POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Nowy rozdział w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania wsparcia finansowego uczestnikom projektu, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu Nowy rozdział. 2. Projekt pt. Nowy rozdział realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z wnioskiem nr WND-POKL /11 przez Powiat Chrzanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie. 3. Projekt Nowy rozdział jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Projekt realizowany jest od do roku na terenie powiatu chrzanowskiego. 5. Projekt zakłada udzielanie wsparcia szkoleniowo-doradczego minimum 15 uczestnikom projektu zainteresowanym rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej poprzez przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla minimum 12 z nich. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Realizator Projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, ul. Słowackiego 8, kod pocztowy: Chrzanów. 2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia ( w skrócie IP2) - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą przy ul. Plac na Stawach 1, Kraków. 3. Wytyczne Wytyczne w sprawie udzielenia pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dla konkursów ogłaszanych w 2011 roku, z dnia 29 września 2011 r. 4. Projekt Projekt pt. Nowy rozdział realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z wnioskiem nr WND-POKL /11 złożonym przez Powiat Chrzanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie. 1

2 5. Uczestnik (Uczestniczka) projektu - bezpośredni odbiorca wsparcia osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie i podpisała deklarację uczestnictwa. 6. Wnioskodawca - uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 7. Beneficjent pomocy - uczestnik projektu, który rozpoczął i prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i otrzymał w związku z tym pomoc de minimis. 8. Komisja Oceny Wniosków (KOW) - organ powołany przez Realizatora Projektu, oceniający składane przez uczestników projektu wnioski wraz z załącznikami o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. 9. Lista rankingowa - lista kandydatów zawierająca numer wniosku oraz liczbę punktów zdobytych podczas oceny merytorycznej, przy czym miejsce na liście zależy od liczby punktów od najwyższej do najniższej. 10. Wsparcie szkoleniowo-doradcze - należy przez to rozumieć przewidziane w projekcie szkolenie pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo indywidualne i grupowe. 11. Doradztwo (indywidualne) - usługa udzielona uczestnikowi, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę udzielającą usługi doradczej. 12. Działalność gospodarcza - należy przez to rozumieć zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły -na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz.1095 ze zm.). 13. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości - wsparcie do wysokości 40 tys. zł dla wybranych w drodze oceny złożonych wniosków i biznes planów uczestników projektu, którzy na etapie realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego zarejestrowali działalność gospodarczą. 14. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - w oparciu o Wytyczne IP2, dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 15. Podstawowe finansowe wsparcie pomostowe - wsparcie kapitałowe przyznawane w okresie do 6 miesięcy, mające na celu pokrycie bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 16. Pomoc de minimis - należy przez to rozumieć pomoc udzielaną Przedsiębiorcom w rozumieniu Rozporządzanie Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U r., Nr 239, poz. 1598). 17. Środki obrotowe - oznacza to środki obrotowe zdefiniowane w ustawie z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). 18. Dzień roboczy - należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem sobót, o ile nie są one dniami wolnymi od pracy oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy określonymi w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm). 2

3 3 WARUNKI PODSTAWOWE PRZY UBIEGANIU SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest zakwalifikowanie do udziału w projekcie Nowy Rozdział zgodnie z Regulaminem rekrutacji oraz udział w następujących formach wsparcia: a) poradnictwo psychologiczne (opisane w regulaminie rekrutacji), b) poradnictwo zawodowe z tworzeniem IPD (opisane w regulaminie rekrutacji), c) wsparcie szkoleniowo doradcze. 2. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: a) jednorazową dotację inwestycyjną do wysokości 40 tys. zł, b) wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie do wysokości 800 zł przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu. 3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane jest do uczestników projektu zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, które realizowane jest na podstawie Umowy o wsparcie szkoleniowo-doradcze, zawieranej pomiędzy Realizatorem projektu a Uczestnikiem projektu. 4. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci: a) szkolenia ABC własnej firmy czyli pierwsze kroki w biznesie w wymiarze 60 h, b) wsparcia doradczego grupowego w wymiarze 10 h, c) wsparcia doradczego indywidualnego w wymiarze 10 h. 5. Po zakończeniu wsparcia doradczego grupowego i indywidualnego uczestnik otrzyma zaświadczenie. 6. Szkolenie ABC własna firma ma na celu wzbogacenie uczestników w wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 7. Zakres szkolenia obejmuje: a) Wybór formy organizacyjno prawnej przedsiębiorstwa, b) Wybór formy opodatkowania, c) Tworzenie biznes planu, d) Rejestracja firmy, e) Księgowość w przedsiębiorstwie, f) Źródła pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą, g) Internet w Firmie, h) Marketing i promocja w Firmie. 8. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu planowanego szkolenia. 9. Uczestnikom projektu uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 10. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy: a) opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych, b) złoży oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym poświadczające nieprawdę. 3

4 11. Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach, podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych oraz innych stosownych dokumentów. 12. Szkolenie, zakończy się wydaniem zaświadczenia przez Instytucję szkoleniową. 4 PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW ORAZ PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. W terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia wsparcia szkoleniowodoradczego Realizator Projektu zamieszcza na własnej stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informację o terminie składania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zał. 1) oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (zał. 7) wraz z biznes planem (zał. 2). 2. Nabór ww. Wniosków nie może przekroczyć 10 dni kalendarzowych począwszy od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania Wniosków na stronie internetowej Realizatora Projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie, po uzyskaniu przez Realizatora Projektu zgody ze strony IP2. 3. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć następujące załączniki: a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo doradczej, b) kopię dokumentu tożsamości zawierającego PESEL Uczestnika projektu (potencjalnego Przedsiębiorcy), c) biznes plan (załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu), d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r., poz. 311), według wzoru stanowiącego (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). e) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (załącznik nr 4), lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 5). 4. Pomoc w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowi pomoc de minimis i może być przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: a) Udzielanej na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 17 z , str. 22), b) Udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) Udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wartość pomocy jest 4

5 ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od pierwotnych producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objętą pomocą; udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, d) Udzielanej na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem, e) Uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) Udzielanej podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r.w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) Udzielanej podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, h) Udzielanej podmiotom prowadzącym działalność w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, i) Podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym), j) Na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy. 5. Wszystkie złożone przez uczestników projektu Wnioski są weryfikowane i oceniane przez Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej KOW. 6. Oceny formalnej i merytorycznej Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (w tym biznes planów) dokonuje KOW w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru Wniosków. W uzasadnionym przypadku Beneficjent może przedłużyć wymieniony termin po uzgodnieniu z WUP w Krakowie 7. KOW dokonuje oceny kompletności oraz poprawności Wniosków wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej, w oparciu o przygotowaną i podpisaną przez niego Kartę Oceny Formalnej 8. Błędy formalne we Wnioskach o otrzymanie wsparcia finansowego możliwe do uzupełnienia i niewstrzymujące oceny merytorycznej biznesplanu to: brak podpisu, brak załącznika, błędy, które nie mają wpływu na zawartość merytoryczną wniosku i których popełnienie nie zaburza oceny kwalifikowalności przedsięwzięcia (tj. np. oczywiste pomyłki rachunkowe) 9. Po dokonaniu oceny formalnej Realizator Projektu informuje tych uczestników, we Wnioskach których wystąpiły braki o możliwości dokonania stosownych uzupełnień/poprawek. Uczestnik projektu ma 3 dni robocze od daty otrzymania pisma z informacją o zaistniałych brakach na ich uzupełnienie i dostarczenie do Realizatora Projektu (decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysyłki Pocztą Polską). 10. Niedokonanie poprawek/uzupełnień w wyznaczonym powyżej terminie powoduje, iż Wniosek zostaje odrzucony na etapie oceny formalnej. 11. Następnie, po upływie terminu na wniesienie poprawek formalnych, wszystkie Wnioski są oceniane przez członków KOW pod względem merytorycznym. 12. Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie Wnioski spełniające wymogi formalne. 5

6 13. Ocena poszczególnych elementów opisu planowanej działalności gospodarczej dokonana zostanie zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej Biznes Planu wraz ze szczegółowym, opisowym uzasadnieniem oceny biznes planu tj: a) pomysł na biznes - analiza marketingowa (min. pkt- 25 max pkt- 35), b) potencjał wnioskodawcy (min. pkt- 9 max pkt- 15), c) efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (min. pkt- 30 max pkt- 40), d) operacyjność i kompletność (min. pkt- 6 max pkt- 10). 14. KOW pisemnie informuje uczestnika projektu o wynikach oceny Wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, wraz z uzasadnieniem. Komisja oceniająca Wniosek dokona również oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia finansowego i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna, że nie wszystkie wydatki wykazane we Wniosku są kwalifikowane. 15. Uczestnikowi projektu, którego Wniosek i biznes plan został odrzucony na etapie oceny, a którego zdaniem naruszono procedury oceny lub Wniosek oceniono niezgodnie z kryteriami, przysługuje prawo złożenia do Realizatora Projektu wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny. 16. Wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych powinien zawierać uzasadnienie względem nieprawidłowej decyzji KOW. 17. Realizator Projektu ma obowiązek dokonania powtórnej oceny w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych. 18. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części Wniosku, które były przedmiotem odwołania. Jeżeli jednak z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny została zakwestionowana, Wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości 19. Realizator Projektu w terminie 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej weryfikacji Wniosku o przyznanie środków finansowych ma obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o jej wynikach. Jest to ocena wiążącą i ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie. 20. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych. 21. Ocena dokonana przez KOW (stanowiąca średnią arytmetyczną 2 ocen) stanowić będzie podstawę do ułożenia listy Wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 22. W przypadku skrajnie różnych ocen, w których różnica w punktacji wynosi powyżej 20 punktów, Wniosek obligatoryjnie oceniany jest przez trzeciego członka KOW. Ostateczną liczbę punktów, stanowiącą o miejscu na liście, stanowi średnia ocen trzeciego oceniającego i tego członka KOW, którego ocena była punktowo bliższa do trzeciej oceny. 23. Wsparcie w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości i wparcie pomostowe może być przyznane uczestnikom projektu, których biznes plany uzyskały min. 70 pkt ogółem oraz minimalną ilość punktów w poszczególnych kategoriach oceny (określoną w Karcie Oceny Merytorycznej Biznes Planu). Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 24. Lista rankingowa wraz z ilością punktów uzyskanych przez uczestnika zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie PUP. 6

7 25. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przyznane tym, którzy po otrzymaniu informacji o możliwości przyznania dotacji zarejestrowali działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). 26. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do CEiDG. 27. Rejestracja działalności gospodarczej winna nastąpić w miejscu zadeklarowanym we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Konsekwencją rejestracji działalności gospodarczej w miejscu innym niż zadeklarowane, może być odstąpieniem od podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego przez Beneficjenta oraz Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. 28. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości są przyznawane uczestnikowi projektu (Beneficjentowi Pomocy) po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zał. 1). Wniosek ten składany jest przez uczestników projektu wraz z opracowanym biznes planem (zał. 2) i Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (zał.7.). 29. Pomoc finansowa, o której mowa wyżej jest przyznawana na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, zawieranej między Beneficjentem a uczestnikiem projektu po rozpoczęciu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. 30. Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt. 31. W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie przez Beneficjenta pomocy wyłącznie wydatków kluczowych i niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności na : a) wydatki inwestycyjne - np. na zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane, b) wydatki na środki obrotowe np. zakup towarów, c) wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń np. koszty promocji. 32. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów od najbliższych członków rodziny, tj. osób z którymi Beneficjent Pomocy jest w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej z Beneficjentem Pomocy. 33. Beneficjenci pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach brutto (łącznie z VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak uczestnik projektu ubiegający się o jednorazową dotację inwestycyjną powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie na etapie podpisywania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na prowadzoną działalność gospodarczą. O ile odzyskanie środków z podatku VAT nastąpi w trakcie realizacji projektu, Beneficjent pomocy zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Realizatora Projektu. 34. Podpisanie Umowy nastąpi po spełnieniu przez Beneficjenta pomocy warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 7

8 35. Warunkiem podpisania ww. umowy jest złożenie przez uczestnika projektu następujących dokumentów: a) Kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej, b) Zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, c) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311), (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu), d) Zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 36. Realizator Projektu określa w umowie zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na wypadek niedotrzymania przez uczestnika projektu (beneficjenta pomocy) warunków umowy. 37. Formą zabezpieczenia zwrotu środków finansowych otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości przez beneficjenta pomocy (uczestnika projektu) mogą być: - poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. - gwarancja bankowa, - zastaw na prawach lub rzeczach, - blokada rachunku bankowego, - akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. O wyborze formy zabezpieczenia decyduje uczestnik projektu. Maksymalna wartość zabezpieczenia nie może przekraczać 100 % przyznanej uczestnikowi projektu dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 38. Poręczycielami Beneficjenta pomocy (uczestnika projektu) mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w wieku od 18 do 65 lat 39. Poręczycielami nie mogą być osoby fizyczne będące współmałżonkiem - dotyczy także małżonków posiadających intercyzę, jak również osoby z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownicy w okresie wypowiedzenia oraz osoby będące poręczycielem bądź mające zobowiązania wobec innych instytucji. 40. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane jest przedstawienie przez Poręczycieli: a) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: - umowa o pracę, która powinna obejmować zatrudnienie co najmniej na okres 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o dotację inwestycyjną z Beneficjentem pomocy, - aktualne zaświadczenia o wynagrodzeniu (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), potwierdzające średnią miesięczną wysokość uzyskiwanego dochodu z okresu trzech ostatnich miesięcy, b) będących emerytem/rencistą: - decyzja o przyznaniu renty/emerytury (decyzja o przyznaniu renty powinna być ważna co najmniej przez okres 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o dotację inwestycyjną z Beneficjentem pomocy); c) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą następujących aktualnych dokumentów: - zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, - zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), 8

9 - zaświadczenie z US o dochodach za ostatni rok. 41. W przypadku, gdy Uczestnik projektu (Beneficjent pomocy) lub Poręczyciele są w związku małżeńskim, do zawarcia Umowy o dotację inwestycyjną i ustanowienia poręczenia wymagana jest zgoda współmałżonka, dokonana w formie pisemnej, w siedzibie Realizatora Projektu, w obecności jego upoważnionego pracownika. 42. Wypłata środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przekazana zostanie na rachunek wskazany przez Beneficjenta pomocy w jednorazowej transzy w formie zaliczki w wysokości 100% przyznanej dotacji. 43. Rozliczenie środków następuje poprzez: a) złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo - finansowym, b) szczegółowe zestawienie zakupów dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych, 44. Beneficjent pomocy może wystąpić do Realizatora Projektu z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia przewidywanych zakupów, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Realizator Projektu w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku informuje Uczestnika pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 45. Wraz z podpisaniem umowy Realizator Projektu przekazuje Beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 46. Realizator Projektu zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Beneficjenta pomocy. 47. Uczestnik projektu, któremu przyznane zostały środki na rozwój przedsiębiorczości, nie może w trakcie pierwszych 12 miesięcy przekształcić prowadzonej działalności w inną formę prawną np. spółkę handlową. 48. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości jest zobowiązany zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności lub zostały naruszone inne warunki umowy w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków. 49. Uczestnik projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznaniu środków finansowych, ma obowiązek poddania się, przeprowadzeniu przez Beneficjenta monitorowaniu prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości. 5 WSPARCIE POMOSTOWE 1. Wsparcie pomostowe może być udzielone Beneficjentom pomocy, którzy objęci byli obowiązkowym wsparciem szkoleniowo doradczym, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i otrzymali wsparcie finansowe w ramach projektu. 2. Kwota finansowego wsparcia pomostowego ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia 9

10 społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu, koszty marketingu i promocji prowadzonej działalności, koszty finansowo-księgowe), niezależne od poziomu przychodów. 3. Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową, co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji. Przyznawane jest ono na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego złożonego przez Beneficjenta pomocy uczestniczącego w projekcie do Realizatora Projektu. 4. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego składany jest łącznie z biznes planem oraz Wnioskiem o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 5. Bezpośredni odbiorca pomocy jest uprawniony do otrzymywania wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 800,00 zł. 6. Realizator Projektu uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego i podpisuje z Uczestnikiem projektu (Beneficjentem pomocy) Umowę o wsparcie pomostowe, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. 6 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego warunków; b) wypełniania obowiązków wynikających z umów zawartych z Realizatorem Projektu oraz Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz innych dokumentów dotyczących Poddziałania PO KL; c) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu; d) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Realizatora Projektu o zmianach: nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów; e) umożliwienia tworzenia dokumentacji fotograficznej niezbędnej do kontroli monitorowania realizacji projektu; f) dostarczania Realizatorowi Projektu na jego prośbę wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu; g) poddania się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów; h) przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą de minimis przez okres 10 lat od dnia udzielania wsparcia, i) realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym do oznaczenia miejsca prowadzonej działalności gospodarczej informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami. 10

11 2. Beneficjent pomocy ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub podstawowego finansowego wsparcia pomostowego do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Realizatora Projektu do zwrotu lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli: a) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy, w tym dokonał jej likwidacji. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, b) otrzymane środki w części lub całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, c) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, stanowiące załącznik do wniosku, e) naruszył inne warunki umowy. 3. Zwrot środków wraz z odsetkami nastąpi na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy Realizatora Projektu. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Realizatora Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Poddziałania PO KL. 2. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących projektu. 3. Realizatora Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Realizatora Projektu. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Realizatora Projektu Załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego: Załącznik nr 1: Formularz wniosku o przyznanie wsparcia finansowego Załącznik nr 2: Wzór biznes planu Załącznik nr 3: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis Załącznik nr 5: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 6: Karta oceny merytorycznej biznesplanu Załącznik nr 7: Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 11

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 -

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt MÓJ BIZNES! nr RPLU.09.03.00-06-0163/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Euro-Forum Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę II edycja

Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę II edycja i Regulamin uczestnictwa w projekcie Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę II edycja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 PO KL wprowadzony Uchwałą nr 1/REG/KL17

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach Działania 8.1 PO KL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL.08.01.02-22-111/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi

Projekt Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi Projekt Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi Celem projektu jest udzielanie pomocy finansowej osobom, które zamierzają rozpocząć własną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne Projekt Własny biznes- sposób na życie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, na podstawie Umowy nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki Biłgoraj. Nr umowy: 28/RPLU /16-00

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki Biłgoraj. Nr umowy: 28/RPLU /16-00 Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr 2 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 16 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu Własna firma Twój sukces w biznesie! realizowanego przez Hills-Consulting Tomasz Antosiak DANE BENEFICJENTA Nazwa Adres INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ Projekt MOJA FIRMA-MÓJ KAPITAŁ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H.-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-32-007/10-00

Bardziej szczegółowo

DROGOWSKAZ DO BIZNESU

DROGOWSKAZ DO BIZNESU Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości DROGOWSKAZ DO BIZNESU PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA Zał. 2. do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Zmiana szansą na rozwój OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA udziału w projekcie Zmiana szansa na rozwój (ścieżka 1A) Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem,

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem, Załącznik 11-wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁANIE 2.3 WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii PRACA NA WŁASNY RACHUNEK,

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Projektu: PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL.08.01.02-22-131/13 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach RYNEK PRACY. Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach RYNEK PRACY. Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach

Regulamin uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Regulamin uczestnictwa oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Zał. 4 do Standardu udzielania wsparcia Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo