Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wersja na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r."

Transkrypt

1 Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wersja na dzień r.

2 Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń... 5 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność... 6 Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Priorytet 3 Transport Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Priorytet 5 Energetyka Priorytet 6 Turystyka i kultura Priorytet 7 Edukacja Priorytet 8 Zdrowie Priorytet 9 Miasta Priorytet 10 Pomoc techniczna NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZAKRESIE WSKAŹNIKÓW

3 Wstęp Wskaźniki monitoringowe są miarą celów, jakie mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji projektu. Odzwierciedlają one zaangażowanie zasobów, stopień osiągnięcia zamierzonych efektów oraz innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych lub dotyczących ochrony środowiska). Wskaźniki powinny być logicznie powiązane z charakterem projektu oraz jego celami, ponieważ są one narzędziami pomiaru efektywności i skuteczności realizacji projektu. W celu monitorowania wdrażania projektów oraz oceny ich wykonania wyróżnia się: wskaźniki u, wskaźniki rezultatu. Wskaźniki u to wskaźniki obrazujące bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi wielkościami. Liczone są one w jednostkach fizycznych lub pieniężnych (np. długość zbudowanej drogi w km, liczba zmodernizowanych sal operacyjnych w sztukach, powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych w m 2 ). Wskaźniki rezultatu to wskaźniki odpowiadające bezpośrednim efektom następującym po realizacji projektu. Muszą logicznie wynikać ze wskaźników u (powiązanie rezultatu z em) oraz celu i zakresu projektu. Dostarczają one informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową (bazową). Mogą przybrać formę wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, ilość nowopowstałych miejsc pracy, zmniejszenie się liczby wypadków drogowych itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni itp.). Wskaźniki rezultatu mierzone są bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika okres ten nie powinien być dłuższy niż 1 rok, z wyjątkiem horyzontalnych wskaźników kluczowych, służących do pomiaru liczby nowoutworzonych miejsc pracy, gdzie trwałość projektu dla MŚP wynosi 3 lata, natomiast dla dużych przedsiębiorstw 5 lat). Uwaga! W Działaniu 1.1 i 1.2 wskaźniki rezultatu co do zasady powinny zostać osiągnięte do momentu zakończenia finansowej realizacji projektu. Każdy ze wskaźników powinien posiadać następujące cechy: adekwatność wskaźnik powinien być dostosowany do charakteru projektu oraz oczekiwanych efektów związanych z jego realizacją; mierzalność wskaźnik powinien być kwantyfikowalny, a więc wyrażony w wartościach liczbowych; wiarygodność wskaźnik powinien być zdefiniowany w taki sposób, aby jego ewentualna weryfikacja nie nastręczała trudności; dostępność wskaźnik powinien być łatwy do określenia w wyniku realizacji projektu; określenie w czasie powinien zostać określony rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika oraz okres, w którym mierzony będzie wskaźnik. 2

4 Wybór wskaźników: Każdy Beneficjent sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu, zawiera w nim wskaźniki, jakie zobowiązuje się osiągnąć podczas realizacji projektu. Tak więc Beneficjent wybiera wskaźniki, które zamierza monitorować, już w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Beneficjent wybierając wskaźniki powinien przede wszystkim bazować na Liście wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dopiero w przypadku, kiedy wybór wskaźnika z listy będzie niemożliwy, Beneficjent może wprowadzić własny wskaźnik. Dodatkowo Wnioskodawca musi obowiązkowo wykazać wskaźnik rezultatu dotyczący utworzonych miejsc pracy pn.: Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy [etat], w tym kobiety [etat], w sytuacji, kiedy projekt nie przewiduje utworzenia żadnych etatów, należy wpisać wartość 0. Jeżeli ten wskaźnik jest jedynym wskaźnikiem i wykazuje wartość 0, wówczas wnioskodawca ma obowiązek wybrania wskaźnika odpowiadającego celowi i zakresowi projektu o wartości dodatniej. Wartość bazowa w przypadku każdego wskaźnika powinna być wykazana na poziomie 0. Uwaga! Szczegółowe zasady doboru wskaźników określa każdorazowo Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W przypadku wskaźników agregowanych w Krajowym Systemie Informatycznym szczegółowe definicje określające zasady ich pomiaru zostaną opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W miejscach, gdzie było możliwe oraz uzasadnione (np. ze względu na planowane nabory), Instytucja Zarządzająca RPO zaproponowała własne definicje wskaźników. W przypadkach, gdy definicje określone w okresie późniejszym przez okażą się niespójne z definicjami przygotowanymi przez IZ RPO, te wypracowane przez będą miały zastosowanie wyłącznie do naborów ogłaszanych po ich publikacji. 3

5 Wskaźniki horyzontalne Kod Działanie Typ Nazwa Jednostka Oznaczenie Definicja Liczba nowych miejsc pracy, spełniających następujące warunki: 330 Dotyczy wszystkich działań poza Priorytetem 10 rezultat Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy etat RPO utworzone bezpośrednio w efekcie realizacji projektu, utworzone najpóźniej do końca fazy operacyjnej projektu (tj. do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową), dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, przewidywana przez beneficjenta trwałość miejsca pracy na co najmniej 2 lata od daty utworzenia danego miejsca pracy (etatu). Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC oryg. FTE Full Time Equivalent ), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu, lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. 331 Dotyczy wszystkich działań poza Priorytetem 10 rezultat w tym: kobiety etat RPO jw., dotyczy wyłącznie zatrudnienia kobiet 4

6 Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń Kod Działanie Typ Nazwa Jednostka Oznaczenie Definicja , 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, rezultat Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć (m.in. seminariów i konferencji) z zakresu współpracy międzynarodowej Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć (m.in. seminariów i konferencji) z zakresu współpracy międzyregionalnej Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych w ramach przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej Liczba uczestników przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej osoby Liczba przedsięwzięć (w tym seminaria, konferencje) w ramach współpracy międzynarodowej (dot. tylko obszaru UE), zorganizowanych przez beneficjenta lub w których beneficjent uczestniczy. Tematyka powinna dot. zakresu danego Priorytetu/Działania, w ramach którego ogłoszony jest nabór na wnioski o dofinansowanie powyższych przedsięwzięć. Liczba przedsięwzięć (w tym seminaria, konferencje) w ramach współpracy międzyregionalnej, zorganizowanych przez beneficjenta lub w których beneficjent uczestniczy. Tematyka powinna dot. zakresu danego Priorytetu/Działania, w ramach którego ogłoszony jest nabór na wnioski o dofinansowanie powyższych przedsięwzięć. Liczba rozprowadzonych egzemplarzy materiałów informacyjnych podczas zorganizowanych przez beneficjenta przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje). Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach (w tym seminaria, konferencje) w ramach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, zorganizowanych przez beneficjenta lub, w przypadku gdy beneficjent jest uczestnikiem, a nie organizatorem/współorganizatorem, liczba osób delegowanych ze strony beneficjenta do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. 5

7 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego podnoszącą standard obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego (zgodnie z definicją zawartą w RPO WD ). Kod Działanie Typ Nazwa Jednostka Oznaczenie Definicja Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących realizacji projektu 1a 1.1. w tym służących B+R Powierzchnia całkowita wybudowanych/zmodernizowanych budynków służących wdrożeniu projektu m² Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami (art. 3 pkt. 1 ust ), zakupionych przez przedsiębiorcę w celu realizacji inwestycji, na którą udzielono dofinansowania. Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami (art. 3 pkt. 1 ust ) zakupionych przez przedsiębiorcę w celu prowadzenia prac B+R. Całkowita powierzchnia powstałych i zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu budynków i/lub budowli. Zgodnie z unormowaniem w aktach prawnych regulujących daną dziedzinę działalności (np. prawo budowlane, itd.). 6

8 Długość wybudowanych/ zmodernizowanych instalacji służących wdrożeniu projektu Powierzchnia całkowita wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury uzdrowiskowej Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach m m² Długość wybudowanych i zmodernizowanych instalacji służących wdrożeniu projektu. Instalacja rozumiana jako stacjonarna jednostka techniczna, w której prowadzona jest jedna lub większa ilość działalności oraz wszystkie inne bezpośrednio związane działania, które mają techniczny związek z działalnością prowadzoną w tym miejscu przez przedsiębiorcę. Instalacja jest jednostką techniczną zawierającą drobiazgową listę rodzajów urządzeń, które należy traktować jako taką właśnie jednostkę, zaprojektowaną i technicznie skonstruowaną w celu prowadzenia żądanych rodzajów działalności. Stacjonarna - znaczy, iż instalacja powinna być stacjonarna jako całość czyli nieprzenośna z jednej lokalizacji do drugiej co jednakże nie wyklucza spod regulacji zakładu i urządzeń, które można użytkować w ramach instalacji jako sprzęt poruszający się. Całkowita powierzchnia powstałej i zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu infrastruktury uzdrowiskowej. Zgodnie z unormowaniem w aktach prawnych regulujących daną dziedzinę działalności (np. prawo budowlane, itd.). Infrastruktura uzdrowiskowa infrastruktura położona na terenie uzdrowiska, do której dostęp jest oferowany na jednakowych warunkach dla wszystkich zainteresowanych, obejmuje m.in. obiekty uzdrowiskowe, urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (np. pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, uzdrowiskowe baseny kąpielowe itp.). Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach, które prowadzą badania B+R lub wykorzystują wyniki badań w prowadzonej działalności. Laboratorium jest rozumiane jako wyodrębnione technicznie i organizacyjnie pomieszczenie wyposażone w odpowiednia aparaturę, przeznaczone do wykonywania badań i analiz. 7

9 rezultat 6a 1.1. rezultat rezultat rezultat Liczba uruchomionych i/lub zmodernizowanych działów B+R w przedsiębiorstwie Liczba nowych ów/usług powstałych w wyniku realizacji projektu w tym: ów/usług na nowy rynek zagraniczny Liczba wdrożonych procesów zarządzania przedsiębiorstwem (np. produkcją, sprzedażą) Liczba nowych ów/usług świadczonych przez przedsiębiorstwo z wykorzystaniem technologii informatycznych/informacyjnych Liczba uruchomionych i/lub zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu działów B+R spełniających wymogi prawne oraz funkcjonalne w zakresie swojego przeznaczenia, tj. prowadzenia prac B+R. Definicja prac B+R zgodna z art. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 8 października 2004 r. (Dz. U. z dnia r. z późn. zmianami). Liczba ów i usług dotychczas nieoferowanych przez wnioskodawcę/zasadniczo ulepszonych (kryterium jakościowe), a powstałych w wyniku realizacji projektu. Liczba ów i usług dotychczas nieoferowanych przez wnioskodawcę/zasadniczo ulepszonych (kryterium jakościowe), a powstałych w wyniku realizacji projektu z przeznaczeniem na nowy rynek zagraniczny. Liczba wdrożonych procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Proces zarządzania przedsiębiorstwem - system złożony z różnych elementów wzajemnie ze sobą powiązanych ze względu na założone cele. Proces jako wyodrębniona jednostka zarządzania przedsiębiorstwem bądź jego elementem mający na celu uzyskanie mierzalnych efektów na poziomie organizacji przedsiębiorstwa, poprawy technologii produkcji lub wyrobu bądź zarządzania relacjami z dostawcami lub z klientami. Liczba dotychczas nieoferowanych przez przedsiębiorstwa nowych ów/usług z wykorzystaniem technologii informatycznych/informacyjnych, służących wszechstronnemu posługiwaniu się informacją; technologia informatyczna to technologiczne zastosowania informatyki w społeczeństwie. 8

10 rezultat rezultat rezultat rezultat rezultat Liczba nowych ów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek Liczba nowych usług elektronicznych dla MŚP świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa Liczba nowych miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektu Zmiana emisji zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki Zmiana emisji zanieczyszczeń powietrza: tlenku azotu tony/rok tony/rok Liczba ów dotychczas nieoferowanych i wytworzonych technologii dotychczas niestosowanych lub zasadniczo zmodyfikowanych wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu. Liczba nowych usług elektronicznych dla MŚP. Usługi elektroniczne to usługi świadczone za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej/informacyjnej. Efektem świadczenia usługi elektronicznej musi być cyfrowy, tj. informacja lub zbiór informacji zapisanych cyfrowo, będących przedmiotem działalności gospodarczej np. oprogramowanie, strona internetowa, plik graficzny. Utworzenie nowej jednostki (miejsca noclegowego), zgodnej swym standardem do obowiązującego w danym obiekcie, bądź zgodnym ze standardem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu. Wykazując zmianę emisji zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki należy odnieść się do emisji w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość emisji, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki i procesy. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. Wykazując zmianę emisji zanieczyszczeń powietrza: tlenku azotu należy odnieść się do emisji w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość emisji, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki i procesy. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. 9

11 rezultat rezultat Zmiana emisji zanieczyszczeń powietrza: pyłów Zmiana emisji zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku węgla tony/rok tony/rok rezultat Zmiana ilości wytwarzanych odpadów tony/rok Wykazując zmianę emisji zanieczyszczeń powietrza: pyłów należy odnieść się do emisji w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość emisji, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki i procesy. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. Wykazując zmianę emisji zanieczyszczeń dwutlenku węgla należy odnieść się do zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość zużycia, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. Wykazując zmianę ilości wytwarzanych odpadów należy odnieść się do ilości wytwarzanych odpadów w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość wytworzenia, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając potencjalne wytwarzanie odpadów w nowym procesie produkcyjnym (należy uwzględnić wszystkie zakupione jednostki i procesy). Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. 10

12 Wykazując zmianę ilości zużycia wody należy odnieść się do pomiarów zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość zużycia, a następnie dokonać porównania w odniesieniu rezultat Zmiana ilości zużycia wody m³/rok do planowanej inwestycji, uwzględniając potencjalne zużycie wody w nowym procesie produkcyjnym, zgodnie z parametrami podanymi przez producentów urządzeń (należy uwzględnić wszystkie zakupione jednostki). Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych rezultat Wykazując zmianę ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia należy odnieść się do pomiarów wytworzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy Zmiana ilości ścieków przemysłowych m³/rok od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość wytworzenia, wymagających oczyszczenia a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji (należy uwzględnić wszystkie zakupione jednostki). Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych rezultat Zmiana efektywności energetycznej % Efektywność energetyczna rozumiana jako oszczędne i efektywne korzystanie z energii. Ponadto, aby stwierdzić, że urządzenie bądź instalacja spełnia zasadę efektywności energetycznej musi być zgodne z zapisami art. 52 Prawo Energetyczne. Wykazując zmianę efektywności energetycznej należy odnieść się do zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy (może być okres 12 m-cy od daty ogłoszenia konkursu) wykazując wartość zużycia, a następnie dokonać porównania w odniesieniu do planowanej inwestycji, uwzględniając wszystkie zakupione jednostki. Wartość należy podać we właściwych jednostkach technicznych. 11

13 Liczba nowych miejsc pracy, spełniających następujące warunki: rezultat Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R 18a 1.1. rezultat w tym: kobiety etat RPO rezultat Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto) 20a 1.1. rezultat w tym kobiety etat RPO etat etat RPO RPO bezpośrednio związane z B+R utworzone bezpośrednio w efekcie realizacji projektu, utworzone najpóźniej do końca fazy operacyjnej projektu (tj. do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową), dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, przewidywana przez beneficjenta trwałość miejsca pracy na co najmniej 2 lata od daty utworzenia danego miejsca pracy (etatu). Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC oryg. FTE Full Time Equivalent ). przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu, lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. jw., dotyczy wyłącznie zatrudnienia kobiet Liczba etatów utworzonych w efekcie realizacji projektu. Liczba pracowników wykazywana jest w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC - org. FTE Full Time Equivalent ). Liczone są wyłącznie miejsca pracy, które mogą zostać przeliczone na odpowiednią część FTE (wyłącznie na podstawie umowy o pracę). Wskaźnik rezultatu będzie także liczony w odniesieniu do tymczasowych miejsc pracy, które powstały w wyniku realizacji projektu, a które po jego zakończeniu (okres trwałości) zostały zmienione na stałe miejsca pracy liczone w FTE. jw., dotyczy wyłącznie zatrudnienia kobiet 12

14 jw., dotyczy wyłącznie zatrudnienia na obszarach wiejskich 20b 1.1. rezultat w tym na obszarach wiejskich etat RPO rezultat Liczba wdrożonych wyników prac B+R Liczba usług doradczych uzyskanych przez MŚP w wyniku realizacji projektu 22a 1.2. w tym MŚP z obszarów wiejskich Liczba wdrożonych wyników B+R. Wdrożenie rozumiane jako etap procesu innowacji, którego celem jest przygotowanie u/usługi do wprowadzenia na rynek lub uruchomienie na skalę przemysłową produkcji nowego wyrobu/usługi lub wprowadzenie nowej technologii. W ramach prac wdrożeniowych realizowane są m.in.: ocena technologii z punktu widzenia jej przydatności ekonomicznej, opracowanie właściwej technologii wytwarzania i dokumentacji produkcyjnej, weryfikacja przez produkcję małych ilości nowego u o charakterze pilotażowym, określenie i zlecenie badań jakościowych (próba typu, badania ekologiczne, możliwość dopuszczenia wyrobu na rynek, itp.), ustalenie prawnych zasad przejmowania projektu przez producenta (patent, licencja, know-how, itp.). Badania naukowe rozumiane zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 8 października 2004 r. (Dz. U. z dnia 4 listopada 2004 z późn. zmianami) art. 2 ust 2. Liczba uzyskanych usług doradczych przez MŚP. Liczba uzyskanych usług doradczych przez MŚP, mających swą siedzibę na obszarach wiejskich Liczba uzyskanych doradztw w zakresie B+R i innowacyjności w wyniku realizacji projektu Liczba uzyskanych doradztw w zakresie B+R i innowacyjności. 13

15 Liczba wystaw, targów, misji, w których Liczba wystaw/targów/misji, w których weźmie udział MŚP weźmie udział wnioskodawca w wyniku realizacji projektu Ilość udzielonych doradztw dla MŚP Liczba uzyskanych doradztw przez MŚP. 25a 1.2. w tym MŚP z obszarów wiejskich Liczba uzyskanych doradztw przez MŚP, mających swą siedzibę na obszarach wiejskich. Liczba zakupionych środków Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia trwałych/wartości niematerialnych 29 września 1994 r. z późn. zmianami (art. 3 pkt. 1 ust ) i prawnych służących realizacji projektu zakupionych przez przedsiębiorcę w celu realizacji inwestycji, na którą udzielono dofinansowania Powierzchnia całkowita wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu m² Całkowita powierzchnia powstałych i zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu budynków i/lub budowli. Zgodnie z unormowaniem w aktach prawnych regulujących daną dziedzinę działalności (np. prawo budowlane, itd.). 14

16 rezultat rezultat Długość wybudowanych/ zmodernizowanych instalacji służących wdrożeniu projektu Liczba zaangażowanych w realizację projektu jednostek naukowych Liczba zaangażowanych w realizację projektu przedsiębiorstw Liczba wdrożeń w wyniku uzyskanego doradztwa w ramach projektu Liczba podpisanych kontraktów handlowych m Długość wybudowanych i zmodernizowanych instalacji służących wdrożeniu projektu. Instalacja rozumiana jako stacjonarna jednostka techniczna, w której prowadzona jest jedna lub większa ilość działalności oraz wszystkie inne bezpośrednio związane działania, które mają techniczny związek z działalnością prowadzoną w tym miejscu przez przedsiębiorcę. Instalacja jest jednostką techniczną, zawierającą drobiazgową listę rodzajów urządzeń, które należy traktować jako taką właśnie jednostkę, zaprojektowaną i technicznie skonstruowaną w celu prowadzenia żądanych rodzajów działalności. Stacjonarna - znaczy, iż instalacja powinna być stacjonarna jako całość - czyli nieprzenośna z jednej lokalizacji do drugiej co jednakże nie wyklucza spod regulacji zakładu i urządzeń, które można użytkować w ramach instalacji jako sprzęt poruszający się. Liczba zaangażowanych w realizację projektu jednostek naukowych. Jednostka naukowa rozumiana zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 8 października 2004 r. (Dz. U. z dnia 4 listopada 2004 r. z późn. zmianami) art. 2 ust 9. Liczba zaangażowanych w realizację projektu przedsiębiorstw. Liczba wdrożeń w wyniku uzyskanego doradztwa. Wdrożenie rozumiane jako etap procesu innowacji, którego celem jest przygotowanie u/usługi do wprowadzenia na rynek lub uruchomienie na skalę przemysłową produkcji nowego wyrobu/usługi, wprowadzenie nowej technologii lub uzyskanie certyfikatu jakości w przypadku Schematu 1.2.A RPO WD). Liczba podpisanych kontraktów handlowych (umów, porozumień) przez MŚP. 15

17 31a 1.2. rezultat w tym zagranicznych Liczba podpisanych zagranicznych kontraktów handlowych (umów, porozumień) przez MŚP. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług IOB. Definicja przedsiębiorstwa zgodna z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Definicja IOB zgodna z rozporządzeniem z dnia r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji rezultat Liczba przedsiębiorstw wspartych przez otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów IOB operacyjnych. IOB - mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, a także przedsiębiorca inny niż mikro, mały i średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości rezultat Liczba świadczonych nowych usług w wyniku realizacji projektu Liczba wspartych pośredników finansowych Liczba obrotów kapitału Funduszu Powierniczego Liczba usług dotychczas nieoferowanych przez przedsiębiorcę/ zasadniczo ulepszonych (kryterium jakościowe) powstałych w wyniku realizacji projektu. Liczba pośredników finansowych wspartych przez Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach realizacji umowy o utworzenie i zarządzanie Dolnośląskim Funduszem Powierniczym. Pośrednik finansowy oznacza podmiot publiczny i prywatny, inny niż Beneficjent odpowiedzialny za realizację Operacji II stopnia. Jeden obrót kapitału oznacza zainwestowanie całości otrzymanych środków przez Dolnośląski Fundusz Powierniczy w MŚP zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/06 oraz notą służb komisji na temat inżynierii finansowej w okresie programowania z 16 lipca 2007 (COCOF/07/0018/01 EN) w formie ów instrumentów inżynierii finansowej przyjętych w Strategii Inwestycyjnej. 16

18 rezultat Liczba wspartych MŚP Liczba MŚP wpartych w ramach Operacji II stopnia przez Pośredników Finansowych rezultat Wartość udzielonych pożyczek dla MŚP PLN Dotyczy wartości udzielonych pożyczek dla MŚP przez pośredników w ramach realizacji Inicjatywy Jeremie rezultat Liczba udzielonych pożyczek RPO Dotyczy liczby udzielonych pożyczek w ramach realizacji Inicjatywy Jeremie rezultat Wartość udzielonych poręczeń dla MŚP PLN Dotyczy wartości udzielonych poręczeń przez pośredników finansowych udzielanych w ramach realizacji Inicjatywy Jeremie rezultat Dotyczy liczby udzielonych poręczeń przez fundusze Liczba udzielonych poręczeń przez poręczeniowe udzielanych w ramach realizacji Inicjatywy fundusz Jeremie rezultat Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń Powierzchnia wybudowanej/ zmodernizowanej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu m² RPO Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z pożyczek i/lub poręczeń udzielanych przez pośredników w ramach realizacji inicjatywy Jeremie. Dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach działania 1.4 oprócz przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Infrastruktura (tu): powierzchnia całkowita obiektów zbudowanych/zmodernizowanych w ramach projektu. Należy zwrócić uwagę, że chodzi tu o powierzchnię bezpośrednio objętą pracami w ramach projektu, a nie o ogólną powierzchnię obiektu. Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. protokołu zdawczo-odbiorczego robót. 17

19 Długość wybudowanych/ zmodernizowanych dróg wewnętrznych w ramach Instytucji Otoczenia Biznesu Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby realizacji projektu m Dotyczy wszystkich projektów działania 1.4 z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej oraz projektów dotyczących tworzenia i rozwoju infrastruktury jednostek naukowych, centrów doskonałości prowadzących działalność badawczo-rozwojową na rzecz przedsiębiorców. Definicja "drogi wewnętrznej" - zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm. (art. 8 ust.1)). Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem poz. 1. Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. Dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach działania 1.4, oprócz przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Środek trwały - środek na stałe zainstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), który nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez beneficjenta, włączony w ewidencję środków trwałych, traktowany przez beneficjenta jako wydatek inwestycyjny zgodnie z przepisami o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, 18

20 wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know - how. Liczba laboratoriów utworzonych w wyniku udzielonego 44 wsparcia i gotowych do przeprowadzenia pierwszego badania 1.4. Liczba wybudowanych laboratoriów przez laboratorium należy rozumieć technicznie i organizacyjnie wydzielone pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt stosowany do przeprowadzania badań i analiz Liczba zmodernizowanych laboratoriów Liczba technicznie i organizacyjnie wydzielonych pomieszczeń wyposażonych w niezbędny sprzęt stosowany do przeprowadzania badań i analiz, które zostały zmodernizowane w wyniku udzielonego wsparcia Liczba zakupionej aparatury naukowobadawczej Liczba aparatury naukowo-badawczej zakupionej w ramach projektu. Przez aparaturę naukowo-badawczą należy rozumieć zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo - badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R. Poprzez zakup aparatury należy rozumieć moment nabycia prawa własności. 19

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo