REGULAMIN Usług rezerwacji hotelowych Serwisu Aktualny od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Usług rezerwacji hotelowych Serwisu www.vonquintus.com Aktualny od 07.06.2011"

Transkrypt

1 REGULAMIN Usług rezerwacji hotelowych Serwisu Aktualny od Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich usług rezerwacji hotelowych oferowanych przez spółkę Quintus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jako pośrednika. Korzystając ze strony internetowej Spółki i/lub dokonując rezerwacji potwierdzają Paostwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia. 1 ZAKRES PODMIOTOWY SERWISU 1. Operatorem Systemu Wyszukiwania i Zakupu Usług Turystycznych (zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu Systemem) jest Spółka QUINTUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Quintus). 2. W ramach Systemu spółka Quintus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi turystyczne, których odbiorcami są zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Użytkownikami Systemu). Ponadto w ramach Systemu Quintus świadczy usługi pośrednictwa w usługach hotelarskich, transportowych, przewodnickich, ubezpieczeniowych i innych. 3. W oparciu o System Quintus świadczy również usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji hotelowych. Użytkownik Systemu może w drodze bezpiecznego połączenia internetowego (SSL) z Systemem dokonad wyboru i zakupu dowolnej wyszukanej przez System rezerwacji hotelowej w formie zakupów on-line. 4. Quintus zapewnia Użytkownikom 24-godzinny dostęp do Systemu przez 7 dni w tygodniu. Przewiduje się niezależne od Quintus przerwy w dostępie do Systemu uzależnione od dostępności usług zewnętrznych (dostawcy Internetowi i telefoniczni, dostawcy systemu rezerwacji hotelowych, przerwy w dostawach prądu, etc.). Quintus nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od siebie przerwy w funkcjonowaniu Systemu. Quintus nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez szkodliwe oprogramowanie zainstalowane przez osoby trzecie na serwerach systemu. 5. Korzystanie z Systemu równoznaczne jest z pełną akceptacją i zrozumieniem niniejszego regulaminu przez Użytkownika Systemu. 2 PROCEDURA ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY 1. W ramach dostępu do aplikacji rezerwacji hoteli on-line Quintus udostępnia platformę internetową, poprzez którą Użytkownicy Systemu mogą wyszukiwad oraz dokonywad rezerwacji pokoi w hotelach położonych w wybranych paostwach Europy i świata. Dokonując rezerwacji przy pomocy Systemu, Użytkownicy wchodzą w bezpośredni i prawnie wiążący stosunek umowny z hotelem, w którym dokonują rezerwacji. Od momentu, w którym Użytkownik Systemu dokona rezerwacji, Quintus działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem Systemu i hotelem, przekazując Użytkownikowi szczegółowe informacje dotyczące dokonanej przez niego rezerwacji. 2. Jako pośrednik w procesie rezerwacji hotelowych, Quintus jest odpowiedzialny za podanie wszystkich szczegółowych informacji związanych z rezerwacją hotelową. W żadnym wypadku Quintus nie odpowiada za jakośd faktycznie wykonanej usługi hotelowej.

2 3. W ramach dostępu do aplikacji rezerwacji hoteli on-line Quintus prezentuje informacje dostarczane przez hotele. Quintus nie gwarantuje zatem, że informacje opisowe widoczne w systemie rezerwacji hotelowych, w tym w szczególności opisy hoteli, pokoi, wyżywienia, fotografie, informacje o dostępności etc., są wolne od błędów, kompleksowe, dokładne i poprawne. 4. Quintus nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację opisów usług hotelowych, informacji dotyczących cen, dostępności ofert oraz pozostałych danych dotyczących hotelu i oferty usług hotelowych. 5. Quintus przedstawia informacje opisowe w oryginalnie pobranej wersji. Treśd powyższych informacji dostępna jest w Systemie w wersji anglojęzycznej. W związku z szerokim zakresem prezentowanych na stronach Systemu informacji, w razie jakichkolwiek pytao, wątpliwości lub potrzeby uzyskania bezpośredniej informacji o wybranym hotelu Użytkownicy Systemu mogą kontaktowad się bezpośrednio z biurem obsługi klienta Quintus pod nr telefonu Wszystkie niezbędne informacje dotyczące danej rezerwacji hotelowej tj. nazwa hotelu, jego kategoria, lokalizacja, rodzaj pokoju, cena i warunki rezerwacji są widoczne na stronach Systemu jako rezultat uprzedniego wyszukiwania. Wszelkie dodatkowe informacje o wybranym hotelu Użytkownicy Systemu mogą uzyskad bezpośrednio od pracowników Quintus w godzinach pracy biura Quintus, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18: Wszystkie ceny widoczne na stronach Systemu jako rezultat uprzedniego wyszukiwania są cenami kompleksowymi i zawierają podatek VAT oraz ewentualne pozostałe podatki, do których zapłaty zobowiązany jest Użytkownik Systemu, chyba że w informacjach związanych z rezerwacją hotelową zaznaczono odmiennie. 8. Wszelkie dodatkowe usługi wykorzystane przez Użytkownika Systemu podczas pobytu w hotelu tj. parking, płatna telewizja, połączenia telefoniczne, mini-bar i inne, nie zamówione podczas procesu rezerwacji usługi hotelowej za pośrednictwem Systemu, muszą zostad opłacone przez Użytkownika bezpośrednio w hotelu. 9. Szczegółowe warunki danej rezerwacji hotelowej, w tym warunki anulowania rezerwacji i polityka w razie nie przybycia do hotelu widoczne są w szczegółowych warunkach rezerwacji i są zależne od polityki prawnej danego hotelu. Dokonując rezerwacji Użytkownik Systemu akceptuje określone warunki anulowania rezerwacji oraz zasady dotyczące niepojawiania się Gości w hotelu obowiązujące w hotelu, włącznie z usługami i/lub produktami oferowanymi przez hotel. Quintus nie jest w tym przypadku stroną umowy. Użytkownik Systemu przyjmuje do wiadomości, iż w określonych przypadkach, zależnych od polityki danego hotelu, może zostad pozbawiony możliwości dokonania bezpłatnego anulowania zatwierdzonej uprzednio rezerwacji. W związku z powyższym, celem potwierdzenia warunków rezerwacji zalecany jest uprzedni kontakt z biurem obsługi klienta Quintus pod numerem telefonu Jedyną akceptowaną formą płatności jest płatnośd on-line przy użyciu kardy kredytowej. W celu dokonania płatności Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową ecard. Proces płatności odbywa się zgodnie z regułami ecard, z którymi Użytkownik Systemu może zapoznad się na stronie internetowej Warunkiem dokonania rezerwacji w Systemie jest prawidłowe dokonanie płatności za usługę hotelową. Quintus nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie jakichkolwiek błędów w zewnętrznym systemie obsługi płatności on-line, a w szczególności za brak wymaganej płatności. 11. Płatności on-line obsługuje spółka e-card S.A. Jedynymi dostępnymi formami płatności są poniższe karty płatnicze lub przelewy on-line. - Visa - Visa Electron - MasterCard - Maestro - American Express

3 12. W przypadku dokonania prze Użytkownika Systemu płatności za dokonaną rezerwację, karta kredytowa zostanie obciążona na kwotę wartości zamówienia. W przypadku niewystarczającej ilości środków pieniężnych na karcie kredytowej lub innych problemów, w wyniku których ecard nie zatwierdzi płatności, System odrzuci możliwośd założenia rezerwacji. 13. W przypadku płatności dokonywanych kartą kredytową lub debetową wystawioną na inne nazwisko niż podane w przedmiotowej rezerwacji, Quintus jest uprawniony do żądania przedstawienia przez Użytkownika pisemnego upoważnienia do posługiwania się daną kartą. Oryginał w/w upoważnienia musi zostad przesłany przez Użytkownika na adres biura obsługi klienta Quintus: ul. Krupnicza 13, Wrocław. 14. Wszelkie płatności związane z rezerwacjami w systemie będą dokonywane w walucie narzuconej przez dostawcę Systemu. Obowiązującą aktualnie walutą jest EURO. 15. Po dokonaniu przez Użytkownika płatności za dokonaną rezerwację, System wygeneruje specjalny Voucher, tj. dokument potwierdzający rezerwację hotelową. Voucher zawiera następujące informacje: nazwa i adres hotelu, informacje o zarezerwowanym pokoju, jego standardzie i opcji wyżywienia, czasie pobytu, numerze rezerwacji i nazwie dostawcy, poprzez którego dokonana została rezerwacja. Użytkownik ma bezwzględny obowiązek wydrukowania Vouchera i zabrania go ze sobą do hotelu celem okazania na miejscu. Lokalny przedstawiciel hotelu ma prawo zażądad okazania Vouchera celem weryfikacji. Quintus nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośd okazania Vouchera przez Użytkownika. 3 ANULOWANIE REZERWACJI i ZWROTY 1. Dokonując rezerwacji hotelowej Użytkownik Systemu akceptuje przedstawione za pośrednictwem Systemu warunki anulowania rezerwacji oraz zasady dotyczące niepojawienia się Gości w hotelu, jak również wszystkie dodatkowe warunki i zasady obowiązujące w danym hotelu, mogące pośrednio lub bezpośrednio dotyczyd rezerwacji lub pobytu Użytkownika Systemu. 2. Anulowanie rezerwacji przez Użytkownika Systemu może byd dokonane jedynie w przypadku, gdy jest to dopuszczalne przez danego dostawcę usług hotelowych oraz na zasadach obowiązujących u tego dostawcy. O dopuszczalności anulowania rezerwacji i warunkach tego anulowania Użytkownik jest każdorazowo informowany przed dokonaniem rezerwacji za pośrednictwem Systemu. Anulowanie rezerwacji może się wiązad z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. 3. W przypadku anulowania przez Użytkownika Systemu uprzednio dokonanej rezerwacji, Użytkownik Systemu zobowiązany jest niezwłocznie zwrócid niewykorzystany Voucher do Quintus. W razie braku zwrotu Vouchera i w sytuacji, gdyby którykolwiek z dostawców dochodził wobec Quintus roszczeo z tytułu poniesionej szkody, Użytkownik zobowiązuje się do jej pokrycia w pełnej wysokości, jako podmiot wyłącznie odpowiedzialny. 4. Kwota uiszczona za zakupioną usługę, pomniejszona o ewentualny koszt anulowania rezerwacji, zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Quintus. Zwrot uiszczonych środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Użytkownika, z której dokonał on rezerwacji. 4 REKLAMACJE Zaleca się, aby wszelkie reklamacje Użytkownika dotyczące pobytu w hotelu były zgłaszane do Quintus w trakcie trwania usługi hotelowej, najpóźniej w terminie do 24 godzin od czasu zakooczenia świadczenia usługi hotelowej. Reklamacje powinny byd składanie niezwłocznie przy użyciu poczty elektronicznej na następujący adres mailowy: Zgłoszenie reklamacji po upływie 24 godzin od czasu zakooczenia świadczenia usługi hotelowej może spowodowad utrudnienia w wyjaśnianiu spornych okoliczności. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od Użytkownika, Quintus niezwłocznie przekaże informację o reklamacji podmiotowi uprawnionemu do jej rozpatrzenia.

4 5 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Użytkownik Systemu oświadcza, iż jest mu wiadome że Quintus za pomocą Systemu udostępnionego Użytkownikowi jedynie pośredniczy w dokonywaniu rezerwacji hotelowych. W związku z powyższym Quintus ponosi odpowiedzialnośd za podanie Użytkownikom Systemu wszystkich szczegółowych informacji związanych z rezerwacją hotelową. W żadnym wypadku Quintus nie odpowiada za jakośd faktycznie wykonanej usługi hotelowej. Odpowiedzialnośd Quintus za wyłącznie własne działania jest ograniczona do szkody rzeczywistej wyrządzonej drugiej stronie. 2. Quintus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe, nie ujęte w informacjach opisowych prezentowanych w Systemie, a doliczone na miejscu przez dany hotel opłaty i koszty, w szczególności koszty mini barku, pralni oraz inne prywatne wydatki Użytkowników Systemu związane z przebywaniem w hotelu. 3. Quintus ponosi odpowiedzialnośd jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, poniesionych przez Użytkowników Systemu w związku z niewywiązaniem się przez Quintus z obowiązku pośrednictwa w dostarczeniu usług rezerwacji hotelowych. Quintus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty i niezgodności związane z informacjami opisowymi (włącznie z cenami, dostępnością i klasyfikacją), jakie zostały jej udostępnione przez hotele. Quintus nie ponosi ponadto odpowiedzialności za usługi dostarczane i produkty oferowane przez hotele. 4. Quintus nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, choroby, uszkodzenia sprzętu lub inne straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działao hoteli, firm transportowych i wszelkich innych podmiotów świadczących usługi zarezerwowane za pośrednictwem Systemu udostępnionego przez Quintus. 5. Quintus nie ponosi odpowiedzialności za błędy będące następstwem lub występujące w związku z problemami w zakresie komunikacji z Systemem, linii komunikacyjnych, działao zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz jakiekolwiek poniesione przez Użytkowników Systemu szkody, straty lub koszty wynikające lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na stronie internetowej Quintus. 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe to informacje, które mogą zostad wykorzystane do zidentyfikowania osoby. Quintus oświadcza, iż nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Systemu dokonujących rezerwacji hotelowych przy użyciu Systemu. Podczas procesu dokonywania rezerwacji hotelowych, z którym wiąże się udostępnianie danych osobowych Użytkowników Systemu, Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na serwer operatora elektronicznego Systemu Hotelowego Conso, a następnie na serwer operatora płatności ecard S.A. W związku z powyższym podane przez Użytkowników Systemu dane osobowe wymagane dla celów dokonania rezerwacji hotelowych i uiszczenia zapłaty są gromadzone wyłącznie przez wskazane powyżej podmioty dla celów świadczenia oferowanych przez nie usług, i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 7 POSTANOWIENIA KOOCOWE 1. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości wszelkich kosztów rezerwacji hotelowej powstałych w wyniku wykonania rezerwacji wbrew zasadom przyjętym przez dostawców usług hotelowych. 2. W przypadku zaistnienia zmiany obowiązujących stawek podatków, Quintus zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny rezerwacji proporcjonalnie do zmienionych stawek podatkowych. Powyższe dotyczy również rezerwacji już dokonanych, a jeszcze nie wykorzystanych.

5 3. Quintus zastrzega sobie prawo do zmiany dostawców usług rezerwacji hotelowych bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników Systemu. 4. Nieważnośd pojedynczych postanowieo niniejszego Regulaminu nie narusza ważności pozostałych jego postanowieo. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przez Quintus usług objętych niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. BOOKER.PL umożliwia KLIENTOWI sieci Internet uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych obiektach noclegowych wyświetlanych w postaci listy dostępnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1. SERWIS INTERNETOWY Regulamin korzystania z serwisu internetowego AB TRADING udostępnia swoim Klientom SERWIS INTERNETOWY (zwany dalej Serwisem ) służący zakładaniu rezerwacji, zakupowi biletów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo