Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące dla wszystkich obecnych i przyszłych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Klientem. Odstępstwa od niniejszych warunków umownych są wiążące tylko jeśli zostaną potwierdzone przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w formie pisemnej. Jeśli warunki umowne Klienta różnią się od niniejszych warunków SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wiążące są warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 2. Zawarcie umowy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się przyjmować zamówienia Klienta na warunkach podanych w aktualnych publikacjach elektronicznych. W przypadku błędów lub pomyłek pisarskich bądź rachunkowych SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma prawo odstąpienia od umowy. Umowa z Klientem zostaje zawarta dopiero w momencie przesłania przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta. Odstępstwa techniczne dostarczonych produktów od podanych cech są dopuszczalne, o ile nie mają one charakteru zasadniczego. 3. Ceny Wszystkie ceny oraz dostępność mogą w dowolnym czasie ulec zmianie. Wszystkie publikowane ceny są na bieżąco dostosowywane do warunków rynkowych i są cenami netto, niezawierającymi podatku od towarów i usług (VAT) oraz kosztów związanych z dostawą nośników (CD, DVD itd.). Obowiązują ceny podane na fakturze powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) wg aktualnie obowiązującej stawki. Zamówienia, dla których nie zostały wyraźnie uzgodnione stałe ceny, będą rozliczane zgodnie z cenami podanymi w aktualnych publikacjach elektronicznych. W przypadku podania nieprawidłowej ceny produktu, na skutek błędu typograficznego, fotograficznego lub technicznego, lub na skutek błędnej informacji otrzymanej od naszych Dostawców, SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie będzie przysługiwać prawo odrzucenia lub skasowania zamówienia produktu z nieprawidłową ceną. SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie nie oferuje programu zapewniającego zastosowanie obniżki ceny od momentu gdy produkt został wysłany lub ściągnięty na serwer Klienta z serwera wskazanego przez Dostawcę. 4. Warunki płatności

2 Należności z faktur są uiszczane przelewem na rachunek bankowy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podany na fakturze. Faktura jest wysyłana przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie drogą elektroniczną razem z potwierdzeniem zamówienia dokonanego przez Klienta. Należność z faktury, łącznie z należnymi podatkami, ewentualnymi kosztami przesyłki lub opłatami manipulacyjnymi związanymi z zamówieniem, jest płatna w terminie podanym na fakturze. SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może przyznać klientom kredyt kupiecki z limitem określanym przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Po osiągnięciu limitu kredytu kupieckiego wszelkie należne płatności muszą zostać uregulowane, zanim kolejne zamówienia będą mogły zostać potwierdzone przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury (dokumentu księgowego), a za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu kwoty należności na rachunek SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W przypadku niedochowania przez Klienta terminu płatności, SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma prawo naliczać odsetki ustawowe oraz domagać się pokrycia innych kosztów powstałych w związku z dochodzeniem opóźnionej płatności. 5. Dostawa Dostawa praw użytkowania produktów (licencji) następuje za pośrednictwem SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Potwierdzenia uprawnień licencyjnych (certyfikaty licencyjne) producentów produktów są przechowywane przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i mogą być przekazane Klientowi za odpowiednią opłatą. Nośniki (CD, DVD, itd.) są dostarczane na wyraźne życzenie i za odpowiednią opłatą i tylko wtedy gdy oprogramowanie jest oferowane na takich nośnikach przez Producenta oprogramowania. 6. Zwrot Produkty i licencje sprzedane przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie podlegają zwrotowi, o ile nie zawarto odmiennych ustaleń, i są objęte gwarancją Dostawcy, o ile takowa została udzielona. 7. Postanowienia licencyjne Licencję rozumie się jako udzieloną klientowi bezpośrednio przez producenta, przy czym zakres korzystania z produktu jest ustalany wyłącznie przez producenta. 8. Rękojmia i gwarancja Odpowiedzialność SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu rękojmi za wady produktów jest wyłączona. Ewentualne roszczenia należy kierować bezpośrednio do poszczególnych producentów produktów.

3 Wszystkie produkty i usługi jakie mogą być zamówione za pośrednictwem SoftwareONE Polska z siedzibą w Warszawie są sprzedawane w imieniu Dostawców i są dostarczane z gwarancją Dostawcy, o ile takowa została udzielona. Okres obowiązywania gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu udzielonej gwarancji mogą się różnić w zależności od Dostawcy lub produktu. Specyfikacje produktu mogą zostać w dowolnym czasie zmienione przez Dostawcę. Do wszelkich praw i roszczeń przysługujących Klientowi w związku z zamówieniem, zakupem, posiadaniem i korzystaniem z produktu, jego serwisem, naprawą, uaktualnianiem, gwarancją i odpowiedzialnością, a także wszelkich innych zobowiązań związanych z produktami lub usługami, o ile takowe zostały uzgodnione, mają zastosowanie właściwe wytyczne i procedury obowiązujące u danego Dostawcy. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione, SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie składa żadnych oświadczeń lub zapewnień, tak wyraźnych jak i domniemanych, jakiegokolwiek rodzaju, odnoszących się do sprzedawanych produktów. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione, SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odmawia udzielenia jakichkolwiek gwarancji, tak wyraźnych jak i domniemanych, jakiegokolwiek rodzaju, odnoszących się do sprzedawanych produktów. Klient wyraża zgodę, by wszelka odpowiedzialność SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie związana ze sprzedanym produktem była ograniczona wyłącznie i maksymalnie do wysokości ceny zamówionego produktu. W żądnym przypadku SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani jej udziałowcy, ani członkowie jej zarządu, ani osoby nią zarządzające, ani pracownicy lub inni przedstawiciele nie będą pociągani do odpowiedzialności za nadzwyczajne, pośrednie, skutkowe lub objęte sankcjami karnymi szkody związane ze sprzedanym produktem. Odpowiedzialność SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za awarie strony internetowej, przerwę w transferze danych, awarie infrastruktury technicznej itd. jest wyłączona. SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadza w odpowiednim zakresie testy własnych serwerów przy użyciu oprogramowania antywirusowego, testy kontroli dostępu itd. 9. Zastrzeżenie prawa własności Prawo własności nabytych licencji i produktów przechodzi na klienta dopiero w momencie całkowitej zapłaty przez klienta należności SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W przypadku opóźnienia w płatności SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do zablokowania lub skasowania odpowiednich licencji lub produktów. 10. Dane techniczne Wszelkie informacje i dane techniczne są oparte na oświadczeniach producenta i SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie gwarantuje za ich poprawność. 11. Zakaz rozporządzania

4 Klient nie ma prawa dokonywać przelewu roszczeń wobec SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, łącznie z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi. 12. Ochrona danych osobowych Klient składając zamówienie wyraża swoją zgodę na sposób, zakres, miejsce i cel przetwarzania danych osobowych koniecznych dla realizacji zamówienia przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 13. Właściwość sądu W odniesieniu do stosunków umownych pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i klientem zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy polskiego prawa. Przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, są wyłączone. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych ze stosunków umownych pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Klientem jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę SoftwareONE Polska sp. z o.o. SoftwareONE Polska sp. z o.o. ma jednak prawo pozwać klienta przed innym sądem, o ile właściwość tego sądu jest przewidziana przepisami prawa. 14. Pozostałe postanowienia W przypadku gdyby poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umownych okazały się lub stały się w całości lub części nieważne lub nieskuteczne, to nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Postanowienia w całości lub części nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione takimi postanowieniami, które są ważne i odpowiadają możliwie najlepiej celowi zamierzonemu w postanowieniach nieważnych lub nieskutecznych. SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umownych w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedzania o tych zmianach. Złożenie zamówienia lub wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w koncie Klienta stanowi wyrażenie zgody na zmiany w Ogólnych Warunkach Umownych. Z wyłączeniem pisemnych uzgodnień pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a klientami, niniejsze Ogólne Warunki Umowne regulują w sposób całkowity i wyłączny stosunki umowne pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i klientami i zastępują wszelkie dotychczasowe uzgodnienia zarówno pisemne jak i ustne pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i klientami w odniesieniu do nabywanych produktów i usług. Niniejsze Ogólne Warunki Umowne stanowią tłumaczenie wersji oryginalnej w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek różnic lub wątpliwości związanych z interpretacją niniejszych Ogólnych Warunków Umownych decydujące znaczenie będzie mieć wersja oryginalna.

5 1. Scope of regulation General Terms and Conditions of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw These General Terms and Conditions in wording actual on the day of order - apply to all actual and future obligations between SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and Client. Any exceptions from this General Terms and Conditions shall be binding only when expressly and in writing confirmed by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. Should Client's General Terms and Conditions vary from these General Terms and Conditions of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw, then only the General Terms and Conditions of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall prevail. 2. Conclusion of a Contract SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall accept Client's orders according to conditions declared in actual electronic publications. When misspellings or miscalculations occur, the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall be entitled to rescind the contract. The contract with Client is concluded when SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw submits confirmation of Client's order. Technical differences of delivered products from given characteristics are admissible, if not major. 3. Pricing All prices and availability are subject to change without notice. All published prices are being currently continually adapted to the market situation and are net values, excluding tax on goods and services (VAT) and cost of media (such as CD, DVD etc.). Binding are prices given on the invoice plus tax on goods and services (VAT) according to actually binding rate. Those orders for which the price has not been expressly set, shall be invoiced according to prices declared in actual electronic publications. In the event a product is quoted at an incorrect price due to typographical, photographic or technical error or due to incorrect information received from our Suppliers, we shall have the right to refuse or cancel any orders placed for such product at the incorrect price. We do not offer price protection in the event the price for a product changes once a product has been shipped to you or been downloaded to your server from a Supplier s designated server. 4. Terms of Payment All invoiced amounts shall be paid by means of bank transfer to the bank account of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw declared on the invoice. The invoice shall be sent by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw via mail together with confirmation of the Client's order. The invoiced amount including any applicable taxes, shipping and handling charges relating to the order shall be paid within the period stated in the invoice.

6 SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw may grant a customer credit for its clients with a limit set at sole discretion of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. After achieving the credit limit all amounts must be settled before any next orders may be confirmed by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. The payment period shall start on the date when the invoice is issued and as the date of payment shall be considered the date when the bank account of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall be credited with the amount invoiced. If the payment period is missed by the Client the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall be entitled to calculate and claim statutory interests and any other costs arising in connection with the collecting of the missing payment.. 5. Delivery The delivery of usage rights of products (licenses) shall be effected via SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. The proofs of license rights (license certificates) from producers shall be archived by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and may be delivered to the Client against respective payment. Media (such as CD, DVD etc.) may be delivered upon Client's request against respective payment and only if the software is offered by its producer on such media. 6. Return policy Unless otherwise indicated, Tthe products and licenses purchased from SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw may not be returned and are subject to the Supplier s limited warranty, if any.. 7. Licensing The license is understood as granted to the Client directly by the producer and also the scope of use of the product is defined solely by the producer. 8. Warranty The liability of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw for the faults of the products sold is ruled out. All eventual claims shall be addressed directly to given producer of the product. Unless otherwise indicated, all products and services available for order through SoftwareONE are distributed on behalf of third-party Suppliers ( Supplier ), and are delivered with the Supplier s limited warranty, if any. The warranty periods and service varies by Supplier and product. Product specifications are subject to change without notice at the Supplier s sole discretion. All of your rights and remedies with respect to your order, purchase, possession, and use of the products and services and all maintenance, update, warranty, liability, and any other obligations related to the products and services, if any, shall be governed by the applicable policies and procedures of the Supplier. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN, SOFTWAREONE MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND WITH RESPECT TO PRODUCTS SOLD. EXCEPT AS EXPRESSLY

7 STATED HEREIN, SOFTWAREONE EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND WITH RESPECT TO PRODUCTS SOLD, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. YOU AGREE THAT THE SOLE AND EXCLUSIVE MAXIMUM LIABILITY OF SOFTWAREONE ARISING FROM ANY PRODUCT SOLD BY SOFTWAREONE SHALL BE THE PRICE OF THE PRODUCT ORDERED. IN NO EVENT SHALL SOFTWAREONE, ITS SHAREHOLDERS, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR OTHER REPRESENTATIVES BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES RELATED TO ANY PRODUCT SOLD. The liability of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw for the failures of the Internet web page, interruptions of data transmission, failures of the technical infrastructure, etc. is ruled out. SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw runs to a reasonable extent tests of its own servers by means of antivirus software and tests of access control, etc. 9. Reservation of Ownership The ownership of purchased licenses and products shall be transferred to the Client after the amount due to SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw is fully paid. In case of delay in payment the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw is entitled to disable or to delete corresponding licenses or products. 10. Technical Data All informations and technical data are based upon statements of the producer and SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw makes no representations or warranties for its accuracy. 11. Non-assignment Clause The Client may not transfer any claims including eventual warranty claims - towards SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. 12. Data Protection The Client placing an order gives its consent for way, scope, place and aim of data processing which is required to complete the order by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. 13. Competent Court The laws of the Republic of Poland shall govern contractual obligations between the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and client. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply. The competent court for settlement of any dispute that arises from contractual obligations between SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and the Client shall be the court competent for the registered seat of the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. The SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw may although commence such proceedings in another court if it is also competent according to the provisions of law.

8 14. Other Provisions If any provision of these Terms and Conditions shall be void or unenforceable in whole or in part, then such provision shall not affect the validity enforceability of any remaining provisions. Provisions void or unenforceable in whole or in part shall be replaced by such provisions which come possibly closeare valid and equivalent to the intended meaning of those void or unenforceable provisions. SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw reserves the right to make changes to these General Terms and Conditions at any time with or without notice of such change. The placement of any order or submission of any edits to your account profile following any amendments will constitute agreement to such amendments. Except for any written agreements entered into between SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and clients, these General Terms and Conditions constitute the entire and exclusive agreement between you and SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and supersede any prior agreement with SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw, oral or written, with respect to products or services purchased from or through SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. These original version of Terms and Conditions in English language shall be available in different languages. In case of any discrepancies or interpretation issues of these Terms and Conditions, the original version shall prevail.

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

Jak uregulować odpowiedzialność dostawcy IT w umowach na wdrożenie systemów i na świadczenie usług IT? Kraków, 16 listopada 2017 r.

Jak uregulować odpowiedzialność dostawcy IT w umowach na wdrożenie systemów i na świadczenie usług IT? Kraków, 16 listopada 2017 r. koniecznywierzbicki.pl Skuteczność Kompetencja Zaufanie Jak uregulować odpowiedzialność dostawcy IT w umowach na wdrożenie systemów i na świadczenie usług IT? Kraków, 16 listopada 2017 r. r.pr. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Szybki start z SUSE Enterprise Storage.

Szybki start z SUSE Enterprise Storage. Szybki start z SUSE Enterprise Storage Piotr C. Piotrowski Architekt rozwiązań, SUSE PiPiotrowski@suse.com Janusz Bielec Trener, Compendium CE Co opowiemy? Architektura i możliwości Definiowanie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

dr Krzysztof Korus partner, radca prawny, ekonomista

dr Krzysztof Korus partner, radca prawny, ekonomista Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji: Problematyka Dyrektywy PSD II w branży telekomunikacyjnej wprowadzenie W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu MMC: Problematyka

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie aplikacji za pomocą kontenerów Docker SUSE Expert Days 2016

Uruchamianie aplikacji za pomocą kontenerów Docker SUSE Expert Days 2016 Uruchamianie aplikacji za pomocą kontenerów Docker SUSE Expert Days 2016 Piotr Szewczuk Starszy konsultant pszewczuk@suse.com Dariusz Puchalak Trener dariusz.puchalak@osec.pl Dlaczego kontenery? Można

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

doradztwa lub specjalne warunki dotyczące szkoleń, webinariów i konferencji. training courses, webinars, and conferences shall be applicable.

doradztwa lub specjalne warunki dotyczące szkoleń, webinariów i konferencji. training courses, webinars, and conferences shall be applicable. General Sales Conditions of OMICRON electronics GmbH 6833 Klaus, Austria (hereinafter referred to as "OMICRON ) Ogólne Warunki Sprzedaży spółki OMICRON electronics GmbH 6833 Klaus, Austria (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O.

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. 1 Zakres 1.1. Sprzedaż i dostawy spółki WashTec Polska Sp. z o. o. ( WashTec ) odbywają się wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W oraz Nawigacja Navicore (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Przegląd produktu Wpisz adres którego szukasz i pozwól aby telefon doprowadził

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Kierunek Software- Defined Data Center

Kierunek Software- Defined Data Center Kierunek Software- Defined Data Center W jaki sposób działa centrum danych sterowane programowo, jakie są niezbędne elementy, jak współdziałają ze sobą i co dostarcza SUSE (komponenty do budowy) Marcin

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu..

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. 2016, pomiędzy: KRONOSPAN OSB sp. z o.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą

Bardziej szczegółowo

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD.

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki, TÜV SÜD oferuje usługi techniczne w formie

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników przez Dostawców poprzez Portal zamowposilek.pl

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników przez Dostawców poprzez Portal zamowposilek.pl Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników przez Dostawców poprzez Portal zamowposilek.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników oraz warunki

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) Data ostatniej aktualizacji / last update: 2015-06-28 Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy SVEP POLSKA PIOTR

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 1. Celem niniejszych ogólnych warunków zakupów i zlecania usług jest określenie warunków, na jakich: a. Klient kupuje od WIDO PROFIL Spółka

Bardziej szczegółowo

General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan

General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan Independent Claims Surveyors Polska sp. z o.o. [Ltd.] based in Poznan, Jarochowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe zasady i warunki licencji, serwisu i doradztwa dla dedykowanego oprogramowania Exact

Międzynarodowe zasady i warunki licencji, serwisu i doradztwa dla dedykowanego oprogramowania Exact International Terms and Conditions for your license, maintenance and support in respect of Exact customized software CUSTOMIZED SOFTWARE LICENSE AGREEMENT THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS SHALL APPLY

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Do it yourself

Zrób to sam. Do it yourself Zrób to sam Do it yourself Zrób to sam Płyty wielokomorowe Doświetla dachowe U-Panele Zrób to sam Panele Dzięki zakończonej zamkiem typu pióro-wpust krawędzi panelu, możliwe jest stworzenie ściany lub

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE KAMET S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Kamet S.A. mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Korzystanie z roli pełnomocnika

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Korzystanie z roli pełnomocnika Szkolenie Microsoft Lync 2010 Korzystanie z roli pełnomocnika Cele To szkolenie opisuje poniższe zagadnienia związane z rolą pełnomocnika w zakresie pracy ze spotkaniami online: Ustanawianie pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o:

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: Ogólne Warunki Zakupu 1. Zakres zastosowania 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: a) AHC należy przez to rozumieć AHC Technologia Powierzchni Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

FARO Technologies Polska sp. z o.o. ( FARO ) Ogólne warunki handlowe

FARO Technologies Polska sp. z o.o. ( FARO ) Ogólne warunki handlowe FARO Technologies Polska sp. z o.o. ( FARO ) Ogólne warunki handlowe FARO Technologies Polska sp. z o.o. ( FARO ) General Terms and Conditions of Business 1. Postanowienia ogólne 1.1. Dostawa towarów oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2 Marzena Kanclerz Microsoft Channel Executive Zachowanie ciągłości procesów biznesowych z Windows Server 2012R2 Rejestracja urządzenia w usłudze Company Portal dająca dostęp do aplikacji firmowych

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

c) Zamówienie Urzędu Miasta w Opocznie Zamówienie nr 23/2011 z dnia 5.06.2011 r. Urząd Miasta ul. Długa 23 34-345 Opoczno

c) Zamówienie Urzędu Miasta w Opocznie Zamówienie nr 23/2011 z dnia 5.06.2011 r. Urząd Miasta ul. Długa 23 34-345 Opoczno I. Projekt realizacji prac związanych z bieżącą działalnością handlową Hurtowni Materiałów Budowlanych CEGIEŁKA, nawiązaniem współpracy z producentem zagranicznym oraz promocją towarów w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE SELLER OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAWCY

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE SELLER OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAWCY GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE SELLER OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAWCY 1. SCOPE OF THE TERMS 1. ZAKRES 1.1 The present General Terms and Conditions of the Seller (the "Conditions") are the terms and conditions

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o..

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. 1. Przedmiot umowy 1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Engine On sp. z o.o. w Białymstoku (zwaną dalej Producentem),

Bardziej szczegółowo

1. DEFINITIONS 1. DEFINICJE

1. DEFINITIONS 1. DEFINICJE CONDITIONS OF PURCHASE OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 1. DEFINITIONS 1. DEFINICJE (i) Goods means all goods, including, without limitation, materials, machinery, equipment described in the Order, including, without

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Podmiotem świadczącym usługi pod adresem http://sklep-sportowy.eu jest: Sklep rowerowy Leszek Tomica, ul. Daszyńskiego 10, 43-450 Ustroń, Polska NIP: 548-135-12-69 Spis treści: I. Rodzaj świadczonych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Współpracy

Ogólne Warunki Współpracy Załącznik nr 12 do Procedury Zakupowej Appendix no. 12 to Purchasing Procedure Ogólne Warunki Współpracy / General Terms and Conditions of Cooperation 2017 Niniejszy dokument sanowi integralną część Procedury

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

LOAN AGREEMENT Nr / / /AF. Ms/Mr..., inhabitancy.., at, ID number:.., PESEL:.., business activity name: seat in.,.., nr NIP:., REGON:.. ( Borrower).

LOAN AGREEMENT Nr / / /AF. Ms/Mr..., inhabitancy.., at, ID number:.., PESEL:.., business activity name: seat in.,.., nr NIP:., REGON:.. ( Borrower). (Further called Agreement) LOAN AGREEMENT Nr / / /AF concluded on.. r. between the following parties (further: Parties): Aforti Finance S.A. with its seat in Warsaw, street Chałubińskiego 8, 00 613 Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

L I C E N C J A. 1. Definicje

L I C E N C J A. 1. Definicje Integralną częścią Aplikacji mobilnej Banku jest Oprogramowanie mwallet SDK umożliwiające dokonywanie transakcji za pomocą Karty mobilnej Banku. Właścicielem praw do tego oprogramowania jest spółka Bell

Bardziej szczegółowo

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Janusz Mierzejewski Presales consultant 27.09.2012 1 Agenda 2 : Szansa i wyzwanie Private Powinniśmy wykorzystać rozwiązania by reagować na potrzeby biznesu

Bardziej szczegółowo