PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE"

Transkrypt

1 TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1 obr. 219, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA _1 CZĘŚĆ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: Narodowy Bank Polski Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 DATA OPRACOWANIA: KWIECIEŃ 2013 ZESPÓŁ PROJEKTOWY Lp. BranŜa Projektant/weryfikacja Imię i nazwisko Numer uprawnień/ numer ewidencyjny Data: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. Projektant: mgr inŝ. Andrzej RYGIEL E-127/ Sprawdzający: mgr inŝ. Kazimierz MOSIOR E-154/ Podpis: 1

2 PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: A1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. DemontaŜ instalacji elektrycznych 230 i 400V, demontaŝ części zespolonych PEL. 4. Rozdzielnica obwodowa R2.2 - rozbudowa o R2.2/1 (zasilanie urządzeń dla sortowni). 5. Instalacja oświetlenia ogólnego 230V - dobudowa opraw oświetlenia podstawowego. 6.Instalacja zasilająca urządzenia komputerowe (z przeniesienia i projektowane), okablowanie strukturalne 7. Instalacje elektryczne dla klimatyzacji 8. Połączenia wyrównawcze 9. Ochrona od poraŝeń 10 Ochrona odgromowa 11. Ochrona przeciwprzepięciowa 12. Pomiary - uwagi końcowe Załączniki: - Instalacja elektryczna dla klimatyzacji - rys. katalogowy - Dane techniczne agregatu chłodniczego KLz1 - rys katalogowy - Schemat instalacji elektrycznych dla nawilŝacza NP2 - rys katalogowy A2. Obliczenia techniczne - bilans energetyczny - urządzenia dobudowane B. Część rysunkowa: Rys. nr E1 - Rzut poziomu stan istniejący - instalacja oświetleniowa Rys. nr E2 - Rzut poziomu stan istniejący - instalacje elektryczne (gniazda 230V, odbiory siłowe, okablowanie strukturalne) Rys. nr E3 - Rzut poziomu stan projektowany - instalacja oświetleniowa i instalacje elektr. dla klimatyzacji Rys. nr E4 - Rzut poziomu stan projektowany - instalacje elektryczne (gniazda 230V, odbiory siłowe, okablowanie strukturalne) Rys. nr E5 - Rzut poziomu fragment - wentylatornia - dobudowa inst. elektrycznych - skala 1:100 Rys. nr E6 - Rzut dachu - fragment - dodatkowa ochrona odgromowa - skala 1:100 Rys. nr E7 Rozdzielnica R2.2 - (istn) Schemat połączeń - (aktualizacja) Rys. nr E8 Rozdzielnica /R2.2/1(projektowana) Schemat połączeń - Rys. nr E9 Rozdzielnica RW1 (istn) Schemat połączeń - (aktualizacja) 2

3 A1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania a) Wytyczne inwestora- koncepcja przebudowy sortowni i rozmieszczenia maszyn kasowo-skarbcowych, b) Inwentaryzacja stanu istniejącego instalacji elektrycznych dla celów projektowych, c) Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych dla Wydz. Zasilania NBP (do wglądu) d) Projekt budowlany branŝy architektonicznej, e) Projekt budowlany branŝy sanitarnej, f) Projekt budowlany branŝy elektrycznej, g) Projekty wykonawczy branŝy sanitarnej, h) Dane techniczne urządzeń sortowni wg kart katalogowych, i) Dane techniczne urządzeń klimatyzacyjnych, j) Uzgodnienia branŝowe, k) Uzgodnienia z Inwestorem l) Obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i katalogi, 2. Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i dobudowa instalacji elektrycznych w pomieszczeniach sortowni, istniejącego budynku Wydziału Zasilania NBP Oddział Okręgowy w Rzeszowie, przy Al. Armii Krajowej. 3. DemontaŜ instalacji elektrycznych 230 i 400V, demontaŝ części zespolonych punktów PEL Istniejące instalacje elektryczne w obiekcie obejmujące zasilanie gniazd wtyczkowych 230V oraz 400V, naleŝy zdemontować. Gniazda przeznaczone do demontaŝu oznaczono na rysunku opisem dem. Zdemontować równieŝ naleŝy (w obrębie pomieszczeń) obwody zasilające te zestawy gniazd. Istniejące zespolone punkty końcowe PEL (zawierające gniazda komputerowe 230V oraz gniazda logiczne) oznaczone na rysunku opisem dem naleŝy zdemontować. W związku z projektowaną przebudową sufitu podwieszonego naleŝy istniejące tam elementy instalacji czasowo zdemontować, natomiast nie wymagające czasowego demontaŝu zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 4. Rozdzielnica obwodowa R2.2 - rozbudowa o R2.2/1 (zasilanie urządzeń sortowni) Aby umoŝliwić wyprowadzenie nowych obwodów dla zasilania urządzeń sortowni naleŝy istniejącą rozdzielnicę rozbudować o dodatkową część, oznaczoną na rysunkach jako R2.2/1. Jako wyposaŝenie tej części rozdzielnicy naleŝy zastosować aparaturę modułową wg katalogu. Obudowa R2.2/1 wnękowa typu XL x24: Projektowane urządzenia sortowni naleŝy zasilić z projektowanej części R2.2/1 przez wyprowadzenie obwodów wykonanych przewodami o przekroju jak na schemacie. 3

4 Obwody naleŝy doprowadzić do miejsca usytuowania urządzeń i podłączyć je na stałe lub zakończyć je naleŝy gniazdami z wyłącznikami instalowanymi na ścianach jak najbliŝej urządzeń (wg kart katalogowych). Prowadzenie przewodów w przestrzeni sufitu podwieszonego w istniejących korytkach kablowych. Zejścia pionowe z przestrzeni sufitu do gniazd wykonać w rurkach instalacyjnych p/t, lub częściowo w listwach instalacyjnych. 5. Instalacja oświetlenia ogólnego 230V - dobudowa opraw oświetlenia podstawowego. Dla zapewnienia właściwego poziomu natęŝenia oświetlenia w na stanowiskach pracy przy projektowanych urządzeniach, naleŝy dokonać uzupełnienia ilości opraw oświetleniowych w oznaczonych (proj) miejscach na rzucie. Typ projektowanych opraw jak istniejące. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY 2 : 5x1,5 mm 2 (ilość Ŝył wg potrzeb), Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonać przewodami YDY 3x 2,5 mm 2. Przewody układać w przestrzeni na korytkach instalacyjnych i rurkach RB. Dodatkowe oprawy włączyć do istniejących obwodów oświetleniowych. Oświetlenie awaryjne stanowią istniejące oprawy oświetlenia podstawowego wyposaŝone w moduły oświetlenia awaryjnego oraz oprawy awaryjne kierunkowe (dla oświetlenia wyjść). Oprawy awaryjne kierunkowe powinny posiadać właściwe piktogramy wg przeznaczenia i miejsca usytuowania. - oświetlenie dróg ewakuacyjnych 1 Lx na poziomie podłogi - minimalny czas świecenia co najmniej 1h - Wysokość montaŝu osprzętu instalacyjnego: - wyłączniki montować na wysokości 1,2 m, - gniazda wtykowe ogólne 230V : 0,2 m nad posadzką. - gniazda wtykowe 400V : 0,8 m nad posadzką. Wszystkie gniazda wtykowe wyposaŝone w styki ochronne. 6. Instalacja zasilająca urządzenia komputerowe (z przeniesienia i projektowane), okablowanie strukturalne Zaprojektowano dobudowę nowych punktów PEL (końcowe Punkty Elektryczno- Logiczne). Rozmieszczenie zasilających gniazd komputerowych w poszczególnych pomieszczeniach naleŝy dostosować do stanowisk pracy (lokalizacja w uzgodnieniu z uŝytkownikiem). Projektowane stanowiska wyposaŝone będą w punkty elektrycznologiczne zawierające zestawy gniazd ogólnych, zasilających urządzenia komputerowe i gniazda logiczne. Przykładowy zestaw zawiera min 2 gniazda ogólne 230V, 3 gniazda 230V z blokadą (wyróŝnione kolorem czerwonym), oraz 2 gniazda RJ45 kat 6. Zestaw naleŝy montować w zintegrowanej puszce podtynkowej min 12-modulowej. Zasilanie gniazd ogólnych 230V i gniazd komputerowych 230V wykonać przewodami YDY 3x2,5 (z rozdzielnic komputerowych po UPS) w rurkach instalacyjnych pt z oddzielnych 4

5 obwodów. Punkty elektryczno-logiczne montować naleŝy na wys. 0,2-0,25) m od posadzki. 7. Instalacje elektryczne dla klimatyzacji Dla zapewnienia właściwej klimatyzacji pomieszczeń sortowni zaprojektowano zainstalowanie dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych z jednostką zewnętrzną (agregat chłodniczy Klz1 z lokalizacją na dachu) i jednostkami wewnętrznymi oraz zamiennym nawilŝaczem NP2 (lokalizacja w wentylatorni). Zasilanie tych urządzeń przewidziano z istniejącej w wentylatorni rozdzielnicy RW1. Projektowane urządzenia działać będą w układzie automatyki dostarczanej przez dystrybutora systemu. 8. Połączenia wyrównawcze W sortowni istnieje instalacja połączeń wyrównawczych. Wykonać naleŝy miejscowe dodatkowe połączenia wyrównawcze łącząc projektowane urządzenia z MSW przy pomocy przewodu LgYŜo 16 mm 2, prowadzonego w rurce instalacyjnej pt., obejmujące projektowane urządzenia sortujące. W ciągu MSW naleŝy instalować puszki z zaciskami odgałęźnymi. Sprawdzić połączenie MSW z przewodem PE w R2.2, R22/1. 9. Ochrona odgromowa Projektowany agregat chłodniczy KLz1 znajduje się częściowo w strefie ochronnej istniejącej instalacji odgromowej. Zaprojektowano dodatkowy zwód pionowy dla zapewnienia całkowitej ochrony dla tego agregatu. 10. Ochrona od poraŝeń Budynek zasilany jest z sieci nn w układzie TN-C. Dla instalacji wewnętrznej projektuje się oddzielne przewody ochronny PE i neutralny N. Obowiązującym systemem ochrony dodatkowej od poraŝenia prądem jest samoczynne wyłączenie zasilania. Zasilanie odbiorników jednofazowych wymagających ochrony wykonać naleŝy w układzie 3 przewodów L, N, PE, natomiast urządzeń siłowych (3L+N+PE) lub (3L+PE) w zaleŝności od rodzaju urządzenia. Ochronie dodatkowej podlegają obudowy maszyn, urządzeń i aparatów i opraw w 1 klasie ochronności, osprzętu, styki ochronne gniazd wtykowych. W obwodach jako urządzenia wyłączające zastosowano wyłączniki róŝnicowo prądowe o prądzie róŝnicowym 30 ma i 300 ma. Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciw-poraŝeniowej, oraz badanie parametrów wyłączników róŝnicowo - prądowych. Zachować kolorystykę przewodów: L fazowy - czarna lub brązowa N neutralnego - niebieska PE ochronnego - zielono-ŝółta 5

6 11. Ochrona przeciwprzepięciowa W rozdzielnicy R2.2 istnieje aparatura ochrony przepięciowej - ochronnik typu C. W Projektowaną rozdzielnicę R2.2/1 wyposaŝyć naleŝy w ochronniki przepięciowe ETI Polam typu C lub odpowiednik DEHN. 12. Pomiary- uwagi końcowe 1. Cały zakres robót wykonać zgodnie z obowiązującymi i przepisami. 2. Zachować koordynację z istniejącymi instalacjami sanitarnymi i technologicznymi oraz ostroŝność przy pracach demontaŝowych i montaŝowych z uwagi na czynny zakład i czynne instalacje w budynku. 3. Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonać niezbędne badania i pomiary, które naleŝy przedłoŝyć do odbioru końcowego. 4. Zamontowane urządzenia i elementy instalacyjne winny posiadać wymagane prawem budowlanym certyfikaty, dopuszczenia, znaki bezpieczeństwa, itp. 5. Elementy instalacji elektrycznych pochodzące z demontaŝu przekazać Inwestorowi. Projektant : mgr inŝ. Andrzej Rygiel upr. bud. E 127/75 6

7 A2. Bilans energetyczny - urządzenia dobudowane (projektowane) 1. Urządzenia w pomieszczeniach sortowni i pomocniczych (1 fazowe i 3 fazowe) - Pi = 25 kw 2. Urządzenie na dachu (agregat chłodniczy) - Pi = 13 kw 3. Urządzenie nawilŝające do ukł. wentylacji -wymiana urządzenia istniejącego o mocy 11,5 kw na urządzenie o mocy 31,5 kw, - Pi = 20 kw - razem moc zainstalowana: - Pi = 58 kw - wsp. jednoczesności kj = 0,52 - przyrost mocy szczytowej Ps = 30 kw Obecnie faktyczny pobór mocy (wg pomiaru) dla całego obiektu Psi = 110 kw Obecny przydział mocy przyłączeniowej dla obiektu Pp = 140 kw Z powyŝszego wynika Ŝe dodatkowy wzrost mocy szczytowej od urządzeń projektowanych mieści się w istniejącej mocy przyłączeniowej dla obiektu. Projektant : mgr inŝ. Andrzej Rygiel upr. bud. E 127/75 7

8 B. Część rysunkowa: Rys. nr E1 - Rzut poziomu stan istniejący - instalacja oświetleniowa Rys. nr E2 - Rzut poziomu stan istniejący - instalacje elektryczne (gniazda 230V, odbiory siłowe, okablowanie strukturalne) Rys. nr E3 - Rzut poziomu stan projektowany - instalacja oświetleniowa i instalacje elektr. dla klimatyzacji Rys. nr E4 - Rzut poziomu stan projektowany - instalacje elektryczne (gniazda 230V, odbiory siłowe, okablowanie strukturalne) Rys. nr E5 - Rzut poziomu fragment - wentylatornia - dobudowa inst. elektrycznych - skala 1:100 Rys. nr E6 - Rzut dachu - fragment - dodatkowa ochrona odgromowa - skala 1:100 Rys. nr E7 Rozdzielnica R2.2 - (istn.) Schemat połączeń - (aktualizacja) Rys. nr E8 Rozdzielnica /R2.2/1 (proj.) Schemat połączeń - Rys. nr E9 Rozdzielnica RW1 (istn.) Schemat połączeń - (aktualizacja) 8

9 Załączniki 9

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo