DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych (część II) UWAGA: Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. TOM III SIWZ

2 MIKEL NIP: REGON: PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA ul. Mickiewicza Sucha Beskidzka kom PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ADRES OBIEKTU: TEMAT: BUDYNEK ZESPÓŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. WYMIANA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO. ETAP II (LUTY 2015) UL. PŁK. SEMIKA 3, SUCHA BESKIDZKA PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYMIANY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO INWESTOR: GMINA SUCHA BESKIDZKA ADRES INWEST. UL. MICKIEWICZA 19, SUCHA BESKIDZKA BRANśA: ELEKTRYCZNA ASYSTENT PROJ.: mgr inŝ. MARCIN MIKOŁAJEK PROJEKTOWAŁ: inŝ. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR. MAP/0106/PWOE/04 EGZ. NR 1 SUCHA BESKIDZKA, LUTY 2015R 1

3 1. STRONA TYTUŁOWA 2. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 3. STRONA PRAWNA 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 3.1 Oświadczenie projektanta Kserokopia uprawnień projektanta Kserokopia przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa projektanta 5 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania Zasadnicze parametry elektroenergetyczne Zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej Główny wyłącznik prądu Instalacja oświetlenia ogólnego Oświetlenie ogólne Instalacja ochrony od poraŝeń Prace kontrolno - pomiarowe Uwagi końcowe RYSUNKI Rys. 1E. Plan instalacji elektrycznej - oświetlenie - rzut piwnic Rys. 2E. Plan instalacji elektrycznej - oświetlenie - rzut piętra II

4 3.1 Oświadczenie projektanta Sucha Beskidzka Numer uprawnień budowlanych MAP/0106/PWOE/04 Nr rej. Małopolskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa MAP/IE/0712/04 O Ś W I A D C Z E N I E Stosownie do art. 20 ust.4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623, z późniejszymi zmianami, Ja niŝej podpisany inŝ. Piotr Mikołajek zamieszkały w miejscowości Stryszawa 347A, Stryszawa O Ś W I A D C Z A M iŝ projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej WYMIANY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ETAP II (LUTY 2015) w miejscowości UL. PŁK. SEMIKA 3, SUCHA BESKIDZKA, sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... inŝ. Piotr Mikołajek 3

5 3.2 Kserokopia uprawnień projektanta 4

6 3.3 Kserokopia przynaleŝności do izby inŝynierów budownictwa projektanta 5

7 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujący prace budowlane branŝy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej, WYMIANY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ETAP II (LUTY 2015) w miejscowości UL. PŁK. SEMIKA 3, SUCHA BESKIDZKA Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne: - oświetlenia ogólnego - ochrony przed poraŝeniem 4.3. Podstawa opracowania Opracowanie powstało w oparciu o: - zlecenie Inwestora, - wytyczne sposobu eksploatowania, - wytyczne rodzaju zastosowanych urządzeń, - podkłady branŝowe, - normy branŝy elektrycznej, - uzgodnienia międzybranŝowe Zasadnicze parametry elektroenergetyczne Napięcie sieci zasilania: U=400/230V Ochrona przeciwporaŝeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania Układ sieciowy: TN-S 4.5. Zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej Zasilanie oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego realizowane będzie z istniejących tablic bezpiecznikowych zlokalizowanych w korytarzach na poszczególnych poziomach. Zasilnie oświetlenia ogólnego realizowane będzie z istniejących obwodów elektrycznych oświetleniowych. Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą istniejącego układu pomiarowego znajdującego się w rozdzielni pomiarowej. Układ pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe, oraz zapotrzebowanie mocy pozostanie bez zmian poniewaŝ moc szczytowa oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz ogólnego nie wpłynie znacząco na zainstalowany układ instalacji elektrycznej Główny wyłącznik prądu W istniejącej instalacji elektrycznej znajduje się wyłącznik p.poŝ, który pozostanie bez zmian Instalacja oświetlenia ogólnego Instalację oświetlenia ogólnego będzie zasilana z istniejących obwodów elektrycznych oświetleniowych, poszczególne oprawy zasilić z istniejących punktów oświetleniowych, jeŝeli będzie zachodziła zmiana lokalizacji istniejącego punktu oświetleniowego, w takim przypadku instalacje naleŝy wykonać p/t przewodami typu YDYŜo 3x1,5mm 2 450/750V. Sposób rozmieszczenia opraw wynika z rzutów poziomych kondygnacji. Rozgałęzienia instalacji naleŝy starać się łączyć pod oprawami, w przypadku braku takiej moŝliwości naleŝy zastosować uniwersalne puszki n/t IP55 90x90x Oświetlenie ogólne Dla oświetlania ogólnego wszystkich pomieszczeń w budynku zaprojektowano wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED, oprawy pokazano na rzutach poziomych kondygnacji. Oprawy naleŝy montować na suficie. NaleŜy zastosować oprawy: n/t typu LED z kloszem MPRM 47W IP lm ozn. "B", n/t typu LED asymetryczna IP lm ozn. "Bs", n/t typu LED IP54 55W 4780 lm ozn. "C", n/t typu LED 30W TRANSP IP lm ozn. "R", n/t typu LED 20W IP lm ozn. "T", n/t typu LED 38W IP lm ozn. "G1", n/t typu LED 20W 2140lm ozn. "G3", przykładowe rozwiązania podano w legendzie na rzutach oświetlenia. 6

8 4.9. Instalacja ochrony od poraŝeń Podstawową ochroną od poraŝeń prądem realizować będzie izolacja robocza części czynnych oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnętrznej izolacji kabli. Ochroną dodatkową będzie zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, przez spełnienie warunku pętli zwarcia wyłączników nadprądowych oraz spełnienie warunku wyłączenia prądu róŝnicowoprądowego wyłącznika róŝnicowoprądowego o prądzie wyłączającym 30mA. Dlatego do kaŝdej oprawy oświetleniowej naleŝy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-ŝółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE w tablicy bezpiecznikowej. Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z normą PN-HD :2009. Jako system ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym projektuje się: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S Prace kontrolno - pomiarowe Po zakończeniu robót naleŝy dokonać następujących pomiarów: - stan izolacji - skuteczność ochrony przeciwporaŝeniowej Prace powyŝsze winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie. Z wykonanych pomiarów sporządzić protokoły wg obowiązujących wzorów i przekazać je Inwestorowi. Uwaga: Nie naleŝy badać izolacji obwodów przy podłączonych oprawach oświetleniowych, poniewaŝ niektóre mogą ulec uszkodzeniu Uwagi końcowe Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sufity naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego, zaprawiając ubytki tynku po przewodach oświetleniowych, wymienianych oprawach oraz wykonać malowanie całego sufitu w pomieszczeniu, w którym były wykonywane prace związane z wymianą oświetlenia.. Wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe po zdemontowaniu naleŝy zdać do magazynu zamawiającego. 7

9

10

11 MIKEL NIP: REGON: PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA ul. Mickiewicza Sucha Beskidzka kom PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ADRES OBIEKTU: TEMAT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2. WYMIANA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO. ETAP II (LUTY 2015) UL. ZASYPNICA 1, SUCHA BESKIDZKA PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYMIANY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO INWESTOR: GMINA SUCHA BESKIDZKA ADRES INWEST. UL. MICKIEWICZA 19, SUCHA BESKIDZKA BRANśA: ELEKTRYCZNA ASYSTENT PROJ.: mgr inŝ. MARCIN MIKOŁAJEK PROJEKTOWAŁ: inŝ. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR. MAP/0106/PWOE/04 EGZ. NR 1 SUCHA BESKIDZKA, LUTY 2015R 1

12 1. STRONA TYTUŁOWA 2. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 3. STRONA PRAWNA 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 3.1 Oświadczenie projektanta Kserokopia uprawnień projektanta Kserokopia przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa projektanta 5 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania Zasadnicze parametry elektroenergetyczne Zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej Główny wyłącznik prądu Instalacja oświetlenia ogólnego Oświetlenie ogólne Instalacja ochrony od poraŝeń Prace kontrolno - pomiarowe Uwagi końcowe RYSUNKI Rys. 1E. Plan instalacji elektrycznej - oświetlenie - rzut piwnic Rys. 2E. Plan instalacji elektrycznej - oświetlenie - rzut parteru Rys. 3E. Plan instalacji elektrycznej - oświetlenie - rzut piętra II

13 3.1 Oświadczenie projektanta Sucha Beskidzka Numer uprawnień budowlanych MAP/0106/PWOE/04 Nr rej. Małopolskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa MAP/IE/0712/04 O Ś W I A D C Z E N I E Stosownie do art. 20 ust.4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623, z późniejszymi zmianami, Ja niŝej podpisany inŝ. Piotr Mikołajek zamieszkały w miejscowości Stryszawa 347A, Stryszawa O Ś W I A D C Z A M iŝ projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej WYMIANY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 - ETAP II (LUTY 2015) w miejscowości UL. ZASYPNICA 1, SUCHA BESKIDZKA, sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... inŝ. Piotr Mikołajek 3

14 3.2 Kserokopia uprawnień projektanta 4

15 3.3 Kserokopia przynaleŝności do izby inŝynierów budownictwa projektanta 5

16 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujący prace budowlane branŝy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej, WYMIANY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 - ETAP II (LUTY 2015) w miejscowości UL. ZASYPNICA 1, SUCHA BESKIDZKA Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne: - oświetlenia ogólnego - ochrony przed poraŝeniem 4.3. Podstawa opracowania Opracowanie powstało w oparciu o: - zlecenie Inwestora, - wytyczne sposobu eksploatowania, - wytyczne rodzaju zastosowanych urządzeń, - podkłady branŝowe, - normy branŝy elektrycznej, - uzgodnienia międzybranŝowe Zasadnicze parametry elektroenergetyczne Napięcie sieci zasilania: U=400/230V Ochrona przeciwporaŝeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania Układ sieciowy: TN-S 4.5. Zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej Zasilanie oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego realizowane będzie z istniejących tablic bezpiecznikowych zlokalizowanych w korytarzach na poszczególnych poziomach. Zasilnie oświetlenia ogólnego realizowane będzie z istniejących obwodów elektrycznych oświetleniowych. Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą istniejącego układu pomiarowego znajdującego się w rozdzielni pomiarowej. Układ pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe, oraz zapotrzebowanie mocy pozostanie bez zmian poniewaŝ moc szczytowa oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz ogólnego nie wpłynie znacząco na zainstalowany układ instalacji elektrycznej Główny wyłącznik prądu W istniejącej instalacji elektrycznej znajduje się wyłącznik p.poŝ, który pozostanie bez zmian Instalacja oświetlenia ogólnego Instalację oświetlenia ogólnego będzie zasilana z istniejących obwodów elektrycznych oświetleniowych, poszczególne oprawy zasilić z istniejących punktów oświetleniowych, jeŝeli będzie zachodziła zmiana lokalizacji istniejącego punktu oświetleniowego, w takim przypadku instalacje naleŝy wykonać p/t przewodami typu YDYŜo 3x1,5mm 2 450/750V. Sposób rozmieszczenia opraw wynika z rzutów poziomych kondygnacji. Rozgałęzienia instalacji naleŝy starać się łączyć pod oprawami, w przypadku braku takiej moŝliwości naleŝy zastosować uniwersalne puszki n/t IP55 90x90x Oświetlenie ogólne Dla oświetlania ogólnego wszystkich pomieszczeń w budynku zaprojektowano wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED, oprawy pokazano na rzutach poziomych kondygnacji. Oprawy naleŝy montować na suficie. NaleŜy zastosować oprawy: n/t typu LED z kloszem MPRM 47W IP lm ozn. "B", n/t typu LED IP54 55W 4780 lm ozn. "C", n/t typu LED 30W TRANSP IP lm ozn. "R", n/t typu LED 20W IP lm ozn. "T", n/t typu LED 38W IP lm ozn. "G1", n/t typu LED 47W IP lm ozn. "G" przykładowe rozwiązania podano w legendzie na rzutach oświetlenia. 6

17 4.9. Instalacja ochrony od poraŝeń Podstawową ochroną od poraŝeń prądem realizować będzie izolacja robocza części czynnych oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnętrznej izolacji kabli. Ochroną dodatkową będzie zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, przez spełnienie warunku pętli zwarcia wyłączników nadprądowych oraz spełnienie warunku wyłączenia prądu róŝnicowoprądowego wyłącznika róŝnicowoprądowego o prądzie wyłączającym 30mA. Dlatego do kaŝdej oprawy oświetleniowej naleŝy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-ŝółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE w tablicy bezpiecznikowej. Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z normą PN-HD :2009. Jako system ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym projektuje się: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S Prace kontrolno - pomiarowe Po zakończeniu robót naleŝy dokonać następujących pomiarów: - stan izolacji - skuteczność ochrony przeciwporaŝeniowej Prace powyŝsze winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie. Z wykonanych pomiarów sporządzić protokoły wg obowiązujących wzorów i przekazać je Inwestorowi. Uwaga: Nie naleŝy badać izolacji obwodów przy podłączonych oprawach oświetleniowych, poniewaŝ niektóre mogą ulec uszkodzeniu Uwagi końcowe Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sufity naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego, zaprawiając ubytki tynku po przewodach oświetleniowych, wymienianych oprawach oraz wykonać malowanie całego sufitu w pomieszczeniu, w którym były wykonywane prace związane z wymianą oświetlenia.. Wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe po zdemontowaniu naleŝy zdać do magazynu zamawiającego. 7

18

19

20

21 MIKEL NIP: REGON: PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA ul. Mickiewicza Sucha Beskidzka kom PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ADRES OBIEKTU: TEMAT: BUDYNEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. WYMIANA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO. ETAP II LUTY 2015 UL. MICKIEWICZA 23, SUCHA BESKIDZKA PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYMIANY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO INWESTOR: GMINA SUCHA BESKIDZKA ADRES INWEST. UL. MICKIEWICZA 19, SUCHA BESKIDZKA BRANśA: ELEKTRYCZNA ASYSTENT PROJ.: mgr inŝ. MARCIN MIKOŁAJEK PROJEKTOWAŁ: inŝ. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR. MAP/0106/PWOE/04 EGZ. NR 1 SUCHA BESKIDZKA, LUTY 2015R 1

22 1. STRONA TYTUŁOWA 2. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 3. STRONA PRAWNA 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 3.1 Oświadczenie projektanta Kserokopia uprawnień projektanta Kserokopia przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa projektanta 5 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania Zasadnicze parametry elektroenergetyczne Zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej Główny wyłącznik prądu Instalacja oświetlenia ogólnego Oświetlenie ogólne Instalacja ochrony od poraŝeń Prace kontrolno - pomiarowe Etapy wykonywania zadania Uwagi końcowe OBLICZENIA NATĘśENIA OŚWIETLENIA 6. RYSUNKI Rys. 1E. Plan instalacji elektrycznej - oświetlenie - rzut piwnic Rys. 2E. Plan instalacji elektrycznej - oświetlenie - rzut parteru Rys. 3E. Plan instalacji elektrycznej - oświetlenie - rzut piętra

23 3.1 Oświadczenie projektanta Sucha Beskidzka Numer uprawnień budowlanych MAP/0106/PWOE/04 Nr rej. Małopolskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa MAP/IE/0712/04 O Ś W I A D C Z E N I E Stosownie do art. 20 ust.4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623, z późniejszymi zmianami, Ja niŝej podpisany inŝ. Piotr Mikołajek zamieszkały w miejscowości Stryszawa 347A, Stryszawa O Ś W I A D C Z A M iŝ projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej WYMIANY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ETAP II LUTY 2015 w miejscowości UL. MICKIEWICZA 23, SUCHA BESKIDZKA, sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... inŝ. Piotr Mikołajek 3

24 3.2 Kserokopia uprawnień projektanta 4

25 3.3 Kserokopia przynaleŝności do izby inŝynierów budownictwa projektanta 5

26 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujący prace budowlane branŝy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej, WYMIANY OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ETAP II LUTY 2015 w miejscowości UL. MICKIEWICZA 23, SUCHA BESKIDZKA Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne: - oświetlenia ogólnego - ochrony przed poraŝeniem 4.3. Podstawa opracowania Opracowanie powstało w oparciu o: - zlecenie Inwestora, - wytyczne sposobu eksploatowania, - wytyczne rodzaju zastosowanych urządzeń, - podkłady branŝowe, - normy branŝy elektrycznej, - uzgodnienia międzybranŝowe Zasadnicze parametry elektroenergetyczne Napięcie sieci zasilania: U=400/230V Ochrona przeciwporaŝeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania Układ sieciowy: TN-S 4.5. Zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej Zasilanie oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego realizowane będzie z istniejących tablic bezpiecznikowych zlokalizowanych w korytarzach na poszczególnych poziomach. Zasilnie oświetlenia ogólnego realizowane będzie z istniejących obwodów elektrycznych oświetleniowych. Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą istniejącego układu pomiarowego znajdującego się w rozdzielni pomiarowej. Układ pomiarowy, zabezpieczenie przedlicznikowe, oraz zapotrzebowanie mocy pozostanie bez zmian poniewaŝ moc szczytowa oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz ogólnego nie wpłynie znacząco na zainstalowany układ instalacji elektrycznej Główny wyłącznik prądu W istniejącej instalacji elektrycznej znajduje się wyłącznik p.poŝ, który pozostanie bez zmian Instalacja oświetlenia ogólnego Instalację oświetlenia ogólnego będzie zasilana z istniejących obwodów elektrycznych oświetleniowych, poszczególne oprawy zasilić z istniejących punktów oświetleniowych, jeŝeli będzie zachodziła zmiana lokalizacji istniejącego punktu oświetleniowego, w takim przypadku instalacje naleŝy wykonać p/t przewodami typu YDYŜo 3x1,5mm 2 450/750V. Sposób rozmieszczenia opraw wynika z rzutów poziomych kondygnacji. Rozgałęzienia instalacji naleŝy starać się łączyć pod oprawami, w przypadku braku takiej moŝliwości naleŝy zastosować uniwersalne puszki n/t IP55 90x90x Oświetlenie ogólne Dla oświetlania ogólnego wszystkich pomieszczeń w budynku zaprojektowano wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED, oprawy pokazano na rzutach poziomych kondygnacji. Oprawy naleŝy montować na suficie. NaleŜy zastosować oprawy: n/t typu LED z kloszem MPRM 47W IP lm ozn. "B", n/t typu LED IP54 55W 4780 lm ozn. "C", n/t typu LED 30W TRANSP IP lm ozn. "R", n/t typu LED 20W IP lm ozn. "T", n/t typu LED 38W IP lm ozn. "G1", n/t typu LED 47W IP lm ozn. "G" przykładowe rozwiązania podano w legendzie na rzutach oświetlenia. 6

27 4.9. Instalacja ochrony od poraŝeń Podstawową ochroną od poraŝeń prądem realizować będzie izolacja robocza części czynnych oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnętrznej izolacji kabli. Ochroną dodatkową będzie zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, przez spełnienie warunku pętli zwarcia wyłączników nadprądowych oraz spełnienie warunku wyłączenia prądu róŝnicowoprądowego wyłącznika róŝnicowoprądowego o prądzie wyłączającym 30mA. Dlatego do kaŝdej oprawy oświetleniowej naleŝy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-ŝółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE w tablicy bezpiecznikowej. Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z normą PN-HD :2009. Jako system ochrony od poraŝeń prądem elektrycznym projektuje się: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S Prace kontrolno - pomiarowe Po zakończeniu robót naleŝy dokonać następujących pomiarów: - stan izolacji - skuteczność ochrony przeciwporaŝeniowej Prace powyŝsze winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie. Z wykonanych pomiarów sporządzić protokoły wg obowiązujących wzorów i przekazać je Inwestorowi. Uwaga: Nie naleŝy badać izolacji obwodów przy podłączonych oprawach oświetleniowych, poniewaŝ niektóre mogą ulec uszkodzeniu Uwagi końcowe Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sufity naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego, zaprawiając ubytki tynku po przewodach oświetleniowych, wymienianych oprawach oraz wykonać malowanie całego sufitu w pomieszczeniu, w którym były wykonywane prace związane z wymianą oświetlenia.. Wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe po zdemontowaniu naleŝy zdać do magazynu zamawiającego. 7

28

29

30

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Załącznik nr 6 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Poprawa efektywności energetycznej w budynkach uŝyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

MIKEL NIP: REGON:

MIKEL NIP: REGON: MIKEL NIP: 552-146-15-16 REGON: 120049690 FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA MIKEL PIOTR MIKOŁAJEK ul. Mickiewicza 175 34-200 Sucha Beskidzka kom. 0 501 744 801 e-mail: mikel2@op.pl PROJEKT WYMIANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO OBSŁUGI INWSTYCJI I PROJEKTOWANIA INWEST-BUD 96-100 Skierniewice ul. Ziołowa 10 tel. 046 833-98-49 fax 833-68-32 7. NIP 836-15-80-891, Regon 50183391 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budynek dydaktyczny "B" w Zespole Szkół Ogólnokształcących

PROJEKT WYKONAWCZY. Budynek dydaktyczny B w Zespole Szkół Ogólnokształcących AJAKA Janusz Karski PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI 15-113 Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308, tel. (0-85) 675-20-20, fax. (0-85) 662-30-12, e-mail. biuro@ajaka.pl NIP 966-063-30-06

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Dąbrowica 104 23-400 Biłgoraj Tel.695722990 biuro@kreator-projekty.pl www.kreator-projekty.pl PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY. PRZEBUDOWA DOJAZDU

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Autor projektu: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE Branża : Elektryczna CPV 45311000-0 Adres

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Wojciech Romanowski upr. bud. 145/94 BB, MAP/IE/01618/01

mgr inŝ. Wojciech Romanowski upr. bud. 145/94 BB, MAP/IE/01618/01 Temat: Inwestor: BranŜa : Faza : Projektant: Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej Urząd Miasta I Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej Elektryczna Projekt budowlany. mgr inŝ. Wojciech

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA 8 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO 6-00 Jarocin, Ul. Szubianki dz. nr 97/. PODSTAWA WYKONANIA Podstaw wykonania niniejszej

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów EGZ. Nr teczka 3/3- branŝa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I ELEKTRYCZNĄ ORAZ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW, UL. UŁANÓW 9 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW, UL. UŁANÓW 9 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH TEMAT : ŚWIETLICA MULTIFUNKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W RAMACH PROJEKTU BUDśETU OBYWATELSKIEGO Z 2015 I 2016 R. ADRES: 30-243 KRAKÓW, UL. KSIĘCIA JÓZEFA 337 INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY 31-450

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Adaptacja pomieszczeń kotłowni na potrzeby sali dydaktycznej zajęć praktycznych ADRES : ul. Wesele 41, Kraków, działka nr338/6, obręb 2 KROWODRZA TEMAT : STADIUM : Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Ul. TOCHTERMANA Radom AUTOR:

INWESTOR: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Ul. TOCHTERMANA Radom AUTOR: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ POD FILARAMI NA PORADNIE OKULISTYCZNĄ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI W SEGMENCIE E i F RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany Elektryczna

Projekt budowlany Elektryczna Nazwa zadania: Dobudowa platformy przyściennej do budynku przedszkola Nazwa obiektu: Budynek przedszkola Adres obiektu: 64-100 Leszno, Armii Krajowej 11 (nr ewid. dz. 25/2) Inwestor: Urząd Miasta Leszno

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Obiekt: PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH I SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy Al. Marszałka Piłsudskiego 12/319 Handlu i Usług Tel. 501156741 KONTO : NORDEA BANK POLSKA S.A 35 14401390 0000 0000 1364 1021 NIP-646-110 31-49 PROJEKT BUDOWLANO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Firma Wykonawczo Projektowa ELITAL Kraków, ul. Taklińskiego 37 tel./fax: 012 264 94 44 e-mail: elital@elital.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Obiekt: Temat: BranŜa: Nr Projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 OPIS TECHNICZNY... 4 1 Podstawa opracowania... 4 2 Przedmiot opracowania... 4 3 Zakres opracowania... 4 4 Zasilanie obiektu...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO IV.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNYCH IV.4. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. A. 3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. B

2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. A. 3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. B 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 4. Dokumenty formalno-prawne 5. Rysunki: 1. Schemat zasilania i rozdziału energii 2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

EL projekt DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY DOM UPHAGENA IZBA KUCHARKI GDAŃSK UL.DŁUGA 12. Grudzień 2012 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

EL projekt DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY DOM UPHAGENA IZBA KUCHARKI GDAŃSK UL.DŁUGA 12. Grudzień 2012 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE EL projekt PROJ.NR : 255 W / GZ INWESTOR : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Gdańsk ul. Długa 46/47 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY DOM UPHAGENA IZBA KUCHARKI GDAŃSK UL.DŁUGA 12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA 14 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno Projektowe DORA s.c ul. 59 Pułku Piechoty 1/ Inowrocław tel (0693) PROJEKT BUDOWLANY

Biuro Architektoniczno Projektowe DORA s.c ul. 59 Pułku Piechoty 1/ Inowrocław tel (0693) PROJEKT BUDOWLANY Biuro Architektoniczno Projektowe DORA s.c ul. 59 Pułku Piechoty 1/92 88-100 Inowrocław tel (0693)340-968 e-mail: rubik28@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego: TEREN ZIELONY CENTRUM

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA OŚWIETLENIA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LIGOCIE. lokalizacja : LIGOTA ul. BIELSKA 17, DZ. NR. 2850, 2851, 2858, 5517

INSTALACJA OŚWIETLENIA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LIGOCIE. lokalizacja : LIGOTA ul. BIELSKA 17, DZ. NR. 2850, 2851, 2858, 5517 opracowanie : PROJEKT TECHNICZNY branŝa : obiekt : ELEKTRYCZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LIGOCIE lokalizacja : LIGOTA ul. BIELSKA 17, DZ. NR. 2850, 2851, 2858, 5517

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna Pracownia Projektowa EXPANS 18-400 ŁomŜa ul. Senatorska 8 tel. 216-67-48, EGZ. nr. autorska pracownia EXPANS ŁOMśA projektowa ul. Senatorska 8 tel. 086 216-67-48 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 49 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 50 Jarocin, maj 2010 r Oświadczenie projektanta Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Wymiana opraw oświetleniowych klatki schodowej w budynku przy ul. Stalmacha 2 w Skoczowie ELEKTRYCZNA

Projekt wykonawczy. Wymiana opraw oświetleniowych klatki schodowej w budynku przy ul. Stalmacha 2 w Skoczowie ELEKTRYCZNA Projekt wykonawczy Temat: Branża: Wymiana opraw oświetleniowych klatki schodowej w budynku przy ul. Stalmacha 2 w Skoczowie ELEKTRYCZNA Obiekt: Inwestor: Budynek mieszkalno-usługowy ul. Stalmacha 2, Skoczów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. -2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV:

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY

WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY Projektant Opracował inż. Michał Spaczyński mgr inż. Piotr Spaczyński OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

2 Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora Projekt architektoniczny Projekt wentylacji mechanicznej Wytyczne Inwestora Obowiązujące przepisy i normy

2 Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora Projekt architektoniczny Projekt wentylacji mechanicznej Wytyczne Inwestora Obowiązujące przepisy i normy Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA..2 1.1. Przedmiot opracowania..2 1.2. Podstawa opracowania..2 1.3. Zakres opracowania..2 1.4. Uprawnienia budowlane zespołu projektowego..2 2.OPIS TECHNICZNY..7

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1 PROJEKT: TEMAT: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU POMNIKA WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ADRES: INWESTOR: 32-607 Polanka Wielka ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

NAZWA - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU. ZLOKALIZOWANEGO w KOZIENICACH

NAZWA - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU. ZLOKALIZOWANEGO w KOZIENICACH NAZWA - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO w KOZIENICACH ul. Radomska 36. INWESTOR ZMKGK ul. Radomska 36. 26-900 Kozienice. CZĘŚĆ - Instalacja elektryczna, oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK-WRZESZCZ ul. SIEDLICKA 5a (działka nr 357/13) POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. NARUTOWICZA 11/ GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

GDAŃSK-WRZESZCZ ul. SIEDLICKA 5a (działka nr 357/13) POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. NARUTOWICZA 11/ GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA Zał. III/E OBIEKT: PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ADRES: GDAŃSK-WRZESZCZ ul. SIEDLICKA 5a (działka nr 357/13)

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Inwestor: Gmina i Miasto Drzewica ul. Staszica 22, Drzewica

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Inwestor: Gmina i Miasto Drzewica ul. Staszica 22, Drzewica ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Instalacje elektryczne wewnętrzne Inwestor: Gmina i Miasto Drzewica ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica OPIS TECHNICZNY...2 REGIONALNE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NIP 679-102-48-90 PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PAWILON A- 0 AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. St. STASZICA W KRAKOWIE Adres: Kraków Al. A. MICKIEWICZA 30 dz. nr 19/26

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo