0 69 ": < : = 6 5 = <" 9; 5 =4 6"> $ =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0 69 ": < : = 6 5 = <" 9; 5 =4 6"> $ ="

Transkrypt

1

2 !" #$% &'("!')'*('"! " # $%&" '(!())! " *+,'$-.(.)$/" 012)$3-''$,$" 4560! 7***8 # #06 )))))-,$-3" 4()))))))"))" 9 "+,-./ " " *+ " 012 " "8 #5065#06" 4"9 "+)!("0" 4-3 #::; 6" ": < : = 6 5 = <" 9; 5 =4 6"> $ = #5065 :6" 5

3 32./!')'!./4) - 6": 4 -? -) -%%$ + 3)-3 -),%?"AB" 5 < C 3? * 0< 1 6 A*0 16B? 4 = < < C (? *0< 1 6!:9 *0 16? 4 = < < C '? * 0< < 6 15< A*0 16+B?" 4 *0 16C,? " +01"E+0> ": 9; 5 4 = 44"4<- ( 8 9 : " E " 9 < <<- ' 9 : *0 16"*0 16*0 16+" 6 9 " 5 F-3 $ 6 " 4 F-3 / G9 6 " :+0>1 E; <*0 16" " E, +0>19 ": -? H-($H%3,$H8H-H3H%%HI6. -%%% 4J " B?C 3? +61 B26+B? 0 5C (? '3)-'!9 C '? D&02 26?" 45 " < < 6 0 / 69 ": -? " C

4 3? B? 26+" C (? 9;0 C '?! " #$%&!$ ' ( ) $!& $"$' ($%) * + % (*, * ) %* $"$' ( )' & $!& ,%!! % $"$' ( )' /01! 234!!! ()/+24 C,? ; : 5 8 5< 6 4 :" 4 +0>1 " > -C /? 5 26 : E $ 8 = +0>1 6 < 4 -? >126!,'?C 3? " :6 E L /3?C (? 9 5 < +0>10 > -C '? ! +2 4 : 56" 5 <C,? C /? 6 +2 L : 6 E +2 C $? 9 5 < < +0>126L,'?.? : E +2 " +0>1+2 C %? 5 : E " 626. G: 4 4 <$ ;"+0>1: ; 9 4"4<$-?"3?" '?",?"/?"$?".? %?"4$(? " :

5 % 8 59 " " 4 $(?"+0>1 EE 6 " 4J :, < 59 " " 4 : > - = * ) +0>1 9 : E + 01 F-,- -- > 4: 4" 4< $" : < < < = < <=< " <> - " > ) '/!- - + " 9 +0>1 6" < 9<" 5 " : 4 :" 5 : 9 < < 55 < 5 = 45 < 4<<5"< < 4 4 <F " +0>1 65 "4<-"549 -? 5 4:C 3? <0 6 C (? +2 5 C '? E < 4:C,? : <C /? < 0" 4 : 5" C $? = *0 16 * =<C.? 5 0+0>1C %? " < < 0" 4 6 :C -)? E +0>16" :0 4< = ( ? +0>1 9 < E 5 5 0L 5 +0>1 +0>1 : > -C 5

6 3? "5 ' :"56+2!: 6 E +2 C (? +0>16<<:C '? E 5 4 : 5 6" 9 9 < 8E +0>1" 5 +0>1 E :" E : < 9< *0 16C,? < 0" 4 6 : <0"4 :5" " 4< 6 : 5 <F-.C /? 5 0< < 9<F$C $? 6< <<: 5 0 ' " 4 ( 3?" " : 4 5E < 2? 4I 0 4 I 15 <" 4< < E" 4< 9> 3, 6 9 " : 26+ G 2 I " <" 4< <" 9 5 "4F-/3?F-$,? / 69 ":G 2 "4<,"<"4< < 6" 6 +2 E 20"5 * ,7!'"'/ - 8 < 9 5 < " +0> ? 5 =*0 16 *0 164 <C 3? < <0 <> -" 5 *0 16 <9<F/C (? 6 < < 0 54 < > -" 0"4 6: 5 +0>1" " E 59 5 : " 5 E E 6C '? 5 E < *0 16 < " E 5 > / " <> -C 6

7 ,? < < " < 9< F%C /? " :5 9< F $ - -? C $? 5 0"5 F$ 3 8 < 9 < +0>1 5 < " ? 5 = * <C 3? 5 +0>1 E <<:E 95 > ( " 5 *0 16C (? 5" 4J :, < " 5 : 9 5 F $ - -?" E +0>1 /? : ":5 054 > " 4:?C '? 5" 4J : 5 -))) 5 = 9 0 " E +0>1 9 0 *0 16+" " 4 : " 5E+2 6C,? 5" 4J :, < " E +0>1 4"4F-/3?"9 9 5 <"549? <5 < "? 59 "? < << /? 5" 4J :, < " E +0>1 " " " < 9 5 <L: 6 E +2 C $? < < " < 9< F%C.? E +0>1 :0"4< ="E95>,"5 9 F', ( 8 6 " 4 3 (?" : 5 6 0" 4J : < E +0>166" : 5 :

8 6 +2 " 5: 4 : ,.-!' '',-./!/-(9))!(4:!(9.);- '7)<!'!"%)<-(9-$"(-(9.')('-./-7:(-<)<,-./ >1<6<: <E +0>1" < 9< * : -? 6" :" 5 < 9< *0 16 < +0>1?" 0" E :>5 E +0>1 > 3 ( -? E ME E +N > (?" " 6 +0>1 3? 8 4 : < 6 5= 4 : <069> 3 (? +0>1" 5 " 4 -?" 5 E 5 *0 16 '?8? 5E 5 L+0>1, < 5 6" 5 " : >1 5 6 : 2 9; 5" 5 +0>1 6 :0 *0 16C? E 5 L+0>1 E 6, < ,? + " 4 '?"+0>1 > -" 5 = 5 6 0"5 *0 16> +0>1 > - 5 E > :" 5 E 5 -" 9 * : 5 0 <5 "J +0>1" : 0 9 : J

9 ( 8 = : > - " : " 5 : " : > - ; *0 16 " 4 F- $ (? " +0>1 6 > -> +0>1> - 5 E ' 89 5 "43" 9 5 :" E 5 E 5 +0>1" 9; 9" 6 0"+0>1 8 +0>1 : 9 9 9, 6 E +0>1 : 5 :5 :5 0 +0>1" 45 = " 5 : "E >," 4J : $ 9 : : 5 :5 3=,.- '- '/:!')')&7'.!')9!)>? *0 16! 26*0 16+! 3 > +2 6 " 9 : " 4 6" 5 <"5 9 *0 16 '!-(9-8 +0>1< << 5: 5 0 < 6" < 9< * >1 6 0 < > - " 4: 5 < 9 5 < +0>165 : ( +0>1 0 < 5< 5 < < +0>10": -- ' 6":, /"": < <0 < 4! < < < *0 16 8

10 < 9 5 < +0>1 054 > -, 0" 4<! E : " < 4 4 E : 5 *0 16 *0 16+ / 8 5! 50 : 9 +0>1 < < 0" +0>1 9 5 * >1 < <05 *0 16 $ 6 ; +0>1 < <"5 * >1 6 " 4J :, = " 9 9; : : E 4 " 5 +0>1 : 9 < <? 9 9; : 5 " 4 / :5 0" = 5 % +0>1 " 4J :, = :" 6 9 9; : 5 : E 4 " " 5 +0>1 : 9 <<? -) 8 < < 0" +0>1 6 < 5 * >1 6" 5 0 0" 4<! E : < < +0>1 6 O- " 4 9% -3-3 < +0>1 E E 9 +0>1! " 54 > 3 I: 4 < 9 +0>1 -( +0>1 9; < <" 549 < 59; 266 3A./- ')'!!'')./('))&''))%/-()< >1 5 0 : ; <"5 -? 0565 " () 9 ": 6:+0>1 0"5 C 9

11 3? 05+0>19 5 " () 9 C (? +0>1 ": 0 9 5: : " 9 C '? +0>1 ": 5 45 C,? >1 5 0 " 4 - -? 6" 5 E > ' " 4J :, < +0> >1 5 0 E +0>1 > 3 ( -?! > 3 ' ME E +N 5 : 6 > 3 ' +0>1 ; 6 5 0" " 5 5 5: :, 8 +0> ? +0>1" 5 / -" E 6 "4--?C 3? "4<-3?L,?C (? ( : 5 +0>1"5 /3" E 6 : " >1" C / >1" -? ?!E95> 'C 3? : 5 L +0>1 : >1 5 0 $ >1" 5 : 9 < < 5 < +0>1" 5 5 *0 16" 5< < <. G: 5 0 : :<+0>1"+0>1 E

12 6" : 5 % +0>1 5 : < 6"5 > 3" -? 5 0 < > -" <"4<-3?!,?C 3? >1" -) " :+0>1 4,(?"4+0>1 ;! "54 > ;? " 9< " : 5< < 5" 6 +0>1 "4--?C? 5 0 : "4/ ? 3? 4:<9 = 3B &'()'!!-%':./!')C!-!')'*D/ - 65 "9 9 "9 5 < "< -? :" 4C 3? 4="5"5"5" =<"4:"4<C (? +0>1" 26 C '? 5 = 5 < < < 4C,? = E 0 5 * = < C /? +0>1 5 = 9 5 0< " <+0>1 0C $? 5 0"<5 F$C.? = <= < +0>1 C %? " 4 9< 9 5 "4F-$'?C -)? = 4 F-$C

13 --? < +0>1 4 E< +0>1 4C -3? 5 649< * < "4<-": " : ( < " :5 " 9< - 5 ; < 6 < =< ' PE < "5 : 9 < <" <- <46; <-, G: 5 < -" - /? $?" : :- " 5 "6 5 5 " 4 4 < 4 / 8 4 6" "6 < 5 " < $ 6 9 ": < 5 6 " (" :5 < : ;6 :5 "4 : 9; 5=" 5 <4 <9 3E )%-!')'F (<'''(9(9 - >"E E < 9* < E < E " *0 16 "5 <<<> 3 3 *E 5 ; " 4 (59

14 ( 6 < <94< < : 4 < 4 ' + E9 " 4< 3" 4 6 E -? 6 C 3? <5 " 6C : < < E9 < E 6 < < 94 < < : <, + 3" ( ' E " 4 : E < < 4< 5 < < 4 4< 5 ": E "4 9 56" E"45; / 6 : 5 4 < < 5 " 6 9 $ 6 : 5 5 < < << " 5 < 5. *E < 6 5 ; E E -,' 3% 3)), -.(" -,(. 4J?" 4< " < : 9 < < < " 9 32G '()'F'.!)'F%/:!') - 6 :9 +0>1 4! <: " : :9; QK R6 5 2!:9;STC K! <4! << : 6C 6!! 5 5: ( +0> >1 6" 4< -! 5 9 :56"

15 ' 2 " 4 3" 6 "54 > 3(3?" 4J :-' 9 : ", :9 < < 7&D 5 / 4J $ = 5" 5 "+0>1 6E7&D $ 8"5 5 :9 "+0>1 E7&D " 6 5 E7&D" -' E7&DE7&D5" : 9 : $ E> :9 <+0>1 % +0>1 69 ": 7&D -) 8 " ; 7&D E J 9 < :9 9 -" +0>1 ; 4J J 9 < () " +0>1 ; 9 =9<-" 6 <5< 9 8 : ; 6 9 = 9< -! $ 9 = 6 9 > 3(3? 322./4!'))% (-<)'/-7./-&'.#! < *0 16"565 * <"4<*0 16 "6 5," 5 ( 8 =" < *0 16"6 9 5 < 5 6 " : 5 = " : 5 () ' = 5 9< (" : 6 5 5" <": < < " 5 4 5

16 , G: < 5 " 5 ; < 9 +0>1"<::; / >5 " 5 " 5 5 " 6 < = < 325, '-1))&(<(<)!-!'))')!- - > 5;"5 :9 " 9 E " < " 4< ": 5E 3 & 5 -? >1" 4 C 3? 4" 4 E4" E4 4! 4" <E 5 ( G: 4 = : " :9; < = = :< "4 ;: : ' + ( 4 :": : " 4< = :, 8 5 E5 < "6 5 < 9 / 89 : *0 16*0 16*0 16+"4 9; = $" +0>1 : >1 -, 5 " " : *0 16*0 16* : *0 16*0 16*0 16+ $ 6 < -) 5 = 9 : *0 16 *0 16*0 16+"9 5 *0 16*0 16 * #: 6 ; < 5 " < E : 9; " 5 6

17 % #: 6 4 : < 5 < -? " 9 -' 5 5 : < 5? C? 9 <544 C? : <=C 3? C (? F--, +01" < + "4 " 56 " 49 = -) +0>1 " 9 5 " : < " < -? E + 01 F-/-?" " C 3? = C (? 9 0 " *0 16+" < E >1 5 " 326./!')'%C(!) - U 6" 5 :9 " : 9; 4 <"9 9 9 " #:6:5 4 < ":: ;5 69< 4 ( 6":"+0>1" +0>1 E5 : 5 E " < 4 < " 5 6 : 4 " 4E <" : +0>15 4 :" :4 7

18 E < <" 55 E +0>1 E 6 : E 5 5 5" 9 5 : ' +0>1 6 E < <E"4F/-3" 4E < " *0 16" ()! " 5, 8 < 5< # 5 << <F---? / " : $" < : 9 $ G: 26+ : "I "4< F3," 26+ " 4< : <I 26+" < +0> < <5<":6 % *59; > > : 5 < 60" +0>1 > <" E " : 6 4 E > ( 84 E +0>1 6 :0 > ' >, 84E E +0>16 :0 > / 84E +0>16 " 59 4 : <0 > $ & = # :6" 5,-./H )!(H

19 Załcznik nr 1 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr zawartej pomidzy FENICE Poland Sp. z o.o. (PRZEDdystr) a. () WYKAZ UMÓW SPRZEDAY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWC Z URD PRZYŁCZONYMI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PRZEDdystr 1. Wykaz umów sprzeday energii elektrycznej zawartych przez Sprzedawc: Lp. Nazwa podmiotu URD Dane dotyczce punktów poboru energii elektrycznej (PPE) URD Adres obiektu URD Kod URD nadany przez PRZEDdystr Kod PPE Dane dotyczce umowy sprzeday energii elektrycznej Nr umowy Sprzeday Okres obowizywania Umowy od do Planowana redniomiesiczna ilo sprzeday energii objta Umow [kwh] Nazwa i kod identyfikacyjny URB odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe URD Okres rozliczeniowy usług dystrybucji energii elektrycznej......

20 Załcznik nr 2 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr.. zawartej pomidzy FENICE Poland Sp. z o.o. () a () OKRELENIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWANIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Kod identyfikacyjny Sprzedawcy nadany przez (tosamy z kodem nadanym przez OSP) na potrzeby realizacji Umowy:....; Kod JG na Rynku Bilansujcym:.....; Kod OR na Rynku Bilansujcym: ; Kod MBo na Rynku Bilansujcym:... ; 2. owiadcza, e: 1) jest Uczestnikiem Rynku Bilansujcego (URB) na podstawie umowy, o której mowa w 1 ust. 6 pkt.2 Umowy oraz pełni samodzielnie funkcj POB na obszarze w ramach nastpujcych Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej: KOD MB KOD MD Data uaktywnienia MB przez OSP Data rozpoczcia bilansowania handlowego na obszarze Data zakoczenia bilansowania handlowego na obszarze 2) Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie handlowe URD, który w umowie o wiadczenie usług dystrybucji, bd na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa upowanił Sprzedawc do wyznaczenia POB jest: Nazwa POB Kod POB Kod MB Kod MD Data uaktywnienia MB przez OSP Data rozpoczcia bilansowania handlowego na obszarze Data zakoczenia bilansowania handlowego na obszarze Strona 1 z 3

21 3. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 1) : FENICE Poland Sp. z o.o. ul. Komorowicka 79A, Bielsko-Biała tel fax: ) : (nazwa)... ul.... (kod)..., (miasto)... tel..... fax: Osoby wyznaczone przez PRZEDdystr do kontaktów w sprawach zwizanych z realizacj Umowy: Tomasz Kasparek Łukasz Kohut Wojciech Niedokos Joanna Siuda-Prusak Agnieszka Senecka tel tel. kom. fax tel tel. kom fax tel tel. kom fax tel fax tel fax Osoby wyznaczone przez Sprzedawc do kontaktów w sprawach zwizanych z realizacj Umowy wraz z zakresem upowanie: tel. tel. kom. fax tel. tel. kom. fax Strona 2 z 3

22 6. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 5 nie maj prawa zmieniania Umowy, ani prawa rozporzdzania prawami, a take zacigania zobowiza w imieniu którejkolwiek ze Stron, za wyjtkiem zacigania w imieniu Sprzedawcy, zobowiza okrelonych w ust. 5 zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i IRiESD. Powysze zastrzeenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych w ust. 4 i 5 osób bdzie odrbnie upowaniona do wskazanych czynnoci. 7. Zmiana danych, wyszczególnionych w niniejszym Załczniku nr 2 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie aneksu do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skutecznoci dokonanych zmian, zobowizuj si do przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej. 8. Wymagania dla stanowiska komputerowego u Sprzedawcy: a) Wymagania sprztowe: Procesor odpowiadajcy typowi Pentium IV lub szybszy, Min. 512 MB RAM, dostp do Internetu, b) Parametry konfiguracyjne: przegldarka internetowa z włczonym JavaScript, obsług plików cookie i 128-bitow sił szyfrowania (MI Explorer w wersji 6.0 lub Firefox), przegldarka plików pdf, moliwo przegldania plików Microsoft Office Excel, moliwo obsługi poczty elektronicznej. 9. Zgodnie z zapisami 6. ust 12 Umowy okrela nastpujcy sposób przekazywania danych pomiarowych: przesłanie ich na nastpujcy adres Sprzedawcy: 10. nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody powstałe w zwizku z nie dotrzymaniem przez Sprzedawc terminów, formy oraz zasad udostpniania i odbierania komunikatów w ramach wymiany informacji Strona 3 z 3

23 Załcznik nr 3 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr... zawartej pomidzy FENICE Poland Sp. z o.o. () a.. () FORMULARZ POWIADAMIANIA O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWC UMOWIE SPRZEDAY Z URD 1. powiadamia o zawarciu umowy sprzeday z URD poprzez wypełnienie poniszego formularza Zgłoszenie zmiany sprzedawcy. 2. Przekazany do formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien by podpisany przez osob upowanion przez Sprzedawc wskazan w Załczniku nr 2 do Umowy. 3. Wypełniony formularz powinien by przekazany przez Sprzedawc w formie pisemnej na adres wskazany w Załczniku nr 2 ust. 3 pkt 1) oraz w formie elektronicznej na adres: w postaci skanu dokumentu w formacie PDF Strona 1 z 5

24 ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY SPRZEDAY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Dane Odbiorcy - URD: Nr ZZS/.../.../.. Imi / Nazwa podmiotu zgodna z KRS, wypisem z ewid. itp Nazwisko / nazwa podmiotu cd PESEL NIP REGON Dowód osobisty: - - wydany przez: Seria Numer Dzie, miesic, rok wydania Kod URD Adres stałego zameldowania/adres podmiotu* Kod pocztowy Poczta Miejscowo Ulica Numer domu Nr lokalu Numer telefonu / Numer faksu Adres korespondencyjny jak niej jak wyej Kod pocztowy Poczta Miejscowo Ulica Numer domu Nr lokalu Numer telefonu / Numer faksu 2. Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr 1: Nazwa: Okrelenie obiektu Adres: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Numer obiektu lub działki Nr lokalu Grupa taryfowa:* Planowana rednioroczna ilo energii w kwh Numer ewidencyjny / Kod PPE punktu poboru (Odbiorcy)*: Pozostałe punkty poboru energii elektrycznej wyszczególniono w Załczniku/Załcznikach nr Dane dotychczasowego Sprzedawcy jak niej brak- pierwszy wybór sprzedawcy po przyłczeniu Nazwa Owiadczam, e rozwizanie umowy sprzeday energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawc nastpi z dniem: Dzie, miesic, rok - ostatni dzie miesica obowizywania dotychczasowej umowy sprzeday energii elektrycznej Strona 2 z 5

25 4. Odbiorca wnioskuje o przyjcie do realizacji umowy sprzeday energii elektrycznej, o której mowa w pkt 6, oraz: zawarcie umowy o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, aktualizacj danych dotyczcych sprzedawcy energii elektrycznej w umowie o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 5. Dane nowego Sprzedawcy: Nazwa NIP Adres: REGON Kod pocztowy Poczta Miejscowo Ulica Numer domu Nr lokalu Numer telefonu Kod Identyfikacyjny Sprzedawcy Kod Identyfikacyjny UR 6. Umowa Sprzeday Energii Elektrycznej - - Nr umowy sprzeday Dzie, miesic, rok zawarcia umowy - - nieokrelony okrelony - - Dzie, miesic, rok - rozpoczcia sprzeday energii elektrycznej Okres obowizywania umowy Dzie, miesic, rok 7. Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe okrelony w pkt 5. jak niej Nazwa Kod Identyfikacyjny UR * w przypadku braku posiadania tych danych, pola nie wypełnia czytelny podpis Odbiorcy piecz i podpis nowego Sprzedawcy... data Strona 3 z 5

26 8. Sposób realizacji zgłoszenia (wypełnia ) Zgłoszenie zostało zweryfikowane: Pozytywnie w zakresie punktów poboru energii elektrycznej PPE nr.... Negatywnie w zakresie punktów poboru energii elektrycznej PPE nr.... Uzasadnienie negatywnej weryfikacji: Podpis Data weryfikacji Strona 4 z 5

27 ZAŁCZNIK NR... DO ZGŁOSZENIA UMOWY SPRZEDAY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCY PRZYŁCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr : Nazwa: Okrelenie obiektu Adres: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Numer obiektu lub działki Nr lokalu Grupa taryfowa:* Planowana rednioroczna ilo energii w kwh Numer ewidencyjny / Kod PPE punktu poboru (Odbiorcy)*: Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr : Nazwa: Okrelenie obiektu Adres: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Numer obiektu lub działki Nr lokalu Grupa taryfowa:* Planowana rednioroczna ilo energii w kwh Numer ewidencyjny / Kod PPE punktu poboru (Odbiorcy)*: podpis Odbiorcy podpis przedstawiciela Sprzedawcy... data Strona 5 z 5

28 Załcznik nr 4 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr...zawartej pomidzy FENICE Poland Sp. z o.o. () i () WZORY WNIOSKÓW O WSTRZYMANIE LUB WZNOWIENIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ URD 1. Wnioskowanie przez Sprzedawc do o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej URD odbywa si na zasadach okrelonych w Umowie na poniszych formularzach. 2. Przesłany do formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien by podpisany przez osob upowanion przez Sprzedawc wskazan w Załczniku nr 2 do Umowy. 3. Wypełniony oraz podpisany formularz przesyła do w formie pisemnej na adres wskazany w Załczniku nr 2 ust. 3 pkt 1) oraz w formie elektronicznej na adres: w postaci skanu dokumentu w formacie PDF Strona 1 z 4

29 Cz I - wypełnia Wniosek o wstrzymanie dostarczania energii Dane Sprzedawcy Nazwa Adres Dane URD, dla którego wnosi o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej Nazwa Adres Kod Sprzedawcy Nr umowy midzy a Sprzedawc Imi i nazwisko oraz dane kontaktowe składajcej wniosek osoby upowanionej ze strony Sprzedawcy Kod URD Kod PPE Dane obiektu (PPE/FPP -miejsce dostarczania energii URD: miejscowo, ulica, nr domu) Proponowana data wstrzymania dostarczania energii elektrycznej owiadcza, e zaszły okolicznoci uzasadniajce wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej URD okrelone w art. 6b ust.2 ustawy Prawo energetyczne, w zwizku z powyszym wnioskuj o wstrzymanie dostarczania energii URD. owiadcza, e URD nie dokonał zapłaty nalenoci wynikajcych z zawartej pomidzy nimi sprzeday energii elektrycznej. potwierdza, i dopełnił wszelkich obowizków wynikajcych z ustawy Prawo energetyczne i innych obowizujcych przepisów w celu poinformowania URD o wynikajcych z tego tytułu konsekwencjach. zobowizuje si ponosi pełn odpowiedzialno wobec URD, który został wyłczony na wniosek Sprzedawcy, jak i wobec, w przypadku gdy odłczenie nastpi z pominiciem przez Sprzedawc procedury, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne.. Data i podpis przedstawiciela Sprzedawcy Strona 2 z 4

30 Wniosek o wznowienie dostarczania energii Dane Sprzedawcy Nazwa Adres Dane URD, dla którego wnosi o wznowienie dostarczania energii elektrycznej Nazwa Adres Kod Sprzedawcy Nr umowy midzy a Sprzedawc Imi i nazwisko oraz dane kontaktowe składajcej wniosek osoby upowanionej ze strony Sprzedawcy Kod URD Kod PPE Dane obiektu (PPE/FPP -miejsce dostarczania energii URD: miejscowo, ulica, nr domu) Planowany termin wznowienia dostarczania energii.... Data i podpis przedstawiciela Sprzedawcy Strona 3 z 4

31 Cze II - wypełnia Data wykonania wstrzymania / wznowienia dostarczania energii elektrycznej Wskazanie układu pomiaroworozliczeniowego 1 Uwagi Uzupełni, jeli odczyt był moliwy Strona 4 z 4

32 Załcznik nr 5 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr..... zawartej pomidzy FENICE Poland Sp. z o.o. () i. () WZÓR FORMULARZA INFORMOWANIA PRZEZ SPRZEDAWC O KONTYNUOWANIU SPRZEDAY URD 1. informuje o zawarciu kolejnej umowy sprzeday energii elektrycznej lub o zawarciu aneksu do obowizujcej umowy sprzeday energii elektrycznej przedłuajcego okres jej obowizywania z URD z obszaru dla którego zakoczony został proces zmiany sprzedawcy poprzez wypełnienie poniszego formularza Informowania o zawarciu: kolejnej umowy sprzeday energii elektrycznej lub aneksu do obowizujcej umowy sprzeday energii elektrycznej przedłuajcego okres jej obowizywania. 2. Przesłany do formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien by podpisany przez osob upowanion przez Sprzedawc wskazan w Załczniku nr 2 do Umowy. 3. Wypełniony oraz podpisany formularz przesyła do w formie pisemnej na adres wskazany w Załczniku nr 2 ust. 3 pkt 1) oraz w formie elektronicznej na adres: w postaci skanu dokumentu w formacie PDF Strona 1 z 2

33 FORMULARZ INFORMOWANIA O ZAWARCIU: KOLEJNEJ UMOWY SPRZEDAY ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB ANEKSU DO OBOWIZUJCEJ UMOWY SPRZEDAY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEDŁUAJCEGO OKRES JEJ OBOWIZYWANIA DANE SPRZEDAWCY: Data: Pełna nazwa:. Adres siedziby:.. NIP:.. Kod Sprzedawcy nadany przez /OSP:. Niniejszym informujemy o zawarciu: kolejnej umowy sprzeday energii elektrycznej lub aneksu do obowizujcej umowy sprzeday energii elektrycznej przedłuajcego okres jej obowizywania dla niej wymienionych URD: Lp. 1 2 Nazwa URD NIP Ulica Nr budynku / nr lokalu Adres punktu poboru Miejscowo Kod Pocztowy Poczta Nr PPE / FPP Data wyganicia obecnej umowy sprzeday Okres obowizywania kolejnej umowy / aneksu od dd-mc-rr do dd-mc-rr Planowane roczne zuycie energii [kwh].. (podpis upowanionego przedstawiciela Sprzedawcy Strona 2 z 2

34 Załcznik nr 6 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr... zawartej pomidzy FENICE Poland Sp. z o.o. () i. () WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA O ROZWIZANIU/WYGANICIU UMOWY SPRZEDAY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTEJ Z URD DANE SPRZEDAWCY Data:... Pełna nazwa Sprzedawcy:. Imi i nazwisko osoby upowanionej do składania powiadomienia: Kod Sprzedawcy:... Nr Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z :... Niniejszym informuj o rozwizaniu/wyganiciu umowy sprzeday energii elektrycznej dla niej wymienionego URD: Adres punkt poboru Data Lp. Nazwa i kod URD Miejscowo Ulica Nr domu/ lokalu rozwizania/wyganicia umowy sprzeday energii elektrycznej Nr PPE/FPP 1. Podpis osoby upowanionej do działania w imieniu Sprzedawcy Strona 1 z 2

35 WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA O ROZWIZANIU/WYGANICIU UMOWY O WIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTEJ Z URD DANE Pełna nazwa : FENICE Poland Sp. z o.o. Imi i nazwisko osoby upowanionej do składania powiadomienia:.. Nr Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z :... Data:... Niniejszym informuj o rozwizaniu/wyganiciu umowy o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla niej wymienionego URD: Lp. Nazwa i kod URD Miejscowo Adres punkt poboru Ulica Nr domu/ lokalu Data rozwizania/wyganicia umowy o wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr PPE/FPP 1. Podpis osoby upowanionej do działania w imieniu : Strona 2 z 2

KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI

KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI Załącznik nr 2 do Umowy nr x/ed/201x/u- o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w Oświęcimiu dnia pomiędzy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAW CĘ UMOWIE SPRZEDAŻY Z URDn

FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAW CĘ UMOWIE SPRZEDAŻY Z URDn Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr. zawartej pomiędzy Energetyką Wagon Sp. z o.o. (OSDn) a... (Sprzedawca) FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAW CĘ UMOWIE SPRZEDAŻY Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Generalnej Umowy Dystrybucji nr... zawartej w Gdyni, dnia... pomiędzy DALMOR S.A. (OSDn), a... (Sprzedawca)

Załącznik nr 1. do Generalnej Umowy Dystrybucji nr... zawartej w Gdyni, dnia... pomiędzy DALMOR S.A. (OSDn), a... (Sprzedawca) Załącznik nr 1 DALMOR S.A. (), a... () WYKAZ UMÓW SPRZEDAśY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ Z URD PRZYŁĄCZONYMI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 1. Wykaz umów sprzedaŝy energii elektrycznej zawartych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZEDAŻY Z URD

FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZEDAŻY Z URD Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ZCH/.../TE/.../ zawartej pomiędzy Zakładami Chemicznymi Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. (OSDn) a... (Sprzedawca) FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr /012015/ JG_****_**_****/ENRSTR/****** Załącznik nr 1 OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ***/2013/ **_****_**_*****/**** Załącznik nr 1 OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Umowy nr...

Załącznik nr 1. do Umowy nr... Załącznik nr 1 do Umowy nr... KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE, OSOBY UPOW AŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, ZAKRES PEŁNOMOCNICTW OSÓB UPOW AŻNIONYCH DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPRZEDAWCY

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr MEGA/GUD/2013/ **_****_**_*****/**** Załącznik nr 1 OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZEDAŻY Z URD

WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZEDAŻY Z URD Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr.../gud/2017 zawartej pomiędzy Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. (OSDn) a WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZEDAśY Z URD

FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZEDAśY Z URD Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr zawartej pomiędzy Zakładami Mechanicznymi Bumar Łabędy S.A. () a. (Sprzedawca) FORMULARZ POWIADAMIANIA O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

Standardy wymiany informacji SWI

Standardy wymiany informacji SWI Standardy wymiany informacji SWI Wersja 1.5 z 2 września 2016 r. Standardy Wymiany Informacji (SWI) innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (wersja 1.5) Strona: 1 z 24 Spis treści 1. Zakres danych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Standardy wymiany informacji SWI

Standardy wymiany informacji SWI Standardy wymiany informacji SWI Wersja 1.6 z 14 kwietnia 2017 r. Standardy wymiany informacji (SWI) innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (wersja 1.6) Strona: 1 z 24 Spis treści 1. Zakres danych wymaganych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2. do Generalnej Umowy nr.. z dnia. o świadczenie usług dystrybucji. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 2. do Generalnej Umowy nr.. z dnia. o świadczenie usług dystrybucji. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Generalnej Umowy nr.. z dnia. o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy innogy Stoen Operator Sp. z o.o. a Wzory wniosków o wstrzymanie, o anulowanie wstrzymania oraz o wznowienie

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej DEFINICJE J.B. - Jednostka Budżetowa Gminy Uniejów URD uczestnik rynku detalicznego PPE punkt poboru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi RWE Stoen Operator Sp. z Raport OSD z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESD - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. do Umowy nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 4. do Umowy nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. adres do korespondencji: ul. Nieświeska 52 03-867 Warszawa T +48 22 821 31 31 F +48 22 821 31 32 E operator@innogy.com I www.innogystoenoperator.pl miejsce na adnotacje

Bardziej szczegółowo

Kategoria: Zamówienia publiczne Opublikowano: środa, 14, sierpień :54 Admin-Redaktor Odsłony: 2092 Warszawa, r.

Kategoria: Zamówienia publiczne Opublikowano: środa, 14, sierpień :54 Admin-Redaktor Odsłony: 2092 Warszawa, r. Warszawa, 14.08.2013 r. WYJA?NIENIE TRE?CI SIWZ nr 1 Nr sprawy: SZPZLO/Z-20A/2013 Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Zespo?u Publicznych Zak?adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Dane zostaną przekazane w pliku MS Excel. Dokumenty zostaną dostarczone.

Dane zostaną przekazane w pliku MS Excel. Dokumenty zostaną dostarczone. Pytanie 1 SIWZ, Rozdział III ( Opis przedmiotu zamówienia ), 2 ust 2, ppkt a), b), f) Załącznika nr 8 do SIWZ ( Wzór umowy ) Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: a) Czy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-43/17 Kraków, 19 września 2017 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Funkcja komunikatu Kod komunikatu (z opisu procesu) Nadawca Odbiorca. Zgłoszenie reklamacji R1 Sprzedawca OSD

Funkcja komunikatu Kod komunikatu (z opisu procesu) Nadawca Odbiorca. Zgłoszenie reklamacji R1 Sprzedawca OSD Proces: Zgłoszenie reklamacji przez sprzedawcę Funkcja komunikatu Kod komunikatu (z opisu procesu) Nadawca Odbiorca Zgłoszenie reklamacji R1 Sprzedawca OSD Zawartość komunikatu: Nazwa pola Kod pola Format

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętochłowice 19.08.2014 r. ZPU. 271.30 2014 wszyscy uczestnicy postępowania ubiegający się o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając w trybie art.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania ZP/32/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP

Dotyczy: postępowania ZP/32/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 30/2015 Mińsk Mazowiecki, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Numer sprawy: 30/2015 Mińsk Mazowiecki, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: 30/2015 Mińsk Mazowiecki, 2015-06-17 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 30/2015.Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:...

reprezentowanym przez:... Załącznik nr 1a UMOWA NR... Dnia...2016 r. pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1-8, działającą na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław wymienionych w Załączniku

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr /GUD/POLICE/20

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr /GUD/POLICE/20 GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr /GUD/POLICE/20 Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową") została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/--

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/--/--/----/-- Niniejsza umowa sprzedaży energii elektrycznej (dalej zwana Umową ) zawarta została w Bielsku-Białej w dniu..., pomiędzy: z siedzibą w.. NIP, REGON

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. Procedura pierwszej zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... pomiędzy NITROERG S.A a...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... pomiędzy NITROERG S.A a... GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... pomiędzy NITROERG S.A a... dnia... zawarta dnia... pomiędzy a... Niniejsza (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul....,...-......,

Bardziej szczegółowo

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Pytania oferentów 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 2. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMNÓWIENIA. MNS.I.2163.7..2013 r. Nowy Sącz, dnia 6.11.2013 r.

PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMNÓWIENIA. MNS.I.2163.7..2013 r. Nowy Sącz, dnia 6.11.2013 r. PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMNÓWIENIA MNS.I.2163.7..2013 r. Nowy Sącz, dnia 6.11.2013 r. Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Szczecin, dnia 28.09.2015 r. Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej dla obiektu Pomerania Technopark, w Szczecinie przy ul. Cyfrowej na rok 2016. Nr sprawy: SPNT/ZP/06/2015 ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KARTA AKTUALIZACJI nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 1. Data przygotowania: 25.08.2017 r. 2. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: październik 2017r. 3. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data przygotowania: 01.09.2015 r. Planowany termin wdrożenia zmian: 01.01.2016 r. Przedmiot zmian: Zmiana rozdziałów IRiESD:

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1 Kamieńsk, dnia 10.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ogłoszonego w BZP pod numerem 367454 2014 dn. 06.11.2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości*

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości* adres do korespondencji: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice tel. 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 1.1 Odbiorca przyłączony do Sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zasady kodowania FD MB. Wersja 1.0

Zasady kodowania FD MB. Wersja 1.0 Wersja 1.0 Data opracowania: 1 czerwca 2007 r. Data zatwierdzenia: 6 czerwca 2007 r. Warszawa, 6 czerwca 2007 r. SPIS TRE#CI: 1 WST&P... 3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2 ZAKRES ZASTOSOWANIA... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE Załcznik nr 10.2 do SIWZ Wzór umowy OWIETLENIE Zawarta w dniu... w Izbicku pomidzy Gmina Izbicko z siedziba w Urzdzie Gminy w Izbicku, ul. Powstaców lskich 12, 47-180 Izbicko, posiadajca NIP: 756-18-77-997

Bardziej szczegółowo

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Pytania oferentów. 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Pytania oferentów 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną? 2. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań KARTA AKTUALIZACJI NR 3/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data wejścia w życie:... r. Niniejsza Karta aktualizacji nr 3/2015 zmienia postanowienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Żyrardów, dnia 17.11.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Numer ogłoszenia (postępowania): 369986-2014 Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Mogielnica, dnia 10.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań KARTA AKTUALIZACJI NR 3/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data wejścia w życie: 1 lutego 2016 r. Niniejsza Karta aktualizacji nr 3/2015 zmienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.11.2014 r.

Warszawa, dnia 25.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Załącznik nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dnia r. PZE

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dnia r. PZE PZE.271.1.2016 Bielsko-Biała, dnia 24.10.2016r. WYKONAWCY dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr..

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa zawarta w dniu.. w. pomiędzy: KRI Marketing and Trading Spółka Akcyjna, ul. Piwna 28/31 80-831 Gdańsk Kapitał Zakładowy i wpłacony: 15 000 000 zł, NIP 7811861610,

Bardziej szczegółowo

do Umowy nr.../gud/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w... dnia...pomiędzy

do Umowy nr.../gud/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w... dnia...pomiędzy Załącznik nr 2 do Umowy nr.../gud/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w... dnia...pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z PKP ENERGETYKA S.A. (OSD)

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z PKP ENERGETYKA S.A. (OSD) Miejscowość data Numer wniosku (wypełnia OD) Nr ewidencyjny (wypełnia OD) Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z PKP ENEGEYKA.A. (OD) wnioskowany okres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Bytomiu dnia... roku, pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - część: Bilansowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. zawarta w (miejscowość) w dniu... roku, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. zawarta w (miejscowość) w dniu... roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZS/D_15/14/B Racibórz dn. 17.10.2014r.

Nasz znak: ZS/D_15/14/B Racibórz dn. 17.10.2014r. Nasz znak: ZS/D_15/14/B Racibórz dn. 17.10.2014r. Wykonawcy dot. postępowania sektorowego nieograniczonego pn. Sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Wyciąg z IRiESD 14. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 14.1. Odbiorca przyłączony do Sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 A.1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia)

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia) Zał Zał. nr 3A Wydatek współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 1.1 Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego oraz naczelnika urzdu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa FIRMA v.1 z 2017 r.

Umowa FIRMA v.1 z 2017 r. Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr xxxxxxxx dla osoby fizycznej, dokonującej zakupu na potrzeby gospodarstwa domowego zawarta w dniu 201x-xx-xx, pomiędzy: Po Prostu Energia Spółka Akcyjna, al. Aleja

Bardziej szczegółowo

U-KG_P Ver. U-KG_P_02

U-KG_P Ver. U-KG_P_02 kod handlowca Nr ewidencyjny Umowa nr zawarta w dniu Dane Klienta imię i nazwisko** adres zamieszkania PESEL seria, numer i nazwa dokumentu tożsamości wydany przez reprezentowanym przez pełnomocnika: roku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR / / /zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR / / /zawarta w dniu adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. ul... miejscowość... tel fax... e-mail. www pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR / / /zawarta w dniu Imię i nazwisko lub

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); Szanowni Państwo W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.", nr sprawy ZP.TT.3.2017 oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 Umowa zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP

Dotyczy: postępowania ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI: A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... Kolorem oznaczono miejsca, które mogą zostać przez OSD zmienione we wzorcu GUD GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... Wzór GUD 2016.06.03 Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W MIKROINSTALACJI NR / / /sporządzona w dniu pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W MIKROINSTALACJI NR / / /sporządzona w dniu pomiędzy: Umowa dla mikroinstalacji nie prosument adres do korespondencji: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice tel. 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl UMOWA O ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Gmina Milanów ul. Kościelna 11a, Milanów

Gmina Milanów ul. Kościelna 11a, Milanów Gmina Milanów ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02 fax: 83 356 76 21 email: gmina@milanow.pl www. milanow.pl Milanów dn. 02.12.2014 r. IN.271.5E-1.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data przygotowania: 03.07.2015 r. Planowany termin wdrożenia zmian: 01.01.2016 r. Przedmiot zmian: Zmiana rozdziałów IRiESD:

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ TAURON Dystrybucja S.A.

Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ TAURON Dystrybucja S.A. Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ TAURON Dystrybucja S.A. Data publikacji projektu: 19.09.2011 r. DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO UWAGI 1. Nazwa podmiotu:

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/08/2017 Korfantów dnia: r. O D P O W I E D Z I na pytania w sprawie SIWZ

Pismo: PZP-225/08/2017 Korfantów dnia: r. O D P O W I E D Z I na pytania w sprawie SIWZ Pismo: PZP-225/08/2017 Korfantów dnia: 18.07.2017 r. O D P O W I E D Z I na pytania w sprawie SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz naley

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/ UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR BE/ dalej zwana Umową, zawarta dnia, w lokalu Sprzedawcy/ poza lokalem Sprzedawcy pomiędzy: - Sprzedawcą: Beskidzka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Warszawa, dnia 19.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY CHARSZNICA ogłoszonego w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Zagórzu, dnia

Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Zagórzu, dnia GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Zagórzu, dnia... roku, pomiędzy: Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dystrybucji generalna umowa dystrybucyjna

Umowa o świadczenie usług dystrybucji generalna umowa dystrybucyjna PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A. ul. Piotrkowska 58, 90-105 Łódź Tel.: (+48 42) 675 20 00 Faks: (+48 42) 675 20 01 Umowa o świadczenie usług dystrybucji generalna umowa dystrybucyjna Nr... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA . INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI. Wchodzi w życie z dniem: 15.12.2013 roku SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo