REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START"

Transkrypt

1 Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL /12-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START 1 Postanowienia ogólne 1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje Projekt nr WND-POKL /12 Pożyczki na start w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL / Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 3. Biuro Projektu znajduje się w Rzeszowie, ul. Szopena 51, pok Zasięg terytorialny Projektu województwo podkarpackie. 5. Okres realizacji Projektu: od r. do r. 2 Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: Projekt projekt Pożyczki na start, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Beneficjent/Pośrednik finansowy Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51; Rzeszów Strona internetowa: tel Uczestnik Projektu osoba, która została zakwalifikowana do Projektu. Pożyczkobiorca Uczestnik Projektu, który w ramach Projektu założył działalność gospodarczą oraz skorzystał z pożyczki preferencyjnej. Wniosek o preferencyjną pożyczkę formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Komisja Oceny Pożyczek (KOP) zespół oceniający i kwalifikujący wnioski do otrzymania preferencyjnej pożyczki. Oficer pożyczkowy / Koordynator osoba, której zadaniem jest obsługa osób zainteresowanych projektem Pożyczki na start. Pożyczka preferencyjna pożyczka udzielana w ramach Projektu Pożyczki na start. Oprocentowanie preferencyjne - 2% w stosunku rocznym. Oprocentowanie standardowe - tj. w wysokości równej aktualnie obowiązującej stopie referencyjnej ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str.6) powiększonej o 4 punkty procentowe. Różnica pomiędzy poziomem oprocentowania standardowego i preferencyjnego jest pomocą de minimis. 1

2 3 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria: posiada adres zamieszkania, potwierdzony czasowym lub stałym meldunkiem, na terenie województwa podkarpackiego, ukończyła 18 rok życia, zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, nie jest oraz nie była zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym m.in. ze środków PO KL, PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością. 2. Osoba planująca udział w Projekcie zostanie skierowana do Punktu Konsultacyjnego, gdzie z konsultantem zweryfikuje swój pomysł na działalność gospodarczą, a następnie złoży Kartę Zgłoszenia do projektu (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w Biurze Projektu. 3. Karta Zgłoszenia do Projektu oceniana będzie w oparciu o Kartę Oceny osoby przystępującej do Projektu (załącznik nr 2) 4. Po zakwalifikowaniu do Projektu Uczestnik Projektu będzie miał możliwość skorzystania ze szkoleń oraz doradztwa, zgodnie z wcześniejszą deklaracją. 5. W celu zagwarantowania osiągnięcia zakładanych rezultatów Projektu będą tworzone trzy główne listy, w podziale na kobiety i mężczyzn: bezrobotni, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni. 6. Do projektu łącznie zakwalifikowanych zostanie 70 Uczestników Projektu. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku do Projektu zakwalifikowanych zostanie 40% kobiet i 60% mężczyzn. 7. Osoby do 25 roku życia będą miały zarezerwowane miejsca na wszystkich listach do osiągnięcia poziomu 30% Uczestników Projektu. 8. Rekrutacja ma charakter otwarty oznacza to, iż określony jest termin otwarcia przyjmowania wniosków, nie ma natomiast określonego terminu zamknięcia przyjmowania wniosków. 9. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły, w razie wyczerpania środków finansowych nabór wniosków pożyczkowych może zostać czasowo zawieszony. 10. Rekrutacja będzie prowadzona do momentu skompletowania grupy szkoleniowej, liczącej średnio 7 Uczestników Projektu. 11. W ramach Projektu przewiduje się utworzenie 10 grup szkoleniowych i udzielenie minimum 66 preferencyjnych pożyczek. 12. Istnieje możliwość zawarcia kolejnych umów, w przypadku bezproblemowej spłaty rat kapitałowych oraz odsetkowych przez Pożyczkobiorców. 13. Pożyczka preferencyjna może być udzielona Uczestnikowi Projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. 14. Uczestnik Projektu, który założył działalność gospodarczą i skorzystał ze wsparcia w formie pożyczki preferencyjnej zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. 15. Udzielane pożyczki podlegają oprocentowaniu preferencyjnemu lub standardowemu. Oprocentowanie preferencyjne pożyczki jest stałe i wynosi 2%. 16. Odsetki na poziomie standardowym nalicza się w przypadku nieutrzymania, zawieszenia lub zlikwidowana działalności gospodarczej: 2

3 a) przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. Odsetki naliczane są od dnia przyznania pożyczki; b) po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ale w okresie obowiązywania umowy pożyczki. Odsetki naliczane są od dnia likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej; c) w przypadku wydatkowania środków pieniężnych przyznanych w formie pożyczki niezgodnie z obowiązującą umową pożyczki. Odsetki naliczane są wstecznie od dnia przyznania pożyczki. 17. Jeśli pożyczka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem oraz działalność gospodarcza została utrzymana przez cały okres trwania umowy pożyczki, oprocentowanie preferencyjne stosuje się do końca trwania umowy pożyczki. 18. Wnioski o przyznanie preferencyjnej pożyczki rozpatrywane będą przez Komisję Oceny Pożyczek (KOP) powołaną przez Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 4 Wyłączenia z udziału w Projekcie 1. W Projekcie nie mogą uczestniczyć: a) osoby małoletnie do 18 roku życia, b) osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą, c) osoby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu, d) osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych prowadziły działalność gospodarczą i w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, e) osoby karane za przestępstwo skarbowe, osoby nie korzystające w pełni z praw publicznych, osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, f) osoby które mają zakaz dostępu do środków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych art.5 ust. 3 pkt. 1 i 4, g) osoby, które są Uczestnikami Projektu/Pożyczkobiorcami, albo biorą udział w innym Projekcie, realizowanym w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Działania PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. h) osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej o profilu, który należy do wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 239, poz z 2010 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 233, poz z 2011 r. z późn. zm.), tj: w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, związanych z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, 3

4 uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 5 Wsparcie doradcze i szkoleniowe 1. Uczestnik Projektu ma możliwość skorzystania z doradztwa podstawowego, szkoleń oraz doradztwa specjalistycznego. 2. Doradztwo podstawowe świadczone będzie przez Punkt Konsultacyjny, działający przy RARR S.A. 3. Każdy z Uczestników Projektu może skorzystać z 16 godzin doradztwa w zakresie przygotowania Biznes Planu oraz Wniosku o pożyczkę. 4. Przez godzinę doradztwa podstawowego oraz doradztwa specjalistycznego rozumie się pełną godzinę zegarową, tj. 60 min. 5. Doradztwo świadczone w Projekcie ma charakter indywidualny i udzielane będzie Uczestnikowi Projektu w terminach uzgodnionych pomiędzy Uczestnikiem i doradcą. 6. Uczestnik Projektu, który założył działalność gospodarczą oraz otrzymał preferencyjną pożyczkę będzie mógł skorzystać z 10 godzin doradztwa specjalistycznego. 7. Doradztwo specjalistyczne, oferowane Pożyczkobiorcy po zarejestrowaniu przez niego działalności gospodarczej, stanowi pomoc de minimis. 8. Równolegle z doradztwem podstawowym Uczestnicy Projektu skorzystają ze szkoleń. 9. Szkolenia oraz doradztwo specjalistyczne prowadzone będzie przez pracowników RARR S.A., zatrudnionych w ramach Projektu. 10. Udział w szkoleniach nie jest obligatoryjny. 11. Pośrednik Finansowy może skierować Uczestnika Projektu do odbycia szkoleń i/lub doradztwa, w sytuacji, gdy uzna to za niezbędne. Może to nastąpić np. w sytuacji, gdy uzna, iż Pożyczkobiorca nie poradzi sobie z samodzielnym uruchomieniem firmy Podstawowy blok szkoleniowy składa się z 30 godzin o następującej tematyce: Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Aspekty finansowe oraz księgowe. Przygotowanie Biznes Planu. 13. Przez godzinę szkoleń rozumie się godzinę lekcyjną, tj. 45 min. 14. Udział w szkoleniu i doradztwie oferowanym w ramach projektu jest bezpłatny. 15. Po skorzystaniu z usługi szkoleniowej i doradczej Uczestnik Projektu może złożyć Wniosek o preferencyjną pożyczkę. 6 Pomoc finansowa preferencyjne pożyczki 1. W ramach Projektu przyznawana będzie pomoc finansowa w postaci preferencyjnych pożyczek na uruchomienie działalności gospodarczej. 2. Na etapie szkolenia oraz doradztwa podstawowego Uczestnik Projektu przygotuje wniosek o preferencyjną pożyczkę wraz z Biznes Planem. 3. Wniosek podlegać będzie ocenie przez Komisję Oceny Pożyczek: formalnej i merytorycznej, uwzględniającej adekwatność kosztów, wypłacalność, jakość przedsięwzięcia, a także analizę proponowanych zabezpieczeń. 4. Maksymalna kwota pożyczki wynosi ,00 zł. 5. Pożyczka preferencyjna udzielana jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. 6. Możliwe jest udzielenie karencji w maksymalnym wymiarze 12 miesięcy. 4

5 7. Zasady udzielania preferencyjnych pożyczek zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Udzielania Preferencyjnych Pożyczek w ramach Projektu Pożyczki na start. 7 Obowiązki Uczestników Projektu 1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 2. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu na każdą prośbę Pośrednika Finansowego. 3. Uczestnicy Projektu, zobligowani są do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 8 Postanowienia końcowe 1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Uczestników Projektu i Pożyczkobiorców, należy do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2. W sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 3. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 4. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących Projektu. 5. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej. 7. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Załączniki do Regulaminu: 1. Karta zgłoszenia do Projektu wraz z załącznikami. 2. Karta oceny osoby przystępującej do Projektu. 5

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY.

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą.

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI Załącznik nr 3 do regulaminu projektu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI Projekt Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski nr POKL.06.02.00-30-192/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo