PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu LOKALIZACJA Zabrze, ul. 3-go Maja 23 działki ewidencyjne nr 3876/9 i 3877/9 (obręb ewidencyjny Zabrze) INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA Sąd Rejonowy w Zabrzu Zabrze, ul. 3-go Maja 21 OFF ART STUDIO mgr inż. arch. Jacek Jeż Zabrze, ul. Franciszkańska 32a/2 ZESPÓŁ PROJEKTOWY Imię i nazwisko, uprawnienia: Data: Pieczątka i podpis: PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Węgrzyn upr. budowlane nr 382/01 K-ce specjalność sanitarna r. SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jerzy Węzik upr. budowlane nr 452/02 K-ce specjalność sanitarna r. EGZ. NR 1 ZABRZE PAŹDZIERNIK 2013

2 Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu 1. Oświadczenie projektanta/sprawdzającego Zabrze, dnia r. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM, że: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN zrealizowany na potrzeby inwestycji pn.: Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu zlokalizowanej w: Zabrze, ul. 3-go Maja 23 działki ewidencyjne nr 3876/9 i 3877/9 (obręb ewidencyjny Zabrze) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, dla którego został opracowany. Projektant:.. mgr inż. Grzegorz Węgrzyn upr. budowlane nr 382/01 K-ce, specjalność sanitarna Sprawdzający:.. mgr inż. Jerzy Węzik upr. budowlane nr 452/02 K-ce, specjalność sanitarna Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

3 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE INSTALACJA WODNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ UWAGI REALIZACYJNE ARMATURA SANITARNA INSTALACJE KANALIZACYJNE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UWAGI REALIZACYJNE Wytyczne BHP i p.poŝ Wytyczne branŝowe Zestawienie materiałów SPIS RYSUNKÓW 1. RZUT PIWNIC, 1:50 2. RZUT PARTERU, 1:50 3. RZUT PIĘTRA, 1:50 4. RZUT PODDASZA, 1:50 5. ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ 1: ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ 1:50 ZAŁĄCZNIKI Uprawnienia budowlane Karta katalogowa podgrzewacza wody Karta katalogowa klapy zwrotnej 1

4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Treścią opracowania jes t projekt budowlany i wy konawczy wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich SłuŜb Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Lokalizacja: Zabrze, ul. 3-go Maja 23 działki ewidencyjne nr 3876/9 i 3877/9. 2 PODSTAWA OPRACOWANIA Materiałem wejściowym do opracowania projektu instalacji wewnętrznych są: Projekt branŝy budowlanej Inwentaryzacja stanu istniejącego Uzgodnienia odnośnie sposobu przygotowania c.w.u. Uzgodnienia robocze z narad koordynacyjnych Obowiązujące normy i przepisy Wytyczne inwestora 3 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Podstawowe dane budynku, sposób wykorzystania, projekt zagospodarowania terenu itp. zostały podane w projekcie architektoniczno-budowlanym opracowanym dla przedmiotowego obiektu. 4 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 4.1 INSTALACJA WODNA Woda dla projektowanego budynku zostanie dostarczona poprzez przebudowane przyłącze wodociągowe zgodnie z warunkami miejscowych wodociągów. Przyłącze wodociągowe zostanie wydane w odrębnym opracowaniu. Przyłącze zostanie wykonane po trasie istniejącego i wejście wody do budynku nie zostanie zmienione w stosunku do stanu istniejącego. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej zaprojektowano centralnie poprzez przepływowe podgrzewacze wody zlokalizowane w jednym z pomieszczeń INSTALACJA WODY ZIMNEJ. Pomiar zuŝycia wody przez budynek przewidziano w piwnicy. Elementy zestawu wodomierzowego w postaci wodomierza i zaworów wydane zostaną w odrbnym opracowaniu. Przepływ chwilowy, obliczeniowy dla celów byt-gospodarczych dla budynku wynosi: q s = 0,84 l/s = 3,02 [m 3 /h] Wymagane ciśnienie na przyłączu przy przepływie obliczeniowym 2,7bar. Instalacja wody zimnej rozprowadzona zostanie pod stropem piwnic, następnie w formie pionów w ścianach i obudowach na poszczególne kondygnacje. Podejścia do przyborów wykonane zostaną w ścianach G-K, bruzdach ściennych itp. Przewody rozdzielcze, piony i podejścia zaprojektowano z rur warstwowych typu PE/AL/PE firmy Wavin (lub równowaŝnych). Rura te składają się z trzech podstawowych warstw: wewnętrznej z polietylenu PE- Xb, środkowej z rury aluminiowej, zewnętrznej z polietyl enu PE- 2

5 RT. Rury te charakteryzują się wysoką stabilnością, elastycznością, odpornością na korozję i kamień oraz małymi wydłuŝeniami cieplnymi. Rury i złączki Alupex charakteryzują się równieŝ antydyfuzyjnością oraz odpornością temperaturową (do 95 C). Połączenia rur Alupex wykonuje się jako zaciskowe na odpowiednich kształtkach za pomocą ręcznych lub elektrycznych narzędzi zaciskowych. Połączenie zaciskowe jest sklasyfikowane jako nierozłączne i dopuszczone do montaŝu podtynkowego. Rozszerzalność cieplna rur wynosi 0,025mm/mK. Promień gięcia rur wynosi r=3-8 x d (zgodnie z instrukcją producenta). Maksymalny rozstaw podpór przewodów prowadzonych swobodnie wynosi: 16 1,2m 20 1,5m 25 1,5m ,5m Maksymalny rozstaw uchwytów dla rur układanych w szlichcie podłogowej wynosi 80cm. Przy łukach 90 naleŝy zastosować mocowania w odległości 30cm przed i za punktem gięcia. Kompensacja wydłuŝeń liniowych: Dla przewodów prowadzonych wzdłuŝ przegród budowlanych o długości do 12m nie ma wymogów kompensacji wydłuŝeń. Dla przewodów prowadzonych wzdłuŝ przegród budowlanych o długości powyŝej 12m wymagane jest kompensowanie wydłuŝeń cieplnych. Zaleca się stosowanie samokompensacji przez ramiona kompensacyjne wynikające ze zmiany kierunku trasy, tam gdzie to niemoŝliwe naleŝy stosować kompensatory u-kształtowe. Przewody prowadzone pod tynkiem, w posadzce, powinny być izolowane, tak aby izolacja przejęła występujące wydłuŝenia cieplne. Przy czym grubość izolacji powinna być 1,5 razy większa od wydłuŝenia cieplnego. NaleŜy stosować się do instrukcji wykonania instalacji wydanej przez producenta rur firmy Wavin. Prowadzenie przewodów instalacji wodnych zaprojektowano pod stropem lub w stropie podwieszonym parteru, szachtach instalacyjnych i bruzdach ściennych. Przewody naleŝy izolować termicznie pianką polietylenową o zamkniętej strukturze komórkowej nierozprzestrzeniającą ognia. Zaleca się zastosowanie izolacji zabezpieczonej płaszczem ochronnym z folii PVC. Izolacja zabezpiecza rurociąg przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo - wapiennej, nie pozwala na kondensacje pary wodnej na rurach "zimnych" ( tzw. Efekt pocenia się rurociągów ), umoŝliwia swobodną rozszerzalności rurociągu pod wpływem temperatury oraz zabezpiecza przed stratami i zyskami ciepła. Zaleca się stosowanie izolacji firmy Thermaflex typ FRZ, ULTRA M i Thermacompact S (lub równowaŝnej). Przewody prowadzone w posadzkach izolować otuliną z zewnętrzną warstwą wzmacniającą z PCV. Przewody prowadzone w ścianach zewnętrznych naleŝy izolować otuliną asymetryczną z grubszą warstwą od strony zewnętrznej. Grubość izolacji przewodów materiał λ=0,035 W/(m*K): Typ Grubość izolacji woda zimna woda ciepła i cyrkulacyjna woda ciepła i cyrkulacyjna woda ciepła i cyrkulacyjna woda ciepła i cyrkulacyjna 6 mm - (dla Dz rury 50mm gr. izolacji 9 mm) 20 mm - dla rury o Dw do 22mm 30 mm - dla rury o Dw od 22mm do 35mm Dw rury - mm dla rury o Dw od 35mm do 100mm 100 mm - mm dla rury o Dw ponad 100mm 3

6 Przepusty instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie ww. przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przejście rurociągów przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpoŝarowego lub przegrody wymienione powyŝej naleŝy uszczelnić masą ognioodporną np. Hilti lub Promat. (lub równowaŝne). Systemy ochrony p.poŝ.- firmy HILTI: 1) Dla rur o średnicy <= 50mm - CP 611A ogniochronna masa uszczelniająca. 2) Dla rur o średnicy > 50mm - CP 644 lub CP 648-S osłony ogniochronne. Przejścia przewodów przez przegrody naleŝy wykonać w rurze osłonowej PVC z niepalnym elastycznym wypełnieniem. Rozmieszczenie punktów poboru wody zostało wydane w projekcie architektonicznym i pokazane na rysunkach. Po wykonaniu instalacji naleŝy przeprowadzić próbę szczelności, dezynfekcję oraz przepłukać instalację zgodnie z PN. Próba szczelności - ciśnienie próbne podnieść do 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut naleŝy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie moŝe przekroczyć 0, 06 MPa. Bezpoś redni o po badaniu wstępny m przeprowadzić 120- minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie moŝe spaść więcej niŝ 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby naleŝy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Przygotowanie ciepłej wody dla urządzeń i przyborów w budynku, ze względu na ich charakter zaprojektowano zdecentralizowanie punktowo przy przyborach. Zaprojektowano przy kaŝdej z umywalek zastosowanie przepływowego pogrzewacza wody firmy Stiebel Eltron typdmh4 o mocy 4,4kW. Podgrzewacze będą zabudowane pod umywalkami i będą wspłópracowały ze standardowymi bateriami ciśnieniowymi. Przewody wody ciepłej zaprojektowano z rur PE/AL/PE firmy Wavin. Przewody wody naleŝy układać równolegle do rur instalacji wody zimnej. Zasada prowadzenia instalacji wody ciepłej identyczna jak przewodów wody zimnej UWAGI REALIZACYJNE NaleŜy stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyŝej przewodów elektrycznych. minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. przewody naleŝy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaŝ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 4

7 drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika naleŝy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. w armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. zawory ze złączka do węŝa montować na wysokości 0,5 m nad podłogą. w miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moŝe być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2cm powyŝej posadzki. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Instalacje naleŝy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aŝ woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 5 krotną objętość płukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. Całość instalacji wodnych naleŝy poddać dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów: - wapna chlorowanego Ca(OCl) 2 rozpuszczonego w wodzie w ilości mg/m 3 wody, - 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO5H 2O na 1 dm 3 wody, chloraminy na 1 m 3 wody. Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl 2/dm 3 wody. Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. NaleŜy wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora. Próby szczelności: Parametry pracy: - Temperatura wody zimnej 10 C. - Temperatura wody cieplej max. 60 C. - Ciśnienie robocze 5,0 bar. Badanie szczelności instalacji wodociągowych: Przewody instalacji naleŝy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego. Przy próbie wstępnej naleŝy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyŝszego moŝliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie moŝe obniŝyć się o więcej niŝ 0,6 bar. Nie mogą wystąpić Ŝadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, naleŝy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie moŝe obniŝyć się o więcej niŝ 0,2 bar. Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, naleŝy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W Ŝadnym miejscu badanej instalacji nie moŝe wystąpić nieszczelność. Badanie dla instalacji cieplej wody naleŝy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 60 C. Badanie temperatury ciepłej wody naleŝy wykonać przez pomiar temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu naleŝy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych 5

8 instalacji. Dla instalacji cieplej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury naleŝy powtórzyć po 4 h. Do pomiaru ciśnień próbnych naleŝy uŝywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony moŝliwie w najniŝszym punkcie instalacji. Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych naleŝy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną) aŝ do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. Urządzenia instalacji wody technologicznej naleŝy regulować według wskazań dokumentacji technicznej lub według wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody naleŝy przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałka 1 C. Urządzenie ciepłej wody moŝna uznać za wyregulowane, jeŝeli z kaŝdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką ±5 C. Pomiar temperatury wody naleŝy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montaŝową naleŝy dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy; treść tego wpisu ma być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Izolacje rurociągów Grubość izolacji musi mieścić się w granicach 10 % do 20 % wartości zadanej. MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŝy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŝszych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać moŝliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne. Poszczególne kształtki naleŝy mocować w sposób umoŝliwiający wielokrotny ich montaŝ i demontaŝ za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taśmy z tworzywa sztucznego. Odbiór robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inwestora, jeŝeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. Odbiór międzyoperacyjny Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności mają im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiór techniczny częściowy instalacji Odbiór techniczny częściowy instalacji ma być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji grzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór techniczny końcowy instalacji Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wody do uŝytkowania. Badania odbiorcze 6

9 Wykonać następujące badania odbiorcze: szczelności instalacji wodociągowej odpowietrzenia instalacji oznakowania instalacji zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej zabezpieczenia przed moŝliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji natęŝenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŝliwością przepływów zwrotnych armatury odcinającej i regulacyjnej Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŝy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokole naleŝy określić termin, w którym instalacja i armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 4.2 ARMATURA SANITARNA Większość ceramicznych urządzeń sanitarnych oparto o ofertę firmy KOŁO serii NOVA i NOVA TOP. Istnieje moŝliwość zmiany dostawcy ww. urządzeń sanitarnych, jednak muszą one odpowiadać parametrami technicznymi urządzeniom wydanym w projekcie. Umywalki Zaprojektowano umywalki firmy KOŁO serii NOVA TOP wyposaŝone w otwór do montaŝu baterii stojących. Kolor ceramiki biały. Zaprojektowano umywalki z otworem o wymiarach 50x42cm i 45x33cm. Pod umywalkami zaprojektowano półpostumenty lub postumenty serii NOVA dopasowane do zastosowanych umywalek takŝe w kolorze białym. Syfony chromowane. Ostateczne dane w projekcie arhcitektonicznym. Baterie umywalkowe W pomieszczeniach zaprojektowano baterie umywalkowe stojące z mieszaczem chromowane z kompletem podłączeniowym. NaleŜy zastosować baterie firm renomowanych np. Kludi, Grohe, Hansa, Hansgrohe itp. Miski ustępowe Zaprojektowano miski ustępowe, kompaktowe lejowe z odpływem poziomym np. nr , firmy KOŁO serii NOVA (lub równowaŝne). Są to miski stojące, w kolorze białym. Spłukiwanie misek poprzez dolnopłuki dostarczane w komplecie z miską ustępową i sedesem. NaleŜy zastosować deski sedesowe z Duroplastu z ochroną antybakteryjną. Podłączenie dolnopłuków do instalacji wody zimnej poprzez zawór kulowy kątowy i przewód elastyczny. Zawory ze złączką do węŝa W pomieszczeniach wymagających częstego spłukiwania zaprojektowano kulowe zawory ze złączką do węŝa ½ zwrotnego np. zawór czerpalny Schell Comfort ½ z pokrętłem Comfort i głowicą z komorą smarną nr kat Wpusty posadzkowe Zaprojektowano kratki ściekowe 50/70/110 firmy H&L typ HL310NPr z syfonem Primus (lub równowaŝne) z odpływem poziomym lub pionowym, z ramą nasadową i kratką ze stali szlachetnej 100x100mm umoŝliwiające odprowadzenie ścieków z posadzki pomieszczeń. Wpusty posadzkowe piwniczne 7

10 Zaprojektowano wpusty posadzkowe piwniczne Ŝeliwne DN100. W przypadku wykorzystania opcji podłączenia wpustu piwnicznego bezpośrednio do przyłącza zastosować wpust z zaworem zwrotnym. UWAGA: W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 4.3 INSTALACJE KANALIZACYJNE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z przebudowywanego budynku zaprojektowano poprzez wydane w odrębnym opracowaniu przyłącze kanalizacji sanitarnej. Przył ącze zostanie wprowadzone do budynku pod lub bezpośrednio nad posadzką piwnicy. Przewody poziome kanalizacji zostaną poprowadzone w spadku 2% po ścianach przy posadzce piwnicy. Do przewodów poziomych włączone zostaną piony kanalizacyjne rozmieszczone w budynku w miejscach lokalizacji węzłów sanitarnych. Poziomy instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC. Rury mocować do ścian za pomocą systemowych obejm. Poziomy kanalizacyjne przebiegające przez ściany układać w rurach ochronnych wypełnionych materiałem elastycznym o długości 20 cm większej niŝ szerokość ściany (po 10 cm z kaŝdej strony). Zostanie wykonane kilka głównych pionów kanalizacji sanitarnej. Część pionów zaprojektowano z wyprowadzeniem ponad dach, część z wentylacją boczną (ozn. wb ), część bez moŝliwości wentylacji bezpośredniej. Piony bez moŝliwości wentylacji bezpośredniej naleŝy wentylować poprzez zawory napowietrzające Wavin (ozn. n ). Część podejść pod przybory zaprojektowano jako półpiony (ozn. pp ). Piony i półpiony przed połączeniem z przewodami odpływowymi naleŝy wyposaŝyć w rewizje 0,3-0,5m nad poziomem posadzki. Wewnętrzną instalację sanitarną naleŝy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PP dla instalacji wewnętrznych. Instalację prowadzić w bruzdach lub pod obudową z płyt G-K, mocować do konstrukcji i przegród za pomocą obejm systemowych z wkładką elastyczną. Ze względów na utrzymanie właściwego komfortu, zaprojektowano wykonanie wszystkich pionów instalacji kanalizacyjnej w systemie kanalizacyjnym niskoszumowym typu AS firmy Wavin (lub równowaŝnym). Obligatoryjnie przewody poziome kanalizacyjne prowadzone w przestrzeniach (pomieszczeniach, sufitach), których nie obsługują naleŝy wykonać w systemie kanalizacji niskoszumowej typu AS firmy Wavin (lub równowaŝnym). Podejścia odpływowe, łączące wyloty przyborów sanitarnych z pionem naleŝy prowadzić z minimalnym spadkiem i m i n=3%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi naleŝy wyposaŝyć w zamknięcia wodne. Przepusty instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie ww. przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Tak więc kaŝde przejście instalacji o średnicy powyŝej 4 cm w pomieszczeniach inne niŝ sanitarne naleŝy zabezpieczyć zgodnie z odpornością ogniową E I stropu i ściany. 8

11 Pozostałe przejścia przewodów przez przegrody naleŝy wykonać w rurze osłonowej PVC z niepalnym elastycznym wypełnieniem. Przejście rurociągów przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpoŝarowego lub przegrody wymienione powyŝej naleŝy uszczelnić masą ognioodporną np. Hilti lub Promat. Systemy ochrony p.poŝ.- firmy HILTI: 1) Dla rur o średnicy <= 50mm - CP 611A ogniochronna masa uszczelniająca. 2) Dla rur o średnicy > 50mm - CP 642 osłony ogniochronne. System ochronyp.poŝ. firmy PROMAT 1) Uniwersalny kołnierz ogniochronny Promastop-UniCollar Średnice i trasy przewodów pokazano na rysunkach. Dla odwodnienia pomieszczeń piwnicznych przewidziano wykonanie dwóch szczelnych studzienek DN1000 zamkniętych włazami, do których zostaną wprowadzone odpływy z wpustów piwnicznych. Sposób wykonania studni na przyłączu kanalizac yjnym zaleŝny jest od gł ębokości wprowadzenia kanalizacji do budynku. W przypadku wykonania przyłącza pod posadzkę piwnicy odwodnienie kratek z wentylatorowni i węzła wodomierzowego zaprojek towano poprzez wprowadzenie przyłącza do studni i zakończenie go zaworem przeciwcofkowym Kes sel, a następnie włączenie do przyłącza kratek ściekowych z ww. pomieszczeń. Natomiast w przypadku wykonania przyłącza powyŝej posadzki odwodnienie kratek ściekowych włączyć do studni, a studzienkę wyposaŝyć w pompę zanurzeniową z pływakiem, przewód tłoczny włączyć do przygotowanego króćca na przyłączu w studni. Dla studzienki w węźle cieplnym odwodnienie kratek ściekowych włączyć do studni, a w razie konieczności zgromadzone ścieki w studzience naleŝy odpompować przenośną pompą zanurzeniową. W przypadku ścieków gorących naleŝy odczekać do momentu ich przestudzenia INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. Odwodnienie dachu budynku przewidziano poprzez rury spustowe zewnętrzne projekcie architektoniczno-budowlanym. wydane w UWAGI REALIZACYJNE Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowiązek wykonać badania geologiczne gruntu i terenu na poczet prowadzonych wykopów. Wykopy pod kanalizację naleŝy wykonać o ścianach pionowych ręcznie lub mechanicznie wg PN-B Wykop pod kanał naleŝy rozpocząć od najniŝszego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŝliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład składować wzdłuŝ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŝ wykopu. Przejście ma być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nienadający się do zagęszczenia wywieźć. 9

12 Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca się wykonywać krótkie odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzględnie nadzór geotechniczny. Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować i wykonać drenaŝ wykopu wg PN-B W przypadku wykonanej warstwy stabilizacyjnej w budynku, wykonawca instalacji kanalizacji podposadzkowej ma obowiązek odtworzyć warstwy stabilizacyjne i potwierdzić to przez słuŝby geologiczne. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŝe i przewód przed przemarzaniem, głębokość ułoŝenia przykanalika powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niŝ głębokość przemarzania gruntów hz 0,20m zgodnie z PN-92/B Rury naleŝy układać od najniŝszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. NajniŜszy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Przewody naleŝy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliŝszej ściany i w odpowiedniej od niej odległości, ze względu na zachowanie równowagi fundamentu, Zmiany kierunków przewodów naleŝy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Przewody boczne łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niŝ 60. Do kaŝdego przewodu bocznego ma być przewidziana oddzielna droga. W przewodach odpływowych nie naleŝy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach. Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: DN 110mm i=2,0% DN 160mm i=1,5% Od najdalej i najniŝej połoŝonego miejsca przyłączenia przyboru sanitarnego, aŝ do sieci kanalizacji zewnętrznej ma być zachowany ciągły spadek przewodu. Przewody naleŝy przeprowadzić przez fundamenty w kierunku prostopadłym. Przy przechodzeniu przez ścianę fundamentową lub pod ławami, ściągami belkami podwalinowymi naleŝy zachować szczególną ostroŝność. Przed wyjściem przewodu odpływowego z budynku montuje się czyszczak dla umoŝliwienia przepychania i czyszczenia przewodów. Przewody układane pod płytą budynku muszą mieć wbudowane czyszczaki w odległościach nie większych, niŝ co 15m. Czyszczaki wyprowadza się do poziomu twardej podłogi za pomocą szczelnego zamknięcia. Przy przejściach pod fundamentami stosować rury ochronne stalowe przewodowe bez szwu. Tuleją ochronną ma być rura o średnicy większej, co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami ma być wypełniona masą plastyczną niedziałającą korozyjnie na rurę. Rura ma być ułoŝona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoŝa na swej długości. Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, naleŝy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. Odbiór techniczny częściowy instalacji Odbiory techniczne częściowe instalacji wykonywać dla tych elementów lub części instalacji kanalizacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Wykonać następujące badania odbiorcze: zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją zbadanie podłoŝa naturalnego 10

13 zbadanie podłoŝa wzmocnionego zbadanie materiału ziemnego uŝytego do podsypki i obsypki przewodu. Materiał ten powinien być zagęszczony zbadanie szczelności przewodu Badanie szczelności Badanie szczelności wykonać zgodnie z PN-EN Odbiór techniczny końcowy instalacji Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji kanalizacji do uŝytkowania. Badania odbiorcze Wykonać następujące badania odbiorcze: wykonania wykopów w zakresie podłoŝa wzmocnionego głębokości ułoŝenia przewodu i wielkości przykrycia w zakresie budowy przewodu, studzienek i separatorów tłuszczów zabezpieczenia studzienek i separatorów tłuszczów przed korozją szczelności przewodu wg PN-EN 1610 Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowym i końcowym sporządzić protokół, w sposób trwały podpisany przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych naleŝy uznać za dodatnie, jeŝeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, naleŝy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 5 Wytyczne BHP i p.poŝ Instalacja zimnej i ciepłej wody nie stwarza zagroŝenia poŝarowego. Podczas wykonania stosować się do Warunków Technicznych Wykonawstwa i MontaŜu cz. II - Instalacje sanitarne (Arkady 1988r.) oraz do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U nr 47 poz. 401). 6 Wytyczne branŝowe - naleŝy przewidzieć obudowę projektowanych przewodów wodnych i kanalizacyjnych - w rejonie armatury przewidzieć moŝliwość nadzoru i rewizji - naleŝy wydać w części arch-bud. elementy wyposaŝenia nieinstalacyjnego w sanitariatach - naleŝy zasilić elektrycznie wydane w projekcie podgrzewacze przepływowe wody UWAGA: Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze wskazaniem producenta naleŝy traktować, jako przykładowe, Oznacza to, Ŝe Wykonawca moŝe zaproponować innych producentów dla urządzeń, wyrobów i materiałów określonych w projekcie wykonawczym, z zachowaniem odpowiednich równowaŝnych parametrów technicznych ww. urządzeń, wyrobów i materiałów pozwalających osiągnąć oczekiwaną funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. 11

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo