Wytyczne dla autorów kursów e-learningowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dla autorów kursów e-learningowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy Wytyczne dla autorów kursów e-learningowych Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne i zalecenia dla osób opracowujących merytorycznie treści kursów e-learningowych realizowanych na zlecenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 1

2 1. Forma dostarczanych treści kursów Preferowany format: edytowalna prezentacja *.ppt (MS Power Point) zawierające sugerowane rozmieszczenie treści i materiałów na kolejnych ekranach szkolenia (część teoretyczna + test). Treść kursów może być również dostarczona w plikach tekstowych w formacie umożliwiającym wydobycie z nich danych przez edytor tekstowy lub inny program (np. *.txt, *.doc, *.pdf, *.ppt). Mile widziane są dodatkowe materiały dydaktyczne w postaci dodatkowych plików (p. 4). Materiały powinny być sprawdzone pod kątem merytoryki, ortografii i interpunkcji W przypadku dodatkowych uwag (np. scenariusz szkolenia lub opis interakcji) należy je wyraźnie oddzielać (np. wyróżniać je innym kolorem). Fragmenty tekstów szkolenia, które ma czytać lektor, należy oznaczać innym kolorem (np. żółtym). Należy pamiętać by dostarczane treści pozostawały w zgodności z prawem autorskim. W kursach e-learningowych nie wolno korzystać z treści innych autorów bez ich zgody lub podania referencji. 2. Układ treści szkoleniowych Układ treści powinien być jasny i przejrzysty: Złożone jednostki tematyczne mogą zostać podzielone na moduły, Slajdy nie powinny być przeładowane treścią - warto stosować wewnętrzne linki (do słowniczka, materiałów w *.pdf, filmów, animacji, dźwięków), Na każdym tekstowym slajdzie poza tekstem powinna znajdować się jakaś grafika, animacja lub film powiązane lub kojarzące się z fragmentem treści znajdującym się na tym slajdzie, Należy unikać długich, pełnych zdań(zalecane są równoważniki zdań, hasła, wypunktowania, rozwinięcia wyświetlane po kliknięciu na dany element, wewnętrzne linki: do słowniczka, materiałów w *.pdf, dźwięków, animacji, filmów), 4. Dodat kow e mat eriały dydaktyczne P r z yg o t o w u jąc t r eść k u r s u e - l e a r n i n g o w e g o, w a r t o p a m iętać o przygotowaniu następując yc h dodatk owych m ater iałów dydaktycznych: teksty uzupełniające w postaci plików do ściągnięcia (pliki w formacie: *.txt, *.doc, *.pdf, *.ppt, *.xls, *.jpg, *.gif, *.bmp, *.png, itp.), fotografie*** (pliki w formacie: *.jpg, *.gif, *.bmp, *.png), rysunki*** (plany, mapy, wykresy, tabele, diagramy) (pliki w formacie: *.jpg, *.gif, *.bmp, *.png), animacje i gry we Flash-u (pliki w formacie: *.flv, *.swf), słownik terminów, nagrania audio (pliki w formacie: *.mp3, *.wma, *.wav), nagrania video (pliki w formacie: *.flv, *.avi, *.mpg, *.wmv, *.mov, *.mp4), linki zewnętrzne (prowadzące do treści w sieci Internet), bibliografia. 5. Zalecana liczba ekranów szkoleniowych teoria i test sprawdzający wiedzę(łącznie): od 120 do 150 ekranów szkoleniowych 6. Zalecana ilość pytań sprawdzających wiedzę do 12 pytań losowanych z bazy 24 pytań 7. Dostępne formaty pytań sprawdzających wiedzę Aktualnie dostępne są następujące formaty ćwiczeniowe: prawda/fałsz, pytania wielokrotnego wyboru, krótkie odpowiedzi, dopasowywanie, przeciągnij i upuść, 2

3 wypełnianie luk, krzyżówki, diagramy. 8. Przykładowa struktura kursu Ekran tytułowy (1 ekran), Spis treści (1 ekran), Określenie wymogów i umiejętności niezbędnych do opanowania materiału ( Przed rozpoczęciem nauki powinieneś...") (1 ekran), Cele dydaktyczne szkolenia (określenie, czego nauczy się użytkownik) (1 ekran), Część teoretyczna (liczba ekranów w zależności od rozmiarów szkolenia): o Temat 1. Sekcja 1.1. Sekcja 1.2. ćwiczenie śródlekcyjne sprawdzające wiedzę i pozwalające osobom szkolonym kontrolować stopień opanowania materiału Sekcja 1.3. o Temat 2. Sekcja 2.1 ćwiczenie śródlekcyjne sprawdzające wiedzę i pozwalające osobom szkolonym kontrolować stopień opanowania materiału Sekcja 2.2. Sekcja 2.3. Zakończenie (co użytkownik powinien wiedzieć po odbyciu szkolenia przed rozpoczęciem testu) (1 ekran), Wstęp do testu (informacje o mającym za chwilę rozpocząć się teście sprawdzającym wiedzę) (1 ekran), Test (liczba ekranów zależy od liczby pytań, jednak liczba pytań nie powinna przekraczać 25), Informacja o zakończonym teście (1 ekran), Bibliografia (spis literatury do której odniesienia znajdują się w danym szkoleniu) (1 ekran), Materiały dodatkowe (ewentualne materiały dodatkowe do pobrania przez zainteresowanych użytkowników). 3

4 Słowniczek pojęć Adobe Acrobat Reader - program pozwalający oglądać pliki zapisane w formacie pdf, Ć w i c z e n i e ś r ó d l e k c y j n e - ć w i c z e n i e s p r a w d z a jące w i e d zę i pozwalające osobom szkolonym kontrolować stopień opanowania materiału; umieszczane jest w części teoretycznej między wybranymi slajdami z teorią, Czat - narzędzie pozwalające użytkownikom platformy wymieniać komunikaty tekstowe w czasie rzeczywistym, doc - format plików pozwalający przenosić treść, zdjęcia, obrazki, używany przez edytor tekstowy np. MS Word, Open Office Writer, Edytor tekstowy - aplikacja pozwalająca użytkownikowi edytować pliki tekstowe, np. MS Word, Ekran - jeden slajd szkolenia (tekst + wszelkie pomoce dydaktyczne znajdujące się na nim) wyświetlany w przeglądarce, Flash - technologia tworzenia animacji do kursów z wykorzystaniem grafiki wektorowej, Forum - forma grup dyskusyjnych przeniesiona na stronę WWW, pozwalająca użytkownikom szkolenia na wymianę informacji, opinii, itp. na dany temat, Foxit - program pozwalający oglądać pliki zapisane w formacie pdf, Komunikator - aplikacja pozwalająca na tekstową komunikację między użytkownikami platformy; wewnętrzny odpowiednik poczty elektronicznej, Kurs - pełna jednostka szkolenia stanowiąca odrębną całość, może być częścią danego przedmiotu, Lektor - głos czytający treść kursu, L i n k i w e w nętr z n e - f r a g m e n t t r eści s z k o l e n i a, p o k l i k n ięciu na który użytkownik zostanie przeniesiony do wskazanej przez link części tego szkolenia i zawierającą powiązane treści, L i n k i z ew n e t r z n e - f r a gm e n t t r eś c i s zk o l e n i a, p o k l ik n ięciu na który użytkownik zostanie przeniesiony na stronę wskazaną przez ten link i zawierającą. uzupełniające informacje, referencje, itp., Modut szkoleniowy - jednostka szkolenia stanowiąca odrębną całość, inaczej Kurs, MS Word - edytor tekstowy pozwalający tworzyć i edytować pliki zapisywane w formacie doc, MS PowerPoint - program pozwalający tworzyć prezentacje multimedialne, Notepad - edytor tekstowy pozwalający tworzyć i edytować pliki w formacie txt, O p e n O f f i c e W r i t e r - e d y t o r t e k s t o w y p o z w a l a jący t w o r z yć i edytować pliki zapisywane w formacie doc, pdf - (Portable Document Format) format pliku pozwalającego przenosić treść, zdjęcia, obrazki, odczytywany przez np. Adobe Acrobat Reader, Foxit, itp., ppt - f orm at plik u prezen tacji m ultim edialnyc h, odc z yt ywan y przez MS Power Point, 4

5 Pytanie - pojedyncza jednostka sprawdzającą wiedzę osoby szkolonej; zbiór pytań może tworzyć test (np. podsumowujący dane szkolenie i/lub będący wyznacznikiem ukończenia danego kursu), Sekcja - inaczej podrozdział, część składowa rozdziału, Słownik terminów - dodatkowe narzędzie dydaktyczne pozwalające użytkownikom wyszukiwać definicje i konsultować wybrane terminy stosowane w danym szkoleniu, Temat - temat szkolenia, Test - test sprawdzający wiedzę osoby szkolonej, zazwyczaj występuję na końcu szkolenia i jest metodą weryfikacji, czy dana osoba pozytywnie przeszła dane szkolenie, txt - format plik ów tekstowych, używan y pr zez edytor tekstowy np. MS Notepad, 5

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja podczas egzaminu dyplomowego

Prezentacja podczas egzaminu dyplomowego Prezentacja podczas egzaminu dyplomowego opracowanie: Łukasz Starzak Łódź, lipiec 2008 1. Wprowadzenie Jednym z elementów egzaminu dyplomowego jest obrona pracy, tj. przedstawienie przez dyplomanta wyników

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Baz Danych Łukasz ANDRZEJOWSKI Numer albumu 5557 Analiza porównawcza metod wizualizacji informacji w szkoleniach e-learningowych Praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ...

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ... Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r.... ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-12/2012 Warszawa, 2012-06-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość

Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Spis treści: Wprowadzenie (str. 2) Ebooki tworzone na platformie Issuu (str.3) Prezentacja w programie Prezi (str. 11) Projekty edukacyjne Wiki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo