1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13"

Transkrypt

1

2 Spis treci 1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Sytuacja gospodarcza w kraju i brany Rynek farb i lakierów w 2005 roku Wpływ sytuacji gospodarczej na wyniki Grupy Kapitałowej w 2005 roku Sprzeda i portfel zamówie Produkcja Badania i rozwój Polityka zaopatrzenia Korzystanie ze rodowiska Inwestycje Pracownicy Finanse Informacje dodatkowe Podsumowanie...47 Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 2

3 1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok Dane Grupy Kapitałowej: W skład Grupy Kapitałowej wchodz: I. Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. - Spółka dominujca Siedziba Zarzdu Spółki: Lubzina 34 a pow: ropczycko - sdziszowski woj: podkarpackie Rejestracja Spółki: Spółka działa na podstawie statutu ustanowionego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy sporzdzonego w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 121/98 r. uzupełniony aktem Nr.754/98 z dnia Wpis do rejestru handlowego dokonany został przez Sd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, dnia pod poz. RHB - Dział B nr.1818, natomiast wpis Spółki do KRS pod numerem został dokonany w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego. Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, klei, szpachli itp. Oddziały: 1. Lubzina 34 a Lubzina pow: ropczycko sdziszowski woj.: podkarpackie 2. Brzenica Brzenica pow: Dbica woj.: podkarpackie 3. Pustków Pustków pow: Dbica woj: podkarpackie Kapitał Akcyjny: zł akcji o wartoci nominalnej 1 zł. W 2005 roku wysoko kapitału akcyjnego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 3

4 Reprezentacja Spółki: Rada Nadzorcza Jerzy Pater - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Stanisław Cymbor - Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej Stanisław Wiatr - Sekretarz Rady Nadzorczej Stanisław Mikrut - Członek Rady Nadzorczej Marta Mikrut - Grobelny - Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Łapiski - Członek Rady Nadzorczej Jakub Bentke - Członek Rady Nadzorczej W 2005r. upłynła kadencja Rady Nadzorczej i Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nastpn kadencj w dotychczasowym składzie osobowym. Zarzd: Piotr Mikrut - Prezes Zarzdu Witold Wako Członek Zarzdu, a od dnia 1 kwietnia 2005 r. Wiceprezes Zarzdu Janusz Ksek - Członek Zarzdu II. Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Sp. z o.o. w Bytowie, do r. Polska Chemia Budowlana nieka Spółka z o.o., od Fabryka Farb i Lakierów proszkowych Proximal Sp.z o.o - Spółka zalena konsolidowana metod pełn. Siedziba Zarzdu Spółki: Bytów ul. Lena 5 powiat: bytowski woj: pomorskie do : Lubzina 34a powiat: ropczycko - sdziszowski woj: podkarpackie Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. zarejestrowanej dnia 7 lutego 2005 r. firma Spółki brzmi: Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci. Spółka moe posługiwa si skrócon wersj firmy: FF i LP Sp. z o.o. Uchwał przywołanego wyej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. siedzib Spółki jest miasto Bytów, powiat bytowski, Województwo Pomorskie. Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. podwyszono kapitał zakładowy do kwoty ,-zł. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 4

5 Po podwyszeniu kapitał zakładowy stanowi 200 udziałów po 500,- zł kady. Udziały w kapitale zakładowym po podwyszeniu posiadaj: 1) Fabryka Farb i Lakierów NIE KA S.A. w Lubzinie- 156 udziałów po 500,- zł kady (78% kapitału zakładowego), 2) Andrzej Kin, zamieszkały w Studzience, ul Spokojna udziałów po 500,- zł kady (10% kapitału zakładowego), 3) Donat Gorzelak, zamieszkały w Pile, ul. Mickiewicza udziałów po 500,- zł kady (6% kapitału zakładowego), 4) Jerzy Jasiski, zamieszkały w Pile, ul. eromskiego udziałów po 500,- zł kady (6% kapitału zakładowego). Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. zarejestrowanej dnia 7 lutego 2005 r. przedmiot działalnoci okrelony w 5 ust. 2 Umowy Spółki sporzdzonej w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jolanty Kremskiej-Bialik w Dbicy (Akt Notarialny Rep. A nr 3845/2001 z dnia ): Przedmiotem działalnoci Spółki jest midzy innymi: - sprzeda hurtowa farb, - sprzeda hurtowa chemikaliów przemysłowych, - sprzeda detaliczna farb, lakierów, politury, pozostałych materiałów budowlanych, - produkcja farb i lakierów, - produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, W dniu dodano produkcj i sprzeda mydeł technicznych. Działalno koncesjonowana lub objta obowizkiem uzyskania zezwole okrelonych przepisami ustaw szczególnych prowadzona bdzie po uprzednim ich uzyskaniu. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o., uchwały którego zostały zarejestrowane dnia 7 lutego 2005 r., podjło ponadto uchwały w sprawie zmian Umowy spółki, przyjcia tekstu jednolitego Umowy Spółki, zasad wynagradzania członków zarzdu i prowadzenia rachunkowoci według Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci. W zwizku z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej NIE KA Sp. z o.o. odbytego dnia 29 grudnia 2004 r. postanowieniem Sdu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego z dn r. wpisano z dniem 7 lutego 2005r. zmiany w Krajowym Rejestrze Sdowym- Rejestrze Przedsibiorców. Kapitał Zakładowy Od 1 stycznia 2004 r. do 7 lutego 2005 r.: zł składajcy si z 100 udziałów po 500 zł. Od 7 lutego 2005 r. do dnia dzisiejszego: zł składajcy si z 200 udziałów po 500 zł. Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Od 1 stycznia 2004 r. do 7 lutego 2005 r.: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A % Od 7 lutego 2005 r. do dnia dzisiejszego: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 78 % Andrzej Kin - 10 % Donat Gorzelak - 6 % Jerzy Jasiski - 6 % Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 5

6 Reprezentacja Spółki: Zarzd: Andrzej Kin Prezes Zarzdu Rada Nadzorcza Stanisław Cymbor Przewodniczcy Donat Gorzelak Zastpca Przewodniczcego Stanisław Mikrut - Członek Jarosław Kocik Sekretarz III. FARBUD Spółka z o.o. Spółka zalena konsolidowana metod pełn Siedziba Zarzdu Spółki: Lublin ul. Stefczyka 30 Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Lublinie XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS Przedmiot działalnoci Spółki: Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Wynajem powierzchni biurowo-magazynowych. Kapitał Zakładowy: zł składajcy si z udziałów po zł. W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 80,93 % Jerzy Samonek - 19,07 % W 2005 roku skład wspólników Spółki nie ulegał adnym zmianom. Reprezentacja Spółki: Rada Nadzorcza: Stanisław Cymbor Przewodniczcy, Witold Wako Członek do dnia r., Jarosław Kocik Członek od dnia r., Stanisław Wiatr Sekretarz, W 2005 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie podlegał adnym zmianom. Zarzd: Jerzy Samonek Prezes Zarzdu Ewa Samonek Zastpca Prezesa Zarzdu Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 6

7 IV. HADROKOR Spółka z o.o. - spółka zalena konsolidowana metod pełn Siedziba Zarzdu Spółki: Włocławek ul. Smocza 19 woj. kujawsko-pomorskie Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, itp., Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Prace badawcze rozwojowe i projektowe, Kapitał Zakładowy: zł składajcy si 828 udziałów po zł. W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Główni udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 50,00 % Dariusz Tadeusz Drozd - 19,08 % Daniel Sylwester Hadrowicz - 18,48 % Inni udziałowcy o udziałach poniej 5% W dniu 30 marca 2006 roku dokonano transakcji kupna - sprzeday udziałów pomidzy udziałowcami, w wyniku których skład wspólników Spółki przedstawia si nastpujco: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 51,09 % Dariusz Tadeusz Drozd - 21,62 % Daniel Sylwester Hadrowicz - 19,32 % Inni udziałowcy o udziałach poniej 5% Reprezentacja Spółki Rada Nadzorcza: Tadeusz Mieczysław Drozd Przewodniczcy, Witold Wako Vice przewodniczcy do dnia r., Daniel Sylwester Hadrowicz Sekretarz, Jerzy Pater - Członek, Stanisław Wiatr Członek, Jarosław Kocik Vice przewodniczcy od dnia r. W dniu r. Zgromadzenie Wspólników podjło Uchwał o zmianie w Radzie Nadzorczej, na mocy której odwołano z Rady Pana Witolda Wako a powołano Pana Jarosława Kocik. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 7

8 Zarzd: Dariusz Tadeusz Drozd Prezes Zarzdu Marek Daniel Hadrowicz Viceprezes Zarzdu, W dniu r. tragicznie zginł Viceprezes Zarzdu - Pan Marek Daniel Hadrowicz. Do dnia dzisiejszego stanowisko Viceprezesa nie zostało obsadzone. V. nieka Ukraina Spółka z o.o. w Jaworowie - Spółka zalena konsolidowana metod pełn Siedziba Dyrekcji Spółki: Jaworów ul. Prywokzalna 1A obwód Lwowski, rejon Jaworowski Ukraina Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Jednolitym Rejestrze Pastwowym Przedsibiorstw i Instytucji Ukrainy pod numerem Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, klei, szpachli itp., Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. - 51,00 % Włodimir I. Ławrow - 15,68 % Ilia S. Rojzen - 15,68 % Aleksander W. Statkiewicz - 15,68 % Aleksander A. Gołod - 1,96 % W 2005 roku skład wspólników Spółki nie ulegał adnym zmianom. Kapitał Zakładowy: UAH W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Komisja Rewizyjna: Kazimierz Mikrut Przewodniczcy do r. Włodimir I. Ławrow - Członek Stanisław Cymbor Członek do r. W dniu 15 kwietnia 2005 r. w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej dokonano zmian, w wyniku których skład Komisji Rewizyjnej przedstawia si obecnie nastpujco: Stanisław Cymbor Przewodniczcy od r. Włodimir I. Ławrow Członek Ilia S. Rojzen Członek od r. Jarosław Kocik - Członek od r. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 8

9 Zarzd (Dyrekcja): Aleksander Gołod - Dyrektor Generalny Jerzy Pietrzyk - Dyrektor Produkcji Igor Bilewicz Główny Ksigowy W 2005 r. w składzie osobowym Dyrekcji nie nastpiły adne zmiany. VI. nieka Spółka z o.o. w Wistowej, Ukraina - Spółka zalena konsolidowana metod pełn Siedziba Dyrekcji Spółki: Wistowa ul. Strilciw 1B obwód Iwano-Frankowski, rejon Kałuski Ukraina Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Jednolitym Rejestrze Pastwowym Przedsibiorstw i Instytucji Ukrainy pod numerem Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, klei, szpachli itp., Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. - 45,00 % nieka Ukraina Sp.z o.o. Jaworów - 26,00 % CZ.A.S. Sp. z o.o. Kałusz, Ukraina - 29,00 % Kapitał Zakładowy: ,00 UAH Komisja Rewizyjna: W dniu 21 czerwca 2005 roku powołano Komisj Rewizyjn w składzie: Igor Bilewicz - Przewodniczcy Jarosław Kocik - Członek Tatiana Kuriatnik - Członek Zarzd (Dyrekcja): Nikołaj A. Siemaniszyn Dyrektor Generalny do r. Wiktor R. Baczyski - Dyrektor Generalny od r. do chwili obecnej Krzysztof Wieczorkiewicz Z-ca Dyrektora od r. do chwili obecnej VII. NIEKA- BELPOL Sp. z o.o. (poprzednio Białorusko-Polska nieka Sp. z o.o.) w odino koło Miska Spółka zalena skonsolidowana metod pełn od półrocza 2004 roku Siedziba Dyrekcji Spółki: odino ul. Suchogriadskaja 9 p.304 Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 9

10 obwód Miski Republika Białoruska Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Rejestrze Pastwowym Osób Prawnych i Przedsibiorców Prywatnych Białorusi pod numerem Z dniem 1 wrzenia 2005 roku Białorusko-Polska nieka Sp. z o.o. zmieniła nazw na nieka BELPOL Sp. z o.o. Przedmiot działalnoci Spółki: Produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, itp., Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi, Samochodowy transport ciarowy Kapitał Zakładowy: USD W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie ulegała adnym zmianom. Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A. 51 % Witalij orow - 37 % Anatolij Szeleg - 12 % Reprezentacja Spółki Komisja Rewizyjna: W dniu r. powołano Komisje Rewizyjn w składzie: Jarosław Kocik Przewodniczcy, Walentyna Ochab Członek, Oleg Momotow - Członek, Do chwili obecnej skład Komisji Rewizyjnej Spółki nie ulegał adnym zmianom. Zarzd: Anatolij Niewmieryckij - Dyrektor VIII. SPEDFARB Spółka z o.o. Spółka stowarzyszona skonsolidowana metod praw własnoci Siedziba Zarzdu Spółki: Brzenica 18 powiat: dbicki woj: podkarpackie Rejestracja Spółki: Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Sdzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS Przedmiot działalnoci Spółki: Transport ldowy, rurocigowy, handel hurtowy i komisowy, handel detaliczny, usługi wspomagajce transport,. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 10

11 Kapitał Zakładowy zł składajcy si ze 100 udziałów po 500 zł W 2005 roku wysoko kapitału zakładowego Spółki nie podlegała adnym zmianom. Udziałowcy Spółki z ograniczon odpowiedzialnoci: Fabryka Farb i Lakierów nieka S.A % Andrzej Bana - 32 % Jolanta Panz - 33 % W 2005 roku skład wspólników Spółki nie podlegał adnym zmianom. Reprezentacja Spółki: Zarzd: Bana Andrzej Prezes Zarzdu Jolanta Panz Vice Prezes Zarzdu Rada Nadzorcza Nie powołano IX. Powizania kapitałowe dotycz równie nastpujcych Spółek konsolidowanych metod praw własnoci w zwizku z wielkoci obrotów ze spółk dominujc: Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie - 10,07% udziałów Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak & Klabacha Sp. z o.o. w Pustkowie 10,01% udziałów. 24 czerwca 2005 spółka zalena nieka Ukraina Sp z o.o. zbyła aktywa w formie udziałów (51% w kapitale zakładowym) w spółce ANSER UKRAINA Sp. z o.o. za kwot UAH (równowarto PLN). Nabywc udziałów jest Plastbud Sp. z o.o., w której FFiL nieka S.A. posiada bezporednio 10,07 % udziałów. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 11

12 Struktura grupy kapitałowej na 31 grudnia 2005 roku przedstawia si nastpujco: Grupa kapitałow a Fabryka Farb i Lakierów nieka SA H adrokor Sp z o.o. we W ł ocławku 50% udziałów nieka Ukraina Sp z o.o w Jaworowie 51% udziałów Fabryka Farb i Lakierów Proszkow ych Sp. z o.o. w Bytowie 78 % udziałów nieka Sp z o.o. w W istowej 58,26 % udziałów Farbud Sp z o.o. w Lublinie 80,93 % udziałów nieka BEL-POL Sp z o.o. w odino koło M iska 51% udziałów Powizania kapitałowe SPED - FARB Sp z o.o. w Brze nicy 35 % udziałów PLASTBUD Sp z o.o. w Pustkowie 10,07 % udziałów Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak Klabacha Sp z o.o. w Pustkowie 10,01 % udziałów Podmioty powizane z którymi obroty spółki dominujcej w 2005 r. przekroczyły równowarto EURO: Sprzeda spółki Zakupy spółki Wyszczególnienie dominujcej dominujcej Plastbud Sp. z o.o nieka Ukraina Sp z o.o Wistowa Farbud Sp. z o.o nieka-ukraina Sp. z o.o.jaworów Hadrokor Sp. z o.o Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak, Klabacha Sp. z o.o Sped-FarbSp. z o.o Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 12

13 Współpraca z podmiotami powizanymi oraz wchodzcymi w skład grupy kapitałowej polegała na: Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych w Bytowie Sp. z o.o. zajmuje si produkcj oraz sprzeda farb i lakierów proszkowych. W dniu 29 grudnia 2004 r. Zgromadzenie Wspólników Polskiej Chemii Budowlanej nieka Sp. z o.o. podjło decyzj o zmianie nazwy, siedziby oraz profilu działalnoci Spółki. Dotychczasowy zakres czciowo przejła Spółka dominujca, a cz działalnoci bdzie kontynuowana w Spółce pod now nazw. Zmiany te zostały zarejestrowane 7 lutego 2005r. FARBUD Sp. z o.o. jest jedn z wikszych hurtowni i dystrybutorów wyrobów nieki w regionie lubelskim. nieka Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie jest jednym z wikszych producentów farb i lakierów na Ukrainie. Wyroby jej s sprzedawane pod mark nieki. Dysponuje ona znaczcym potencjałem produkcyjnym oraz własn sieci odbiorców. nieka Sp. z o.o. w Wistowej na Ukrainie jest jednym z producentów farb rozpuszczalnikowych na Ukrainie. Wyroby jej s sprzedawane pod mark nieka. Dysponuje ona znaczcym potencjałem produkcyjnym oraz własn sieci odbiorców hurtowych i detalicznych. Hadrokor Sp. z o.o. we Włocławku zajmuje si produkcj wysokiej jakoci wyrobów antykorozyjnych sprzedawanych pod mark własn i nieki i uzupełniajcych jej ofert. Dysponuje własnym potencjałem wytwórczym, technologi, kadr o wysokim stopniu dowiadczenia zawodowego oraz własnym rynkiem zbytu. Wprowadzenie wyrobów Hadrokoru do oferty nieki wzbogaciło j o nowe wane pozycje nie produkowane przez niek oraz umoliwiło poszerzenie jej do krgu odbiorców przemysłowych. nieka - BELPOL Sp. z o.o. w odino koło Miska jest jednym z producentów farb i lakierów na Białorusi. Wyroby jej s sprzedawane pod mark nieka. Dysponuje ona znaczcym potencjałem produkcyjnym oraz własn sieci odbiorców detalicznych. SPEDFARB Sp. z o.o. zajmuje si obsług potrzeb transportowych w zakresie wysyłki wyrobów i towarów sprzedawanych przez FFiL nieka S.A. Współpraca z innymi podmiotami powizanymi kapitałowo dotyczyła: Firma PTS Krzystyniak & Klabacha zajmuje si wykonawstwem opakowa z tworzyw sztucznych dla nieki. Dysponuje własnym potencjałem wytwórczym, technologi i kadr o duym stopniu dowiadczenia zawodowego. Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie zajmuje si produkcj colorexów do systemów kolorowania nieki. Ponadto jest dostawc niektórych surowców oraz towarów Zasady prezentacji sprawozdania finansowego zostały zawarte we wprowadzeniu do półrocznego sprawozdania S.A.-RS FFiL nieka SA. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej nieki zakłada uzyskanie wiodcej pozycji na rynku farb i lakierów w Europie rodkowo-wschodniej. W tym celu Grupa nieka Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 13

14 planuje dalsze umacnianie swojej pozycji na dotychczasowych rynkach, ekspansj na nowe rynki oraz pozyskanie nowych segmentów rynku. W 2005 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała działania słuce wzmocnieniu jej pozytywnego wizerunku oraz zapewnieniu swoim Klientom produktów wysokiej jakoci, przy uwzgldnieniu zmieniajcych si warunków rynkowych oraz preferencji konsumentów. Działania te polegały na wzmacnianiu potencjału Grupy oraz rozwoju sieci sprzeday, w szczególnoci poprzez: - zacienianie współpracy z obecnymi Partnerami Handlowymi w kraju poprzez budowanie z nimi przyjacielskich relacji oraz kontynuowanie dla najwikszych z nich programu motywacyjnego opartego na obligacjach zamiennych na akcje; - umocnienie współpracy z kontrahentami zagranicznymi; - rozwój działalnoci na rynkach zagranicznych, którego celem jest ekspansja zarówno terytorialna, jak i produktowa; - budow bazy produkcyjnej oraz zaplecza magazynowego i technologicznego, odpowiadajcych potrzebom i planom rozwojowym Grupy nieka. W 2005 roku rozpoczła produkcj farb rozpuszczalnikowych nieka Sp. z o.o. w Wistowej na Ukrainie, oraz uruchomiono produkcj i sprzeda impregnatów w Białorusko- Polskiej niece w odino na Białorusi (obecnie NIE KA BELPOL), W 2005r. uruchomiono produkcj i sprzeda farb nitro w Spółce Hadrokor we Włocławku, a pod koniec roku Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Sp. z o.o. w Bytowie rozpoczła produkcj farb proszkowych. Plany na 2006 rok i lata nastpne zakładaj kontynuacj tych działa. W zakresie pozyskania nowych segmentów rynku w 2006 roku Spółka dominujca zamierza rozwija ofert farb przemysłowych. Strategia Grupy Kapitałowej nieka zakłada sukcesywne pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Aktualnie Spółka dominujca eksportuje swoje wyroby przede wszystkim do krajów Europy Wschodniej (Ukraina, Białoru, Rosja, Mołdawia, Litwa, Słowacja, Rumunia, Łotwa), jak równie do Kazachstanu. Grupa kapitałowa nieka prognozuje dalszy wzrost obecnoci na dotychczasowych rynkach oraz rozszerzenie rynków zbytu o kolejne pastwa, w tym europejskie, a w szczególnoci Czechy, Wgry, Niemcy oraz Austri. Trudno oszacowa warto rynków krajów Europy Wschodniej oraz prognozy ich rozwoju. Trzeba jednak podkreli znaczny potencjał ludnociowy i ekonomiczny tych rynków oraz znaczce potrzeby inwestycyjne, w szczególnoci zwizane z rozwojem infrastruktury. Z realizacj powyszych celów bezporednio zwizana jest polityka nieki w zakresie rozbudowy grupy kapitałowej. W 2006 roku przygotowywane s dalsze inwestycje kapitałowe za granic. Priorytetowym celem Grupy jest tworzenie lub rozbudowa na zagranicznych rynkach profesjonalnej sieci sprzeday i zaopatrzenie jej w pełn palet wyrobów nieki. Na bazie pomylnie rozwijajcych si stosunków handlowych Spółka nadal zamierza ucila powizania kapitałowe polegajce na przenoszeniu produkcji bezporednio na rynki lokalne. Lokowanie produkcji w nowych krajach wymaga wielu kalkulacji ekonomicznych, jak równie gruntownego poznania specyfiki nowych rynków, uwarunkowa wicych si z funkcjonowaniem na nich, obowizujcych przepisów prawnych, podatkowych oraz ewentualnych lokalnych wymogów i ogranicze. Dlatego nieka korzysta z pomocy i wsparcia miejscowych Partnerów, co w praktyce okazało si rozwizaniem skutecznym i efektywnym. Zdaniem Zarzdu Spółki dominujcej, wypracowane w 2005 roku wyniki finansowe oraz uzyskana pozycja nieki na rynku polskim, a take na rynkach Europy Wschodniej, potwierdzaj realno perspektyw dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 14

15 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany Po trwajcym pół roku spowolnieniu wzrostu gospodarczego, w drugim półroczu 2005 roku nastpiła wyrana poprawa. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2005 roku był popyt zewntrzny, natomiast popyt krajowy z trudem przełamuje stagnacyjn tendencj. Rok 2005 nie był dla brany farb i lakierów okresem łatwym. Nie najlepsza koniunktura gospodarcza osłabiła aktywno konsumentów na rynku. Z cał pewnoci mona stwierdzi, e sytuacja była znacznie gorsza ni w roku wczeniejszym. Według danych GUS nastpił spadek produkcji w całej brany farb i lakierów. Prognoza gospodarcza na przyszłe lata zalena bdzie w duej mierze od ustabilizowania si sytuacji politycznej naszego kraju. Generalnie oczekuje si, e tempo wzrostu gospodarczego w latach powinno o około 1% przekracza to zanotowane w 2005 roku. Głównym czynnikiem wzrostu PKB powinien by popyt krajowy wraz z oywieniem konsumpcji prywatnej i inwestycji. Pozytywnym aspektem dla firm z brany budowlanej moe by równie fakt, e w ycie weszła ustawa o zwrocie osobom fizycznym czci podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Ustawa ma zrekompensowa inwestorom indywidualnym podwyk stawki VAT z 7 proc. do 22 procent która nastpiła z chwil przystpienia Polski do Unii Europejskiej. Dziki poprawkom, o zwrot podatku bd si mogły stara nawet te osoby, które maj faktury wystawione po 1 maja 2004 r. Niestety mniej optymistycznie dla budownictwa wyglda sprawa ulgi remontowej. Obowizujca przez 3 lata ( ) ulga nie została przedłuona na lata kolejne, co w najbliszej przyszłoci moe spowodowa zmniejszenie wydatków na zakup materiałów remontowo-budowlanych przez gospodarstwa domowe. Generalnie jednak sytuacja gospodarcza w kraju na pocztku 2006 roku postrzegana jest optymistycznie, pomimo tego, e stopa bezrobocia nadal utrzymuje si na wysokim 17,6% poziomie, a deficyt budetowy jest wysoki i bliski krytycznego poziomu. Wzrost gospodarczy jest coraz wyszy, a warto złotego wobec EURO i USD ronie od kilku miesicy, co pozwala na tani import do Polski zarówno surowców, jak i gotowych produktów. Trudno jednak okreli czy zjawiska te s trwałe i czy tendencja ta nie ulegnie odwróceniu. 4. Rynek farb i lakierów w 2005 roku Wielko rynku Wielko rynku farb i lakierów w Polsce w 2005 roku szacuje si na ok. 345 mln litrów w ujciu ilociowym, oraz na około 2,0 mld złotych w ujciu wartociowym. Szacuje si, Pozostali 19% Polifarb Cieszyn Wrocław 25% Import 16% TBD Dbica 6% ICI Pilawa 8% Nobiles Włocłwek 8% nieka 18% Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 15

16 e w 2005 roku w porównaniu do roku 2004 w skali całej brany nastpił spadek sprzeday farb i lakierów o 6-8%. Zgodnie z danymi GUS w pierwszym półroczu 2005 roku spadki produkcji w poszczególnych grupach farb i lakierów kształtowały si na poziomie około 10%. Aktualna rednia wielko zuycia farb i lakierów w Polsce przypadajca na jednego mieszkaca (ok. 9 litrów), w porównaniu z krajami Unii Europejskiej (15 litrów ) na mieszkaca, czy z USA (20 litrów na mieszkaca), daje podstawy do oceny, e wielko tego rynku w najbliszych latach powinna rosn. Bardzo pozytywnie ocenia si perspektywy rozwoju rynku farb i lakierów na Ukrainie i Białorusi. O duym potencjalnym zapotrzebowaniu i moliwociach zbytu na tych rynkach wiadczy mog obecne wielkoci zuycia farb i lakierów szacowane na poziomie 3 litrów na jednego mieszkaca na Ukrainie oraz 4 litrów na osob na Białorusi. Wielko rynku farb i lakierów w tych krajach oceniana jest na podstawie danych o liczbie ludnoci, jej potencjale nabywczym oraz własnego rozpoznania marketingowego chłonnoci rynków. Dane te s szacunkowe i uywane głównie dla potrzeb własnych. Udział Grupy Kapitałowej w rynku farb i lakierów na Ukrainie oraz Białorusi jest w chwili obecnej trudny do oszacowania ze wzgldu na brak wiarygodnych danych o strukturze sprzeday poszczególnych producentów w analizowanych okresach w poszczególnych krajach. Producenci Krajowy przemysł farb i lakierów jest do skoncentrowany. Piciu najwikszych producentów z brany kontroluje prawie 3/4 rynku, a udział dwóch najwikszych przekracza 40%. W krajowej brany farb i lakierów operuje ponad 150 producentów. Zdecydowana wikszo to firmy bardzo małe tylko nieco ponad 20 firm zatrudnia wicej ni 50 pracowników. Znacznie wiksza jest liczba dystrybutorów oraz importerów i trudno jest nawet w przyblieniu oszacowa liczb hurtowni zwłaszcza, e zdecydowana wikszo z nich poza wyrobami lakierowymi rozprowadza take szerok gam innych produktów chemicznych. Czołowi wytwórcy farb i lakierów poszerzaj dynamicznie własn sie dystrybucyjn. Liderami polskiego rynku farb i lakierów wci pozostaje piciu producentów: Polifarb Cieszyn-Wrocław (grupa midzynarodowa Sigma Kalon), NIE KA, Nobiles Włocławek (holenderska grupa Akzo Nobel), ICI Pilawa (brytyjska grupa Imperial Chemical Industries ICI) oraz TBD Dbica (fiska Tikkurila oraz szwedzka Beckers). Do znaczny udział w iloci sprzedawanych w Polsce farb i lakierów ma take import. W ujciu ilociowym wyroby z importu stanowi około 16% rynku, jednak z powodu wyszych cen wyrobów importowanych od cen wyrobów rodzimych, w ujciu wartociowym ich udział w rynku szacuje si na około 23%. Najwiksze przedsibiorstwa brany (poza NIE K) kontrolowane s przez zagranicznych inwestorów branowych. Jednak w cigu ostatnich lat najszybciej rozwijajcym si duym przedsibiorstwem była NIE KA, która zdystansowała Nobiles Włocławek, ICI Pilawa oraz TBD Dbica, mimo e firmy te posiadaj dłusze tradycje rynkowe oraz silne wsparcie finansowe w midzynarodowych koncernach. Zdecydowana nadwyka poday nad popytem oraz stagnacja na rynku budowlanym (przy rosncym potencjale produkcyjnym firm) powoduj, e konkurencja w brany farb i lakierów jest bardzo dua. Wida to m.in. po intensywnoci działa promocyjno-reklamowych. W budowaniu przewagi konkurencyjnej krajowi producenci wykorzystuj przede wszystkim potencjał własnej marki, wród których marka NIE KA naley do grupy najsilniejszych w brany. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 16

17 Aktualnie nieka jest jedyn spółk z brany, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartociowych (Polifarb Cieszyn Wrocław i TBD Dbica zostały wycofane z obrotu giełdowego). Decydujcym dla sprzeday Grupy Kapitałowej jest rynek polski. Siln pozycj nieka posiada take na rynkach Ukrainy i Białorusi gdzie napotyka konkurencj tych samych producentów farb i lakierów z Europy Zachodniej, którzy równie prowadz własn polityk ekspansji. Potwierdza to trafno wyboru kierunku inwestycji obranego przez NIE K oraz poprawno oceny siły nabywczej społeczestw w tych krajach. Na rynku ukraiskim funkcjonuje nie mniej ni 20 czołowych dystrybutorów oraz ok. 50 producentów (w tym ok. 10 duych podmiotów). Struktura rynku w ujciu ilociowym przedstawia si nastpujco: 70-75% to produkcja krajowa, 20-25% - produkty importowane. Tempo wzrostu sprzeday materiałów lakierniczych oceniane jest na 20-25%. Dokładna ocena chłonnoci rynku farb jest jednak do złoona, a w zwizku z wystpowaniem zjawiska nielegalnego wprowadzania do obrotu towaru importowanego, trudno jest prawidłowo oceni wielko importu. Najbardziej popularne przedsibiorstwa branowe na Ukrainie to: LAKMA, EUROKOLOR, NIE KA-UKRAINA, MASTER, SOWA, DEKO,,, -, -,,!"# $%&, Dniepropietrowskij Łakokrasocznyj Zawod, INTER-LUX, JANTAR, Czerkasskij Łakokrasocznyj Zawod, ', (, ",, ), '*, +-, OIKOS UKRAINA,,- i inne. Na Ukrainie oraz Białorusi nieka wyprzedziła w niektórych asortymentach działania innych producentów farb. W niedalekiej przyszłoci powinno to zaowocowa uzyskaniem bardzo istotnej przewagi konkurencyjnej na obiecujcych rynkach krajów bdcych przedmiotem zarówno inwestycji, jak i intensywnej ekspansji marketingowej. 5. Wpływ sytuacji gospodarczej na wyniki Grupy Kapitałowej w 2005 roku W 2005 roku Spółka pomylnie realizowała zaplanowane przedsiwzicia. Czynnikiem zewntrznym majcym najwikszy wpływ na sytuacj Spółki było ryzyko zmiany kursów walut. Znaczny spadek kursu waluty EURO, w której nieka dokonuje zakupu wikszoci podstawowych surowców, pozwolił Spółce na uzyskanie wyszej mary operacyjnej. W marcu 2005r. Rozporzdzeniem Prezydenta Ukrainy zniesiono ulgi inwestycyjne w wolnych strefach ekonomicznych co spowodowało konieczno uiszczania od pocztku 2005 roku przez spółk zalen - niek Ukraina w Jaworowie podatku dochodowego, co nie było przewidziane w planach Grupy. 6. Sprzeda i portfel zamówie Sprzeda według grup asortymentowych nieka jest jednym z wiodcych producentów farb i lakierów w Polsce, koncentrujcym swoj działalno w szczególnoci w segmencie farb emulsyjnych (wodorozcieczalne), olejno-ftalowych (rozpuszczalnikowe) oraz mas szpachlowych. Spółka oferuje szeroki zakres wysokiej jakoci farb i lakierów, jednoczenie zapewniajc Klientom pomoc w zakresie wdraania i aplikacji jej produktów. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 17

18 Asortyment wyrobów i towarów oferowanych przez Spółk mona podzieli na cztery podstawowe grupy: farby wodorozcieczalne, farby rozpuszczalnikowe, masy szpachlowe, pozostałe, w tym: impregnaty, kleje, system docieple, farby drukarskie, farby przemysłowe. W poszczególnych grupach asortymentowych wiodce miejsca zajmuj: Farby wodorozcieczalne: Ultra Biel najtasza w ofercie Spółki biała farba emulsyjna do malowania wntrz. nieka Eko farba emulsyjna do malowania wntrz o znacznie podwyszonej odpornoci na cieranie na sucho. nieka Grunt farba emulsyjna podkładowa, wykorzystywana głównie do gruntowania zaspoinowanych płyt gipsowo-kartonowych. nieka Max farba emulsyjna do malowania wntrz, zapewniajca odporno na zmywanie, dodatkowo charakteryzujca si du sił krycia. nieka Kuchnia i Łazienka emulsja przeznaczona do malowania pomieszcze szczególnie naraonych na działanie wilgoci. nieka Acry Fasadowa farba emulsyjna przeznaczona do malowania powierzchni zewntrznych. nieka Beton - Posadzka farba akrylowa do malowania podłoy betonowych. Supermal Emalia akrylowa ekologiczna wersja nieki Supermal, stosowana do malowania drewna i metalu wewntrz i na zewntrz pomieszcze. Farby rozpuszczalnikowe: Supermal Emalia olejno-ftalowa emalia olejno-ftalowa do malowania drewna i metalu wewntrz i na zewntrz pomieszcze, o wszechstronnym zastosowaniu. nieka Max Emalia alkidowa do okien i drzwi emalia alkidowa do malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów stalowych i eliwnych, tynków i betonu wewntrz i na zewntrz pomieszcze. Urekor S podkładowa farba antykorozyjna. nieka na dach farba poliwinylowa do malowania powierzchni ocynkowanych. Impregon lakierobejca lakierobejca do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna wewntrz i na zewntrz pomieszcze. Impregon impregnat impregnat ochronno-dekoracyjny do pielgnacji drewna uytkowanego na zewntrz pomieszcze. Superlak podkład celulozowy lakier celulozowy podkładowy. Superlak lakier poliuretanowy dwuskładnikowy poliuretanowy lakier do podłóg i parkietów. Szpachlówki: Acryl Putz Start - szpachla sypka przeznaczona do pierwszego wyrównywania cian, wygładzania znacznych ubytków w podłou, spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, a take do wykocze. Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 18

19 Acryl Putz Finisz szpachla gotowa do uycia, nakładana na ciany cienkimi warstwami w celu ich ostatecznego wygładzenia i przygotowania do malowania. Acryl-Putz fasada szpachla sypka do stosowania na zewntrz. Pozostałe: Impregnat wzmacniajco-gruntujcy do przygotowania podłoa w linii SUPER-DOM impregnat gruntujco wzmacniajcy do cian i podłóg, przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoy gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp. Strong klej do parkietu Parkietolep wodorozcieczalny klej na bazie poliwinylowej, stosowany do przyklejania wszelkich drewnianych i drewnopochodnych materiałów podłogowych do porowatych betonowych podłoy. Farby drukarskie - farby fleksograficzne rozpuszczalnikowe. W 2005 roku nasza oferta składała si z nastpujcych wyrobów: farby standard i LUX w 5-ciu podstawowych kolorach white, yellow, magenta, black i cyan, oraz ich koncentraty i lakiery rozjaniajcy i rozcieczajcy. Obecnie trwaj prace badawcze nad wdroeniem w 2006 roku farb fleksograficznych wodnych, co pozwoli na pozyskanie nowej grupy klientów specjalizujcej si w nadrukach na opakowaniach tekturowych i papierowych. Towary: Gruntoemalia nieka na rdz łczy w sobie cechy trzech wyrobów: podkładowej farby antykorozyjnej, farby podkładowej oraz emalii nawierzchniowej. Colorex uniwersalna pasta koloryzujca przeznaczona do zabarwiania dowolnej farby zarówno wodnej, jak i rozpuszczalnikowej. EURO-Colorex fasada odmiana Colorexu przeznaczona do barwienia farb zewntrznych. Stosowany take do barwienia tynków akrylowych w systemach docieple. W asortymencie Spółki zalenej Hadrokor, oprócz wyrobów produkowanych we współpracy ze Spółk dominujc, nadal utrzymywana jest produkcja farb i zestawów do zabezpiecze antykorozyjnych przeznaczonych dla duych odbiorców o specyficznych potrzebach w zakresie ochrony przed korozj. W roku 2005 uruchomiono w Spółce produkcj i sprzeda farb nitro. W indywidualnych przypadkach prowadzone s wdroenia pod konkretne zamówienia kontrahentów. nieka - BELPOL w roku 2005 prowadziła produkcj oraz sprzeda sypkiej masy szpachlowej Akryl-Putz. Dodatkowo uruchomiono na Białorusi produkcj i sprzeda impregnatów. Spółka Farbud jest hurtowni farb i lakierów prowadzc sprzeda wyrobów nieki, jak równie innych producentów. Udział Spółki dominujcej w przychodach Farbudu wynosi ok. 32%. Polska Chemia Budowlana nieka Sp. z o.o. w 2005 roku była spółk usługowdziałajc głównie na rzecz Grupy Kapitałowej i wiadczc usługi w zakresie: rozwijania i zwikszania sprzeday towarów na skal hurtow, ze szczególnym uwzgldnieniem wyrobów wchodzcych w skład systemu docieple nieka Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 19

20 System oraz wyrobów produkowanych przez Zakład Farb i Lakierów Hadrokor Sp. z o.o. Włocławek wchodzcy w skład grupy kapitałowej nieka, rozwijania i doskonalenia obsługi handlowej towarów znajdujcych si w ofercie F.F. i L. nieka SA, rozpoznawania i badania zasadnoci wprowadzenia do oferty FFiL nieka S.A. nowych towarów handlowych, 7 lutego 2005 roku Sd zarejestrował zmian nazwy Spółki na Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Sp. z o.o. z siedzib w Bytowie oraz przedmiotu jej działania którym jest obecnie produkcja i sprzeda farb oraz lakierów proszkowych. nieka Ukraina w roku 2005 prowadziła produkcj oraz sprzeda farb wodorozcieczalnych oraz sypkiej masy szpachlowej Akryl-Putz. nieka w Wistowej na Ukrainie w roku 2005 prowadziła produkcj oraz sprzeda farb rozpuszczalnikowych (SUPERMAL) białych oraz prowadziła sprzeda hurtow wyrobów i towarów kupowanych w Spółce dominujcej. Sped-Farb jest spółk usługowdziałajc głównie na rzecz Spółki dominujcej w zakresie usług transportowych i spedycyjnych. Dynamika sprzeday W 2005 roku Grupa Kapitałowa nieka osignła wzrost sprzeday i utrzymała dynamik rozwoju. Warto sprzeday na poziomie 381,4 mln zł oznacza dynamik sprzeday na poziomie 106,5 % w porównaniu do roku Warto sprzeday, zgodnie ze standardami MSSF, została pomniejszona o kwot wypłaconych bonusów. Najszybciej wzrastajc grup sprzedaow s szpachlówki oraz farby wodorozcieczalne. Jest to spowodowane rozwojem Grupy Kapitałowej, ustaleniem nowych priorytetów w strategii marketingowej oraz poszerzaniem asortymentu sprzedawanych produktów, których produkcja czsto lokalizowana jest w podmiotach Grupy Kapitałowej nieka. Dobry wynik Grupa osignła w sprzeday wyrobów rozpuszczalnikowych. Wzrost o 4% w tej grupie asortymentowej Grupa osignły midzy innymi dziki poszerzeniu jej o nowe wyroby i cigłemu ulepszaniu dotychczasowych. Dynamika sprzeday wyrobów Grupy ogółem była dobra i wyniosła 110 % wartociowo i 111 % ilociowo. Sprzeda wyrobów wg głównych grup asortymentowych w tys. zł Sprzeda wartociowa wyrobów w tys zł Dynamika Emulsyjne % Ftalowe % Szpachlówki % Pozostałe % Suma całkowita % Sprawozdanie Zarzdu Grupy za 2005 rok Strona 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 1.1. EMITENT Firma: Tras - Intur Spółka Akcyjna Siedziba: Inowrocław

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo