PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu LOKALIZACJA Zabrze, ul. 3-go Maja 23 działki ewidencyjne nr 3876/9 i 3877/9 (obręb ewidencyjny Zabrze) INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA Sąd Rejonowy w Zabrzu Zabrze, ul. 3-go Maja 21 OFF ART STUDIO mgr inż. arch. Jacek Jeż Zabrze, ul. Franciszkańska 32a/2 ZESPÓŁ PROJEKTOWY Imię i nazwisko, uprawnienia: Data: Pieczątka i podpis: PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Węgrzyn upr. budowlane nr 382/01 K-ce specjalność sanitarna r. SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jerzy Węzik upr. budowlane nr 452/02 K-ce specjalność sanitarna r. EGZ. NR 1 ZABRZE PAŹDZIERNIK 2013

2 Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu 1. Oświadczenie projektanta/sprawdzającego Zabrze, dnia r. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM, że: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN zrealizowany na potrzeby inwestycji pn.: Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu zlokalizowanej w: Zabrze, ul. 3-go Maja 23 działki ewidencyjne nr 3876/9 i 3877/9 (obręb ewidencyjny Zabrze) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, dla którego został opracowany. Projektant:.. mgr inż. Grzegorz Węgrzyn upr. budowlane nr 382/01 K-ce, specjalność sanitarna Sprawdzający:.. mgr inż. Jerzy Węzik upr. budowlane nr 452/02 K-ce, specjalność sanitarna Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

3 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE INSTALACJA WODNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ UWAGI REALIZACYJNE ARMATURA SANITARNA INSTALACJE KANALIZACYJNE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UWAGI REALIZACYJNE Wytyczne BHP i p.poŝ Wytyczne branŝowe Zestawienie materiałów SPIS RYSUNKÓW 1. RZUT PIWNIC, 1:50 2. RZUT PARTERU, 1:50 3. RZUT PIĘTRA, 1:50 4. RZUT PODDASZA, 1:50 5. ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ 1: ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ 1:50 ZAŁĄCZNIKI Uprawnienia budowlane Karta katalogowa podgrzewacza wody Karta katalogowa klapy zwrotnej 1

4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Treścią opracowania jes t projekt budowlany i wy konawczy wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich SłuŜb Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Lokalizacja: Zabrze, ul. 3-go Maja 23 działki ewidencyjne nr 3876/9 i 3877/9. 2 PODSTAWA OPRACOWANIA Materiałem wejściowym do opracowania projektu instalacji wewnętrznych są: Projekt branŝy budowlanej Inwentaryzacja stanu istniejącego Uzgodnienia odnośnie sposobu przygotowania c.w.u. Uzgodnienia robocze z narad koordynacyjnych Obowiązujące normy i przepisy Wytyczne inwestora 3 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Podstawowe dane budynku, sposób wykorzystania, projekt zagospodarowania terenu itp. zostały podane w projekcie architektoniczno-budowlanym opracowanym dla przedmiotowego obiektu. 4 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 4.1 INSTALACJA WODNA Woda dla projektowanego budynku zostanie dostarczona poprzez przebudowane przyłącze wodociągowe zgodnie z warunkami miejscowych wodociągów. Przyłącze wodociągowe zostanie wydane w odrębnym opracowaniu. Przyłącze zostanie wykonane po trasie istniejącego i wejście wody do budynku nie zostanie zmienione w stosunku do stanu istniejącego. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej zaprojektowano centralnie poprzez przepływowe podgrzewacze wody zlokalizowane w jednym z pomieszczeń INSTALACJA WODY ZIMNEJ. Pomiar zuŝycia wody przez budynek przewidziano w piwnicy. Elementy zestawu wodomierzowego w postaci wodomierza i zaworów wydane zostaną w odrbnym opracowaniu. Przepływ chwilowy, obliczeniowy dla celów byt-gospodarczych dla budynku wynosi: q s = 0,84 l/s = 3,02 [m 3 /h] Wymagane ciśnienie na przyłączu przy przepływie obliczeniowym 2,7bar. Instalacja wody zimnej rozprowadzona zostanie pod stropem piwnic, następnie w formie pionów w ścianach i obudowach na poszczególne kondygnacje. Podejścia do przyborów wykonane zostaną w ścianach G-K, bruzdach ściennych itp. Przewody rozdzielcze, piony i podejścia zaprojektowano z rur warstwowych typu PE/AL/PE firmy Wavin (lub równowaŝnych). Rura te składają się z trzech podstawowych warstw: wewnętrznej z polietylenu PE- Xb, środkowej z rury aluminiowej, zewnętrznej z polietyl enu PE- 2

5 RT. Rury te charakteryzują się wysoką stabilnością, elastycznością, odpornością na korozję i kamień oraz małymi wydłuŝeniami cieplnymi. Rury i złączki Alupex charakteryzują się równieŝ antydyfuzyjnością oraz odpornością temperaturową (do 95 C). Połączenia rur Alupex wykonuje się jako zaciskowe na odpowiednich kształtkach za pomocą ręcznych lub elektrycznych narzędzi zaciskowych. Połączenie zaciskowe jest sklasyfikowane jako nierozłączne i dopuszczone do montaŝu podtynkowego. Rozszerzalność cieplna rur wynosi 0,025mm/mK. Promień gięcia rur wynosi r=3-8 x d (zgodnie z instrukcją producenta). Maksymalny rozstaw podpór przewodów prowadzonych swobodnie wynosi: 16 1,2m 20 1,5m 25 1,5m ,5m Maksymalny rozstaw uchwytów dla rur układanych w szlichcie podłogowej wynosi 80cm. Przy łukach 90 naleŝy zastosować mocowania w odległości 30cm przed i za punktem gięcia. Kompensacja wydłuŝeń liniowych: Dla przewodów prowadzonych wzdłuŝ przegród budowlanych o długości do 12m nie ma wymogów kompensacji wydłuŝeń. Dla przewodów prowadzonych wzdłuŝ przegród budowlanych o długości powyŝej 12m wymagane jest kompensowanie wydłuŝeń cieplnych. Zaleca się stosowanie samokompensacji przez ramiona kompensacyjne wynikające ze zmiany kierunku trasy, tam gdzie to niemoŝliwe naleŝy stosować kompensatory u-kształtowe. Przewody prowadzone pod tynkiem, w posadzce, powinny być izolowane, tak aby izolacja przejęła występujące wydłuŝenia cieplne. Przy czym grubość izolacji powinna być 1,5 razy większa od wydłuŝenia cieplnego. NaleŜy stosować się do instrukcji wykonania instalacji wydanej przez producenta rur firmy Wavin. Prowadzenie przewodów instalacji wodnych zaprojektowano pod stropem lub w stropie podwieszonym parteru, szachtach instalacyjnych i bruzdach ściennych. Przewody naleŝy izolować termicznie pianką polietylenową o zamkniętej strukturze komórkowej nierozprzestrzeniającą ognia. Zaleca się zastosowanie izolacji zabezpieczonej płaszczem ochronnym z folii PVC. Izolacja zabezpiecza rurociąg przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo - wapiennej, nie pozwala na kondensacje pary wodnej na rurach "zimnych" ( tzw. Efekt pocenia się rurociągów ), umoŝliwia swobodną rozszerzalności rurociągu pod wpływem temperatury oraz zabezpiecza przed stratami i zyskami ciepła. Zaleca się stosowanie izolacji firmy Thermaflex typ FRZ, ULTRA M i Thermacompact S (lub równowaŝnej). Przewody prowadzone w posadzkach izolować otuliną z zewnętrzną warstwą wzmacniającą z PCV. Przewody prowadzone w ścianach zewnętrznych naleŝy izolować otuliną asymetryczną z grubszą warstwą od strony zewnętrznej. Grubość izolacji przewodów materiał λ=0,035 W/(m*K): Typ Grubość izolacji woda zimna woda ciepła i cyrkulacyjna woda ciepła i cyrkulacyjna woda ciepła i cyrkulacyjna woda ciepła i cyrkulacyjna 6 mm - (dla Dz rury 50mm gr. izolacji 9 mm) 20 mm - dla rury o Dw do 22mm 30 mm - dla rury o Dw od 22mm do 35mm Dw rury - mm dla rury o Dw od 35mm do 100mm 100 mm - mm dla rury o Dw ponad 100mm 3

6 Przepusty instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie ww. przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przejście rurociągów przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpoŝarowego lub przegrody wymienione powyŝej naleŝy uszczelnić masą ognioodporną np. Hilti lub Promat. (lub równowaŝne). Systemy ochrony p.poŝ.- firmy HILTI: 1) Dla rur o średnicy <= 50mm - CP 611A ogniochronna masa uszczelniająca. 2) Dla rur o średnicy > 50mm - CP 644 lub CP 648-S osłony ogniochronne. Przejścia przewodów przez przegrody naleŝy wykonać w rurze osłonowej PVC z niepalnym elastycznym wypełnieniem. Rozmieszczenie punktów poboru wody zostało wydane w projekcie architektonicznym i pokazane na rysunkach. Po wykonaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności, dezynfekcję oraz przepłukać instalację zgodnie z PN. Próba szczelności - ciśnienie próbne podnieść do 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut naleŝy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie moŝe przekroczyć 0, 06 MPa. Bezpoś redni o po badaniu wstępny m przeprowadzić 120- minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie moŝe spaść więcej niŝ 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby naleŝy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Przygotowanie ciepłej wody dla urządzeń i przyborów w budynku, ze względu na ich charakter zaprojektowano zdecentralizowanie punktowo przy przyborach. Zaprojektowano przy kaŝdej z umywalek zastosowanie przepływowego pogrzewacza wody firmy Stiebel Eltron typdmh4 o mocy 4,4kW. Podgrzewacze będą zabudowane pod umywalkami i będą wspłópracowały ze standardowymi bateriami ciśnieniowymi. Przewody wody ciepłej zaprojektowano z rur PE/AL/PE firmy Wavin. Przewody wody naleŝy układać równolegle do rur instalacji wody zimnej. Zasada prowadzenia instalacji wody ciepłej identyczna jak przewodów wody zimnej UWAGI REALIZACYJNE NaleŜy stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyŝej przewodów elektrycznych. minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. przewody naleŝy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaŝ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 4

7 drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika naleŝy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. w armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. zawory ze złączka do węŝa montować na wysokości 0,5 m nad podłogą. w miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moŝe być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2cm powyŝej posadzki. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Instalacje naleŝy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aŝ woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 5 krotną objętość płukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. Całość instalacji wodnych naleŝy poddać dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów: - wapna chlorowanego Ca(OCl) 2 rozpuszczonego w wodzie w ilości mg/m 3 wody, - 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO5H 2O na 1 dm 3 wody, chloraminy na 1 m 3 wody. Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl 2/dm 3 wody. Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. NaleŜy wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora. Próby szczelności: Parametry pracy: - Temperatura wody zimnej 10 C. - Temperatura wody cieplej max. 60 C. - Ciśnienie robocze 5,0 bar. Badanie szczelności instalacji wodociągowych: Przewody instalacji naleŝy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego. Przy próbie wstępnej naleŝy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyŝszego moŝliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie moŝe obniŝyć się o więcej niŝ 0,6 bar. Nie mogą wystąpić Ŝadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, naleŝy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie moŝe obniŝyć się o więcej niŝ 0,2 bar. Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, naleŝy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W Ŝadnym miejscu badanej instalacji nie moŝe wystąpić nieszczelność. Badanie dla instalacji cieplej wody naleŝy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 60 C. Badanie temperatury ciepłej wody naleŝy wykonać przez pomiar temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu naleŝy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych 5

8 instalacji. Dla instalacji cieplej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury naleŝy powtórzyć po 4 h. Do pomiaru ciśnień próbnych naleŝy uŝywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony moŝliwie w najniŝszym punkcie instalacji. Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych naleŝy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną) aŝ do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. Urządzenia instalacji wody technologicznej naleŝy regulować według wskazań dokumentacji technicznej lub według wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody naleŝy przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałka 1 C. Urządzenie ciepłej wody moŝna uznać za wyregulowane, jeŝeli z kaŝdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką ±5 C. Pomiar temperatury wody naleŝy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montaŝową naleŝy dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy; treść tego wpisu ma być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Izolacje rurociągów Grubość izolacji musi mieścić się w granicach 10 % do 20 % wartości zadanej. MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŝy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŝszych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać moŝliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne. Poszczególne kształtki naleŝy mocować w sposób umoŝliwiający wielokrotny ich montaŝ i demontaŝ za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taśmy z tworzywa sztucznego. Odbiór robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inwestora, jeŝeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. Odbiór międzyoperacyjny Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności mają im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiór techniczny częściowy instalacji Odbiór techniczny częściowy instalacji ma być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji grzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór techniczny końcowy instalacji Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wody do uŝytkowania. Badania odbiorcze 6

9 Wykonać następujące badania odbiorcze: szczelności instalacji wodociągowej odpowietrzenia instalacji oznakowania instalacji zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej zabezpieczenia przed moŝliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji natęŝenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŝliwością przepływów zwrotnych armatury odcinającej i regulacyjnej Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŝy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokole naleŝy określić termin, w którym instalacja i armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 4.2 ARMATURA SANITARNA Większość ceramicznych urządzeń sanitarnych oparto o ofertę firmy KOŁO serii NOVA i NOVA TOP. Istnieje moŝliwość zmiany dostawcy ww. urządzeń sanitarnych, jednak muszą one odpowiadać parametrami technicznymi urządzeniom wydanym w projekcie. Umywalki Zaprojektowano umywalki firmy KOŁO serii NOVA TOP wyposaŝone w otwór do montaŝu baterii stojących. Kolor ceramiki biały. Zaprojektowano umywalki z otworem o wymiarach 50x42cm i 45x33cm. Pod umywalkami zaprojektowano półpostumenty lub postumenty serii NOVA dopasowane do zastosowanych umywalek takŝe w kolorze białym. Syfony chromowane. Ostateczne dane w projekcie arhcitektonicznym. Baterie umywalkowe W pomieszczeniach zaprojektowano baterie umywalkowe stojące z mieszaczem chromowane z kompletem podłączeniowym. NaleŜy zastosować baterie firm renomowanych np. Kludi, Grohe, Hansa, Hansgrohe itp. Miski ustępowe Zaprojektowano miski ustępowe, kompaktowe lejowe z odpływem poziomym np. nr , firmy KOŁO serii NOVA (lub równowaŝne). Są to miski stojące, w kolorze białym. Spłukiwanie misek poprzez dolnopłuki dostarczane w komplecie z miską ustępową i sedesem. NaleŜy zastosować deski sedesowe z Duroplastu z ochroną antybakteryjną. Podłączenie dolnopłuków do instalacji wody zimnej poprzez zawór kulowy kątowy i przewód elastyczny. Zawory ze złączką do węŝa W pomieszczeniach wymagających częstego spłukiwania zaprojektowano kulowe zawory ze złączką do węŝa ½ zwrotnego np. zawór czerpalny Schell Comfort ½ z pokrętłem Comfort i głowicą z komorą smarną nr kat Wpusty posadzkowe Zaprojektowano kratki ściekowe 50/70/110 firmy H&L typ HL310NPr z syfonem Primus (lub równowaŝne) z odpływem poziomym lub pionowym, z ramą nasadową i kratką ze stali szlachetnej 100x100mm umoŝliwiające odprowadzenie ścieków z posadzki pomieszczeń. Wpusty posadzkowe piwniczne 7

10 Zaprojektowano wpusty posadzkowe piwniczne Ŝeliwne DN100. W przypadku wykorzystania opcji podłączenia wpustu piwnicznego bezpośrednio do przyłącza zastosować wpust z zaworem zwrotnym. UWAGA: W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 4.3 INSTALACJE KANALIZACYJNE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z przebudowywanego budynku zaprojektowano poprzez wydane w odrębnym opracowaniu przyłącze kanalizacji sanitarnej. Przył ącze zostanie wprowadzone do budynku pod lub bezpośrednio nad posadzką piwnicy. Przewody poziome kanalizacji zostaną poprowadzone w spadku 2% po ścianach przy posadzce piwnicy. Do przewodów poziomych włączone zostaną piony kanalizacyjne rozmieszczone w budynku w miejscach lokalizacji węzłów sanitarnych. Poziomy instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC. Rury mocować do ścian za pomocą systemowych obejm. Poziomy kanalizacyjne przebiegające przez ściany układać w rurach ochronnych wypełnionych materiałem elastycznym o długości 20 cm większej niŝ szerokość ściany (po 10 cm z kaŝdej strony). Zostanie wykonane kilka głównych pionów kanalizacji sanitarnej. Część pionów zaprojektowano z wyprowadzeniem ponad dach, część z wentylacją boczną (ozn. wb ), część bez moŝliwości wentylacji bezpośredniej. Piony bez moŝliwości wentylacji bezpośredniej naleŝy wentylować poprzez zawory napowietrzające Wavin (ozn. n ). Część podejść pod przybory zaprojektowano jako półpiony (ozn. pp ). Piony i półpiony przed połączeniem z przewodami odpływowymi naleŝy wyposaŝyć w rewizje 0,3-0,5m nad poziomem posadzki. Wewnętrzną instalację sanitarną naleŝy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PP dla instalacji wewnętrznych. Instalację prowadzić w bruzdach lub pod obudową z płyt G-K, mocować do konstrukcji i przegród za pomocą obejm systemowych z wkładką elastyczną. Ze względów na utrzymanie właściwego komfortu, zaprojektowano wykonanie wszystkich pionów instalacji kanalizacyjnej w systemie kanalizacyjnym niskoszumowym typu AS firmy Wavin (lub równowaŝnym). Obligatoryjnie przewody poziome kanalizacyjne prowadzone w przestrzeniach (pomieszczeniach, sufitach), których nie obsługują naleŝy wykonać w systemie kanalizacji niskoszumowej typu AS firmy Wavin (lub równowaŝnym). Podejścia odpływowe, łączące wyloty przyborów sanitarnych z pionem naleŝy prowadzić z minimalnym spadkiem i m i n=3%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi naleŝy wyposaŝyć w zamknięcia wodne. Przepusty instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie ww. przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Tak więc kaŝde przejście instalacji o średnicy powyŝej 4 cm w pomieszczeniach inne niŝ sanitarne naleŝy zabezpieczyć zgodnie z odpornością ogniową E I stropu i ściany. 8

11 Pozostałe przejścia przewodów przez przegrody naleŝy wykonać w rurze osłonowej PVC z niepalnym elastycznym wypełnieniem. Przejście rurociągów przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpoŝarowego lub przegrody wymienione powyŝej naleŝy uszczelnić masą ognioodporną np. Hilti lub Promat. Systemy ochrony p.poŝ.- firmy HILTI: 1) Dla rur o średnicy <= 50mm - CP 611A ogniochronna masa uszczelniająca. 2) Dla rur o średnicy > 50mm - CP 642 osłony ogniochronne. System ochronyp.poŝ. firmy PROMAT 1) Uniwersalny kołnierz ogniochronny Promastop-UniCollar Średnice i trasy przewodów pokazano na rysunkach. Dla odwodnienia pomieszczeń piwnicznych przewidziano wykonanie dwóch szczelnych studzienek DN1000 zamkniętych włazami, do których zostaną wprowadzone odpływy z wpustów piwnicznych. Sposób wykonania studni na przyłączu kanalizac yjnym zaleŝny jest od gł ębokości wprowadzenia kanalizacji do budynku. W przypadku wykonania przyłącza pod posadzkę piwnicy odwodnienie kratek z wentylatorowni i węzła wodomierzowego zaprojek towano poprzez wprowadzenie przyłącza do studni i zakończenie go zaworem przeciwcofkowym Kes sel, a następnie włączenie do przyłącza kratek ściekowych z ww. pomieszczeń. Natomiast w przypadku wykonania przyłącza powyŝej posadzki odwodnienie kratek ściekowych włączyć do studni, a studzienkę wyposaŝyć w pompę zanurzeniową z pływakiem, przewód tłoczny włączyć do przygotowanego króćca na przyłączu w studni. Dla studzienki w węźle cieplnym odwodnienie kratek ściekowych włączyć do studni, a w razie konieczności zgromadzone ścieki w studzience naleŝy odpompować przenośną pompą zanurzeniową. W przypadku ścieków gorących naleŝy odczekać do momentu ich przestudzenia INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. Odwodnienie dachu budynku przewidziano poprzez rury spustowe zewnętrzne projekcie architektoniczno-budowlanym. wydane w UWAGI REALIZACYJNE Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowiązek wykonać badania geologiczne gruntu i terenu na poczet prowadzonych wykopów. Wykopy pod kanalizację naleŝy wykonać o ścianach pionowych ręcznie lub mechanicznie wg PN-B Wykop pod kanał naleŝy rozpocząć od najniŝszego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŝliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład składować wzdłuŝ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŝ wykopu. Przejście ma być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nienadający się do zagęszczenia wywieźć. 9

12 Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca się wykonywać krótkie odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzględnie nadzór geotechniczny. Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować i wykonać drenaŝ wykopu wg PN-B W przypadku wykonanej warstwy stabilizacyjnej w budynku, wykonawca instalacji kanalizacji podposadzkowej ma obowiązek odtworzyć warstwy stabilizacyjne i potwierdzić to przez słuŝby geologiczne. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŝe i przewód przed przemarzaniem, głębokość ułoŝenia przykanalika powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niŝ głębokość przemarzania gruntów hz 0,20m zgodnie z PN-92/B Rury naleŝy układać od najniŝszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. NajniŜszy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Przewody naleŝy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliŝszej ściany i w odpowiedniej od niej odległości, ze względu na zachowanie równowagi fundamentu, Zmiany kierunków przewodów naleŝy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Przewody boczne łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niŝ 60. Do kaŝdego przewodu bocznego ma być przewidziana oddzielna droga. W przewodach odpływowych nie naleŝy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach. Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: DN 110mm i=2,0% DN 160mm i=1,5% Od najdalej i najniŝej połoŝonego miejsca przyłączenia przyboru sanitarnego, aŝ do sieci kanalizacji zewnętrznej ma być zachowany ciągły spadek przewodu. Przewody naleŝy przeprowadzić przez fundamenty w kierunku prostopadłym. Przy przechodzeniu przez ścianę fundamentową lub pod ławami, ściągami belkami podwalinowymi naleŝy zachować szczególną ostroŝność. Przed wyjściem przewodu odpływowego z budynku montuje się czyszczak dla umoŝliwienia przepychania i czyszczenia przewodów. Przewody układane pod płytą budynku muszą mieć wbudowane czyszczaki w odległościach nie większych, niŝ co 15m. Czyszczaki wyprowadza się do poziomu twardej podłogi za pomocą szczelnego zamknięcia. Przy przejściach pod fundamentami stosować rury ochronne stalowe przewodowe bez szwu. Tuleją ochronną ma być rura o średnicy większej, co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami ma być wypełniona masą plastyczną niedziałającą korozyjnie na rurę. Rura ma być ułoŝona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoŝa na swej długości. Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, naleŝy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. Odbiór techniczny częściowy instalacji Odbiory techniczne częściowe instalacji wykonywać dla tych elementów lub części instalacji kanalizacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Wykonać następujące badania odbiorcze: zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją zbadanie podłoŝa naturalnego 10

13 zbadanie podłoŝa wzmocnionego zbadanie materiału ziemnego uŝytego do podsypki i obsypki przewodu. Materiał ten powinien być zagęszczony zbadanie szczelności przewodu Badanie szczelności Badanie szczelności wykonać zgodnie z PN-EN Odbiór techniczny końcowy instalacji Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji kanalizacji do uŝytkowania. Badania odbiorcze Wykonać następujące badania odbiorcze: wykonania wykopów w zakresie podłoŝa wzmocnionego głębokości ułoŝenia przewodu i wielkości przykrycia w zakresie budowy przewodu, studzienek i separatorów tłuszczów zabezpieczenia studzienek i separatorów tłuszczów przed korozją szczelności przewodu wg PN-EN 1610 Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowym i końcowym sporządzić protokół, w sposób trwały podpisany przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych naleŝy uznać za dodatnie, jeŝeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, naleŝy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 5 Wytyczne BHP i p.poŝ Instalacja zimnej i ciepłej wody nie stwarza zagroŝenia poŝarowego. Podczas wykonania stosować się do Warunków Technicznych Wykonawstwa i MontaŜu cz. II - Instalacje sanitarne (Arkady 1988r.) oraz do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U nr 47 poz. 401). 6 Wytyczne branŝowe - naleŝy przewidzieć obudowę projektowanych przewodów wodnych i kanalizacyjnych - w rejonie armatury przewidzieć moŝliwość nadzoru i rewizji - naleŝy wydać w części arch-bud. elementy wyposaŝenia nieinstalacyjnego w sanitariatach - naleŝy zasilić elektrycznie wydane w projekcie podgrzewacze przepływowe wody UWAGA: Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze wskazaniem producenta naleŝy traktować, jako przykładowe, Oznacza to, Ŝe Wykonawca moŝe zaproponować innych producentów dla urządzeń, wyrobów i materiałów określonych w projekcie wykonawczym, z zachowaniem odpowiednich równowaŝnych parametrów technicznych ww. urządzeń, wyrobów i materiałów pozwalających osiągnąć oczekiwaną funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. 11

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 2.0 Wewnętrzne instalacje wod-kan i c.w. 2.1. Instalacja wody zimnej 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Gimnazjum w Teresinie Projekt Instalacji c.w.u. 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Instalacje wody zimnej 4. Instalacje c.w.u. 5. Uwagi końcowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

Instalacja wod.-kan. OPIS TECHNICZNY. do projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wod.-kan. OPIS TECHNICZNY. do projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - umowa z Inwestorem - inwentaryzacja obiektu, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA PROJEKTANT. Podpis i pieczątka: MAJ 2014 DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Adres obiektu: Inwestor: Adres Inwestora: INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD KAN DZIAŁKA NR EW. 218/25 W M. DOŁŻYCA PGL LP NADLEŚNICTWO CISNA CISNA 87A, 38-607 CISNA Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL.

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. EGZ. 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 191 NR PROJEKTU: 19/2012 BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV , , ,

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV , , , PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV 45330000-9, 45343000-3, 45321000-3, 45000000-7 OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 10 ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

NR Instalacje sanitarne. KOD CPV

NR Instalacje sanitarne. KOD CPV SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA WYKONANIIA II ODBIIORU ROBÓT NR 3 3. Instalacje sanitarne. KOD CPV 45330000-9 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia. 1.2 Przedmiot i zakres robót. 1.3 Prace

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstania i rozchodzenia hałasu i drgań. Poziom dżwięku od instalacji nie powini

Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstania i rozchodzenia hałasu i drgań. Poziom dżwięku od instalacji nie powini Olsztyn.kwiecień.2014r SPECYFIKACJA TECHNICZNA -------------------------------------------- DLA INSTALACJI WOD-KAN, C.W.U. DOTYCZY MODERNIZACJI NA POTRZEBY STOWARZYSZENIA REGIONALNEGO OŚRODKA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Instalacja wodno kanalizacyjna 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wodno kanalizacyjnej modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowickiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWYI INSTALACJI WOD-KAN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY ul. MŁYNARKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 WRAZ Z INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Plan sytuacyjny rys. 1 - Rzut piwnic rys. 2 - Rzut przyziemia rys. 3 - Rzut I piętra rys. 4 - Aksonometria instalacji wodociągowej rys. 5 -

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI... 2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...2 2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPŁEJ

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Instalacje sanitarne I konstrukcje budowlane Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8 Projekt wykonawczy remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO BUDYNEK GŁÓWNY ADRES OBIEKTU : UL. ŚRODKOWA 9 WARSZAWA ; PRAGA PÓŁNOC PROJEKT WYKONAWCZY WOD-KAN

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO BUDYNEK GŁÓWNY ADRES OBIEKTU : UL. ŚRODKOWA 9 WARSZAWA ; PRAGA PÓŁNOC PROJEKT WYKONAWCZY WOD-KAN rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail: sekretariat@miastoprojekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO 97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO 97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027 I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Uprawnienia budowlane 4. Wpis do Izby Budowlanej 5. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. 2.

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU PIWNIC

PROJEKT REMONTU PIWNIC AK Projekt Andrzej Kodłubaj 24-100 Puławy ul. Kaniowczyków 11/7 tel/fax 81 887 92 47 NIP 7161127761 Regon 430500126 PROJEKT REMONTU PIWNIC BRANŻA SANITARNA Obiekt: Zamawiający: Budynek administracyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR: PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. ZAPLECZE SOCJAL.-SANITARNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO w NADLESNICTWIE CHOJNÓW DZIALKA nr ewid, 262 Nadlesnictwo CHOJNÓW Nadlesnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103 STADIUM NAZWA OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE Przebudowa części budynku DL w Brzezówce ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na żłobek ADRES BRZEZÓWKA

Bardziej szczegółowo

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r.

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. GRZEJNIKOWEJ I C.W. Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMATRÓW NOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WYKONANEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE WYMIANA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

ul. Wolności Kalisz Pomorski

ul. Wolności Kalisz Pomorski mgr inŝ. Arnold Kraska 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Łąkowa 39a tel. 094-3634183 Stadium dokumentacji: ZADANIE: SIEĆ WODOCIĄGOWA ADRES : DZ. 268; 187/1; 189/2; 265/1; 48; 244 OBRĘB DĘBSKO 78-540 Kalisz

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ KOSZT BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH. DARIUSZ MAJER 44-196 Knurów ul. Gen. J. Ziętka 18C/12 tel. /fax: (0-32) 236-15-50 tel. kom.: 0 509 041 270 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę wiejska Nazwa i adres inwestora: Gmina Skalbmierz

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1.

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. INWESTOR: S.Z.C.P. i G. w Bystrej ADRES: ul. Fałata 2 Bystra PROJEKTOWAŁ: mgr

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa w Malborku Przebudowa pomieszczenia instalacyjnego-instalacje sanitarne

Prokuratura Rejonowa w Malborku Przebudowa pomieszczenia instalacyjnego-instalacje sanitarne 1 I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązanie projektowe Zawartość opracowania 3.1 Zmiana lokalizacji wodomierza 3.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej 3.3 Przebudowa

Bardziej szczegółowo