1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13"

Transkrypt

1

2 Spis treci 1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Sytuacja gospodarcza w kraju i brany Rynek farb i lakierów w 2005 roku Wpływ sytuacji gospodarczej na wyniki Grupy Kapitałowej w 2005 roku Sprzeda i portfel zamówie Produkcja Badania i rozwój Polityka zaopatrzenia Korzystanie ze rodowiska Inwestycje Pracownicy Finanse Informacje dodatkowe Podsumowanie...47 Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 2

3 1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok Dane Grupy Kapitałowej: W skład Grupy Kapitałowej wchodz: I. Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. - Spółka dominujca Siedziba Zarzdu Spółki: Lubzina 34 a pow: ropczycko - sdziszowski woj: podkarpackie Rejestracja Spółki: Spółka działa na podstawie statutu ustanowionego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy sporzdzonego w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 121/98 r. uzupełniony aktem Nr.754/98 z dnia Wpis do rejestru handlowego dokonany został przez Sd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, dnia pod poz. RHB - Dział B nr.1818, natomiast wpis Spółki do KRS pod numerem został dokonany w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego. Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, klei, szpachli itp. Oddziały: 1. Lubzina 34 a Lubzina pow: ropczycko sdziszowski woj.: podkarpackie 2. Brzenica Brzenica pow: Dbica woj.: podkarpackie 3. Pustków Pustków pow: Dbica woj: podkarpackie Kapitał Akcyjny: zł akcji o wartoci nominalnej 1 zł. W 2005 roku wysoko kapitału akcyjnego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 3

4 Reprezentacja Spółki: Rada Nadzorcza Jerzy Pater - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Stanisław Cymbor - Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej Stanisław Wiatr - Sekretarz Rady Nadzorczej Stanisław Mikrut - Członek Rady Nadzorczej Marta Mikrut - Grobelny - Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Łapiski - Członek Rady Nadzorczej Jakub Bentke - Członek Rady Nadzorczej W 2005r. upłynła kadencja Rady Nadzorczej i Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nastpn kadencj w dotychczasowym składzie osobowym. Zarzd: Piotr Mikrut - Prezes Zarzdu Witold Wako Członek Zarzdu, a od dnia 1 kwietnia 2005 r. Wiceprezes Zarzdu Janusz Ksek - Członek Zarzdu II. Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Sp. z o.o. w Bytowie, do r. Polska Chemia Budowlana nieka Spółka z o.o., od Fabryka Farb i Lakierów proszkowych Proximal Sp.z o.o - Spółka zalena konsolidowana metod pełn. Siedziba Zarzdu Spółki: Bytów ul. Lena 5 powiat: bytowski woj: pomorskie do : Lubzina 34a powiat: ropczycko - sdziszowski woj: podkarpackie Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. zarejestrowanej dnia 7 lutego 2005 r. firma Spółki brzmi: Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci. Spółka moe posługiwa si skrócon wersj firmy: FF i LP Sp. z o.o. Uchwał przywołanego wyej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. siedzib Spółki jest miasto Bytów, powiat bytowski, Województwo Pomorskie. Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. podwyszono kapitał zakładowy do kwoty ,-zł. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 4

5 Po podwyszeniu kapitał zakładowy stanowi 200 udziałów po 500,- zł kady. Udziały w kapitale zakładowym po podwyszeniu posiadaj: 1) Fabryka Farb i Lakierów NIE KA S.A. w Lubzinie- 156 udziałów po 500,- zł kady (78% kapitału zakładowego), 2) Andrzej Kin, zamieszkały w Studzience, ul Spokojna udziałów po 500,- zł kady (10% kapitału zakładowego), 3) Donat Gorzelak, zamieszkały w Pile, ul. Mickiewicza udziałów po 500,- zł kady (6% kapitału zakładowego), 4) Jerzy Jasiski, zamieszkały w Pile, ul. eromskiego udziałów po 500,- zł kady (6% kapitału zakładowego). Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. zarejestrowanej dnia 7 lutego 2005 r. przedmiot działalnoci okrelony w 5 ust. 2 Umowy Spółki sporzdzonej w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jolanty Kremskiej-Bialik w Dbicy (Akt Notarialny Rep. A nr 3845/2001 z dnia ): Przedmiotem działalnoci Spółki jest midzy innymi: - sprzeda hurtowa farb, - sprzeda hurtowa chemikaliów przemysłowych, - sprzeda detaliczna farb, lakierów, politury, pozostałych materiałów budowlanych, - produkcja farb i lakierów, - produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, W dniu dodano produkcj i sprzeda mydeł technicznych. Działalno koncesjonowana lub objta obowizkiem uzyskania zezwole okrelonych przepisami ustaw szczególnych prowadzona bdzie po uprzednim ich uzyskaniu. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o., uchwały którego zostały zarejestrowane dnia 7 lutego 2005 r., podjło ponadto uchwały w sprawie zmian Umowy spółki, przyjcia tekstu jednolitego Umowy Spółki, zasad wynagradzania członków zarzdu i prowadzenia rachunkowoci według Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci. W zwizku z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. odbytego dnia 29 grudnia 2004 r. postanowieniem Sdu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego z dn r. wpisano z dniem 7 lutego 2005r. zmiany w Krajowym Rejestrze Sdowym- Rejestrze Przedsibiorców. Kapitał Zakładowy Od 1 stycznia 2004 r. do 7 lutego 2005 r.: zł składajcy si z 100 udziałów po 500 zł. Od 7 lutego 2005 r. do dnia dzisiejszego: zł składajcy si z 200 udziałów po 500 zł. Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Od 1 stycznia 2004 r. do 7 lutego 2005 r.: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A % Od 7 lutego 2005 r. do dnia dzisiejszego: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 78 % Andrzej Kin - 10 % Donat Gorzelak - 6 % Jerzy Jasiski - 6 % Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 5

6 Reprezentacja Spółki: Zarzd: Andrzej Kin Prezes Zarzdu Rada Nadzorcza Stanisław Cymbor Przewodniczcy Donat Gorzelak Zastpca Przewodniczcego Stanisław Mikrut - Członek Jarosław Kocik Sekretarz III. FARBUD Spółka z o.o. Spółka zalena konsolidowana metod pełn Siedziba Zarzdu Spółki: Lublin ul. Stefczyka 30 Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Lublinie XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS Przedmiot działalnoci Spółki: Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Wynajem powierzchni biurowo-magazynowych. Kapitał Zakładowy: zł składajcy si z udziałów po zł. W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 80,93 % Jerzy Samonek - 19,07 % W 2005 roku skład wspólników Spółki nie ulegał adnym zmianom. Reprezentacja Spółki: Rada Nadzorcza: Stanisław Cymbor Przewodniczcy, Witold Wako Członek do dnia r., Jarosław Kocik Członek od dnia r., Stanisław Wiatr Sekretarz, W 2005 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie podlegał adnym zmianom. Zarzd: Jerzy Samonek Prezes Zarzdu Ewa Samonek Zastpca Prezesa Zarzdu Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 6

7 IV. HADROKOR Spółka z o.o. - spółka zalena konsolidowana metod pełn Siedziba Zarzdu Spółki: Włocławek ul. Smocza 19 woj. kujawsko-pomorskie Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, itp., Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Prace badawcze rozwojowe i projektowe, Kapitał Zakładowy: zł składajcy si 828 udziałów po zł. W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Główni udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 50,00 % Dariusz Tadeusz Drozd - 19,08 % Daniel Sylwester Hadrowicz - 18,48 % Inni udziałowcy o udziałach poniej 5% W dniu 30 marca 2006 roku dokonano transakcji kupna - sprzeday udziałów pomidzy udziałowcami, w wyniku których skład wspólników Spółki przedstawia si nastpujco: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 51,09 % Dariusz Tadeusz Drozd - 21,62 % Daniel Sylwester Hadrowicz - 19,32 % Inni udziałowcy o udziałach poniej 5% Reprezentacja Spółki Rada Nadzorcza: Tadeusz Mieczysław Drozd Przewodniczcy, Witold Wako Vice przewodniczcy do dnia r., Daniel Sylwester Hadrowicz Sekretarz, Jerzy Pater - Członek, Stanisław Wiatr Członek, Jarosław Kocik Vice przewodniczcy od dnia r. W dniu r. Zgromadzenie Wspólników podjło Uchwał o zmianie w Radzie Nadzorczej, na mocy której odwołano z Rady Pana Witolda Wako a powołano Pana Jarosława Kocik. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 7

8 Zarzd: Dariusz Tadeusz Drozd Prezes Zarzdu Marek Daniel Hadrowicz Viceprezes Zarzdu, W dniu r. tragicznie zginł Viceprezes Zarzdu - Pan Marek Daniel Hadrowicz. Do dnia dzisiejszego stanowisko Viceprezesa nie zostało obsadzone. V. nieka Ukraina Spółka z o.o. w Jaworowie - Spółka zalena konsolidowana metod pełn Siedziba Dyrekcji Spółki: Jaworów ul. Prywokzalna 1A obwód Lwowski, rejon Jaworowski Ukraina Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Jednolitym Rejestrze Pastwowym Przedsibiorstw i Instytucji Ukrainy pod numerem Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, klei, szpachli itp., Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. - 51,00 % Włodimir I. Ławrow - 15,68 % Ilia S. Rojzen - 15,68 % Aleksander W. Statkiewicz - 15,68 % Aleksander A. Gołod - 1,96 % W 2005 roku skład wspólników Spółki nie ulegał adnym zmianom. Kapitał Zakładowy: UAH W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Komisja Rewizyjna: Kazimierz Mikrut Przewodniczcy do r. Włodimir I. Ławrow - Członek Stanisław Cymbor Członek do r. W dniu 15 kwietnia 2005 r. w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej dokonano zmian, w wyniku których skład Komisji Rewizyjnej przedstawia si obecnie nastpujco: Stanisław Cymbor Przewodniczcy od r. Włodimir I. Ławrow Członek Ilia S. Rojzen Członek od r. Jarosław Kocik - Członek od r. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 8

9 Zarzd (Dyrekcja): Aleksander Gołod - Dyrektor Generalny Jerzy Pietrzyk - Dyrektor Produkcji Igor Bilewicz Główny Ksigowy W 2005 r. w składzie osobowym Dyrekcji nie nastpiły adne zmiany. VI. nieka Spółka z o.o. w Wistowej, Ukraina - Spółka zalena konsolidowana metod pełn Siedziba Dyrekcji Spółki: Wistowa ul. Strilciw 1B obwód Iwano-Frankowski, rejon Kałuski Ukraina Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Jednolitym Rejestrze Pastwowym Przedsibiorstw i Instytucji Ukrainy pod numerem Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, klei, szpachli itp., Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. - 45,00 % nieka Ukraina Sp.z o.o. Jaworów - 26,00 % CZ.A.S. Sp. z o.o. Kałusz, Ukraina - 29,00 % Kapitał Zakładowy: ,00 UAH Komisja Rewizyjna: W dniu 21 czerwca 2005 roku powołano Komisj Rewizyjn w składzie: Igor Bilewicz - Przewodniczcy Jarosław Kocik - Członek Tatiana Kuriatnik - Członek Zarzd (Dyrekcja): Nikołaj A. Siemaniszyn Dyrektor Generalny do r. Wiktor R. Baczyski - Dyrektor Generalny od r. do chwili obecnej Krzysztof Wieczorkiewicz Z-ca Dyrektora od r. do chwili obecnej VII. NIEKA- BELPOL Sp. z o.o. (poprzednio Białorusko-Polska nieka Sp. z o.o.) w odino koło Miska Spółka zalena skonsolidowana metod pełn od półrocza 2004 roku Siedziba Dyrekcji Spółki: odino ul. Suchogriadskaja 9 p.304 Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 9

10 obwód Miski Republika Białoruska Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Rejestrze Pastwowym Osób Prawnych i Przedsibiorców Prywatnych Białorusi pod numerem Z dniem 1 wrzenia 2005 roku Białorusko-Polska nieka Sp. z o.o. zmieniła nazw na nieka BELPOL Sp. z o.o. Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, itp., Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Samochodowy transport ciarowy Kapitał Zakładowy: USD W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 51 % Witalij orow - 37 % Anatolij Szeleg - 12 % Reprezentacja Spółki Komisja Rewizyjna: W dniu r. powołano Komisje Rewizyjn w składzie: Jarosław Kocik Przewodniczcy, Walentyna Ochab Członek, Oleg Momotow - Członek, Do chwili obecnej skład Komisji Rewizyjnej Spółki nie ulegał adnym zmianom. Zarzd: Anatolij Niewmieryckij - Dyrektor VIII. SPEDFARB Spółka z o.o. Spółka stowarzyszona skonsolidowana metod praw własnoci Siedziba Zarzdu Spółki: Brzenica 18 powiat: dbicki woj: podkarpackie Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS Przedmiot działalnoci Spółki: Transport ldowy, rurocigowy, handel hurtowy i komisowy, handel detaliczny, usługi wspomagajce transport,. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 10

11 Kapitał Zakładowy zł składajcy si ze 100 udziałów po 500 zł W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie podlegała adnym zmianom. Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A % Andrzej Bana - 32 % Jolanta Panz - 33 % W 2005 roku skład wspólników Spółki nie podlegał adnym zmianom. Reprezentacja Spółki: Zarzd: Bana Andrzej Prezes Zarzdu Jolanta Panz Vice Prezes Zarzdu Rada Nadzorcza Nie powołano IX. Powizania kapitałowe dotycz równie nastpujcych Spółek konsolidowanych metod praw własnoci w zwizku z wielkoci obrotów ze spółk dominujc: Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie - 10,07% udziałów Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak & Klabacha Sp. z o.o. w Pustkowie 10,01% udziałów. 24 czerwca 2005 spółka zalena nieka Ukraina Sp z o.o. zbyła aktywa w formie udziałów (51% w kapitale zakładowym) w spółce ANSER UKRAINA Sp. z o.o. za kwot UAH (równowarto PLN). Nabywc udziałów jest Plastbud Sp. z o.o., w której FFiL nieka S.A. posiada bezporednio 10,07 % udziałów. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 11

12 Struktura grupy kapitałowej na 31 grudnia 2005 roku przedstawia si nastpujco: Grupa kapitałow a Fabryka Farb i Lakierów nieka SA H adrokor Sp z o.o. we W ł ocławku 50% udziałów nieka Ukraina Sp z o.o w Jaworowie 51% udziałów Fabryka Farb i Lakierów Proszkow ych Sp. z o.o. w Bytowie 78 % udziałów nieka Sp z o.o. w W istowej 58,26 % udziałów Farbud Sp z o.o. w Lublinie 80,93 % udziałów nieka BEL-POL Sp z o.o. w odino koło M iska 51% udziałów Powizania kapitałowe SPED - FARB Sp z o.o. w Brze nicy 35 % udziałów PLASTBUD Sp z o.o. w Pustkowie 10,07 % udziałów Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak Klabacha Sp z o.o. w Pustkowie 10,01 % udziałów Podmioty powizane z którymi obroty spółki dominujcej w 2005 r. przekroczyły równowarto EURO: Sprzeda spółki Zakupy spółki Wyszczególnienie dominujcej dominujcej Plastbud Sp. z o.o nieka Ukraina Sp z o.o Wistowa Farbud Sp. z o.o nieka-ukraina Sp. z o.o.jaworów Hadrokor Sp. z o.o Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak, Klabacha Sp. z o.o Sped-FarbSp. z o.o Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 12

13 Współpraca z podmiotami powizanymi oraz wchodzcymi w skład grupy kapitałowej polegała na: Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych w Bytowie Sp. z o.o. zajmuje si produkcj oraz sprzeda farb i lakierów proszkowych. W dniu 29 grudnia 2004 r. Zgromadzenie Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej nieka Sp. z o.o. podjło decyzj o zmianie nazwy, siedziby oraz profilu działalnoci Spółki. Dotychczasowy zakres czciowo przejła Spółka dominujca, a cz działalnoci bdzie kontynuowana w Spółce pod now nazw. Zmiany te zostały zarejestrowane 7 lutego 2005r. FARBUD Sp. z o.o. jest jedn z wikszych hurtowni i dystrybutorów wyrobów nieki w regionie lubelskim. nieka Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie jest jednym z wikszych producentów farb i lakierów na Ukrainie. Wyroby jej s sprzedawane pod mark nieki. Dysponuje ona znaczcym potencjałem produkcyjnym oraz własn sieci odbiorców. nieka Sp. z o.o. w Wistowej na Ukrainie jest jednym z producentów farb rozpuszczalnikowych na Ukrainie. Wyroby jej s sprzedawane pod mark nieka. Dysponuje ona znaczcym potencjałem produkcyjnym oraz własn sieci odbiorców hurtowych i detalicznych. Hadrokor Sp. z o.o. we Włocławku zajmuje si produkcj wysokiej jakoci wyrobów antykorozyjnych sprzedawanych pod mark własn i nieki i uzupełniajcych jej ofert. Dysponuje własnym potencjałem wytwórczym, technologi, kadr o wysokim stopniu dowiadczenia zawodowego oraz własnym rynkiem zbytu. Wprowadzenie wyrobów Hadrokoru do oferty nieki wzbogaciło j o nowe wane pozycje nie produkowane przez niek oraz umoliwiło poszerzenie jej do krgu odbiorców przemysłowych. nieka - BELPOL Sp. z o.o. w odino koło Miska jest jednym z producentów farb i lakierów na Białorusi. Wyroby jej s sprzedawane pod mark nieka. Dysponuje ona znaczcym potencjałem produkcyjnym oraz własn sieci odbiorców detalicznych. SPEDFARB Sp. z o.o. zajmuje si obsług potrzeb transportowych w zakresie wysyłki wyrobów i towarów sprzedawanych przez FFiL nieka S.A. Współpraca z innymi podmiotami powizanymi kapitałowo dotyczyła: Firma PTS Krzystyniak & Klabacha zajmuje si wykonawstwem opakowa z tworzyw sztucznych dla nieki. Dysponuje własnym potencjałem wytwórczym, technologi i kadr o duym stopniu dowiadczenia zawodowego. Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie zajmuje si produkcj colorexów do systemów kolorowania nieki. Ponadto jest dostawc niektórych surowców oraz towarów Zasady prezentacji sprawozdania finansowego zostały zawarte we wprowadzeniu do półrocznego sprawozdania S.A.-RS FFiL nieka SA. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej nieki zakłada uzyskanie wiodcej pozycji na rynku farb i lakierów w Europie rodkowo-wschodniej. W tym celu Grupa nieka Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 13

14 planuje dalsze umacnianie swojej pozycji na dotychczasowych rynkach, ekspansj na nowe rynki oraz pozyskanie nowych segmentów rynku. W 2005 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała działania słuce wzmocnieniu jej pozytywnego wizerunku oraz zapewnieniu swoim Klientom produktów wysokiej jakoci, przy uwzgldnieniu zmieniajcych si warunków rynkowych oraz preferencji konsumentów. Działania te polegały na wzmacnianiu potencjału Grupy oraz rozwoju sieci sprzeday, w szczególnoci poprzez: - zacienianie współpracy z obecnymi Partnerami Handlowymi w kraju poprzez budowanie z nimi przyjacielskich relacji oraz kontynuowanie dla najwikszych z nich programu motywacyjnego opartego na obligacjach zamiennych na akcje; - umocnienie współpracy z kontrahentami zagranicznymi; - rozwój działalnoci na rynkach zagranicznych, którego celem jest ekspansja zarówno terytorialna, jak i produktowa; - budow bazy produkcyjnej oraz zaplecza magazynowego i technologicznego, odpowiadajcych potrzebom i planom rozwojowym Grupy nieka. W 2005 roku rozpoczła produkcj farb rozpuszczalnikowych nieka Sp. z o.o. w Wistowej na Ukrainie, oraz uruchomiono produkcj i sprzeda impregnatów w Białorusko- Polskiej niece w odino na Białorusi (obecnie NIE KA BELPOL), W 2005r. uruchomiono produkcj i sprzeda farb nitro w Spółce Hadrokor we Włocławku, a pod koniec roku Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Sp. z o.o. w Bytowie rozpoczła produkcj farb proszkowych. Plany na 2006 rok i lata nastpne zakładaj kontynuacj tych działa. W zakresie pozyskania nowych segmentów rynku w 2006 roku Spółka dominujca zamierza rozwija ofert farb przemysłowych. Strategia Grupy Kapitałowej nieka zakłada sukcesywne pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Aktualnie Spółka dominujca eksportuje swoje wyroby przede wszystkim do krajów Europy Wschodniej (Ukraina, Białoru, Rosja, Mołdawia, Litwa, Słowacja, Rumunia, Łotwa), jak równie do Kazachstanu. Grupa kapitałowa nieka prognozuje dalszy wzrost obecnoci na dotychczasowych rynkach oraz rozszerzenie rynków zbytu o kolejne pastwa, w tym europejskie, a w szczególnoci Czechy, Wgry, Niemcy oraz Austri. Trudno oszacowa warto rynków krajów Europy Wschodniej oraz prognozy ich rozwoju. Trzeba jednak podkreli znaczny potencjał ludnociowy i ekonomiczny tych rynków oraz znaczce potrzeby inwestycyjne, w szczególnoci zwizane z rozwojem infrastruktury. Z realizacj powyszych celów bezporednio zwizana jest polityka nieki w zakresie rozbudowy grupy kapitałowej. W 2006 roku przygotowywane s dalsze inwestycje kapitałowe za granic. Priorytetowym celem Grupy jest tworzenie lub rozbudowa na zagranicznych rynkach profesjonalnej sieci sprzeday i zaopatrzenie jej w pełn palet wyrobów nieki. Na bazie pomylnie rozwijajcych si stosunków handlowych Spółka nadal zamierza ucila powizania kapitałowe polegajce na przenoszeniu produkcji bezporednio na rynki lokalne. Lokowanie produkcji w nowych krajach wymaga wielu kalkulacji ekonomicznych, jak równie gruntownego poznania specyfiki nowych rynków, uwarunkowa wicych si z funkcjonowaniem na nich, obowizujcych przepisów prawnych, podatkowych oraz ewentualnych lokalnych wymogów i ogranicze. Dlatego nieka korzysta z pomocy i wsparcia miejscowych Partnerów, co w praktyce okazało si rozwizaniem skutecznym i efektywnym. Zdaniem Zarzdu Spółki dominujcej, wypracowane w 2005 roku wyniki finansowe oraz uzyskana pozycja nieki na rynku polskim, a take na rynkach Europy Wschodniej, potwierdzaj realno perspektyw dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 14

15 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany Po trwajcym pół roku spowolnieniu wzrostu gospodarczego, w drugim półroczu 2005 roku nastpiła wyrana poprawa. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2005 roku był popyt zewntrzny, natomiast popyt krajowy z trudem przełamuje stagnacyjn tendencj. Rok 2005 nie był dla brany farb i lakierów okresem łatwym. Nie najlepsza koniunktura gospodarcza osłabiła aktywno konsumentów na rynku. Z cał pewnoci mona stwierdzi, e sytuacja była znacznie gorsza ni w roku wczeniejszym. Według danych GUS nastpił spadek produkcji w całej brany farb i lakierów. Prognoza gospodarcza na przyszłe lata zalena bdzie w duej mierze od ustabilizowania si sytuacji politycznej naszego kraju. Generalnie oczekuje si, e tempo wzrostu gospodarczego w latach powinno o około 1% przekracza to zanotowane w 2005 roku. Głównym czynnikiem wzrostu PKB powinien by popyt krajowy wraz z oywieniem konsumpcji prywatnej i inwestycji. Pozytywnym aspektem dla firm z brany budowlanej moe by równie fakt, e w ycie weszła ustawa o zwrocie osobom fizycznym czci podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Ustawa ma zrekompensowa inwestorom indywidualnym podwyk stawki VAT z 7 proc. do 22 procent która nastpiła z chwil przystpienia Polski do Unii Europejskiej. Dziki poprawkom, o zwrot podatku bd si mogły stara nawet te osoby, które maj faktury wystawione po 1 maja 2004 r. Niestety mniej optymistycznie dla budownictwa wyglda sprawa ulgi remontowej. Obowizujca przez 3 lata ( ) ulga nie została przedłuona na lata kolejne, co w najbliszej przyszłoci moe spowodowa zmniejszenie wydatków na zakup materiałów remontowo-budowlanych przez gospodarstwa domowe. Generalnie jednak sytuacja gospodarcza w kraju na pocztku 2006 roku postrzegana jest optymistycznie, pomimo tego, e stopa bezrobocia nadal utrzymuje si na wysokim 17,6% poziomie, a deficyt budetowy jest wysoki i bliski krytycznego poziomu. Wzrost gospodarczy jest coraz wyszy, a warto złotego wobec EURO i USD ronie od kilku miesicy, co pozwala na tani import do Polski zarówno surowców, jak i gotowych produktów. Trudno jednak okreli czy zjawiska te s trwałe i czy tendencja ta nie ulegnie odwróceniu. 4. Rynek farb i lakierów w 2005 roku Wielko rynku Wielko rynku farb i lakierów w Polsce w 2005 roku szacuje si na ok. 345 mln litrów w ujciu ilociowym, oraz na około 2,0 mld złotych w ujciu wartociowym. Szacuje si, Pozostali 19% Polifarb Cieszyn Wrocław 25% Import 16% TBD Dbica 6% ICI Pilawa 8% Nobiles Włocłwek 8% nieka 18% Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 15

16 e w 2005 roku w porównaniu do roku 2004 w skali całej brany nastpił spadek sprzeday farb i lakierów o 6-8%. Zgodnie z danymi GUS w pierwszym półroczu 2005 roku spadki produkcji w poszczególnych grupach farb i lakierów kształtowały si na poziomie około 10%. Aktualna rednia wielko zuycia farb i lakierów w Polsce przypadajca na jednego mieszkaca (ok. 9 litrów), w porównaniu z krajami Unii Europejskiej (15 litrów ) na mieszkaca, czy z USA (20 litrów na mieszkaca), daje podstawy do oceny, e wielko tego rynku w najbliszych latach powinna rosn. Bardzo pozytywnie ocenia si perspektywy rozwoju rynku farb i lakierów na Ukrainie i Białorusi. O duym potencjalnym zapotrzebowaniu i moliwociach zbytu na tych rynkach wiadczy mog obecne wielkoci zuycia farb i lakierów szacowane na poziomie 3 litrów na jednego mieszkaca na Ukrainie oraz 4 litrów na osob na Białorusi. Wielko rynku farb i lakierów w tych krajach oceniana jest na podstawie danych o liczbie ludnoci, jej potencjale nabywczym oraz własnego rozpoznania marketingowego chłonnoci rynków. Dane te s szacunkowe i uywane głównie dla potrzeb własnych. Udział Grupy Kapitałowej w rynku farb i lakierów na Ukrainie oraz Białorusi jest w chwili obecnej trudny do oszacowania ze wzgldu na brak wiarygodnych danych o strukturze sprzeday poszczególnych producentów w analizowanych okresach w poszczególnych krajach. Producenci Krajowy przemysł farb i lakierów jest do skoncentrowany. Piciu najwikszych producentów z brany kontroluje prawie 3/4 rynku, a udział dwóch najwikszych przekracza 40%. W krajowej brany farb i lakierów operuje ponad 150 producentów. Zdecydowana wikszo to firmy bardzo małe tylko nieco ponad 20 firm zatrudnia wicej ni 50 pracowników. Znacznie wiksza jest liczba dystrybutorów oraz importerów i trudno jest nawet w przyblieniu oszacowa liczb hurtowni zwłaszcza, e zdecydowana wikszo z nich poza wyrobami lakierowymi rozprowadza take szerok gam innych produktów chemicznych. Czołowi wytwórcy farb i lakierów poszerzaj dynamicznie własn sie dystrybucyjn. Liderami polskiego rynku farb i lakierów wci pozostaje piciu producentów: Polifarb Cieszyn-Wrocław (grupa midzynarodowa Sigma Kalon), NIE KA, Nobiles Włocławek (holenderska grupa Akzo Nobel), ICI Pilawa (brytyjska grupa Imperial Chemical Industries ICI) oraz TBD Dbica (fiska Tikkurila oraz szwedzka Beckers). Do znaczny udział w iloci sprzedawanych w Polsce farb i lakierów ma take import. W ujciu ilociowym wyroby z importu stanowi około 16% rynku, jednak z powodu wyszych cen wyrobów importowanych od cen wyrobów rodzimych, w ujciu wartociowym ich udział w rynku szacuje si na około 23%. Najwiksze przedsibiorstwa brany (poza NIE K) kontrolowane s przez zagranicznych inwestorów branowych. Jednak w cigu ostatnich lat najszybciej rozwijajcym si duym przedsibiorstwem była NIE KA, która zdystansowała Nobiles Włocławek, ICI Pilawa oraz TBD Dbica, mimo e firmy te posiadaj dłusze tradycje rynkowe oraz silne wsparcie finansowe w midzynarodowych koncernach. Zdecydowana nadwyka poday nad popytem oraz stagnacja na rynku budowlanym (przy rosncym potencjale produkcyjnym firm) powoduj, e konkurencja w brany farb i lakierów jest bardzo dua. Wida to m.in. po intensywnoci działa promocyjno-reklamowych. W budowaniu przewagi konkurencyjnej krajowi producenci wykorzystuj przede wszystkim potencjał własnej marki, wród których marka NIE KA naley do grupy najsilniejszych w brany. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 16

17 Aktualnie nieka jest jedyn spółk z brany, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartociowych (Polifarb Cieszyn Wrocław i TBD Dbica zostały wycofane z obrotu giełdowego). Decydujcym dla sprzeday Grupy Kapitałowej jest rynek polski. Siln pozycj nieka posiada take na rynkach Ukrainy i Białorusi gdzie napotyka konkurencj tych samych producentów farb i lakierów z Europy Zachodniej, którzy równie prowadz własn polityk ekspansji. Potwierdza to trafno wyboru kierunku inwestycji obranego przez NIE K oraz poprawno oceny siły nabywczej społeczestw w tych krajach. Na rynku ukraiskim funkcjonuje nie mniej ni 20 czołowych dystrybutorów oraz ok. 50 producentów (w tym ok. 10 duych podmiotów). Struktura rynku w ujciu ilociowym przedstawia si nastpujco: 70-75% to produkcja krajowa, 20-25% - produkty importowane. Tempo wzrostu sprzeday materiałów lakierniczych oceniane jest na 20-25%. Dokładna ocena chłonnoci rynku farb jest jednak do złoona, a w zwizku z wystpowaniem zjawiska nielegalnego wprowadzania do obrotu towaru importowanego, trudno jest prawidłowo oceni wielko importu. Najbardziej popularne przedsibiorstwa branowe na Ukrainie to: LAKMA, EUROKOLOR, NIE KA-UKRAINA, MASTER, SOWA, DEKO,,, -, -,,!"# $%&, Dniepropietrowskij Łakokrasocznyj Zawod, INTER-LUX, JANTAR, Czerkasskij Łakokrasocznyj Zawod, ', (, ",, ), '*, +-, OIKOS UKRAINA,,- i inne. Na Ukrainie oraz Białorusi nieka wyprzedziła w niektórych asortymentach działania innych producentów farb. W niedalekiej przyszłoci powinno to zaowocowa uzyskaniem bardzo istotnej przewagi konkurencyjnej na obiecujcych rynkach krajów bdcych przedmiotem zarówno inwestycji, jak i intensywnej ekspansji marketingowej. 5. Wpływ sytuacji gospodarczej na wyniki Grupy Kapitałowej w 2005 roku W 2005 roku Spółka pomylnie realizowała zaplanowane przedsiwzicia. Czynnikiem zewntrznym majcym najwikszy wpływ na sytuacj Spółki było ryzyko zmiany kursów walut. Znaczny spadek kursu waluty EURO, w której nieka dokonuje zakupu wikszoci podstawowych surowców, pozwolił Spółce na uzyskanie wyszej mary operacyjnej. W marcu 2005r. Rozporzdzeniem Prezydenta Ukrainy zniesiono ulgi inwestycyjne w wolnych strefach ekonomicznych co spowodowało konieczno uiszczania od pocztku 2005 roku przez spółk zalen - niek Ukraina w Jaworowie podatku dochodowego, co nie było przewidziane w planach Grupy. 6. Sprzeda i portfel zamówie Sprzeda według grup asortymentowych nieka jest jednym z wiodcych producentów farb i lakierów w Polsce, koncentrujcym swoj działalno w szczególnoci w segmencie farb emulsyjnych (wodorozcieczalne), olejno-ftalowych (rozpuszczalnikowe) oraz mas szpachlowych. Spółka oferuje szeroki zakres wysokiej jakoci farb i lakierów, jednoczenie zapewniajc Klientom pomoc w zakresie wdraania i aplikacji jej produktów. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 17

18 Asortyment wyrobów i towarów oferowanych przez Spółk mona podzieli na cztery podstawowe grupy: farby wodorozcieczalne, farby rozpuszczalnikowe, masy szpachlowe, pozostałe, w tym: impregnaty, kleje, system docieple, farby drukarskie, farby przemysłowe. W poszczególnych grupach asortymentowych wiodce miejsca zajmuj: Farby wodorozcieczalne: Ultra Biel najtasza w ofercie Spółki biała farba emulsyjna do malowania wntrz. nieka Eko farba emulsyjna do malowania wntrz o znacznie podwyszonej odpornoci na cieranie na sucho. nieka Grunt farba emulsyjna podkładowa, wykorzystywana głównie do gruntowania zaspoinowanych płyt gipsowo-kartonowych. nieka Max farba emulsyjna do malowania wntrz, zapewniajca odporno na zmywanie, dodatkowo charakteryzujca si du sił krycia. nieka Kuchnia i Łazienka emulsja przeznaczona do malowania pomieszcze szczególnie naraonych na działanie wilgoci. nieka Acry Fasadowa farba emulsyjna przeznaczona do malowania powierzchni zewntrznych. nieka Beton - Posadzka farba akrylowa do malowania podłoy betonowych. Supermal Emalia akrylowa ekologiczna wersja nieki Supermal, stosowana do malowania drewna i metalu wewntrz i na zewntrz pomieszcze. Farby rozpuszczalnikowe: Supermal Emalia olejno-ftalowa emalia olejno-ftalowa do malowania drewna i metalu wewntrz i na zewntrz pomieszcze, o wszechstronnym zastosowaniu. nieka Max Emalia alkidowa do okien i drzwi emalia alkidowa do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów stalowych i eliwnych, tynków i betonu wewntrz i na zewntrz pomieszcze. Urekor S podkładowa farba antykorozyjna. nieka na dach farba poliwinylowa do malowania powierzchni ocynkowanych. Impregon lakierobejca lakierobejca do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna wewntrz i na zewntrz pomieszcze. Impregon impregnat impregnat ochronno-dekoracyjny do pielgnacji drewna uytkowanego na zewntrz pomieszcze. Superlak podkład celulozowy lakier celulozowy podkładowy. Superlak lakier poliuretanowy dwuskładnikowy poliuretanowy lakier do podłóg i parkietów. Szpachlówki: Acryl Putz Start - szpachla sypka przeznaczona do pierwszego wyrównywania cian, wygładzania znacznych ubytków w podłou, spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, a take do wykocze. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 18

19 Acryl Putz Finisz szpachla gotowa do uycia, nakładana na ciany cienkimi warstwami w celu ich ostatecznego wygładzenia i przygotowania do malowania. Acryl-Putz fasada szpachla sypka do stosowania na zewntrz. Pozostałe: Impregnat wzmacniajco-gruntujcy do przygotowania podłoa w linii SUPER-DOM impregnat gruntujco wzmacniajcy do cian i podłóg, przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoy gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp. Strong klej do parkietu Parkietolep wodorozcieczalny klej na bazie poliwinylowej, stosowany do przyklejania wszelkich drewnianych i drewnopochodnych materiałów podłogowych do porowatych betonowych podłoy. Farby drukarskie - farby fleksograficzne rozpuszczalnikowe. W 2005 roku nasza oferta składała si z nastpujcych wyrobów: farby standard i LUX w 5-ciu podstawowych kolorach white, yellow, magenta, black i cyan, oraz ich koncentraty i lakiery rozjaniajcy i rozcieczajcy. Obecnie trwaj prace badawcze nad wdroeniem w 2006 roku farb fleksograficznych wodnych, co pozwoli na pozyskanie nowej grupy klientów specjalizujcej si w nadrukach na opakowaniach tekturowych i papierowych. Towary: Gruntoemalia nieka na rdz łczy w sobie cechy trzech wyrobów: podkładowej farby antykorozyjnej, farby podkładowej oraz emalii nawierzchniowej. Colorex uniwersalna pasta koloryzujca przeznaczona do zabarwiania dowolnej farby zarówno wodnej, jak i rozpuszczalnikowej. EURO-Colorex fasada odmiana Colorexu przeznaczona do barwienia farb zewntrznych. Stosowany take do barwienia tynków akrylowych w systemach docieple. W asortymencie Spółki zalenej Hadrokor, oprócz wyrobów produkowanych we współpracy ze Spółk dominujc, nadal utrzymywana jest produkcja farb i zestawów do zabezpiecze antykorozyjnych przeznaczonych dla duych odbiorców o specyficznych potrzebach w zakresie ochrony przed korozj. W roku 2005 uruchomiono w Spółce produkcj i sprzeda farb nitro. W indywidualnych przypadkach prowadzone s wdroenia pod konkretne zamówienia kontrahentów. nieka - BELPOL w roku 2005 prowadziła produkcj oraz sprzeda sypkiej masy szpachlowej Akryl-Putz. Dodatkowo uruchomiono na Białorusi produkcj i sprzeda impregnatów. Spółka Farbud jest hurtowni farb i lakierów prowadzc sprzeda wyrobów nieki, jak równie innych producentów. Udział Spółki dominujcej w przychodach Farbudu wynosi ok. 32%. Polska Chemia Budowlana nieka Sp. z o.o. w 2005 roku była spółk usługowdziałajc głównie na rzecz Grupy Kapitałowej i wiadczc usługi w zakresie: rozwijania i zwikszania sprzeday towarów na skal hurtow, ze szczególnym uwzgldnieniem wyrobów wchodzcych w skład systemu docieple nieka Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 19

20 System oraz wyrobów produkowanych przez Zakład Farb i Lakierów Hadrokor Sp. z o.o. Włocławek wchodzcy w skład grupy kapitałowej nieka, rozwijania i doskonalenia obsługi handlowej towarów znajdujcych si w ofercie F.F. i L. nieka SA, rozpoznawania i badania zasadnoci wprowadzenia do oferty FFiL nieka S.A. nowych towarów handlowych, 7 lutego 2005 roku Sd zarejestrował zmian nazwy Spółki na Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Sp. z o.o. z siedzib w Bytowie oraz przedmiotu jej działania którym jest obecnie produkcja i sprzeda farb oraz lakierów proszkowych. nieka Ukraina w roku 2005 prowadziła produkcj oraz sprzeda farb wodorozcieczalnych oraz sypkiej masy szpachlowej Akryl-Putz. nieka w Wistowej na Ukrainie w roku 2005 prowadziła produkcj oraz sprzeda farb rozpuszczalnikowych (SUPERMAL) białych oraz prowadziła sprzeda hurtow wyrobów i towarów kupowanych w Spółce dominujcej. Sped-Farb jest spółk usługowdziałajc głównie na rzecz Spółki dominujcej w zakresie usług transportowych i spedycyjnych. Dynamika sprzeday W 2005 roku Grupa Kapitałowa nieka osignła wzrost sprzeday i utrzymała dynamik rozwoju. Warto sprzeday na poziomie 381,4 mln zł oznacza dynamik sprzeday na poziomie 106,5 % w porównaniu do roku Warto sprzeday, zgodnie ze standardami MSSF, została pomniejszona o kwot wypłaconych bonusów. Najszybciej wzrastajc grup sprzedaow s szpachlówki oraz farby wodorozcieczalne. Jest to spowodowane rozwojem Grupy Kapitałowej, ustaleniem nowych priorytetów w strategii marketingowej oraz poszerzaniem asortymentu sprzedawanych produktów, których produkcja czsto lokalizowana jest w podmiotach Grupy Kapitałowej nieka. Dobry wynik Grupa osignła w sprzeday wyrobów rozpuszczalnikowych. Wzrost o 4% w tej grupie asortymentowej Grupa osignły midzy innymi dziki poszerzeniu jej o nowe wyroby i cigłemu ulepszaniu dotychczasowych. Dynamika sprzeday wyrobów Grupy ogółem była dobra i wyniosła 110 % wartociowo i 111 % ilociowo. Sprzeda wyrobów wg głównych grup asortymentowych w tys. zł Sprzeda wartociowa wyrobów w tys zł Dynamika Emulsyjne % Ftalowe % Szpachlówki % Pozostałe % Suma całkowita % Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 20

1. Wstp do Sprawozdania Zarzdu za 2006 rok... 3. 2. Strategiczne cele Spółki... 4. 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany w 2006 roku...

1. Wstp do Sprawozdania Zarzdu za 2006 rok... 3. 2. Strategiczne cele Spółki... 4. 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany w 2006 roku... 1. Wstp do Sprawozdania Zarzdu za 2006 rok... 3 2. Strategiczne cele Spółki... 4 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany w 2006 roku... 5 4. Rynek farb i lakierów w 2006 roku... 6 5. Wpływ sytuacji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2013 r.

Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2013 r. Warszawa, 29 sierpnia 2013 r. Agenda Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Rynek polski Rynki zagraniczne Informacje korporacyjne 2 Wyniki skonsolidowane w mln PLN 1 pólrocze 2013 1 półrocze 2012 dynamika

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 3 kwartały 2013 roku. Warszawa, 7 listopada 2013 r.

Prezentacja wyników za 3 kwartały 2013 roku. Warszawa, 7 listopada 2013 r. Warszawa, 7 listopada 2013 r. Agenda Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Rynek polski Rynki zagraniczne Informacje korporacyjne 2 Wyniki skonsolidowane w mln PLN 3 kwartały 2013 3 kwartały 2012 dynamika

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2013 rok. Warszawa, 26 lutego 2014 r.

Prezentacja wyników za 2013 rok. Warszawa, 26 lutego 2014 r. Warszawa, 26 lutego 2014 r. Agenda Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Rynek polski Rynki zagraniczne Informacje korporacyjne 2 Wyniki skonsolidowane w mln PLN 2013 2012 dynamika przychody 573,9 576,5 99,6%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane w I półroczu 2011 roku

Wyniki skonsolidowane w I półroczu 2011 roku Prezentacja wyników FFiL Śnieżka S.A. za I półrocze 2011 roku Warszawa, 24 sierpnia 2011 roku Zrealizowane wyniki finansowe Perspektywy rozwoju Grupy Informacje korporacyjne Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów Historia Strategia Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu zatrudniającego kilka osób staliśmy się znaczącym zakładem produkcyjnym zaopatrującym w swoje wyroby europejskich jak i azjatyckich

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.07.2010 roku do 30.09.2010 roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników II kwartału 2008 r. Warszawa, 1 sierpnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku oponiarskim Skonsolidowane wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ 2011. Raport kwartalny za okres od 01.01.2011r. do 31.03.2011

I KWARTAŁ 2011. Raport kwartalny za okres od 01.01.2011r. do 31.03.2011 I KWARTAŁ 2011 Raport kwartalny za okres od 01.01.2011r. do 31.03.2011 Zawierający: PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A....4 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOCI nr 50/W

DEKLARACJA ZGODNOCI nr 50/W DEKLARACJA ZGODNOCI nr 50/W DREWNOCHRON RODEK OCHRONNO-DEKORACYJNY DO DREWNA PKWiU:24.30.22-15.90 do malowania elementów z drewna iglastego, stosowanych na zewntrz budynków oraz okien i drzwi, eksploatowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2012 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Śnieżka... 4 1.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka fakty i liczby...4 1.2 Dane Grupy Kapitałowej:...4

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz naley

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą :

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą : RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ 2011 R. SIERPIEŃ 2011r 1. Informacje ogólne WASPOL Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo-Usługowego WASPOL

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:49:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:49:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.01.2017 godz. 08:49:03 Numer KRS: 0000419887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2010 ROK Strona 1 Grupa Kapitałowa Śnieżka 531 699 tys. zł >> Przychody ze sprzedaży 62 226 tys. zł >> Zysk operacyjny 47 516 tys. zł >> Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 Realizacje Wałbrzych, 14 lipiec 2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Spis treci Otoczenie rynkowe Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Omówienie wyników poszczególnych segmentów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:59:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:59:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2014 godz. 13:59:11 Numer KRS: 0000143579 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:40:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:40:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.01.2017 godz. 23:40:11 Numer KRS: 0000175415 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Śnieżka... 4 1.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka fakty i liczby...4 1.2 Dane Grupy Kapitałowej:...5

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane w I kwartale 2010 roku

Wyniki skonsolidowane w I kwartale 2010 roku Prezentacja wyników FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku Warszawa, 12 maja 2010 r. Zrealizowane wyniki finansowe Perspektywy rozwoju Grupy Informacje korporacyjne Społeczna odpowiedzialność biznesu

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo