OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie i wdrożenie koncepcji pracy zespołu w ramach Projektu 6 (143/2013) Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych w ramach Programu PL-17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego I. Ogólne założenia i warunki realizacji zamówienia Przygotowanie i wdrożenie koncepcji pracy zespołu będzie obejmowało wsparcie organizacyjnometodyczne, którego celem będzie przeprowadzenie diagnozy wykorzystywania systemów kształcenia zdalnego w procesie szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, zaprojektowanie, wykonanie i przeprowadzenie Kursu dla prowadzących zajęcia zdalne w ramach szkoleń w Służbie Więziennej oraz opracowanie procedur opisujących przygotowanie, wytwarzanie i wykorzystywanie treści, a także materiałów dydaktycznych oraz kursów e-learningowych w procesie kształcenia zdalnego w Służbie Więziennej. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany do dnia 14 listopada 2014 r. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do siedmiu dwudziestogodzinnych wizyt roboczych w siedzibie zamawiającego. W trakcie wizyt będą miały miejsce spotkania z członkami zespołu metodyczno-informatycznego Zakładu Technologii Informatycznych i Edukacyjnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, w celu m.in. przygotowania Kursu dla prowadzących zajęcia zdalne oraz opracowania procedur. Spotkania powinny odbywać się w godzinach 7: , od poniedziałku do czwartku. Spotkanie nie może trwać dłużej niż 10 godzin. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram wizyt najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy. Podczas ostatniej wizyty roboczej, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i przekazania raportu z przeprowadzonej analizy oraz omówienia i przekazania opracowanego zbioru procedur, a także przekazania dokumentacji kursu. II. Założenia oraz warunki przeprowadzenia diagnozy Poprzez przeprowadzenie diagnozy zamawiający rozumie analizę wykorzystywania systemów kształcenia zdalnego w procesie szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zamawiający oczekuje, że wykonawca w wyniku spotkań roboczych wskaże dobre i złe strony aktualnie podejmowanych czynności, a także potencjalne możliwości i zagrożenia jakie mogą z nich wynikać. Celem diagnozy będzie ukierunkowanie na poszukiwanie optymalnego zastosowania nowych technik edukacyjnych w kształceniu kadry Służby Więziennej poprzez wykorzystanie narzędzi IT przy uwzględnieniu najnowszych badań 1

2 i kierunków rozwoju w obszarze nowoczesnych technologii kształcenia. Wyniki analizy zostaną przedstawione w trakcie ostatniej wizyty roboczej, a następnie przekazane zamawiającemu w formie raportu w wersji papierowej. III. Założenia oraz warunki zaprojektowania, wykonania i przeprowadzenia Kursu dla prowadzących zajęcia zdalne 1. Założenia Zamawiający wymaga zaprojektowania, wykonania oraz przeprowadzenia jednej edycji kursu e-learningowego pn. Kurs dla prowadzących zajęcia zdalne, zwany dalej kursem. Kurs ma zostać wykonany i umieszczony na platformie Moodle zamawiającego i w pełni wykorzystywać narzędzia oraz aktywności na niej dostępne. Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania nowych narzędzi w ramach istniejącej platformy, ale tylko w sytuacji, gdy są one rozwijane na licencji GPL/opensource. Zamawiający przewiduje, że kurs będzie trwał ok. 3-4 tygodni. Średni tygodniowy czas pracy uczestnika w kursie powinien wynosić ok. 5 godzin. Uczestnikami kursu będą osoby prowadzące szkolenia w Służbie Więziennej. Pierwsza edycja kursu, którą poprowadzi wykonawca ma zostać przygotowana dla 15 uczestników. W związku z tym, że uczestnikami kursu będą osoby o różnym poziomie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi platformy jak i umiejętności prowadzenia zajęć zdalnych, zamawiający wymaga, aby edycja kursu została poprzedzona pretestem, w wyniku czego możliwy będzie podział grup na podstawową oraz zaawansowaną. Kurs ma zawierać również ankietę oceniającą poziom satysfakcji uczestnika z odbytego szkolenia. Kurs ma umożliwić zdobycie wiedzy oraz zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce, przez co wymaga się, aby kurs odbywał się przy aktywnym udziale prowadzącego. Prowadzący kurs powinien udzielać minimum dwukrotnie rozbudowanej informacji zwrotnej każdemu z uczestników kursu na temat postępów pracy i jakości wykonywanych zadań. Istotnym elementem kursu będzie zaplanowanie, przygotowanie i wyodrębnienie obszarów na platformie dla każdego uczestnika, w ramach których użytkownik będzie wykonywał zadania praktyczne. Zastosowane aktywności powinny być różnorodne, tak aby pokazać uczestnikom wielość dostępnych rozwiązań jakie daje platforma Moodle. 2. Terminy Zamawiający wymaga w ramach wykonania kursu: 1) przekazania do 29 sierpnia 2014 r. do akceptacji zamawiającego projektu części metodycznej i technicznej kursu, 2) umieszczenia do 30 września 2014 r. gotowego kursu zainstalowanego na platformie zamawiającego, 2

3 3) poprowadzenia na platformie zamawiającego od 13 października 2014 r. pierwszej edycji kursu. 3. Cel Cele szczegółowe kursu e-learningowego: 1) zapoznanie uczestników z ideą oraz możliwościami e-learningu; 2) poznanie specyfiki uczenia się e-ucznia; 3) poznanie rodzajów i sposobów doboru narzędzi dostępnych na platformie do przekazywania, utrwalania oraz sprawdzania wiedzy; 4) poznanie narzędzi wykorzystywanych do komunikacji on-line i ich roli w nauczaniu zdalnym; 5) zdobycie umiejętności zarządzania: zasobami, modułami, składowymi; 6) nabycie umiejętności aktywnego moderowania forum, 7) nabycie umiejętności pracy z grupą, w której występują uczestnicy o różnym stopniu wiedzy oraz motywacji, 8) poznanie oraz zastosowanie w praktyce sposobów motywacji uczestników kursów on-line, 9) poznanie oraz zastosowanie w praktyce zasad prawidłowego formułowania informacji zwrotnej; 10) przekazanie wiedzy w jaki sposób prowadzić ewaluację kursu; 11) poznanie oraz zastosowanie w praktyce podstawowych zasad netykiety. W ramach wykonania kursu wyróżnia się: 1) opracowanie projektu metodycznego i projektu technicznego kursu e-learningowego, 2) produkcję kursu, 3) korektę i redakcję językową materiałów kursu e-learningowego, 4) przetestowanie kursu e-learningowego, 5) implementację kursu e-learningowego na platformie zamawiającego, 6) przeprowadzenie pierwszej edycji Kursu dla prowadzących zajęcia zdalne, 7) przygotowanie dokumentacji kursu. 4. Definicje Projekt części metodycznej kursu powinien szczegółowo opisywać krok po kroku ścieżkę, jaką przechodzi uczestnik kursu (m.in. co się dzieje, gdy nie zaliczy ćwiczenia itp.) osiągając założone cele kursu. Powinien uwzględniać: 1) układ modułowy określający strukturę materiału informacyjnego i dydaktycznego, 2) rolę i zadania nauczyciela/prowadzącego kurs, 3) formy i aktywności wykorzystywane do osiągnięcia celów szczegółowych w danym kursie z uwzględnieniem metod (form): a) przekazywania wiedzy i budowania wiedzy, b) utrwalania wiedzy i kompetencji, 3

4 c) aktywizacji i motywacji słuchacza w czasie trwania kursu, d) sprawdzania osiągniętej wiedzy i umiejętności. Projekt techniczny kursu powinien opisywać strukturę kursu wraz z użytymi aktywnościami i opracowanymi przez siebie zasobami, wykorzystanymi narzędziami dostępnymi na platformie Moodle, zgodny z projektem metodycznym kursu, zawierający również wizualizację kursu. Poprzez wizualizację kursu Zamawiający rozumie graficzną próbkę poszczególnych elementów (treści dydaktyczne, aktywności, skórka kursu) użytych w kursie. Dokumentacja kursu zawiera w szczególności: 1) pliki źródłowe kursu (pliki umieszczonych zasobów w formie edytowalnej), 2) instrukcję dla prowadzących kurs (w formie edytowalnej). 5. Budowa kursu 1) Kurs powinien składać się z jednego modułu informacyjnego oraz modułów tematycznych. 2) Moduł informacyjny powinien zawierać elementy, tj.: a) spis treści kursu, b) cele i efekty kształcenia, c) zasady pracy podczas kursu, d) zasady oceniania, e) informację o literaturze, f) instrukcję dla uczestnika jak korzystać z kursu. 3) Każdy moduł tematyczny wymaga użycia adekwatnych do treści: a) materiałów służących przekazywaniu informacji i budowaniu wiedzy poprzez treści dydaktyczne, studia przypadków, zasoby sieciowe, słowniki oraz wszelkiego rodzaju wizualizacje opisywanych zjawisk i procesów. Przez wizualizację zamawiający dopuszcza następujące formy materiałów: tekstowa, graficzna (statyczna/dynamiczna), audiowizualna (pliki audio/wideo/audio-wideo). Zamawiający nie będzie akceptował materiałów służących przekazywaniu informacji i budowaniu wiedzy w postaci SCORM. b) materiałów umożliwiających utrwalenie wiedzy i umiejętności poprzez realizację zadań otwartych (projekty czy zadania typu: oblicz, porównaj, zestaw, opisz, problemowe, realizowane etapami np. na forach dyskusyjnych, zagadnienia do dyskusji na forum, czat, wideokonferencję) oraz indywidualne ćwiczenia oparte na samoewaluacji (np. nieoceniane zadania zamknięte: testy wyboru, zadania prawda-fałsz, zadania z luką, połącz elementy, przeciągnij i upuść), c) materiałów sprawdzających wiedzę i umiejętności poprzez realizację zadań otwartych (projekty czy zadania typu: oblicz, porównaj, zestaw, opisz, problemowe, realizowane etapami 4

5 np. na forach dyskusyjnych, zagadnienia do dyskusji na forum, czat, wideokonferencję) oraz indywidualne zadania zamknięte (testy wyboru, zadania prawda-fałsz). Wykonawca przygotuje do każdego modułu bazę pytań. Zamawiający nie będzie akceptował materiałów sprawdzających wiedzę i umiejętności w postaci SCORM. d) materiałów aktywizujących wykorzystanie elementów grywalizacyjnych, dyskusje na forach, grupowe ocenianie prac innych uczestników zajęć, ocenianie dodatkowych źródeł informacji, np. rankingi, tagowanie, e) zakładana minimalna liczba multimediów w obrębie całego kursu (istnieje możliwości zmian ilości po otrzymaniu akceptacji zamawiającego): co najmniej 15 grafik statycznych w wybranym formacie (JPG, PNG, BMP lub GIF), co najmniej 2 materiały dynamiczne (symulacje, animacje z możliwością interakcji) w wybranym formacie (SWF), f) elementami opcjonalnymi są: materiały audio (podcast) w wybranym formacie (MP3 lub M4A/AAC), wideo (wideocast) w wybranym formacie (MOV, AVI, MP4). 4) Treści dydaktyczne powinny zostać przedstawione w jak najatrakcyjniejszy sposób; uwzględniać wszelkie możliwości, jakie dają składowe platformy Moodle, z licznymi elementami graficznymi, ilustracjami i zdjęciami, filmami szkoleniowymi, z możliwością zaliczania poszczególnych partii materiału w interaktywny sposób, możliwie jak najbardziej zróżnicowany i przyjazny dydaktycznie, przy uwzględnieniu specyfiki uczenia się osoby dorosłej. 5) Wykonawca tworząc kurs wykorzystuje aktywność narzędzia opensource, działające w ramach platformy Moodle zamawiającego. W przypadku braku odpowiedniego narzędzia na platformie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania i sprawdzenia, czy dane narzędzie współdziała z platformą. 6) Treści dydaktyczne, elementy interaktywne, video powinny posiadać ujednoliconą nawigację oraz szatę graficzną nawiązującą do treści merytorycznych prezentowanej tematyki zgodnie z jednolitymi i spójnymi przyjętymi zasadami. 7) Treści dydaktyczne prezentowane w ramach kursu powinny dawać możliwość wydrukowania materiałów jednym poleceniem. 8) Wszystkie materiały powinny: a) czytelnie prezentować treść poprzez: właściwy dobór kolorów tekstu, tła i elementów multimedialnych, b) zawierać materiał graficzny przygotowany w sposób optymalny dla użytkownika. 5

6 9) Kurs musi być opatrzony w logo projektu oraz tekst Kurs przygotowany ze środków projektu pn. Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych z Programu PL-17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ) Forma przygotowania zasobów video: a) wszystkie video muszą posiadać ujednoliconą nawigację oraz szatę graficzną nawiązującą do kolorystyki używanej w danym kursie; b) nawigacja video powinna pozwalać na swobodne przesuwanie materiału wstecz i naprzód oraz zatrzymanie materiału w dowolnym momencie, jak również na wyłączenie dźwięku w dowolnym momencie odtwarzania; c) materiały video muszą być przygotowane w sposób optymalny dla użytkownika, nie wymagać instalowania dodatkowego oprogramowania, zapisane w formacie MOV, AVI, MP4; d) materiały video muszą być przygotowane o długości do 5 min.; e) ekran startowy z nazwą kursu e-learningowego oraz umieszczone logo projektu i tekstem Materiały przygotowane ze środków projektu pn. Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych z Programu PL-17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ) Forma przygotowania zasobów graficznych: a) do zasobów graficznych zamawiający zalicza: zdjęcia, ilustracje, ilustracje interaktywne, pokazy slajdów, animacje, symulacje; b) zasoby graficzne powinny uwzględniać wymogi przeglądarek internetowych (np. formaty) i panujące na rynku tendencje (np. wielkość zoptymalizowana do łącz internetowych); c) użyte formaty plików zasobów graficznych muszą pozwolić na wyświetlenie w przeglądarce internetowej bez instalowania dodatkowego oprogramowania; d) źródła ww. zasobów graficznych muszą zostać przekazane zamawiającemu w formacie pozwalającym na edycję; e) w przypadku pokazu slajdów, animacji czy symulacji musi pojawić się ekran startowy z nazwą kursu e-learningowego oraz umieszczone logo projektu i tekstem Materiały przygotowane ze środków projektu pn. Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych z Programu PL-17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

7 IV. Założenia oraz warunki opracowania procedur opisujących przygotowanie, wytwarzanie i wykorzystywanie treści, a także materiałów dydaktycznych oraz kursów e-learningowych w procesie kształcenia zdalnego w Służbie Więziennej. Opracowanie zbioru procedur określających zasady przygotowania, wytwarzania i wykorzystywania treści, materiałów dydaktycznych oraz kursów e-learningowych, w procesie kształcenia zdalnego w Służbie Więziennej w szczególności obejmuje: 1) przygotowanie regulaminu korzystania z platformy edukacyjnej zamawiającego, 2) przygotowanie regulaminu korzystania z forum dyskusyjnego, 3) określenie zasad przygotowywania i publikowania kursów e-learningowych, 4) określenie roli oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych autorów w trakcie przygotowywania, prowadzenia oraz ewaluacji kursów, 5) przygotowanie procedur przygotowywania, edytowania i modyfikowania treści e-learningowych, oraz publikacji i wystąpień w formach elektronicznych i papierowych, 6) określenie prawnych uwarunkowań publikacji materiałów przy uwzględnieniu prawa autorskiego, 7) określenie praw i obowiązków użytkowników oraz administratorów platformy w zakresie: a) prawidłowego użytkowania, b) blokowania dostępu, c) czasowej dostępności zawartości kursów, d) bezpieczeństwa danych, e) rejestracji i logowania. Przed przekazaniem zbioru procedur wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ich projekt w celu zatwierdzenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga 7 dni na sprawdzenie i zaakceptowanie procedur. V. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy Wykonawca ubiegający się o realizację wyżej opisanego zadania musi spełniać warunki: Warunek nr 1 Za spełniających ten warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że dysponują zespołem składającym się min. z 2 osób, z których każda: 1) posiada wykształcenie wyższe oraz udokumentowane kwalifikacje z zakresu dydaktyki osób dorosłych, 2) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z platformą Moodle, w tym co najmniej roczne doświadczenie w pracy z Moodle w wersji 2+., 7

8 3) zaprojektowała i poprowadziła co najmniej jeden kurs dla prowadzących zajęcia zdalne, 4) występowała w roli prowadzącego w co najmniej 5 kursach e-learningowych. W celu potwierdzenia warunku nr 1 wykonawca dołączy informacje o osobach zgodnie z drukiem Potencjał kadrowy (wzór nr 1). W przypadku, gdy osoba wskazana w druku Potencjał kadrowy nie jest pracownikiem wykonawcy, wykonawca musi dołączyć oświadczenie ww. osoby o tym, że będzie uczestniczyć w realizacji Koncepcji (wzór nr 2). Warunek nr 2 Za spełniających ten warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że co najmniej jeden z członków zespołu posiada doświadczenie w pełnieniu roli konsultanta bądź doradcy w zakresie kształcenia zdalnego u zewnętrznego odbiorcy. W celu potwierdzenia warunku nr 2 wykonawca dołączy oświadczenie (wzór 3) o posiadanym wykształceniu oraz doświadczeniu. 8

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Kielce, dnia 2012-04-10 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny Gry Biznesowej

Opis merytoryczny Gry Biznesowej ZP/BP/08/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Opis merytoryczny Gry Biznesowej 1. W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje, opracuje oraz wdroży Grę Biznesową zawierającą ćwiczenia symulacyjne umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Usługa przygotowania w zakresie merytorycznym i technologicznym 2 kursów e-learningowych

Usługa przygotowania w zakresie merytorycznym i technologicznym 2 kursów e-learningowych Zapytanie ofertowe nr 16.07.2015.ZK.ORE_II Usługa przygotowania w zakresie merytorycznym i technologicznym 2 kursów e-learningowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo