Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1"

Transkrypt

1 Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

2 Technologie WWW Nowszymi sposobami organizacji i technologiami w dziedzinie obliczeń rozproszonych (będącymi wciąż w fazie rozwoju) są: architektura usługowa (Service Oriented Architecture SOA) sposób organizacji systemów rozproszonych, w którym rozważa się każdy system poprzez pryzmat świadczonych przez niego usług Web Services technologia przetwarzania rozproszonego oparta o technologie WWW systemy gridowe systemy, w których rozproszone zasoby udostępniane są w sposób niezależny od fizycznej realizacji Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 2

3 SOA Service Oriented Architecture Termin Service Oriented Architecture jest określeniem architektury systemów rozproszonych, w których wyróżnia się: usługobiorcę klienta korzystającego z usług dostawcę usług usługą jest realizacja pewnego przetwarzania z wykorzystaniem dostarczonych danych rejestr usług miejsce, gdzie klient uzyskuje informacje o potrzebnych mu usługach Podstawą SOA jest wykorzystanie przesyłania komunikatów do wymiany informacji między uczestnikami przetwarzania Architektury usługowe odróżnia się od architektur obiektowych i architektur komponentowych Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 3

4 SOA Service Oriented Architecture Dostarczając usługę w ramach architektury usługowej należy w ogólnie znanym i dostępnym rejestrze dokonać zgłoszenia: miejsca dostępności usługi sposobu korzystania z usługi Klient chcący korzystać z określonej usługi: wyszukuje w ogólnie znanych i dostępnych rejestrach opisy świadczonych usług wybiera najbardziej mu odpowiadającą kontaktuje się z serwerem usługi w celu realizacji przetwarzania Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 4

5 SOA Service Oriented Architecture Sposób korzystania z usługi jest równoważny interfejsowi oprogramowania realizującego usługę Interfejs taki powinien być napisany w sposób niezależny od: języka programowania systemu operacyjnego sprzętu realizującego obliczenia Sposób powiązania usługodawcy z usługobiorcą za pomocą tak określonych interfejsów określa się jako luźny (loosely coupled) Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 5

6 SOA Service Oriented Architecture Usługi zgłoszone w systemach SOA mogą być jednocześnie klientami innych usług W ten sposób można tworzyć złożone schematy przetwarzania (workflows) składające się z wielu, odpowiednio zorganizowanych usług Architektura usługowa (SOA) jest w tym ujęciu przeciwstawiona architekturze komponentowej (CBD) ten sam cel ponowne wykorzystanie oprogramowania SOA realizacja za pomocą organizacji usług sieciowych CBD lokalne komponowanie dostarczonych fragmentów oprogramowania Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 6

7 SOA Service Oriented Architecture Problemami, które musza być rozwiązane przy realizacji systemów SOA są: wydajność (ale wydajność komunikacji rośnie w ostatnich latach szybciej niż wydajność przetwarzania przez systemy komputerowe) niezawodność bezpieczeństwo (tutaj pomocne może być wykorzystanie technologii WWW, w których od lat próbuje się rozwiązać problemy bezpieczeństwa) Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 7

8 Web Services (usługi internetowe) Nazwą Web Services określa się dziś jedną z możliwych realizacji modelu SOA, umożliwiającą wykorzystanie istniejącej infrastruktury internetowej (protokół HTTP, przeglądarki) Web Services oznaczają oprogramowanie dostępne poprzez sieć zbudowane zgodnie z określonymi standardami Organizacjami rozwijającymi standardy Web Services są między innymi: W3C World Wide Web Consortium OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 8

9 Web Services (usługi internetowe) Web Services wykorzystują następujące specyfikacje, aby przystosować przetwarzanie rozproszone do standardowego środowiska internetowego: XML język, który może być przetwarzany przez maszyny SOAP protokół przesyłu danych wykorzystujący XML WSDL język opisu usług wykorzystujący XML Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 9

10 WebServices Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 10

11 XML XML (extensible Markup Language) główną cechą języka XML jest możliwość rozszerzania go o nowe konstrukcje, dzięki czemu może służyć do opisu coraz to innych dziedzin W ramach konkretnych dziedzin, w których stosuje sie XML wypracowywane są standardy opisu dziedziny za pomocą XML i na ich podstawie programy przetwarzające teksty w XML Sam standard definiujący XML nie jest rozbudowany, natomiast istnieje już wiele rozległych standardów wykorzystania XML w konkretnych dziedzinach Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 11

12 SOAP SOAP jest standardem wymiany komunikatów zapisanych w XML Komunikaty SOAP można wymieniać za pomocą różnych środków transmisji, choć najpopularniejszymi i preferowanymi są protokoły HTTP lub HTTPS SOAP został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem wymiany komunikatów w ramach zdalnego wywołania procedur W ramach środowisk programowania istnieją narzędzia, które projektują postać komunikatów SOAP dla konkretnych wywołań procedur zdalnych Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 12

13 SOAP żądanie POST /webservices/tempconvert.asmx HTTP/1.1 Host: Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap12:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <soap12:body> <FahrenheitToCelsius xmlns="http://tempuri.org/"> <Fahrenheit>string</Fahrenheit> </FahrenheitToCelsius> </soap12:body> </soap12:envelope> Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 13

14 SOAP odpowiedź HTTP/ OK Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap12:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <soap12:body> <FahrenheitToCelsiusResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <FahrenheitToCelsiusResult>string</FahrenheitToCelsiusResult> </FahrenheitToCelsiusResponse> </soap12:body> </soap12:envelope> Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 14

15 WSDL WSDL jest językiem opisu usług sieciowych podobnym w funkcji do IDL CORBY WSDL nie posługuje się modelem obiektowym WSDL zapisywany jest w XML W przeciwieństwie do IDL opis interfejsu usługi w WSDL zazwyczaj nie jest tworzony przez programistę, ale przez środowisko programowania rozproszonego Opis w WSDL zawiera informację o formie wymiany komunikatów przy wywoływaniu zdalnych procedur Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 15

16 WSDL Dokument WSDL (napisany w XML) zawiera następujące elementy: <interface> odpowiednik interfejsu IDL lub definicji klasy abstrakcyjnej w obiektowych językach programowania; element <interface> zawiera elementy <operation> opisujące pojedyncze procedury <message> opisuje wymianę komunikatów związaną z wywołaniem procedury (argumenty wejścia i wyjścia) <types> typy danych użytych jako argumenty <binding> sposób realizacji wywołania, użyty protokół, itp. <service> połączenie interfejsu, sposobu realizacji wywołania i adresu internetowego dla uzyskania ostatecznej definicji usługi Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 16

17 WSDL opis prostej funkcji <definitions targetnamespace="http://endpoint.helloservice/" name="helloservice"> <types> <xsd:schema> <xsd:import namespace="http://endpoint.helloservice/" schemalocation="http://localhost:8080/helloservice/hello?xsd=1"/> </xsd:schema> </types> <message name="sayhello"> <part name="parameters" element="tns:sayhello"/> </message> <message name="sayhelloresponse"> <part name="parameters" element="tns:sayhelloresponse"/> </message> <porttype name="hello"> <operation name="sayhello"> <input message="tns:sayhello"/> <output message="tns:sayhelloresponse"/> </operation> </porttype> Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 17

18 WSDL opis prostej funkcji <binding name="helloportbinding" type="tns:hello"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/> <operation name="sayhello"> <soap:operation soapaction=""/> <input> <soap:body use="literal"/> </input> <output> <soap:body use="literal"/> </output> </operation> </binding> <service name="helloservice"> <port name="helloport" binding="tns:helloportbinding"> <soap:address location="http://localhost:8080/helloservice/hello"/> </port> </service> </definitions> Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 18

19 Web Services i CORBA Web Services realizują podobny model przetwarzania rozproszonego jak CORBA Zaletą Web Services jest korzystanie z technologii WWW (HTTP), posiadających m.in. rozwinięte mechanizmy zabezpieczeń (HTTPS) Web Services nie dorównują (jeszcze...) systemom CORBY w dziedzinach: wsparcia modelu obiektowego bogactwa dodatkowych usług związanych z przetwarzaniem Systemy CORBY mogą stać się dostawcami usług Web Services, istnieje standard przekładu języka IDL na WSDL Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 19

20 Porównanie technologii Technology Connect time Send string (21,000 characters) Receive string (22,000 characters) Send 5,000 integers Client LOC Server LOC Actual message size sending 1,000 characters Actual message size sending 100 integers Raw sockets ,279 85,863 CORBA ,090 27,181 XML-RPC , ,989 SOAP , , ,288 źródło: Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 20

21 Systemy gridowe Nazwa systemów gridowych wywodzi się od nazwy sieci elektroenergetycznej w USA Power Grid i od idei korzystania z zasobów obliczeniowych podobnie jak z zasobów energii elektrycznej W wizji tej pojedynczy użytkownik po podłączeniu do sieci (i uiszczeniu odpowiednich opłat) uzyskuje dostęp do mnogości usług w jednolity sposób i niezależnie od konkretnego sposobu implementacji tych usług oraz stosowanego sprzętu Idea systemów gridowych narodziła się w środowiskach naukowych i wspierana jest przez koncepcję e Nauki Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 21

22 Wizja E-nauki Współpraca Laboratoria i instrumenty Przechowanie danych Obliczenia E-naukowiec Wizualizacja Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 22

23 Systemy gridowe (Grids) Początkowo systemy gridowe rozwijane były w ramach programów badawczych ukierunkowanych na zastosowania naukowe (projekty Condor, Globus) Z czasem idee systemów gridowych i stosowane narzędzia zaczęły przenikać się z ich odpowiednikami w obszarze zastosowań biznesowych czy popularnych Specyfikacje systemów gridowych opracowywane są przez organizacje (głównie grupy robocze GGF Global Grid Forum) w postaci rekomendacji Rekomendacje GGF ukierunkowane są na wszystkie obszary zastosowań Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 23

24 Systemy gridowe (Grids) W systemach gridowych rozważa się dostęp do zasobów i ich wykorzystanie poprzez pewien jednolity system Jednolitość systemu ma być zapewniona poprzez wirtualizację zasobów, tzn. każdy zasób jest przedstawiany jako pewien możliwy do zrealizowania zestaw usług Ze względu na oparcie systemów gridowych na usługach ostatnie specyfikacje GGF wskazują na Web Services jako podstawę realizacji Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 24

25 Systemy gridowe (Grids) Zasoby informatyczne tworzące systemy gridowe są ze swej natury heterogeniczne i rozproszone Stanowią je: urządzenia (procesory, dyski, drukarki, urządzenia pomiarowe, wyposażenie laboratoriów, urządzenia sieciowe, itp.) programy, bazy danych, pliki Ideą jest tworzenie systemów gridowych i współdzielenie zasobów przez różne podmioty, geograficznie rozproszone, tworzące tzw. wirtualne organizacje (VO) Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 25

26 Systemy gridowe (Grids) Jednymi z podstawowych zadań jakie muszą zostać rozwiązane w ramach systemów gridowych są: bezpieczeństwo m.in. jak połączyć bezpieczne korzystanie z rozproszonych zasobów z ideą traktowania systemu gridowego jako jednolitej całości (a więc np. z tylko jednym logowaniem do całego systemu) wydajność jak zagwarantować maksymalna wydajność całości systemu rozproszonego, m.in. jak równoważyć obciążenie całości systemu (może to wymagać migracji zadań pomiędzy poszczególnymi zasobami) Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 26

27 Systemy gridowe (Grids) Systemy gridowe poprzez oparcie na usługach mogą być organizowane zgodnie z typowym standardem SOA (usługobiorca, usługodawca, rejestr) Wartością dodaną związaną z systemami gridowymi jest rozbudowana warstwa usług związanych z zarządzaniem zasobami Systemy gridowe mogą także udostępniać swoje usługi na zewnątrz w ramach szerszego systemu zorganizowanego zgodnie z zasadami SOA Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 27

28 Systemy gridowe (Grids) Systemy gridowe z założenia mają być budowane w oparciu o standardy Liczba tych standardów ciągle rośnie, wraz z rozszerzaniem obszarów stosowania systemów gridowych Podstawowym standardem GGF jest OGSA (Open Grid Software Architecture) specyfikacja określająca ogólna budowę systemów gridowych Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 28

29 Systemy gridowe (Grids) Systemy gridowe mają swoje realizacje publicznie dostępne w ramach otwartego oprogramowania (wciąż podstawową jest Globus Toolkit, obecnie w wersji 4) Wielu producentów sprzętu (Sun, IBM, HP i inni) oraz oprogramowania (Sun, Oracle, Microsoft) dostarcza także swoje komercyjne wersje systemów gridowych (często będące rozwinięciami lub modyfikacjami systemów publicznie dostępnych) Twórcy oprogramowania dostarczają także platformy i środowiska do tworzenia oprogramowania gridowego Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 29

30 Globus Toolkit version 4 Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 30

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA 1

Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA 1 Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA 1 Bartosz Brodecki Piotr Sasak Jerzy Brzeziński Michał Szychowiak Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Piotrowo 2, 60-965 Poznań {bbrodecki,brzezisnki,psasak,mszychowiak}@csputpoznanpl

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zastosowania XML

Nowoczesne zastosowania XML Nowoczesne zastosowania XML XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bazach danych Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2011/12 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5 Standardy

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2008/09 Patryk Czarnik 11 EDI XML 2008/09

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2008/09 Elektroniczna wymiana danych

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 11 EDI XML 2007/08 1 /

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telekomunikacja wersja 2.0 STRESZCZENIE W referacie omówiono zmiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym i w sposobie implementacji i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Rafał Knapik, Rafał Renk, prof. Witold Hołubowicz ITTI Sp. z o. o. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu e-mail:

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja usług Service Certification

Certyfikacja usług Service Certification Certyfikacja usług Service Certification Idea oraz sposoby podejścia do oceny jakości usług Michał Juchnowicz Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 14 stycznia 2007 r. Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego mgr inż. Rafał Renk mgr inż. Rafał Knapik prof. dr hab. inż. Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, UAM Poznań Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, ITTI Poznań Standardy

Bardziej szczegółowo

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server Dr inŝ. Krzysztof Skura, Dr inŝ. Zbigniew Smalec Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej PROBLEMY INTEGRACJI SYSTEMÓW STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OPARTYCH O TECHNIKĘ

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania 1. Otwarte Innowacje i wpływ modeli biznesowych na rozwiązania

Bardziej szczegółowo