PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07"

Transkrypt

1 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, I n s t y t u t F i l o l o g i i P o l s k i e j 2. Nazwa kierunku: f i l o l o g i a p o l s k a 3. Oferowane specjalności: E d y t o r s k a, P r o m o c j a m i a s t a i r e g i o n u, W s p ó ł c z e s n e b i b l i o t e k a r s t w o i i n f o r m a c j a n a u k o w a 4. Poziom kształcenia: s t u d i a p i e r w s ze g o s t o p n i a 5. Profil kształcenia: o g ó l n o a k a d e m i c k i 6. Forma studiów: s t a c j o n a r n e 7. Liczba semestrów: 6 8. Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: Łączna liczba godzin dydaktycznych: Program uchwalony na posiedzeniu RW , obowiązuje od 2014/2015 II. MODUŁY KSZTAŁCENIA MODUŁ 1 Język łaciński z elementami kultury antycznej FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07 kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_U01, FP1_U02, FP1_U05, FP1_U07 FP1_K01, FP1_K02, przygotowanie przekładu w grupach translatoryjnych, egzamin pisemny zaliczenie ustne, przygotowanie przekładu w grupach translatoryjnych, pytania na zajęciach Pkt. ECTS 4 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 3 za zajęcia o charakterze praktycznym: 2 Język łaciński z elementami kultury antycznej (ćwiczenia) - (W) MODUŁ 2 Literatura klasyczna 1

2 FP1_W04, FP1_W07 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U05, FP1_U07 FP1_K01, FP1_K02, zaliczenie ustne, wypowiedzi na zajęciach zaliczenie ustne, zaliczenie ustne, wypowiedzi i aktywność na zajęciach za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,5 Literatura klasyczna źródła kultury europejskiej (U) MODUŁ 3 Wiedza o kulturze FP1_W02, FP1_W03, FP1_W04, FP1_W09 FP1_U01, FP1_U07 FP1_K04,, FP1_K06 egzamin pisemny prezentacja połączona z wypowiedzią, prezentacja połączona z wypowiedzią, oraz poziom wypowiedzi, frekwencja Pkt. ECTS 4 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,5,5 Wiedza o kulturze (wykład i ćwiczenia) MODUŁ 4 Nauki pomocnicze FP1_W01, FP1_W02 FP1_U01, FP1_U09 FP1_K01, FP1_K04, FP1_K03 kolokwium, odpowiedzi na zajęciach kolokwium, zadania praktyczne 2

3 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,5 Nauki pomocnicze MODUŁ 5 Historia Polski FP1_W04 FP1_U01, FP1_U08 aktywność podczas zajęć, zaliczenie ustne prezentacje i referaty na wybrane zagadnienia, aktywność podczas zajęć; zaliczenie ustne, analiza tekstów źródłowych podczas zajęć aktywność podczas zajęć za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,5 Historia Polski (ćwiczenia) MODUŁ 6 Historia filozofii FP1_W02 FP1_U01, FP1_U03, FP1_U08 FP1_K01, FP1_K02, zaliczenie ustne, zaliczenie ustne za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,5 3

4 Historia filozofii (U) MODUŁ 7 Mitoznawstwo FP1_W02, FP1_W03, FP1_W04 FP1_U02, FP1_U07 FP1_K01, zaliczenie ustne, zaliczenie ustne za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,5 Mitoznawstwo (W) MODUŁ 8 Historia literatury staropolskiej FP1_W03, FP1_W05, FP1_W06, FP1_W09 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U10, FP1_U11 FP1_K02, FP1_K03, zaliczenie ustne, egzamin ustny, aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie ustne, egzamin ustny, praca semestralna Pkt. ECTS 12 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 5 za zajęcia o charakterze praktycznym: 3 1. Historia literatury staropolskiej 2. Analiza dzieła literackiego literatura staropolska 3. Praca semestralna 4

5 MODUŁ 9 Historia literatury oświecenia FP1_W03, FP1_W05, FP1_W06, FP1_W09 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U10, FP1_U11 FP1_K01, FP1_K02, FP1_K03, zaliczenie ustne, egzamin ustny, aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie ustne, egzamin ustny, praca semestralna Pkt. ECTS 10 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 3 za zajęcia o charakterze praktycznym: 2,5 1. Historia literatury oświecenia 2. Analiza dzieła literackiego literatura oświecenia 3. Praca semestralna MODUŁ 10 Historia literatury romantyzmu FP1_W03, FP1_W05, FP1_W06, FP1_W09 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U10, FP1_U11 zaliczenie ustne, egzamin ustny, aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie ustne, egzamin ustny, praca semestralna Pkt. ECTS 12 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 4,5 za zajęcia o charakterze praktycznym: 3 1. Historia literatury romantyzmu 2. Analiza dzieła litreackiego literatura romantyzmu 3. Praca semestralna MODUŁ 11 Historia literatury pozytywizmu i Młodej Polski 5

6 FP1_W03, FP1_W05, FP1_W06, FP1_W09 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U10, FP1_U11 zaliczenie ustne, egzamin ustny aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie ustne, egzamin ustny, praca semestralna Pkt. ECTS 13 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 5 za zajęcia o charakterze praktycznym: 3,5 1. Historia literatury pozytywizmu i Młodej Polski 2. Analiza dzieła literackiego literatura pozytywizmu i Młodej Polski 3. Praca semestralna MODUŁ 12 Historia literatury polskiej FP1_W03, FP1_W05, FP1_W06, FP1_W09 test kontrolny, zaliczenie ustne, egzamin ustny FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U11 ocena aktywności w trakcie zajęć, prezentacja, test kontrolny, zaliczenie ustne aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie ustne Pkt. ECTS 10 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 4 za zajęcia o charakterze praktycznym: 3 1. Historia literatury polskiej Analiza dzieła literackiego literatura polska MODUŁ 13 Historia literatury polskiej po 1956 r. 6

7 FP1_W03, FP1_W05, FP1_W06, FP1_W09 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U10, FP1_U11 zaliczenie ustne, egzamin ustny aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie ustne, egzamin ustny, praca semestralna Pkt. ECTS 10 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 3,5 za zajęcia o charakterze praktycznym: 2,5 1. Historia literatury polskiej po 1956 r. 2. Analiza dzieła literackiego literatura polska po 1956 r. MODUŁ 14 Literatura najnowsza FP1_W03, FP1_W05 FP1_W06, FP1_W09 FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U07,FP1_U08, FP1_U10 zaliczenie ustne esej/prezentacja, aktywność w trakcie zajęć aktywność w trakcie zajęć za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1 Literatura najnowsza MODUŁ 15 Literatura powszechna FP1_W05 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03 Zaliczenie ustne, 7

8 Pkt. ECTS 5 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2 1. Literatura powszechna 1 2. Literatura powszechna 2a/2b W trakcie II roku studiów student wybiera jedno z dwóch oferowanych konwersatoriów MODUŁ 16 Literatura i piśmiennictwo regionu FP1_W12, FP1_W04, FP1_W09 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_K06 zaliczenie ustne, Pkt. ECTS 3 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1,5 za zajęcia o charakterze praktycznym: 0,5 Literatura i piśmiennictwo regionu MODUŁ 17 Poetyka FP1_W02, FP1_W03, FP1_W06, FP1_W09 FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U07, FP1_U09, FP1_U10, FP1_U11 test, zaliczenie ustne, egzamin pisemny i ustny ocena ciągła, pisemna analiza i interpretacja, test, zaliczenie ustne, egzamin pisemny i ustny, postawy, ocena ciągła Pkt. ECTS 7 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 5 za zajęcia o charakterze praktycznym: 4 8

9 1. Wersyfikacja i stylistyka 2. Teoria i struktura tekstu narracyjnego 3. Wybrane zagadnienia poetyki historycznej egzamin obejmuje materiał z całego modułu MODUŁ 18 Teoria literatury FP1_W01, FP1_W02, FP1_W03, FP1_W08 FP1_U03, FP1_U06, FP1_U08 zaliczenie ustne, egzamin dwuetapowy pisemny i ustny zaliczenie ustne, aktywność, ocena umiejętności dyskusji podczas zajęć, egzamin dwuetapowy pisemny i ustny ocena umiejętności dyskusji podczas zajęć, aktywność, ocenianie ciągłe Pkt. ECTS 4 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 3 Teoria literatury (wykład i ćwiczenia) MODUŁ 19 Gramatyka opisowa języka polskiego FP1_W02, FP1_W03, FP1_W07, FP1_W08, FP1_W09, FP1_W11 FP1_U01, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U06, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U11 kolokwium, obecność, zaliczenie ustne, egzamin ocena aktywności w trakcie zajęć, sprawdziany pisemne cząstkowe, przygotowanie referatu, egzamin FP1_K02, udział w dyskusjach na zajęciach, ocena pracy zespołowej Pkt. ECTS 8 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 6 za zajęcia o charakterze praktycznym: 4 9

10 1. Fonetyka i fonologia języka polskiego 2. Morfologia języka polskiego 3. Składnia języka polskiego egzamin obejmuje materiał z całego modułu MODUŁ 20 Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami SCS FP1_W01, FP1_W07, FP1_W03, FP1_W11 FP1_U03 kolokwium, obecność na zajęciach, egzamin ustny Pkt. ECTS 3 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,5 Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami SCS (ćwiczenia i wykład) MODUŁ 21 Historia języka polskiego FP1_W02, FP1_W03, FP1_W04, FP1_W11 FP1_U03 egzamin pisemny, kolokwium ocena aktywności w trakcie zajęć, referat ocena aktywności w trakcie zajęć, referat Pkt. ECTS 3 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,5 Historia języka polskiego (ćwiczenia i wykład) MODUŁ 22 Kultura języka polskiego 10

11 FP1_W02, FP1_W03, FP1_W07, FP1_W09, FP1_W11, FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U06, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U11 FP1_K04, sprawdziany pisemne sprawdziany pisemne, referat, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2 za zajęcia o charakterze praktycznym: 2 Kultura języka polskiego MODUŁ 23 Praktyczna stylistyka FP1_W06, FP1_W07, FP1_W08, FP1_W11 FP1_U04, FP1_U06 test kontrolny ćwiczenia praktyczne, wypracowania, prace twórcze ocena efektów pracy indywidualnej i zespołowej za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2 za zajęcia o charakterze praktycznym: 2 1. Praktyczna stylistyka 1 2. Praktyczna stylistyka 2 MODUŁ 24 Semantyka i pragmatyka językowa 11

12 FP1_W01, FP1_W03, FP1_W08 FP1_U01, FP1_U03, FP1_U06, FP1_U07 kolokwium pisemne, egzamin ustny ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe); ocena aktywności studentów podczas zajęć, testy kontrolne ocena aktywności studentów podczas zajęć Pkt. ECTS 3 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,5 za zajęcia o charakterze praktycznym: 2,5 Semantyka i pragmatyka językowa (wykład i ćwiczenia) MODUŁ 25 Język obcy FP1_U12, FP1_K02, FP1_K03, FP1_K06 testy, konwersacja w j. obcym, egzamin Pkt. ECTS 6 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 4 za zajęcia o charakterze praktycznym: 4 Język obcy część 1 Język obcy część 2 MODUŁ 26 Technologia informacyjna FP1_W10 FP1_U01, FP1_U09 zaliczenie ustne, zadania praktyczne FP1_K02, FP1_K03 Pkt. ECTS 1 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1 Technologia informacyjna 12

13 MODUŁ 27 Wychowanie fizyczne FP1_K02, FP1_K03 ocenianie ciągłe, Pkt. ECTS 1 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1 Wychowanie fizyczne Uwaga, jeśli student(ka) jest zwolniony(-a) z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego, jest on(a) zobowiązany(-a) do zaliczenia wybranych przedmiotów zorganizowanych w innej jednostce Uniwersytetu oszacowanych na minimum 1 punkt ECTS (60 godz.), realizujących efekty pokrywające się z FP1_K02, FP1_K03. MODUŁ 28/1 Specjalność edytorska FP1_W01, FP1_W02, FP1_W03, FP1_W04, FP1_W06, FP1_W07, FP1_W09, FP1_W10, FP1_W11, FP1_W12 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U06, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U09, FP1_U10, FP1_U11, zaliczenia ustne, prace pisemne, egzaminy, zadania praktyczne, FP1_K02, FP1_K03, FP1_K04,, FP1_K06 Pkt. ECTS 19 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 10 za zajęcia o charakterze praktycznym: 7 1. Podstawy tekstologii i edytorstwa 2. Historia ortografii i interpunkcji 3. Perswazyjność tekstu 4. Historia książki, prasy i ilustracji książkowej 5. Wprowadzenie do krytyki tekstu (XV-XVIII w.) 6. Wprowadzenie do krytyki tekstu (XIX w.) 7. Redakcja i korekta językowa 8. Wprowadzenie do krytyki tekstu współczesnego 9. Vademecum pracy redaktora 10. Edytorstwo a ikonografia 13

14 11. Współczesny rynek wydawniczy MODUŁ 28/2 Specjalność Promocja miasta i regionu FP1_W02, FP1_W03, FP1_W04, FP1_W07, FP1_W08, FP1_W09, FP1_W10, FP1_W11, FP1_W12 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U09, FP1_U10, FP1_U11 zaliczenia ustne, prace pisemne, egzaminy, zadania praktyczne, FP1_K02, FP1_K03,, FP1_K06 Pkt. ECTS 19 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 10 za zajęcia o charakterze praktycznym: 6,5 1. Tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego 2. Wystąpienia publiczne 3. Kultura regionalna w sieci 4. Region w humanistyce i literaturze 5. Prasa i tożsamość regionalna 6. Narzędzia promocji regionu 7. Dziedzictwo szlacheckie i kultura ludowa 8. Spektakl w kulturze regionu 9. Współczesna kultura miasta i regionu 10. Zajęcia terenowe 11. Społeczeństwo pogranicza MODUŁ 28/3 Współczesne bibliotekarstwo i informacja naukowa FP1_W01, FP1_W02, FP1_W09, FP1_W10, FP1_W12, FP1_U01, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U09, FP1_U10, FP1_U11, zaliczenia ustne, prace pisemne, egzaminy, zadania praktyczne, FP1_U01, FP1_K03,, FP1_K06. 14

15 3 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 10 za zajęcia o charakterze praktycznym: 9 1. Biblioteka jako instytucja kultury 2. Nauka o książce, bibliotece i informacji 3. Kształtowanie zbiorów bibliotecznych 4. Zbiory specjalne 5. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych 6. Opracowanie formalne dokumentów 7. Opracowanie rzeczowe dokumentów 8. Bazy danych i heurystyka informacyjna 9. Biblioteki cyfrowe i otwarte repozytoria MODUŁ 29 Blok zajęć konwersatoryjnych FP2_W02, FP2_W03, FP2_W08, FP2_W09, FP2_W10, zaliczenie ustne FP2_U01, FP2_U02, FP2_U03, P2_U05, FP2_U08 FP1_K01, FP1_K03, FP1_K04, Pkt. ECTS 4 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,5 za zajęcia o charakterze praktycznym: 2 1. Konwersatorium (W) 2. Konwersatorium (W) 3. Konwersatorium (W) 4. Konwersatorium (W) MODUŁ 30 Seminarium licencjackie FP1_W01, FP1_W02, FP1_W03, P1_W08, FP1_W09, FP1_W10 FP1_U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U06, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U09, FP1_U10 praca dyplomowa, systematyczność pracy 15

16 FP1_K01, FP1_K03, FP1_K04, stopień zaangażowania w zbieranie materiałów i pisanie pracy, udział w dyskusjach 0 za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 8 za zajęcia o charakterze praktycznym: 3 Seminarium licencjackie MODUŁ 31 Praktyki zawodowe FP1_U06 FP1_K02, FP1_K03, FP1_K06 dziennik praktyk zawodowych opinia pracodawcy za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 0,5 za zajęcia o charakterze praktycznym: 2 Studenci zobowiązani są do zaliczenia w czasie trwania studiów (nie później niż do końca IV semestru) czterech tygodni praktyk zawodowych. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach zblżonych do planu kształcenia w ramach kierunku. Praktyki powinny być realizowane zgodnie z wydziałowym regulaminem praktyk zawodowych. Blok nadobowiązkowy realizowany w przypadku wyboru dodatkowej oferty edukacyjnej proponowanej przez CEN Pkt. ECTS 10 Wprowadzenie do metodyki nauczania literatury i języka Metodyka nauczania literatury i języka w szkole podstawowej Metodyka nauczania literatury i języka w gimnazjum Metodyka nauczania literatury i języka w szkole ponadgimaznalnej Metodyka nauczania literatury i języka III. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE 1. Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 9 3,5 2. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych:

17 3. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym: ( s p e c j a l n o ś ć e d y t o r s k a ) - 66,5 ( s p e c j a l n o ś ć P r o m o c j a m i a s t a i r e g i o n u ) - 69 ( s p e c j a l n o ś ć W s p ó ł c z e s n e b i b l i o t e k a r s t w o i i n f o r m a c j a n a u k o w a ) 4. Minimalna liczba punktów ECTS z zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku: 4 5. Minimalna liczba punktów ECTS z zajęć wychowania fizycznego: 1 6. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modułów do wyboru: 31,1 % (56 ECTS) IV. OFERTA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH I OGÓLNOWYDZIAŁOWYCH Program studiów uwzględnia realizację modułu przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej, oznaczonych (U), i modułu przedmiotów z oferty ogólnowydziałowej, oznaczonych (W). Student zobowiązany jest zrealizować przedmioty z oferty ogólnouczelnianej za 4 ECTS i przedmioty z oferty ogólnowydziałowej za co najmniej 10 ECTS. Wybór przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej i ogólnowydziałowej powinien uwzględniać realizację zakładanych dla danego programu studiów efektów kształcenia. Listy przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej i ogólnowydziałowej na dany cykl kształcenia są ogłaszane na stronie internetowej Wydziału Filologicznego. V. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich modułów tworzących program studiów (uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS), realizacja wszystkich efektów kształcenia założonych przez program kształcenia, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego. Absolwent uzyskuje stopień zawodowy licencjata.. (pieczątka i podpis Dziekana) 17

PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07

PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, I n s t y t u t F i l o l o g i i P o l s k i e j 2. Nazwa kierunku: f i l o l o g i a p o l s k a 3.

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE MODUŁ 2 Literatura klasyczna MODUŁ 1 Język łaciński z elementami kultury antycznej Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. zaliczenie ustne aktywność na zajęciach FP2_W02, FP2_W10, FP2_W11 FP2_U01, FP2_U05, FP2_U08. egzamin, zaliczenie ustne

PROGRAM STUDIÓW. zaliczenie ustne aktywność na zajęciach FP2_W02, FP2_W10, FP2_W11 FP2_U01, FP2_U05, FP2_U08. egzamin, zaliczenie ustne PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, I n s t y t u t F i l o l o g i i P o l s k i e j 2. Nazwa kierunku: f i l o l o g i a p o l s k a 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW FP2_W02, FP2_W10, FP2_W11. zaliczenie ustne. aktywność na zajęciach FP2_U01, FP2_U05, FP2_U08. egzamin, zaliczenie ustne

PROGRAM STUDIÓW FP2_W02, FP2_W10, FP2_W11. zaliczenie ustne. aktywność na zajęciach FP2_U01, FP2_U05, FP2_U08. egzamin, zaliczenie ustne PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, I n s t y t u t F i l o l o g i i P o l s k i e j 2. Nazwa kierunku: f i l o l o g i a p o l s k a 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MODUŁ 2 Literatura średniowiecza, renesansu i baroku MODUŁ 1 Teoria kultury Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Metody kształcenia oraz sposoby weryfikacji.

Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Metody kształcenia oraz sposoby weryfikacji. MODUŁ 2 Literatura średniowiecza, renesansu i baroku MODUŁ 1 Teoria kultury Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia MK_2, MODUŁ 2 Technologia informacyjna MK_1, MODUŁ 1 Historia filozofii Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Przedmioty/moduły. Historia filozofii 2 1,2. suma

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Przedmioty/moduły. Historia filozofii 2 1,2. suma MK_2, MODUŁ 2 Technologia informacyjna MK_1, MODUŁ 1 Historia filozofii Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Przedmioty/moduły. suma 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Przedmioty/moduły. suma 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MK_2, MODUŁ 2 Technologia informacyjna MK_1, MODUŁ 1 Historia filozofii Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. II rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. II rok. 2 semestr 3 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: N - liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S - liczba godzin samodzielnej pracy studenta

Oznaczenia: N - liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S - liczba godzin samodzielnej pracy studenta Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/2018-2019/2020 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarstwo i nowe media

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydakt.

Rodzaj zajęć dydakt. Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I RK STUDIÓW I semestr: Literatura świecenia i Romantyzmu Wykład + ćwiczenia 60+30 2+3 2 Historia Polski Wykład F Egzamin ustny 30 4

Bardziej szczegółowo

A. Moduły kierunkowe

A. Moduły kierunkowe sem. PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, kształcenie językowe dla urzędów i firm z elementami glottodydaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 13 kwietnia 2015 r. (dostosowanie programu studiów w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października

Bardziej szczegółowo

II rok kultury antycznej Historia myśli humanistycznej 2 1,

II rok kultury antycznej Historia myśli humanistycznej 2 1, Lp. Załącznik nr 6 (wymagany do wniosku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o przedstawiony program kształcenia) PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17

Bardziej szczegółowo

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu Obowązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 13 kwietnia 2015 r. PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA 2015-2018 Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 11 kwietnia 2016 r. PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA 2016-2019 Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EDYTORSTWO. studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I ROK STUDIÓW. I semestr: Nazwa modułu kształcenia.

Kierunek: EDYTORSTWO. studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I ROK STUDIÓW. I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I RK STUDIÓW I semestr: Literatura świecenia i Romantyzmu Wykład + ćwiczenia 60+30 2+3 2 Historia Polski Wykład F Egzamin ustny 30 4

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: N liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S liczba godzin samodzielnej pracy studenta

Oznaczenia: N liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S liczba godzin samodzielnej pracy studenta Zestawienie modułów do planu studiów stacjonarnych I. stopnia na lata 2016-2019 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarska/wydawniczo-redaktorska

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarstwo i nowe

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dn. 13 kwietnia 2015 r. PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA 2015-2017 Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Specjalizacja: logopedia ogólna Legenda:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Razem Razem: I i II sem

Razem Razem: I i II sem P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 110.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: O/F

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020 Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/2018-2019/2020 Kierunek: filologia polska, st. stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W - wykład CAU - ćwiczenia audytoryjne

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Obowiązuje od roku akademickiego Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Obowiązuje od roku akademickiego Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Uzyskane kwalifikacje: stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk humanistycznych NFORMACJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n 2016-2019 kierunek: filologia polska, st. Stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W. wykład Ćw. ćwiczenia S. seminarium dyplomowe zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 30 Z - 2 - - - 09.2 Historia literatury polskiej

Bardziej szczegółowo

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Przedmioty wspólne 1 Łacina z elementami kultury antycznej ĆW 40+20* Z 6 2 Historia Polski W 15+15* E 3 3

Bardziej szczegółowo

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 0/05 (MODUŁ IX: FILOLOGICZNY) Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności i specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów:

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W05, K_W07 K_U 01, K_U02, K_U05, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03. Egzamin pisemny, obserwacja studenta na zajęciach, ocena projektu

PROGRAM STUDIÓW K_W05, K_W07 K_U 01, K_U02, K_U05, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03. Egzamin pisemny, obserwacja studenta na zajęciach, ocena projektu PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku 2. Nazwa kierunku: Ekonomia 3. Oferowane specjalności: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych. Wykład + ćwiczenia. 2. Historia Polski Wykład F Egzamin ustny Poetyka 1 Ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2

Rodzaj zajęć dydaktycznych. Wykład + ćwiczenia. 2. Historia Polski Wykład F Egzamin ustny Poetyka 1 Ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2 ostatnia aktualizacja: 4.08.2016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW I semestr: 1. Literatura świecenia i Romantyzmu

Bardziej szczegółowo

Historia gospodarcza 6,0 1,8 6,0 8,0

Historia gospodarcza 6,0 1,8 6,0 8,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku 2. Nazwa kierunku: Ekonomia 3. Oferowane specjalności: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. rok akademicki 01/01 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 2. semestr 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 0 3 Literatura oświeceniowa W 30 E 3 4 Literatura oświeceniowa ĆW

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: EDYTORSTWO studia pierwszego stopnia trzyletnie

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: EDYTORSTWO studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 30.04.2019 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW I semestr: Lp. Nazwa modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2018/2019

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2018/2019 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2018/2019 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 30 Z - 2 - - - 09.2 Historia literatury polskiej

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe Zajęcia terenowe Seminarium Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 9.03.2018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW I semestr: 1. Literatura świecenia i Romantyzmu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W - wykład CAU - ćwiczenia audytoryjne

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 202018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

Program studiów. KIERUNEK: studia nad słowiańszczyzną wschodnią SPECJALNOŚĆ: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Program studiów. KIERUNEK: studia nad słowiańszczyzną wschodnią SPECJALNOŚĆ: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim KIERUNEK: studia nad słowiańszczyzną wschodnią SPECJALNOŚĆ: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program studiów Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne z językiem rosyjskim

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 1002016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 Kierunek: filologia rosyjska I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY (1) Nauka języka rosyjskiego I (wariant 0 I) Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

MISH-S PLAN STUDIÓW. filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018. kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku:

MISH-S PLAN STUDIÓW. filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018. kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku: MISH-S PLAN STUDIÓW MODUŁ I: KIERUNEK PODSTAWOWY kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku: filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018 PRZEDMIOTY, KTÓRE MUSZĄ BYĆ REALIZOWANE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Filologia polska nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 002019 r. I RK STUDIÓW: /F Literatura staropolska

Bardziej szczegółowo

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016

Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu... Obowiązuje od roku akad. 2015/2016 lab./ć lab./ć lab./ć lab./ć w j. lab./ć lab./ć Forma zaliczenia Razem wykłady ćwiczenia lab./prow jęz.obcym / semin.dypl. O/F PLAN STUDIÓW I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Filologia specjalność: Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe Konwersatoria Seminarium Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 1/1

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w 2019/2020

Program studiów obowiązujący w 2019/2020 Kierunek: Filologia Polska ostatnia aktualizacja: 10.02019 Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie II RK STUDIÓW: Program studiów obowiązujący w 2019/2020 III semestr: Literatura

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu A. Przedmioty podstawowe / kierunkowe: rok I, semestr I Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Wykaz modułów kształcenia

Program studiów. Wykaz modułów kształcenia KIERUNEK: studia nad słowiańszczyzną wschodnią SPECJALNOŚĆ: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program studiów Wykaz modułów kształcenia Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć liczba godzin W K S Ć 90 (150) 4 4 0,5 zaliczenie ,5 zaliczenie

Forma zajęć liczba godzin W K S Ć 90 (150) 4 4 0,5 zaliczenie ,5 zaliczenie I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 018/019 SEMESTR ZIMOWY (1) Praktyczna nauka języka rosyjskiego I (wariant 0 I) Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego I Historia literatury

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Forma studiów: stacjonarne Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Program studiów Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb niestacjonarny

Program studiów Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb niestacjonarny Program studiów Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb niestacjonarny Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym profil ogólnoakademicki KOD Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Polonistyka antropologiczno-kulturowa ostatnia aktualizacja: 202019 studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 I semestr: 1

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/ UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2019 r. Kierunek: Filologia polska Studia pierwszego stopnia Liczba godzin Rozkład

Bardziej szczegółowo

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 5 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/ Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.201 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć liczba godzin W K S Ć L Wr Proj Inne. Razem: liczba godzin zajęć. Dyscyplina (y), do której odnosi się przedmiot

Forma zajęć liczba godzin W K S Ć L Wr Proj Inne. Razem: liczba godzin zajęć. Dyscyplina (y), do której odnosi się przedmiot Program studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku INFORMACJA NAUKOWA I ILIOTEKOZNAWSTWO dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 Rok studiów: pierwszy Semestr: pierwszy Nazwa przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

3 sem. ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego

3 sem. ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia ć lab./ćprow jęz.obcym / semin.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w j. obcym/ sem.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo