Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku"

Transkrypt

1 Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u LP. TREŚĆ ZADANIA TERMIN REALIZACJI WYDZIAŁ REALIZUJĄCY ZADANIE 1. Organizacja praktyk studenckich i uczniowskich OR 2. Organizacja i współfinansowanie obchodów świąt i rocznic państwowych w Powiecie Lubańskim OR 3. Remont pomieszczeń w budynku Starostwa wydział KD OR 4. Renowacja mebli biurowych w Starostwie OR 5. Obsługa organizacyjna Starostwa OR 6. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielanego przez Starostwo Powiatowe na podstawie Prawa zamówień publicznych OR 7. Przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń Do października OR 8. Obsługa organów powiatu PZ BR 9. Aktualizacja danych w BIP PZ BR 10. Sporządzanie deklaracji PIT 4 na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za okresy miesięczne. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych o należnych składkach na ubezpieczenia za okresy miesięczne Rozliczenie pracowników starostwa oraz umów zleceń z podatku dochodowego od osób fizycznych 11. Składanie deklaracji podatkowych VAT-7 dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za okresy miesięczne do dnia 20 każdego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca m-c luty do 25 dnia m-ca, w którym powstał obowiązek podatkowy 12. Opracowanie harmonogramów dochodów i wydatków powiatu lubańskiego kwartalnie do 10-go dnia każdego kwartału 13. Korekty budżetowe. Zgodnie ze złożonymi wnioskami 14. Prowadzenie kosztów inwestycji i rozliczanie zadań inwestycyjnych 15. Sporządzanie i rozliczanie wynagrodzeń Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu do 26-tego każdego m-ca 16. Sprawozdania Z-03 do GUS za każdy kwartał

2 17. Prowadzenie ewidencji księgowej. 18. Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetu w zakresie zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Rb 27 ZZ kwartalnie do 12-go dnia m-ca po kwartale 19. Wystawianie faktur VAT. Wystawianie czeków gotówkowych. Sporządzanie not księgowych. 20. Przyjęcie do ewidencji środków trwałych majątku powiatowego 21. Monitoring i analiza wydatków oraz sposobu wykorzystania środków finansowych szkół i placówek oświatowych miesięcznie do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 22. Nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami budżetowymi szkół i placówek oświatowych 23. Analiza złożonych wniosków szkół i placówek oświatowych w zakresie zmian w budżecie powiatu - zmiany dot. projektów Uchwał Rady Powiatu w terminie umożliwiającym dostarczenie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu - zmiany dot. Projektów Uchwał Zarządu w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego posiedzenie Zarządu 24. Rejestracja pojazdu KD 25. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zezwoleń KD 26. Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz uzgodnienia do Urzędu Marszałkowskiego KD 27. Inwentaryzowanie powiatowego zasobu nieruchomości 28. Prowadzenie gospodarki powiatowym zasobem nieruchomości 29. Zgłaszanie wierzytelności Powiatu 30. Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 31. Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa 32. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 33. Administrowanie zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa 34. Zarządzanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

3 35. Wpisywanie i wykreślenie hipoteki Skarbu Państwa 36. Naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd oraz zmiana terminu opłat 37. Umarzanie płatności z tytułu dzierżawy i najmu 38. Prowadzenie spraw dot. nabywanie użytkowania wieczystego na własność 39. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i waloryzacja opłat za przekształcanie 40. Postępowanie uwłaszczeniowe zakładów 41. Zgłaszanie wierzytelności Skarbu Państwa wobec upadłych przedsiębiorstw 42. Zgłaszanie wierzytelności Skarbu Państwa wobec użytkowników wieczystych i dzierżawców 43. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych 44. Prowadzenie rejestru zrzeczeń nieruchomości 45. Prowadzenie scaleń i wymian gruntów 46. Regulowanie prawa własności na podstawie ustaw i dekretów z lat Nadawanie prawa własności działek siedliskowych i będących w dożywotnim użytkowaniu 48. Prowadzenie spraw rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego 49. Współpraca z ANR SP, sądami, gminami i komisjami regulacyjnymi 50. Ustalanie adresata wniosków mylnie skierowanych - art.65 Kodeksu postępowania administracyjnego 51. Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych. Udostępnianie map i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Naliczenie opłat za udostępnianie materiałów z zasobu 52. Opracowywanie wytycznych do prac geodezyjnych 53. Kontrolowanie operatów geodezyjnych włączanych do zasobu 54. Obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego

4 55. Renowacja dokumentów znajdujących się w zasobie 56. Wyłączanie z zasobu dokumentacji geodezyjnej 57. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i naliczanie opłat za uzgodnienia 58. Prowadzenie części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków - system EGB Prowadzenie części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków - system Geo-Info. Wykonywanie wyplotów map ewidencyjnych 60. Prowadzenie Rejestru cen i wartości nieruchomości system EGB Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz naliczenie opłat za udostępnianie danych 62. Prostowanie błędów w operacie ewidencji gruntów i budynków 63. Prowadzenie kontroli nabycia nieruchomości przez cudzoziemców 64. Zabezpieczanie i ochrona danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Analiza prawidłowości pracy oprogramowania 65. Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 66. Przygotowywanie dokumentacji do przetargów na wyłonienie wykonawców opracowań numerycznych i odbiór wykonanych opracowań 67. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrola i przekazywanie danych ewidencji gruntów do krajowego systemu ewidencji producentów (...) 68. Udostępnianie informacji urzędom skarbowym, komornikom sądowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowemu Centrum Informacji Kryminalnej 69. Redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej 70. Prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji, należących do właściwości starosty z zakresu ustawy prawo wodne

5 71. Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowanie i wydawanie decyzji o emisji dopuszczalnej oraz nakładanie innych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko 72. Prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji o emisji hałasu do środowiska 73. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach należących do właściwości starosty z zakresu ustawy o odpadach 74. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach należących do właściwości starosty z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Sporządzenie sprawozdań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych marzec 75. Wydawanie kart wędkarskich i rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb 76. Wydawanie decyzji dot. usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy 77. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych 78. Zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych i hydrogeologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji. Przyjmowanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych 79. Wdrażanie zadań operacyjnych strategii rozwoju obszarów wiejskich powiatu lubańskiego: - szea promocja dostępnych form preferencji dla obszarów wiejskich, - współorganizacja powiatowego konkursu na najlepszą zagrodę lipiec październik 80. Realizacja ustawy z dnia 18 czerwca 2001 u o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764) 81. Udział w Walnych Zgromadzeniach oraz posiedzeniach Zarządów Gminnych Spółek Wodnych 82. Udział w komisjach odbiorowych robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych, wykonywanych na rzecz Gminnych Spółek Wodnych co kwartał do 15 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał 83. Obsługa Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 84. Monitoring realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 85. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

6 86. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział 87. Prowadzenie i aktualizacja rejestru zawierającego dane o terenach na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi 88. Opiniowanie inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagany 89. Wydawanie opinii dot. rozpoznanych złóż kopalin pospolitych z zakresu kompetencji starosty dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych 90. Wydawanie pozwoleń na prace budowlane, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania AB 91. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali AB 92. Wydawanie poświadczeń o realizacji inwestycji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego dla celów związanych z rozliczaniem podatku VAT AB 93. Prowadzenie ewidencji wydanych pozwoleń, zgłoszeń AB 94. Obsługa interesantów wg szczegółowego zakresu czynności na terenie podległości służbowej AB 95. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego AB 96. Wykonywanie zadań ze Strategii Rozwoju Powiatu Lubańskiego AB 97. Występowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach dot. opiniowania inwestycji w obiektach zabytkowych i na terenach objętych ochroną konserwatorską AB Współpraca międzynarodowa 2. Cały PR 99. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. PR Odbieranie poczty elektronicznej z konta ogólnego Starostwa 8. Cały PR

7 Przygotowanie materiałów promocyjnych powiatu lubańskiego i Starostwa Powiatowego w Lubaniu 12. Cały PR Aktualizacja zawartości stron internetowych powiatu lubańskiego 16. Cały PR 103. Monitoring prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskich serwisów informacyjnych oraz archiwizacja materiałów dot. powiatu lubańskiego 19. Cały PR Redagowanie i przesyłanie wiadomości prasowych dla potrzeb lokalnych i regionalnych środków masowego przekazu Aktualizacja baz danych turystyczno-gospodarczych i adresowych ( 23. Cały 26. Cały PR PR 106. Przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie paszportów 29. Cały Pa 107. Przekazywanie wniosków paszportowych oraz odbiór wykonanych paszportów 108. Przyjmowanie oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego paszportu oraz oświadczeń o odnalezieniu paszportu zgłoszonego jako utracony 31. Cały 33. Cały Pa Pa 109. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej 35. Cały Pa 110. Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie poboru 2005 r. I i I OR 111. Opracowanie projektu planu pracy KBiP na 2005 r. PZ BR 112. Przedłożenie materiałów dotyczących działalności powiatowych służb inspekcji i straży zgodnie z planem pracy Zarządu i Rady Powiatu Lubańskiego PZ BR 113. Przekazanie informacji o ostatecznych kwotach ujętych w uchwale budżetowej Opracowanie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 r Rozliczenie inwentaryzacji do 28 lutego

8 116. Nadzór nad przyjęciem planów finansowych Weryfikacja oraz analiza złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu planów finansowych Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetu za 2004 w zakresie zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Rb 27 ZZ 118. Rozliczenie jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży za luty 119. Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych oraz o działalności inwestycyjnej F Sporządzenie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu za 2004 w zakresie zadań własnych i z zakresu administracji rządowej-sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetu Rb-27S, Rb-28S, Rb-30, Rb-31, Rb 32, Rb-50, Rb-33 w zakresie Funduszy i OŚ do 15 lutego luty 121. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2004 marzec 122. Sporządzenie bilansu Starostwa Powiatowego oraz zbiorczych bilansów jednostek budżetowych za Opracowanie koncepcji powołania Powiatowego Funduszu Gwarancyjnego dla sektora małej przedsiębiorczości marzec 123. Współorganizacja konkursu Człowiek Roku Powiatu Lubańskiego czerwiec PR 124. Przygotowywanie dokumentacji do przetargów na wyłonienie wykonawców prac geodezyjnych i wycen nieruchomości 125. Wykonanie rocznego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów za 2004 r Sporządzanie sprawozdań z Rejestru cen i wartości nieruchomości za I półrocze 2005 r. luty luty 127. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów marzec grudzień 128. Ustalanie opłaty melioracyjnej na 2005 i przekazanie zestawienia opłat do Wydziału 2. luty 3. grudzień Aktualizacja arkusza kalkulacyjnego na 2005 określającego wysokość środków za prowadzony nadzór nad lasami poza Skarbem Państwa przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów luty Sporządzenie sprawozdań GUS z zakresu ustawy o lasach marzec 6.

9 131. Bezrobocie aktualna sytuacja w powiecie na rynku pracy, analiza sytuacji na rynku w 2004 u, w tym analiza losów absolwentów poszczególnych szkół zarejestrowanych w PUP 132. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2004 i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 133. Sporządzanie Kalendarza Imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych na 2005 w powiecie lubańskim 134. Sporządzanie sprawozdań GUS dot. bibliotek publicznych z terenu powiatu 135. Analiza stanu bibliotek szkolnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat lubański 136. Awans zawodowy nauczycieli 137. Regulamin wynagradzania nauczycieli 138. Oferta edukacyjna 1. I 139. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Lubańskiego I OR 140. Analiza niżej podanych obiektów oświatowych pod kątem stanu technicznego kwiecień - październik AB 141. Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 u kwiecień 142. Wnioski o odznaczenia II kwarta 143. Uczniowskie Kluby Sportowe I 144. Informacja o działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaniu I 145. Uczestnictwo młodzieży w kulturze i ich preferencje kulturalne I 146. Ocena zimowego sezonu turystycznego. Informacja o przygotowaniu do letniego sezonu turystycznego I

10 147. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu informacja o działalności I 148. Projekty organizacyjne szkół i placówek oświatowych I 149. Wnioski o Nagrody Kuratora i Starosty I 150. Wykonanie budżetu szkół i placówek I II 151. Remont pomieszczenia towarzyszącego przy sali narad (szatnia) II PZ BR 152. Przedstawienie sprawozdań liczbowych z wykonania budżetu za I półrocze 2005 u lipiec 153. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005 u. sierpień 154. Przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2006 do 5 września 155. Sporządzanie sprawozdań z Rejestru cen i wartości nieruchomości za II półrocze 2005 r Zamówienie książkowych i ściennych kalendarzy powiatowych Analiza sytuacji zdrowotnej w szkołach i placówkach oświatowych w powiecie lubańskim w kontekście profilaktyki uzależnień Stan przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego u szkolnego 2005/2006 lipiec sierpień wrzesień grudzień II II Awans zawodowy nauczycieli II Aneksy do projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na szkolny 2005/2006 II Sprawy osób bezdomnych II 162. Prace nad projektem budżetu na październik Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za II 2005 u Opracowanie projektu budżetu na do 15 listopada 164. Przekazanie informacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych W terminie 21 dni od uchwalenia przez Radę Powiatu uchwały budżetowej na 2006

11 165. Rozliczenie dotacji przyznanych dla szkół niepublicznych i Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu Zgodnie z terminami ustalonymi w umowach o dotacji 166. Opracowanie projektów planów finansowych na 2006 przedstawionych przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek oświatowych i opracowanie zbiorczego budżetu działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza do 7 listopada 167. Przedstawienie projektów planów finansowych podległych jednostek grudzień 168. Aktualizacja ewidencji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i przekazanie jej Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świeradów listopad grudzień 169. Wnioski o odznaczenia IV 170. Ocena letniego sezonu turystycznego 2005 oraz stan przygotowań do zimowego sezonu turystycznego 2005/ Dom Dziecka w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Smolniku (plan i realizacja) 172. Awans zawodowy nauczycieli 173. Konkurs na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego PLAN PRACY STANOWKA DS. OC I ZK STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBANIU wynikający z wytycznych wojewody dolnośląskiego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w województwie dolnośląskim na 2005 Termin realizacji L.p. Wyszczególnienie Zadania do realizacji Starosta Szefowie OC powiatu Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta Szefowie OC gminy Zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przez administrację publiczną. W aspekcie dostosowania rozwiązań zawartych w przepisach prawa unijnego oraz ustaleniach Protokołów Dodatkowych (Protokół1) do Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny. Ocena funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWiA) oraz Systemu wczesnego Ostrzegania Ludności (SWO). I I Wdrożenie i doskonalenie gminnych i powiatowych procedur informowania, ostrzegania i alarmowania. Zakończenie prac nad tworzeniem na terenie powiatu i gminy Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania. I 2. Rozpoznawanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie Opracowanie wykazu elementów SWiA oraz SWO o zagrożeniach, uwzględniającego: formacje OC wchodzące w skład systemu (rodzaj, rzeczywisty stan osobowy, wyposażenie (rodzaj i ilość), syreny alarmowe (rodzaj i ilość-w rozbiciu na syreny sterowane radiowo, przewodowo i ręcznie) oraz inne elementy systemu. Weryfikacja procedur w zakresie SWiA i SWO o zagrożeniach. Techniczne sprawdzanie funkcjonowania kanałów łączności, służących ostrzeganiu i alarmowaniu.

12 Kontynuowanie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w regionach przygranicznych, w zakresie wypracowania wspólnych procedur ostrzegania i alarmowania Bieżąca analiza występujących i potencjalnych zagrożeń oraz doskonalenie metod ich rozpoznawania. Tworzenie, uaktualnianie i udostępnianie zainteresowanym podmiotom baz danych przedmiotowym zakresie. Określenie podmiotów realizujących rozpoznanie zagrożeń (laboratoriów, stacji pomiarów, ośrodków badawczych, formacji obrony cywilnej itp.), sposobów i narzędzi wykorzystywanych do tego celu oraz przygotowanie procedur postępowania w tym zakresie. Aktualizacja wykazu obiektów użyteczności publicznej szczególnie narażonych na działania terrorystyczne. Dokonanie oceny bezpieczeństwa osób przebywających na ich obszarze. Opracowanie procedur na wypadek wystąpienia aktów terroru. Ustalanie kierunków działań, w tym opracowywanie i aktualizowanie procedur postępowania, redukujących lub eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej lub w znacznym stopniu ograniczających jej skutki. Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej do realizacji zadań czasu P i W, w świetle zagrożeń codziennych, a także w przypadku ewentualnych aktów terrorystycznych, w szczególności w zakresie ochrony ludności. 3. Planowanie, organizacja i realizacja zadań Doskonalenie znajomości procedur prognozowania skażeń i wymiany informacji w sytuacjach niebezpiecznych uwolnień NBC (w tym powstałych w wyniku działań terrorystycznych) poprzez organizowanie treningów na wszystkich szczeblach kierowania. kwartalnie kwartalnie Przygotowanie procedur ewakuacji ludności i mienia na wypadek zagrożenia Doskonalenie struktur oraz zasad funkcjonowania formacji obrony cywilnej i ich wyposażenia w szczególności pod kątem zagrożeń czasu pokoju (w tym terrorystycznych), z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń, w tym m.in.: - określenie możliwości powiązania funkcjonalno-organizacyjnego wytypowanych organizacji oraz innych podmiotów ratowniczych z formacjami obrony cywilnej, -określenie docelowych struktur organizacyjnych podmiotów (formacji) OC oraz ich zasadniczego wyposażenia z uwzględnieniem wyników działań prowadzonych w 2004 r. I I Sporządzenie zbiorczego zestawienia formacji obrony cywilnej, z uwzględnieniem: rodzajów formacji, ich rzeczywistego stanu osobowego, elementów wyposażenia technicznego (rodzaj i ilość). Opracowanie inwentarza ochotniczych straży pożarnych, uwzględniającego usytuowanie jednostki (adres), rzeczywisty stan osobowy (ilość osób biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych), wyposażenie; rodzaj ;ilość.

13 Doskonalenie i aktualizacja planów oc. ze szczególnym uwzgl.: -weryfikacji wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, -określenie potrzeb w zakresie uzyskania wsparcia ze strony sił zbrojnych oraz jednostek lokalnych, - eliminowania nakładających się zadań służb i skrócenia procedur ich uruchamiania, - wykorzystywanie wniosków wynikających z przeprowadzonych ćwiczeń. Doskonalenie systemu reagowania kryzysowego poprzez: - aktualizację planów reagowania kryzysowego (do 31 marca 2005 r.) oraz stanowiących ich integralną część załączników i map,- usprawnianie prac gminnych zespołów reagowania, powiatowych i wojewódzkich zespołów reagowania kryzysowego, prowadzenie ćwiczeń i treningów Opracowanie i aktualizacja graficznych baz danych (mapy, wykazy graficzne). wg potrzeb wg potrzeb Aktualizacja wykazu zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku, uwzględniająca rodzaj, ilość, sposób składowania materiałów niebezpiecznych znajdujących się na obszarze zakładu (w oparciu o klasyfikację zawartą w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. Zm.) Aktualizacja wykazu tras przewozu, rodzajów, ilości oraz sposobu przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych (forma opisowa i graficzna). Uzupełnianie map zagrożeń o szczegółowe rozpoznanie zagrożeń suszą na podstawie analiz danych uzyskanych za 2004 r. Przygotowanie do reaktywowania służby w obronie cywilnej (jako odbywania powszechnego obowiązku służby wojskowej) i wdrożenie jej nowych form: - wytypowanie podmiotów ratowniczych do odbywania w nich służby oraz określenie potrzeb ilościowych województw w tym zakresie (minimalnych i optymalnych docelowych), - ustalenie potrzeb w zakresie przeszkolenia określonych specjalności Opracowanie i wdrożenie nowego systemu sprawozdawczości w obronie cywilnej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczestniczącymi w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Ustalenie sił i środków będących w dyspozycji organizacji pozarządowych o charakterze ratowniczym i humanitarnym oraz warunków współpracy przy ich wykorzystaniu w działaniach ratowniczych i pomocowych. I, II I, II 4. Ochrona przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami Aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz stanowiących jego integralną część załączników. Aktualizacja załącznika ewakuacja ludności i mienia z rejonów zagrożonych powodzią (wg obowiązującego wzoru). 15 luty

14 Aktualizacja wykazu magazynów przeciwpowodziowych, w tym materiałów i sprzętu (wg dotychczas obowiązujących wzorów) oraz danych osobowych pracowników odpowiedzialnych za ich prowadzenie (imię, nazwisko, adres domowy, telefon, w tym także komórkowy), wg stanu na dzień 1 stycznia 2005 r. 15 luty Aktualizacja bazy danych osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową (wg wzoru załączonego w piśmie z dnia 4 grudnia 2002 r., Nr ZK 6821/1049/2002 Wydziału zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu. 15 luty Nadsyłanie meldunków dotyczących stopnia zaawansowania prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z lat ubiegłych. Nadsyłanie pełnych informacji dotyczących skutków wystąpienia powodzi. Tworzenie i uaktualnianie baz danych o obiektach, które ucierpiały na skutek powodzi i wymagają remontu oraz o obiektach już wyremontowanych. do 5 dnia po zakończeniu kwartału każdorazowo po zaistnieniu sytuacji każdorazowo po zaistnieniu sytuacji do 5 dnia po zakończeniu kwartału każdorazowo po zaistnieniu sytuacji każdorazowo po zaistnieniu sytuacji Współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i Ośrodkami Koordynacyjno-Informacyjnymi w zakresie zbierania, analizy i przetwarzania informacji o sytuacji powodziowej. Udział w okresowych komisyjnych przeglądach budowli i urządzeń ochrony przed powodzią. wiosna, jesień wiosna, jesień Uwzględnienie w procesie aktualizacji zmian legislacyjnych wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818) oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie powołania i organizacji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy wojewodzie Dolnośląskim Określanie zadań KSRG, koordynowanie jego funkcjonowania, kontrolowanie wykonywania, wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych kierowania tym systemem. I sze półrocze I sze półrocze Nadzorowanie zwalniania przez pracodawców pracowników na czas akcji i działań ratowniczych: a)będących członkami ochotniczych straży pożarnych; b) będącego ratownikiem GOPR. wg potrzeb wg potrzeb Uchwalanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. wg potrzeb wg potrzeb Zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z policja, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). Przeprowadzenie inwentaryzacji, uzupełnienie sprzętu i środków materiałowych niezbędnych do wykonania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfik zagrożeń stosownie do potrzeb i posiadanych możliwości finansowych. I I Określenie wykonawców oraz zapewnienie wsparcia działań podmiotom odpowiedzialnym za zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji przed zagrożeniami mogącymi wystąpić na danym terenie w czasie pokoju i wojny.

15 5. Zabezpieczenie logistyczne Współudział w zorganizowaniu pomocy medycznej głównie dla ludności poszkodowanej oraz podmiotów biorących udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Bieżące zabezpieczenie logistyczne zamierzeń szkoleniowych, zwłaszcza ćwiczeń, na poziomie zapewniającym osiągnięcie maksymalnych efektów szkoleniowych. Aktualizacja ewidencji wg stanu posiadania na dzień 31 grudnia 2004 r.: - sprzętu i wyposażenia OC w magazynach, - bazy magazynowo warsztatowej, - urządzeń specjalnych na potrzeby OC, budowli ochronnych Prowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportów stanu technicznego budowli ochronnych z uwzględnieniem: - możliwości ich wykorzystania, - zakresu koniecznych prac organizacyjno-technicznych, dostosowawczych i konserwacyjnych, - niezbędnych nakładów finansowych. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego pod wglądem wymogów OC. wg zgłoszeń wg zgłoszeń 6. Opiniowanie i zatwierdzanie planów Opiniowanie projektów budowlanych oraz sieci wodociągowych pod względem wymogów OC. wg zgłoszeń wg zgłoszeń Zatwierdzanie planów ratowniczych opracowywanych przez komendantów powiatowych (miejskich) PSP, dla obszaru powiatu. każdorazowo po aktualizacji dostarczanie danych wg potrzeb 7. Szkolenia Organizacja szkoleń podstawowych oraz ćwiczeń na obszarze województwa w oparciu o wytyczne Komendanta Głównego PSP szefa OC Kraju w sprawie organizacji i sposobów szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej aparatu wykonawczego i pracowników organów kierowania w województwie, powiece, gminie i zakładzie pracy. Plan szkolenia na 2005 r. kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego woj. dolnośląskiego zostanie przesłany do Starostw pismem Dyrektora wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegowanie i umożliwianie szkolenia i doskonalenia członków ochotniczych straży pożarnych, prowadzonych przez PSP, wg zasad określonych przez KG PSP Szefa OC Kraju. wg potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wg potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej gminy WYCIĄG Z ROCZNEGO PLANU SZKOLENIA z zakresu spraw wewnętrznych i obrony narodowej w 2005 r. Tematyka szkolenia Czas zajęć Uczestnicy szkolenia Terminy szkolenia Miejsce szkolenia Organizator szkolenia Prowadzący szkolenie Uwagi maja Wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa (cywilnego) powszechnego na obszarze powiatu, gminy, terenu. 2 dni Szefowie Powiatowych Zespołów Reagowania Kryzysowego Szefowie Gminnych Zespołów Reagowania 6 7 czerwca września Sosnówka Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW Osobnym pismem zostanie przesłana inf. o terminie uczestnictwa w szkoleniu

16 1.Szkolenie Komendantów Gminnych ochrony przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa (cywilnego)powszechnego. 6 dni Komendanci Gminni ochrony przeciwpożarowej IV kwartał Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i OC ul. Stalowa 62 Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i OC KW Państwowej Straży Pożarnej Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i OC KW Państwowej Straży Pożarnej

17 1.Organizowanie zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez samorządy powiatowe, gminne i przez przedsiębiorców. 90 Planowanie operacyjne funkcjonowania administracji publicznej, samorządowej i przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Kierownik Oddz. Spraw Obronnych Grupa jeleniogórska 2. Prawne aspekty związane z realizacją zadań administracji rządowej i samorządowej w zakresie: a)zarządzania; b) obrony cywilnej; c) ochrony ppowodziowej; d) organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. 3. Zabezpieczenie mat.- tech. działań obrony cywilnej - gospodarka finansowa, dotacje na zakupy inwestycyjne gmin - system łączności radiotelefonicznej wojewody. 4. Wskazówki merytoryczne do opracowania planów ochrony zabytków jednostki organizacyjnej, na wypadek konfliktu zbrojnego. 30 Starostowie i pracownicy starostw do spraw obronnych Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast i pracownicy do spraw obronnych 9 marca Dolnośląski Urząd Wojewódzki Dyrektor WZK Kierownik OSO Kierownik Oddz. I 5. Wskazówki merytoryczne do opracowania planów ochrony zabytków gmin i powiatów na wypadek konfliktu zbrojnego. 30 Kierownik Oddziału Logistyki 30 Pracownik Muzeum Miejskiego 30 Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

18 1.Wdrożenie technik teleinformatycznych systemu wczesnego ostrzegania ludności na terenie kraju, województwa, gminy w oparciu o bazy, mającego na celu ujednolicenie pozyskiwania informacji oraz sprawnego zarządzania zasobami. 2 dni Dyrektorzy Wydziałów DUW KW Policji Łużycki Oddz. Straży Granicznej Sudecki Oddz. Straży Granicznej maj Aquapark Polkowice Wojewoda Dolnośląski WZK DUW Starostwo Powiatowe Polkowice WZK DUW Starostwo Powiatowe Polkowice 1.Ćwiczenia dowódczosztabowe pk. Saturn 05 - ćwiczenia Głogów 2005 Temat: Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z wydzielonymi siłami wojska. 3 dni KW Policji KW PSP Łużycki Oddz. Straży Granicznej Straż Miejska Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidem. Jednostka Wojskowa Głogów 7-10 czerwca 8 czerwca Głogów SOW WSzW Wydział Zarządzania Kryzysowego DUW Dowódca SOW WSzW Dyrektor WZK Starostowie Powiatów 1.System bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego z wykorzystaniem zasobów ludzkich. Konferencja 1 dzień KW Policji KW PSP Łużycki Oddz. Straży Granicznej Sudecki Oddz. Straży granicznej Straż Miejska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidem. 24 marzec Klub SOW SOW - Oddział Rekonwersji WZK DUW SOW Oddział Rekonwersji WZK DUW konferencja Starostwie Powiatów 1.Gra decyzyjna pk. Kraj zabezpieczenie rozwinięcia i działań Sił Zbrojnych w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa w czasie zagrożenia zewnętrznego i wojny na terenie województwa dolnośląs. 2 dni Wojewoda Dolnośląski Dyrektorzy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierownicy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej. DUW Ministerstwo Obrony Narodowej Wojewoda Dolnośląski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Oddział Spraw Obronnych W ramach gry decyzyjnej pk. Kraj Starostowie 1.Eksploatacja zmodernizowanego programu użytkowego w zakresie zarządzania kryzysowego baza sił i środków województwa dolnośląskiego / z aktywną mapą/. 1 dzień Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w powiatach i gminach marzec Jelenia Góra CZKW DUW Wydział Zarządzania Kryzysowego Pracownicy CZKW Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań Rejon jeleniogórski METRYKA Liczba odwiedzin : 5 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Urząd Edyta Tomczyk

19 Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Tomczyk Czas wytworzenia: :26:08 Czas publikacji: :37:06 Data przeniesienia do archiwum : Brak

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ZATWIERDZAM SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK Uzgodniono. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : ( - ) mgr inŝ Janusz Magoń Załącznik Nr do zarządzenia Nr8/007 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.21.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 03 lutego 2015 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 20 lutego 2012 r.

ZALECENIA STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 20 lutego 2012 r. ZALECENIA STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 20 lutego 2012 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Powiatu Włoszczowskiego w 2012 roku 3 i 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Starostwo Powiatowe w Nowym Targu WB-VII.431.1.2014 PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA RZESZOWA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ MIASTA RZESZOWA NA 2011 ROK

URZĄD MIASTA RZESZOWA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ MIASTA RZESZOWA NA 2011 ROK URZĄD MIASTA RZESZOWA Załącznik do Zarządzenia Nr14 /2011 z dnia 26 styczeń 2011r. Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Egz. Nr... Tadeusz FERENC PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU Załącznik Nr*"l zarządzenia Nr 000.1..201 a Gminy Trzebiechów z dnia 0stycznia 201r. ZATWIERDZAM WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW SZEF OBRONYTTYWII^EJ GMINY KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1153/2014 z dnia 02.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Powiatowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA ZATWIERDZAM Stanowisko ds. OC WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA OCK Albert Waldemar Litwinowicz OC.5560.4.2013 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK OPRACOWAŁA: Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku WYTYCZNE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku BYDGOSZCZ 2014 1.Wstęp 1.1. Wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do szkolenia obronnego w 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia Numer aktu 163. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 163/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego Data utworzenia 2014-06-16 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku.

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 4/12 WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Świętajno w 2012 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 16 lutego 2015 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2015 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo