. 1 WSDL WSDL (Web Services Description Language) jest standardem

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

SOAP. Autor: Piotr Sobczak

SOAP. Autor: Piotr Sobczak SOAP Autor: Piotr Sobczak AGENDA: Trochę o Web Services Wprowadzenie do SOAP Anatomia komunikatu SOAP Wysyłanie i otrzymywanie komunikatu SOAP oraz API Javy w przykładach SOAP z załącznikami SOAP-RPC Obsługa

Bardziej szczegółowo

RPC Remote Procedural Call. Materiały do prezentacji można znaleźć na stronie: http://www.houp.info/rpc

RPC Remote Procedural Call. Materiały do prezentacji można znaleźć na stronie: http://www.houp.info/rpc RPC Remote Procedural Call Materiały do prezentacji można znaleźć na stronie: http://www.houp.info/rpc 1 Wprowadzenie Podstawowe założenia RPC: Program uruchamiany na maszynie A może wywołać procedurę

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy Internetowe

Rozproszone systemy Internetowe Rozproszone systemy Internetowe Transport komunikatów WS: protokół SOAP RSI Oskar Świda 1 Simple Object Access Protocol Bezstanowy protokół komunikacyjny, oparty na standardzie XML Prosty i elastyczny,

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 XML w integracji aplikacji Cel: umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Rozproszone technologie Web Services

Rozproszone technologie Web Services Rozproszone technologie Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 kwietnia 2010 Bartłomiej Świercz Rozproszone technologie Wstęp Serwery aplikacji i zdalne usługi Wstęp

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe (Web Services)

Usługi sieciowe (Web Services) Usługi sieciowe (Web Services) Karol Kański Seminarium Systemy Rozproszone 14 października 2010 Agenda 1. Idea i historia usług sieciowych 2. Różne podejścia do tworzenia usług sieciowych 3. Języki opisu

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 11 EDI XML 2007/08 1 /

Bardziej szczegółowo

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3. XQuery XQuery XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.org/tr/xquery/ Język programowania funkcyjnego (podobnie jak Lisp) Język zapytań do danych

Bardziej szczegółowo

Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Oracle XML Data Synthesis

Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Oracle XML Data Synthesis Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Język XQuery jako narzędzie do integracji danych Oracle XML Data Synthesis Tomasz Traczyk Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6 Standardy

Bardziej szczegółowo

Intro. I.Wojnicki, ZTB:XML ZTB: XML. Igor Wojnicki. Katedra Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Intro. I.Wojnicki, ZTB:XML ZTB: XML. Igor Wojnicki. Katedra Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Intro Igor Wojnicki (AGH, KIS) XML 18 grudnia 2013 1 / 37 ZTB: XML Igor Wojnicki Katedra Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 18 grudnia 2013 Intro Igor Wojnicki (AGH, KIS) XML

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services Wykład 6 Wprowadzenie do Web Services wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Web Services 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

Generowanie dokumentów XML z tabel relacyjnych - funkcje SQLX

Generowanie dokumentów XML z tabel relacyjnych - funkcje SQLX Aktualizowanie dokumentów XML ( Oracle ) do aktualizowania zawartości dokumentów XML służy między innymi funkcja updatexml. wynikiem jej działania jest oryginalny dokument ze zmodyfikowanym fragmentem,

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes)

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes) XPath XML Path Language XPath. XSLT część 1. Problem: jednoznaczne adresowanie fragmentów struktury dokumentu XML. Rozwiązanie: drzewiasty model struktury dokumentu, normalizacja zawartości dokumentu (ten

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie parsera DOM w programach Java i PL/SQL

Wykorzystywanie parsera DOM w programach Java i PL/SQL Wykorzystywanie parsera DOM w programach Java i PL/SQL Maciej Zakrzewicz mzakrz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/ Parser DOM Aplikacja DOM API Parser DOM Dokument XML Drzewo DOM Parser

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

XML w bazach danych i bezpieczeństwie

XML w bazach danych i bezpieczeństwie XML w bazach danych i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Klasyfikacja wsparcia dla XML-a w bazach danych (Relacyjna) baza danych

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy internetowe

Rozproszone systemy internetowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozproszone systemy internetowe Wprowadzenie do usług WWW (Web Services) Podniesienie potencjału uczelni

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dr inż. Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Architektury usług internetowych laboratorium

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe XML RPC AJAX Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. IX Jesień 2011 1 / 38 Semistrukturalny model danych Nie zawsze jest potrzeba albo

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zastosowania XML

Nowoczesne zastosowania XML Nowoczesne zastosowania XML XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bazach danych Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2011/12 Patryk

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo

Pogadanka o czymś, co niektórzy nazywają AJAX

Pogadanka o czymś, co niektórzy nazywają AJAX Pogadanka o czymś, co niektórzy nazywają AJAX Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 25 listopada 2005 roku Nowy świat aplikacji internetowych... System/przeglądarka

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2008/09 Elektroniczna wymiana danych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu CORBA. Cechy aplikacji rozproszonych. Aplikacje rozproszone

Plan wykładu CORBA. Cechy aplikacji rozproszonych. Aplikacje rozproszone Plan wykładu CORBA Wprowadzenie Architektura CORBA IDL język definicji interfejsów ORB Object Request Broker Usługi i POA Aplikacje CORBA tworzenie serwera tworzenie klienta Aplikacje rozproszone Cechy

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 1: Budowa i rozbiór gramatyczny dokumentów XML Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Technologie WWW Nowszymi sposobami organizacji i technologiami w dziedzinie obliczeń rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści 1.Opis integracji.... 2 2.Interfejs po stronie Obiegu Dokumentów... 4 3.Interfejs po stronie Gis-u.... 7 4.Schematy przesyłanych plików xml.... 8 1 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Mydło i spółka. Aplikacje rozproszone. Serwisy sieciowe Broker usług. Serwisy sieciowe. Serwisy sieciowe, WWW (Web Services) Internet

Mydło i spółka. Aplikacje rozproszone. Serwisy sieciowe Broker usług. Serwisy sieciowe. Serwisy sieciowe, WWW (Web Services) Internet Mydło i spółka Serwisy sieciowe Wybrane zagadnienia Systemów protokół Rozproszonych (Simple Object Access Protokol) Aplikacje rozproszone Po co (Aplikacje o): Po co (źródło): rozproszenie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services Web Services Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski Web Services Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język opisu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy dokument XML

Przykładowy dokument XML Język XML XML (extensible Markup Language, czyli rozszerzalny język znaczników) to specyfikacja dotycząca przechowywania informacji. Jest to również specyfikacja opisujaca strukturę tych informacji. XML

Bardziej szczegółowo

XML w bazie danych IBM DB2

XML w bazie danych IBM DB2 Instytut Informatyki Politechnika Śląska Gliwice, ul. Akademicka 16 XML w bazie danych IBM DB2 Dr inż. Dariusz Mrozek Wykład: IBM DB2 uniwersalna platforma przetwarzania danych O czym dzisiaj? XML w relacyjnej

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14 Agenda

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python 13 grudnia 2013 Plan wykładu 1 2 Wersje Cechy Plan wykładu 1 2 Wersje Cechy Schemat sieci HTTP, POP3, SMTP, FTP Application layer Transport layer TCP, UDP Internet Protokół UDP Cechy protokołu Protokół

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

1. Uruchomić i skonfigurować środowisko tworzenia aplikacji i serwer aplikacji.

1. Uruchomić i skonfigurować środowisko tworzenia aplikacji i serwer aplikacji. Temat Stworzenie systemu składającego się z prostej usługi sieciowej (ang. web service) oraz komunikującej się z nią aplikacji klienckiej umożliwiającej dostęp do usługi przez przeglądarkę internetową.

Bardziej szczegółowo

Geneza elektronicznej wymiany danych (EDI) XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji. Pojedyncze rozwiązania.

Geneza elektronicznej wymiany danych (EDI) XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji. Pojedyncze rozwiązania. XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji Geneza elektronicznej wymiany danych (EDI) Problemy z automatyzacją procesów między przedsiębiorstwami. Izolowane wyspy 2006-01-05 XML w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 6 JavaScript w przeglądarce Agenda Skrypty na stronie internetowej Model DOM AJAX Skrypty na stronie

Bardziej szczegółowo

public interface TravelAgent { public void makereservation(int cruiseid, int cabinid, int customerid, double price); }

public interface TravelAgent { public void makereservation(int cruiseid, int cabinid, int customerid, double price); } Web Services 1. Podstawy usług sieciowych. SOAP, WSDL. 2. Usługi sieciowe w JAX-RPC. interfejs punktu końcowego, korzystanie z usługi z poziomu komponentu EJB, programy klienckie, narzędzia i deskryptory

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 7

XML extensible Markup Language 7 XML extensible Markup Language 7 XQuery Co to jest XQuery? XQuery to język zapytań dla XML. XQuery jest dla XML tym czym SQL dla baz danych, a SPARQL dla RDF. XQuery wykorzystuje wyrażenia XPath. XQuery

Bardziej szczegółowo

XML - wprowadzenie. Dobrze Źle Źle.

XML - wprowadzenie. <message> <text> Dobrze </text> </message> <message> <text> Źle </message> </text> <message> <message> <text> Źle. XML i SOAP 1. XML (extensive Markup Language). wprowadzenie, zastosowania, przykłady, specyfikacje DTD (Document Type Definition). 2. SOAP (Simple Object Access Protocol) struktura wiadomości, zdalne wywołanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej.

Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Zdalna edycja i przeglądanie dokumentacji medycznej. Opiekun pracy: Konsultant pracy: prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski dr inż. Jacek Rumiński Cel: Opracowanie sytemu umożliwiającego zdalną komunikację

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2008/09 Patryk Czarnik 11 EDI XML 2008/09

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego a. Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji 23 May 2016 Version 1.3 i Spis treści 1 Przygotowanie danych JPK... 3 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Autor: Zofia Kruczkiewicz 1. Dziedziczenie cd. 2. Pliki - serializacja Zagadnienia 1. Dziedziczenie aplikacja Kalkultory_2 typu Windows Forms prezentująca dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Walidacja po stronie klienta: - w MVC 3 i 4 domyślnie jest włączona także walidacja po stronie klienta - wykorzystuje ona JavaScript

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 7. Implementacja procesów biznesowych w języku BPEL. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz BPEL.

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 7. Implementacja procesów biznesowych w języku BPEL. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz BPEL. Wykład 7 Implementacja procesów biznesowych w języku BPEL wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz BPEL Wymagania: 1 Plan wykładu Wprowadzenie do języka BPEL Definicja procesów BPEL z użyciem narzędzia Oracle

Bardziej szczegółowo

Web Services / Gridy

Web Services / Gridy Web Services / Gridy Autor: Dariusz Dwornikowski tdi@vercom.pl tdi@kill-9.pl Web Services - wstęp SOA/Web Services odpowiedź na potrzeby komercyjnego internetu pryzmat biznesowy Dariusz Dwornikowski 3

Bardziej szczegółowo

XML Path Language (XPath)

XML Path Language (XPath) XML Path Language (XPath) 1 Cel adresowanie elementów /częś ci dokumentu XML składnia podobna do URI wyszukiwanie elementów bądź grup elementów dokument jako drzewo typy węzłów: element, attribute, text

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zastosowania XML

Nowoczesne zastosowania XML Nowoczesne zastosowania XML XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bazach danych Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2011/12 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora JAX-RS czyli REST w Javie Adam Kędziora Webservice Usługa sieciowa (ang. web service) komponent programowy niezależny od platformy i implementacji, dostarczający określonej funkcjonalności. SOAP,UDDI,XML,WSDL

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Java JMX Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Plan prezentacji Wprowadzenie Specyfikacja Dodatkowe narzędzia i biblioteki Studium przypadku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Standard SQL/XML. Wprowadzenie do XQuery

Standard SQL/XML. Wprowadzenie do XQuery Standard SQL/XML Wprowadzenie do XQuery Marek Wojciechowski marek@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~marek/ Języki zapytań dla XML Wraz z pojawieniem się standardu XML pojawiały się również

Bardziej szczegółowo

Pakiet XML Czym jest i z czym się je?

Pakiet XML Czym jest i z czym się je? Pakiet XML Czym jest i z czym się je? mgr Maciej Beręsewicz Katedra Statystyki, UE w Poznaniu Spis treści 1. Web scraping 2. XML 3. XPath 4. Pakiet XML 4.1 Allegro.pl 4.2 Last.fm 4.3 Poznan.gumtree.pl

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie kodu. Marek.Berkan@e-point.pl. 4Developers, 26 marca 2010

Automatyczne generowanie kodu. Marek.Berkan@e-point.pl. 4Developers, 26 marca 2010 4Developers, 26 marca 2010 Zakres wykładu O czym zamierzam opowiedzieć: Przyspieszenie tworzenia aplikacji Ułatwienie utrzymania aplikacji Budowanie kontraktów pomiędzy developerami a innymi uczestnikami

Bardziej szczegółowo

ABC WCF. adam.furmanek@studentpartner.com

ABC WCF. adam.furmanek@studentpartner.com ABC WCF adam.furmanek@studentpartner.com Agenda WS, SOAP, REST Czym jest WCF? ABC WCF Usługa WCF Klient WCF Demo: prognoza pogody Demo: przesyłanie plików Pozostałe aspekty WCF Podsumowanie WS, SOAP, REST

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5

Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5 Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium Lista 5 Autor: Piotr Kosytorz IIrokInf. indeks: 166174 Prowadzący: dr inż. Łukasz Krzywiecki

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Programowanie JavaCard Marek Gosławski Przygotowanie do zajęć dokumentacja JavaCard i GlobalPlatform środowisko programistyczne karta JavaCard Potrzebne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Nazwa modułu: Elektroniczna wymiana danych w przemyśle Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-2-306-IN-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie WCF Data Services Obsługa żądania OData Podstawy języka OData Narzędzia i biblioteki Gdzie można skorzystać z OData OData w Web API

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki LINQ TO XML Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami przetwarzania dokumentów XML na platformie.net. W toku zadania zostaną przedstawione dwie technologie: LINQ TO XML i XPath. Autor ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Co to jest NODE.JS? Nowoczesne środowisko programistyczne

Co to jest NODE.JS? Nowoczesne środowisko programistyczne Node.js Co to jest NODE.JS? Nowoczesne środowisko programistyczne Środowisko programistyczne w sensie zestawu gotowych klas i metod których można używać do przygotowania własnych skalowalnych i wydajnych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku JavaScript

Podstawy programowania w języku JavaScript Podstawy programowania w języku JavaScript Część piąta AJAX Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych

Bardziej szczegółowo

Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl

Angular, cz. II. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl ngular, cz. II 1/24 Angular, cz. II Tworzenie serwisów Web 2.0 dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 10 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo