PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile"

Transkrypt

1 Narzędzia PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Łukasz Budnik Stopień trudności: W tym artykule pokażemy, jak stworzyć prostą usługę w PHP5, jak się z nią połączyć. Następnie pokażemy, jak należy łączyć się z usługami sieciowymi MS.NET, Jakarta AXIS (Java). Pokażemy też jak zaimplementować usługę z Security Extension udostępnianą po HTTPS w PHP5, jak napisać klienta PHP5, który będzie się łączył z taką usługą i weryfikował oraz zabezpieczał połączenie własnym certyfikatem i kluczem. Pokażemy również, jak połączyć się z usługą PHP5 z komórki (Java, w dodatku Java mobile), a także, jak mapować obiekty złożone z PHP5 do MS.NET. W PHP5 pojawił się bardzo interesujący moduł SOAP. SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) zapewnia nam możliwość tworzenia własnych oraz wywoływania zdalnych usług sieciowych, rozsianych po całym Internecie. Implementacja SOAP w PHP5 nie zawiera wszystkich rozszerzeń protokołu SOAP, ale sami możemy je dopisać, ponieważ zarówno klasy serwerów, jak i klientów, możemy rozszerzyć (klasy nie są typu final). Web Services, protokół SOAP Ale zacznijmy od początku. Web Services to systemy, które są projektowane tak, aby komputery o różnych architekturach, różnych systemach operacyjnych działające w rozproszonym środowisku mogły wywoływać zdalnie swoje pewne operacje poprzez sieć Internet. Najczęściej wykorzystują one jako warstwę transportową HTTP (lub HTTPS). Można powiedzieć, że Web Services to nowa wersja CORBA. SOAP jest to protokół, poprzez który realizowane są wszystkie operacje Web Services. SOAP bazuje na XML, jest więc bardzo prostym protokołem, do którego obsługi wystarczy nam zwykły par- Co należy wiedzieć... Powinieneś posiadać dobrą znajomość PHP5, znać ogólne zasady współpracy i projektowania systemów rozproszonych na różnych systemach. Mile widziana znajomość podstaw SOAP i WSDL. Co obiecujemy... Nauczysz się pisać własne usługi sieciowe, dowiesz się, jak rozszerzyć domyślne klasy PHP5 klienta i serwera SAOP. Nauczysz się zabezpieczać swoje usługi z rozszerzeniem WS Security Enhancements i HTTPS. Nauczysz się, jak mapować złożone obiekty i przesyłać je pomiędzy różnymi platformami technologicznymi. Dowiesz się, jak połączyć się z usługami sieciowym MS.NET, Jakarta AXIS. 52

2 SOAP w PHP5 Narzędzia Rysunek 1. Rozbudowana koperta SAOP WS Security Enhancements Listing 1. Koperta SOAP służąca do wywołania zdalnej usługi PobierzArtykul <SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <SOAP-ENV:Body> <!-- nazwa metody --> <ns1:pobierzartykul> <!-- parametry... tutaj parametr o nazwie id, typu xsd:int o wartości > <id xsi:type="xsd:int">1212</id> </ns1:pobierzartykul> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Listing 2. Koperta SOAP będąca odpowiedzią na wywołanie usługi PobierzArtykul <SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/"> <SOAP-ENV:Body> <!-- wynik działania PobierzArtykul --> <ns1:pobierzartykulresponse> <!-- typem zwracanym jest xsd:string o podanej zawartości --> <PobierzArtykulReturn xsi:type="xsd:string"> zalozmy, ze przeszukalismy baze i to jest ten jedyny artykul </PobierzArtykulReturn> </ns1:pobierzartykulresponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Listing 3. Wiązanie ProsteOperacjeSoapBinding <wsdl:binding name="prosteoperacjesoapbinding" type="impl:prosteoperacje"> <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="pobierzartykul"> <wsdlsoap:operation soapaction=""/> <wsdl:input name="pobierzartykulrequest"> <wsdlsoap:body encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php" use="encoded"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="pobierzartykulresponse"> <wsdlsoap:body encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php" use="encoded"/> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> ser dokumentów XML. SOAP jest standardem opracowanym przez W3C. Jego implementacje znajdziemy na każdej platformie technologicznej, w tym takich gigantów jak MS.NET, Java czy Java w wersji na urządzenia przenośne. Jak działa SOAP? Klient podczas zdalnego wywoływania metod wymienia z serwerem dokumenty XML o ściśle zdefiniowanej strukturze, tak zwane koperty. Koperta z kolei zawiera dwa elementy: Header (nieobowiązkowy) oraz Body (obowiązkowy). W Header można wstawiać dodatkowe informacje typu data, miejsce skąd wywołujemy usługę, login, hasło. W Body klient umieszcza informacje o metodzie, którą chce wywołać oraz ewentualne jej parametry. Serwer odpowiada również kopertą, w której może być nagłówek (Header) i zawsze musi być ciało (Body), w której znajdują się dane, które są wynikiem wykonania zdalnej procedury. Podstawowy schemat żądania został przedstawiony na Listingu 1. Natomiast odpowiedź została przedstawiona na Listingu 2. Nie musimy znać dokładnych struktur kopert wymienianych pomiędzy klientem a serwerem, ponieważ są one tworzone automatycznie i nie potrzebujemy w nie ingerować, jeśli nie chcemy np. rozszerzać domyślnych implementacji SOAP w PHP5. W późniejszej części artykułu, pokażę, jak rozszerzać klasy PHP5 i modyfikować takie koperty. Przykład koperty SOAP żądania klienta z security extension możemy zobaczyć na Rysunku 1. WSDL Web Services Definition Language WSDL to najtrudniejsza część związana z Web Services. WSDL to język, w którym definiujemy naszą usługę tak, aby inne systemy mogły z niej korzystać. WSDL składa się z 5 najważniejszych części: <types> definicje typów złożonych, które nie są obsługiwane przez XSD, jeśli nie używamy tablic, czy własnych klas kopertowych, nie musimy definiować nic, <message> definicje wiadomości, definiujemy tu z jakich typów składają się dana wiadomość, jeśli z typów złożonych, muszą one być wcześniej zdefiniowane w <types>, 53

3 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 4. WSDL definiujący przykładową operację PobierzArtykul <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions targetnamespace="http://t:81/soap/article/prosteoperacjews.php" xmlns:impl="http://t:81/soap/article/prosteoperacjews.php" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <wsdl:message name="pobierzartykulresponse"> <wsdl:part name="pobierzartykulreturn" type="xsd:string"/> </wsdl:message> <wsdl:message name="pobierzartykulrequest"> <wsdl:part name="id" type="xsd:int"/> </wsdl:message> <wsdl:porttype name="prosteoperacje"> <wsdl:operation name="pobierzartykul" parameterorder="id"> <wsdl:input message="impl:pobierzartykulrequest" name="pobierzartykulrequest"/> <wsdl:output message="impl:pobierzartykulresponse" name="pobierzartykulresponse"/> </wsdl:operation> </wsdl:porttype> <wsdl:binding name="prosteoperacjesoapbinding" type="impl:prosteoperacje"> <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="pobierzartykul"> <wsdlsoap:operation soapaction=""/> <wsdl:input name="pobierzartykulrequest"> <wsdlsoap:body encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://defaultnamespace" use="encoded"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="pobierzartykulresponse"> <wsdlsoap:body encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php" use="encoded"/> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="prosteoperacjeservice"> <wsdl:port binding="impl:prosteoperacjesoapbinding" name="prosteoperacje"> <wsdlsoap:address location="http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php"/> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions> Listing 5. Kod klasy implementującej interfejs naszej usługi sieciowej // w normalnych warunkach klasa ProsteOperacje // łączyła by się z bazą danych i pobierała artykułu // dodatkowo ciągi znaków przesyłane SOAP muszą być // zakodowane w UTF-8, używam do tego prostych funkcji konwertujących require_once ('Strings.inc.php' class ProsteOperacje { function PobierzNajnowszyArtykul() { return Strings::ConvertFromISOToUTF("załóżmy, że to jest ten artykuł" function PobierzArtykul($id) { return Strings::ConvertFromISOToUTF("zalozmy, ze przeszukalismy baze i to jest ten jedyny artykul" function Pobierz10Najnowszych($kategoria) { return array ( Strings::ConvertFromISOToUTF('pierwszy artykuł'), Strings::ConvertFromISOToUTF('drugi artykuł'), Strings::ConvertFromISOToUTF('kolejny artykuł') Listing 6. Plik ProsteOperacjeWS.php // plik z naszą klasą ProsteOperacje require_once 'ProsteOperacje. inc.php'; // parametrem konstruktora // SoapServer jest adres do pliku // WSDL $server = new SoapServer ('ProsteOperacje.wsdl' // klasa implementująca porttype $server->setclass('prosteoperacje' // przekazujemy sterowanie do PHP5 // to wszystko $server->handle( <porttype> definiuje zbiór operacji udostępnianych na zewnątrz, jest odpowiednikiem interfejsu klas, operacje definiuje w dzieciach <operation>, które definiują operacje, pobierają na wejściu pewną wiadomość i zwracają wiadomość; wiadomości muszą być definiowane w <message>, <binding> wiążę operacje zdefiniowane w porttype z konkretnym protokołem (najczęściej HTTP/HTTPS) oraz zawiera informacje na temat kodowania parametrów/odpowiedzi konkretnych operacji, <service> wiąże wcześniej zdefiniowany binding z konkretnym adresem, pod którym dostępna będzie nasza usługa. Z tak opisanej usługi klient może dowiedzieć się wszystkiego, czego potrzebuje, aby wywołać dowolną metodę. Istnieje wiele pakietów typu WSDL2Java, które generują kody klientów w Java-ie, gotowe do użycia i wywołania zdalnego serwisu, MS.NET sam tworzy referencje i wiązania obiektów, również w PHP5 w kliencie SOAP wystarczy podać adres do pliku WSDL, aby można było korzystać ze wszystkich usług zdefiniowanych w Web Services. WSDL może na pierwszy rzut oka wydawać się bardzo trudnym. Nic jednak bardziej mylnego, jest wręcz dziecinnie prosty. Zobrazuje to nasz pierwszy przykład. Pierwsza usługa Web Service PHP5 WSDL Zdefiniujmy klasę, której publiczne metody będą operacjami udostępnianymi przez naszą usługę. Poniżej pokazuję, 54

4 SOAP w PHP5 Narzędzia jak krok po kroku zdefiniować operację, której sygnaturę można zapisać jako: String PobierzArtykul(int id). Jak widzimy używamy tu typów xsd: string oraz xsd:int nie potrzebujemy więc tworzyć żadnych innych typów. Przechodzimy od razu do elementów <message>, zwyczajowo przyjęło się aby nazwy wiadomości składały się z nazwy operacji, plus Request dla wiadomości wysyłanej przez klienta (żądania), oraz Response dla wiadomości wysyłanej przez serwer. Piszemy zatem: Rysunek 2. Jeśli przeglądając usługę przez przeglądarkę zobaczymy błąd przewrotnie znaczy to, że usługa działa, tylko nie ma danych POST <wsdl:message name="pobierz ArtykulResponse"> <wsdl:part name="pobierz ArtykulReturn" type="xsd:string"/> </wsdl:message> <wsdl:message name="pobierz ArtykulRequest"> <wsdl:part name="id" type="xsd:int"/> </wsdl:message> Następnym krokiem jest definicja elementu <porttype> i <operation> a w niej elementy input oraz output, które wskazują na zdefiniowane przed chwilą wiadomości. Nazywamy porttype jako ProsteOperacje, oraz operation jako PobierzArtykuł. Jako atrybut message elementów input oraz output podajemy odpowiednie wiadomości z przedrostkiem impl: (namespace impl). Rysunek 3. Każda usługa powinna przedstawić się podając swój WSDL po dodaniu?wsdl do adresu usługi <wsdl:porttype name="proste Operacje"> <wsdl:operation name="pobierzartykul"> <wsdl:input message="impl:pobierz ArtykulRequest" name="pobierzartykul Request"/> <wsdl:output message="impl:pobierz ArtykulResponse"name="PobierzArtykul Response"/> </wsdl:operation> </wsdl:porttype> Rysunek 4. Pierwsze zdalne wywołanie naszej usługi sieciowej Mając już zdefiniowany interfejs o nazwie ProsteOperacje musimy związać go z protokołem, stylem wywoływania zdalnych metod, oraz określić, czy i jak kodowane mają być wiadomości. Definiuję warstwę transportową jako HTTP, styl RPC (ang. remote procedure call) oraz definiuję kodowanie encoded dla wiadomości. Jako atrybut type podaję nazwę porttype (wartość atrybutu name dla elementu porttype z przedrostkiem impl:). Wiązanie na- 55

5 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 7. Pełny kod klienta PHP5 łączącego się z usługą sieciową, wraz ze śledzeniem wywołań i obsługą zdalnych wyjątków require_once ('Strings.inc.php' $client = new SoapClient( 'http://t:81/soap/article/prosteoperacjews.php?wsdl', array('trace' => 1, 'exceptions' => 1) try { echo '<pre>'; var_dump(strings::convertfromutftoiso($client-> PobierzNajnowszyArtykul()) $id = 1212; var_dump(strings::convertfromutftoiso($client->pobierzartykul($id)) $artykuly = $client->pobierz10najnowszych( for($i = 0; $i < count($artykuly $i++) { $artykuly[$i] = Strings::ConvertFromUTFToIso($artykuly[$i] var_dump($artykuly catch (SoapFault $e) { echo $e->getmessage( // wyswietlmy zawartosc XML po ludzku echo wordwrap(htmlentities($client-> getlastrequest()) echo wordwrap(htmlentities($client-> getlastresponse()) echo '</pre>'; Rysunek 5. Dodanie Web Reference do projektu C#.NET zywam ProsteOperacjeSoapBinding, które przedstawia Listing 3. Ostatnim elementem jest powiązanie wiązania o nazwie ProsteOperacjeSoap- Binding z adresem pod którym będzie dostępna usługa. W elemencie <port> dla atrybutu binding przypisuję nazwę wiązania z prefiksem impl:. <wsdl:service name="prosteoperacjeservice"> <wsdl:port binding="impl: ProsteOperacjeSoapBinding" name="prosteoperacje"> <wsdlsoap:address location= "http://t:81/soap/article/ ProsteOperacjeWS.php"/> </wsdl:port> </wsdl:service> Listing 8. Tworzenie Thread t = new Thread() public void run() { String url = "http://t:81/soap/article/prosteoperacjews.php"; HttpTransport transport = new HttpTransport(url, "ProsteOperacje" SoapObject request = new SoapObject(url, "PobierzArtykul" request.addproperty("id", Integer.valueOf(idArtykulu.getString()) try { odpowiedz.settext("\n" + ((String)transport.call(request)) catch (IOException ex) { ex.printstacktrace( ; t.start( Pełny WSDL jaki przed chwilką stworzyliśmy możemy zobaczyć na Listingu 4. Pierwsza usługa Web Service PHP5 serwer Jeśli mamy już WSDL, teraz pójdzie nam już tylko z górki. Implementacja SO- AP w PHP5 jest bardzo prosta w użyciu. Jak pokazałem na Listingu 5, usługa jest dostępna pod adresem: article/prosteoperacjews.php (oczywiście zmieniając serwer, port i lokację skryptu należy pamiętać o modyfikacji WSDL element <address> i parametr location). Rysunek 6. Usługa sieciowa napisana w PHP5 wywołana z poziomu Java SE 56

6 SOAP w PHP5 Narzędzia Załóżmy, że mamy klasę Proste- Operacje, taką jak pokazana na Listingu 4, którą chcemy udostępnić jako usługę sieciową. Normalnie, wszystkie artykuły powinny być wyciągane z bazy danych, ale my w przykładzie użyjemy danych wprowadzonych na sztywno. Listing 6 prezentuje jak powinien wyglądać plik ProsteOperacjeWS.php. W tym momencie, jeśli połączymy się z naszą usługą np. przez przeglądarkę WWW, dostaniemy komunikat, że nie znaleziono danych POST (wiadomości SOAP wrzucane są w ciało wiadomości HTTP a zatem muszą używać metody POST) zobacz Rysunek 2. Wiele silników Web Services próbuje w momencie łączenia się do usługi pobrać WSDL automatycznie. Przyjęło się, że WSDL powinien być zwracany zawsze, jeśli QUERY_STRING jest równy '?wsdl', zatem dopiszmy na samym początku pliku ProsteOperacjeWS.php: if (0 == strcmp($_server ['QUERY_STRING'], '?wsdl')) { header('content-type: text/xml' readfile('prosteoperacje.wsdl' die( Teraz jeśli w przeglądarce podamy adres: php?wsdl zobaczymy definicję WSDL naszej usługi tak, jak jest to pokazane na Rysunku 3. Pierwsza usługa Web Service PHP5 klient Aby przetestować naszą usługę, należy napisać klienta. Napisać klienta podobnie jak serwer jest bardzo prosto, a nawet prościej, bo nie musimy tworzyć żadnego WSDL. Aby wykonać dowolną metodę zdalną w wersji minimalistycznej potrzebujemy 2 linii: $client = new SoapClient('http:// t:81/soap/article/prosteoperacjews. php?wsdl' Listing 9. Przykładowa usługa sieciowa napisana w C# namespace WebServiceTest { public class WebService : System.Web.Services.WebService { [WebMethod] public string getstring(){ return "Jestem łańcuchem"; [WebMethod] public double getdouble() { return d; [WebMethod] var_dump(strings::convertfromutftoiso ($client->pobierznajnowszyartykul()) Jak widzimy, użyłem tu ponownie funkcji konwertującej. Wszystko, co jest wysyłane SOAP musi być w UTF-8, większość stron polskojęzycznych używa jednak kodowania ISO , użyłem więc prostej funkcji konwertującej polskie znaki diakrytyczne z UTF-8 do ISO. Jeśli spojrzymy na Listing 5, zauważymy, że SoapClient posiada również drugi argument, który domyślnie jest NULL. Są to opcje, bardzo przydatne np. podczas testowania. Jeśli włączymy flagę trace, będziemy mieli do dyspozycji dwie metody: $client-> getlastrequest( $client-> getlastresponse( które zwracają odpowiednio: ostatnie żądanie wysłane do serwera i ostatnią odpowiedź. Jeśli włączymy flagę exceptions, PHP5 będzie reagował na wyjątki, które zostały wyrzucone na zdalnej maszynie, dlatego też na Listingu dodałem blok try/catch wokół wywołania metod na obiekcie $client. Wynik naszego pierwszego zdalnego wywołania przedstawiony jest na Rysunku 4. Web Service PHP5 serwer klient w MS.NET Mamy już działającą usługę sieciową. Napisaliśmy do niej klienta w PHP5. To nic nadzwyczajnego. Połączmy się do niej z innej platformy technologicznej. Dodanie usługi sieciowej jest dziecinnie proste. Będąc w oknie Solution, wystarczy prawym przyciskiem myszki kliknąć na Project, następnie wybrać Add public long getlong() { return Int64.MaxValue; [WebMethod] public int getint() { return Int32.MaxValue; [WebMethod] public bool[] getbooleanarray() { return new bool[] { true, false, false, true ; [WebMethod] public object[] makeitarray(int i, double d, string s, bool b) { Object[] o = new Object[] {i, d, s, b; return o; Rysunek 7. Usługa sieciowa napisana w PHP5 wywołana z poziomu Java Mobile 57

7 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 10. Klient PHP5 łączący się do usługi MS.NET require_once ('Strings.inc.php' $client = new SoapClient( 'http://localhost/webservicetest/webservice.asmx?wsdl', array('trace' => 1) $functions = $client-> getfunctions( echo '<pre>'; var_dump($functions $string = $client->getstring( var_dump(strings::convertfromutftoiso($string->getstringresult) $double = $client->getdouble( var_dump($double->getdoubleresult $int = $client->getint( var_dump($int->getintresult // UWAGA!! // MS Int64.MAX_VALUE // jest w PHP jako float! $long = $client->getlong( var_dump($long->getlongresult $booleanarray = $client->getbooleanarray( var_dump($booleanarray->getbooleanarrayresult->boolean // nie zadziała! //$response = $client->makeitarray(123, , "string", true class MakeItArray { public $i; public $d; public $s; public $b; public function construct($i, $d, $s, $b) { $this->i = $i; $this->d = $d; $this->s = $s; $this->b = $b; $response = $client->makeitarray(new MakeItArray(123, "-123.0", "string", true) var_dump($response->makeitarrayresult->anytype echo '</pre>'; Web Reference (Zobacz Rysunek 6) i podać adres definicji WSDL. U nas będzie to: ews.php?wsdl. Wszystkie typy zdalne i obiekty służące do połączeń są domyślnie wrzucane do przestrzeni nazw takiej, jak ma nasz projekt z rozszerzeniem nazwy hosta z jakiego pochodzą. Czyli, wywołanie zdalne będziemy zapisywali tak (mój testowy host to t od słówka test): t.prosteoperacjeservice proxy = t.prosteoperacjeservice( int id = 1212; string artykul = proxy.pobierzartykul(id Web Service PHP5 serwer klient w Java SE Posłużę się tutaj środowiskiem NetBeans. Stwórzmy nowy projekt. Po utworzeniu kliknijmy na nim prawym przyciskiem o okienku Navigator i wybierzmy opcję: New -> Web Service Client. Następnie podajemy adres WSDL usługi i klikamy OK. Po kilku sekundach będziemy mieli utworzone wszystkie niezbędne pliki do połączeń z usługą. Możemy też skorzystać z narzędzia do testowania zdalnych wywołań, za pomcą kliknięć w NB możemy wywołać dowolną metodę z dowolnymi parametrami. Jeszcze tylko jedna mała uwaga: kody źródłowe klas NB generuje dość niestandardowo do katalogu bin. Należy je ręcznie skopiować do katalogu src! Następnie, w obsłudze konkretnej akcji piszemy: ProsteOperacjeService po = new ProsteOperacjeService_Impl( this.wywolanausluga.settext((string)this. try { listauslug.getselecteditem() this.wynikuslugi.settext (po.getprosteoperacje(). pobierznajnowszyartykul() catch (RemoteException ex) { ex.printstacktrace( catch (ServiceException ex) { ex.printstacktrace( Wynik działania graficznego klienta Java SE możemy zaobserwować na Rysunku 7. Rysunek 8. Klient PHP5 łączący się z usługą MS.NET, rezultat Web Service PHP5 serwer klient w Java Mobile Aby połączyć się z usługą sieciową w J2ME mamy do wyboru: natywny JSR 175 (dość ograniczony, w dodatku ofe- 58

8

9 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 11. Przykładowa usługa sieciowa napisana w Java'ie public class WebServiceTest { public String getstring() { return "Jestem łańcuchem ąśź"; public double getdouble() { return d; public long getlong() { return Long.MAX_VALUE; public int getint() { return Integer.MAX_VALUE; public boolean[] getbooleanarray() { return new boolean[] { true, false, false, true ; public Object[] makeitarray(int i, double d, String s, boolean b) { Object[] o = new Object[] {new Integer(i), new Double(d), s, new Boolean(b) ; return o; Listing 12. Klient PHP5 łączący się do usługi AXIS (Java) require_once ('Strings.inc.php' $client = new SoapClient( 'http://localhost:8080/axis/webservicetest.jws?wsdl', array('trace' => 1) $functions = $client-> getfunctions( echo '<pre>'; var_dump($functions // UWAGA! // AXIS zwraca odpowiedź w formacie: // Jestem Ĺ aĺ cuchem // Ä Ĺ Ĺş // jest ona błędna - polskie znaki nie są kodowane w UTF-8 // tylko zamieniane na encje, stąd problem ponieważ PHP // próbuje najpierw rozkodować UTF-8 var_dump($client->getstring() var_dump($client->getdouble() var_dump($client->getint() // UWAGA!! // Java Long.MAX_VALUE // jest w PHP jako float! var_dump($client->getlong() var_dump($client->getbooleanarray() // działa bez problemu! // nie trzeba niczego pakować w obiekty var_dump($client->makeitarray(123, , "string", true) echo '</pre>'; rujący tylko tryby DOCUMENT/literal) lub skorzystać z darmowych bibliotek typu ksoap czy WingFoot. Ja użyję ksoap. Aby połączyć się z usługą należy utworzyć obiekt HttpTransport podać adres URL do usługi (nie do WSDL, ksoap sam pobierze WSDL dodając?wsdl do adresu). Tworzymy żądanie jako SoapObject drugim parametrem jest nazwa zdalnej metody. Jeśli metoda ma parametry dodajemy je jako property. Służy do tego metoda addproperty pierwszym argumentem jest nazwa parametru, drugim jego wartość (jako obiekt, dlatego użyłem Integer, a nie int). Samo łączenie się do usługi musi być wykonane w odrębnym wątku, inaczej emulator generuje ostrzeżenie o możliwym dead-locku podczas prawdziwych połączeń z komórki, tworzę więc Thread t = new Thread() {. Przedstawia to Listing 8. PHP5 jako klient Jak zauważyliśmy Java, Java mobile czy.net komunikuje się bez problemu z naszym serwerem SOAP. Java pracuje na Unicode,.NET zazwyczaj na WinCp1250, a jak zauważyliśmy, wszystkie znaki są poprawnie przedstawiane, nie ma także problemów z przesyłaniem różnych typów danych. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to Java czy.net biorą na siebie wszystkie rzeczy związane z przekształceniem odpowiedzi na swoją wewnętrzną reprezentację. Co będzie, jeśli to my z poziomu PHP5 będziemy wołali metody z.net czy z Jakarta AXIS? Web Service PHP5 klient serwer MS. NET Stwórzmy testową usługę sieciową napisaną w C#. Jej kod przedstawiony jest na Listingu 9. Dla skrócenia listingu, usunąłem automatycznie wygenerowane metody typu: InitializeComponent, oraz usunąłem dyrektywy using. Widzimy, że mamy zdefiniowane operacje, które mają nam zwrócić różne typy danych, począwszy od int, double, string po tablice typów prostych a skończywszy na tablicach obiektów. (w.net int, double, string czy bool są równoznaczne z obiektami). 60

10 SOAP w PHP5 Narzędzia Bardzo pożyteczną funkcją, z jakiej skorzystamy, jest getfunctions, która jest wywoływana na obiekcie SoapClient, a która zwraca nam sygnatury zdalnych metod. Z nich dowiemy się np. że MS.NET opakowuje wszystkie wiadomości zarówno input jak i output. I tak np. $client->getstring() zwraca nam obiekt, w którym znajduje się pole getstringresult. Aby wywołać metody z parametrami, musimy utworzyć obiekt, którego nazwy pól są takie same jak nazwy parametrów usługi MS.NET. Listing 7 wyjaśni wszelkie wątpliwości, a Rysunek 8 potwierdzi poprawne działanie naszego kodu. Klient Web Service PHP5 Serwer Jakarta AXIS (Java) Stwórzmy teraz analogiczny kod usługi sieciowej AXIS. Jest on pokazany na Listingu 11. Usługi sieciowe JWS to normalne kody źródłowe Java'y z rozszerzeniem nie java, a właśnie jws, które kopiujemy (tak, tylko kopiujemy!) bezpośrednio do $CATALINA_HOME/web apps/axis/. Znów skorzystamy z funkcji get- Functions, która zwróci nam sygnatury zdalnych metod. Z nich dowiemy się np. że Jakarta AXIS w przeciwieństwie do MS.NET nie opakowuje wszystkich wiadomości. Możemy z nich korzystać wprost tak, jakby były lokalnie wywoływanymi funkcjami. Ale zauważymy, że coś jest nie tak. Polskie kodowanie! Tak, jeśli podejrzymy koperty SOAP wymieniane z usługą AXIS okaże się, że polskie znaki nie są kodowane w UTF-8, tylko są zamieniane na kody znaków typu ї. Jest to niewątpliwie błąd AXISa, można oczywiście z tego wybrnąć na co najmniej kilka sposobów, ale należy o tym pamiętać pisząc własny system AXIS nie spełnia standardu! Listing 12 pokazuje jak wywoływać usługi sieciowe Java'y w PHP5, a Rysunek 9 potwierdzi poprawne działanie naszego kodu. Typy złożone i mapowania Nie jest sztuką przesłać obiekt typu string czy int, sztuką jest przesłanie obiektu PHP do np. MS.NET czy do Java'y. Załóżmy, że mamy usługę sieciową z metodą, która zwraca klasę Autor, z polami nazwisko typu string oraz polem ksiazki, które jest tablicą obiektów Ksiazka. W WSDL będziemy musieli zde- Listing 13. Definicja WSDL typów złożonych: autor, ksiazka oraz tablica książek <wsdl:types> <schema targetnamespace="http://t:81/soap/article/complextypews.php" xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> <xsd:complextype name="autor"> <xsd:all> <xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string"/> <xsd:element name="ksiazki" type="impl:arrayof_impl_ksiazka"/> </xsd:all> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="ksiazka"> <xsd:all> <xsd:element name="tytul" type="xsd:string"/> <xsd:element name="isbn" type="xsd:int"/> </xsd:all> </xsd:complextype> <complextype name="arrayof_impl_ksiazka"> <complexcontent> <restriction base="soapenc:array"> <attribute ref="soapenc:arraytype" wsdl:arraytype="impl: ksiazka[]"/> </restriction> </complexcontent> </complextype> </schema> </wsdl:types> Listing 14. Definicja WSDL typów złożonych: autor, ksiazka oraz tablica książek if (0 == strcmp($_server['query_string'], '?wsdl')) { header('content-type: text/xml' readfile('complextype.wsdl' die( class Autor { private $ksiazki = array( function construct($nazwisko) { $this->nazwisko = $nazwisko; function dodajksiazke(ksiazka $ksiazka) { $this->ksiazki[] = $ksiazka; class Ksiazka { private $tytul; private $isbn; function construct($tytul, $isbn) { $this->tytul = $tytul; $this->isbn = $isbn; // klasa usługi sieciowej class ComplexType { function PobierzAutora($id) { // załóżmy, że szukamy w bazie autora o id = $id i znaleźliśmy $autor = new Autor('Budnik' $autor->dodajksiazke(new Ksiazka('PHP vs.net vs Java vs J2ME', 1212) $autor->dodajksiazke(new Ksiazka('PHP LIZ DB', 1313) return $autor; // mapowanie klas! TypZłożonyWSDL => NazwaKlasyPHP $classmap = array('autor' => 'Autor', 'ksiazka' => 'Ksiazka' $server = new SoapServer("ComplexType.wsdl" $server->setclass("complextype" $server->handle( 61

11 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 15. Kod klasy C# Ksiazka, z publicznymi property i metodą konwertującą obiekty class Ksiazka { private xh.ksiazka ksiazka; public string Tytul { get { return ksiazka.tytul; public int ISBN { get { return ksiazka.isbn; public Ksiazka(xh.ksiazka ksiazka) { this.ksiazka = ksiazka; public static Ksiazka[] Convert(xh.ksiazka[] ksiazki) { Ksiazka[] dotnetksiazki = new Ksiazka[ksiazki.Length]; for (int i = 0; i < ksiazki.length; i++) { dotnetksiazki[i] = new Ksiazka(ksiazki[i] return dotnetksiazki; Listing 16. Wgranie usługi na serwer z obsługą SSL i zmienienie w WSDL elementu <address> atrybutu location <wsdl:service name="prosteoperacjeservice"> <wsdl:port binding="impl:prosteoperacjesoapbinding" name="prosteoperacje"> <wsdlsoap:address location="https://ers:4433/soap/article/ ProsteOperacjeWSSecExt.php"/> </wsdl:port> </wsdl:service> Listing 17. Szkielet nowej klasy serwera class SecExtSoapServer extends SoapServer { public function construct($wsdl) { parent:: construct($wsdl public function handle($rawdata) { // sprawdź dane użytkownika $this->checkcredentials($dom // zapisz zmodyfikowane żądanie i prześlij do klasy rodzica parent::handle($dom->savexml() private function CheckCredentials(&$dom) { // tu napiszemy własną obsługę WS-SE Listing 18. Częściowy kod serwera $nodes = $dom->getelementsbytagnamens ('http://docs.oasis-open.org/wss/ 2004/01/oasis wss- wssecurity-secext-1.0.xsd', 'UsernameToken' if ($nodes->length == 0) { $valid = false; else { // użytkownik jest tu: $nodes->item(0)->firstchild->textcontent; // hasło tu: $nodes->item(0)->firstchild->nextsibling->textcontent; $valid = true; finiować trzy typy złożone: autor, książka oraz tablicę książek. WSDL przedstawiony jest na Listingu 13. Klasa PHP implementująca np. typy autor czy ksiazka, wcale nie musi mieć publicznych pól. Mogą one być ukryte we wnętrzu jako pola private. Wystarczy, że jest pewien mechanizm za pomocą, którego możemy te pola ustawić. W naszym prostym przykładzie postanowiłem przypisywać pola w konstruktorach. Spójrzmy na implementację i kod usługi sieciowej zamieszczonej na Listingu 14. Połączmy się z nią w MS.NET. Platforma Microsoft wykonuje mapowanie praktycznie za nas, ja napisałem dodatkowo klasę Ksiazka ze statyczną metodą Convert. Aby móc dodać do Data- Source tablice klas, klasy muszą mieć stworzone publiczne property, które automatycznie będą mapowane na kolumny. Kod łączenia się z usługą wygląda jak poniżej, kod klasy Książka zamieszczony jest na Listingu 15, a wynik działania z kolei na Rysunku nr 10. t.complextypeservice proxy = new t.complextypeservice( t.autor autor = proxy.pobierzautora (Int32.Parse(this.idAutora.Text) nazwiskoautora.text = autor.nazwisko; ksiazkidatagrid.datasource = Ksiazka. Convert(autor.ksiazki Implementujemy SOAP Security Enhancements plus HTTPS serwer Implementacja SOAP w PHP5 zawiera jedynie podstawowe operacje. Jeśli chcemy skorzystać z jakiegoś rozszerzenia musimy sami je zaimplementować. Spróbujemy teraz udostępnić naszą usługę w sposób w pełni bezpieczny z uwierzytelnianiem oraz z przesyłaniem żądań i odpowiedzi po szyfrowanych łączach. Najprostsze jest oczywiście udostępnienie naszej usługi przez HTTPS, wymaga to jedynie wgrania naszej usługi na serwer z obsługą SSL i zmienienie w WSDL elementu <address> atrybutu location tak, jak przedstawia to Listing 16. Stwórzmy zatem na naszą nową klasę serwera, szkielet będzie wyglądał tak, jak na Listingu 17. Widzimy w nim, że rozszerzamy podstawową klasę SoapServer, nadpisujemy tylko metodę handle, w której z $rawdata wczy- 62

12 SOAP w PHP5 Narzędzia Listing 19. Kod serwera SOAP wspierającego WS Security Enhancements if (0 == strcmp($_server['query_string'], 'wsdl')) { header('content-type: text/xml' readfile('prosteoperacjesecext.wsdl' die( class SecExtSoapServer extends SoapServer { public function construct($wsdl) { parent:: construct($wsdl else { // użytkownik jest tu: $nodes->item(0)->firstchild->textcontent; // hasło tu: $nodes->item(0)->firstchild->nextsibling ->textcontent; // załóżmy, że tu połączymy się z bazą i to sprawdzimy $valid = true; public function handle($rawdata) { if (true == empty($rawdata)) { $this->fault('soap-env:server', 'Bad Request. Can\'t find HTTP_RAW_POST_DATA' $dom = new DOMDocument('1.0' try { // ładuję dokument danymi z POST $dom->loadxml($rawdata catch (DOMException $e) { $this->fault('soap-env:client', 'Bad Request.' // weryfikuję dane użytkowników $this->checkcredentials($dom // zapisz zmodyfikowane żądanie i // prześlij do klasy rodzica parent::handle($dom->savexml() private function CheckCredentials(&$dom) { $valid = true; $nodes = $dom->getelements ByTagNameNS( 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ oasis wss-wssecurity-secext-1.0.xsd', 'UsernameToken' if ($nodes->length == 0) { $valid = false; // wyrzuć zdalny wyjątek jeśli jest błąd if (false == $valid) { $this->fault('soap-env:client', 'Invalid credentials' // teraz muszę usunąć nagłówki, które już przetworzyłem // domyślna implementacja PHP5 SOAP nie obsłuży nam // WS Security, a element Security ma podany atrybut // mustunderstand="1" wtedy przesłane do parent::handle // wyrzuci wyjątek, że nie zrozumiał $header = $dom->getelementsbytagnamens ( 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/', 'Header')->item(0 // cały węzeł Security $security = $dom-> getelementsbytagnamens ( 'http://docs.oasis-open.org/ wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-secext- 1.0.xsd', 'Security')->item(0 $header->removechild($security require_once ('Strings.inc.php' require_once ('ProsteOperacje.inc.php' $server = new SecExtSoapServer ('ProsteOperacjeSecExt.wsdl' $server->setclass('prosteoperacje' // trzeba jawnie podać: $HTTP_RAW_POST_DATA $server->handle($http_raw_post_datav R E K L A M A

13 Narzędzia SOAP w PHP5 Listing 20. Łączenie z usługą ers.prosteoperacjeservicewse proxy= new ers.prosteoperacjeservicewse( string pw = "I love Jessica Simpson"; proxy.requestsoapcontext.security.tokens.add ( new UsernameToken( "xh", pw, PasswordOption.SendPlainText ) try { textbox1.text = proxy.pobierznajnowszyartykul( catch (Exception ex) { System.Console.WriteLine( "Wyjątek: " + ex.gettype() + "\n" + ex.message + "\n" +ex.stacktrace Listing 21. Szkielet klienta przy zastosowaniu metody AddWSSEHeader class ExtendedSoapClient extends SoapClient { function construct($wsdl, $options = null) { parent:: construct($wsdl, $options function dorequest($request, $location, $action, $version) { $this->addwsseheader($dom // dorequest do rodzica return parent:: dorequest ( $request, $location, $action, $version public function SetUsername($username) { public function SetPassword($password) { private function AddWSSEHeader($domDocument) { // tutaj wygenerujemy nagłówek tamy dokument DOM XML (nie ma tego w powyższym szkielecie, nie ma także pokazanej weryfikacji, czy dane POST wprowadzone nie są puste, czy żądanie jest poprawnym dokumentem XML), przekażemy później przez referencję dokument do metody prywatnej CheckCredentials. W tej metodzie pobierzemy elementy <Username> oraz <Password> elementu <UsernameToken> wewnątrz <Security> w nagłówku koperty. Koperta ta została przedstawiona na Rysunku 1. Samo pobranie użytkownika i jego hasła jest sprawą banalną, wystarczy wyszukać element Username z przestrzeni nazw http: //docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-secext-1.0.xsd, później, za pomocą API DOM XML, pobrać odpowiednie wartości. Praktyczna uwaga: dla hasła należy sprawdzić jeszcze atrybut Type, aby dowiedzieć się, czy hasło jet skrótem SHA1 czy PlainText. Sam kod jest prosty i przedstawia go Listing 18. Pełny kod serwera umieściłem na Listingu 19. Aby mieć pewność, że poprawnie zaimplementowaliśmy to rozszerzenie, stwórzmy projekt np. w MS.NET. W przypadku VS 2003 musimy mieć doinstalowany pakiet WS Security Enhancements 2.0 w wersji dla developerów. Dodajemy Web Reference jak poprzednio, podajemy adres do WSDL czyli: https://ers:4433/soap/article/prosteop eracjewssecext.php?wsdl, przejdźmy następnie do katalogu Web References i poprawmy MS, dopisując do każdego kluczowe 's' czyli https://. Używam testowego certyfikatu serwera, który sam stworzyłem, muszę więc przekonać MS, że jest on wartościowy (inaczej nie będę mógł się połączyć z serwerem SOAP): najprościej jest otworzyć w IE stronę: https://ers:4433/soap/ article/prosteoperacjewssecext.php?wsdl lub dowolną z serwera ers:4433 i po prostu zainstalować certyfikat. Po zainstalowaniu i włączeniu WS SE 2.0, po wygenerowaniu referencji do usługi sieciowej będziemy mieli do dyspozycji dwa obiekty służące do wywoływania zdalnych usług. Pierwszy z nich o nazwie usługi z końcówką 'Service', jak dotychczas, oraz drugi obiekt z końcówką 'ServiceWse', który posiada dodatkowe, rozszerzające bezpieczeństwo, metody. To wszystko. Możemy już bez problemu połączyć się z naszą usługą pisząc to co prezentuje Listing 20. Efekt pokazany jest na Rysunku 11. Rysunek 11. Klient MS.NET łączący się po HTTPS do naszej usługi WS Security Enhancements Implementujemy SOAP Security Enhancements plus HTTPS klient Napisanie klienta w PHP5 łączącego się z naszą usługą jest proste. Musimy udostępnić publiczne metody, służące do ustawienia użytkownika i jego hasła, następnie musimy nadpisać metodę dorequest i napisać własną prywatną metodę AddWSSEHeader, która będzie generowała odpowiednie nagłówki WS SE. Szkielet klienta wygląda tak jak na Listingu 21. Pełny kod klienta umie- 64

14 SOAP w PHP5 Narzędzia Listing 22. Kod klienta SOAP wspierającego WS Security Enhancements i łączącego się z usługą po HTTPS class ExtendedSoapClient extends SoapClient { private $Username; private $Password; function construct($wsdl, $options = null) { parent:: construct($wsdl, $options function dorequest ($request, $location, $action, $version) { $dom = new DOMDocument('1.0' try { $dom->loadxml($request catch (DOMException $e) { die('dokument nie jest prawidłowy: '. $e->code // dodaję nagłowek WSSE Security Header $this->addwsseheader($dom // musimy recznie dodac https, bo inaczej nici... // PHP tez sobie do konca nie radzi z HTTPS $location = 'https://vega.eti.pg.gda.pl/~xh/soap_ssl/ ProsteOperacjeWSSecExt.php'; // dorequest do klasy nadrzędnej SoapClient return parent:: dorequest($dom->savexml(), $location, $action, $version public function SetUsername ($username) { $this->username = $username; public function SetPassword ($password) { $this->password = $password; private function AddWSSEHeader ($domdocument) { $soapenvelope = $domdocument-> documentelement; // pobieram nagłówek $nodes = $domdocument->getelementsbytagnamens ('http://schemas.xmlsoap.org/ soap/envelope/', 'Header' // jeśli go nie ma muszę go stworzyć if ($nodes->length == 0) { $header = $domdocument-> createelementns ('http://schemas.xmlsoap.org/ soap/envelope/', 'Header' $body = $domdocument-> getelementsbytagnamens ('http://schemas.xmlsoap.org/soap/ envelope/', 'Body' $body = $body->item(0 $header = $soapenvelope-> insertbefore($header, $body else { $header = $nodes->item(0 // tworzę właściwy element Security $security = $domdocument->createelementns ('http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ oasis wss-wssecuritysecext-1.0.xsd', 'wsse:security' // w nim element UsernameToken $usernametoken = $domdocument->createelementns('http:// docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-secext-1.0.xsd', 'UsernameToken' // w nim Username $username = $domdocument->createelementns ('http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ oasis wss-wssecurity-secext-1.0.xsd', 'Username' $usernametext = $domdocument->createtextnode ($this->username // załóżmy, że Password zawsze będzie PlainText $password = $domdocument->createelementns ('http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ oasis wss-wssecurity-secext-1.0.xsd', 'Password' $passwordtext = $domdocument-> createtextnode($this->password $type = $domdocument->createattribute('type' $type->value = 'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ oasis wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText'; // podpinam wszystkie elementy do dokumentu żądania $username->appendchild($usernametext $password->appendchild($type $password->appendchild($passwordtext $usernametoken->appendchild($username $usernametoken->appendchild($password $security->appendchild($usernametoken $header->appendchild($security ściłem na Listingu 22. Aby jednak wywołać taką zdalną zabezpieczoną usługę, musimy stworzyć odpowiedni certyfikat. Konia z rzędem temu, kto wyczyta w dokumentacji PHP5, jak to zrobić. Certyfikat, jaki jest potrzebny, aby móc łączyć się po HTTPS do usług sieciowych to połączenie klucza prywatnego i certyfikatu w jednym! Wystarczy połączyć oba te pliki w jeden i zapisać jako np. cert.pem Wywołanie takiej metody jest już banalne, sprowadza się jedynie to 3 logicznych linii: require_once ( 'ExtendedSoapClient.inc.php' $client = new ExtendedSoapClient( ) 'https://ers:4433/soap/article/ ProsteOperacjeWSSecExt.php?wsdl', array('trace' => 1, 'exceptions' => 1, 'local_cert' => 'cert.pem' $artykuly = $client-> Pobierz10Najnowszych( Podsumowanie Nauczyliśmy się dziś, jak współpracować z innymi platformami technologicznymi. Teraz śmiało możemy współtworzyć systemy rozproszone na bazie Web Services komunikujących się z takimi gigantami jak MS.NET, J2EE, Java Mobile. Więcej, możemy korzystać z różnych rozszerzeń standardu WS Security Enhancements, które możemy z łatwością w kilka chwil zaimplementować. O autorze Łukasz Budnik jest studentem V roku Informatyki na Politechnice Gdańskiej, uczestniczy w projektach nad rozwijaniem systemów zbierania i analizy danych w postaci XML, jest rówież administratorem serwisu Kontakt: 65

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dr inż. Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Architektury usług internetowych laboratorium

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services 243 Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services Mikołaj Morzy Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/ Plan rozdziału 244 Wprowadzenie do usług sieciowych Architektura

Bardziej szczegółowo

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści 1.Opis integracji.... 2 2.Interfejs po stronie Obiegu Dokumentów... 4 3.Interfejs po stronie Gis-u.... 7 4.Schematy przesyłanych plików xml.... 8 1 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

Simple Object Access Protocol

Simple Object Access Protocol Simple Object Access Protocol Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 grudnia 2005 roku Czym jest SOAP? Akronim SOAP oznacza Simple Object Access Protocol. SOAP jest

Bardziej szczegółowo

SOAP. Autor: Piotr Sobczak

SOAP. Autor: Piotr Sobczak SOAP Autor: Piotr Sobczak AGENDA: Trochę o Web Services Wprowadzenie do SOAP Anatomia komunikatu SOAP Wysyłanie i otrzymywanie komunikatu SOAP oraz API Javy w przykładach SOAP z załącznikami SOAP-RPC Obsługa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług

Tworzenie i wykorzystanie usług Strona 1 Co to jest usługa w systemie Android? Usługi HTTP Obsługa wywołania HTTP GET Obsługa wywołania HTTP POST Obsługa wieloczęściowego wywołania HTTP POST Usługi lokalne Usługi zdalne Tworzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ)

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) 1. Przygotowanie Przed rozpoczęciem pracy, należy uruchomić "Kreator przygotowania WebSphere MQ" oraz przejść przez wszystkie kroki kreatora, na końcu zaznaczając

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

1. Uruchomić i skonfigurować środowisko tworzenia aplikacji i serwer aplikacji.

1. Uruchomić i skonfigurować środowisko tworzenia aplikacji i serwer aplikacji. Temat Stworzenie systemu składającego się z prostej usługi sieciowej (ang. web service) oraz komunikującej się z nią aplikacji klienckiej umożliwiającej dostęp do usługi przez przeglądarkę internetową.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka Sesje, ciasteczka, wyjątki Nie sposób wyobrazić sobie bez nich takich podstawowych zastosowań, jak logowanie użytkowników czy funkcjonowanie koszyka na zakupy. Oprócz tego dowiesz się, czym są wyjątki,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS I SKLEPEM INTERNETOWYM FIRMY ZEWNĘTRZNEJ

SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS I SKLEPEM INTERNETOWYM FIRMY ZEWNĘTRZNEJ Nr SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS 1.INFORMACJE PODSTAWOWE Wymiana danych pomiędzy programem KS-APTEKA Windows odbywa się z wykorzystaniem technologii Web Services (protokół

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja integracji z epuap w zakresie interfejsów Profilu Zaufanego wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Wątek - definicja. Wykorzystanie kilku rdzeni procesora jednocześnie Zrównoleglenie obliczeń Jednoczesna obsługa ekranu i procesu obliczeniowego

Wątek - definicja. Wykorzystanie kilku rdzeni procesora jednocześnie Zrównoleglenie obliczeń Jednoczesna obsługa ekranu i procesu obliczeniowego Wątki Wątek - definicja Ciąg instrukcji (podprogram) który może być wykonywane współbieżnie (równolegle) z innymi programami, Wątki działają w ramach tego samego procesu Współdzielą dane (mogą operować

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Web Services (SOAP) Ćwiczenie 1

Web Services (SOAP) Ćwiczenie 1 Web Services (SOAP) Ćwiczenia dotyczące platformy Java EE zostały przygotowane z myślą o środowisku NetBeans w wersji 8.x (do pobrania z http://www.netbeans.org/). Do wykonania ćwiczeń dotyczących platformy

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 10 - Web Services

Laboratorium 10 - Web Services Laboratorium 10 - Web Services W ramach laboratorium zapoznamy się z koncepcją Web Service ów (odmiana point-to-point Web Service). W kolejnych krokach utworzony zostanie projekt, w którym wykorzystana

Bardziej szczegółowo

AXIS2 - tworzenie usługi sieciowej i klienta Axis Data Binding. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak

AXIS2 - tworzenie usługi sieciowej i klienta Axis Data Binding. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak AXIS2 - tworzenie usługi sieciowej i klienta Axis Data Binding dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak Ustawienie zmiennych środowiskowych Przed rozpoczęciem pracy z pakietem AXIS należy ustalić

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Uwierzytelnianie użytkowników, Obiekt session, Silniki

Bardziej szczegółowo

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora JAX-RS czyli REST w Javie Adam Kędziora Webservice Usługa sieciowa (ang. web service) komponent programowy niezależny od platformy i implementacji, dostarczający określonej funkcjonalności. SOAP,UDDI,XML,WSDL

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1).

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Java RMI Mechanizm zdalnego wywołania metod Javy (RMI Remote Method Invocation) posiada kilka charakterystycznych cech,

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ : Cookies Sesje Inne możliwości

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

public interface TravelAgent { public void makereservation(int cruiseid, int cabinid, int customerid, double price); }

public interface TravelAgent { public void makereservation(int cruiseid, int cabinid, int customerid, double price); } Web Services 1. Podstawy usług sieciowych. SOAP, WSDL. 2. Usługi sieciowe w JAX-RPC. interfejs punktu końcowego, korzystanie z usługi z poziomu komponentu EJB, programy klienckie, narzędzia i deskryptory

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6 Standardy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie 1 czerwca 2009 Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie = bjects = database for objects w pełni obiektowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Delphi 7 + Indy 10 Przykłady prostych aplikacji sieciowych

Delphi 7 + Indy 10 Przykłady prostych aplikacji sieciowych Jacek Matulewski, Sławek Orłowski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Delphi 7 + Indy 10 Przykłady prostych aplikacji sieciowych Wersja α Ćwiczenia Toruń, 20 grudnia 2005 Najnowsza wersja tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Klasy i obiekty cz II

Klasy i obiekty cz II Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Klasy i obiekty cz II Hermetyzacja, mutatory, akcesory, ArrayList Rozwijamy aplikację Chcemy, aby obiekty klasy

Bardziej szczegółowo

WebNotarius. Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius. wersja 1.1

WebNotarius. Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius. wersja 1.1 WebNotarius Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEBIEG TRANSAKCJI W PROTOKOLE DVCS... 3 2. PROTOKÓŁ SOAP... 4 2.1 Poświadczenie ważności

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet JSP ciąg dalszy. Kraków, 9 stycznia 2015 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet JSP ciąg dalszy. Kraków, 9 stycznia 2015 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet JSP ciąg dalszy Kraków, 9 stycznia 2015 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić JSP tags, Używanie tagów, Custom tags, JSP objests, Obiekty

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo

Katalog książek cz. 2

Katalog książek cz. 2 Katalog książek cz. 2 Odczytywanie danych z XML Do ćwiczenia dołączony jest plik books.xml zawierający pełen katalog książek. Poniższy listing zawiera przykładowy fragment danych w stosowanym formacie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy Internetowe

Rozproszone systemy Internetowe Rozproszone systemy Internetowe Transport komunikatów WS: protokół SOAP RSI Oskar Świda 1 Simple Object Access Protocol Bezstanowy protokół komunikacyjny, oparty na standardzie XML Prosty i elastyczny,

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Web Services (część 2). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji prezentującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services). Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 2

Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Jan Kazimirski 1 Komunikacja z bazami danych 2 PHP i bazy danych PHP zapewnia dostęp do wielu popularnych baz danych. Kilka poziomów abstrakcji: Funkcje obsługujące

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uruchamianie apletów wg

Bezpieczne uruchamianie apletów wg Bezpieczne uruchamianie apletów wg http://java.sun.com/docs/books/tutorial/security1.2/ Zabezpieczenia przed uruchamianiem apletów na pisanych przez nieznanych autorów 1) ograniczenie możliwości odczytywania,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz Aplikacja internetowa zbudowana w oparciu o środowisko Visual Web Java Server Faces. Zarządzanie obiektami typu SesionBeans, RequestBeen i ApplicationBeans, Laboratorium 1 Wzorce oprogramowania lab1, Okres

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone Technologia ICE

Systemy Rozproszone Technologia ICE Systemy Rozproszone Technologia ICE Zespół Systemów Rozproszonych () Katedra Informatyki AGH Kraków Kornel Skałkowski skalkow@agh.edu.pl Opracowano na podstawie książki: Henning M, Spruiell M. Distributed

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC

Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC Budowa aplikacji realizowana jest w następujących krokach: Tworzenie interfejsu serwera w języku opisu interfejsu RPCGEN Tworzenie: namiastki serwera namiastki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego.

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Proxy (pełnomocnik) Cel: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie oczekujemy bardziej zaawansowanego odwołania do obiektu, niż zwykły

Bardziej szczegółowo

Należy zalogować się do starego systemu pocztowego, znajdującego się pod adresem podanym powyżej. Kliknąć 'Options'

Należy zalogować się do starego systemu pocztowego, znajdującego się pod adresem podanym powyżej. Kliknąć 'Options' Synchronizacja i migracja konta studenckiego z systemu SUN Communications Suite do platformy Microsoft Office 365 z wykorzystaniem programu Mozilla Thunderbird Proces migracji ze starego systemu pocztowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Urzędowa Poczta Elektroniczna (UPE)

Urzędowa Poczta Elektroniczna (UPE) Urzędowa Poczta Elektroniczna (UPE) Dokument zawiera opis sposobu implementacji wysyłania wniosków wraz z załączonymi aktami prawnymi do publikacji w Dzienniku Urzędowym poprzez dedykowaną Urzędową Pocztę

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Rodzaje zawartości Zawartość statyczna Treść statyczna (np. nagłówek, stopka) Layout, pliki multimedialne, obrazki, elementy typograficzne,

Bardziej szczegółowo