Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące dla wszystkich obecnych i przyszłych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Klientem. Odstępstwa od niniejszych warunków umownych są wiążące tylko jeśli zostaną potwierdzone przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w formie pisemnej. Jeśli warunki umowne Klienta różnią się od niniejszych warunków SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wiążące są warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 2. Zawarcie umowy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się przyjmować zamówienia Klienta na warunkach podanych w aktualnych publikacjach elektronicznych. W przypadku błędów lub pomyłek pisarskich bądź rachunkowych SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma prawo odstąpienia od umowy. Umowa z Klientem zostaje zawarta dopiero w momencie przesłania przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta. Odstępstwa techniczne dostarczonych produktów od podanych cech są dopuszczalne, o ile nie mają one charakteru zasadniczego. 3. Ceny Wszystkie ceny oraz dostępność mogą w dowolnym czasie ulec zmianie. Wszystkie publikowane ceny są na bieżąco dostosowywane do warunków rynkowych i są cenami netto, niezawierającymi podatku od towarów i usług (VAT) oraz kosztów związanych z dostawą nośników (CD, DVD itd.). Obowiązują ceny podane na fakturze powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) wg aktualnie obowiązującej stawki. Zamówienia, dla których nie zostały wyraźnie uzgodnione stałe ceny, będą rozliczane zgodnie z cenami podanymi w aktualnych publikacjach elektronicznych. W przypadku podania nieprawidłowej ceny produktu, na skutek błędu typograficznego, fotograficznego lub technicznego, lub na skutek błędnej informacji otrzymanej od naszych Dostawców, SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie będzie przysługiwać prawo odrzucenia lub skasowania zamówienia produktu z nieprawidłową ceną. SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie nie oferuje programu zapewniającego zastosowanie obniżki ceny od momentu gdy produkt został wysłany lub ściągnięty na serwer Klienta z serwera wskazanego przez Dostawcę. 4. Warunki płatności

2 Należności z faktur są uiszczane przelewem na rachunek bankowy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podany na fakturze. Faktura jest wysyłana przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie drogą elektroniczną razem z potwierdzeniem zamówienia dokonanego przez Klienta. Należność z faktury, łącznie z należnymi podatkami, ewentualnymi kosztami przesyłki lub opłatami manipulacyjnymi związanymi z zamówieniem, jest płatna w terminie podanym na fakturze. SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może przyznać klientom kredyt kupiecki z limitem określanym przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Po osiągnięciu limitu kredytu kupieckiego wszelkie należne płatności muszą zostać uregulowane, zanim kolejne zamówienia będą mogły zostać potwierdzone przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury (dokumentu księgowego), a za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu kwoty należności na rachunek SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W przypadku niedochowania przez Klienta terminu płatności, SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma prawo naliczać odsetki ustawowe oraz domagać się pokrycia innych kosztów powstałych w związku z dochodzeniem opóźnionej płatności. 5. Dostawa Dostawa praw użytkowania produktów (licencji) następuje za pośrednictwem SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Potwierdzenia uprawnień licencyjnych (certyfikaty licencyjne) producentów produktów są przechowywane przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i mogą być przekazane Klientowi za odpowiednią opłatą. Nośniki (CD, DVD, itd.) są dostarczane na wyraźne życzenie i za odpowiednią opłatą i tylko wtedy gdy oprogramowanie jest oferowane na takich nośnikach przez Producenta oprogramowania. 6. Zwrot Produkty i licencje sprzedane przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie podlegają zwrotowi, o ile nie zawarto odmiennych ustaleń, i są objęte gwarancją Dostawcy, o ile takowa została udzielona. 7. Postanowienia licencyjne Licencję rozumie się jako udzieloną klientowi bezpośrednio przez producenta, przy czym zakres korzystania z produktu jest ustalany wyłącznie przez producenta. 8. Rękojmia i gwarancja Odpowiedzialność SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu rękojmi za wady produktów jest wyłączona. Ewentualne roszczenia należy kierować bezpośrednio do poszczególnych producentów produktów.

3 Wszystkie produkty i usługi jakie mogą być zamówione za pośrednictwem SoftwareONE Polska z siedzibą w Warszawie są sprzedawane w imieniu Dostawców i są dostarczane z gwarancją Dostawcy, o ile takowa została udzielona. Okres obowiązywania gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu udzielonej gwarancji mogą się różnić w zależności od Dostawcy lub produktu. Specyfikacje produktu mogą zostać w dowolnym czasie zmienione przez Dostawcę. Do wszelkich praw i roszczeń przysługujących Klientowi w związku z zamówieniem, zakupem, posiadaniem i korzystaniem z produktu, jego serwisem, naprawą, uaktualnianiem, gwarancją i odpowiedzialnością, a także wszelkich innych zobowiązań związanych z produktami lub usługami, o ile takowe zostały uzgodnione, mają zastosowanie właściwe wytyczne i procedury obowiązujące u danego Dostawcy. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione, SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie składa żadnych oświadczeń lub zapewnień, tak wyraźnych jak i domniemanych, jakiegokolwiek rodzaju, odnoszących się do sprzedawanych produktów. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione, SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odmawia udzielenia jakichkolwiek gwarancji, tak wyraźnych jak i domniemanych, jakiegokolwiek rodzaju, odnoszących się do sprzedawanych produktów. Klient wyraża zgodę, by wszelka odpowiedzialność SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie związana ze sprzedanym produktem była ograniczona wyłącznie i maksymalnie do wysokości ceny zamówionego produktu. W żądnym przypadku SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani jej udziałowcy, ani członkowie jej zarządu, ani osoby nią zarządzające, ani pracownicy lub inni przedstawiciele nie będą pociągani do odpowiedzialności za nadzwyczajne, pośrednie, skutkowe lub objęte sankcjami karnymi szkody związane ze sprzedanym produktem. Odpowiedzialność SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za awarie strony internetowej, przerwę w transferze danych, awarie infrastruktury technicznej itd. jest wyłączona. SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadza w odpowiednim zakresie testy własnych serwerów przy użyciu oprogramowania antywirusowego, testy kontroli dostępu itd. 9. Zastrzeżenie prawa własności Prawo własności nabytych licencji i produktów przechodzi na klienta dopiero w momencie całkowitej zapłaty przez klienta należności SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W przypadku opóźnienia w płatności SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do zablokowania lub skasowania odpowiednich licencji lub produktów. 10. Dane techniczne Wszelkie informacje i dane techniczne są oparte na oświadczeniach producenta i SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie gwarantuje za ich poprawność. 11. Zakaz rozporządzania

4 Klient nie ma prawa dokonywać przelewu roszczeń wobec SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, łącznie z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi. 12. Ochrona danych osobowych Klient składając zamówienie wyraża swoją zgodę na sposób, zakres, miejsce i cel przetwarzania danych osobowych koniecznych dla realizacji zamówienia przez SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 13. Właściwość sądu W odniesieniu do stosunków umownych pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i klientem zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy polskiego prawa. Przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, są wyłączone. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych ze stosunków umownych pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Klientem jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę SoftwareONE Polska sp. z o.o. SoftwareONE Polska sp. z o.o. ma jednak prawo pozwać klienta przed innym sądem, o ile właściwość tego sądu jest przewidziana przepisami prawa. 14. Pozostałe postanowienia W przypadku gdyby poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umownych okazały się lub stały się w całości lub części nieważne lub nieskuteczne, to nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Postanowienia w całości lub części nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione takimi postanowieniami, które są ważne i odpowiadają możliwie najlepiej celowi zamierzonemu w postanowieniach nieważnych lub nieskutecznych. SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umownych w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedzania o tych zmianach. Złożenie zamówienia lub wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w koncie Klienta stanowi wyrażenie zgody na zmiany w Ogólnych Warunkach Umownych. Z wyłączeniem pisemnych uzgodnień pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a klientami, niniejsze Ogólne Warunki Umowne regulują w sposób całkowity i wyłączny stosunki umowne pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i klientami i zastępują wszelkie dotychczasowe uzgodnienia zarówno pisemne jak i ustne pomiędzy SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i klientami w odniesieniu do nabywanych produktów i usług. Niniejsze Ogólne Warunki Umowne stanowią tłumaczenie wersji oryginalnej w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek różnic lub wątpliwości związanych z interpretacją niniejszych Ogólnych Warunków Umownych decydujące znaczenie będzie mieć wersja oryginalna.

5 1. Scope of regulation General Terms and Conditions of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw These General Terms and Conditions in wording actual on the day of order - apply to all actual and future obligations between SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and Client. Any exceptions from this General Terms and Conditions shall be binding only when expressly and in writing confirmed by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. Should Client's General Terms and Conditions vary from these General Terms and Conditions of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw, then only the General Terms and Conditions of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall prevail. 2. Conclusion of a Contract SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall accept Client's orders according to conditions declared in actual electronic publications. When misspellings or miscalculations occur, the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall be entitled to rescind the contract. The contract with Client is concluded when SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw submits confirmation of Client's order. Technical differences of delivered products from given characteristics are admissible, if not major. 3. Pricing All prices and availability are subject to change without notice. All published prices are being currently continually adapted to the market situation and are net values, excluding tax on goods and services (VAT) and cost of media (such as CD, DVD etc.). Binding are prices given on the invoice plus tax on goods and services (VAT) according to actually binding rate. Those orders for which the price has not been expressly set, shall be invoiced according to prices declared in actual electronic publications. In the event a product is quoted at an incorrect price due to typographical, photographic or technical error or due to incorrect information received from our Suppliers, we shall have the right to refuse or cancel any orders placed for such product at the incorrect price. We do not offer price protection in the event the price for a product changes once a product has been shipped to you or been downloaded to your server from a Supplier s designated server. 4. Terms of Payment All invoiced amounts shall be paid by means of bank transfer to the bank account of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw declared on the invoice. The invoice shall be sent by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw via mail together with confirmation of the Client's order. The invoiced amount including any applicable taxes, shipping and handling charges relating to the order shall be paid within the period stated in the invoice.

6 SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw may grant a customer credit for its clients with a limit set at sole discretion of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. After achieving the credit limit all amounts must be settled before any next orders may be confirmed by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. The payment period shall start on the date when the invoice is issued and as the date of payment shall be considered the date when the bank account of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall be credited with the amount invoiced. If the payment period is missed by the Client the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw shall be entitled to calculate and claim statutory interests and any other costs arising in connection with the collecting of the missing payment.. 5. Delivery The delivery of usage rights of products (licenses) shall be effected via SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. The proofs of license rights (license certificates) from producers shall be archived by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and may be delivered to the Client against respective payment. Media (such as CD, DVD etc.) may be delivered upon Client's request against respective payment and only if the software is offered by its producer on such media. 6. Return policy Unless otherwise indicated, Tthe products and licenses purchased from SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw may not be returned and are subject to the Supplier s limited warranty, if any.. 7. Licensing The license is understood as granted to the Client directly by the producer and also the scope of use of the product is defined solely by the producer. 8. Warranty The liability of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw for the faults of the products sold is ruled out. All eventual claims shall be addressed directly to given producer of the product. Unless otherwise indicated, all products and services available for order through SoftwareONE are distributed on behalf of third-party Suppliers ( Supplier ), and are delivered with the Supplier s limited warranty, if any. The warranty periods and service varies by Supplier and product. Product specifications are subject to change without notice at the Supplier s sole discretion. All of your rights and remedies with respect to your order, purchase, possession, and use of the products and services and all maintenance, update, warranty, liability, and any other obligations related to the products and services, if any, shall be governed by the applicable policies and procedures of the Supplier. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN, SOFTWAREONE MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND WITH RESPECT TO PRODUCTS SOLD. EXCEPT AS EXPRESSLY

7 STATED HEREIN, SOFTWAREONE EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND WITH RESPECT TO PRODUCTS SOLD, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. YOU AGREE THAT THE SOLE AND EXCLUSIVE MAXIMUM LIABILITY OF SOFTWAREONE ARISING FROM ANY PRODUCT SOLD BY SOFTWAREONE SHALL BE THE PRICE OF THE PRODUCT ORDERED. IN NO EVENT SHALL SOFTWAREONE, ITS SHAREHOLDERS, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR OTHER REPRESENTATIVES BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES RELATED TO ANY PRODUCT SOLD. The liability of SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw for the failures of the Internet web page, interruptions of data transmission, failures of the technical infrastructure, etc. is ruled out. SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw runs to a reasonable extent tests of its own servers by means of antivirus software and tests of access control, etc. 9. Reservation of Ownership The ownership of purchased licenses and products shall be transferred to the Client after the amount due to SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw is fully paid. In case of delay in payment the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw is entitled to disable or to delete corresponding licenses or products. 10. Technical Data All informations and technical data are based upon statements of the producer and SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw makes no representations or warranties for its accuracy. 11. Non-assignment Clause The Client may not transfer any claims including eventual warranty claims - towards SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. 12. Data Protection The Client placing an order gives its consent for way, scope, place and aim of data processing which is required to complete the order by SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. 13. Competent Court The laws of the Republic of Poland shall govern contractual obligations between the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and client. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply. The competent court for settlement of any dispute that arises from contractual obligations between SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and the Client shall be the court competent for the registered seat of the SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. The SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw may although commence such proceedings in another court if it is also competent according to the provisions of law.

8 14. Other Provisions If any provision of these Terms and Conditions shall be void or unenforceable in whole or in part, then such provision shall not affect the validity enforceability of any remaining provisions. Provisions void or unenforceable in whole or in part shall be replaced by such provisions which come possibly closeare valid and equivalent to the intended meaning of those void or unenforceable provisions. SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw reserves the right to make changes to these General Terms and Conditions at any time with or without notice of such change. The placement of any order or submission of any edits to your account profile following any amendments will constitute agreement to such amendments. Except for any written agreements entered into between SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and clients, these General Terms and Conditions constitute the entire and exclusive agreement between you and SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw and supersede any prior agreement with SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw, oral or written, with respect to products or services purchased from or through SoftwareONE Polska sp. z o.o. (Ltd.) in Warsaw. These original version of Terms and Conditions in English language shall be available in different languages. In case of any discrepancies or interpretation issues of these Terms and Conditions, the original version shall prevail.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki Ogólne zasady i warunki Niniejsza gra obsługiwana jest przez firmę Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straβe. 22, 80807 Monachium, Niemcy zwaną dalej TRAVIAN GA- MES. Usługi związane z umową dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione.

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione. Nr (Tekst uwagi) 1 w całej IRiESP należy zmienić pjęcie "strefa dystrybucyjna" na "obszar OSD", defincja strefy dystrybucyjnej w IRiESD dotyczy konkretnych sieci i zastosowanie określenia "strefa dystrybucyjna"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo