PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile"

Transkrypt

1 Narzędzia PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Łukasz Budnik Stopień trudności: W tym artykule pokażemy, jak stworzyć prostą usługę w PHP5, jak się z nią połączyć. Następnie pokażemy, jak należy łączyć się z usługami sieciowymi MS.NET, Jakarta AXIS (Java). Pokażemy też jak zaimplementować usługę z Security Extension udostępnianą po HTTPS w PHP5, jak napisać klienta PHP5, który będzie się łączył z taką usługą i weryfikował oraz zabezpieczał połączenie własnym certyfikatem i kluczem. Pokażemy również, jak połączyć się z usługą PHP5 z komórki (Java, w dodatku Java mobile), a także, jak mapować obiekty złożone z PHP5 do MS.NET. W PHP5 pojawił się bardzo interesujący moduł SOAP. SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) zapewnia nam możliwość tworzenia własnych oraz wywoływania zdalnych usług sieciowych, rozsianych po całym Internecie. Implementacja SOAP w PHP5 nie zawiera wszystkich rozszerzeń protokołu SOAP, ale sami możemy je dopisać, ponieważ zarówno klasy serwerów, jak i klientów, możemy rozszerzyć (klasy nie są typu final). Web Services, protokół SOAP Ale zacznijmy od początku. Web Services to systemy, które są projektowane tak, aby komputery o różnych architekturach, różnych systemach operacyjnych działające w rozproszonym środowisku mogły wywoływać zdalnie swoje pewne operacje poprzez sieć Internet. Najczęściej wykorzystują one jako warstwę transportową HTTP (lub HTTPS). Można powiedzieć, że Web Services to nowa wersja CORBA. SOAP jest to protokół, poprzez który realizowane są wszystkie operacje Web Services. SOAP bazuje na XML, jest więc bardzo prostym protokołem, do którego obsługi wystarczy nam zwykły par- Co należy wiedzieć... Powinieneś posiadać dobrą znajomość PHP5, znać ogólne zasady współpracy i projektowania systemów rozproszonych na różnych systemach. Mile widziana znajomość podstaw SOAP i WSDL. Co obiecujemy... Nauczysz się pisać własne usługi sieciowe, dowiesz się, jak rozszerzyć domyślne klasy PHP5 klienta i serwera SAOP. Nauczysz się zabezpieczać swoje usługi z rozszerzeniem WS Security Enhancements i HTTPS. Nauczysz się, jak mapować złożone obiekty i przesyłać je pomiędzy różnymi platformami technologicznymi. Dowiesz się, jak połączyć się z usługami sieciowym MS.NET, Jakarta AXIS. 52

2 SOAP w PHP5 Narzędzia Rysunek 1. Rozbudowana koperta SAOP WS Security Enhancements Listing 1. Koperta SOAP służąca do wywołania zdalnej usługi PobierzArtykul <SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <SOAP-ENV:Body> <!-- nazwa metody --> <ns1:pobierzartykul> <!-- parametry... tutaj parametr o nazwie id, typu xsd:int o wartości > <id xsi:type="xsd:int">1212</id> </ns1:pobierzartykul> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Listing 2. Koperta SOAP będąca odpowiedzią na wywołanie usługi PobierzArtykul <SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/"> <SOAP-ENV:Body> <!-- wynik działania PobierzArtykul --> <ns1:pobierzartykulresponse> <!-- typem zwracanym jest xsd:string o podanej zawartości --> <PobierzArtykulReturn xsi:type="xsd:string"> zalozmy, ze przeszukalismy baze i to jest ten jedyny artykul </PobierzArtykulReturn> </ns1:pobierzartykulresponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Listing 3. Wiązanie ProsteOperacjeSoapBinding <wsdl:binding name="prosteoperacjesoapbinding" type="impl:prosteoperacje"> <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="pobierzartykul"> <wsdlsoap:operation soapaction=""/> <wsdl:input name="pobierzartykulrequest"> <wsdlsoap:body encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php" use="encoded"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="pobierzartykulresponse"> <wsdlsoap:body encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php" use="encoded"/> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> ser dokumentów XML. SOAP jest standardem opracowanym przez W3C. Jego implementacje znajdziemy na każdej platformie technologicznej, w tym takich gigantów jak MS.NET, Java czy Java w wersji na urządzenia przenośne. Jak działa SOAP? Klient podczas zdalnego wywoływania metod wymienia z serwerem dokumenty XML o ściśle zdefiniowanej strukturze, tak zwane koperty. Koperta z kolei zawiera dwa elementy: Header (nieobowiązkowy) oraz Body (obowiązkowy). W Header można wstawiać dodatkowe informacje typu data, miejsce skąd wywołujemy usługę, login, hasło. W Body klient umieszcza informacje o metodzie, którą chce wywołać oraz ewentualne jej parametry. Serwer odpowiada również kopertą, w której może być nagłówek (Header) i zawsze musi być ciało (Body), w której znajdują się dane, które są wynikiem wykonania zdalnej procedury. Podstawowy schemat żądania został przedstawiony na Listingu 1. Natomiast odpowiedź została przedstawiona na Listingu 2. Nie musimy znać dokładnych struktur kopert wymienianych pomiędzy klientem a serwerem, ponieważ są one tworzone automatycznie i nie potrzebujemy w nie ingerować, jeśli nie chcemy np. rozszerzać domyślnych implementacji SOAP w PHP5. W późniejszej części artykułu, pokażę, jak rozszerzać klasy PHP5 i modyfikować takie koperty. Przykład koperty SOAP żądania klienta z security extension możemy zobaczyć na Rysunku 1. WSDL Web Services Definition Language WSDL to najtrudniejsza część związana z Web Services. WSDL to język, w którym definiujemy naszą usługę tak, aby inne systemy mogły z niej korzystać. WSDL składa się z 5 najważniejszych części: <types> definicje typów złożonych, które nie są obsługiwane przez XSD, jeśli nie używamy tablic, czy własnych klas kopertowych, nie musimy definiować nic, <message> definicje wiadomości, definiujemy tu z jakich typów składają się dana wiadomość, jeśli z typów złożonych, muszą one być wcześniej zdefiniowane w <types>, 53

3 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 4. WSDL definiujący przykładową operację PobierzArtykul <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions targetnamespace="http://t:81/soap/article/prosteoperacjews.php" xmlns:impl="http://t:81/soap/article/prosteoperacjews.php" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <wsdl:message name="pobierzartykulresponse"> <wsdl:part name="pobierzartykulreturn" type="xsd:string"/> </wsdl:message> <wsdl:message name="pobierzartykulrequest"> <wsdl:part name="id" type="xsd:int"/> </wsdl:message> <wsdl:porttype name="prosteoperacje"> <wsdl:operation name="pobierzartykul" parameterorder="id"> <wsdl:input message="impl:pobierzartykulrequest" name="pobierzartykulrequest"/> <wsdl:output message="impl:pobierzartykulresponse" name="pobierzartykulresponse"/> </wsdl:operation> </wsdl:porttype> <wsdl:binding name="prosteoperacjesoapbinding" type="impl:prosteoperacje"> <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="pobierzartykul"> <wsdlsoap:operation soapaction=""/> <wsdl:input name="pobierzartykulrequest"> <wsdlsoap:body encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://defaultnamespace" use="encoded"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="pobierzartykulresponse"> <wsdlsoap:body encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php" use="encoded"/> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="prosteoperacjeservice"> <wsdl:port binding="impl:prosteoperacjesoapbinding" name="prosteoperacje"> <wsdlsoap:address location="http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php"/> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions> Listing 5. Kod klasy implementującej interfejs naszej usługi sieciowej // w normalnych warunkach klasa ProsteOperacje // łączyła by się z bazą danych i pobierała artykułu // dodatkowo ciągi znaków przesyłane SOAP muszą być // zakodowane w UTF-8, używam do tego prostych funkcji konwertujących require_once ('Strings.inc.php' class ProsteOperacje { function PobierzNajnowszyArtykul() { return Strings::ConvertFromISOToUTF("załóżmy, że to jest ten artykuł" function PobierzArtykul($id) { return Strings::ConvertFromISOToUTF("zalozmy, ze przeszukalismy baze i to jest ten jedyny artykul" function Pobierz10Najnowszych($kategoria) { return array ( Strings::ConvertFromISOToUTF('pierwszy artykuł'), Strings::ConvertFromISOToUTF('drugi artykuł'), Strings::ConvertFromISOToUTF('kolejny artykuł') Listing 6. Plik ProsteOperacjeWS.php // plik z naszą klasą ProsteOperacje require_once 'ProsteOperacje. inc.php'; // parametrem konstruktora // SoapServer jest adres do pliku // WSDL $server = new SoapServer ('ProsteOperacje.wsdl' // klasa implementująca porttype $server->setclass('prosteoperacje' // przekazujemy sterowanie do PHP5 // to wszystko $server->handle( <porttype> definiuje zbiór operacji udostępnianych na zewnątrz, jest odpowiednikiem interfejsu klas, operacje definiuje w dzieciach <operation>, które definiują operacje, pobierają na wejściu pewną wiadomość i zwracają wiadomość; wiadomości muszą być definiowane w <message>, <binding> wiążę operacje zdefiniowane w porttype z konkretnym protokołem (najczęściej HTTP/HTTPS) oraz zawiera informacje na temat kodowania parametrów/odpowiedzi konkretnych operacji, <service> wiąże wcześniej zdefiniowany binding z konkretnym adresem, pod którym dostępna będzie nasza usługa. Z tak opisanej usługi klient może dowiedzieć się wszystkiego, czego potrzebuje, aby wywołać dowolną metodę. Istnieje wiele pakietów typu WSDL2Java, które generują kody klientów w Java-ie, gotowe do użycia i wywołania zdalnego serwisu, MS.NET sam tworzy referencje i wiązania obiektów, również w PHP5 w kliencie SOAP wystarczy podać adres do pliku WSDL, aby można było korzystać ze wszystkich usług zdefiniowanych w Web Services. WSDL może na pierwszy rzut oka wydawać się bardzo trudnym. Nic jednak bardziej mylnego, jest wręcz dziecinnie prosty. Zobrazuje to nasz pierwszy przykład. Pierwsza usługa Web Service PHP5 WSDL Zdefiniujmy klasę, której publiczne metody będą operacjami udostępnianymi przez naszą usługę. Poniżej pokazuję, 54

4 SOAP w PHP5 Narzędzia jak krok po kroku zdefiniować operację, której sygnaturę można zapisać jako: String PobierzArtykul(int id). Jak widzimy używamy tu typów xsd: string oraz xsd:int nie potrzebujemy więc tworzyć żadnych innych typów. Przechodzimy od razu do elementów <message>, zwyczajowo przyjęło się aby nazwy wiadomości składały się z nazwy operacji, plus Request dla wiadomości wysyłanej przez klienta (żądania), oraz Response dla wiadomości wysyłanej przez serwer. Piszemy zatem: Rysunek 2. Jeśli przeglądając usługę przez przeglądarkę zobaczymy błąd przewrotnie znaczy to, że usługa działa, tylko nie ma danych POST <wsdl:message name="pobierz ArtykulResponse"> <wsdl:part name="pobierz ArtykulReturn" type="xsd:string"/> </wsdl:message> <wsdl:message name="pobierz ArtykulRequest"> <wsdl:part name="id" type="xsd:int"/> </wsdl:message> Następnym krokiem jest definicja elementu <porttype> i <operation> a w niej elementy input oraz output, które wskazują na zdefiniowane przed chwilą wiadomości. Nazywamy porttype jako ProsteOperacje, oraz operation jako PobierzArtykuł. Jako atrybut message elementów input oraz output podajemy odpowiednie wiadomości z przedrostkiem impl: (namespace impl). Rysunek 3. Każda usługa powinna przedstawić się podając swój WSDL po dodaniu?wsdl do adresu usługi <wsdl:porttype name="proste Operacje"> <wsdl:operation name="pobierzartykul"> <wsdl:input message="impl:pobierz ArtykulRequest" name="pobierzartykul Request"/> <wsdl:output message="impl:pobierz ArtykulResponse"name="PobierzArtykul Response"/> </wsdl:operation> </wsdl:porttype> Rysunek 4. Pierwsze zdalne wywołanie naszej usługi sieciowej Mając już zdefiniowany interfejs o nazwie ProsteOperacje musimy związać go z protokołem, stylem wywoływania zdalnych metod, oraz określić, czy i jak kodowane mają być wiadomości. Definiuję warstwę transportową jako HTTP, styl RPC (ang. remote procedure call) oraz definiuję kodowanie encoded dla wiadomości. Jako atrybut type podaję nazwę porttype (wartość atrybutu name dla elementu porttype z przedrostkiem impl:). Wiązanie na- 55

5 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 7. Pełny kod klienta PHP5 łączącego się z usługą sieciową, wraz ze śledzeniem wywołań i obsługą zdalnych wyjątków require_once ('Strings.inc.php' $client = new SoapClient( 'http://t:81/soap/article/prosteoperacjews.php?wsdl', array('trace' => 1, 'exceptions' => 1) try { echo '<pre>'; var_dump(strings::convertfromutftoiso($client-> PobierzNajnowszyArtykul()) $id = 1212; var_dump(strings::convertfromutftoiso($client->pobierzartykul($id)) $artykuly = $client->pobierz10najnowszych( for($i = 0; $i < count($artykuly $i++) { $artykuly[$i] = Strings::ConvertFromUTFToIso($artykuly[$i] var_dump($artykuly catch (SoapFault $e) { echo $e->getmessage( // wyswietlmy zawartosc XML po ludzku echo wordwrap(htmlentities($client-> getlastrequest()) echo wordwrap(htmlentities($client-> getlastresponse()) echo '</pre>'; Rysunek 5. Dodanie Web Reference do projektu C#.NET zywam ProsteOperacjeSoapBinding, które przedstawia Listing 3. Ostatnim elementem jest powiązanie wiązania o nazwie ProsteOperacjeSoap- Binding z adresem pod którym będzie dostępna usługa. W elemencie <port> dla atrybutu binding przypisuję nazwę wiązania z prefiksem impl:. <wsdl:service name="prosteoperacjeservice"> <wsdl:port binding="impl: ProsteOperacjeSoapBinding" name="prosteoperacje"> <wsdlsoap:address location= "http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php"/> </wsdl:port> </wsdl:service> Listing 8. Tworzenie Thread t = new Thread() public void run() { String url = "http://t:81/soap/article/prosteoperacjews.php"; HttpTransport transport = new HttpTransport(url, "ProsteOperacje" SoapObject request = new SoapObject(url, "PobierzArtykul" request.addproperty("id", Integer.valueOf(idArtykulu.getString()) try { odpowiedz.settext("\n" + ((String)transport.call(request)) catch (IOException ex) { ex.printstacktrace( ; t.start( Pełny WSDL jaki przed chwilką stworzyliśmy możemy zobaczyć na Listingu 4. Pierwsza usługa Web Service PHP5 serwer Jeśli mamy już WSDL, teraz pójdzie nam już tylko z górki. Implementacja SO- AP w PHP5 jest bardzo prosta w użyciu. Jak pokazałem na Listingu 5, usługa jest dostępna pod adresem: article/prosteoperacjews.php (oczywiście zmieniając serwer, port i lokację skryptu należy pamiętać o modyfikacji WSDL element <address> i parametr location). Rysunek 6. Usługa sieciowa napisana w PHP5 wywołana z poziomu Java SE 56

6 SOAP w PHP5 Narzędzia Załóżmy, że mamy klasę Proste- Operacje, taką jak pokazana na Listingu 4, którą chcemy udostępnić jako usługę sieciową. Normalnie, wszystkie artykuły powinny być wyciągane z bazy danych, ale my w przykładzie użyjemy danych wprowadzonych na sztywno. Listing 6 prezentuje jak powinien wyglądać plik ProsteOperacjeWS.php. W tym momencie, jeśli połączymy się z naszą usługą np. przez przeglądarkę WWW, dostaniemy komunikat, że nie znaleziono danych POST (wiadomości SOAP wrzucane są w ciało wiadomości HTTP a zatem muszą używać metody POST) zobacz Rysunek 2. Wiele silników Web Services próbuje w momencie łączenia się do usługi pobrać WSDL automatycznie. Przyjęło się, że WSDL powinien być zwracany zawsze, jeśli QUERY_STRING jest równy '?wsdl', zatem dopiszmy na samym początku pliku ProsteOperacjeWS.php: if (0 == strcmp($_server ['QUERY_STRING'], '?wsdl')) { header('content-type: text/xml' readfile('prosteoperacje.wsdl' die( Teraz jeśli w przeglądarce podamy adres: php?wsdl zobaczymy definicję WSDL naszej usługi tak, jak jest to pokazane na Rysunku 3. Pierwsza usługa Web Service PHP5 klient Aby przetestować naszą usługę, należy napisać klienta. Napisać klienta podobnie jak serwer jest bardzo prosto, a nawet prościej, bo nie musimy tworzyć żadnego WSDL. Aby wykonać dowolną metodę zdalną w wersji minimalistycznej potrzebujemy 2 linii: $client = new SoapClient('http:// t:81/soap/article/prosteoperacjews. php?wsdl' Listing 9. Przykładowa usługa sieciowa napisana w C# namespace WebServiceTest { public class WebService : System.Web.Services.WebService { [WebMethod] public string getstring(){ return "Jestem łańcuchem"; [WebMethod] public double getdouble() { return d; [WebMethod] var_dump(strings::convertfromutftoiso ($client->pobierznajnowszyartykul()) Jak widzimy, użyłem tu ponownie funkcji konwertującej. Wszystko, co jest wysyłane SOAP musi być w UTF-8, większość stron polskojęzycznych używa jednak kodowania ISO , użyłem więc prostej funkcji konwertującej polskie znaki diakrytyczne z UTF-8 do ISO. Jeśli spojrzymy na Listing 5, zauważymy, że SoapClient posiada również drugi argument, który domyślnie jest NULL. Są to opcje, bardzo przydatne np. podczas testowania. Jeśli włączymy flagę trace, będziemy mieli do dyspozycji dwie metody: $client-> getlastrequest( $client-> getlastresponse( które zwracają odpowiednio: ostatnie żądanie wysłane do serwera i ostatnią odpowiedź. Jeśli włączymy flagę exceptions, PHP5 będzie reagował na wyjątki, które zostały wyrzucone na zdalnej maszynie, dlatego też na Listingu dodałem blok try/catch wokół wywołania metod na obiekcie $client. Wynik naszego pierwszego zdalnego wywołania przedstawiony jest na Rysunku 4. Web Service PHP5 serwer klient w MS.NET Mamy już działającą usługę sieciową. Napisaliśmy do niej klienta w PHP5. To nic nadzwyczajnego. Połączmy się do niej z innej platformy technologicznej. Dodanie usługi sieciowej jest dziecinnie proste. Będąc w oknie Solution, wystarczy prawym przyciskiem myszki kliknąć na Project, następnie wybrać Add public long getlong() { return Int64.MaxValue; [WebMethod] public int getint() { return Int32.MaxValue; [WebMethod] public bool[] getbooleanarray() { return new bool[] { true, false, false, true ; [WebMethod] public object[] makeitarray(int i, double d, string s, bool b) { Object[] o = new Object[] {i, d, s, b; return o; Rysunek 7. Usługa sieciowa napisana w PHP5 wywołana z poziomu Java Mobile 57

7 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 10. Klient PHP5 łączący się do usługi MS.NET require_once ('Strings.inc.php' $client = new SoapClient( 'http://localhost/webservicetest/webservice.asmx?wsdl', array('trace' => 1) $functions = $client-> getfunctions( echo '<pre>'; var_dump($functions $string = $client->getstring( var_dump(strings::convertfromutftoiso($string->getstringresult) $double = $client->getdouble( var_dump($double->getdoubleresult $int = $client->getint( var_dump($int->getintresult // UWAGA!! // MS Int64.MAX_VALUE // jest w PHP jako float! $long = $client->getlong( var_dump($long->getlongresult $booleanarray = $client->getbooleanarray( var_dump($booleanarray->getbooleanarrayresult->boolean // nie zadziała! //$response = $client->makeitarray(123, , "string", true class MakeItArray { public $i; public $d; public $s; public $b; public function construct($i, $d, $s, $b) { $this->i = $i; $this->d = $d; $this->s = $s; $this->b = $b; $response = $client->makeitarray(new MakeItArray(123, "-123.0", "string", true) var_dump($response->makeitarrayresult->anytype echo '</pre>'; Web Reference (Zobacz Rysunek 6) i podać adres definicji WSDL. U nas będzie to: ews.php?wsdl. Wszystkie typy zdalne i obiekty służące do połączeń są domyślnie wrzucane do przestrzeni nazw takiej, jak ma nasz projekt z rozszerzeniem nazwy hosta z jakiego pochodzą. Czyli, wywołanie zdalne będziemy zapisywali tak (mój testowy host to t od słówka test): t.prosteoperacjeservice proxy = t.prosteoperacjeservice( int id = 1212; string artykul = proxy.pobierzartykul(id Web Service PHP5 serwer klient w Java SE Posłużę się tutaj środowiskiem NetBeans. Stwórzmy nowy projekt. Po utworzeniu kliknijmy na nim prawym przyciskiem o okienku Navigator i wybierzmy opcję: New -> Web Service Client. Następnie podajemy adres WSDL usługi i klikamy OK. Po kilku sekundach będziemy mieli utworzone wszystkie niezbędne pliki do połączeń z usługą. Możemy też skorzystać z narzędzia do testowania zdalnych wywołań, za pomcą kliknięć w NB możemy wywołać dowolną metodę z dowolnymi parametrami. Jeszcze tylko jedna mała uwaga: kody źródłowe klas NB generuje dość niestandardowo do katalogu bin. Należy je ręcznie skopiować do katalogu src! Następnie, w obsłudze konkretnej akcji piszemy: ProsteOperacjeService po = new ProsteOperacjeService_Impl( this.wywolanausluga.settext((string)this. try { listauslug.getselecteditem() this.wynikuslugi.settext (po.getprosteoperacje(). pobierznajnowszyartykul() catch (RemoteException ex) { ex.printstacktrace( catch (ServiceException ex) { ex.printstacktrace( Wynik działania graficznego klienta Java SE możemy zaobserwować na Rysunku 7. Rysunek 8. Klient PHP5 łączący się z usługą MS.NET, rezultat Web Service PHP5 serwer klient w Java Mobile Aby połączyć się z usługą sieciową w J2ME mamy do wyboru: natywny JSR 175 (dość ograniczony, w dodatku ofe- 58

8

9 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 11. Przykładowa usługa sieciowa napisana w Java'ie public class WebServiceTest { public String getstring() { return "Jestem łańcuchem ąśź"; public double getdouble() { return d; public long getlong() { return Long.MAX_VALUE; public int getint() { return Integer.MAX_VALUE; public boolean[] getbooleanarray() { return new boolean[] { true, false, false, true ; public Object[] makeitarray(int i, double d, String s, boolean b) { Object[] o = new Object[] {new Integer(i), new Double(d), s, new Boolean(b) ; return o; Listing 12. Klient PHP5 łączący się do usługi AXIS (Java) require_once ('Strings.inc.php' $client = new SoapClient( 'http://localhost:8080/axis/webservicetest.jws?wsdl', array('trace' => 1) $functions = $client-> getfunctions( echo '<pre>'; var_dump($functions // UWAGA! // AXIS zwraca odpowiedź w formacie: // Jestem Ĺ aĺ cuchem // Ä Ĺ Ĺş // jest ona błędna - polskie znaki nie są kodowane w UTF-8 // tylko zamieniane na encje, stąd problem ponieważ PHP // próbuje najpierw rozkodować UTF-8 var_dump($client->getstring() var_dump($client->getdouble() var_dump($client->getint() // UWAGA!! // Java Long.MAX_VALUE // jest w PHP jako float! var_dump($client->getlong() var_dump($client->getbooleanarray() // działa bez problemu! // nie trzeba niczego pakować w obiekty var_dump($client->makeitarray(123, , "string", true) echo '</pre>'; rujący tylko tryby DOCUMENT/literal) lub skorzystać z darmowych bibliotek typu ksoap czy WingFoot. Ja użyję ksoap. Aby połączyć się z usługą należy utworzyć obiekt HttpTransport podać adres URL do usługi (nie do WSDL, ksoap sam pobierze WSDL dodając?wsdl do adresu). Tworzymy żądanie jako SoapObject drugim parametrem jest nazwa zdalnej metody. Jeśli metoda ma parametry dodajemy je jako property. Służy do tego metoda addproperty pierwszym argumentem jest nazwa parametru, drugim jego wartość (jako obiekt, dlatego użyłem Integer, a nie int). Samo łączenie się do usługi musi być wykonane w odrębnym wątku, inaczej emulator generuje ostrzeżenie o możliwym dead-locku podczas prawdziwych połączeń z komórki, tworzę więc Thread t = new Thread() {. Przedstawia to Listing 8. PHP5 jako klient Jak zauważyliśmy Java, Java mobile czy.net komunikuje się bez problemu z naszym serwerem SOAP. Java pracuje na Unicode,.NET zazwyczaj na WinCp1250, a jak zauważyliśmy, wszystkie znaki są poprawnie przedstawiane, nie ma także problemów z przesyłaniem różnych typów danych. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to Java czy.net biorą na siebie wszystkie rzeczy związane z przekształceniem odpowiedzi na swoją wewnętrzną reprezentację. Co będzie, jeśli to my z poziomu PHP5 będziemy wołali metody z.net czy z Jakarta AXIS? Web Service PHP5 klient serwer MS. NET Stwórzmy testową usługę sieciową napisaną w C#. Jej kod przedstawiony jest na Listingu 9. Dla skrócenia listingu, usunąłem automatycznie wygenerowane metody typu: InitializeComponent, oraz usunąłem dyrektywy using. Widzimy, że mamy zdefiniowane operacje, które mają nam zwrócić różne typy danych, począwszy od int, double, string po tablice typów prostych a skończywszy na tablicach obiektów. (w.net int, double, string czy bool są równoznaczne z obiektami). 60

10 SOAP w PHP5 Narzędzia Bardzo pożyteczną funkcją, z jakiej skorzystamy, jest getfunctions, która jest wywoływana na obiekcie SoapClient, a która zwraca nam sygnatury zdalnych metod. Z nich dowiemy się np. że MS.NET opakowuje wszystkie wiadomości zarówno input jak i output. I tak np. $client->getstring() zwraca nam obiekt, w którym znajduje się pole getstringresult. Aby wywołać metody z parametrami, musimy utworzyć obiekt, którego nazwy pól są takie same jak nazwy parametrów usługi MS.NET. Listing 7 wyjaśni wszelkie wątpliwości, a Rysunek 8 potwierdzi poprawne działanie naszego kodu. Klient Web Service PHP5 Serwer Jakarta AXIS (Java) Stwórzmy teraz analogiczny kod usługi sieciowej AXIS. Jest on pokazany na Listingu 11. Usługi sieciowe JWS to normalne kody źródłowe Java'y z rozszerzeniem nie java, a właśnie jws, które kopiujemy (tak, tylko kopiujemy!) bezpośrednio do $CATALINA_HOME/web apps/axis/. Znów skorzystamy z funkcji get- Functions, która zwróci nam sygnatury zdalnych metod. Z nich dowiemy się np. że Jakarta AXIS w przeciwieństwie do MS.NET nie opakowuje wszystkich wiadomości. Możemy z nich korzystać wprost tak, jakby były lokalnie wywoływanymi funkcjami. Ale zauważymy, że coś jest nie tak. Polskie kodowanie! Tak, jeśli podejrzymy koperty SOAP wymieniane z usługą AXIS okaże się, że polskie znaki nie są kodowane w UTF-8, tylko są zamieniane na kody znaków typu ї. Jest to niewątpliwie błąd AXISa, można oczywiście z tego wybrnąć na co najmniej kilka sposobów, ale należy o tym pamiętać pisząc własny system AXIS nie spełnia standardu! Listing 12 pokazuje jak wywoływać usługi sieciowe Java'y w PHP5, a Rysunek 9 potwierdzi poprawne działanie naszego kodu. Typy złożone i mapowania Nie jest sztuką przesłać obiekt typu string czy int, sztuką jest przesłanie obiektu PHP do np. MS.NET czy do Java'y. Załóżmy, że mamy usługę sieciową z metodą, która zwraca klasę Autor, z polami nazwisko typu string oraz polem ksiazki, które jest tablicą obiektów Ksiazka. W WSDL będziemy musieli zde- Listing 13. Definicja WSDL typów złożonych: autor, ksiazka oraz tablica książek <wsdl:types> <schema targetnamespace="http://t:81/soap/article/complextypews.php" xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> <xsd:complextype name="autor"> <xsd:all> <xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string"/> <xsd:element name="ksiazki" type="impl:arrayof_impl_ksiazka"/> </xsd:all> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="ksiazka"> <xsd:all> <xsd:element name="tytul" type="xsd:string"/> <xsd:element name="isbn" type="xsd:int"/> </xsd:all> </xsd:complextype> <complextype name="arrayof_impl_ksiazka"> <complexcontent> <restriction base="soapenc:array"> <attribute ref="soapenc:arraytype" wsdl:arraytype="impl: ksiazka[]"/> </restriction> </complexcontent> </complextype> </schema> </wsdl:types> Listing 14. Definicja WSDL typów złożonych: autor, ksiazka oraz tablica książek if (0 == strcmp($_server['query_string'], '?wsdl')) { header('content-type: text/xml' readfile('complextype.wsdl' die( class Autor { private $ksiazki = array( function construct($nazwisko) { $this->nazwisko = $nazwisko; function dodajksiazke(ksiazka $ksiazka) { $this->ksiazki[] = $ksiazka; class Ksiazka { private $tytul; private $isbn; function construct($tytul, $isbn) { $this->tytul = $tytul; $this->isbn = $isbn; // klasa usługi sieciowej class ComplexType { function PobierzAutora($id) { // załóżmy, że szukamy w bazie autora o id = $id i znaleźliśmy $autor = new Autor('Budnik' $autor->dodajksiazke(new Ksiazka('PHP vs.net vs Java vs J2ME', 1212) $autor->dodajksiazke(new Ksiazka('PHP LIZ DB', 1313) return $autor; // mapowanie klas! TypZłożonyWSDL => NazwaKlasyPHP $classmap = array('autor' => 'Autor', 'ksiazka' => 'Ksiazka' $server = new SoapServer("ComplexType.wsdl" $server->setclass("complextype" $server->handle( 61

11 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 15. Kod klasy C# Ksiazka, z publicznymi property i metodą konwertującą obiekty class Ksiazka { private xh.ksiazka ksiazka; public string Tytul { get { return ksiazka.tytul; public int ISBN { get { return ksiazka.isbn; public Ksiazka(xh.ksiazka ksiazka) { this.ksiazka = ksiazka; public static Ksiazka[] Convert(xh.ksiazka[] ksiazki) { Ksiazka[] dotnetksiazki = new Ksiazka[ksiazki.Length]; for (int i = 0; i < ksiazki.length; i++) { dotnetksiazki[i] = new Ksiazka(ksiazki[i] return dotnetksiazki; Listing 16. Wgranie usługi na serwer z obsługą SSL i zmienienie w WSDL elementu <address> atrybutu location <wsdl:service name="prosteoperacjeservice"> <wsdl:port binding="impl:prosteoperacjesoapbinding" name="prosteoperacje"> <wsdlsoap:address location="https://ers:4433/soap/article/ ProsteOperacjeWSSecExt.php"/> </wsdl:port> </wsdl:service> Listing 17. Szkielet nowej klasy serwera class SecExtSoapServer extends SoapServer { public function construct($wsdl) { parent:: construct($wsdl public function handle($rawdata) { // sprawdź dane użytkownika $this->checkcredentials($dom // zapisz zmodyfikowane żądanie i prześlij do klasy rodzica parent::handle($dom->savexml() private function CheckCredentials(&$dom) { // tu napiszemy własną obsługę WS-SE Listing 18. Częściowy kod serwera $nodes = $dom->getelementsbytagnamens ('http://docs.oasis-open.org/wss/ 2004/01/oasis wss- wssecurity-secext-1.0.xsd', 'UsernameToken' if ($nodes->length == 0) { $valid = false; else { // użytkownik jest tu: $nodes->item(0)->firstchild->textcontent; // hasło tu: $nodes->item(0)->firstchild->nextsibling->textcontent; $valid = true; finiować trzy typy złożone: autor, książka oraz tablicę książek. WSDL przedstawiony jest na Listingu 13. Klasa PHP implementująca np. typy autor czy ksiazka, wcale nie musi mieć publicznych pól. Mogą one być ukryte we wnętrzu jako pola private. Wystarczy, że jest pewien mechanizm za pomocą, którego możemy te pola ustawić. W naszym prostym przykładzie postanowiłem przypisywać pola w konstruktorach. Spójrzmy na implementację i kod usługi sieciowej zamieszczonej na Listingu 14. Połączmy się z nią w MS.NET. Platforma Microsoft wykonuje mapowanie praktycznie za nas, ja napisałem dodatkowo klasę Ksiazka ze statyczną metodą Convert. Aby móc dodać do Data- Source tablice klas, klasy muszą mieć stworzone publiczne property, które automatycznie będą mapowane na kolumny. Kod łączenia się z usługą wygląda jak poniżej, kod klasy Książka zamieszczony jest na Listingu 15, a wynik działania z kolei na Rysunku nr 10. t.complextypeservice proxy = new t.complextypeservice( t.autor autor = proxy.pobierzautora (Int32.Parse(this.idAutora.Text) nazwiskoautora.text = autor.nazwisko; ksiazkidatagrid.datasource = Ksiazka. Convert(autor.ksiazki Implementujemy SOAP Security Enhancements plus HTTPS serwer Implementacja SOAP w PHP5 zawiera jedynie podstawowe operacje. Jeśli chcemy skorzystać z jakiegoś rozszerzenia musimy sami je zaimplementować. Spróbujemy teraz udostępnić naszą usługę w sposób w pełni bezpieczny z uwierzytelnianiem oraz z przesyłaniem żądań i odpowiedzi po szyfrowanych łączach. Najprostsze jest oczywiście udostępnienie naszej usługi przez HTTPS, wymaga to jedynie wgrania naszej usługi na serwer z obsługą SSL i zmienienie w WSDL elementu <address> atrybutu location tak, jak przedstawia to Listing 16. Stwórzmy zatem na naszą nową klasę serwera, szkielet będzie wyglądał tak, jak na Listingu 17. Widzimy w nim, że rozszerzamy podstawową klasę SoapServer, nadpisujemy tylko metodę handle, w której z $rawdata wczy- 62

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych

AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska Delphi i PHP Komunikacja Pomiędzy Delphi i PHP można stworzyć własne aplikacje do komunikacji pomiędzy tymi językami. Służy do tego metoda POST. Dowiesz się... W jaki sposób odebrać dane ze skryptu. W

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

To jednak wcale nie znaczy, że nie można. Uwierzytelnianie i autoryzacja w ASP.NET 2.0

To jednak wcale nie znaczy, że nie można. Uwierzytelnianie i autoryzacja w ASP.NET 2.0 Uwierzytelnianie i autoryzacja w ASP.NET 2.0 Atak Jacek Matulewski, Sławomir Orłowski stopień trudności Jak wiadomo, urzędom nie są potrzebni obywatele, szpitale najlepiej funkcjonują bez pacjentów, a

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

${Pylons} 0.9.7 Przewodnik część 3

${Pylons} 0.9.7 Przewodnik część 3 ${Pylons} 0.9.7 Przewodnik część 3 Czas na bazę danych. Nasza aplikacja posiada już formularz, który wydaje się być perfekcyjnym narzędziem do zakładania użytkownikom kont. Posiadamy nawet metodę create.

Bardziej szczegółowo