NOŚNOŚCI PALI OSIOWO WCISKANYCH I WYCIĄGANYCH WG PN-83/B-02842

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOŚNOŚCI PALI OSIOWO WCISKANYCH I WYCIĄGANYCH WG PN-83/B-02842"

Transkrypt

1 GEOPROGRAM ul. Waszyngtona 18/23, Gdynia Tel.: NIP: Regon: INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PALE2005 (v.758) OBLICZANIE NOŚNOŚCI PALI OSIOWO WCISKANYCH I WYCIĄGANYCH WG PN-83/B Autor : mgr inż. Adam Pinkowski Konsultacje: dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. PG Gdańsk, listopad 2009

2 Spis treści: 1. Wstęp Przeznaczenie programu Zasady obliczania nośności w programie Pale Instalacja i rejestracja programu Prezentacja i opis formularzy programu Formularz podstawowy Wprowadź/Zmień współczynniki pala Wykres szczegółowy Instrukcja użytkowania programu PALE2005 2

3 1. WSTĘP Program Pale2005 służy do obliczania nośności pali osiowo wciskanych lub wyciąganych, pracujących pojedynczo lub w grupie, zgodnie z zaleceniami oraz wytycznymi zawartymi w następujących materiałach: 1. Kazimierz Gwizdała, Adam Pinkowski, Metoda obliczania nośności pali fundamentowych osiowo wciskanych i wyciąganych wg PN-83/B Gdańsk PN-83/B Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. Warszawa Mieczysław Kosecki, Komentarz do normy PN-83/B Szczecin Mieczysław Kosecki, Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania konstrukcji palowych metodą uogólnioną i fundamentów płytowo-palowych metodą podłoża dwuparametrowego. Szczecin Jerzy Świniański Instrukcja użytkowania. Program NP89. Obliczanie nośności pali osiowo wciskanych i wyciąganych wg PN-83/B Gdańsk PRZEZNACZENIE PROGRAMU Za pomocą programu Pale2005 oblicza się stan graniczny nośności pali osiowo wciskanych i wyciąganych siłami statycznymi zgodnie z rozdziałami 2 i 3 normy PN-83/B Nośność obliczana w programie jest wynikiem wytrzymałości gruntu, w którym pal jest pogrążony. Obliczenia odnoszą się do pali o średnicy trzonu do 1.8 m, pionowych lub nachylonych, o maksymalnym nachyleniu 1:1. W programie oblicza się nośność: - wszystkich rodzajów pali podanych w tab. 4 normy, - pali rurowych stalowych lub żelbetowych z dnem otwartym, - pali stalowych z profili otwartych np. typu H, - innych - możliwość zdefiniowania współczynników technologicznych pali nie ujętych w normie. Przekrój poprzeczny pali może być kołowy, prostokątny lub inny - bardziej złożony. W jednym przebiegu programu można obliczać pale wyciągane Instrukcja użytkowania programu PALE2005 3

4 lub wciskane. Można analizować pale o krokowo zmiennej długości. Podłoże gruntowe może być dowolnie uwarstwione, z warstwami słabymi występującymi pod powierzchnią terenu i głębiej. Maksymalna liczba warstw wynosi 15. Można uwzględnić w obliczeniach wytrzymałość gruntu na ścinanie Su (np. z badań gruntu in situ"). W obliczeniach pali wciskanych można uwzględnić dodatkowo tarcie negatywne gruntu. W przypadku pali wierconych z poszerzoną podstawą program uwzględnia redukcję tarcia pobocznicy nad poszerzoną podstawą pala. Program Pale2005 nie oblicza nośności pali posadowionych na skale (p normy), a także wciskanych pali tarciowych (zawieszonych). 3. ZASADY OBLICZANIA NOŚNOŚCI W PROGRAMIE PALE2005 Zasady obliczania nośności pali są zgodne z normą PN-83/B i oparte na Metodzie obliczania nośności pali fundamentowych osiowo wciskanych i wyciąganych wg PN-83/B Nośność pali wyciąganych obliczana jest według wzorów 3, 10 lub 14 normy. Podstawowe założenia realizowane przez program Pale2005 przy obliczaniu nośności pali wciskanych i wyciąganych przedstawia rys.1. Rysunek 1. Schemat obliczeń nośności pali w programie Pale2005 [1] Instrukcja użytkowania programu PALE2005 4

5 Wartości charakterystyczne jednostkowego oporu gruntu pod podstawą pala q (tablica 1 normy) oraz jednostkowego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala t (tablica 2 normy) są w programie wczytane na stałe. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia tych wartości przez projektanta. Wartości współczynników redukcyjnych m 1 dla pali w grupie (tab. 8) oraz wykres zależności tarcia t od wytrzymałości gruntu Su (rys.3 normy) są w programie opisane odpowiednimi funkcjami. W przypadku pali wierconych z poszerzoną podstawą, co program rozpoznaje po zadanej średnicy podstawy większej od średnicy trzonu, następuje automatyczna redukcja tarcia na pobocznicy wg rys.4 normy. Instrukcja użytkowania programu PALE2005 5

6 Rysunek 2. Sposoby interpolacji q i t w różnych warunkach gruntowych [1] Obliczanie wartości q i t oraz nośności pali w szczególnych warunkach gruntowych, przedstawionych na rys.2 - (rys.5 normy), jest w programie realizowane według punktu normy i zaleceń Komentarza do normy. Wyjściowa rzędna zi do interpolacji q i t (rys.1) może być wprowadzona Instrukcja użytkowania programu PALE2005 6

7 bezpośrednio przez użytkownika lub wyznaczana automatycznie przez program, na podstawie określonej przez użytkownika liczby warstw tarcia negatywnego. W ostatnim przypadku w sytuacjach przedstawionych na rys.2c, 2e, 2h i 2i (uaktualniony rys.5 normy) zastępczy poziom interpolacji obliczany jest według propozycji Komentarza do normy...". Dodatkowo uwzględniana jest głębokość wykopu (rys.2d normy) oraz automatycznie wyszukiwane są głębiej leżące nienośne warstwy gruntu o miąższości hi, powyżej 0.5 m (rys.2a, 2b, 2g i 2h normy). Wartości obliczeniowe tarcia negatywnego (ujemnego) gruntu mogą być w programie wyznaczane: - automatycznie w programie przyjmuje się ze znakiem ujemnym wartości tarcia t wg. pkt a z tab. 3 (należy wprowadzić γm=1) i z tab.2 normy, zgodnie z punktem b normy (należy wprowadzić γm 1.1). - ręcznie podanie w danych ze znakiem ujemnym wartości obliczeniowych tarcia negatywnego umożliwia uwzględnienie przypadku b punktu normy wg. oceny projektanta, np. na podstawie analizy osiadania gruntu względem pala pod wpływem ciężaru własnego i/lub obciążenia naziomu, albo w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych. Współczynniki technologiczne S p, S s, S w są wyznaczane automatycznie z wczytanej na stałe w programie tablicy 4 normy, na podstawie podanego rodzaju pala oraz znanych charakterystyk kolejnych warstw gruntu. Puste miejsca w tablicy 4 normy zastąpiono zerami w przypadku gruntów spoistych, a dla gruntów niespoistych o I D > 0.67 wartościami odpowiadającymi gruntom średnio zagęszczonym. W ostatnim przypadku w programie przyjmuje się do obliczeń automatycznie wartości q z tab.1 i t z tab.2 normy dla I D =0.67. Ponadto w programie jest możliwość zdefiniowania nowego rodzaju pala poprzez wprowadzanie własnych współczynników technologicznych. W przypadku pali rurowych otwartych nośności pali obliczane są według wzorów 9 i 10 normy, a wartości współczynników redukcyjnych a 1 - do nośności podstawy i a 2i - do nośności pobocznicy pala wyznaczane są automatycznie według tablic 5 i 6 normy. Istnieje również możliwość wprowadzenia ręcznego zmienionej wartości tych współczynników dla pierwszej, wyjściowej długości pala. Bowiem przy obliczaniu nośności pali wielu długości, dla kolejnych pali automatycznie określane są tylko wartości normowe współczynników a 1 i a 2i (zmienia się wartość h/dw). Instrukcja użytkowania programu PALE2005 7

8 Program Pale2005 sprawdza automatycznie warunki zagłębienia pali w gruncie wg wymagań pkt oraz normy i warunków dodatkowych, które nie zostały ujęte w wydaniu normy PN-83/B z roku 1984, a mianowicie: a) Program Pale2005 informuje odpowiednim komunikatem na podstawie wprowadzonych do obliczeń długości pala, że: - cały pal tkwi w gruncie nienośnym, - grunty nośne są uwarstwione, a podstawa pala wciskanego znajduje się w gruncie luźnym, plastycznym lub miękkoplastycznym. b) Jako minimalne zagłębienie podstawy pala wciskanego w warstwie gruntu nośnego w programie przyjęto: 1.0 m - dla gruntów zagęszczonych (I D >0.67), spoistych zwartych i półzwartych (I L 0) oraz 1.5 m - gdy nośność podstawy przekracza 50% całej nośności pala, 2.0 m - dla gruntów średnio zagęszczonych (0.33< I D 0.67) i twardoplastycznych (0<I L 0.25), 5.0 m - dla gruntów luźnych (0.2<I D 0.33) i spoistych plastycznych (0.25<I L 0.5) i to tylko w przypadku, gdy cała (co najmniej 5m) ta część pala osadzona jest wyłącznie w takich gruntach, opór gruntu q przyjmuje się dla gruntu słabszego oraz spełniony jest warunek c.2 (pkt normy) b1) Jeżeli minimalne zagłębienie pala nie jest spełnione w warstwie osadzenia jego podstawy, to w gruntach uwarstwionych jest analizowane zagłębienie łączne z uwzględnianiem nadległych warstw gruntu nośnego. b2) - Łączne zagłębienie pala w warstwach gruntów nośnych jest sprawdzane przy spełnieniu warunku minimalnego zagłębienia podstawy pala dla najsłabszej z warstw gruntów nadległych o I D >0.33 lub I L 0.25, Do porównania nośności gruntów warstw nadległych wykorzystywana jest jednostkowa nośność obliczeniowa gruntu podstawy pala określona z uwzględnieniem współczynników technologicznych (pod warunkiem, że ich wartości są większe od zera): q( i) γ WQP = q γ ( i+ 1) m( i) S m( i+ 1) p( i) S p( i+ 1) Instrukcja użytkowania programu PALE2005 8

9 gdzie WQP - współczynnik porównawczy; - jeżeli łączne zagłębienie pala nie jest spełnione z uwzględnieniem kolejnych warstw nośnych, to drukowany jest komunikat o niedostatecznym zagłębieniu pala w gruncie nośnym; - jeżeli łączne zagłębienie pala w warstwach nośnych jest spełnione, a podstawa pala osadzona jest w warstwie dolnej słabszej, to obliczana jest nośność podstawy pala z uwzględnieniem parametrów geotechnicznych warstwy dolnej słabszej; - jeżeli łączne zagłębienie w warstwach nośnych gruntu jest wystarczające, a pal jest zagłębiony mniej niż 1 m w warstwie dolnej o większej nośności podstawy pala, to do obliczania nośności podstawy pala brana jest warstwa górna słabsza z uwzględnieniem aktualnego zagłębienia podstawy pala. Przy zagłębieniu podstawy pala co najmniej 1m w warstwie dolnej o większej nośności, obliczana jest nośność podstawy pala z uwzględnieniem parametrów geotechnicznych warstwy dolnej o większej nośności. c) Po spełnieniu warunków zagłębienia pala wciskanego w gruncie nośnym, program analizuje warunki geotechniczne pod jego podstawą: c1) Jeżeli podstawa pala dla jego rozpatrywanej długości jest zagłębiona poprawnie w gruncie nośnym spoistym, a niżej, w warstwie następnej, występuje grunt nośny niespoisty, to obliczenia są wykonywane i drukowana jest informacja, ze takie zagłębienie pala w gruncie nośnym nie jest zalecane. c2) Jeżeli podstawa pala jest dostatecznie zagłębiona w gruncie nośnym w programie sprawdzany jest warunek czy w odległości od podstawy pala mniejszej niż 5D p występuje grunt organiczny lub spoisty w stanie miękkoplastycznym (I L > 0.5) o miąższości h 0.2m. Jeżeli zachodzi taki przypadek, to program nie drukuje wyników obliczeń, a odpowiedni komunikat. Uwaga: Średnicę podstawy pala D p program określa automatycznie na podstawie rodzaju pala i kształtu jego przekroju, przyjmując: - dla pali o przekroju kołowym średnicę podstawy pala, Instrukcja użytkowania programu PALE2005 9

10 - dla pali o przekroju prostokątnym średnicę zastępczą przekroju kołowego równego powierzchni przekroju prostokątnego, - dla pali o przekroju złożonym większą wartość średnicy zastępczej, obliczonej z obwodu lub powierzchni podstawy pala o przekroju złożonym. c3) Jeżeli pal jest osadzony prawidłowo w uwarstwionym gruncie nośnym i nie zachodzi przypadek c2), program sprawdza czy głębiej, w odległości od podstawy pala mniejszej niż 2.5D p, występuje warstwa gruntu spoistego w stanie plastycznym (0.25<I L 0.50) lub niespoistego luźnego (0.20 I D 0.33). Jeżeli tak, to wyniki obliczeń nie są zapisywane dla takiej długości pala i drukowany jest o tym odpowiedni komunikat. c4) Jeżeli nie zachodzi przypadek c2) lub c3), a w odległości od podstawy pala mniejszej niż 2.5D p znajduje się następna warstwa nośna gruntu o innych parametrach geotechnicznych to nośność podstawy pala jest określona dla warstwy słabszej, z uwzględnieniem aktualnej rzędnej jej osadzenia. c5) Jeżeli nie zachodzi przypadek c2), a odległość od podstawy pala do stropu warstwy następnej wynosi co najmniej 2.5D p, program oblicza dla danej długości nośność pala. Warunki dodatkowe sformułowane w pkt i normy nie są w programie uwzględnione. Możliwe jest pośrednie sprawdzanie warunku pkt normy przez umowne określenie w danych rzędnej przecięcia osi pala z teoretyczną linią klina odłamu przez rzędną wykopu (por. pkt 5.1). W programie Pale2005 może być analizowana nośność pali w grupie. W pierwszej kolejności sprawdzane są wtedy warunki zawarte w pkt. 3.1 i 3.2 normy. Jeżeli warunki opisane w pkt. 3.1 i 3.2 są spełnione program przyjmuje wartość współczynnika m1 = 1. W pozostałych przypadkach wyznaczane są strefy naprężeń w gruncie wokół pali według punktu 3.4 i tablicy 7 normy. W gruntach uwarstwionych obliczenia stref naprężeń prowadzone są od stropu pierwszej warstwy nośnej. Dla warstw nienośnych gruntu (t = 0) leżących powyżej pierwszej warstwy nośnej przyjęto tg α= 0.0. Jeżeli poniżej warstw nośnych (t > 0) występują dalsze warstwy słabe (t = 0) np. grunty organiczne, względnie bardzo luźne piaski (I D < 0.2) lub miękkoplastyczne grunty nieorganiczne (I L > 0.75), to w obliczeniach stref naprężeń w tych gruntach przyjęto, że α= 1 (tg α = 0.017). W przypadku wzorów (13) i (14) Instrukcja użytkowania programu PALE

11 normy program automatycznie przyjmuje współczynnik redukcyjny m 1 wyznaczony dla zadanych rozstawów osiowych pali. Program Pale2005 wyklucza możliwość liczenia nośności pali w grupie przy zbyt małych rozstawach R pali wyciąganych lub wciskanych, a mianowicie, jeżeli rozstaw tych pali wynosi: - R < 2D dla pali wierconych, - R < 3.5D dla pali Franki, - R < 3D dla pozostałych rodzajów pali. gdzie D - średnica trzonu pala określona automatycznie przez program, dla przekroju pala: - kołowego - średnica trzonu pala, - prostokątnego - średnia długość boku przekroju prostokątnego, - złożonego - średnica okręgu obliczona z obwodu pala o przekroju złożonym. Program Pale2005 i norma PN-83/B nie ograniczają długości osadzenia pali w gruntach nośnych. Dlatego ważne jest, aby w danych do obliczeń programem Pale2005 były podawane realne długości pali, czyli takie, które można zrealizować w występujących warunkach geotechnicznych wg projektowanej technologii wykonania pali. Uwaga! Występują pewne różnice w obliczeniach programu Pale2005 w stosunku do NP89. Do programu Pale2005 wprowadzono, zgodnie z normą palową, uściślone zasady obliczania nośności pali wciskanych w gruntach uwarstwionych (por. pkt 3). Istnieje również różnica dotycząca sposobu wyznaczania współczynników technologicznych Sp i Ss, w gruntach niespoistych, dla pali Vibro. Program Pale2005 wyznacza te współczynniki analogicznie do metody dla pali Franki, opisanej w Komentarzu do normy. Instrukcja użytkowania programu PALE

12 4. INSTALACJA I REJESTRACJA PROGRAMU Instalacja programu Pale2005 jest bardzo prosta. Wystarczy ściągnąć aktualną wersję w postaci pliku pale2005.zip ze strony lub i rozpakować jego zawartość do dowolnego katalogu. Uruchomić plik SetupPale2005.exe i kliknąć kilka razy przycisk Dalej. Po przeprowadzeniu instalacji w menu Start pojawi się ikona programu oraz katalog Pale2005, w którym oprócz skrótu do programu znajduje się także skrót do niniejszej instrukcji. Ikonę programu będzie można również znaleźć w pasku szybkiego uruchamiania. Po uruchomieniu pliku Pale2005.exe wyświetli się formularz podstawowy (Rys. 4). Można do niego od razu wprowadzać dane, jednak aby je zapisać i/lub przeprowadzić obliczenia należy najpierw zarejestrować program. Można tego dokonać postępując wg zaleceń zawartych w formularzu Rejestracja programu Pale2005 (Rys. 3), który uruchomi się po wybraniu menu Pomoc -> Rejestruj na formularzu podstawowym. Rysunek 3. Formularz Rejestracja programu Pale2005 Instrukcja użytkowania programu PALE

13 5. PREZENTACJA I OPIS FORMULARZY PROGRAMU 5.1. Formularz podstawowy Po uruchomieniu programu zobaczymy formularz podstawowy (Rys.4). Za pomocą tego formularza można wprowadzać i zmieniać wszystkie niezbędne do obliczeń dane. Menu formularza składa się z trzech pozycji Plik, Obliczenia i Pomoc. W menu Plik znajdują się następujące opcje: - Nowy - Otwórz - Import danych programu NP89 - Zapisz jako... - Zapisz - Zamknij Większość tych opcji nie wymaga komentarza. Warto jednak wiedzieć, że pliki programu Pale2005 zapisywane są z rozszerzeniem *.pin. Przydatną funkcją zawartą w menu jest Import danych programu NP89. Funkcja ta pozwala na wprowadzanie danych zapisanych za pomocą programu NP89. Ma ona jednak pewne ograniczenia. Program Pale2005 analizuje jednocześnie tylko jeden przekrój poprzeczny pala i jeden sposób pracy (albo wciskanie albo wyciąganie). Dlatego podczas importu danych wybierane są wymiary pierwszego przekroju i jeden rodzaj pracy. W menu Obliczenia znajdują się następujące pozycje: - Opory jednostkowe q i t - Nośność pala - Utwórz kod wykresów dla programu AutoCAD - Wykresy interpolacji - Zapisz wyniki w pliku *.txt - Zapisz wyniki w pliku *.slk Dokładny opis wymienionych funkcji przedstawiony jest kilka stron dalej, przy okazji omawiania ramki Obliczenia. Instrukcja użytkowania programu PALE

14 W menu Pomoc mamy do dyspozycji opcje: - Instrukcja - Aktualizuj - Rejestruj - Pale2005 Pierwsza z wymienionych wyżej opcji, to skrót do niniejszej instrukcji. Zostanie ona również uruchomiona po wciśnięciu klawisza F1. Po wybraniu opcji Aktualizuj program zostanie zastąpiony najnowszą wersją znajdującą się w Internecie. Program Pale2005 jest jednak wyposażony w narzędzia, które automatycznie sprawdzają, czy zainstalowana wersja jest najświeższa, o ile komputer jest podłączony do Internetu. O Rejestracji wspomniano już wyżej (patrz 3). Wybranie opcji Pale2005 spowoduje uruchomienie formularza, który zawiera między innymi numer wersji programu oraz okno, w którym otwierana jest strona internetowa, na której zawsze znajduje się najświeższa wersja programu. Dzięki temu można łatwo sprawdzić aktualność programu. Niżej przedstawiono przykładowy wydruk formularza podstawowego z wprowadzonymi danymi, po wykonaniu obliczeń. Rysunek 4. Formularz podstawowy Instrukcja użytkowania programu PALE

15 Aby wprowadzić nazwę projektu należy dwukrotnie kliknąć na napis Nowy projekt, znajdujący się tuż pod paskiem narzędzi, w górnej, lewej części formularza. W celu ułatwienia użytkowania programu wszystkie kontrolki na formularzu zgrupowano w pięciu ramkach głównych: - Dane pala (zawiera ramkę wewnętrzną Sposób pracy) - Profil geotechniczny - Wykres - Obliczenia (zawiera ramkę wewnętrzną Poziom interpolacji) - Wielokrotne obliczenia Dane pala Po uruchomieniu zarejestrowanego programu, w pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj pala. Służy do tego rozwijane menu. Zawiera ono 21 pozycji: - Pal prefabrykowany żelbetowy wbijany - Pal prefabrykowany żelbetowy wpłukiwany (ostatni 1m wbijany) - Pal prefabrykowany żelbetowy wwibrowywany - Pal Franki - Pal Vibro - Pal wiercony w rurze obsadowej wyciąganej - Pal wiercony z pozostawieniem rury obsadowej w gruncie - Pal wiercony w przypadku zagłębienia i wyciągania rury obsadowej głowicą pokrętną - Pal wiercony w zawiesinie iłowej - Pal wiercony metodą obrotowo-ssącą z płuczką wodną - Pal Wolfsholza - Pal stalowy rurowy z dnem zamkniętym wbijany - Pal stalowy rurowy z dnem zamkniętym wpłukiwany (ostatni 1m wbijany) - Pal stalowy rurowy z dnem zamkniętym wwibrowywany - Pal stalowy z profilu wbijany - Pal stalowy z profilu wpłukiwany (ostatni 1m wbijany) - Pal stalowy z profilu wwibrowywany - Pal rurowy z dnem otwartym wbijany - Pal rurowy z dnem otwartym wpłukiwany (ostatni 1m wbijany) - Pal rurowy z dnem otwartym wwibrowywany - Inny Instrukcja użytkowania programu PALE

16 W zależności od wyboru rodzaju pala program automatycznie uaktywnia, dezaktywuje lub zmienia odpowiednie kontrolki na formularzu. Oto przykłady: Kiedy wybierzemy dowolne pale wiercone zablokuje się menu wyboru kształtu pala i ustawi wartość kołowy. Po wybraniu pali stalowych z profilu uaktywni się kontrolka (obliczenia wg pkt normy). Jeżeli wybrany zostanie jeden z pali rurowych z dnem otwartym uaktywnią się kontrolki Wypełniony betonem i Rura żelbetowa (obliczenia wg normy). Jeżeli, w końcu, wybierzemy rodzaj pala Inny uaktywni się przycisk Wprowadź/Zmień współczynniki. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie odpowiedniego formularza (patrz 4.2). Po wybraniu rodzaju pala należy wybrać kształt przekroju pala za pomocą wspomnianego już menu wyboru. Podobnie jak wcześniej zmiany wartości na rozwijanej liście (Kołowy, Prostokątny, Złożony) spowodują pewne zmiany na formularzu, a konkretnie opisy dwóch niższych pól. Po wybraniu wartości Kołowy poniższe etykiety zmienią wartości na Średnica trzonu [m] oraz Średnica podstawy [m] (dla pali wierconych) lub Wsp.zwiększenia [-] (dla pozostałych). Jeżeli wybierzemy Prostokątny wyświetli się Bok a [m] i Bok b [m]. Wybór Złożony spowoduje, że owe pola będą opisane Obwód [m] (długość najmniejsza wieloboku niewklęsłęgo opisanego po obwodzie profilu) oraz Pole podstawy [m2]. Dla pali o przekroju złożonym z profili stalowych otwartych, pole powierzchni podstawy w gruntach niespoistych zostanie zwiększone do obliczeń o 30%, zgodnie z pkt normy. W ramce dane pala widoczne są także okienka: Długość pala [m], Rzędna głowicy [mppt], Rzędna wykopu [mppt] (nazwa umowna, pod którą można wprowadzić do obliczeń również np.: rzędną oczepu lub rzędną przecięcia osi pala z płaszczyzną klina odłamu) Rzędna zmiany średnicy [mppt]. Instrukcja użytkowania programu PALE

17 To ostatnie będzie zawsze zablokowane z wyjątkiem obliczania pali wierconych z podstawą poszerzoną, w których Średnica trzonu będzie różna od Średnicy jego podstawy. Za poziom odniesienia (rzędna = 0[mppt]) program przyjmuje poziom terenu, przy czym wartości rzędnych rosną wraz z głębokością. Stąd wprowadzenie wartości ujemnej w okienku Rzędna głowicy spowoduje przyjęcie pala z głowicą powyżej poziomu terenu. W omawianej ramce Dane pala znajduje się wewnętrzna ramka Sposób pracy. Znajdują się tu dwa rozwijane menu. W pierwszym wybieramy czy pal pracuje jako Wciskany czy Wyciągany. Drugie menu służy do ustalenia czy pal pracuje, jako Pojedynczy czy W grupie. Różne kombinacje tych wartości spowodują aktywacje lub dezaktywację zawartych tu okienek: Rozstaw [m], Liczba pali, Szer.gr. [m], oraz Dł.gr. [m]. Profil geotechniczny Uwaga! Parametry geotechniczne podłoża należy określać do głębokości większej niż 5Dp pod podstawą obliczanego pala. Ustalenie Liczby warstw gruntu (1-15), za pomocą pionowego suwaka, spowoduje wyświetlenie odpowiedniej liczby okienek z parametrami gruntów. Pomiędzy suwakiem, a oknami do wprowadzania parametrów gruntu znajdują się przyciski służące do dodawania (pomiędzy istniejące warstwy) lub usuwania konkretnych warstw gruntu. Pierwsza kolumna okienek to Nr, czyli najzwyczajniej liczba porządkowa. Na listę h [m] wpisujemy miąższości kolejnych warstw. Można jednak również wprowadzać rzędne spągów. W tym celu należy kliknąć nagłówek tej kolumny. Jego opis zmieni się wówczas na rz.sp. [mppt]. Na liście grunt możemy wybrać odpowiedni rodzaj gruntu za pomocą rozwijanego menu. Lista I L /I D [-] służy do wprowadzenia stanu gruntu. W przypadku gruntów spoistych zwartych o I L <0, zamiast I L należy podawać zastępczo I L = - w n /w p, gdzie w n wilgotność naturalna, w p granica plastyczności. Na liście wsp.mat.[-] należy podać współczynniki γm (pkt normy). Efektywny ciężar objętościowy gruntu wprowadzamy na liście gam( )[kn/m3]. Instrukcja użytkowania programu PALE

18 Lista woda służy do zaznaczenia, od której warstwy występuje woda gruntowa. Wskazanie wody na dowolnym poziomie spowoduje, że w warstwie wskazanej oraz niższych wartość woda ustawi się na. Jeżeli chcemy później obniżyć poziom wody należy odhaczać ją kolejno w niższych warstwach. Ustalenie poziomu wody spowoduje wyświetlenie odpowiedniego symbolu na wykresie pomocniczym. Poziom ten ma jednak wpływ tylko na wartości parametrów a1 i a2 dla pali rurowych z dnem otwartym. Na liście Su [kpa] możemy wprowadzić wytrzymałość gruntu na ścinanie (jeżeli chcemy wykorzystać ją do obliczeń). Druga lista wsp.mat.[-] dotyczy współczynników materiałowych dla Su. Wykres Następną w kolejności ramką jest Wykres. Prosty rysunek służy do bieżącej kontroli wprowadzanych wartości. Pozwala to na kontrolę położenia pala w stosunku do warstw gruntu. Ponadto z wykresu można odczytać rzędne spągów warstw, rzędną podstawy pala, oraz poziom wody. Wykres zostanie wygenerowany po wprowadzeniu dodatniej długości pala oraz miąższości pierwszej warstwy gruntu. Klikając na niego dwukrotnie otwiera się okno dialogowe umożliwiające zapis wykresu w postaci pliku graficznego. Obliczenia Nazwa kontrolki Przyjąć do obliczeń Su sama ją opisuje. Po wybraniu tej opcji i wprowadzeniu wartości Su oraz współczynnika materiałowego dla dowolnej warstwy geotechnicznej wartości obliczeniowe oporów gruntu będą obliczane według punktów oraz normy. Wprowadzona przez użytkownika liczba warstw tarcia neg. określa nr warstwy, która będzie ostatnią (licząc od góry) obciążającą pal tarciem negatywnym. W przypadku pali wyciąganych kontrolka ta będzie nieaktywna i wyłączona. W ramce wewnętrznej Poziom interpolacji, znajdują się dwie opcje do wyboru. Przy wybranej opcji automatycznie program będzie wyznaczał poziom zi względem rzędnej spągu ostatniej warstwy obciążających pal tarciem negatywnym. Wybranie opcji manualnie w m ppt pozwala wprowadzić wartość poziomu interpolacji wprost. Instrukcja użytkowania programu PALE

19 Po naciśnięciu przycisku Nośność pala z paska narzędzi lub menu Obliczenia program, w pierwszej kolejności, dokona sprawdzenia, czy użytkownik wprowadził poprawnie wszystkie dane. W przypadku zerowej miąższości lub zerowego ciężaru gruntu oraz przy braku informacji o rodzaju gruntu w podstawie pala obliczenia są przerywane i wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Jeżeli wszystkie dane są wprowadzone prawidłowo, wyznaczane są: - opory jednostkowe gruntu (z tablic 1 i 2 normy PN-83/B-02842), występujące wzdłuż pobocznicy i pod podstawą pala oraz odpowiadające im - wartości obliczeniowe, które poprzez swoją zależność od głębokości krytycznych, uwzględniają rodzaj pala, - normowe współczynniki technologiczne Ss i Sp lub Sw oraz opcjonalnie - współczynniki a1 i a2 dla pali rurowych otwartych. Wyniki tych obliczeń będą wyświetlone na pięciu poniższych listach w kolumnach. Od lewej: - numer warstwy geotechnicznej, - normowe (za wyjątkiem rodzaju pala Inny) wartości współczynników technologicznych Ss i Sp (lub tylko Sw w przypadku pali wyciąganych), - normowe wartości graniczne oporów gruntu t i q (lista aktywna) oraz odpowiadające im - wartości obliczeniowe (lista aktywna), - współczynniki a2 i a1 w przypadku pali rurowych z dnem otwartym (lista aktywna). Aktywność list oznacza, że po dwukrotnym kliknięciu w dowolną pozycję lub wciśnięciu klawisza Enter po wybraniu wartości, można ją zmienić za pomocą uruchamianego wówczas okna dialogowego. Jeżeli zmieni się któreś z tych wartości, przy ponownym obliczaniu nośności, program zapyta, czy wyznaczyć je automatycznie, czy przyjąć, te które są na formularzu (na listach). Informacje o wprowadzonych, ewentualnych zmianach zostaną ujęte na wydrukach wyników. W dalszej kolejności program sprawdza dodatkowe warunki poprawności danych, a następnie oblicza nośność pala. Wyniki wyświetlane są na najniższej w tej ramce liście. Oprócz wartości nośności wyświetlane są także różne wartości pośrednie wykorzystywane przez program do obliczeń. Instrukcja użytkowania programu PALE

20 Ponadto, jeżeli w ramce Wielokrotne obliczenia wprowadzone będą dodatnie wartości w okienkach Liczba zmian długości oraz Przyrost długości, program wyznaczy nośności dla kolejnych pali, o skokowo rosnącej długości (szczegóły dotyczące ramki Wielokrotne obliczenia opisano niżej). Po wybraniu opcji: Utwórz kod wykresów dla programu AutoCAD, Wykresy interpolacji, Zapisz wyniki w pliku *.txt lub Zapisz wyniki w pliku *.slk z menu Obliczenia lub paska narzędzi, program wykonuje te same obliczenia, co po naciśnięciu przycisku Nośność pala, lecz następnie uruchamia dodatkowe procedury. Przycisk Utwórz kod wykresów dla programu AutoCAD powoduje wprowadzenie do schowka systemowego kodu, który należy wkleić do wiersza poleceń programu AutoCAD. Po wykonaniu tych czynności zostaną wyświetlone wykresy interpolacji wartości oporów jednostkowych. Przyciski Wykres interpolacji powoduje otwarcie formularza opisanego w punkcie 4.3. Naciśnięcie przycisku Zapisz wyniki w pliku *.txt rozpocznie procedurę prowadzącą do zapisania wyników w pliku tekstowym i wyświetlenie tego pliku za pomocą notatnika systemowego. Przycisk Zapisz wyniki w pliku *.slk służy do zapisania wyników obliczeń programu w pliku edytowalnym przez program Microsoft Excel. Wielokrotne obliczenia Ramka to służący do porównania nośności pali dla długości skokowo rosnących. W okienku Liczba zmian długości wpisujemy dla ilu różnych długości mają być wykonane obliczenia. Natomiast w okienku Przyrost długości [m] wprowadzamy krok zmiany długości dla kolejnych pali. Jeżeli w okienku Liczba zmian długości wpiszemy wartość większą od zera, to na wydrukach wyników (Zapisz wyniki w pliku *.txt oraz Zapisz wyniki w pliku *.slk) znajdą się wyniki obliczeń nośności dla wszystkich kolejnych długości. Jednak część wyników pośrednich będzie dotyczyła tylko pala o długości wyjściowej. W przypadku, gdy dla ostatniej długości pala nie będzie znany grunt w podstawie, program przerwie obliczenia informując użytkownika odpowiednim komunikatem. Skrócone wyniki obliczeń wyświetlane są na formularzu, na zamieszczonych listach. Instrukcja użytkowania programu PALE

21 5.2. Wprowadź/Zmień współczynniki pala Poniższy formularz zostanie uruchomiony po naciśnięciu przycisku Wprowadź/Zmień współczynniki w ramce Dane pala formularza podstawowego (patrz 5.1). Przycisk ten będzie aktywny po wybraniu rodzaju pala Inny. Rysunek 5. Formularz Wprowadź/Zmień współczynniki pala Formularz ten służy do definiowania własnego rodzaju pala. Po wprowadzeniu współczynników i opisu rodzaju pala oraz wciśnięciu przycisku OK dane pala zostaną zapisane w otwartym projekcie. Ponadto istnieje tu możliwość zapisania wprowadzonych współczynników na zewnątrz za pomocą przycisku z ikoną dyskietki. Jeżeli użyjemy tej opcji wprowadzone współczynniki zostaną zapisane w pliku o rozszerzeniu *.pal i będą mogły być wykorzystane w innym projekcie. W celu wprowadzenia zapisanych wcześniej współczynników należy użyć przycisku oznaczonego ikoną katalogu (folderu). Uwaga! Współczynniki technologiczne Sp i Ss, dla gruntów niespoistych, dla pali inny interpolowane są analogicznie, jak dla pali Franki i Vibro. Obliczeniowa wartość oporu gruntu pod podstawą pala interpolowana jest, jak dla pali niewierconych (rys 1.a normy). Instrukcja użytkowania programu PALE

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6.

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6. KALKULATOR PALI AARSLEFF wersja 3.0 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona 1 z 25 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Adam Pinkowski

mgr inż. Adam Pinkowski mgr inż. Adam Pinkowski Tel. 058 661 78 50 tel. kom. (0) 502 180 637 Adres domowy: 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 18/23 e-mail: pinkowski@geoprogram.eu INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PROFILGEO (v.7.1.235)

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania KxGenerator wersja.5 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona z 5 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 8 6.

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

PaleCPT 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleCPT 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 4.1 WPROWADZANIE DANYCH BEZPOŚREDNIO W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl BRIDGE CAD ABT & KXG Bridge CAD jest oprogramowaniem dedykowanym do projektowania obiektów mostowych. Obecna wersja programu Bridge CAD zawiera zestaw dwóch, współpracujących modułów: ABT dla projektowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Krzysztof Sahajda, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. Dariusz Iwan, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. WODA Wpływ na obliczenia statyczne fundamentu Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10

Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10 Geosembler Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość instrukcji 1. Wstęp... 2 2. Wymagania programu... 2 3. Instalacja programu...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Płatność RPO

Generator Wniosków o Płatność RPO instrukcja obsługi marzec 2011 Przeznaczenie Generator Wniosków o Płatność RPO jest aplikacją wspomagającą tworzenie wniosków o płatność dokumentów zawierających informacje o postępach w realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

7. Podstawy zarządzania szablonami

7. Podstawy zarządzania szablonami 7 7. Podstawy zarządzania szablonami Większość istotnych ustawień konfiguracyjnych jest przechowywana w pliku projektu. Wszystkie takie ustawienia będą zapamiętane także w szablonie. Jeżeli wykonuje się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM WALL1 (10.92) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do wyznaczania głębokości posadowienia ścianek szczelnych. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do wyznaczanie minimalnej

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji /30 WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ Instrukcja obsługi aplikacji Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy zarejestrować się w celu założenia konta. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo