FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO"

Transkrypt

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2015/2016 i następne Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ RATAJCZAK Kierunek i typ studiów: filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo, studia pierwszego stopnia

2 SPIS TREŚCI Kliknięcie na nazwach poszczególnych przedmiotów, zamieszczonych poniżej, pozwoli przejść do ich szczegółowych opisów. Powtarzające się opisy tych samych przedmiotów oznaczają możliwość wyboru różnych form końcowego ich zaliczenia (w związku z punktacją ECTS) student może zdecydować w tym zakresie na początku właściwego kursu. NAUKI POMOCNICZE FILOLOGII JĘZYK JAKO ARCHIWUM KULTURY JĘZYK STAROŻYTNY: ŁACINA Z ELEMENTAMI KULTURY ANTYCZNEJ PODSTAWY EDYTORSTWA Z ELEMENTAMI TEORII I HISTORII KSIĄŻKI PODSTAWY EDYTORSTWA Z ELEMENTAMI TEORII I HISTORII KSIĄŻKI HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA DO XVIII WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA DO XVIII WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA XIX WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTOSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA XIX WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA XX I XXI WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA XX I XXI WIEKU W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO W PERSPEKTYWIE EDYTORSKIEJ KOMUNIKACJA LITERACKA I SOCJOLOGIA ODBIORU TEKSTU TEKSTOLOGIA GENOLOGICZNE UWARUNKOWANIA TEKSTU W EDYTORSTWIE KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA POLSKA REDAKCJA TECHNICZNA TEKSTU NORMY STYLISTYCZNE I KOREKTA WYDAWNICZA SKŁAD KOMPUTEROWY TEKSTU DIGITALIZACJA DOKUMENTÓW PROJEKTOWANIE I PUBLIKOWANIE STRON WWW GRAFIKA KOMPUTEROWA FILOZOFIA LITERATURY PODSTAWY RETORYKI WIEDZA O KULTURZE PROSEMINARIUM SEMINARIUM LICENCJACKIE (I) SEMINARIUM LICENCJACKIE (II) PRZEDMIOT SPOŁECZNY, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY I WYCHOWANIE FIZYCZNE (DO WYBORU) PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY: HISTORIA POLSKIEJ KULTURY I SZTUKI Z ELEMENTAMI FOLKLORU Kierunek i typ studiów: filologiczna obsługa sieci i e-edytorstwo, studia pierwszego stopnia

3 WYKŁAD MONOGRAFICZNY: RELIGIE ŚWIATA WPROWADZENIE DO STUDIÓW WYŻSZYCH TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Kierunek i typ studiów: filologiczna obsługa sieci i e-edytorstwo, studia pierwszego stopnia

4 A. Moduł zerowy Kierunek i typ studiów: filologiczna obsługa sieci i e-edytorstwo, studia pierwszego stopnia

5 N A U K I P O M O C N I C Z E F I L O L O G I I Kod przedmiotu: 15.4-WH-FPP-NPO Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Tomasz Ratajczak Prowadząc y: dr Tomasz Ratajczak zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 I zaliczenie z oceną - praca pisemna Studia niestacjonarne 6 Laboratorium 18 - I zaliczenie z oceną - praca pisemna CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma przybliżyć nauki pomocnicze filologii (zwłaszcza bibliografię i bibliologię) poprzez ukazanie ich miejsca i roli w kontekście współczesnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych. Służyć temu będą omówienia m.in. różnych typów bibliografii (tradycyjnych i cyfrowych) oraz przemian różnych typów dokumentów (np. książki). Kolejnym celem zajęć jest przybliżenie zasad poszanowania własności intelektualnej. Omówienie podczas zajęć różnych typów dokumentów i źródeł informacji, a także wybranych opracowań normalizacyjno-standaryzacyjnych w zakresie norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach (z uwzględnieniem norm z zakresu prawa autorskiego) oraz 2) zlecenie studentom sporządzenia spisu bibliograficznego (praca indywidualna) na temat omówiony z prowadzącym zajęcia ma na celu zapewnienie kwalifikacji wyjściowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które będą rozwijane i doskonalone na dalszych etapach zintegrowanych studiów polonistycznych pierwszego stopnia. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Książka i dokument jako przedmiot bibliografii; typy dokumentów i ich typologie; bibliografie tradycyjne (drukowane) i cyfrowe źródła informacji (tu m. in. bibliograficzne bazy danych i bibliografie dostępne online); encyklopedie, monografie, leksykony, słowniki (tu korpusy i językowe bazy danych typu Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji Pelcra, Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji IPI PAN) jako źródła informacji; opis bibliograficzny różnych typów dokumentów; tworzenie spisów bibliograficznych; własność intelektualna i zasady jej poszanowania; rzetelność w praktyce badawczej oraz problematyka etyczna związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy.

6 METODY KSZTAŁCENIA: Metoda owa, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu). EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Efekty kształcenia dla przedmiotu Kod KEE1_W01 student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu w systemie nauk literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz zna ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną KEE1_W09 student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, zwłaszcza bibliografią i nauką o książce, oraz ma świadomość związków bibliografii i bibliologii jako nauk pomocniczych filologii z informatyką jako dyscypliną je wspierającą KEE1_W14 student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego KEE1_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz gromadzić i wprowadzać do prac oryginalnych informacje z wykorzystaniem różnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sieciowych KEE1_U09 student prawidłowo sporządza opisy bibliograficzne różnych typów dokumentów i potrafi przygotować typowe zestawienie bibliograficzne na wybrany temat KEE1_K06 student rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji dyskusji praca semestralna zajęciach praca semestralna zajęciach aktywny udział na zajęciach praca semestralna kolokwium praca semestralna dyskusji praca semestralna zajęć laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium zajęciach, zaliczenie kolokwium, ocena przygotowanej pracy pisemnej (zestawienia bibliograficznego na wybrany temat).

7 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 40 Przygotowanie do zajęć 1,6 50 Przygotowanie pracy pisemnej 2,0 150 Razem 6 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 40 Przygotowanie do zajęć 1,6 50 Przygotowanie pracy pisemnej 2,0 150 Razem 6 LITERATURA PODSTAWOWA: M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka, red. J. Woźniak, M. Ochmański, Warszawa Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska i M. Próchnicka, Warszawa S. A. Kondek, Zagadnienia wydawnicze i księgarskie. Skrypt, Warszawa Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalaty, E. Chuchro, Warszawa P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków J. Pacek, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, Warszawa 2012 [online]. Dostępne w Internecie: ministerstwo/publikacje/ _rzetelnosc_broszura_fin.pdf [data dostępu: ]. H. Seweryniak, Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków Wybór materiałów cyfrowych (internetowych) oraz opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach). LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: wg bieżących potrzeb. PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

8 JJ Ę Z Y K JJ A K O A R C H I W U M K U L T U R Y Kod przedmiotu: 09.3-WH-FPP-JAK Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: język polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 I zaliczenie z oceną - praca pisemna Studia niestacjonarne 6 Ćwic zenia 18 - I zaliczenie z oceną - praca pisemna CEL PRZEDMIOTU: Celem zajęć jest próba dotarcia do utrwalonej w języku kultury poprzez analizę różnych tekstów. Analizami będzie sterować dążenie do odpowiedzi na pytanie, czy i na ile utrwalona w języku dawna kultura jest aktualna we współczesnym świecie, na ile dzisiejszy użytkownik języka korzysta z dawnych formuł i konstrukcji, na ile podobnie myśli o otaczającej go rzeczywistości i na ile podobnie ją wartościuje. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Zależności między językiem a kulturą. Determinizm językowy. Językowy obraz świata. Konceptualizacja świata w języku. Antropocentryzm języka. Historyczno-kulturowe podstawy androcentryzmu języka polskiego. Językowo-kulturowy wizerunek płci obraz kobiety i mężczyzny (tradycja i współczesność). Językowo-kulturowa opozycja swój obcy. Stereotypy w języku. Historyczno-kulturowe podstawy współczesnej etykiety językowej (komplement, obelga, toast). METODY KSZTAŁCENIA: polimetody (m.in., heureza, dyskusja, praca w grupach) EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod KEE1_W09 Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, właściwymi dla studiowanego kierunku Metody weryfikacji zajęciach, bieżąca weryfikacja wiedzy, zajęć ćwiczenia KEE1_W11 student zna i rozumie na poziomie zaję- ćwiczenia

9 podstawowym rolę języka w kształtowaniu kultury ciach, bieżąca weryfikacja wiedzy KEE1_W15 student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń zajęciach, bieżąca weryfikacja wiedzy, praca pisemna ćwiczenia KEE1_U09 student pisze teksty w języku polskim na temat wybranych problemów badawczych, z samodzielnym doborem literatury praca pisemna ćwiczenia KEE1_U14 student umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstu z zastosowaniem typowych metod, uwzględniając kontekst społeczny i historycznokulturowy zajęciach, bieżąca weryfikacja wiedzy, praca pisemna ćwiczenia KEE1_K07 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy zajęciach, bieżąca weryfikacja wiedzy, praca pisemna ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: praca pisemna OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 40 Przygotowanie do zajęć 1,6 50 Przygotowanie pracy pisemnej 2,0 150 Razem 6 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 40 Przygotowanie do zajęć 1,6 50 Przygotowanie pracy pisemnej 2,0 150 Razem 6 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa, Wrocław Cybulski M., Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź Drabik B., Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia, Kraków Grzegorczykowa R., Obelga jako akt mowy, Poradnik Językowy 1991, z. 5 6, s Język a Kultura, tom 13, Językowy obraz świata i kultura, Wrocław Język a Kultura, tom 16, Świat roślin w języku i kulturze, Wrocław Język a Kultura, tom 2, Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wrocław, Język a Kultura, tom 6, Polska etykieta językowa, Wrocław Język a Kultura, tom 9, Płeć w języku i kulturze, Wrocław Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin Maćkiewicz J., Co to jest językowy obraz świata, Etnolingwistyka 1999, s Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978.

10 14. Wierzbicka A., Język - umysł kultura, Warszawa Hawrysz M., Zmienność znaczenia wyrazów jako świadectwo systemu wartości, Rozprawy Komisji Językowej WTN XXIII, Wrocław 1997, s LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Grybosiowa A., Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym, [w:] Język wtopiony w rzeczywistość. Katowice 2003, s Hawrysz M., Językowe i kulturowe aspekty spraw o zniesławienie w świetle Księgi wójtowskiej Opola, [w:] Staropolszczyzna piękna i interesująca. Zbiór studiów, t. 2. Kielce 2006, Język a Kultura, tom 15, Opozycja homo - animal w języku i kulturze, Wrocław Kempf Z., Wyrazy gorsze dotyczące zwierząt, Język Polski 1985, z. 2-3, s Kita M., Mizoginia i uwielbienie kobiety w aforyzmach francuskich i polskich drugiej połowy XIX wieku, Stylistyka VI. 6. Kowalikowa J., Od męża do palanta, czyli płci mocnej osłabianie, [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, Kraków 2003, s Krawczyk A., Język źródłem wiedzy o człowieku, Etnolingwistyka 2, Lublin 1989, s Maćkiewicz J., Świat widziany poprzez język, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne nr 30, Gdańsk 1983, s Majewska M., Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalinwistyczne, Kraków Nowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa Ożóg K., O współczesnych wyrazach obraźliwych, Język Polski 1981, z. 3 5, s Pajdzińska A., Antropocentryzm frazeologii potocznej, Etnolingwistyka 3, Lublin 1990, s Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław Szpyra-Kozłowska J., Karwatowska M., Klient nasz pan a wszyscy ludzie są braćmi seksizm we współczesnej polszczyźnie, Etnolingwistyka 15 (2003), s Umińska-Tytoń E., Z badań nad polszczyzną salonów XIX i początku XX wieku, Studia Językoznawcze, t. 3 (2004), s PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ

11 JJ Ę Z Y K S T A R O Ż Y T N Y :: Ł A C I N A Z E L E M E N T A M I K U L T U R Y A N T Y C Z N E JJ Kod przedmiotu: 09.5-WH-W-JSP-Ł Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia mgr Ewa Bielecka Prowadząc y: mgr Jolanta Macko zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 I zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - I zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma za zadanie zapoznanie na poziomie podstawowym z językiem łacińskim i uświadomienie znaczenia łaciny w dziejach kultury europejskiej i etymologii języków nowożytnych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1) Gramatyka: podstawy gramatyki łacińskiej ze wskazaniem na korelacje z gramatyką języka polskiego. 2) Leksyka: zasób słownictwa łacińskiego z uwzględnieniem wpływu łaciny na język polski i języki obce. 3) Łacińskie sentencje, zwroty i wyrażenia funkcjonujące w językach nowożytnych. 4) Elementy kultury antycznej, mitologii oraz historii starożytnej. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwersatoryjny, praca ze słownikiem, praca w parach lub grupach. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod H1A_W09 H1A_K01 Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności historycznej i zmienności jego znaczeń student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Metody weryfikacji aktywny udział w zajęciach aktywny udział w zajęciach kolokwium zajęć ćwiczenia ćwiczenia

12 WARUNKI ZALICZENIA: Zaliczenie z oceną: na ocenę semestralną mają wpływ oceny cząstkowe uzyskane w różnych obszarach aktywności i formach sprawdzania wiadomości i umiejętności: ocena ta jest średnią ważoną, gdzie najwyższą wagę mają oceny z kolokwiów (testy z progami punktowymi, przy czym minimum na zaliczenie stanowi 60% maksymalnej liczby punktów). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ćwiczeniach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ćwiczeniach 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: Parandowski J., Mitologia, Warszawa Słownik łacińsko-polski, pod red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1996 lub J. Korpantego, Warszawa Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): mgr Ewa Bielecka mgr Jolanta Macko

13 B. Moduł kierunkowy B.1. Kształcenie w zakresie podstaw edytorstwa

14 P O D S T A W Y E D Y T O R S T W A Z E L E M E N T A M I T E O R I I I H I S T O R I I K S I Ą Ż K I Kod przedmiotu: 15.9-WH-EEP-PED-7 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ Prowadząc y: dr Tomasz Ratajczak zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 II egzamin Konwersatorium 30 2 II zaliczenie bez oceny Studia niestacjonarne 7 W ykład 18 - II egzamin Konwersatorium 18 - II zaliczenie bez oceny CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma kilka celów: 1) uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw edytorstwa; 2) omówienie definicji i typologii książki; 3) ukazanie przemian w budowie i funkcji książki w poszczególnych etapach historycznych; 4) zapoznanie z morfologią książki współczesnej; 5) przybliżenie wybranych zagadnień związanych z książką w komunikacji społecznej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: () problematyka teorii edytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: edytor i jego sylwetka, zasady postępowania edytorskiego, kodeks zawodowy edytora, klasyfikacja kręgów nadawczych i kręgów odbiorczych, specyfika nośnika tekstu, różne definicje tekstu, sposoby odczytywania i prawidłowe rozumienie tzw. woli autorskiej, warsztat edytora zakres kompetencji i konsultacji specjalistycznych, klasyfikacja wydań, edycja jako zjawisko społeczne; () współczesna nauka o książce (bibliologia), definicje i typologia, struktura i właściwości książki, książki starożytne, książki w wiekach średnich, Gutenberg i książka XV stulecia, książka renesansowa, książka XVII i XVIII stulecia, książka XIX i XX wieku, ekspresja książkowa, ilustracja w książce, kompozycja graficzna książki.

15 METODY KSZTAŁCENIA: : informacyjny, analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy; ćwiczenia: informacyjny, dyskusja, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod KEE1_W01 KEE1_W02 KEE1_W03 KEE1_W04 KEE1_W09 KEE1_U08 KEE1_K01 WARUNKI ZALICZENIA: Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu w systemie nauk edytorstwa i nauki o książce oraz zna ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną student zna podstawową terminologię z zakresu edytorstwa, sztuki wydawniczej i nauki o książce student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu edytorstwa i nauki o książce student zna elementarne zasady wydawnicze student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z edytorstwem i nauką o książce student potrafi przygotować dłuższą wypowiedź w języku polskim na temat wybranego problemu badawczego i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego : zdanie egzaminu ustnego końcowego. ćwiczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne Metody weryfikacji aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach zajęć 30 Udział w ach 1,2 30 Udział w 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 50 Przygotowanie do zajęć 2,0 30 Przygotowanie do egzaminu 1,2 5 Udział w egzaminie 0,2 175 Razem 7 studia niestacjonarne 18 Udział w ach 0,72 18 Udział w 0,72 54 Udział w konsultacjach 2,16

16 50 Przygotowanie do zajęć 2,0 30 Przygotowanie do egzaminu 1,2 5 Udział w egzaminie 0,2 175 Razem 7 LITERATURA PODSTAWOWA: () Z. Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa J. Trzynadlowski, Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa L. Marszałek, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław () B. Bieńkowska, Staropolski świat książek, Wrocław B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa P. Buchwald Pelcowa, Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII, Kraków R. Cybulski, Książka współczesna, Warszawa S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław R. Escarpit R., Rewolucja książki, Warszawa K. Głombiowski, Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław K. Głombiowski K., Szwejkowska A., Książka rękopiśmienna w starożytności i średniowieczu, wyd. III, Warszawa K. Migoń, Nauka o książce, Wrocław A. Szwejkowska, Książka drukowana XV XVIII w., Wrocław J. Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa A. Żbikowska-Migoń, Książka naukowa w kulturze polskiego oświecenia, Wrocław LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

17 P O D S T A W Y E D Y T O R S T W A Z E L E M E N T A M I T E O R I I I H I S T O R I I K S I Ą Ż K I Kod przedmiotu: 15.9-WH-EEP-PED-5 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ dr Tomasz Ratajczak zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 II zaliczenie bez oceny 5 Konwersatorium 30 2 II zaliczenie z oceną - praca pisemna CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot ma kilka celów: 1) uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw edytorstwa; 2) omówienie definicji i typologii książki; 3) ukazanie przemian w budowie i funkcji książki w poszczególnych etapach historycznych; 4) zapoznanie z morfologią książki współczesnej; 5) przybliżenie wybranych zagadnień związanych z książką w komunikacji społecznej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: () problematyka teorii edytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: edytor i jego sylwetka, zasady postępowania edytorskiego, kodeks zawodowy edytora, klasyfikacja kręgów nadawczych i kręgów odbiorczych, specyfika nośnika tekstu, różne definicje tekstu, sposoby odczytywania i prawidłowe rozumienie tzw. woli autorskiej, warsztat edytora zakres kompetencji i konsultacji specjalistycznych, klasyfikacja wydań, edycja jako zjawisko społeczne; () współczesna nauka o książce (bibliologia), definicje i typologia, struktura i właściwości książki, książki starożytne, książki w wiekach średnich, Gutenberg i książka XV stulecia, książka renesansowa, książka XVII i XVIII stulecia, książka XIX i XX wieku, ekspresja książkowa, ilustracja w książce, kompozycja graficzna książki. METODY KSZTAŁCENIA: : informacyjny, analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy; ćwiczenia: informacyjny, dyskusja, praca z tekstem źródłowym.

18 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod KEE1_W01 KEE1_W02 KEE1_W03 KEE1_W04 KEE1_W09 KEE1_U08 KEE1_K01 WARUNKI ZALICZENIA: Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu w systemie nauk edytorstwa i nauki o książce oraz zna ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną student zna podstawową terminologię z zakresu edytorstwa, sztuki wydawniczej i nauki o książce student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu edytorstwa i nauki o książce student zna elementarne zasady wydawnicze student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z edytorstwem i nauką o książce student potrafi przygotować dłuższą wypowiedź w języku polskim na temat wybranego problemu badawczego i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego zaliczenie kolokwium, przedstawienie pracy pisemnej końcowej. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Metody weryfikacji aktywność na zajęciach praca pisemna aktywność na zajęciach kolokwium praca pisemna aktywność na zajęciach kolokwium praca pisemna aktywność na zajęciach kolokwium praca pisemna aktywność na zajęciach praca pisemna aktywność na zajęciach praca pisemna aktywność na zajęciach zajęć 30 Udział w ach 1,2 30 Udział w 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 50 Przygotowanie do zajęć 2,0 10 Przygotowanie pracy pisemnej 0,4 125 Razem 5 LITERATURA PODSTAWOWA: 175 Razem 7 LITERATURA PODSTAWOWA: () Z. Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa J. Trzynadlowski, Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

19 L. Marszałek, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław () B. Bieńkowska, Staropolski świat książek, Wrocław B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa P. Buchwald Pelcowa, Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII, Kraków R. Cybulski, Książka współczesna, Warszawa S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław R. Escarpit R., Rewolucja książki, Warszawa K. Głombiowski, Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław K. Głombiowski K., Szwejkowska A., Książka rękopiśmienna w starożytności i średniowieczu, wyd. III, Warszawa K. Migoń, Nauka o książce, Wrocław A. Szwejkowska, Książka drukowana XV XVIII w., Wrocław J. Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa A. Żbikowska-Migoń, Książka naukowa w kulturze polskiego oświecenia, Wrocław LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

20 H I S T O R I A L I T E R A T U R Y P O L S K I E JJ :: L I T E R A T U R A D O X V I I I W I E K U W P E R S P E K T Y W I E E D Y T O R S K I E JJ Kod przedmiotu: 09.2-WH-EEP-LP1-7 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 III egzamin Konwersatorium 30 2 III zaliczenie bez oceny Studia niestacjonarne 7 W ykład 18 - III egzamin Konwersatorium 18 - III zaliczenie bez oceny CEL PRZEDMIOTU: Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o polskiej literaturze staropolskiej i oświeceniowej w perspektywie historycznej, kulturowej i edytorskiej; poznanie przez studenta specyficznych właściwości literatury staropolskiej i polskiego oświecenia, a w szczególności uzyskanie wiedzy o repartycji genologicznej, tematycznej, formalnej i odbiorczej tekstów literatury i kultury staropolskiej i polskiego oświecenia. Nabycie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce badawczej na poziomie podstawowym. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Źródła kultury polskiej (X-XI w.). Kształtowanie się kultury staropolskiej i wpływów obcych łacińskich, czeskich, niemieckich, ruskich. Początki literatury dotyczącej Polski w języku łacińskim. Literatura polska w wiekach XII XV. Literatura i kultura polska pod wpływami europejskimi włoskimi i francuskimi wieki XVI-XVII. Nowy model literatury i kultury, czasy oświecenia wieki XVIII i XIX (do roku 1830). METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: informacyjny, analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy; Ćwiczenia: dyskusja, rozmowa nauczająca, metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym.

21 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod KEE1_W07 KEE1_W08 KEE1_W09 KEE1_W12 KEE1_U13 KEE1_U14 KEE1_K01 WARUNKI ZALICZENIA: Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna i rozumie genologiczne uwarunkowania tekstów staropolskich w edytorstwie student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych zagadnieniach z zakresu historii literatury staropolskiej student ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii literatury z edytorstwem student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów staropolskich, uwzględniającej ich umiejscowienie w momencie dziejowym student potrafi rozpoznać i rozróżnić rozmaite gatunki i rodzaje tekstów staropolskich student umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstów staropolskich z zastosowaniem typowych metod, uwzględniając kontekst społeczny i historycznokulturowy dzieł doby staropolskiej student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego Wykład: zdanie egzaminu ustnego końcowego. Ćwiczenia: zaliczenie dwóch kolokwiów i dwóch sprawdzianów. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne Metody weryfikacji aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach kolokwium egzamin aktywność na zajęciach egzamin aktywność na zajęciach zajęć 30 Udział w ach 1,2 30 Udział w 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 50 Przygotowanie do zajęć 2,0 30 Przygotowanie do egzaminu 1,2 5 Udział w egzaminie 0,2 175 Razem 7 studia niestacjonarne 18 Udział w ach 0,72 18 Udział w 0,72 54 Udział w konsultacjach 2,16

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu

Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek Instytut Polonistyki studiów. Nazwa kierunku studiów Filologia polska 3.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2013/2014 i następne Zebrał i do druku prz yg

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI IV. 1. INFORMACJE OGÓLNE Dziekan: ad. Marek Moździerz Prodziekan: prof. AM Hanna Michalak Wydziałowy koordynator ECTS: Prof. AM Hanna Michalak Tel. 052 3211 525 IV.2. System kształcenia, program studiów

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo