OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA SCOPE 1. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY (w dalszej części O.W.W.) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i w powyższym zakresie określają i regulują warunki i zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów kupna i sprzedaży obowiązujących w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, zwanej w dalszej części Spółką. The general conditions of co-operation are general conditions as per art. 384 of the civil code and they outline and regulate the terms and conditions pertaining to realisation of sales and purchases valid in force in Vispol Co., Ltd situated in Pruszków, Poland and is hereafter called as Company. 2. Z uwagi na fakt, iż Spółka zajmuje się pośrednictwem handlowym, niniejsze OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY obowiązują zarówno w przypadku, gdy Spółka jest Kupującym, jak i Sprzedającym. Taking into account the fact that Company is a trading company, the general conditions for cooperation pertain to all transactions purchases as well as sales. 3. Postanowienia O.W.W stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez Spółkę umów kupna/sprzedaży towarów stanowiących przedmiot statutowej działalności gospodarczej Spółki, chyba że Strony na mocy wyraźnych pisemnych uzgodnień postanowią odmienne. W powyższym zakresie wszelkie zmiany lub dodatkowe uzgodnienia, uzupełnienia, wyłączenia, zawieszenia postanowień niniejszych O.W.W. wymagają uprzedniej zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. The terms of the general conditions of co-operation is always an integral part of all purchases/sales goods and are the subject of statutory activity of the Company, unless the Parties in writing agree to change the terms of the general conditions of co-operation. In this case all changes or additional arrangements, additions, omissions, suspension of provisions of the terms of the general conditions of co-operation must have prior approval of both Parties and must be in writing or will not be valid. str. 1

2 4. Strona zawierająca umowę ze Spółką godzi się na obowiązywanie poniższych warunków bez potrzeby dodatkowego ich powtarzania w umowie. The Party who comes into agreement with the company agrees to abide by the general conditions of co-operation without repeating or mentioning the same on the contract or invoice. 2 ZAWARCIE UMOWY CONCLUSION OF THE AGREEMENT 1. Na warunkach i zasadach określonych w niniejszych O.W.W. Spółka zobowiązuje się do umożliwienia Kupującemu zakupu towarów objętych ofertą handlową Spółki, a Kupujący zobowiązuje się do ich terminowego odbioru oraz zapłaty w uzgodnionym terminie ustalonej ceny. The terms and conditions set in this agreement allows the Buyer of goods to buy goods available on trade offer of the Company and instructs the Buyer to pay for the goods on time as stipulated in the agreement or invoice for the goods. 2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego stosownego zamówienia oraz potwierdzenie przez Spółkę przyjęcia zamówienia do realizacji. The conditions of the agreement is submission by the Buyer a relevant order and confirmation by the Company of the receipt of the order. 3. Spółka każdorazowo uprawniona jest do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub wstrzymania czy odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, każdorazowo w przypadkach, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym O.W.W. The Company in each case has the right to refuse acceptance of the order or to stop or to refuse to implement the confirmed order in each case as per terms and conditions mentioned in this general conditions for co-operation. 4. Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Spółkę przyjęcia zamówienia do realizacji. The condition of the conclusion of the contract is the confirmation from the Company of the acceptance of the order. str. 2

3 5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie 7 dni oznacza odmowę przyjęcia przez Spółkę zamówienia do realizacji, chyba że przed upływem terminu Spółka przystąpi do realizacji zamówienia. In case the order is not confirmed within 7 days it means a refusal to accept the order by the Company unless the Company realizes and effects the orders within 7 days. 6. Spółka zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu wykonania całości zamówienia. The Company is allowed to effect the order in parts if at the same time a deadline is set for the implementation of the whole order. 7. Cena ustalana jest każdorazowo na podstawie cennika Spółki z dnia wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty Spółki złożonej Kupującemu. Spółka zastrzega sobie uprawnienie dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji. In each case the price is set as per offer of the Company on the day of issuance of invoice or based on a separate offer in writing by the Company to the Buyer. The Company reserves the right to offer discount, rebate and to organize promotions at it s own discretion. 8. W braku odmiennych uzgodnień, towar odbierany będzie przez Kupującego z magazynu Spółki wskazanego w potwierdzeniu zamówienia. Brak wskazania magazynu oznacza odebranie towaru przez Kupującego w miejscu otrzymania przez Spółkę zamówienia. In case of otherwise agreed, goods will be picked up by the Buyer at the warehouse of the Company. In case the warehouse is not stipulated by the Company the Buyer will pick up goods at place stipulated by the Company. 3 WARUNKI PŁATNOŚCI PAYMENT CONDITIONS 1. Faktura wystawiona zostanie przez Spółkę najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zapłata należności za zrealizowane przez Spółkę, w całości lub części zamówienia, winna nastąpić, bez jakichkolwiek potrąceń, każdorazowo w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten liczony jest zawsze od daty wystawienia przez Spółkę faktury. str. 3

4 A invoice is issued by the Company within 7 days from date of delivery of the goods to the Buyer. The payment has to be made to the Company in full without any deductions whatsovever, in each case, on the date written on the invoice issued by the Company. 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktury bez podpisu. The Buyer agrees to accept invoices without signature. 3. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Spółki za zakupiony towar zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturze. The Buyer agrees to pay the dues in time to the Company for the purchases as per the term mentioned on the invoice. 4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki. The payment date is the date when the Company receives the funds in it s bank account. 5. Opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze należności upoważnia Spółkę do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia oraz do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych zamówień, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Delay in payment of the invoice allows the Company to calculate and add statutory interest for each day of delay and to immediately stop effecting any further orders or part of orders and to refuse to accept and to effect any orders which have been confirmed till the time the entire dues have been paid in full including statutory interest from the date of payment mentioned on the invoice. 6. Nie wyłączając uprawnień, o których mowa w pkt 4. powyżej, opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze należności powyżej 14 dni (słownie: czternaście dni) od ustalonego terminu płatności, upoważnia Spółkę do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego. Not excluding the conditions in point 4 above, delay in payment of dues on the invoice exceeding 14 (fourteen) days from the date of payment mentioned on the invoice authorizes the Company to withdraw from the contract without setting a new deadline for the Buyer. str. 4

5 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, z powodów o których mowa ustępach poprzedzających. The Company does not undertake any responsibility for loss incurred by the Buyer due to unacceptance of confirmed orders or for delay, holding or refusal in it`s realisation, for the reasons referred in the preceding paragraphs. 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie. Lodging a complaint does not release the Buyer from the obligation to pay for the invoice within the stipulated period. 4 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI RETENTION OF TITLE 1. W przypadku dokonywania sprzedaży towaru w systemie odroczonych terminów płatności, Spółka zastrzega sobie prawo własności towaru dostarczonego w wykonaniu umów objętych niniejszymi O.W.W., do momentu uiszczenia przez Kupującego całej należnej ceny. Dalsza odsprzedaż, zużycie, obróbka, połączenie, zmniejszenie (wartości/ ilości/ jakości) dostarczanego towaru może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy Kupujący wypełni swoje zobowiązania w zakresie zapłaty całej należnej ceny. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania lub przedstawiania jako zabezpieczenie towaru dostarczanego w wykonaniu umów objętych niniejszymi O.W.W., za które nie zapłacił Spółce całej należnej ceny. In case goods are sold on a delayed payment basis, the Company retains the title of the delivered goods in as per agreement as this general conditions for co-operation up to the moment the Buyer pays the dues. Further sales, use, alteration, connection, reduction (value/quantity/quality) of the delivered goods can only be done after the Buyer has paid entirely for the products. The Buyer is not allowed to mortgage or lease the goods or use as guarantee goods. 2. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny w wykonaniu umów objętych niniejszymi O.W.W., Spółka ma prawo żądać zwrotu pobranego, a nieopłaconego towaru. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszelki niezapłacony towar w terminie str. 5

6 wskazanym w pisemnym wezwaniu Spółki; w powyższym zakresie zwrot towaru obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu i terminie wskazanym przez Spółkę. In each case where delay in payment occurs in implementation of the contract as per this general conditions for co-operation, the Company has the right to demand return of goods for which payments have not been effected. In this case the Buyer has the obligation to return the goods on his cost and risk to the Company in the time stipulated by the Company ; in this case return of the goods include loading, transport and unloading at the place and time stipulated by the Company. 3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, informować Spółkę o wszelkich zdarzeniach faktyczno-prawnych lub działaniach osób trzecich mogących mieć wpływ (tak bezpośredni, jak i pośredni) na wykonanie zobowiązań Kupującego w zakresie terminowej zapłaty ustalonej należnej ceny oraz innych należności wynikających z realizowanych umów, w tym o zajęciu lub możliwości zajęcia oraz o każdej innej formie naruszenia praw Spółki przez osoby trzecie. Buyer shall immediately, not later than 2 working days, inform the Company of any event factual and legal or actions of third Parties that may have an impact (as direct and indirect) on the performance of the obligations of the Buyer in terms of timely payment of the agreed price payable and other receivables from ongoing contracts, including the possibility of seizure or attachment and any other form of violation of the rights of the Company by third Parties. 5 SIŁA WYŻSZA FORCE MAJEURE 1. Siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Spółki lub jej dostawców, upoważniają Spółkę do całkowitego wstrzymania wykonywania zamówień lub ich odroczenia, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania wykonania zamówień z wyżej podanych powodów. Force majeure or other circumstances beyond the control of the Company or its suppliers, authorize the Company to completely discontinue the orders or defer to the extent and for the duration of the resulting obstacles. The Company is not liable for damages caused by the Buyer as a result of delay or inability to comply with orders of the above reasons. str. 6

7 2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia, które są niezależne od woli Stron, którego nie można było przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do Stron. In the term force majeure, the Parties will understand the events that are beyond the control of the Parties, which could not be foreseen and which are external to the Party. 3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzje co do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności za już odebrany towar oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów. If circumstances of force majeure will last longer than 14 days, the Parties shall decide on the possibility of further continuation of the agreement. If a decision on the termination of the contract, termination shall take place without incurring any financial consequences, subject to the payment by the Buyer of receivables for goods already received and other receivables arising from contracts completed. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE FINAL PROVISIONS 1. Spółka nie jest odpowiedzialna za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Kupującego informacji lub danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Spółki lub producentów towarów objętych ofertą handlową Spółki. The Company is not responsible for incorrect or improper interpretation by the Buyer information or technical data contained in catalogs, brochures and other information materials of the Company or the manufacturers of the goods covered by the Company's commercial offer. 2. Propozycje, porady i wskazania inne niż zawarte w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Spółki lub producentów towarów objętych ofertą handlową Spółki, wykorzystywane będą przez Kupującego na jego własną odpowiedzialność. The proposals, recommendations and indications other than those contained in catalogs, brochures and other informational materials of the Company or producers of goods covered by the trade offer of the Company, will be used by the Buyer at his own responsibility. 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe lub wykonawcze osób trzecich. str. 7

8 The Company is not responsible for design errors or implementation by any third Party. 4. W każdym przypadku gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających lub związanych z realizacją umów objętych niniejszymi O.W.W. powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki wobec Kupującego, Spółka ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą, udokumentowaną stratę Kupującego, z wyłączeniem utraconych korzyści. In any case, the result of non-performance or improper performance of the obligations arising out of or related to the implementation of the contracts covered by these General Conditions for co-operation liability for damages arises Company to the Buyer, the Company shall be liable only for actual, documented loss of the Buyer, with the exception of the lost benefits. 5. Bez pisemnej pod rygorem nieważności uprzedniej zgody Spółki, Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających lub związanych z realizacją umów objętych niniejszymi O.W.W. na osoby trzecie, pod rygorem bezskuteczności dla Spółki. Without prior written consent of the Company under pain of nullity, the Buyer shall not be entitled to transfer, in whole or in part, rights or obligations arising out of or related to the execution of contracts covered by these General Conditions for Co-operation, under pain of nullity of the Company. 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień O.W.W. jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień O.W.W. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia O.W.W. do praw i obowiązków Stron umowy zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie obowiązujące stosowne przepisy prawa. If any provision of General Conditions for Co-operation is or will be invalid or unenforceable, it shall not affect the binding force of the remaining provisions of General Conditions for Co-operation. In this case, in place of the invalid or ineffective provisions of the General Conditions for Co-operation the rights and obligations of the Contracting Parties shall apply, directly or respective mandatory applicable laws. 7. Prawem właściwym w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów objętych niniejszymi O.W.W. jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. The law applicable to each category of matters arising under General Conditions for Co-operation or in connection with the conclusion or performance of contracts covered by these is the Polish law. str. 8

9 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami O.W.W. do praw i obowiązków Stron umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne bezwzględnie obowiązujące stosowne przepisy prawa. In matters not covered by the provisions of the General Conditions for Co-operation the rights and obligations of the parties to the Agreement, the relevant provisions of the Civil Code or other applicable mandatory provisions of law apply. 9. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia mogące powstać między Stronami w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów objętych niniejszymi O.W.W., w szczególności, ale nie wyłącznie wynikających lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem lub realizacją zobowiązań wynikających z umów, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki. Any disputes or claims that may arise between the Parties in each category of matters arising under or in connection with the conclusion or performance of contracts covered by these General Conditions for Cooperation, in particular, but not exclusively arising out of or related to the conclusion, content, have been extended solution, cancellation or execution of the obligations arising from agreements, shall be settled by a court of law competent for the Company. str. 9

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej Prototypowa umowa I. Tytuł 2. Preambuła 3. Część deklaratywna 4. Tekst zasadniczy 4a. Definicje 4b Oświadczenia stron 4c. Zobowiązania stron 4d. Standardowe klauzule umowne 5. Elementy finalne 6. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych DO SZANOWNYCH NABYWCÓW WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI! DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I ŻYCZYMY UDANYCH LICYTACJI! 1. WPIS: Aby móc wziąć udział w licytacji konieczne jest zapisanie się i odebranie tabliczki

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo