Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku"

Transkrypt

1 Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u LP. TREŚĆ ZADANIA TERMIN REALIZACJI WYDZIAŁ REALIZUJĄCY ZADANIE 1. Organizacja praktyk studenckich i uczniowskich OR 2. Organizacja i współfinansowanie obchodów świąt i rocznic państwowych w Powiecie Lubańskim OR 3. Remont pomieszczeń w budynku Starostwa wydział KD OR 4. Renowacja mebli biurowych w Starostwie OR 5. Obsługa organizacyjna Starostwa OR 6. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielanego przez Starostwo Powiatowe na podstawie Prawa zamówień publicznych OR 7. Przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń Do października OR 8. Obsługa organów powiatu PZ BR 9. Aktualizacja danych w BIP PZ BR 10. Sporządzanie deklaracji PIT 4 na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za okresy miesięczne. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych o należnych składkach na ubezpieczenia za okresy miesięczne Rozliczenie pracowników starostwa oraz umów zleceń z podatku dochodowego od osób fizycznych 11. Składanie deklaracji podatkowych VAT-7 dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za okresy miesięczne do dnia 20 każdego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca m-c luty do 25 dnia m-ca, w którym powstał obowiązek podatkowy 12. Opracowanie harmonogramów dochodów i wydatków powiatu lubańskiego kwartalnie do 10-go dnia każdego kwartału 13. Korekty budżetowe. Zgodnie ze złożonymi wnioskami 14. Prowadzenie kosztów inwestycji i rozliczanie zadań inwestycyjnych 15. Sporządzanie i rozliczanie wynagrodzeń Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu do 26-tego każdego m-ca 16. Sprawozdania Z-03 do GUS za każdy kwartał

2 17. Prowadzenie ewidencji księgowej. 18. Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetu w zakresie zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Rb 27 ZZ kwartalnie do 12-go dnia m-ca po kwartale 19. Wystawianie faktur VAT. Wystawianie czeków gotówkowych. Sporządzanie not księgowych. 20. Przyjęcie do ewidencji środków trwałych majątku powiatowego 21. Monitoring i analiza wydatków oraz sposobu wykorzystania środków finansowych szkół i placówek oświatowych miesięcznie do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 22. Nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami budżetowymi szkół i placówek oświatowych 23. Analiza złożonych wniosków szkół i placówek oświatowych w zakresie zmian w budżecie powiatu - zmiany dot. projektów Uchwał Rady Powiatu w terminie umożliwiającym dostarczenie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu - zmiany dot. Projektów Uchwał Zarządu w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego posiedzenie Zarządu 24. Rejestracja pojazdu KD 25. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zezwoleń KD 26. Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz uzgodnienia do Urzędu Marszałkowskiego KD 27. Inwentaryzowanie powiatowego zasobu nieruchomości 28. Prowadzenie gospodarki powiatowym zasobem nieruchomości 29. Zgłaszanie wierzytelności Powiatu 30. Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 31. Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa 32. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 33. Administrowanie zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa 34. Zarządzanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

3 35. Wpisywanie i wykreślenie hipoteki Skarbu Państwa 36. Naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd oraz zmiana terminu opłat 37. Umarzanie płatności z tytułu dzierżawy i najmu 38. Prowadzenie spraw dot. nabywanie użytkowania wieczystego na własność 39. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i waloryzacja opłat za przekształcanie 40. Postępowanie uwłaszczeniowe zakładów 41. Zgłaszanie wierzytelności Skarbu Państwa wobec upadłych przedsiębiorstw 42. Zgłaszanie wierzytelności Skarbu Państwa wobec użytkowników wieczystych i dzierżawców 43. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych 44. Prowadzenie rejestru zrzeczeń nieruchomości 45. Prowadzenie scaleń i wymian gruntów 46. Regulowanie prawa własności na podstawie ustaw i dekretów z lat Nadawanie prawa własności działek siedliskowych i będących w dożywotnim użytkowaniu 48. Prowadzenie spraw rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego 49. Współpraca z ANR SP, sądami, gminami i komisjami regulacyjnymi 50. Ustalanie adresata wniosków mylnie skierowanych - art.65 Kodeksu postępowania administracyjnego 51. Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych. Udostępnianie map i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Naliczenie opłat za udostępnianie materiałów z zasobu 52. Opracowywanie wytycznych do prac geodezyjnych 53. Kontrolowanie operatów geodezyjnych włączanych do zasobu 54. Obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego

4 55. Renowacja dokumentów znajdujących się w zasobie 56. Wyłączanie z zasobu dokumentacji geodezyjnej 57. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i naliczanie opłat za uzgodnienia 58. Prowadzenie części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków - system EGB Prowadzenie części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków - system Geo-Info. Wykonywanie wyplotów map ewidencyjnych 60. Prowadzenie Rejestru cen i wartości nieruchomości system EGB Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz naliczenie opłat za udostępnianie danych 62. Prostowanie błędów w operacie ewidencji gruntów i budynków 63. Prowadzenie kontroli nabycia nieruchomości przez cudzoziemców 64. Zabezpieczanie i ochrona danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Analiza prawidłowości pracy oprogramowania 65. Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 66. Przygotowywanie dokumentacji do przetargów na wyłonienie wykonawców opracowań numerycznych i odbiór wykonanych opracowań 67. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrola i przekazywanie danych ewidencji gruntów do krajowego systemu ewidencji producentów (...) 68. Udostępnianie informacji urzędom skarbowym, komornikom sądowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowemu Centrum Informacji Kryminalnej 69. Redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej 70. Prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji, należących do właściwości starosty z zakresu ustawy prawo wodne

5 71. Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowanie i wydawanie decyzji o emisji dopuszczalnej oraz nakładanie innych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko 72. Prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji o emisji hałasu do środowiska 73. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach należących do właściwości starosty z zakresu ustawy o odpadach 74. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach należących do właściwości starosty z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Sporządzenie sprawozdań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych marzec 75. Wydawanie kart wędkarskich i rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb 76. Wydawanie decyzji dot. usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy 77. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych 78. Zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych i hydrogeologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji. Przyjmowanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych 79. Wdrażanie zadań operacyjnych strategii rozwoju obszarów wiejskich powiatu lubańskiego: - szea promocja dostępnych form preferencji dla obszarów wiejskich, - współorganizacja powiatowego konkursu na najlepszą zagrodę lipiec październik 80. Realizacja ustawy z dnia 18 czerwca 2001 u o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764) 81. Udział w Walnych Zgromadzeniach oraz posiedzeniach Zarządów Gminnych Spółek Wodnych 82. Udział w komisjach odbiorowych robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych, wykonywanych na rzecz Gminnych Spółek Wodnych co kwartał do 15 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał 83. Obsługa Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 84. Monitoring realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 85. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

6 86. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział 87. Prowadzenie i aktualizacja rejestru zawierającego dane o terenach na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi 88. Opiniowanie inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagany 89. Wydawanie opinii dot. rozpoznanych złóż kopalin pospolitych z zakresu kompetencji starosty dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych 90. Wydawanie pozwoleń na prace budowlane, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania AB 91. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali AB 92. Wydawanie poświadczeń o realizacji inwestycji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego dla celów związanych z rozliczaniem podatku VAT AB 93. Prowadzenie ewidencji wydanych pozwoleń, zgłoszeń AB 94. Obsługa interesantów wg szczegółowego zakresu czynności na terenie podległości służbowej AB 95. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego AB 96. Wykonywanie zadań ze Strategii Rozwoju Powiatu Lubańskiego AB 97. Występowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach dot. opiniowania inwestycji w obiektach zabytkowych i na terenach objętych ochroną konserwatorską AB Współpraca międzynarodowa 2. Cały PR 99. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. PR Odbieranie poczty elektronicznej z konta ogólnego Starostwa 8. Cały PR

7 Przygotowanie materiałów promocyjnych powiatu lubańskiego i Starostwa Powiatowego w Lubaniu 12. Cały PR Aktualizacja zawartości stron internetowych powiatu lubańskiego 16. Cały PR 103. Monitoring prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskich serwisów informacyjnych oraz archiwizacja materiałów dot. powiatu lubańskiego 19. Cały PR Redagowanie i przesyłanie wiadomości prasowych dla potrzeb lokalnych i regionalnych środków masowego przekazu Aktualizacja baz danych turystyczno-gospodarczych i adresowych (http://www.powiatluban.home.pl/) 23. Cały 26. Cały PR PR 106. Przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie paszportów 29. Cały Pa 107. Przekazywanie wniosków paszportowych oraz odbiór wykonanych paszportów 108. Przyjmowanie oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu oraz oświadczeń o odnalezieniu paszportu zgłoszonego jako utracony 31. Cały 33. Cały Pa Pa 109. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej 35. Cały Pa 110. Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie poboru 2005 r. I i I OR 111. Opracowanie projektu planu pracy KBiP na 2005 r. PZ BR 112. Przedłożenie materiałów dotyczących działalności powiatowych służb inspekcji i straży zgodnie z planem pracy Zarządu i Rady Powiatu Lubańskiego PZ BR 113. Przekazanie informacji o ostatecznych kwotach ujętych w uchwale budżetowej Opracowanie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 r Rozliczenie inwentaryzacji do 28 lutego

8 116. Nadzór nad przyjęciem planów finansowych Weryfikacja oraz analiza złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu planów finansowych Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetu za 2004 w zakresie zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Rb 27 ZZ 118. Rozliczenie jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży za luty 119. Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych oraz o działalności inwestycyjnej F Sporządzenie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu za 2004 w zakresie zadań własnych i z zakresu administracji rządowej-sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetu Rb-27S, Rb-28S, Rb-30, Rb-31, Rb 32, Rb-50, Rb-33 w zakresie Funduszy i OŚ do 15 lutego luty 121. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2004 marzec 122. Sporządzenie bilansu Starostwa Powiatowego oraz zbiorczych bilansów jednostek budżetowych za Opracowanie koncepcji powołania Powiatowego Funduszu Gwarancyjnego dla sektora małej przedsiębiorczości marzec 123. Współorganizacja konkursu Człowiek Roku Powiatu Lubańskiego czerwiec PR 124. Przygotowywanie dokumentacji do przetargów na wyłonienie wykonawców prac geodezyjnych i wycen nieruchomości 125. Wykonanie rocznego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów za 2004 r Sporządzanie sprawozdań z Rejestru cen i wartości nieruchomości za I półrocze 2005 r. luty luty 127. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów marzec grudzień 128. Ustalanie opłaty melioracyjnej na 2005 i przekazanie zestawienia opłat do Wydziału 2. luty 3. grudzień Aktualizacja arkusza kalkulacyjnego na 2005 określającego wysokość środków za prowadzony nadzór nad lasami poza Skarbem Państwa przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów luty Sporządzenie sprawozdań GUS z zakresu ustawy o lasach marzec 6.

9 131. Bezrobocie aktualna sytuacja w powiecie na rynku pracy, analiza sytuacji na rynku w 2004 u, w tym analiza losów absolwentów poszczególnych szkół zarejestrowanych w PUP 132. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2004 i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 133. Sporządzanie Kalendarza Imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych na 2005 w powiecie lubańskim 134. Sporządzanie sprawozdań GUS dot. bibliotek publicznych z terenu powiatu 135. Analiza stanu bibliotek szkolnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat lubański 136. Awans zawodowy nauczycieli 137. Regulamin wynagradzania nauczycieli 138. Oferta edukacyjna 1. I 139. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Lubańskiego I OR 140. Analiza niżej podanych obiektów oświatowych pod kątem stanu technicznego kwiecień - październik AB 141. Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 u kwiecień 142. Wnioski o odznaczenia II kwarta 143. Uczniowskie Kluby Sportowe I 144. Informacja o działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaniu I 145. Uczestnictwo młodzieży w kulturze i ich preferencje kulturalne I 146. Ocena zimowego sezonu turystycznego. Informacja o przygotowaniu do letniego sezonu turystycznego I

10 147. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu informacja o działalności I 148. Projekty organizacyjne szkół i placówek oświatowych I 149. Wnioski o Nagrody Kuratora i Starosty I 150. Wykonanie budżetu szkół i placówek I II 151. Remont pomieszczenia towarzyszącego przy sali narad (szatnia) II PZ BR 152. Przedstawienie sprawozdań liczbowych z wykonania budżetu za I półrocze 2005 u lipiec 153. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005 u. sierpień 154. Przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2006 do 5 września 155. Sporządzanie sprawozdań z Rejestru cen i wartości nieruchomości za II półrocze 2005 r Zamówienie książkowych i ściennych kalendarzy powiatowych Analiza sytuacji zdrowotnej w szkołach i placówkach oświatowych w powiecie lubańskim w kontekście profilaktyki uzależnień Stan przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego u szkolnego 2005/2006 lipiec sierpień wrzesień grudzień II II Awans zawodowy nauczycieli II Aneksy do projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na szkolny 2005/2006 II Sprawy osób bezdomnych II 162. Prace nad projektem budżetu na październik Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za II 2005 u Opracowanie projektu budżetu na do 15 listopada 164. Przekazanie informacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych W terminie 21 dni od uchwalenia przez Radę Powiatu uchwały budżetowej na 2006

11 165. Rozliczenie dotacji przyznanych dla szkół niepublicznych i Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu Zgodnie z terminami ustalonymi w umowach o dotacji 166. Opracowanie projektów planów finansowych na 2006 przedstawionych przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek oświatowych i opracowanie zbiorczego budżetu działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza do 7 listopada 167. Przedstawienie projektów planów finansowych podległych jednostek grudzień 168. Aktualizacja ewidencji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i przekazanie jej Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świeradów listopad grudzień 169. Wnioski o odznaczenia IV 170. Ocena letniego sezonu turystycznego 2005 oraz stan przygotowań do zimowego sezonu turystycznego 2005/ Dom Dziecka w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Smolniku (plan i realizacja) 172. Awans zawodowy nauczycieli 173. Konkurs na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego PLAN PRACY STANOWKA DS. OC I ZK STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBANIU wynikający z wytycznych wojewody dolnośląskiego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w województwie dolnośląskim na 2005 Termin realizacji L.p. Wyszczególnienie Zadania do realizacji Starosta Szefowie OC powiatu Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta Szefowie OC gminy Zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przez administrację publiczną. W aspekcie dostosowania rozwiązań zawartych w przepisach prawa unijnego oraz ustaleniach Protokołów Dodatkowych (Protokół1) do Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny. Ocena funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWiA) oraz Systemu wczesnego Ostrzegania Ludności (SWO). I I Wdrożenie i doskonalenie gminnych i powiatowych procedur informowania, ostrzegania i alarmowania. Zakończenie prac nad tworzeniem na terenie powiatu i gminy Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania. I 2. Rozpoznawanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie Opracowanie wykazu elementów SWiA oraz SWO o zagrożeniach, uwzględniającego: formacje OC wchodzące w skład systemu (rodzaj, rzeczywisty stan osobowy, wyposażenie (rodzaj i ilość), syreny alarmowe (rodzaj i ilość-w rozbiciu na syreny sterowane radiowo, przewodowo i ręcznie) oraz inne elementy systemu. Weryfikacja procedur w zakresie SWiA i SWO o zagrożeniach. Techniczne sprawdzanie funkcjonowania kanałów łączności, służących ostrzeganiu i alarmowaniu.

12 Kontynuowanie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w regionach przygranicznych, w zakresie wypracowania wspólnych procedur ostrzegania i alarmowania Bieżąca analiza występujących i potencjalnych zagrożeń oraz doskonalenie metod ich rozpoznawania. Tworzenie, uaktualnianie i udostępnianie zainteresowanym podmiotom baz danych przedmiotowym zakresie. Określenie podmiotów realizujących rozpoznanie zagrożeń (laboratoriów, stacji pomiarów, ośrodków badawczych, formacji obrony cywilnej itp.), sposobów i narzędzi wykorzystywanych do tego celu oraz przygotowanie procedur postępowania w tym zakresie. Aktualizacja wykazu obiektów użyteczności publicznej szczególnie narażonych na działania terrorystyczne. Dokonanie oceny bezpieczeństwa osób przebywających na ich obszarze. Opracowanie procedur na wypadek wystąpienia aktów terroru. Ustalanie kierunków działań, w tym opracowywanie i aktualizowanie procedur postępowania, redukujących lub eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej lub w znacznym stopniu ograniczających jej skutki. Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej do realizacji zadań czasu P i W, w świetle zagrożeń codziennych, a także w przypadku ewentualnych aktów terrorystycznych, w szczególności w zakresie ochrony ludności. 3. Planowanie, organizacja i realizacja zadań Doskonalenie znajomości procedur prognozowania skażeń i wymiany informacji w sytuacjach niebezpiecznych uwolnień NBC (w tym powstałych w wyniku działań terrorystycznych) poprzez organizowanie treningów na wszystkich szczeblach kierowania. kwartalnie kwartalnie Przygotowanie procedur ewakuacji ludności i mienia na wypadek zagrożenia Doskonalenie struktur oraz zasad funkcjonowania formacji obrony cywilnej i ich wyposażenia w szczególności pod kątem zagrożeń czasu pokoju (w tym terrorystycznych), z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń, w tym m.in.: - określenie możliwości powiązania funkcjonalno-organizacyjnego wytypowanych organizacji oraz innych podmiotów ratowniczych z formacjami obrony cywilnej, -określenie docelowych struktur organizacyjnych podmiotów (formacji) OC oraz ich zasadniczego wyposażenia z uwzględnieniem wyników działań prowadzonych w 2004 r. I I Sporządzenie zbiorczego zestawienia formacji obrony cywilnej, z uwzględnieniem: rodzajów formacji, ich rzeczywistego stanu osobowego, elementów wyposażenia technicznego (rodzaj i ilość). Opracowanie inwentarza ochotniczych straży pożarnych, uwzględniającego usytuowanie jednostki (adres), rzeczywisty stan osobowy (ilość osób biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych), wyposażenie; rodzaj ;ilość.

13 Doskonalenie i aktualizacja planów oc. ze szczególnym uwzgl.: -weryfikacji wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, -określenie potrzeb w zakresie uzyskania wsparcia ze strony sił zbrojnych oraz jednostek lokalnych, - eliminowania nakładających się zadań służb i skrócenia procedur ich uruchamiania, - wykorzystywanie wniosków wynikających z przeprowadzonych ćwiczeń. Doskonalenie systemu reagowania kryzysowego poprzez: - aktualizację planów reagowania kryzysowego (do 31 marca 2005 r.) oraz stanowiących ich integralną część załączników i map,- usprawnianie prac gminnych zespołów reagowania, powiatowych i wojewódzkich zespołów reagowania kryzysowego, prowadzenie ćwiczeń i treningów Opracowanie i aktualizacja graficznych baz danych (mapy, wykazy graficzne). wg potrzeb wg potrzeb Aktualizacja wykazu zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku, uwzględniająca rodzaj, ilość, sposób składowania materiałów niebezpiecznych znajdujących się na obszarze zakładu (w oparciu o klasyfikację zawartą w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. Zm.) Aktualizacja wykazu tras przewozu, rodzajów, ilości oraz sposobu przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych (forma opisowa i graficzna). Uzupełnianie map zagrożeń o szczegółowe rozpoznanie zagrożeń suszą na podstawie analiz danych uzyskanych za 2004 r. Przygotowanie do reaktywowania służby w obronie cywilnej (jako odbywania powszechnego obowiązku służby wojskowej) i wdrożenie jej nowych form: - wytypowanie podmiotów ratowniczych do odbywania w nich służby oraz określenie potrzeb ilościowych województw w tym zakresie (minimalnych i optymalnych docelowych), - ustalenie potrzeb w zakresie przeszkolenia określonych specjalności Opracowanie i wdrożenie nowego systemu sprawozdawczości w obronie cywilnej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczestniczącymi w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Ustalenie sił i środków będących w dyspozycji organizacji pozarządowych o charakterze ratowniczym i humanitarnym oraz warunków współpracy przy ich wykorzystaniu w działaniach ratowniczych i pomocowych. I, II I, II 4. Ochrona przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami Aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz stanowiących jego integralną część załączników. Aktualizacja załącznika ewakuacja ludności i mienia z rejonów zagrożonych powodzią (wg obowiązującego wzoru). 15 luty

14 Aktualizacja wykazu magazynów przeciwpowodziowych, w tym materiałów i sprzętu (wg dotychczas obowiązujących wzorów) oraz danych osobowych pracowników odpowiedzialnych za ich prowadzenie (imię, nazwisko, adres domowy, telefon, w tym także komórkowy), wg stanu na dzień 1 stycznia 2005 r. 15 luty Aktualizacja bazy danych osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową (wg wzoru załączonego w piśmie z dnia 4 grudnia 2002 r., Nr ZK 6821/1049/2002 Wydziału zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu. 15 luty Nadsyłanie meldunków dotyczących stopnia zaawansowania prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z lat ubiegłych. Nadsyłanie pełnych informacji dotyczących skutków wystąpienia powodzi. Tworzenie i uaktualnianie baz danych o obiektach, które ucierpiały na skutek powodzi i wymagają remontu oraz o obiektach już wyremontowanych. do 5 dnia po zakończeniu kwartału każdorazowo po zaistnieniu sytuacji każdorazowo po zaistnieniu sytuacji do 5 dnia po zakończeniu kwartału każdorazowo po zaistnieniu sytuacji każdorazowo po zaistnieniu sytuacji Współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i Ośrodkami Koordynacyjno-Informacyjnymi w zakresie zbierania, analizy i przetwarzania informacji o sytuacji powodziowej. Udział w okresowych komisyjnych przeglądach budowli i urządzeń ochrony przed powodzią. wiosna, jesień wiosna, jesień Uwzględnienie w procesie aktualizacji zmian legislacyjnych wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818) oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie powołania i organizacji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy wojewodzie Dolnośląskim Określanie zadań KSRG, koordynowanie jego funkcjonowania, kontrolowanie wykonywania, wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych kierowania tym systemem. I sze półrocze I sze półrocze Nadzorowanie zwalniania przez pracodawców pracowników na czas akcji i działań ratowniczych: a)będących członkami ochotniczych straży pożarnych; b) będącego ratownikiem GOPR. wg potrzeb wg potrzeb Uchwalanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. wg potrzeb wg potrzeb Zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z policja, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). Przeprowadzenie inwentaryzacji, uzupełnienie sprzętu i środków materiałowych niezbędnych do wykonania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfik zagrożeń stosownie do potrzeb i posiadanych możliwości finansowych. I I Określenie wykonawców oraz zapewnienie wsparcia działań podmiotom odpowiedzialnym za zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji przed zagrożeniami mogącymi wystąpić na danym terenie w czasie pokoju i wojny.

15 5. Zabezpieczenie logistyczne Współudział w zorganizowaniu pomocy medycznej głównie dla ludności poszkodowanej oraz podmiotów biorących udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Bieżące zabezpieczenie logistyczne zamierzeń szkoleniowych, zwłaszcza ćwiczeń, na poziomie zapewniającym osiągnięcie maksymalnych efektów szkoleniowych. Aktualizacja ewidencji wg stanu posiadania na dzień 31 grudnia 2004 r.: - sprzętu i wyposażenia OC w magazynach, - bazy magazynowo warsztatowej, - urządzeń specjalnych na potrzeby OC, budowli ochronnych Prowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportów stanu technicznego budowli ochronnych z uwzględnieniem: - możliwości ich wykorzystania, - zakresu koniecznych prac organizacyjno-technicznych, dostosowawczych i konserwacyjnych, - niezbędnych nakładów finansowych. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego pod wglądem wymogów OC. wg zgłoszeń wg zgłoszeń 6. Opiniowanie i zatwierdzanie planów Opiniowanie projektów budowlanych oraz sieci wodociągowych pod względem wymogów OC. wg zgłoszeń wg zgłoszeń Zatwierdzanie planów ratowniczych opracowywanych przez komendantów powiatowych (miejskich) PSP, dla obszaru powiatu. każdorazowo po aktualizacji dostarczanie danych wg potrzeb 7. Szkolenia Organizacja szkoleń podstawowych oraz ćwiczeń na obszarze województwa w oparciu o wytyczne Komendanta Głównego PSP szefa OC Kraju w sprawie organizacji i sposobów szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej aparatu wykonawczego i pracowników organów kierowania w województwie, powiece, gminie i zakładzie pracy. Plan szkolenia na 2005 r. kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego woj. dolnośląskiego zostanie przesłany do Starostw pismem Dyrektora wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegowanie i umożliwianie szkolenia i doskonalenia członków ochotniczych straży pożarnych, prowadzonych przez PSP, wg zasad określonych przez KG PSP Szefa OC Kraju. wg potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wg potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej gminy WYCIĄG Z ROCZNEGO PLANU SZKOLENIA z zakresu spraw wewnętrznych i obrony narodowej w 2005 r. Tematyka szkolenia Czas zajęć Uczestnicy szkolenia Terminy szkolenia Miejsce szkolenia Organizator szkolenia Prowadzący szkolenie Uwagi maja Wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa (cywilnego) powszechnego na obszarze powiatu, gminy, terenu. 2 dni Szefowie Powiatowych Zespołów Reagowania Kryzysowego Szefowie Gminnych Zespołów Reagowania 6 7 czerwca września Sosnówka Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW Osobnym pismem zostanie przesłana inf. o terminie uczestnictwa w szkoleniu

16 1.Szkolenie Komendantów Gminnych ochrony przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa (cywilnego)powszechnego. 6 dni Komendanci Gminni ochrony przeciwpożarowej IV kwartał Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i OC ul. Stalowa 62 Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i OC KW Państwowej Straży Pożarnej Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i OC KW Państwowej Straży Pożarnej

17 1.Organizowanie zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez samorządy powiatowe, gminne i przez przedsiębiorców. 90 Planowanie operacyjne funkcjonowania administracji publicznej, samorządowej i przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Kierownik Oddz. Spraw Obronnych Grupa jeleniogórska 2. Prawne aspekty związane z realizacją zadań administracji rządowej i samorządowej w zakresie: a)zarządzania; b) obrony cywilnej; c) ochrony ppowodziowej; d) organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. 3. Zabezpieczenie mat.- tech. działań obrony cywilnej - gospodarka finansowa, dotacje na zakupy inwestycyjne gmin - system łączności radiotelefonicznej wojewody. 4. Wskazówki merytoryczne do opracowania planów ochrony zabytków jednostki organizacyjnej, na wypadek konfliktu zbrojnego. 30 Starostowie i pracownicy starostw do spraw obronnych Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast i pracownicy do spraw obronnych 9 marca Dolnośląski Urząd Wojewódzki Dyrektor WZK Kierownik OSO Kierownik Oddz. I 5. Wskazówki merytoryczne do opracowania planów ochrony zabytków gmin i powiatów na wypadek konfliktu zbrojnego. 30 Kierownik Oddziału Logistyki 30 Pracownik Muzeum Miejskiego 30 Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

18 1.Wdrożenie technik teleinformatycznych systemu wczesnego ostrzegania ludności na terenie kraju, województwa, gminy w oparciu o bazy, mającego na celu ujednolicenie pozyskiwania informacji oraz sprawnego zarządzania zasobami. 2 dni Dyrektorzy Wydziałów DUW KW Policji Łużycki Oddz. Straży Granicznej Sudecki Oddz. Straży Granicznej maj Aquapark Polkowice Wojewoda Dolnośląski WZK DUW Starostwo Powiatowe Polkowice WZK DUW Starostwo Powiatowe Polkowice 1.Ćwiczenia dowódczosztabowe pk. Saturn 05 - ćwiczenia Głogów 2005 Temat: Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z wydzielonymi siłami wojska. 3 dni KW Policji KW PSP Łużycki Oddz. Straży Granicznej Straż Miejska Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidem. Jednostka Wojskowa Głogów 7-10 czerwca 8 czerwca Głogów SOW WSzW Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW Dowódca SOW WSzW Dyrektor WZK Starostowie Powiatów 1.System bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego z wykorzystaniem zasobów ludzkich. Konferencja 1 dzień KW Policji KW PSP Łużycki Oddz. Straży Granicznej Sudecki Oddz. Straży granicznej Straż Miejska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidem. 24 marzec Klub SOW SOW - Oddział Rekonwersji WZK DUW SOW Oddział Rekonwersji WZK DUW konferencja Starostwie Powiatów 1.Gra decyzyjna pk. Kraj zabezpieczenie rozwinięcia i działań Sił Zbrojnych w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa w czasie zagrożenia zewnętrznego i wojny na terenie województwa dolnośląs. 2 dni Wojewoda Dolnośląski Dyrektorzy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierownicy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej. DUW Ministerstwo Obrony Narodowej Wojewoda Dolnośląski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Oddział Spraw Obronnych W ramach gry decyzyjnej pk. Kraj Starostowie 1.Eksploatacja zmodernizowanego programu użytkowego w zakresie zarządzania kryzysowego baza sił i środków województwa dolnośląskiego / z aktywną mapą/. 1 dzień Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w powiatach i gminach marzec Jelenia Góra CZKW DUW Wydział Zarządzania Kryzysowego Pracownicy CZKW Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań Rejon jeleniogórski METRYKA Liczba odwiedzin : 5 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Urząd Edyta Tomczyk

19 Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Tomczyk Czas wytworzenia: :26:08 Czas publikacji: :37:06 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Warszawa, grudzień 2011 r. Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok L.p. /cel/ Zadania służące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo