FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO"

Transkrypt

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2015/2016 i następne Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ RATAJCZAK Kierunek i typ studiów: filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo, studia pierwszego stopnia

2 SPIS TREŚCI Kliknięcie na nazwach poszczególnych przedmiotów, zamieszczonych poniżej, pozwoli przejść do ich szczegółowych opisów. Powtarzające się opisy tych samych przedmiotów oznaczają możliwość wyboru różnych form końcowego ich zaliczenia (w związku z punktacją ECTS) student może zdecydować w tym zakresie na początku właściwego kursu. NAUKI POMOCNICZE FILOLOGII JĘZYK JAKO ARCHIWUM KULTURY JĘZYK STAROŻYTNY: ŁACINA Z ELEMENTAMI KULTURY ANTYCZNEJ PODSTAWY EDYTORSTWA Z ELEMENTAMI TEORII I HISTORII KSIĄŻKI PODSTAWY EDYTORSTWA Z ELEMENTAMI TEORII I HISTORII KSIĄŻKI HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA DO XVIII WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA DO XVIII WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA XIX WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTOSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA XIX WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA XX I XXI WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA XX I XXI WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ KOMUNIKACJA LITERACKA I SOCJOLOGIA ODBIORU TEKSTU TEKSTOLOGIA GENOLOGICZNE UWARUNKOWANIA TEKSTU W EDYTORSTWIE KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA POLSKA REDAKCJA TECHNICZNA TEKSTU NORMY STYLISTYCZNE I KOREKTA WYDAWNICZA SKŁAD KOMPUTEROWY TEKSTU DIGITALIZACJA DOKUMENTÓW PROJEKTOWANIE I PUBLIKOWANIE STRON WWW GRAFIKA KOMPUTEROWA FILOZOFIA LITERATURY PODSTAWY RETORYKI WIEDZA O KULTURZE PROSEMINARIUM SEMINARIUM LICENCJACKIE (I) SEMINARIUM LICENCJACKIE (II) PRZEDMIOT SPOŁECZNY, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY I WYCHOWANIE FIZYCZNE (DO WYBORU) PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY: HISTORIA POLSKIEJ KULTURY I SZTUKI Z ELEMENTAMI FOLKLORU Kierunek i typ studiów: filologiczna obsługa sieci i e-edytorstwo, studia pierwszego stopnia

3 WYKŁAD MONOGRAFICZNY: RELIGIE ŚWIATA WPROWADZENIE DO STUDIÓW WYŻSZYCH TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Kierunek i typ studiów: filologiczna obsługa sieci i e-edytorstwo, studia pierwszego stopnia

4 A. Moduł zerowy Kierunek i typ studiów: filologiczna obsługa sieci i e-edytorstwo, studia pierwszego stopnia

5 N A U K I P O M O C N I C Z E F I L O L O G I I Kod przedmiotu: 15.4-WH-FPP-NPO Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Tomasz Ratajczak Prowadząc y: dr Tomasz Ratajczak zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 I zaliczenie z oceną - praca pisemna Studia niestacjonarne 6 Laboratorium 18 - I zaliczenie z oceną - praca pisemna CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma przybliżyć nauki pomocnicze filologii (zwłaszcza bibliografię i bibliologię) poprzez ukazanie ich miejsca i roli w kontekście współczesnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych. Służyć temu będą omówienia m.in. różnych typów bibliografii (tradycyjnych i cyfrowych) oraz przemian różnych typów dokumentów (np. książki). Kolejnym celem zajęć jest przybliżenie zasad poszanowania własności intelektualnej. Omówienie podczas zajęć różnych typów dokumentów i źródeł informacji, a także wybranych opracowań normalizacyjno-standaryzacyjnych w zakresie norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach (z uwzględnieniem norm z zakresu prawa autorskiego) oraz 2) zlecenie studentom sporządzenia spisu bibliograficznego (praca indywidualna) na temat omówiony z prowadzącym zajęcia ma na celu zapewnienie kwalifikacji wyjściowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które będą rozwijane i doskonalone na dalszych etapach zintegrowanych studiów polonistycznych pierwszego stopnia. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Książka i dokument jako przedmiot bibliografii; typy dokumentów i ich typologie; bibliografie tradycyjne (drukowane) i cyfrowe źródła informacji (tu m. in. bibliograficzne bazy danych i bibliografie dostępne online); encyklopedie, monografie, leksykony, słowniki (tu korpusy i językowe bazy danych typu Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji Pelcra, Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji IPI PAN) jako źródła informacji; opis bibliograficzny różnych typów dokumentów; tworzenie spisów bibliograficznych; własność intelektualna i zasady jej poszanowania; rzetelność w praktyce badawczej oraz problematyka etyczna związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy.

6 METODY KSZTAŁCENIA: Metoda owa, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu). EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Efekty kształcenia dla przedmiotu Kod KEE1_W01 student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu w systemie nauk literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz zna ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną KEE1_W09 student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, zwłaszcza bibliografią i nauką o książce, oraz ma świadomość związków bibliografii i bibliologii jako nauk pomocniczych filologii z informatyką jako dyscypliną je wspierającą KEE1_W14 student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego KEE1_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz gromadzić i wprowadzać do prac oryginalnych informacje z wykorzystaniem różnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sieciowych KEE1_U09 student prawidłowo sporządza opisy bibliograficzne różnych typów dokumentów i potrafi przygotować typowe zestawienie bibliograficzne na wybrany temat KEE1_K06 student rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji dyskusji praca semestralna zajęciach praca semestralna zajęciach aktywny udział na zajęciach praca semestralna kolokwium praca semestralna dyskusji praca semestralna zajęć laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium zajęciach, zaliczenie kolokwium, ocena przygotowanej pracy pisemnej (zestawienia bibliograficznego na wybrany temat).

7 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 40 Przygotowanie do zajęć 1,6 50 Przygotowanie pracy pisemnej 2,0 150 Razem 6 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 40 Przygotowanie do zajęć 1,6 50 Przygotowanie pracy pisemnej 2,0 150 Razem 6 LITERATURA PODSTAWOWA: M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka, red. J. Woźniak, M. Ochmański, Warszawa Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska i M. Próchnicka, Warszawa S. A. Kondek, Zagadnienia wydawnicze i księgarskie. Skrypt, Warszawa Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalaty, E. Chuchro, Warszawa P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków J. Pacek, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, Warszawa 2012 [online]. Dostępne w Internecie: ministerstwo/publikacje/ _rzetelnosc_broszura_fin.pdf [data dostępu: ]. H. Seweryniak, Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków Wybór materiałów cyfrowych (internetowych) oraz opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach). LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: wg bieżących potrzeb. PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

8 JJ Ę Z Y K JJ A K O A R C H I W U M K U L T U R Y Kod przedmiotu: 09.3-WH-FPP-JAK Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 I zaliczenie z oceną - praca pisemna Studia niestacjonarne 6 Ćwic zenia 18 - I zaliczenie z oceną - praca pisemna CEL PRZEDMIOTU: Celem zajęć jest próba dotarcia do utrwalonej w języku kultury poprzez analizę różnych tekstów. Analizami będzie sterować dążenie do odpowiedzi na pytanie, czy i na ile utrwalona w języku dawna kultura jest aktualna we współczesnym świecie, na ile dzisiejszy użytkownik języka korzysta z dawnych formuł i konstrukcji, na ile podobnie myśli o otaczającej go rzeczywistości i na ile podobnie ją wartościuje. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Zależności między językiem a kulturą. Determinizm językowy. Językowy obraz świata. Konceptualizacja świata w języku. Antropocentryzm języka. Historyczno-kulturowe podstawy androcentryzmu języka polskiego. Językowo-kulturowy wizerunek płci obraz kobiety i mężczyzny (tradycja i współczesność). Językowo-kulturowa opozycja swój obcy. Stereotypy w języku. Historyczno-kulturowe podstawy współczesnej etykiety językowej (komplement, obelga, toast). METODY KSZTAŁCENIA: polimetody (m.in., heureza, dyskusja, praca w grupach) EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod KEE1_W09 Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, właściwymi dla studiowanego kierunku Metody weryfikacji zajęciach, bieżąca weryfikacja wiedzy, zajęć ćwiczenia KEE1_W11 student zna i rozumie na poziomie zaję- ćwiczenia

9 podstawowym rolę języka w kształtowaniu kultury ciach, bieżąca weryfikacja wiedzy KEE1_W15 student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń zajęciach, bieżąca weryfikacja wiedzy, praca pisemna ćwiczenia KEE1_U09 student pisze teksty w języku polskim na temat wybranych problemów badawczych, z samodzielnym doborem literatury praca pisemna ćwiczenia KEE1_U14 student umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstu z zastosowaniem typowych metod, uwzględniając kontekst społeczny i historycznokulturowy zajęciach, bieżąca weryfikacja wiedzy, praca pisemna ćwiczenia KEE1_K07 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy zajęciach, bieżąca weryfikacja wiedzy, praca pisemna ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: praca pisemna OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 40 Przygotowanie do zajęć 1,6 50 Przygotowanie pracy pisemnej 2,0 150 Razem 6 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 40 Przygotowanie do zajęć 1,6 50 Przygotowanie pracy pisemnej 2,0 150 Razem 6 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa, Wrocław Cybulski M., Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź Drabik B., Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia, Kraków Grzegorczykowa R., Obelga jako akt mowy, Poradnik Językowy 1991, z. 5 6, s Język a Kultura, tom 13, Językowy obraz świata i kultura, Wrocław Język a Kultura, tom 16, Świat roślin w języku i kulturze, Wrocław Język a Kultura, tom 2, Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wrocław, Język a Kultura, tom 6, Polska etykieta językowa, Wrocław Język a Kultura, tom 9, Płeć w języku i kulturze, Wrocław Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin Maćkiewicz J., Co to jest językowy obraz świata, Etnolingwistyka 1999, s Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978.

10 14. Wierzbicka A., Język - umysł kultura, Warszawa Hawrysz M., Zmienność znaczenia wyrazów jako świadectwo systemu wartości, Rozprawy Komisji Językowej WTN XXIII, Wrocław 1997, s LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Grybosiowa A., Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym, [w:] Język wtopiony w rzeczywistość. Katowice 2003, s Hawrysz M., Językowe i kulturowe aspekty spraw o zniesławienie w świetle Księgi wójtowskiej Opola, [w:] Staropolszczyzna piękna i interesująca. Zbiór studiów, t. 2. Kielce 2006, Język a Kultura, tom 15, Opozycja homo - animal w języku i kulturze, Wrocław Kempf Z., Wyrazy gorsze dotyczące zwierząt, Język Polski 1985, z. 2-3, s Kita M., Mizoginia i uwielbienie kobiety w aforyzmach francuskich i polskich drugiej połowy XIX wieku, Stylistyka VI. 6. Kowalikowa J., Od męża do palanta, czyli płci mocnej osłabianie, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, Kraków 2003, s Krawczyk A., Język źródłem wiedzy o człowieku, Etnolingwistyka 2, Lublin 1989, s Maćkiewicz J., Świat widziany poprzez język, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne nr 30, Gdańsk 1983, s Majewska M., Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalinwistyczne, Kraków Nowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa Ożóg K., O współczesnych wyrazach obraźliwych, Język Polski 1981, z. 3 5, s Pajdzińska A., Antropocentryzm frazeologii potocznej, Etnolingwistyka 3, Lublin 1990, s Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław Szpyra-Kozłowska J., Karwatowska M., Klient nasz pan a wszyscy ludzie są braćmi seksizm we współczesnej polszczyźnie, Etnolingwistyka 15 (2003), s Umińska-Tytoń E., Z badań nad polszczyzną salonów XIX i początku XX wieku, Studia Językoznawcze, t. 3 (2004), s PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ

11 JJ Ę Z Y K S T A R O Ż Y T N Y :: Ł A C I N A Z E L E M E N T A M I K U L T U R Y A N T Y C Z N E JJ Kod przedmiotu: 09.5-WH-W-JSP-Ł Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia mgr Ewa Bielecka Prowadząc y: mgr Jolanta Macko zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 I zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - I zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma za zadanie zapoznanie na poziomie podstawowym z językiem łacińskim i uświadomienie znaczenia łaciny w dziejach kultury europejskiej i etymologii języków nowożytnych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1) Gramatyka: podstawy gramatyki łacińskiej ze wskazaniem na korelacje z gramatyką języka polskiego. 2) Leksyka: zasób słownictwa łacińskiego z uwzględnieniem wpływu łaciny na język polski i języki obce. 3) Łacińskie sentencje, zwroty i wyrażenia funkcjonujące w językach nowożytnych. 4) Elementy kultury antycznej, mitologii oraz historii starożytnej. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwersatoryjny, praca ze słownikiem, praca w parach lub grupach. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod H1A_W09 H1A_K01 Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności historycznej i zmienności jego znaczeń student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Metody weryfikacji aktywny udział w zajęciach aktywny udział w zajęciach kolokwium zajęć ćwiczenia ćwiczenia

12 WARUNKI ZALICZENIA: Zaliczenie z oceną: na ocenę semestralną mają wpływ oceny cząstkowe uzyskane w różnych obszarach aktywności i formach sprawdzania wiadomości i umiejętności: ocena ta jest średnią ważoną, gdzie najwyższą wagę mają oceny z kolokwiów (testy z progami punktowymi, przy czym minimum na zaliczenie stanowi 60% maksymalnej liczby punktów). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: Parandowski J., Mitologia, Warszawa Słownik łacińsko-polski, pod red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1996 lub J. Korpantego, Warszawa Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): mgr Ewa Bielecka mgr Jolanta Macko

13 B. Moduł kierunkowy B.1. Kształcenie w zakresie podstaw edytorstwa

14 P O D S T A W Y E D Y T O R S T W A Z E L E M E N T A M I T E O R I I I H I S T O R I I K S I Ą Ż K I Kod przedmiotu: 15.9-WH-EEP-PED-7 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ Prowadząc y: dr Tomasz Ratajczak zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 II egzamin Konwersatorium 30 2 II zaliczenie bez oceny Studia niestacjonarne 7 W ykład 18 - II egzamin Konwersatorium 18 - II zaliczenie bez oceny CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma kilka celów: 1) uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw edytorstwa; 2) omówienie definicji i typologii książki; 3) ukazanie przemian w budowie i funkcji książki w poszczególnych etapach historycznych; 4) zapoznanie z morfologią książki współczesnej; 5) przybliżenie wybranych zagadnień związanych z książką w komunikacji społecznej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: () problematyka teorii edytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: edytor i jego sylwetka, zasady postępowania edytorskiego, kodeks zawodowy edytora, klasyfikacja kręgów nadawczych i kręgów odbiorczych, specyfika nośnika tekstu, różne definicje tekstu, sposoby odczytywania i prawidłowe rozumienie tzw. woli autorskiej, warsztat edytora zakres kompetencji i konsultacji specjalistycznych, klasyfikacja wydań, edycja jako zjawisko społeczne; () współczesna nauka o książce (bibliologia), definicje i typologia, struktura i właściwości książki, książki starożytne, książki w wiekach średnich, Gutenberg i książka XV stulecia, książka renesansowa, książka XVII i XVIII stulecia, książka XIX i XX wieku, ekspresja książkowa, ilustracja w książce, kompozycja graficzna książki.

15 METODY KSZTAŁCENIA: : informacyjny, analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy; ćwiczenia: informacyjny, dyskusja, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod KEE1_W01 KEE1_W02 KEE1_W03 KEE1_W04 KEE1_W09 KEE1_U08 KEE1_K01 WARUNKI ZALICZENIA: Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu w systemie nauk edytorstwa i nauki o książce oraz zna ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną student zna podstawową terminologię z zakresu edytorstwa, sztuki wydawniczej i nauki o książce student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu edytorstwa i nauki o książce student zna elementarne zasady wydawnicze student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z edytorstwem i nauką o książce student potrafi przygotować dłuższą wypowiedź w języku polskim na temat wybranego problemu badawczego i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego : zdanie egzaminu ustnego końcowego. ćwiczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne Metody weryfikacji aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach zajęć 30 Udział w ach 1,2 30 Udział w 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 50 Przygotowanie do zajęć 2,0 30 Przygotowanie do egzaminu 1,2 5 Udział w egzaminie 0,2 175 Razem 7 studia niestacjonarne 18 Udział w ach 0,72 18 Udział w 0,72 54 Udział w konsultacjach 2,16

16 50 Przygotowanie do zajęć 2,0 30 Przygotowanie do egzaminu 1,2 5 Udział w egzaminie 0,2 175 Razem 7 LITERATURA PODSTAWOWA: () Z. Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa J. Trzynadlowski, Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa L. Marszałek, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław () B. Bieńkowska, Staropolski świat książek, Wrocław B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa P. Buchwald Pelcowa, Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII, Kraków R. Cybulski, Książka współczesna, Warszawa S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław R. Escarpit R., Rewolucja książki, Warszawa K. Głombiowski, Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław K. Głombiowski K., Szwejkowska A., Książka rękopiśmienna w starożytności i średniowieczu, wyd. III, Warszawa K. Migoń, Nauka o książce, Wrocław A. Szwejkowska, Książka drukowana XV XVIII w., Wrocław J. Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa A. Żbikowska-Migoń, Książka naukowa w kulturze polskiego oświecenia, Wrocław LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

17 P O D S T A W Y E D Y T O R S T W A Z E L E M E N T A M I T E O R I I I H I S T O R I I K S I Ą Ż K I Kod przedmiotu: 15.9-WH-EEP-PED-5 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ dr Tomasz Ratajczak zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 II zaliczenie bez oceny 5 Konwersatorium 30 2 II zaliczenie z oceną - praca pisemna CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma kilka celów: 1) uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw edytorstwa; 2) omówienie definicji i typologii książki; 3) ukazanie przemian w budowie i funkcji książki w poszczególnych etapach historycznych; 4) zapoznanie z morfologią książki współczesnej; 5) przybliżenie wybranych zagadnień związanych z książką w komunikacji społecznej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: () problematyka teorii edytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: edytor i jego sylwetka, zasady postępowania edytorskiego, kodeks zawodowy edytora, klasyfikacja kręgów nadawczych i kręgów odbiorczych, specyfika nośnika tekstu, różne definicje tekstu, sposoby odczytywania i prawidłowe rozumienie tzw. woli autorskiej, warsztat edytora zakres kompetencji i konsultacji specjalistycznych, klasyfikacja wydań, edycja jako zjawisko społeczne; () współczesna nauka o książce (bibliologia), definicje i typologia, struktura i właściwości książki, książki starożytne, książki w wiekach średnich, Gutenberg i książka XV stulecia, książka renesansowa, książka XVII i XVIII stulecia, książka XIX i XX wieku, ekspresja książkowa, ilustracja w książce, kompozycja graficzna książki. METODY KSZTAŁCENIA: : informacyjny, analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy; ćwiczenia: informacyjny, dyskusja, praca z tekstem źródłowym.

18 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod KEE1_W01 KEE1_W02 KEE1_W03 KEE1_W04 KEE1_W09 KEE1_U08 KEE1_K01 WARUNKI ZALICZENIA: Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu w systemie nauk edytorstwa i nauki o książce oraz zna ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną student zna podstawową terminologię z zakresu edytorstwa, sztuki wydawniczej i nauki o książce student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu edytorstwa i nauki o książce student zna elementarne zasady wydawnicze student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z edytorstwem i nauką o książce student potrafi przygotować dłuższą wypowiedź w języku polskim na temat wybranego problemu badawczego i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego zaliczenie kolokwium, przedstawienie pracy pisemnej końcowej. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Metody weryfikacji aktywność na zajęciach praca pisemna aktywność na zajęciach kolokwium praca pisemna aktywność na zajęciach kolokwium praca pisemna aktywność na zajęciach kolokwium praca pisemna aktywność na zajęciach praca pisemna aktywność na zajęciach praca pisemna aktywność na zajęciach zajęć 30 Udział w ach 1,2 30 Udział w 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 50 Przygotowanie do zajęć 2,0 10 Przygotowanie pracy pisemnej 0,4 125 Razem 5 LITERATURA PODSTAWOWA: 175 Razem 7 LITERATURA PODSTAWOWA: () Z. Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa J. Trzynadlowski, Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

19 L. Marszałek, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław () B. Bieńkowska, Staropolski świat książek, Wrocław B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa P. Buchwald Pelcowa, Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII, Kraków R. Cybulski, Książka współczesna, Warszawa S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław R. Escarpit R., Rewolucja książki, Warszawa K. Głombiowski, Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław K. Głombiowski K., Szwejkowska A., Książka rękopiśmienna w starożytności i średniowieczu, wyd. III, Warszawa K. Migoń, Nauka o książce, Wrocław A. Szwejkowska, Książka drukowana XV XVIII w., Wrocław J. Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa A. Żbikowska-Migoń, Książka naukowa w kulturze polskiego oświecenia, Wrocław LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

20 H I S T O R I A L I T E R A T U R Y P O L S K I E JJ :: L I T E R A T U R A D O X V I I I W I E K U W P E R S P E K T Y W I E E D Y T O R S K I E JJ Kod przedmiotu: 09.2-WH-EEP-LP1-7 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 III egzamin Konwersatorium 30 2 III zaliczenie bez oceny Studia niestacjonarne 7 W ykład 18 - III egzamin Konwersatorium 18 - III zaliczenie bez oceny CEL PRZEDMIOTU: Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o polskiej literaturze staropolskiej i oświeceniowej w perspektywie historycznej, kulturowej i edytorskiej; poznanie przez studenta specyficznych właściwości literatury staropolskiej i polskiego oświecenia, a w szczególności uzyskanie wiedzy o repartycji genologicznej, tematycznej, formalnej i odbiorczej tekstów literatury i kultury staropolskiej i polskiego oświecenia. Nabycie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce badawczej na poziomie podstawowym. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Źródła kultury polskiej (X-XI w.). Kształtowanie się kultury staropolskiej i wpływów obcych łacińskich, czeskich, niemieckich, ruskich. Początki literatury dotyczącej Polski w języku łacińskim. Literatura polska w wiekach XII XV. Literatura i kultura polska pod wpływami europejskimi włoskimi i francuskimi wieki XVI-XVII. Nowy model literatury i kultury, czasy oświecenia wieki XVIII i XIX (do roku 1830). METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: informacyjny, analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy; Ćwiczenia: dyskusja, rozmowa nauczająca, metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym.

21 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod KEE1_W07 KEE1_W08 KEE1_W09 KEE1_W12 KEE1_U13 KEE1_U14 KEE1_K01 WARUNKI ZALICZENIA: Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna i rozumie genologiczne uwarunkowania tekstów staropolskich w edytorstwie student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych zagadnieniach z zakresu historii literatury staropolskiej student ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii literatury z edytorstwem student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów staropolskich, uwzględniającej ich umiejscowienie w momencie dziejowym student potrafi rozpoznać i rozróżnić rozmaite gatunki i rodzaje tekstów staropolskich student umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstów staropolskich z zastosowaniem typowych metod, uwzględniając kontekst społeczny i historycznokulturowy dzieł doby staropolskiej student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego Wykład: zdanie egzaminu ustnego końcowego. Ćwiczenia: zaliczenie dwóch kolokwiów i dwóch sprawdzianów. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne Metody weryfikacji aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach zajęć 30 Udział w ach 1,2 30 Udział w 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 50 Przygotowanie do zajęć 2,0 30 Przygotowanie do egzaminu 1,2 5 Udział w egzaminie 0,2 175 Razem 7 studia niestacjonarne 18 Udział w ach 0,72 18 Udział w 0,72 54 Udział w konsultacjach 2,16

Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze

Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-MLK- 16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ortografia i interpunkcja polska Kod przedmiotu

Ortografia i interpunkcja polska Kod przedmiotu Ortografia i interpunkcja polska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortografia i interpunkcja polska Kod przedmiotu 09.3-WH-FOIEP-OI-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologiczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16

Bardziej szczegółowo

Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu

Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu Praca z użytkownikiem informacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu 15.9-WH-DiksP-UIN-Ć-S14_pNadGenY8NI8 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-PKP-RTN-L-S14_pNadGenDURJ5

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

Schematy fabularne literatury popularnej Kod przedmiotu

Schematy fabularne literatury popularnej Kod przedmiotu Schematy fabularne literatury popularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Schematy fabularne literatury popularnej Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SFL-W-S14_pNadGenMS2C1 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-PJ-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA FP, studia 1. stopnia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IVA1. Historia książki Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-AiUP-His.KiSzt.02w-W-S14_pNadGenOVZ5L Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu monograficzny specjalnościowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu 11.3-WZ-BezD-WMS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek Informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Profilaktyka logopedyczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Opracował zespół: Prof. UKSW

Bardziej szczegółowo

Język w mediach - opis przedmiotu

Język w mediach - opis przedmiotu Język w mediach - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język w mediach Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksP- JME-Ć-S14_pNadGenYIQAF Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Dziennikarstwo i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Doktryny polityczno-prawne - opis przedmiotu

Doktryny polityczno-prawne - opis przedmiotu Doktryny polityczno-prawne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Doktryny polityczno-prawne Kod przedmiotu 10.9-WX-PR-DPP-W-14_pNadGen8TH74 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie sądowo-administracyjne Kod przedmiotu

Postępowanie sądowo-administracyjne Kod przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-PSA-W-14_pNadGen817ZV Wydział Kierunek Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH NIE ZAMIESZCZONO W GŁÓWNYM KATALOGU studia 1. stopnia stacjonarne KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, rok akademicki 2012/2013

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH NIE ZAMIESZCZONO W GŁÓWNYM KATALOGU studia 1. stopnia stacjonarne KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, rok akademicki 2012/2013 SYLABUSY PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH NIE ZAMIESZCZONO W GŁÓWNYM KATALOGU studia 1. stopnia stacjonarne KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, rok akademicki 2012/2013 Spis treści: 1. Seminarium licencjackie (promotor dr

Bardziej szczegółowo

Pedagogika przedszkolna - opis przedmiotu

Pedagogika przedszkolna - opis przedmiotu Pedagogika przedszkolna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika przedszkolna Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-PPM-W_pNadGenACQJ0 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Wstęp

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Psychologia osobowości - opis przedmiotu

Psychologia osobowości - opis przedmiotu Psychologia osobowości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia osobowości Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-POs-Ć-S14_pNadGen9W37A Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika zabawy Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDP-PZA Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Pedagogika

Bardziej szczegółowo