Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wersja na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r."

Transkrypt

1 Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wersja na dzień r.

2 Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń... 5 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność... 6 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Priorytet 3 Transport Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Priorytet 5 Energetyka Priorytet 6 Turystyka i kultura Priorytet 7 Edukacja Priorytet 8 Zdrowie Priorytet 9 Miasta Priorytet 10 Pomoc techniczna NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZAKRESIE WSKAŹNIKÓW

3 Wstęp Wskaźniki monitoringowe są miarą celów, jakie mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji projektu. Odzwierciedlają one zaangażowanie zasobów, stopień osiągnięcia zamierzonych efektów oraz innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych lub dotyczących ochrony środowiska). Wskaźniki powinny być logicznie powiązane z charakterem projektu oraz jego celami, ponieważ są one narzędziami pomiaru efektywności i skuteczności realizacji projektu. W celu monitorowania wdrażania projektów oraz oceny ich wykonania wyróżnia się: wskaźniki u, wskaźniki rezultatu. Wskaźniki u to wskaźniki obrazujące bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi wielkościami. Liczone są one w jednostkach fizycznych lub pieniężnych (np. długość zbudowanej drogi w km, liczba zmodernizowanych sal operacyjnych w sztukach, powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych w m 2 ). Wskaźniki rezultatu to wskaźniki odpowiadające bezpośrednim efektom następującym po realizacji projektu. Muszą logicznie wynikać ze wskaźników u (powiązanie rezultatu z em) oraz celu i zakresu projektu. Dostarczają one informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową (bazową). Mogą przybrać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, ilość nowopowstałych miejsc pracy, zmniejszenie się liczby wypadków drogowych itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni itp.). Wskaźniki rezultatu mierzone są bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika okres ten nie powinien być dłuższy niż 1 rok, z wyjątkiem horyzontalnych wskaźników kluczowych, służących do pomiaru liczby nowoutworzonych miejsc pracy, gdzie trwałość projektu dla MŚP wynosi 3 lata, natomiast dla dużych przedsiębiorstw 5 lat). Uwaga! W Działaniu 1.1 i 1.2 wskaźniki rezultatu co do zasady powinny zostać osiągnięte do momentu zakończenia finansowej realizacji projektu. Każdy ze wskaźników powinien posiadać następujące cechy: adekwatność wskaźnik powinien być dostosowany do charakteru projektu oraz oczekiwanych efektów związanych z jego realizacją; mierzalność wskaźnik powinien być kwantyfikowalny, a więc wyrażony w wartościach liczbowych; wiarygodność wskaźnik powinien być zdefiniowany w taki sposób, aby jego ewentualna weryfikacja nie nastręczała trudności; dostępność wskaźnik powinien być łatwy do określenia w wyniku realizacji projektu; określenie w czasie powinien zostać określony rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika oraz okres, w którym mierzony będzie wskaźnik. 2

4 Wybór wskaźników: Każdy Beneficjent sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu, zawiera w nim wskaźniki, jakie zobowiązuje się osiągnąć podczas realizacji projektu. Tak więc Beneficjent wybiera wskaźniki, które zamierza monitorować, już w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Beneficjent wybierając wskaźniki powinien przede wszystkim bazować na Liście wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dopiero w przypadku, kiedy wybór wskaźnika z listy będzie niemożliwy, Beneficjent może wprowadzić własny wskaźnik. Dodatkowo Wnioskodawca musi obowiązkowo wykazać wskaźnik rezultatu dotyczący utworzonych miejsc pracy pn.: Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy [etat], w tym kobiety [etat], w sytuacji, kiedy projekt nie przewiduje utworzenia żadnych etatów, należy wpisać wartość 0. Jeżeli ten wskaźnik jest jedynym wskaźnikiem i wykazuje wartość 0, wówczas wnioskodawca ma obowiązek wybrania wskaźnika odpowiadającego celowi i zakresowi projektu o wartości dodatniej. Wartość bazowa w przypadku każdego wskaźnika powinna być wykazana na poziomie 0. Uwaga! Szczegółowe zasady doboru wskaźników określa każdorazowo Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W przypadku wskaźników agregowanych w Krajowym Systemie Informatycznym szczegółowe definicje określające zasady ich pomiaru zostaną opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W miejscach, gdzie było możliwe oraz uzasadnione (np. ze względu na planowane nabory), Instytucja Zarządzająca RPO zaproponowała własne definicje wskaźników. W przypadkach, gdy definicje określone w okresie późniejszym przez okażą się niespójne z definicjami przygotowanymi przez IZ RPO, te wypracowane przez będą miały zastosowanie wyłącznie do naborów ogłaszanych po ich publikacji. 3

5 Wskaźniki horyzontalne Kod Działanie Typ Nazwa Jednostka Oznaczenie Definicja Liczba nowych miejsc pracy, spełniających następujące warunki: 330 Dotyczy wszystkich działań poza Priorytetem 10 rezultat Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy etat RPO utworzone bezpośrednio w efekcie realizacji projektu, utworzone najpóźniej do końca fazy operacyjnej projektu (tj. do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową), dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, przewidywana przez beneficjenta trwałość miejsca pracy na co najmniej 2 lata od daty utworzenia danego miejsca pracy (etatu). Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC oryg. FTE Full Time Equivalent ), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu, lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. 331 Dotyczy wszystkich działań poza Priorytetem 10 rezultat w tym: kobiety etat RPO jw., dotyczy wyłącznie zatrudnienia kobiet 4

6 Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń Kod Działanie Typ Nazwa Jednostka Oznaczenie Definicja , 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, rezultat Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć (m.in. seminariów i konferencji) z zakresu współpracy międzynarodowej Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć (m.in. seminariów i konferencji) z zakresu współpracy międzyregionalnej Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych w ramach przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej Liczba uczestników przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej osoby Liczba przedsięwzięć (w tym seminaria, konferencje) w ramach współpracy międzynarodowej (dot. tylko obszaru UE), zorganizowanych przez beneficjenta lub w których beneficjent uczestniczy. Tematyka powinna dot. zakresu danego Priorytetu/Działania, w ramach którego ogłoszony jest nabór na wnioski o dofinansowanie powyższych przedsięwzięć. Liczba przedsięwzięć (w tym seminaria, konferencje) w ramach współpracy międzyregionalnej, zorganizowanych przez beneficjenta lub w których beneficjent uczestniczy. Tematyka powinna dot. zakresu danego Priorytetu/Działania, w ramach którego ogłoszony jest nabór na wnioski o dofinansowanie powyższych przedsięwzięć. Liczba rozprowadzonych egzemplarzy materiałów informacyjnych podczas zorganizowanych przez beneficjenta przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje). Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach (w tym seminaria, konferencje) w ramach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, zorganizowanych przez beneficjenta lub, w przypadku gdy beneficjent jest uczestnikiem, a nie organizatorem/współorganizatorem, liczba osób delegowanych ze strony beneficjenta do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. 5

7 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego podnoszącą standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego (zgodnie z definicją zawartą w RPO WD ). Kod Działanie Typ Nazwa Jednostka Oznaczenie Definicja Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących realizacji projektu 1a 1.1. w tym służących B+R Powierzchnia całkowita wybudowanych/zmodernizowanych budynków służących wdrożeniu projektu m² Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami (art. 3 pkt. 1 ust ), zakupionych przez przedsiębiorcę w celu realizacji inwestycji, na którą udzielono dofinansowania. Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami (art. 3 pkt. 1 ust ) zakupionych przez przedsiębiorcę w celu prowadzenia prac B+R. Całkowita powierzchnia powstałych i zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu budynków i/lub budowli. Zgodnie z unormowaniem w aktach prawnych regulujących daną dziedzinę działalności (np. prawo budowlane, itd.). 6

8 Długość wybudowanych/ zmodernizowanych instalacji służących wdrożeniu projektu Powierzchnia całkowita wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury uzdrowiskowej Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach m m² Długość wybudowanych i zmodernizowanych instalacji służących wdrożeniu projektu. Instalacja rozumiana jako stacjonarna jednostka techniczna, w której prowadzona jest jedna lub większa ilość działalności oraz wszystkie inne bezpośrednio związane działania, które mają techniczny związek z działalnością prowadzoną w tym miejscu przez przedsiębiorcę. Instalacja jest jednostką techniczną zawierającą drobiazgową listę rodzajów urządzeń, które należy traktować jako taką właśnie jednostkę, zaprojektowaną i technicznie skonstruowaną w celu prowadzenia żądanych rodzajów działalności. Stacjonarna - znaczy, iż instalacja powinna być stacjonarna jako całość czyli nieprzenośna z jednej lokalizacji do drugiej co jednakże nie wyklucza spod regulacji zakładu i urządzeń, które można użytkować w ramach instalacji jako sprzęt poruszający się. Całkowita powierzchnia powstałej i zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu infrastruktury uzdrowiskowej. Zgodnie z unormowaniem w aktach prawnych regulujących daną dziedzinę działalności (np. prawo budowlane, itd.). Infrastruktura uzdrowiskowa infrastruktura położona na terenie uzdrowiska, do której dostęp jest oferowany na jednakowych warunkach dla wszystkich zainteresowanych, obejmuje m.in. obiekty uzdrowiskowe, urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (np. pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, uzdrowiskowe baseny kąpielowe itp.). Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach, które prowadzą badania B+R lub wykorzystują wyniki badań w prowadzonej działalności. Laboratorium jest rozumiane jako wyodrębnione technicznie i organizacyjnie pomieszczenie wyposażone w odpowiednia aparaturę, przeznaczone do wykonywania badań i analiz. 7

9 rezultat 6a 1.1. rezultat rezultat rezultat Liczba uruchomionych i/lub zmodernizowanych działów B+R w przedsiębiorstwie Liczba nowych ów/usług powstałych w wyniku realizacji projektu w tym: ów/usług na nowy rynek zagraniczny Liczba wdrożonych procesów zarządzania przedsiębiorstwem (np. produkcją, sprzedażą) Liczba nowych ów/usług świadczonych przez przedsiębiorstwo z wykorzystaniem technologii informatycznych/informacyjnych Liczba uruchomionych i/lub zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu działów B+R spełniających wymogi prawne oraz funkcjonalne w zakresie swojego przeznaczenia, tj. prowadzenia prac B+R. Definicja prac B+R zgodna z art. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 8 października 2004 r. (Dz. U. z dnia r. z późn. zmianami). Liczba ów i usług dotychczas nieoferowanych przez wnioskodawcę/zasadniczo ulepszonych (kryterium jakościowe), a powstałych w wyniku realizacji projektu. Liczba ów i usług dotychczas nieoferowanych przez wnioskodawcę/zasadniczo ulepszonych (kryterium jakościowe), a powstałych w wyniku realizacji projektu z przeznaczeniem na nowy rynek zagraniczny. Liczba wdrożonych procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Proces zarządzania przedsiębiorstwem - system złożony z różnych elementów wzajemnie ze sobą powiązanych ze względu na założone cele. Proces jako wyodrębniona jednostka zarządzania przedsiębiorstwem bądź jego elementem mający na celu uzyskanie mierzalnych efektów na poziomie organizacji przedsiębiorstwa, poprawy technologii produkcji lub wyrobu bądź zarządzania relacjami z dostawcami lub z klientami. Liczba dotychczas nieoferowanych przez przedsiębiorstwa nowych ów/usług z wykorzystaniem technologii informatycznych/informacyjnych, służących wszechstronnemu posługiwaniu się informacją; technologia informatyczna to technologiczne zastosowania informatyki w społeczeństwie. 8

10 rezultat rezultat rezultat rezultat rezultat Liczba nowych ów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek Liczba nowych usług elektronicznych dla MŚP świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa Liczba nowych miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektu Zmiana emisji zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki Zmiana emisji zanieczyszczeń powietrza: tlenku azotu tony/rok tony/rok Liczba ów dotychczas nieoferowanych i wytworzonych technologii dotychczas niestosowanych lub zasadniczo zmodyfikowanych wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu. Liczba nowych usług elektronicznych dla MŚP. Usługi elektroniczne to usługi świadczone za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej/informacyjnej. Efektem świadczenia usługi elektronicznej musi być cyfrowy, tj. informacja lub zbiór informacji zapisanych cyfrowo, będących przedmiotem działalności gospodarczej np. oprogramowanie, strona internetowa, plik graficzny. Utworzenie nowej jednostki (miejsca noclegowego), zgodnej swym standardem do obowiązującego w danym obiekcie, bądź zgodnym ze standardem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu. Wykazując zmianę emisji zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki należy odnieść się do emisji w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość emisji, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki i procesy. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. Wykazując zmianę emisji zanieczyszczeń powietrza: tlenku azotu należy odnieść się do emisji w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość emisji, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki i procesy. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. 9

11 rezultat rezultat Zmiana emisji zanieczyszczeń powietrza: pyłów Zmiana emisji zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku węgla tony/rok tony/rok rezultat Zmiana ilości wytwarzanych odpadów tony/rok Wykazując zmianę emisji zanieczyszczeń powietrza: pyłów należy odnieść się do emisji w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość emisji, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki i procesy. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. Wykazując zmianę emisji zanieczyszczeń dwutlenku węgla należy odnieść się do zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość zużycia, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. Wykazując zmianę ilości wytwarzanych odpadów należy odnieść się do ilości wytwarzanych odpadów w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość wytworzenia, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając potencjalne wytwarzanie odpadów w nowym procesie produkcyjnym (należy uwzględnić wszystkie zakupione jednostki i procesy). Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. 10

12 Wykazując zmianę ilości zużycia wody należy odnieść się do pomiarów zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość zużycia, a następnie dokonać porównania w odniesieniu rezultat Zmiana ilości zużycia wody m³/rok do planowanej inwestycji, uwzględniając potencjalne zużycie wody w nowym procesie produkcyjnym, zgodnie z parametrami podanymi przez producentów urządzeń (należy uwzględnić wszystkie zakupione jednostki). Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych rezultat Wykazując zmianę ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia należy odnieść się do pomiarów wytworzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy Zmiana ilości ścieków przemysłowych m³/rok od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość wytworzenia, wymagających oczyszczenia a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji (należy uwzględnić wszystkie zakupione jednostki). Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych rezultat Zmiana efektywności energetycznej % Efektywność energetyczna rozumiana jako oszczędne i efektywne korzystanie z energii. Ponadto, aby stwierdzić, że urządzenie bądź instalacja spełnia zasadę efektywności energetycznej musi być zgodne z zapisami art. 52 Prawo Energetyczne. Wykazując zmianę efektywności energetycznej należy odnieść się do zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość zużycia, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. 11

13 Liczba nowych miejsc pracy, spełniających następujące warunki: rezultat Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R 18a 1.1. rezultat w tym: kobiety etat RPO rezultat Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto) 20a 1.1. rezultat w tym kobiety etat RPO etat etat RPO RPO bezpośrednio związane z B+R utworzone bezpośrednio w efekcie realizacji projektu, utworzone najpóźniej do końca fazy operacyjnej projektu (tj. do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową), dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, przewidywana przez beneficjenta trwałość miejsca pracy na co najmniej 2 lata od daty utworzenia danego miejsca pracy (etatu). Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC oryg. FTE Full Time Equivalent ). przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu, lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. jw., dotyczy wyłącznie zatrudnienia kobiet Liczba etatów utworzonych w efekcie realizacji projektu. Liczba pracowników wykazywana jest w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC - org. FTE Full Time Equivalent ). Liczone są wyłącznie miejsca pracy, które mogą zostać przeliczone na odpowiednią część FTE (wyłącznie na podstawie umowy o pracę). Wskaźnik rezultatu będzie także liczony w odniesieniu do tymczasowych miejsc pracy, które powstały w wyniku realizacji projektu, a które po jego zakończeniu (okres trwałości) zostały zmienione na stałe miejsca pracy liczone w FTE. jw., dotyczy wyłącznie zatrudnienia kobiet 12

14 jw., dotyczy wyłącznie zatrudnienia na obszarach wiejskich 20b 1.1. rezultat w tym na obszarach wiejskich etat RPO rezultat Liczba wdrożonych wyników prac B+R Liczba usług doradczych uzyskanych przez MŚP w wyniku realizacji projektu 22a 1.2. w tym MŚP z obszarów wiejskich Liczba wdrożonych wyników B+R. Wdrożenie rozumiane jako etap procesu innowacji, którego celem jest przygotowanie u/usługi do wprowadzenia na rynek lub uruchomienie na skalę przemysłową produkcji nowego wyrobu/usługi lub wprowadzenie nowej technologii. W ramach prac wdrożeniowych realizowane są m.in.: ocena technologii z punktu widzenia jej przydatności ekonomicznej, opracowanie właściwej technologii wytwarzania i dokumentacji produkcyjnej, weryfikacja przez produkcję małych ilości nowego u o charakterze pilotażowym, określenie i zlecenie badań jakościowych (próba typu, badania ekologiczne, możliwość dopuszczenia wyrobu na rynek, itp.), ustalenie prawnych zasad przejmowania projektu przez producenta (patent, licencja, know-how, itp.). Badania naukowe rozumiane zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 8 października 2004 r. (Dz. U. z dnia 4 listopada 2004 z późn. zmianami) art. 2 ust 2. Liczba uzyskanych usług doradczych przez MŚP. Liczba uzyskanych usług doradczych przez MŚP, mających swą siedzibę na obszarach wiejskich Liczba uzyskanych doradztw w zakresie B+R i innowacyjności w wyniku realizacji projektu Liczba uzyskanych doradztw w zakresie B+R i innowacyjności. 13

15 Liczba wystaw, targów, misji, w których Liczba wystaw/targów/misji, w których weźmie udział MŚP weźmie udział wnioskodawca w wyniku realizacji projektu Ilość udzielonych doradztw dla MŚP Liczba uzyskanych doradztw przez MŚP. 25a 1.2. w tym MŚP z obszarów wiejskich Liczba uzyskanych doradztw przez MŚP, mających swą siedzibę na obszarach wiejskich. Liczba zakupionych środków Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia trwałych/wartości niematerialnych 29 września 1994 r. z późn. zmianami (art. 3 pkt. 1 ust ) i prawnych służących realizacji projektu zakupionych przez przedsiębiorcę w celu realizacji inwestycji, na którą udzielono dofinansowania Powierzchnia całkowita wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu m² Całkowita powierzchnia powstałych i zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu budynków i/lub budowli. Zgodnie z unormowaniem w aktach prawnych regulujących daną dziedzinę działalności (np. prawo budowlane, itd.). 14

16 rezultat rezultat Długość wybudowanych/ zmodernizowanych instalacji służących wdrożeniu projektu Liczba zaangażowanych w realizację projektu jednostek naukowych Liczba zaangażowanych w realizację projektu przedsiębiorstw Liczba wdrożeń w wyniku uzyskanego doradztwa w ramach projektu Liczba podpisanych kontraktów handlowych m Długość wybudowanych i zmodernizowanych instalacji służących wdrożeniu projektu. Instalacja rozumiana jako stacjonarna jednostka techniczna, w której prowadzona jest jedna lub większa ilość działalności oraz wszystkie inne bezpośrednio związane działania, które mają techniczny związek z działalnością prowadzoną w tym miejscu przez przedsiębiorcę. Instalacja jest jednostką techniczną, zawierającą drobiazgową listę rodzajów urządzeń, które należy traktować jako taką właśnie jednostkę, zaprojektowaną i technicznie skonstruowaną w celu prowadzenia żądanych rodzajów działalności. Stacjonarna - znaczy, iż instalacja powinna być stacjonarna jako całość - czyli nieprzenośna z jednej lokalizacji do drugiej co jednakże nie wyklucza spod regulacji zakładu i urządzeń, które można użytkować w ramach instalacji jako sprzęt poruszający się. Liczba zaangażowanych w realizację projektu jednostek naukowych. Jednostka naukowa rozumiana zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 8 października 2004 r. (Dz. U. z dnia 4 listopada 2004 r. z późn. zmianami) art. 2 ust 9. Liczba zaangażowanych w realizację projektu przedsiębiorstw. Liczba wdrożeń w wyniku uzyskanego doradztwa. Wdrożenie rozumiane jako etap procesu innowacji, którego celem jest przygotowanie u/usługi do wprowadzenia na rynek lub uruchomienie na skalę przemysłową produkcji nowego wyrobu/usługi, wprowadzenie nowej technologii lub uzyskanie certyfikatu jakości w przypadku Schematu 1.2.A RPO WD). Liczba podpisanych kontraktów handlowych (umów, porozumień) przez MŚP. 15

17 31a 1.2. rezultat w tym zagranicznych Liczba podpisanych zagranicznych kontraktów handlowych (umów, porozumień) przez MŚP. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług IOB. Definicja przedsiębiorstwa zgodna z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Definicja IOB zgodna z rozporządzeniem z dnia r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji rezultat Liczba przedsiębiorstw wspartych przez otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów IOB operacyjnych. IOB - mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, a także przedsiębiorca inny niż mikro, mały i średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości rezultat Liczba świadczonych nowych usług w wyniku realizacji projektu Liczba wspartych pośredników finansowych Liczba obrotów kapitału Funduszu Powierniczego Liczba usług dotychczas nieoferowanych przez przedsiębiorcę/ zasadniczo ulepszonych (kryterium jakościowe) powstałych w wyniku realizacji projektu. Liczba pośredników finansowych wspartych przez Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach realizacji umowy o utworzenie i zarządzanie Dolnośląskim Funduszem Powierniczym. Pośrednik finansowy oznacza podmiot publiczny i prywatny, inny niż Beneficjent odpowiedzialny za realizację Operacji II stopnia. Jeden obrót kapitału oznacza zainwestowanie całości otrzymanych środków przez Dolnośląski Fundusz Powierniczy w MŚP zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/06 oraz notą służb komisji na temat inżynierii finansowej w okresie programowania z 16 lipca 2007 (COCOF/07/0018/01 EN) w formie ów instrumentów inżynierii finansowej przyjętych w Strategii Inwestycyjnej. 16

18 rezultat Liczba wspartych MŚP Liczba MŚP wpartych w ramach Operacji II stopnia przez Pośredników Finansowych rezultat Wartość udzielonych pożyczek dla MŚP PLN Dotyczy wartości udzielonych pożyczek dla MŚP przez pośredników w ramach realizacji Inicjatywy Jeremie rezultat Liczba udzielonych pożyczek RPO Dotyczy liczby udzielonych pożyczek w ramach realizacji Inicjatywy Jeremie rezultat Wartość udzielonych poręczeń dla MŚP PLN Dotyczy wartości udzielonych poręczeń przez pośredników finansowych udzielanych w ramach realizacji Inicjatywy Jeremie rezultat Dotyczy liczby udzielonych poręczeń przez fundusze Liczba udzielonych poręczeń przez poręczeniowe udzielanych w ramach realizacji Inicjatywy fundusz Jeremie rezultat Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń Powierzchnia wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu m² RPO Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z pożyczek i/lub poręczeń udzielanych przez pośredników w ramach realizacji inicjatywy Jeremie. Dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach działania 1.4 oprócz przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Infrastruktura (tu): powierzchnia całkowita obiektów zbudowanych/zmodernizowanych w ramach projektu. Należy zwrócić uwagę, że chodzi tu o powierzchnię bezpośrednio objętą pracami w ramach projektu, a nie o ogólną powierzchnię obiektu. Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. protokołu zdawczo-odbiorczego robót. 17

19 Długość wybudowanych/ zmodernizowanych dróg wewnętrznych w ramach Instytucji Otoczenia Biznesu Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby realizacji projektu m Dotyczy wszystkich projektów działania 1.4 z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej oraz projektów dotyczących tworzenia i rozwoju infrastruktury jednostek naukowych, centrów doskonałości prowadzących działalność badawczo-rozwojową na rzecz przedsiębiorców. Definicja "drogi wewnętrznej" - zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm. (art. 8 ust.1)). Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem poz. 1. Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. Dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach działania 1.4, oprócz przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Środek trwały - środek na stałe zainstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), który nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez beneficjenta, włączony w ewidencję środków trwałych, traktowany przez beneficjenta jako wydatek inwestycyjny zgodnie z przepisami o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, 18

20 wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know - how. Liczba laboratoriów utworzonych w wyniku udzielonego 44 wsparcia i gotowych do przeprowadzenia pierwszego badania 1.4. Liczba wybudowanych laboratoriów przez laboratorium należy rozumieć technicznie i organizacyjnie wydzielone pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt stosowany do przeprowadzania badań i analiz Liczba zmodernizowanych laboratoriów Liczba technicznie i organizacyjnie wydzielonych pomieszczeń wyposażonych w niezbędny sprzęt stosowany do przeprowadzania badań i analiz, które zostały zmodernizowane w wyniku udzielonego wsparcia Liczba zakupionej aparatury naukowobadawczej Liczba aparatury naukowo-badawczej zakupionej w ramach projektu. Przez aparaturę naukowo-badawczą należy rozumieć zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo - badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R. Poprzez zakup aparatury należy rozumieć moment nabycia prawa własności. 19

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Definicje wskaźników kluczowych i regionalnych (produkty i rezultaty) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku Nazwa 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne 1.1.1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Wskaźniki w pkt. 17 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników

Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników Wersja z dnia 21.01.2011 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników W punkcie 15 wniosku o płatność należy wypełnić tabelę dot. wskaźników

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, styczeń 2015 r. Uwagi: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie 1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100. Wskaźniki produktu

Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie 1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100. Wskaźniki produktu Wersja 2 z dnia 09.09.2009 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.3 POIG dotycząca uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy beneficjentów konkursu ogłoszonego w 2008 r. W punkcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r.

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu. Katowice, październik 2011 r. logiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 2010 Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 W punkcie 14. formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 POIG należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 2.1.0.3 2.1.0.28 2.1.0.39 2.1.0.4 2.1.0.29 2.1.0.40 2.1.0.5 2.1.0.14 2.1.0.33 2.1.0.43 2.1.0.6 2.1.0.15 Nazwa Długość sieci Internetu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 8.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 8. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 8.1) Priorytet 8 Zdrowie Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych

Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych Wersja 2 z dnia 03.01.2011 r. Informacja dla beneficjentów Poddziałania 1.1.2 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy projektów indywidualnych W punkcie 15 wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r.

Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r. Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.1 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy Beneficjentów konkursu ogłoszonego w 2008 r. oraz projektów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Wskaźniki w pkt. 16 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników produktu i rezultatu dla Działania 6.2 Turystyka

Tabela wskaźników produktu i rezultatu dla Działania 6.2 Turystyka Tabela wskaźników produktu i rezultatu dla Działania 6.2 Turystyka L.p. Numer priorytetu RPO WM Typ wskaźnika Działanie Nazwa wskaźnika Jedn. Miary Numer KSI 1. Priorytet VI Produkt 6.2. Liczba wybudowanych

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na:

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na: Program: Program Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 5 Dyfuzja Innowacji Działanie: 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Konkurs 1.4 Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność część sprawozdawcza 2 GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ PIERWSZE KROKI Skąd pobrać

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 2.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 2. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 2.1) Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Definicje: 1. MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis)

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis) Zasady organizacji konkursu Toruń, 30 stycznia 2014 r. Dostępna alokacja Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursów wynosi 19 000 000,00 PLN, przy czym środki przewidziane na: konkurs

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.1) Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo