Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych"

Transkrypt

1

2

3 Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego 1

4 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie powstało na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń, zrealizowane przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redakcja: Maciej Świeży Copyright by Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pl. Na Stawach Kraków tel faks Opracowanie typograficzne, projekt okładki, skład, łamanie i druk: Grafpol, Wrocław, ul. Czarnieckiego 1, ISBN Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Nakład 750 egz. Kraków

5 Spis treści Spis treści Słowo wstępne Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych nasz wspólny sukces! rozmowa z Andrzejem Martynuską Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie I. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (Maciej Świeży) Wprowadzenie Rozumienie usługi edukacyjno-szkoleniowej Sposób korzystania ze standardów usług edukacyjno-szkoleniowych Treść Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych II. Stosowanie standardów dotyczących usługi edukacyjno-szkoleniowej (Agata Piasecka, Tadeusz Reimus) Prezentacja grupy tematycznej Standardów Standard 1. Standard 2. Cele i zakres tematyczny szkoleń są dostosowane do potrzeb uczestników wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard wykorzystywanie ogólnodostępnych informacji o potrzebach prowadzenie samodzielnych badań rynku diagnozowanie potrzeb organizacji zamawiającej szkolenie zamknięte Notatka z diagnozy potrzeb Uzupełniająca diagnoza potrzeb uczestników szkoleń otwartych Programy nauczania są opisane w języku efektów uczenia się wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard wprowadzenie schematu definiowania celów oferowanie możliwości potwierdzania kwalifikacji

6 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Standard 3. Standard 4. Standard 5. Programy szkoleniowe są oparte na rzetelnej wiedzy i realizowane w adekwatnej do celów formie wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard wskazywanie źródeł w materiałach szkoleniowych Uregulowanie kwestii praw autorskich dopasowanie metod szkoleniowych do celów Uwzględnianie aktywności i doświadczenia uczestników w prowadzeniu szkoleń Instytucja szkoleniowa prowadzi działania wspierające utrwalenie efektów uczenia się wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard rekomendacje rozwojowe dla uczestników szkoleń rekomendacje rozwojowe dla instytucji zamawiającej szkolenie Stosowanie dodatkowych form utrwalania efektów szkolenia Instytucja szkoleniowa systematycznie bada rezultaty prowadzonych szkoleń wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard dopasowanie pożądanego poziomu ewaluacji do specyfiki szkolenia dobór zestawu metod ewaluacji do specyfiki szkolenia Udostępnianie informacji o wynikach ewaluacji uczenia się publikowanie referencji lub opinii klientów III. Stosowanie standardów dotyczących kompetencji rozwoju kadry szkoleniowej (Maciej Świeży) Prezentacja grupy tematycznej Standardów Standard 6. Standard 7. Instytucja szkoleniowa dysponuje kadrą odpowiedzialną za merytoryczną jakość świadczonych usług wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard Zdefiniowanie zakresu obowiązków kadry szkoleniowej wprowadzenie jasno zdefiniowanej roli kierownika merytorycznego organizacja pracy zespołu przez kierownika merytorycznego Wiedza teoretyczna i praktyczna kadry szkoleniowej jest odpowiednia do zakresu szkoleń oraz ich celów edukacyjnych wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard określanie klarownych oczekiwań wobec wiedzy prowadzących Źródła wiedzy teoretycznej i praktycznej dobór kadry prowadzącej szkolenia ze względu na posiadane kwalifikacje

7 Spis treści Standard 8. Standard 9. Kadra szkoleniowa posiada kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard Zatrudnianie osób przygotowanych do kształcenia dorosłych wykorzystywanie ekspertów nieposiadających przygotowania dydaktycznego wspieranie początkujących trenerów w zdobywaniu doświadczenia Kadra szkoleniowa aktywnie uczestniczy w działaniach rozwojowych i aktualizuje własne kompetencje wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard Formułowanie wymagań rozwojowych wobec kadry szkoleniowej inwestowanie w kompetencje kadry szkoleniowej organizacja pozaszkoleniowych działań rozwojowych Standard 10. Kadra szkoleniowa wnosi wkład w popularyzację wiedzy i wymianę dobrych praktyk w zakresie LLL wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard podejmowanie działań związanych z dzieleniem się wiedzą IV. Stosowanie standardów dotyczących infrastruktury, organizacji i obsługi klienta (Irmina Wachna-Sosin) Prezentacja grupy tematycznej Standardów Standard 11. Instytucja szkoleniowa zapewnia uczestnikom rzetelną obsługę i sprawną organizację szkolenia wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard Stworzenie procedury realizacji usługi szkoleniowej Zdefiniowanie ról i przypisanie odpowiedzialności Stworzenie narzędzi wspomagających prawidłową realizację procedury Standard 12. Instytucja organizuje szkolenia w warunkach zapewniających komfort uczestników i higienę pracy umysłowej wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard opracowanie zgodnych ze standardem kryteriów wyboru miejsca szkolenia Sprawdzenie warunków w miejscu szkolenia Standard 13. Instytucja planuje czas szkolenia w sposób sprzyjający komfortowi uczestników i higienie pracy umysłowej wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard

8 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych dopasowanie harmonogramu szkolenia do celów i form pracy dopasowanie harmonogramu szkolenia do specyfiki grupy Standard 14. Instytucja szkoleniowa dysponuje różnorodnymi środkami technicznymi i materiałami wspierającymi uczenie wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard poszerzenie repertuaru wykorzystywanych środków i materiałów Uzupełnienie szkoleń narzędziami internetowymi Standard 15. Instytucja szkoleniowa jest przygotowana do reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard Stworzenie procedury reklamacji Zaplanowanie sposobu reagowania na wybrane sytuacje trudne V. Stosowanie standardów dotyczących zarządzania jakością usług szkoleniowych (Maciej Kocurek) Prezentacja grupy tematycznej Standardów Standard 16. Instytucja szkoleniowa dysponuje strategią określającą sposób działania i kierunki rozwoju wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard określenie koncepcji funkcjonowania w zakresie specjalizacji i grupy docelowej określenie koncepcji funkcjonowania w odniesieniu do sposobu realizacji usług informowanie otoczenia o koncepcji funkcjonowania instytucji szkoleniowej Standard 17. Instytucja szkoleniowa publikuje rzetelną informację o oferowanych usługach wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard rzetelne informowanie o ofercie w materiałach promocyjnych Zdefiniowanie wymagań wobec uczestników szkolenia Standard 18. Instytucja szkoleniowa stosuje systemowe rozwiązania wspierające wysoką jakość świadczonych usług wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard opracowanie wewnętrznej procedury zapewniania jakości szkoleń opracowanie sposobu reagowania na wyjątkowo niską ocenę szkolenia Tworzenie raportów ewaluacyjnych i przekazywanie informacji o jakości szkoleń Stworzenie kryteriów rekrutacji i oceny trenerów

9 Spis treści Standard 19. Instytucja szkoleniowa upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnieniu jakości szkoleń wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard publikacja informacji o sposobie działania instytucji szkoleniowej publikacja opinii klientów publikacja studiów przypadku Standard 20. Instytucja szkoleniowa oferuje usługi w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi i wymogami narzuconymi przez zewnętrzne regulacje wprowadzenie do standardu przykłady dobrych praktyk spełniających standard informowanie klientów o uzyskaniu niezbędnych uprawnień odwołanie się do podstawy programowej i standardów kształcenia VI. Wewnętrzny audyt instytucji szkoleniowej. Jak samodzielnie ocenić zgodność z małopolskimi standardami usług edukacyjno-szkoleniowych? (Irmina Wachna-Sosin) Wprowadzenie Scenariusz wewnętrznego audytu instytucji szkoleniowej Źródła potwierdzające spełnianie standardów VII. Słownik pojęć

10 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Słowo wstępne Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Polska jest liderem w Unii Europejskiej w zakresie przyrostu PKB, co jest powodem do radości, ale równocześnie powinno skłaniać do refleksji jak wykorzystać ten atut w konkurencji na globalnym rynku. Warunkiem zapewnienia rozwoju Regionu jest świadome wykorzystanie jego mocnych stron. Województwo Małopolskie stawia na wysokie, podnoszone przez całe życie, kompetencje mieszkańców. Rozwój kapitału intelektualnego jest dla Małopolski priorytetem. Wiąże się to z koniecznością stworzenia silnej sieci współpracujących ze sobą instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń, działających według wysokich standardów jakości. Tylko wówczas podołamy wyzwaniom elastycznego przygotowywania mieszkańców Regionu do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. W czasach, gdy kompetencje są kluczowym czynnikiem sukcesu zawodowego, instytucje kształcące muszą dbać o jakość efektów kształcenia. W Województwie Małopolskim zrobiliśmy już bardzo duży krok w kierunku poprawy jakości szkoleń opracowując Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Jako pierwsi w Polsce tworzymy regionalny system zapewniania jakości we współpracy z licznym gronem naukowców, praktyków, kilkudziesięcioma instytucjami szkoleniowymi, instytucjami zamawiającymi szkolenia i pracodawcami. Przy opracowywaniu Małopolskich Standardów, szczególnie dbaliśmy o to, by były one realne, trafne, celowe, użyteczne, komunikatywne i uniwersalne. Kluczowym założeniem jest to, aby były wykorzystywane w praktyce, a ich stosowanie gwarantowało klientom instytucji szkoleniowych usługę dobrej jakości. Rozpoczynamy kolejny etap wdrażania systemu zapewniania jakości szkoleń w Małopolsce, jakim jest testowanie podmiotowego ich finansowania. Warunkiem powodzenia tej próby jest funkcjonowanie w Regionie rzetelnego i dobrego pod względem jakości rynku szkoleń. Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce stanowi praktyczny przewodnik dla instytucji szkoleniowych pozwalający na przeprowadzenie oceny oferowanych przez nie usług, pod kątem zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Obok opisów poszczególnych standardów, Przewodnik zawiera przykłady dobrych praktyk oraz wskazówki co zrobić, aby podnieść jakość szkoleń oferowanych przez firmę. 8

11 Słowo wstępne Wszystkie propozycje zawarte w przewodniku, mają służyć jak najszerszej grupie czytelników, dlatego zachęcam do lektury i zapraszam do dyskusji na tematy poruszone w publikacji w ramach Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia ustawicznego. 9

12 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Małopolskie Standardy nasz wspólny sukces! Rozmowa z Andrzejem Martynuską - Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Coraz więcej uwagi poświęca się jakości edukacji osób dorosłych, głównie w związku z rosnącymi nakładami środków publicznych przeznaczanych na szkolenia. Co udało się osiągnąć, aby szkolenia stały na najwyższym z możliwych poziomie? - Oprócz wielu inicjatyw, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na jakość szkoleń, za kluczowe osiągnięcie uznaję opracowanie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjo Szkoleniowych, tj. zbioru kryteriów, które określają, kiedy jest spełniona bądź też nie, jakość usługi szkoleniowej. Materiał oceniam bardzo wysoko, zresztą nie tylko ja, ale również liczne grono ekspertów i praktyków, w tym osoby, którym znane są analogiczne zagraniczne systemy zapewniania jakości edukacji osób dorosłych. Zaletą Małopolskich Standardów jest przede wszystkim to, że zostały wypracowane przez wszystkie strony uczestniczące w procesie szkolenia: oferentów tego typu usług, czyli przedstawicieli firm szkoleniowych, pracowników nauki, a także korzystających z tej oferty, m.in. instytucje publiczne i pracodawców zamawiających szkolenia. Prace nad MSUES trwały ponad 3 lata, a bazę merytoryczną opracował w 2010 roku zespół naukowców i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej Skrzypek. Łącznie w pracach nad modelem uczestniczyło 25 naukowców oraz prawie 90 instytucji szkoleniowych z całej Małopolski. Zależało nam również, aby osobom oraz instytucjom zainteresowanym tematem jakości w edukacji dać jak najszerszą wiedzę na temat standardów jakościowych, ich rozumienia i uzasadnienia. W tym celu powstał Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjo Szkoleniowych. Pokazujemy w nim standardy w kontekście dobrych praktyk oraz dajemy wskazówki do samoewaluacji, która w przyszłości będzie pierwszym krokiem do przyznania instytucji szkoleniowej znaku jakości. Na bazie Małopolskich Standardów przygotowaliśmy również propozycję dokumentacji przetargowej na usługi szkoleniowe i chcielibyśmy w ten sposób wpłynąć na zwiększenie wymagań jakościowych po stronie instytucji publicznych zamawiających szkolenia dla swoich klientów. 10

13 Małopolskie Standardy nasz wspólny sukces! - Dlaczego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ogóle podjął się opracowania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjo Szkoleniowych? W ramach szerokiego badania diagnozującego sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce, które Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zlecił jeszcze w 2008 roku, zidentyfikowano różne problemy, w tym brak znajomości procedur, narzędzi i systemów służących pomiarowi jakości w szkoleniach. Dały one podstawę do sformułowania przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Górniaka rekomendacji do stworzenia regionalnego systemu zapewniania jakości. Oczywiście z problemem jakości spotykaliśmy się już znacznie wcześniej, jednak dopiero w 2008 roku powstały warunki do zmierzenia się z tym wyzwaniem. Mam tu na myśli zawiązanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, składającego się początkowo z 55 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń. Tym samym powstała regionalna płaszczyzna do komunikacji i konsultacji wypracowywanych materiałów. Dokonaliśmy też gruntownej analizy danych zastanych, dotyczących jakości szkoleń z obszaru europejskiego i krajowego, a także otrzymaliśmy zgodę władz samorządowych na wprowadzanie zmiany w obszarze jakości szkoleń. - Jak w najbliższej przyszłości zostaną wykorzystane Małopolskie Standardy? - Obecnie przygotowywany jest projekt dotyczący testowania systemu bonów szkoleniowych jako alternatywy dla istniejącej dystrybucji środków publicznych na usługi szkoleniowe dla osób dorosłych. System bonów przede wszystkim daje pracodawcy i mieszkańcowi większy wpływ na dobór tematu, zakresu i formy szkolenia oraz instytucji szkoleniowej, a także zwiększa poczucie odpowiedzialności po stronie uczestnika szkolenia, jest też bardziej adekwatny do jego rzeczywistych potrzeb. Jednym z podstawowych elementów systemu bonów szkoleniowych jest system zapewniania jakości szkoleń, który mamy przecież w postaci Małopolskich Standardów Usług Edukacyjo Szkoleniowych. Postaraliśmy się też o określenie i opisanie procedur związanych z uznawaniem jakości usług instytucji szkoleniowych. Tak jak ma to miejsce w wielu krajach europejskich, w przypadku bonów szkoleniowych środki publiczne trafiają tylko do tych firm, które uprzednio poddały się weryfikacji i została potwierdzona jakość ich usług. - Dziękuję za rozmowę. 11

14 12 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

15 I. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Rozdział I Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-szkoleniowych Wprowadzenie Małopolska należy do regionów, w których dążenie do budowy gospodarki opartej na wiedzy jest uzasadnione nie tylko spodziewanymi korzyściami, ale także już istniejącym potencjałem wykształceniem mieszkańców, ich aktywnością, dobrym dostępem do kultury i edukacji. Wartościowe zasoby to między innymi druga w Polsce liczba studentów i doktorantów, przynależność do ścisłej czołówki pod względem liczby instytucji kultury i uczestników wydarzeń kulturalnych, a także wydatków na innowacje i liczby instytucji otoczenia biznesu) 1. Sięgające w przyszłość plany rozwoju województwa rozpoznają ten potencjał i priorytetowo traktują jego dalsze wzmacnianie: rozwój kapitału intelektualnego stanowi pierwszy z kierunków polityki rozwoju wymienianych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata W obrębie tego kierunku znaczną uwagę poświęca się idei kształcenia przez całe życie szczególnie zaś zapewnianiu dostępu do wysokiej jakości edukacji osobom, które zdobyły już formalne wykształcenie i są, lub mogłyby być, aktywne na rynku pracy. Korzystanie z różnorodnych usług edukacyjno-szkoleniowych może służyć podnoszeniu i aktualizacji kwalifikacji związanych z wykonywanym zawodem, ale także zwiększaniu elastyczności i mobilności niezbędnych, jeśli małopolska gospodarka ma korzystać z nowoczesnych technologii i odpowiadać na zmieniające się potrzeby zarówno lokalnego, jak i globalnego rynku. Nie do pominięcia jest również szersze, społeczne oddziaływanie kształcenia przez całe życie sprzyjające samorealizacji, otwartości na zmiany i podejmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój. Kluczowa rola kształcenia przez całe życie uzasadnia podejmowanie publicznych inicjatyw zmierzających do jego promocji i rozwoju. Część działań koncentruje się na upowszechnianiu różnych form uczenia się, poprzez likwidację finansowych, geograficznych, infrastrukturalnych i psychologicznych barier; inne natomiast na budowaniu systemu edukacyjnego, w którym formy te są dopasowane do potrzeb odbiorców i oczekiwanych rezultatów. W tym ostatnim kontekście w centrum uwagi znajduje się zagadnienie jakości usług edukacyjnoszkoleniowych: stwarzanie warunków, w których inwestowane nakłady znajdują możliwie najlepsze odzwierciedlenie w osiąganych korzyściach. Małopolskie instytucje szkoleniowe realizują usługi w niezwykle różnorodny sposób wynika to z ich z formy prawnej, struktury i potencjału kadrowego, obszaru specjalizacji, grupy docelowej, zakresu oferty i wielu innych wymiarów. Różnorodność ta jest odzwierciedleniem sytuacji na poziomie ogólnopolskim. Wśród niemal podmiotów znajdujących się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych przewagę liczebną ma wprawdzie działalność gospodarcza osób fizycznych, ale w znaczącym stopniu reprezentowane są stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa będące osobami prawnymi; nie brakuje również ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego, pracodawców, a nawet ośrodków naukowo-badawczych. Znaczna część podejmowanych przez te instytucje działań ma charakter jednorazowy, dopasowany do potrzeb konkretnej organizacji lub grupy klientów, co utrudnia systematyczne porównania i analizy. Różny jest poziom standaryzacji i powtarzalności procesów dziejących się wewnątrz instytucji szkoleniowych. Znaczna dynamika branży sprawia, że wiele z nich istnieje od stosunkowo niedawna i nie dysponuje dobrze ugruntowanym, stabilnym sposobem pracy. Na rynku pojawiają się nowoczesne formy kształcenia; o ich upowszechnianiu się decyduje zarówno użyteczność, jak i różnego rodzaju mody i fascynacje. Usługodawcy konkurują ze sobą na poziomie merytorycznym, ale również w sposób ne wpływający pozytywnie na efekty edukacyjne. Cała przywoływana powyżej różnorodność jest zjawiskiem naturalnym, szczególnie na pewnym etapie rozwoju rynku. Pod wieloma względami należy ją uznać za zjawisko korzyst- 1 Informacje GUS przytaczane za raportem Województwo Małopolskie 2011 opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 13

16 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych ne choćby ze względu na wynikającą z niej elastyczność i możliwość odpowiadania na wiele specyficznych potrzeb. Jedną z możliwych postaw mogłoby, więc być oczekiwanie na naturalne dojrzewanie branży: stopniowe wypieranie usług o niższej jakości; przemijanie chwilowych fascynacji, które nie wytrzymały próby czasu, wzmocnienie i rozwój instytucji, które proponują swoim odbiorcom najbardziej wartościową ofertę. Warto jednak zwrócić uwagę, że warunkiem funkcjonowania tego rodzaju rynkowych mechanizmów jest dostęp odbiorców do pełnej, rzetelnej informacji na temat jakości oferowanych usług. Niestety, kryteria pozwalające ocenić jakość usług edukacyjnoszkoleniowych nie są wcale powszechnie znane, ani też łatwe do oceny z perspektywy uczącej się osoby. W rezultacie, decyzje konsumenckie nie zawsze mają szansę uwzględniać to, co naprawdę ważne. W wielu wypadkach bardziej prawdopodobne jest, że pokierują nimi kryteria powierzchowne, jak choćby śmiałość obietnic formułowanych w materiałach marketingowych. Utrudnienia w ocenie jakości mogą też skutkować nadmiernym, odbywającym się jej kosztem, zaniżaniem ceny usług. Ryzyko to jest szczególnie wyraźne w obszarach, w których dyscyplina budżetowa i wspierające ją procedury przetargowe sprzyjają priorytetowemu traktowaniu ceny. Biorąc to pod uwagę, działania na rzecz rynku edukacyjno-szkoleniowego powinny wiązać się z oddziaływaniem na jego mechanizmy w taki sposób, aby świadczenie wysokiej jakości usług było dla instytucji szkoleniowych łatwiejsze i bardziej opłacalne co oznacza w tym przypadku dostrzegane i premiowane przez rynek. Wymaga to formułowania i upowszechniania standardów, których stosowanie sprzyja wysokiej jakości efektom, a także stwarzania mechanizmów rzetelnej oceny i informowania klientów o stopniu, w jakim standardy te są spełnione. Dzięki temu osoby i organizacje korzystające z usług edukacyjno-szkoleniowych będą mogły podejmować decyzje o ich wyborze w sposób bardziej świadomy i racjonalny. Powyższe stwierdzenie było jednym z punktów wyjścia dla opracowania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (nazywanych dalej Standardami) zleconego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. Opracowanie Standardów stanowi kontynuację projektu Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji, szkoleń ; realizuje rekomendacje badań formułowanych w ramach tego projektu i deklaracje Małopolskiego Protokołu na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Standardy mają na celu promowanie rozwiązań i praktyk sprzyjających dopasowaniu do potrzeb, dobrej organizacji, merytorycznej rzetelności, a nade wszystko wysokiej skuteczności usług edukacyjno-szkoleniowych. Niniejszy podręcznik ma na celu przygotowanie osób zarządzających instytucjami szkoleniowymi do wykorzystania Standardów w weryfikacji i doskonaleniu jakości świadczonych usług. Jego autorzy dostarczają wskazówek pomocnych w interpretacji każdego z zapisów, a także prezentują przykłady różnorodnych rozwiązań zgodnych ze stawianymi przez nie wymaganiami. Uzupełnienie prezentowanych treści stanowi rozdział dotyczący samoewaluacji instytucji szkoleniowych, zawierający odpowiednie formularze i listy kontrolne oraz pomocny w samodzielnym przeprowadzeniu wewnętrznego audytu. Rozumienie usługi edukacyjno-szkoleniowej Uczenie się zarówno to związane ze spontanicznymi, samodzielnymi działaniami, jak i to, które jest wynikiem zamierzonej aktywności innych jest zjawiskiem zbyt powszechnym i złożonym, aby poddawać je jakiejkolwiek standaryzacji. Standardy odnoszą się zatem tylko do pewnego jego wycinka: usług edukacyjno-szkoleniowych. Zgodnie z przyjętą na potrzeby tego tekstu definicją: Usługa edukacyjno-szkoleniowa obejmuje różnorodne formy nauczania mające na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzające do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej programem. 14

17 I. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych W obrębie powyższej definicji mieści się zatem to, co zwykle bywa nazywane kursem, szkoleniem lub treningiem, a także niektóre rodzaje lekcji, warsztatów, instruktaży i wykładów. Zdecydowana większość tych form pracy wiąże się z bezpośrednim kontaktem osoby lub osób prowadzących oraz grupy uczestników. Wspomniane powyżej rozstrzygnięcia nie są kategoryczne, zaś u podstaw ich wprowadzenia nie leży żadna próba wartościowania usług edukacyjno-szkoleniowych w porównaniu z innymi formami wspierania rozwoju. Standardy odnoszą się po prostu do tego, co stanowi obecnie główny nurt działań związanych z edukacją osób dorosłych. W przyszłości możliwe jest przygotowanie analogicznych rozwiązań, które uwzględniałyby w większym stopniu specyfikę innych niż szkolenia metod wspierania rozwoju. Decyzja o użyteczności wykorzystania Standardów w pracy nad jakością świadczonych usług należy do każdej z instytucji szkoleniowych. Warto podjąć ją po lekturze tej publikacji zapoznaniu się z treścią poszczególnych wskaźników, ale także przykładami ich wdrożenia w różnorodnych kontekstach. Należy zwrócić uwagę, że Standardy mogą odnosić się do całości lub części usług świadczonych przez instytucję, a ponadto, że można traktować je jako główny punkt odniesienia w zapewnianiu jakości lub uzupełnienie bardziej szczegółowych wymagań, specyficznych dla określonej branży. Sposób korzystania ze standardów usług edukacyjno-szkoleniowych Treść Standardów identyfikuje główne obszary mające wpływ na jakość usług oraz formułuje wobec nich wytyczne na poziomie oczekiwanym (tj. sprzyjającym wysokiej jakości i możliwym do zastosowania w większości wypadków) oraz wykraczającym ponad standard (traktowanym jako przykład dobrej praktyki, ale trudnym do osiągnięcia w każdych okolicznościach). W ramach tych granic mieści się bardzo wiele szczegółowych rozwiązań odpowiadających specyfice działalności konkretnej instytucji szkoleniowej. Wdrożenie Standardów w praktyce szczególnie zaś wdrożenie, które przynosi rzeczywiste korzyści wymaga więc, aktywnej i twórczej pracy oraz podjęcia szeregu decyzji o niebagatelnych konsekwencjach dla codziennego działania instytucji. Znajdujące się na kolejnych stronach informacje mają stanowić wsparcie w ocenie aktualnej sytuacji oraz podejmowaniu tego rodzaju decyzji. Rozdziały 2-5 zostały poświęcone kolejnym grupom tematycznym Standardów, związanych odpowiednio z przebiegiem usługi edukacyjno-szkoleniowej, przygotowaniem kadry dydaktycznej, aspektami organizacyjnymi oraz zarządzaniem instytucją szkoleniową. Struktura każdego z tych rozdziałów jest taka sama i prezentuje się następująco: Prezentacja grupy tematycznej Standardów Charakterystyka całej grupy tematycznej i jej specyfiki, znajduje się na początku każdego z Rozdziałów 2-5. Prezentacja każdego ze standardów z grupy tematycznej, której dotyczy Rozdział W każdym z Rozdziałów 2-5 zaprezentowane są kolejne standardy wraz z ich numeracją. Każdy ze standardów opisywany jest w następujący sposób Wprowadzenie do standardu szerszy komentarz dotyczący standardu, ułatwiający jego zrozumienie i prezentujący jego znaczenie dla podniesienia jakości świadczonych usług edukacyjn- szkoleniowych Dobre praktyki spełniające standard podane w różnych kategoriach tematycznych, wynikających z treści standardu. Przed ich implementacją należy rozważyć dostosowanie do specyfiki określonej instytucji szkoleniowej Rozdział 5 opisuje proponowane działania związane z samooceną jakości funkcjonowania instytucji szkoleniowej w poszczególnych obszarach. W Rozdziale 6 znajduje się słownik pojęć używanych w treści zapisów Standardów. Treść Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-szkoleniowych Przedstawiony poniżej model składa się z 20 standardów opisujących rozwiązania sprzyjające wysokiej jakości usług edukacyjno-szkoleniowych. Podzielono je na 4 grupy: związane 15

18 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych z przebiegiem usługi, z potencjałem kadry dydaktycznej, z warunkami organizacyjnymi oraz z zarządzaniem instytucją szkoleniową. Każdy ze standardów jest dookreślany przez wskaźniki obserwowalne kryteria pozwalające stwierdzić, w jakim stopniu jest spełniony przez daną instytucję. Jak wspomniano wcześniej, wskaźniki mogą dotyczyć poziomu oczekiwanego, tj. wspierającego dobrą jakość usługi. Spełnianie wszystkich wskaźników z tego poziomu pozwala stwierdzić, że instytucja szkoleniowa działa w sposób zgodny z Małopolskimi Standardami Usługi - Edukacyjno-Szkoleniowej. Treść poniższej tabeli zawiera również wskaźniki wykraczające ponad standard stawiające większe wymagania, ale również pozwalające przekraczać oczekiwania w sposób, który szczególnie sprzyja jakości. Wskaźniki spełnienia standardu Standard O wskaźniki poziomu oczekiwanego, świadczącego o wysokiej jakości usług 1. Cele i zakres tematyczny szkoleń są dostosowane do potrzeb uczestników P wskaźniki poziomu wykraczającego ponad standard I. Standardy dotyczące usługi edukacyjno-szkoleniowej. O 1.1. Kadra zarządzająca instytucją szkoleniową potrafi wskazać związek pomiędzy ofertą szkoleń otwartych, a potrzebami i oczekiwaniami potencjalnych odbiorców, odwołując się do wykraczających poza własną opinię źródeł wiedzy (np. własne badania rynku, ogólnodostępne raporty i publikacje) Realizacja wszystkich prowadzonych przez instytucję szkoleń zamkniętych jest poprzedzone badaniem potrzeb, którego wyniki są opisane w postaci notatki zawierającej co najmniej: informacje o uczestnikach, w szczególności dotyczące wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia; informacje o oczekiwaniach zamawiającego, w szczególności dotyczące pożądanych rezultatów szkolenia i obszaru ich stosowania Instytucja kontaktuje się z częścią uczestników szkoleń otwartych przed rozpoczęciem szkolenia i zbiera uzupełniające informacje o ich potrzebach W szkoleniach otwartych o czasie trwania wynoszącym 60 lub więcej godzin szkoleniowych, instytucja zawiera z każdym uczestnikiem lub podmiotem zamawiającym szkolenie umowę określającą zakres usług i wzajemne zobowiązania. 16

19 I. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych P 1.5. Instytucja szkoleniowa stosuje wykraczające poza wywiad i ankiety z uczestnikami metody diagnozowania potrzeb uczestników Instytucja szkoleniowa kwalifikuje uczestników do udziału w szkoleniach, kierując się wynikami oceny ich początkowego poziomu zaawansowania. 2. Programy nauczania są opisane w języku efektów uczenia się 3. Programy szkoleniowe są oparte na aktualnej, rzetelnej wiedzy i realizowane w adekwatnej do celów formie 1.7. Analiza potrzeb dla wszystkich oferowanych przez instytucję szkoleń zamkniętych obejmuje gromadzenie informacji pochodzących z co najmniej trzech różnych perspektyw wybranych spośród wymienionych poniżej: bezpośredni przełożeni uczestników współpracownicy lub podwładni uczestników pracownicy odpowiedzialni w organizacji klienta za rozwój i szkolenia członkowie zarządu lub wyższej kadry kierowniczej klienci wewnętrzni i zewnętrzni inni interesariusze zainteresowani efektami pracy uczestników. O 2.1. Instytucja opisuje cele uczenia się dla oferowanych szkoleń w taki sposób, by spełniały one łącznie następujące kryteria: cele są prezentowane w formie opisu efektów uczenia się dla uczestnika cele są sformułowane w sposób mierzalny P 2.2. Instytucja przyznaje wszystkim uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu w formie dostosowanej do wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej Instytucja umożliwia uczestnikom wybranych szkoleń potwierdzanie efektów uczenia się w procedurze zgodnej z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. O 3.1. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały zawierające podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte Oferowane przez instytucję materiały wspomagające kształcenie (np. skrypty, prezentacje, filmy) są wykorzystywane w sposób respektujący prawo autorskie, co obejmuje w szczególności przywołanie ich autora i źródła Oferowane przez instytucję szkolenia wykorzystują różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia i są dostosowane do specyfiki sytuacji uczących się osób dorosłych Stosowane metody są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy. P 17

20 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych 4. Instytucja szkoleniowa prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów uczenia się O 4.1. Instytucja zapewnia uczestnikom lub delegującej ich organizacji co najmniej jedną formę wsparcia w utrwalaniu efektów uczenia się, w tym m.in.: rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia dodatkowe ćwiczenia i zadania do wykonania po szkoleniu spotkania i sesje poszkoleniowe osobiste lub dystansowe konsultacje z kadrą szkoleniową moderowane przez kadrę szkoleniową internetowe fora dyskusyjne uzupełniające lekcje e-learningowe dostęp do bazy wiedzy (artykuły, ćwiczenia, materiały audiowizualne) wspierającej dalsze samodzielne uczenie. P 4.2. Instytucja umożliwia wszystkim uczestnikom szkoleń indywidualną informację zwrotną o postępach w uczeniu się Instytucja oferuje uczestnikom swoich szkoleń m.in. dwie różne formy wsparcia we wdrażaniu zdobytej wiedzy i umiejętności, w tym m.in.: dodatkowe ćwiczenia i zadania do wykonania po szkoleniu spotkania i sesje poszkoleniowe osobiste lub dystansowe konsultacje z kadrą szkoleniową moderowane przez kadrę szkoleniową internetowe fora dyskusyjne uzupełniające lekcje e-learningowe dostęp do bazy wiedzy (artykuły, ćwiczenia, materiały audiowizualne) wspierającej dalsze samodzielne uczenie Instytucja realizuje rocznie przynajmniej jeden projekt szkoleniowy dla organizacji, który uwzględnia rozbudowane działania wspierające utrwalanie zmian po zakończeniu szkolenia. 5. Instytucja szkoleniowa systematycznie bada rezultaty prowadzonych szkoleń O 5.1. Instytucja stosuje procedurę oceny efektów uczenia się wszystkich szkoleń, uwzględniającą badanie opinii uczestników lub inne zaawansowane formy ewaluacji Instytucja udostępnia raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się kadrze prowadzącej dane szkolenie, a w wypadku szkoleń zamkniętych również zlecającej je instytucji Instytucja publikuje na stronach internetowych lub w materiałach informacyjnych podsumowania prowadzonych działań ewaluacyjnych, referencje lub opinie uczestników szkoleń. P 5.4. Instytucja stosuje różnorodne, wykraczające poza badanie opinii uczestników narzędzia oceny szkoleń na poziomie efektów uczenia Instytucja prowadzi i publikuje coroczne wyniki badań długofalowych rezultatów uczenia, obejmujące analizę zmian w sytuacji i zachowaniach uczestników po upływie min. 3 miesięcy od zakończenia wybranego do badań szkolenia. 18

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 1 Zarządzanie jakością usług szkoleniowych 1. Celem niniejszej polityki zarządzania jakością jest zapewnienie najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych i warsztatu

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele Standardu Usługi Szkoleniowej

Założenia i cele Standardu Usługi Szkoleniowej Założenia i cele Standardu Usługi Szkoleniowej Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

C. M. T. consulting management training

C. M. T. consulting management training C. M.. consulting management Zapytanie cenowe nr 2/11/2016 na przeprowadzenie Kursów zawodowych: 1) Sekretarka z językiem angielskim zakończona egzaminem z językiem angielskiego i MOS, w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Karta samooceny spełniania wymagań SUS 2.0

Karta samooceny spełniania wymagań SUS 2.0 Karta samooceny spełniania wymagań SUS 2.0 Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE ZGŁOSZONEGO DO AKREDYTACJI REGIONALNEGO CENTRUM WALIDACJI, EGZAMINOWANIA I CERTYFIKACJI

OCENA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE ZGŁOSZONEGO DO AKREDYTACJI REGIONALNEGO CENTRUM WALIDACJI, EGZAMINOWANIA I CERTYFIKACJI OCENA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w W ZAKRESIE ZGŁOSZONEGO DO AKREDYTACJI REGIONALNEGO CENTRUM WALIDACJI, EGZAMINOWANIA I CERTYFIKACJI I. Informacje ogólne: 1. ZDZ:... 2. Adres:... 3.

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o.

Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o. Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o. Lp. Nazwa standardu Części składowe standardu Wskaźniki i dokumenty poświadczające spełnianie standardu 1. Zarządzanie usługą rozwojową 1. Firma publikuje informacje

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Kraków, 2014 1 Spis treści Wykaz skrótów...3 UWAGI WSTĘPNE...4 1 STANDARDY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ...5 1.1 Ogólne standardy w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Program szkolenia Tytuł sesji: Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Grupa docelowa: pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Polityka Szkoleniowa Inspiring People

Polityka Szkoleniowa Inspiring People Polityka Szkoleniowa Inspiring People 1. Postanowienia ogólne a. Inspiring People jest firmą doradczo szkoleniową, która kieruje się misją i wizją w swoim działaniu oraz wartościami. Informacje te są udostępniane

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

NASZE PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH STANDARDY REALIZACJI SZKOLEŃ

NASZE PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH STANDARDY REALIZACJI SZKOLEŃ NASZE PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH STANDARDY REALIZACJI SZKOLEŃ Blisko Klienta Blisko Klienta - oznacza dla nas jak najlepsze rozumienie biznesu Klienta i budowanie przełożenia

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu. PROCEDURY I STANDARD WDRAŻANIA PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA (PNZ) I ETAP SZKOLENIE Podstawowe szkolenie prezentacja programu uczestnikom i szkołom (uczestnicy szkolenia mogą zaprezentować po szkoleniu program

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warunki przedmiotowe zamówienia:

Warunki przedmiotowe zamówienia: MUP.PK.III.KA.371-65/08 Lublin, dnia 17.04.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Kurs florystyczny w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia analizy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Strategia rozwoju Małopolski Strategia Strategia 2007 RWM 2013 RWM 2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Myślenice, dnia 07.06.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/8.4.2/2016

Myślenice, dnia 07.06.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/8.4.2/2016 Myślenice, dnia 07.06.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/8.4.2/2016 Przedmiot usługi: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Postaw na przyszłość-postaw na siebie, w ramach działania 8.4.2 RPO woj.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 840 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 840 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 840 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR)

SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) Słowniczek: Pracownik Podmiotu to: pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 3791 UCHWAŁA NR XXXIII.248.2013 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania statutu publicznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER

Załącznik nr 10. Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER Załącznik nr 10 Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER Kielce, sierpień 2015 1. Niniejsze Wytyczne. określają warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo